สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 33 (สุรินทร์) [กลุ่ม สพม.สุรินทร์ 2]

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ
จังหวัดบุรีรัมย์
ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 51 โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา 1. เด็กหญิงแพรวา  พิมวัน
 
1. นางอรอนงค์  ศรีมงคล
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 91 ทอง 20 โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ 1. นางสาวมาริศา  จำปาทอง
 
1. นายบัววรณ์  เชิงหอม
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 47 โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงวิจิตรานุช  จันทเกษ
 
1. นางทิตยาภรณ์  ชาวนา
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 78.4 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนบุรี 1. นางสาวเขมิสรา  ไหมทอง
 
1. นางสาวสุจิตรา  กะการดี
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 11 เข้าร่วม 60 โรงเรียนสนมวิทยาคาร 1. นางสาวนุชจรี  ใจงาม
 
1. นายนนธยา  หาญมานพ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 70.6 เงิน 57 โรงเรียนหนองอียอวิทยา 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ชาติมนตรี
 
1. นางรัตน์มณี  พรมมา
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 75.8 เงิน 51 โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ 1. นางสาวมยุริณ  ชมจันทึก
 
1. นางฉวีวรรณ  ศรีโสภา
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 80.9 ทอง 19 โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ 1. เด็กชายธนภัทร  บริสุทธิ์
 
1. นางสาวพิมพ์สุภัค  ชูเชิด
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 87.9 ทอง 14 โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา 1. นายภานุวัฒน์  สอนสี
 
1. นายสมาน  โสสุข
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 84 ทอง 12 โรงเรียนธาตุศรีนคร 1. เด็กหญิงรวินทร์นิภา  สวยสอาด
2. เด็กหญิงสิริญาพร  เท่าเทียม
 
1. นางสายทอง  พรหมประเสริฐ
2. นายสุภัญญู  ศรีโท
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ม.4-ม.6 62.8 ทองแดง 26 โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ 1. นางสาวณัฐกาญจน์  พรมเทศ
2. นางสาวภัณฑิลา  ลาล่องคำ
 
1. นายคิดลึก  สังข์สาลี
2. นางสาวจันทิมา  แก้วอรสาร
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 79.83 เงิน 37 โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา 1. เด็กชายพีระภัทร  อุภัยชีวะ
2. เด็กหญิงสุภาลัย  สุนทรสนิท
 
1. นางสาวสุภาภรณ์  จันทเกตุ
2. นางวชิราภรณ์  มั่นคง
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 84.17 ทอง 22 โรงเรียนรัตนบุรี 1. นางสาวเพรียวรุจี  ผดุงเจริญ
 
1. นางสาวสุจิตรา  กะการดี
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 14 เข้าร่วม 46 โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงชลิดา   หอมห่วน
 
1. นายวัฒนา  คงทน
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 30 เข้าร่วม 24 โรงเรียนรัตนบุรี 1. นายภานุพงศ์  ภูนาเงิน
 
1. นายอุทัย  อุดทุม
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 76.1 เงิน 11 โรงเรียนรัตนบุรี 1. เด็กหญิงธันวานนท์  วงษ์ปิติรัตน์
2. เด็กชายนันทน์ธวรรธน์  กลิ่นกลาง
3. เด็กหญิงอาทิตยา  เสมอภาค
 
1. นางสาวนฤมล  พันธ์ศรี
2. นายปรัชญา  กะการดี
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 70.4 เงิน 38 โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ 1. นางสาวจันทิมากรณ์  พรมท้าว
2. นางสาวนนทิยา  ลุนาบุตร
3. นางสาวมนรดา  บุณยะฤทธิ์
 
1. นายคมกริช  สุขแก้ว
2. นายจรัส  พิเลิศ
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 9 โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงพลอยวรินทร์  ประทุมทอง
2. เด็กหญิงพัชริญา  คำนึงสุข
3. เด็กหญิงวรินธร  เถรี
 
1. นางวรณัน  ทุมทอง
2. นางสาวสุภาวดี  เสนภูงา
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 67 ทองแดง 38 โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ 1. นางสาวนภมณี  วันทะณี
2. นางสาวพิมลภา  โพธิ์สุข
3. นางสาวสิริญญา  ต้นเขียว
 
1. นางวรณัน  ทุมทอง
2. นางสาวสุภาวดี  เสนภูงา
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 83 ทอง 15 โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ 1. เด็กหญิงมณีรินทร์  เสามั่น
2. เด็กหญิงอินทิรา  ทองนำ
 
1. นายภูมิพิทักษ์  เจริญไว
2. นางจารุวรรณ  เชยคำแหง
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 76 เงิน 21 โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ 1. นางสาวกุลจิรา  วารุลังค์
2. นางสาวบุญสิตา  โสสิงห์
 
1. นายภูมิพิทักษ์  เจริญไว
2. นางจีราพร  เอ็นดู
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม 50 โรงเรียนรัตนบุรี 1. เด็กชายกฤตภาส  ปิยะวงค์
 
1. นายเอกนรินทร์  ธรรมนิยม
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 86 ทอง 18 โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา 1. นายชนัญชัย  หกสีดา
 
1. นายธีรพงศ์  คงทน
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ 1. เด็กชายธีรสิทธิ์  สมอไพร
2. เด็กหญิงวรรณวิสา  วงศ์คำ
 
1. นางสาวอัจฉราวัลย์  สิงห์ภูงา
2. นางสาวนลินี  ธรรมบุตร
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 85.29 ทอง 19 โรงเรียนรัตนบุรี 1. นายอภิลักษณ์  ขาวภา
 
1. นายศราวุฒิ  วงค์คำปัน
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 72.5 เงิน 34 โรงเรียนรัตนบุรี 1. เด็กชายศิตภัทร  ผสมวงศ์
 
1. นางณาตยา  ผสมวงศ์
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 94 ทอง 13 โรงเรียนรัตนบุรี 1. นางสาวพิรดา  สายแก้ว
 
1. นายศราวุฒิ  วงค์คำปัน
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 24 โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ 1. เด็กหญิงอริศรา  ทันแก้ว
 
1. นางสุภาพร  สุริยะสุขประเสริฐ
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 32 เข้าร่วม 37 โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงรัตนสุดา  บัวแก้ว
2. เด็กหญิงศศิธร  วงษา
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  หัสดร
 
1. นางภัคจิรา  วงศ์เจริญ
2. นางสาวธัญพิชชา  อุ่นรัมย์
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 13.25 เข้าร่วม 40 โรงเรียนรัตนบุรี 1. นายณัฐิวุฒิ  สระแก้ว
2. นางสาวปทุมวรรณ  หาญบาง
3. นางสาวพิมพ์ชนก  สังข์โสม
 
1. นางสาวพรนภา  พุทธานุ
2. นางณัฐฏิกานต์  ทองเกษม
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 75.4 เงิน 44 โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงพัชริดา  แก้วลา
2. เด็กหญิงลักขณา  กิเลน
3. เด็กหญิงเบญจรัตน์  เยรัมย์
 
1. นายภัทรวรรธ  พะเนตรรัมย์
2. นางสาวศิรดา  ชัยสุวรรณ
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 74 เงิน 19 โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ 1. นางสาวปิยฉัตร  กะการดี
2. นางสาวพิมพ์มาดา  สร้อยจิตร
3. นางสาวสุนันทา  ไกรสูรย์
 
1. นางกิ่งดาว  ผงทวี
2. นางสาวรัตภูมิ  แจทอง
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 68.4 ทองแดง 56 โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ 1. เด็กชายทิวัตถ์  เชิดรัมย์
2. เด็กชายภูริพันธ์  อรุณปรีดิ์
3. เด็กชายเกียรติสกุล  สุดชารี
 
1. นางอุดมลักษณ์  นพพิบูลย์
2. นายภัทรวรรธ  พะเนตรรัมย์
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 75 เงิน 35 โรงเรียนรัตนบุรี 1. นางสาวกานต์ธิดา  ใยวัน
2. นางสาวญาณิศา  คงหาญ
3. นายวิศิษ  กองคำ
 
1. นางสาวพรพิมล  แพงภูงา
2. นางสาวณัฐธิดา  หม้อทอง
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 77.6 เงิน 51 โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงธนพรพรรณ  สุขจิต
2. เด็กหญิงวิมุตติยา  ภูละมุล
3. เด็กหญิงเอมมิกา  นิมารัมย์
 
1. นางอุดมลักษณ์  นพพิบูลย์
2. นางสาวธัญพิชชา  อุ่นรัมย์
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 72.5 เงิน 43 โรงเรียนรัตนบุรี 1. นางสาวชนม์ภัสสร  สมสุข
2. นายชนุดม  ป้องกัน
3. นายอัมรินทร์  พรมเลิศ
 
1. นางสุรัตยา  แซ่ภู
2. นางไกรษร  คงยืน
 
37 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 73 เงิน 42 โรงเรียนโนนเทพ 1. เด็กชายทีปกร  นิมิตรัมย์
2. เด็กชายสุวิจักขณ์  หอมจันทร์
 
1. นางสาวปราณี  ใจกล้า
2. นางสาวณัฐนิช  บุญลาภ
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง 22 โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ 1. นายสันติภพ  มาลีหวล
2. นายสุรศักดิ์  งามเลิศ
 
1. นายสิงห์ศักดา  ธรรมดา
2. นางสาวสาวิตรี  ศรีน้อย
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสนมวิทยาคาร 1. เด็กชายนัทธพงศ์  จันทะวาด
2. เด็กหญิงศิริรัตน์  ทองสันติ
 
1. นายพิพัฒน์  ดำเนิน
2. นางสาวทิพย์อาภา  ดวงดี
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 95.62 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสนมวิทยาคาร 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  นัยนิตย์
2. เด็กชายธนวัชร์  ไพเราะ
 
1. นายพิพัฒน์  ดำเนิน
2. นายธัญญ์วริทธิ์  คำผง
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 45 เข้าร่วม 12 โรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์ 1. เด็กชายภานุพงษ์  แกล้วกล้า
2. นายวงศธร  พิศงาม
3. นายสุพจน์  จันทร์แดง
 
1. นายนพพร  กาแก้ว
2. นายสุข  ยิบรัมย์
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 89 ทอง 28 โรงเรียนรัตนบุรี 1. เด็กชายธนพล  บุญลอย
2. เด็กหญิงธมลวรรณ  แก่นศิริ
3. เด็กหญิงรัชดาภรณ์  หวังสุข
4. เด็กหญิงวนิดา  โปร่งจิตร
5. เด็กหญิงสุวรรณอัมพร  โทขันธ์
 
1. นายสมคิด  แก้วเขียว
2. นางพิรุณนี  สายยศ
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนรัตนบุรี 1. นางสาวนิตยา  สิทธิจันทร์
2. นางสาวภิรมณ์พร  ชินวงศ์
3. นายวีระพล  ล้ำเลิศ
4. นางสาวศิรินทิพย์  บุญล้อม
5. นายสิริชัย  สุทธินา
 
1. นางสาวพริ้งศิโรรัตน์  บุญภา
2. นายธนิกกุล  บุญอาจ
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 84 ทอง 10 โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ 1. เด็กหญิงชมพูนุท  วงศ์ขมิ้น
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  ลาภจิตร
3. เด็กหญิงธีจุฑา  ทีงาม
4. เด็กหญิงนพรัตน์  วิยาสิงห์
5. เด็กหญิงอริสา  สาละ
 
1. นางสาววิสุดา  ทองแสง
2. นางอำพา  ปรากฎชื่อ
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 88 ทอง 12 โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ 1. นางสาวพลอยชมพู  บุญเลือม
2. นางสาวพัชรฎา  โสรถาวร
3. นายวิษณุ  ลักขษร
4. นางสาวสิริมนต์  นาคกระแส
5. นางสาวสุจิกา  อินทร์ยิ่ง
 
1. นางสาววิสุดา  ทองแสง
2. นายสุชาติ  สว่างกุล
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 81 ทอง 23 โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ 1. เด็กหญิงณัฐยาภรณ์  อุดรเขต
2. เด็กชายนนทวัฒน์   ผลเจริญ
3. เด็กหญิงพัทธนันท์  บุญปก
4. เด็กหญิงวริศรา  วันลักษณ์
5. เด็กหญิงอินทุอร  ทีงาม
 
1. นายพงศ์ศิริ  พวงศรีเคน
2. นางสาวขนิษฐา  สมใจ
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 88 ทอง 6 โรงเรียนรัตนบุรี 1. นางสาวจิราภา   อินทร์เพ็ง
2. นางสาวศิรประภา   นธีนาม
3. นายสุประสิทธิ์  ชินวงศ์
4. นายเกียรติชัย  บุญแพง
5. นางสาวเพชรลดา   บุริวัน
 
1. นายปรัชญา  สายรัตน์
2. นางวันวิสา  สระแก้ว
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 89.75 ทอง 10 โรงเรียนสนมวิทยาคาร 1. นางสาวกรกนก  วังสาวดี
2. นางสาวกัลยาณี  จำปาทอง
3. นางสาวกิตติมา  ผิวอ่อน
4. นายฐิติพันธ์ุ  กะเสาทอง
5. นางสาวธิดารัตน์  เอิบบุญ
6. นายพัชรพล  กุลดวงจันทร์
7. นายพีรพัฒน์  อยู่เย็น
8. นายยรรยง  อันมัย
9. นางสาวระพีพัฒน์  วันทองสังข์
10. นายวัชระพงศ์  จันทร์โค้ง
11. นางสาววิลาวัณย์  ผาสุขใจ
12. นายวิษณุพงศ์  คงศรี
13. นางสาวสริญญา  สหุนันท์
14. นางสาวสุทธิกานต์  สุขประเสริฐ
15. นางสาวสุมิตรา  สุขประเสริฐ
16. นายอภิชาติ  มั่นคง
17. นางสาวอุบลวรรณ  สมสวย
18. นายเทพพิทักษ์  จำปาจีน
19. นางสาวเบญญา  พรมช่วย
20. นายเศรษฐา  บุญไสย์
 
1. พระสมุห์สุพรรณ  กตปุญโญ
2. นายชัยวัฒน์  ไชยทอง
3. นายเอกราช  บุญสงค์
4. นางสาวเสาวณี  บัวทอง
5. นางสาวพุทธิดา  ชอบดี
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 91 ทอง 7 โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ 1. เด็กหญิงพัชรมัย  หอมเนียม
 
1. นางสาวทิพย์สุดา  ศรีละบุตร
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ 1. นายธรรมนูญ  สระแก้ว
 
1. นางวัลลภา  สุขบรรเทิง
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 91.4 ทอง 39 โรงเรียนรัตนบุรี 1. เด็กชายจิณณวัตร  ดาบุตรดี
2. เด็กหญิงทรรศนีย์  พูนศรีธนากูล
 
1. นางสาวอำนวย  ม่วงอร่าม
2. นางสาวสไบพร  คำภิรมย์
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 92 ทอง 41 โรงเรียนรัตนบุรี 1. นางสาวจันทกานต์  คงหาญ
2. นายปฏิภาณ  อรพรม
 
1. นางศิริพรรณ  ธรรมานิตย์กุล
2. นางสาวพริ้งศิโรรัตน์  บุญภา
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 88.75 ทอง 22 โรงเรียนรัตนบุรี 1. นางสาวกาญจนธัช  สุมาลุย์
2. เด็กหญิงชฎาภรณ์  กองแก้ว
3. เด็กหญิงญาปกา  ถิ่นทัพไทย
4. นางสาวธมนวรรณ  เผ่าพันธ์
5. เด็กหญิงธัญชนก  ปุณริบูรณ์
6. เด็กหญิงปรียาภัทร  โถทอง
7. เด็กหญิงพิชญภา  อมรวิชัยกุล
8. นางสาวสกุลชญา  บุญสิงห์
9. นางสาวเบญจพร  โทขันธ์
10. เด็กหญิงเบญญาภา  เกิดพุ่ม
 
1. นางสาวอำนวย  ม่วงอร่าม
2. นางสาวสไบพร  คำภิรมย์
3. นายณัฏฐพงศ์  จันทร์สุวรรณ
 
54 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 85.6 ทอง 14 โรงเรียนรัตนบุรี 1. นางสาวจริยา  สมภักดี
2. นางสาวนิยากรณ์  ศรเหม
3. นางสาวปารฤดี  พวงบุญ
4. นายพงษ์ศักดิ์  สุจริต
5. นายพายัพ  โอทอง
6. นางสาววริศรา  ศรีงาม
7. นางสาววิไลวัลย์  รักไทย
8. นางสาวศศิธร  โรมรัน
9. นายสุรเดช  เชิดสังวาลย์
10. นางสาวอรรถมาภรณ์  จุลเสริม
 
1. นายสุเทพ  กรุงพิทักษ์
2. นายวิทยา  เอลาวัน
3. นางไพวัลย์  กรุงพิทักษ์
 
55 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนรัตนบุรี 1. เด็กชายทรงพล  ล้วนขาว
2. นายนายศิรวัฒน์  พระเทพ
3. เด็กชายปัญญา  เหมาะดี
4. นายภานุพงศ์  บุดดา
5. นายสุทธิ์บดินทร์  เหลาคำ
6. นายหัสดิลทร์  พานิชย์
7. นายอธิวัฒน์  งามสุข
8. เด็กชายอัครพลธ์  นนท์ศิลา
9. เด็กชายอโนชา  ชมชื่น
10. เด็กชายเจริญศักดิ์  แก้ววิเศษ
 
1. นายสุเทพ  กรุงพิทักษ์
2. ว่าที่ร้อยตรีเอกภพ   บุดดา
3. นายมรุพงศ์  ภิรมย์ตระกูล
 
56 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3 78 เงิน 10 โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ 1. เด็กชายก้องภพ  สิทธิศรี
2. เด็กชายณัฐวัตร  ชาติเหิม
3. เด็กชายทรงทัต  แสนมั่น
4. เด็กชายทรงยศ  รสหอม
5. เด็กชายปรีชา  จันปา
6. เด็กชายมงคล  เกษแก้ว
7. เด็กชายวัชระ  ป้างทอง
8. เด็กชายสราวุธ  แสนเสร็จ
9. เด็กชายอนันตพัฒน์  คลองงาม
10. เด็กชายอิสรา  จันดาผล
 
1. นายมนตรี  สุดาปัน
2. นายวัฒนา  กิ่งจันทร์
3. นายพัทยา  ห่อทรัพย์
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ 1. นายคณาธิป  ศรีแก้ว
2. นายคมสันต์  เที่ยงธรรม
3. นายธีรภัทร์  สมณะ
4. นายปริวัฒน์  สุขพราม
5. นายรัฐศาสตร์  ศรีสอน
6. นายศุภชัย  ใจกล้า
7. นายศุภชัย  ทองมาก
8. นายสหชาติ  วงสนิท
9. นายเจศฎากรณ์   วีรเลิศ
10. นายเอเซีย  แก้วเกิด
 
1. นายกฤตภาส  มาลาคำ
2. นายมนตรี  สุดาปัน
3. นายปรีชา  พรมแก้ว
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม 51 โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงชาลินี   แสงทอง
2. เด็กหญิงมาริสา  ศิลาขาว
 
1. นางเทียมจันทร์  เทศบุตร
2. นางสุขใจ  ชมชื่น
 
59 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 57 เข้าร่วม 54 โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ 1. นางสาวกิ่งดาว  ขันสีลา
2. นายพงศ์ปณต  คำเภา
 
1. นางลมัย  สวัสดี
2. นางณัฐธยาน์  นอกุล
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 86 ทอง 30 โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ 1. เด็กหญิงอัญรินทร์  พันธมณีวิชญ์
 
1. นางนัฐกานต์  พลดงนอก
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 92 ทอง 24 โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ 1. นายทักษิณ  มาลาล้ำ
 
1. นางสาวพิไลพร  เส้นเศษ
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 70 เงิน 49 โรงเรียนช้างบุญวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐชา  ศาลางาม
 
1. นางสาวลำยงค์  แสนมา
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 83 ทอง 33 โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ 1. นางสาวพรลดา  ผงทวี
 
1. นางสาวพิไลพร  เส้นเศษ
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 93 ทอง 8 โรงเรียนรัตนบุรี 1. เด็กหญิงสิรินดา  หินอ่อน
 
1. นางสาวเก็จกาญจน์  กนกแก้ว
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 91 ทอง 14 โรงเรียนสนมวิทยาคาร 1. นายณัฐกานต์  ศิลางาม
 
1. นางสุภัชญา  กอสาลี
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 86 ทอง 12 โรงเรียนรัตนบุรี 1. เด็กหญิงสิชาพร  ซ่อนกลิ่น
 
1. นางสาวเก็จกาญจน์  กนกแก้ว
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 87 ทอง 25 โรงเรียนรัตนบุรี 1. นางสาวมณฑิรา  ชัยทอง
 
1. นายวันชัย  นิลหุต
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 93 ทอง 7 โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ 1. เด็กหญิงวราพร  สร้อยจิตร
2. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  สมสวย
 
1. นางสาวพิไลพร  เส้นเศษ
2. นางนัฐกานต์  พลดงนอก
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 93 ทอง 17 โรงเรียนรัตนบุรี 1. เด็กหญิงปิยธิดา  สุขสำโรง
 
1. นางสาวเก็จกาญจน์  กนกแก้ว
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 94 ทอง 13 โรงเรียนรัตนบุรี 1. นางสาวสุนทรี  พูนศรี
 
1. นายวันชัย  นิลหุต
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 82 ทอง 31 โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ 1. เด็กชายศิวศิลป์  ทองเหลื่อม
2. เด็กชายอภินันท์  ควรมี
3. เด็กชายอัมรินทร์  ศรีสอน
 
1. นางนัฐกานต์  พลดงนอก
2. นายอิสระพงษ์  มั่งมีศรี
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 95 ทอง 4 โรงเรียนเมืองบัววิทยา 1. นายธนวัฒน์  สร้อยเสน
2. นายปริญธรณ์  สาวิลัย
3. นายภูษิต  ดวงสำราญ
 
1. นางสาวผการัตน์  เต็มเปี่ยม
2. นายปริญญา  ดวงตา
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนช้างบุญวิทยา 1. เด็กชายโกมินทร์  เอียนไธสง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีกิตติศักดิ์  ทาประจิตร
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 71 เงิน 23 โรงเรียนสนมวิทยาคาร 1. เด็กชายกฤตภาส  ชวธนาสุขกุล
 
1. นายรักดาว  มะลิงาม
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 75 เงิน 33 โรงเรียนช้างบุญวิทยา 1. เด็กชายชิณวัตร  สุขจิตร
 
1. ว่าที่ร้อยตรีกิตติศักดิ์  ทาประจิตร
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนช้างบุญวิทยา 1. นายปราโมทย์  ยามดี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีกิตติศักดิ์  ทาประจิตร
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 66 ทองแดง 23 โรงเรียนช้างบุญวิทยา 1. เด็กชายขุมทรัพย์  ภูมิสุข
 
1. ว่าที่ร้อยตรีกิตติศักดิ์  ทาประจิตร
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนช้างบุญวิทยา 1. เด็กชายกฤษฎา  ปาสาวัน
 
1. ว่าที่ร้อยตรีกิตติศักดิ์  ทาประจิตร
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 86 ทอง 19 โรงเรียนช้างบุญวิทยา 1. นายธเนศ  บุญครอง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีกิตติศักดิ์  ทาประจิตร
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนช้างบุญวิทยา 1. เด็กชายศุภกรณ์  แก้วสุรีย์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีกิตติศักดิ์  ทาประจิตร
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 87 ทอง 6 โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ 1. นายเกริกชัย  คงสุข
 
1. นายอดิศร  วรรณะ
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 26 โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ 1. นางสาวอมรา  ปานทอง
 
1. นายอดิศร  วรรณะ
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 60 ทองแดง 28 โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ 1. นางสาวนภัสวรรณ   อนุศิริ
 
1. นายอดิศร  วรรณะ
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 23 โรงเรียนแกศึกษาพัฒนา 1. เด็กชายธัญพิสิษฐ์  เนื้อขาว
 
1. นางฉวีวรรณ  เหมันตา
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 20 โรงเรียนช้างบุญวิทยา 1. นางสาวสุนิสา  กะประโคน
 
1. ว่าที่ร้อยตรีกิตติศักดิ์  ทาประจิตร
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 67 ทองแดง 35 โรงเรียนแกศึกษาพัฒนา 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  คำแสน
 
1. นางฉวีวรรณ  เหมันตา
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ 1. นางสาวชลธิชา  จำปาทอง
 
1. นายอดิศร  วรรณะ
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 50 เข้าร่วม 23 โรงเรียนช้างบุญวิทยา 1. เด็กหญิงกฤติยาณี  มีสิทธ์
2. นางสาวครีม  ศาลางาม
3. เด็กหญิงฉนิตา  ภูคำน้อย
4. นางสาวณัฐฐาพร  ก้านอินทร์
5. เด็กชายธนากร  กะประโคน
6. นายธีรชัย  บุญครอง
7. นางสาวพรศิริ  ทรัพย์มาก
8. นางสาวพิชชาพร  แสนดี
9. เด็กชายภูมินทร์  สุขทวี
10. นางสาวมะลิวัลย์  ไชยทาง
11. เด็กชายวราวุธ  อ่อนไธสง
12. นายวีรชัย  สนโศก
13. เด็กชายวีรเชษฐ์  สนโศก
14. นางสาวสิมิลัน  พันธ์นุรัตน์
15. เด็กชายสุวิทย์  สนโศก
16. นายอนันต์  ดาทอง
17. นางสาวอรสา  มุ่งหมาย
18. นายอัษฎา  ปาสาวัน
19. นางสาวอาทิตยา  ศรีบูรณ์
20. นายอาทิตย์  เทศธรรม
21. นางสาวเกษณีย์  หอมหวล
 
1. ว่าที่ร้อยตรีกิตติศักดิ์  ทาประจิตร
2. นางยุพิน  สร้อยจิตร
3. นางอรสา  สุขเหลือง
4. นางสาวกัญญารัตน์  จงใจงาม
5. นายคณิต  เพ็ชรกล้า
6. นางสาวนิจฉรา  นพเก้า
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 81.4 ทอง 39 โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงผัลย์สุภา  ศรีแก้ว
2. เด็กหญิงศิริวรรณ   หอมห่วน
3. นายอานนท์   ประหยัด
4. นายเกษมทรัพย์   พันยากิจ
5. นายเกียรติศักดิ์  ไชยคำภา
6. นายเจษฎา  ฉันสิมา
 
1. นายนวพล  กิ่งวิสิทธิ์
2. นายทนงศักดิ์  อินทร์ชัย
3. นางสาวอิสราภรณ์  พรหมภูวัลย์
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 82.33 ทอง 24 โรงเรียนรัตนบุรี 1. นายคมกฤษ  กล่อมสุข
2. นายจตุรวิทย์  แจทอง
3. นายดนุพล  กิ่งกูล
4. นายสันศกฤต  ชนะงาม
5. นายอัครเดช  พึงแดง
6. นายอัษฎาวุธ  ฉิมนอก
 
1. นายภูมินทร์  นันทพันธ์
2. นายวชิระ  เดชศิริ
3. นายก้องกัมพล  ไผ่ล้อม
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 87 ทอง 19 โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ 1. เด็กชายกรธวัช  ร่วมกล้า
2. นายกรวิชญ์  บุญศรี
3. นางสาวกัญญารัตน์  แก้วเกิด
4. นายจักรกฤษณ์  กะการดี
5. เด็กหญิงชธัญญา   แวงสุข
6. นางสาวชนานันท์  สาแก้ว
7. นายชินกร  ยางสุข
8. นายถิระวัฒน์  ทองสงคราม
9. นายทศพร  นามโสม
10. นายทักษิณ  มาลาล้ำ
11. นายธนากร  พรมศรี
12. นายธีรวุฒิ  ปานทอง
13. นางสาวปิยฉัตร  ทองเกิด
14. นายพงศธร  บุญเหล่
15. นางสาวพรรัตน์  โพธิ์หอม
16. เด็กหญิงพรวิภา  พรมบุตร
17. นายภูธเนศ  สุขประเสริฐ
18. นางสาวมณีญา  จารุรัตน์
19. เด็กหญิงมนัสนันท์  วารุลัง
20. นางสาวลดารินทร์  ค่อมสิงห์
21. นางสาวลลิตา  บุตะกะ
22. เด็กชายวรกันต์  สิงห์ทอง
23. เด็กชายวุฒิชัย   โดนชัยภูมิ
24. เด็กชายวุฒิชัย  โดนชัยภูมิ
25. เด็กชายศุภณัฐ  คงทรัพย์
26. เด็กหญิงสหัชญาณ  คำมูล
27. เด็กชายสุเทพ  ชูเชิด
28. นางสาวสโรชา  ต่างใจ
29. นายหัสดี  ศรีแก้ว
30. นางสาวอรพรรณ  ประทุมทอง
31. นายอริสรา  ทวีเหลือ
32. เด็กหญิงอาทิติยา   มาลาล้ำ
33. นางสาวอุษา  พรมเทศ
34. เด็กชายเก่งกล้า  ทองนำ
35. นายเจษฎา  สุวรรณ
36. นายเดชา  ร่วมกล้า
37. นางสาวเปรมฤทัย  แสงล้ำ
38. นางสาวเพียงพิศ  ลาภจิตร
 
1. นางสาวอนุชิดา  ขวัญใจ
2. นายประสิทธิ์  ทิพยบุญ
3. นายชินวัตร  ศรีอำไพ
4. นางสาวพิไลพร  เส้นเศษ
5. นางสาวสุรีรัตน์  หมื่นมี
6. นางสาวดวงตา  เกลียวเพียร
7. นายอดิศร  วรรณะ
8. นางสาวลลิตา  พันมะณีย์
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 88 ทอง 35 โรงเรียนสนมวิทยาคาร 1. เด็กชายทนงศักดิ์  สุโทสา
 
1. นายเกรียงไกร  บานสดชื่น
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 82 ทอง 28 โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ 1. นายเดชา  ร่วมกล้า
 
1. นายประสิทธิ์  ทิพยบุญ
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง 38 โรงเรียนเมืองบัววิทยา 1. เด็กหญิงมณฑกานต์  รูปงาม
 
1. นางกาญจนา  เมชบุตร
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84.33 ทอง 24 โรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์ 1. นางสาวนงรัตน์  สาแก้ว
 
1. นางสาวกาญจนา  ศรีราช
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 81.67 ทอง 53 โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ 1. เด็กชายพชร  จึงเมธาวุฒิ
 
1. นายประสิทธิ์  ทิพยบุญ
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 86 ทอง 15 โรงเรียนลานทรายพิทยาคม 1. นายทิพย์มงคล  คงมั่น
 
1. นายประสิทธิ์  กฤติยาวรรณ
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 75 เงิน 31 โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ 1. เด็กหญิงอัจฉริญา  อินทร์งาม
 
1. นายประสิทธิ์  ทิพยบุญ
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 62 ทองแดง 58 โรงเรียนลำพลับพลาวิทยาคาร 1. นางสาวทับทิม  สุขจิตร
 
1. นายจุลศักดิ์  ทุหา
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 90.3 ทอง 28 โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ 1. เด็กชายเจตนิพัทธ์  พลเยี่ยม
 
1. นางจันทิรา  เกตุโสระ
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 93.33 ทอง 4 โรงเรียนสนมวิทยาคาร 1. นายอิสระ  มะลิงาม
 
1. นายรักดาว  มะลิงาม
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83.5 ทอง 32 โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคม 1. เด็กหญิงวันนิดา  สระแก้ว
 
1. นางสุดาบัณฑิต  สุดชารี
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88 ทอง 7 โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ 1. นางสาวอัญชลี  จิตจำ
 
1. นางวิมล  เสียงหวาน
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 82.33 ทอง 22 โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ 1. เด็กชายกรธวัช  ร่วมกล้า
 
1. นายประสิทธิ์  ทิพยบุญ
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 79 เงิน 47 โรงเรียนรัตนบุรี 1. นายอภิสิทธิ์  คำภิรมย์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีเอกภพ   บุดดา
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.3 ทอง 28 โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ 1. เด็กหญิงปวีณา   สุขสังข์
 
1. นายประสิทธิ์  ทิพยบุญ
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88.6 ทอง 12 โรงเรียนสนมวิทยาคาร 1. นางสาวอัจฉราภรณ์  พันชวะนัส
 
1. นางสาวฐานิตตา  สวยสะอาด
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 83 ทอง 37 โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ 1. เด็กชายกรธวัช  ร่วมกล้า
2. เด็กหญิงกรรณิการ์  นามบ้านค้อ
3. เด็กชายฐิติวัฒน์  วันลักษณ์
4. เด็กชายธนะชัย  สุขล้วน
5. เด็กหญิงพรวิภา  พรมบุตร
6. เด็กหญิงมนัสนันท์  วารุลัง
7. เด็กชายวงศกร  เสาทอง
8. เด็กหญิงวราลักษณ์  ศรีบุษย์
9. เด็กหญิงสหัชญาณ  คำมูล
10. เด็กชายสุเทพ  ชูเชิด
11. เด็กหญิงอาทิติยา  มาลาล้ำ
12. เด็กชายไพบูลย์  โนนสาลี
 
1. นายสุเทศ  กาบทอง
2. นายประสิทธิ์  ทิพยบุญ
3. นายชินวัตร  ศรีอำไพ
4. นายอดิศร  วรรณะ
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 84 ทอง 22 โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ 1. นายกรวิชญ์  บุญศรี
2. นายจักรกฤษณ์  กะการดี
3. นายณัฐพล  แสงสุรินทร์
4. นายพงศธร  บุญเหล่
5. นายภูธเนศ  สุขประเสริฐ
6. นายหัสดี  ศรีแก้ว
7. นายอิศรา  ทวีเหลือ
8. นายเดชา  ร่วมกล้า
 
1. นายสุเทศ  กอบทอง
2. นายประสิทธิ์  ทิพยบุญ
3. นายชินวัตร  ศรีอำไพ
4. นายอดิศร  วรรณะ
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 83 ทอง 16 โรงเรียนสนมวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกนกอร  ก้านน้อย
2. เด็กหญิงกมลทิพย์  ปรักมาศ
3. เด็กชายกรวิชญ์  งามสง่า
4. เด็กชายกิตติธัช  บำรุงนาม
5. เด็กหญิงกุลชาติ  สีดำ
6. เด็กหญิงขวัญแก้ว  บุญใจ
7. เด็กหญิงชนิสรา  แรงหาญ
8. เด็กชายณรงค์ชัย  สินโท
9. เด็กชายณัฐนันท์  จันนุกูล
10. เด็กหญิงณัฐสุดา  แม่นหมาย
11. เด็กหญิงตรีธารทิพย์  ชาชิต
12. เด็กชายทัตพงศ์  จิตหนักแน่น
13. เด็กชายธณทรรศ์  สมหวัง
14. เด็กชายธีรพัฒน์  บุญช่วย
15. เด็กชายธีระยุทธ  สายโสดา
16. เด็กหญิงนงลักษณ์  สุริยงค์
17. เด็กหญิงนภาพร  สอนคำจันทร์
18. เด็กหญิงนันทิดา  มาตรบุรมย์
19. เด็กหญิงนันท์นภัส  กฤชกะพัน
20. เด็กหญิงปริม  ล้อมค้อม
21. เด็กชายพงษ์พิศ  จิตหนักแน่น
22. เด็กชายมลปฤทธิ์  เขียวศิริ
23. เด็กหญิงมุกอันดา  ทองขนาน
24. เด็กชายวงศ์พัทธ์  ทะนูแก้ว
25. เด็กชายวุฒิพงษ์  สมศรี
26. เด็กหญิงศรสวรรค์  สามีพันธ์
27. เด็กหญิงศศิกานต์  ผิวสร้อย
28. เด็กหญิงศิริกัญญา  วงศ์เบาะ
29. เด็กหญิงศุภัคษร  สุขสกุล
30. เด็กชายสุริยศักดิ์  พิมพ์ลา
31. เด็กชายอานุภาพ  โสมนัส
32. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  สมสามาลย์
33. เด็กหญิง่จันทร์ธิชา  บัวไข
 
1. นายยรรยง  สุบินดี
2. นางสาวเฟื้องฤทัย  ชวนชม
3. นายเกรียงไกร  บานสดชื่น
4. นางวารุณี  หมายสุข
5. นายรักดาว  มะลิงาม
6. นายวิทยา  ดอกจันทร์
7. นางสุภัชญา  กอสาลี
8. นางนารีนาท  แป้นทอง
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 88 ทอง 8 โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ 1. นายครรชิต  แสนทวีสุข
2. นางสาวจิตติมา  ศรัทธามาก
3. นางสาวจุรีรัตน์  ตั้งแต่ง
4. นางสาวชลิต  แอกทอง
5. นางสาวชื่นกมล  บุตดี
6. นายณรงค์ศักดิ์  ธาตุระหัน
7. นางสาวตรีฤทธิ์   เปี่ยมสัมฤทธิ์
8. นายธนพล  สมบัติ
9. นางสาวธิติยา  ทันทะลัย
10. นางสาวนิชาภัทร   เนื่องดิถี
11. นางสาวนิรัตติญา  บุญจันทร์
12. นางสาวปนัดดา  อิ่มทรัพย์
13. นางสาวปนัดดา  เพชรกล่ำ
14. นางสาวปิยธิดา  แก่นจักร
15. นายพงษ์เพชร   จันทร์อ่อน
16. นางสาวพรกนก  ร้อยจำปา
17. นางสาวพัชรินทร์   อินทร์ทะเล
18. นายพิทักษ์ชัย   บุญตวง
19. นางสาวภารวี   ภูชากิจ
20. นางสาวรัตนา  สิบพลกรัง
21. นางสาวรัตนาภรณ์  ศรีชัย
22. นางสาวรุ่งทิวา   พรประเสริฐ
23. นางสาวลิ้นจี่  จิตติอมรรัตน์
24. นายวัชรินทร์  ช่อจำปา
25. นางสาววิไลวรรณ  สุดโลก
26. นายวีระชัย  มนทาหอม
27. นายวุฒิชัย  โสพันธ์
28. นายศุภกร  ล้อมวงศ์
29. นางสาวศุภาลัย  ทีงาม
30. นายสหชาติ  ใจหาญ
31. นางสาวสุพรรณา   จิตมั่น
32. นางสาวสุพิชฌาย์   งามแสง
33. นายอนุวัฒน์  ห่อทรัพย์
34. นางสาวอภัสรา   พู่พวง
35. นางสาวอลิษา  สระประทุม
36. นางสาวอาทิตยา  ประคองใจ
37. นายอานนท์  อนันตสุข
38. นางสาวอุมาภรณ์   พุฒซ้อน
39. นายอุเทน   หอมห่วน
40. นางสาวเมธาวี  อนันตศิลป์
 
1. นายทนงศักดิ์  อินทร์ชัย
2. นายนวพล  กิ่งวิสิทธิ์
3. นางสาวอิสราภรณ์  พรหมภูวัลย์
4. นางสาวสุพรรณี   ชื่นจิตร
5. นายบุญรอด  วุฒิยาสาร
6. นางสาวสุมาลี  โลนุช
7. นางวิมล   เสียงหวาน
8. นายเสนอ  เท่าเทียม
 
112 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 77.8 เงิน 25 โรงเรียนรัตนบุรี 1. เด็กชายชัยณรงค์  บุญเติม
2. เด็กหญิงทิพวรรณ  หมื่นเจริญ
3. เด็กหญิงนภสร  ปิ่นทอง
4. เด็กชายพีระพงษ์  กำลังกล้า
5. เด็กหญิงมุทิตา  คำภิรมย์
6. เด็กหญิงลักษมา  คุ้ยมอญ
7. เด็กชายวิชิต  แก้วใส
8. เด็กชายศุภชัย  สีทะโน
9. เด็กหญิงสายสุนีย์  สุภาพ
10. เด็กชายไกรวัลย์  คงมงคล
 
1. นายธนิตพงษ์  มนต์ดี
2. นายไชยยา  เสมศรี
3. นางฉัลยาญาราภรณ์  ทวีแสง
 
113 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 79.4 เงิน 52 โรงเรียนรัตนบุรี 1. นางสาวกัญญารัตน์  ล้วนดี
2. นางสาวกิริยาพร  หาญบาง
3. นางสาวชมภู่  สุโพธิ์
4. นางสาวณัฐทริกา  ชะตาถนอม
5. นางสาววัชราภรณ์  ทิพย์บุญผล
6. นายวิศิษฐ์  งามชื่น
7. นายวโรดม  มาดมอญ
8. นายศุภกิจ  สว่างผุย
9. นายสมพงษ์  ดวงมาลา
10. นายสรายุทธ์  บุญเต็ม
 
1. นางฉัลยาญาราภรณ์  ทวีแสง
2. นายธนิตพงษ์  มนต์ดี
 
114 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 80.4 ทอง 20 โรงเรียนสนมวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกนิษฐา  ถังนอก
2. เด็กหญิงคูณทรัพย์  จันดารักษ์
3. เด็กหญิงจันทร์ธิชา  บัวไข
4. เด็กหญิงณัฐธญา  ใจสัตย์
5. เด็กหญิงศศินภา  หอมขจร
6. เด็กหญิงศศิภาตา  วังสะอาด
7. เด็กหญิงหยาดพิรุณ  ใจรักษ์
8. เด็กหญิงอุมาพร  กะการดี
 
1. นายยรรยง  สุบินดี
2. นางสาวเฟื้องฤทัย  ชวนชม
3. นางสุภัชญา  กอสาลี
4. นางพัชรนันท์  เจริญศิริวิชญกุล
 
115 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนรัตนบุรี 1. นางสาวกิติยากร  จันทร์อุดม
2. นายธรรมปพน   สีขาว
3. นางสาวพรพิมล  วิเศษวงษา
4. นายพัชรพล  บุญเพิ่ม
5. นางสาวอรุโณทัย  ทองดอนใหม่
6. นายเดชฤทธิ์  ชินศรี
 
1. นายธนิตพงษ์  มนต์ดี
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงรุ่งฤทัย  ชัยเสน
3. นายไชยยา  เสมศรี
 
116 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 64.75 ทองแดง 53 โรงเรียนรัตนบุรี 1. เด็กหญิงจินตนา  มะลิซ้อน
2. เด็กหญิงดารารัตน์  ชูยิ่ง
3. เด็กชายทัตพงศ์  อุ่นทรัพย์
4. เด็กหญิงทิพวรรณ  หมื่นเจริญ
5. เด็กหญิงปณิตา  ภูนาเงิน
6. เด็กหญิงปรียานุช  สุทธิสน
7. เด็กหญิงวีรญา  เลาต๋า
8. เด็กหญิงสุทธิญาดา  ศรีใหญ่
9. เด็กหญิงอริษา  ยศกล้า
10. เด็กหญิงเบญจรัตน์  นิลจันทร์
 
1. นายธนิตพงษ์  มนต์ดี
2. นางฉัลยาญาราภรณ์  ทวีแสง
3. นายไชยยา  เสมศรี
4. ว่าที่ร้อยตรีหญิงรุ่งฤทัย  ชัยเสน
 
117 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 84.8 ทอง 43 โรงเรียนรัตนบุรี 1. นางสาวกิติยากร  จันทร์อุดม
2. นางสาวณัฐวดี  ประสานทอง
3. นายธรรมปพน  สีขาว
4. นางสาวพรพิมล  วิเศษวงษา
5. นายพัชรพล  บุญเพิ่ม
6. นางสาววาทิยา  สีพิมพ์
7. นางสาวอรุโณทัย  ทองดอนใหม่
8. นายเดชฤทธิ์  ชินศรี
 
1. นายธนิตพงษ์  มนต์ดี
2. นายไชยยา  เสมศรี
3. นางฉัลยาญาราภรณ์  ทวีแสง
4. ว่าที่ร้อยตรีหญิงรุ่งฤทัย  ชัยเสน
 
118 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 72.6 เงิน 28 โรงเรียนโนนเทพ 1. เด็กหญิงกิมรั้ง  ประสมทรัพย์
2. เด็กหญิงขวัญฤทัย  มหานาม
3. เด็กหญิงจิราพร  สัญญารัตน์
4. เด็กหญิงน้ำทิพย์  ยินดี
5. เด็กหญิงปฏิมา  ทำบุญ
6. เด็กหญิงประภาวรรณ  มหานาม
7. เด็กหญิงปรียะนุข  วุฒิฉันท์
8. เด็กหญิงภาวดี  ศรีษะแก้ว
9. เด็กหญิงรัตนาพร  พวงเกตุ
10. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  แสงทอง
11. เด็กหญิงสุจิวรรณ  แอ่งสุข
12. เด็กหญิงสุริดา  ศรีษะแก้ว
13. เด็กหญิงสุวิชาดา  สอนดี
14. เด็กหญิงอาฬีญา  วงศ์แก้ว
15. เด็กหญิงแก้วทิพย์  ว่องถิ่นเถื่อน
 
1. นางสุนิจฉา  ฤทธิจรูญ
2. นางสาวปวีณ์พร  วิศาลศาสตร์บำรุง
3. นางสาววรรณา  ก้านอินทร์
4. นายกัณฑ์เอนก  บุญลาภ
5. นายลิขิต  สิงจานุสงค์
 
119 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 79.25 เงิน 20 โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ 1. นายกนกพล  ย่ำรัมย์
2. นางสาวจุฑารัตน์   สนใจ
3. นายณัฐพล  แข็งกล้า
4. นางสาวนภัสสร   ปิ่นเพชร
5. นางสาวนิลาวัลย์   ศรีแก้ว
6. นางสาวบัณฑิตา   พรมแป้น
7. นางสาวบุญญิสา   แสงล้ำ
8. นางสาวพนิดา    ศรีมารักษ์
9. นางสาวพีรยา   ดีล้วน
10. นางสาวภรธิญา   ตินชาติ
11. นางสาววราภรณ์  ศรีลำเนา
12. นางสาวศศิกานต์   แสนกล้า
13. นางสาวศิริวิมล   สุขดาษ
14. นายศุภณัฐ  อินทชัย
15. นางสาวสุดารัตน์   โยงรัมย์
16. นางสาวสุรินทรา   รสหอม
 
1. นายยุทธนา   พวงพิมาย
2. นางสาวพชรวรรณ  ทาระพันธ์
3. นางสาวอัจฉราวัลย์  สิงห์ภูงา
4. นางสาวกัญนภัทร  ฉลาดดี
5. นางสาวจันทิพา  ฉลาดดี
 
120 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 68 ทองแดง 43 โรงเรียนเมืองบัววิทยา 1. เด็กชายคณาวุฒิ  แช่มรัมย์
2. นายณัฐวุฒิ   เดชบุญ
3. นายธนพล  คำชนะชัย
4. นางสาวอารี  อ่างคำหงษ์
5. นายโชติกา  จันทร์โยธา
 
1. นางกาญจนา  เมชบุตร
2. นายปริญญา  ดวงตา
 
121 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 86.9 ทอง 23 โรงเรียนทับโพธิ์พัฒนวิทย์ 1. เด็กหญิงจิรนันท์  หินโทน
2. เด็กชายชนะชัย  ปราบหนองบัว
 
1. นางธัญนันท์  ละอองศรี
2. นายสุวิศิษฏ์  ละอองศรี
 
122 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 81.66 ทอง 24 โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ 1. นางสาวธณัชชา  บัวใหญ่
 
1. นางพจนพร  กรองไตร
 
123 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 81 ทอง 40 โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ 1. นางสาววชิรินทรา  รัตนเวฬุ
 
1. นางศริญ  เชยคำแหง
 
124 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 74 เงิน 24 โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  สิมมา
 
1. นางสุบรรณิภา  แก่นแก้ว
 
125 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 89.2 ทอง 25 โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา 1. นายศิริพงศ์  ศรีคำ
 
1. นางสาววรรณิกา  แผ่นทอง
 
126 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 60 ทองแดง 41 โรงเรียนรัตนบุรี 1. เด็กชายสืบศักดิ์  ไชยจางวาง
 
1. นางยุพาพิน  ช่วยวัฒนะ
 
127 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 77 เงิน 22 โรงเรียนรัตนบุรี 1. นายชวินธร  สมชื่อ
 
1. นางรัมภ์รดา  เครือศรี
 
128 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 87.34 ทอง 11 โรงเรียนรัตนบุรี 1. เด็กชายกฤตบุญ  ทำดีกุลโชติสถิตย์
2. เด็กหญิงพัชราภา  มะลัยทอง
3. เด็กหญิงภัทราพร  ลาล่องคำ
4. นางสาวศุภชา  สวัสดิ์เอื้อ
5. เด็กชายเอกปรัชญา  วิชัย
 
1. นายวีระชาติ  ผิวอ่อน
2. นางสาวชนิดา  ใยบุรี
 
129 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 94.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนรัตนบุรี 1. นางสาวกัญญาพัชร์  บุญสว่าง
2. นางสาวญาณิศา  มิตมาตย์
3. นายนัฐพงษ์  คำนนท์
4. นายพงศ์พัทศ์  หวังผล
5. นายพงศ์พันศ์  หวังผล
 
1. นายวีระชาติ  ผิวอ่อน
2. นางสาวชนิดา  ใยบุรี
 
130 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 91.33 ทอง 8 โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์   ชุ่มเย็น
2. เด็กชายสรยุทธ  สุมา
 
1. นางสาวนีรบล  อนุกูล
2. นางสาวธัญญารัตน์  ยาเงิน
 
131 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 93 ทอง 16 โรงเรียนรัตนบุรี 1. นางสาวฐิตาพร  แสนกล้า
2. นางสาววราภรณ์   ผึ่งผาย
 
1. นางสาววรดา  แสนเสริม
2. นางสาวกัสมา   อัศวภูมิ
 
132 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 70.16 เงิน 34 โรงเรียนรัตนบุรี 1. เด็กหญิงคณิศร  ชัยยงค์
2. เด็กหญิงมานิตา  อุไรล้ำ
 
1. นางสาวเพ็ญจันทร์  พันธ์ฤกษ์
2. นางสาวสุนันทา  นาเจริญ
 
133 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 87 ทอง 8 โรงเรียนรัตนบุรี 1. นางสาวกชกร  พลไพล
2. นายกฤษฎา  คำสัตย์
 
1. นางเบญจวรรณ  บุญอาจ
 
134 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 88.3 ทอง 13 โรงเรียนรัตนบุรี 1. นางสาวธัญวลัย  พันดา
2. นายเสฎฐวุฒิ  แก้วมรกต
 
1. นางสาวกัสมา  อัศวภูมิ
2. MissJiang  Xiao Yan
 
135 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 85.33 ทอง 40 โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ 1. นางสาวธวัลรัตน์  ศรีพิมพ์
2. นายธีรวุฒิ  ปานทอง
3. นายบุญฤทธิ์  ลาภจิตร
4. นางสาวสุชาดา  สืบสาม
5. นางสาวเมทนี  สร้อยจิตร
 
1. นางสาวพลสุดา  ศรีมงคล
2. นางสาวมะยุรี  ทุ่มโมง
 
136 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 90.75 ทอง 5 โรงเรียนรัตนบุรี 1. นางสาวปฏิมา  พิลาสุข
 
1. นางสาวกัสมา  อัศวภูมิ
 
137 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 86.8 ทอง 14 โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ 1. เด็กหญิงบัวชมภู  คล้ายนาค
2. เด็กหญิงสุกัญญา  ชีวาจร
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  แก่นแก้ว
2. นางสาวกมลวัฒน์  สิมมา
 
138 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 85.06 ทอง 20 โรงเรียนสนมวิทยาคาร 1. นางสาวแพรวฤดี  พิศเพ็ง
 
1. นางวิไลรัตน์  ละมูลมอญ
 
139 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 90.47 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม 1. เด็กชายธีรพงศ์  อังสนุ
2. เด็กชายปัญญา  แก้วเหลี่ยม
3. เด็กชายภัทรชัย  ทองแก้ว
4. เด็กชายภูวนาถ  จาบทอง
5. เด็กชายรัชพล  แซ่ตั้ง
6. เด็กชายวีรวัฒน์  เสริมวิเศษ
7. เด็กชายอภิสิทธิ์  ทองมาน
8. เด็กชายเจษฎากร  การุณ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีกฤดิชญ์ภากรณ์  มนต์ดี
2. นางอรุณีย์  มนต์ดี
3. นายบุญเลิศ  เมชบุตร
 
140 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 91.95 ทอง 6 โรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม 1. นายคมสันต์  ระบือนาม
2. นายชนัญ  บุญล้อม
3. นายธวัชชัย  มาลีหวล
4. นายพันกร  สิทธิศรี
5. นายสมณะ  อังสนุ
6. นายสุรชัย  สุทธิมูล
 
1. นายบุญเลิศ  เมชบุตร
2. ว่าที่ร้อยตรีกฤดิชญ์ภากรณ์  มนต์ดี
3. นางอรุณีย์  มนต์ดี
 
141 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 92.4 ทอง 4 โรงเรียนลานทรายพิทยาคม 1. นางสาวชมพูนุช  สิงห์แก้ว
2. นายชลสิทธิ์  วังฐาน
3. นางสาวธิดารัตน์  มั่งคั่ง
4. นางสาวนาเดีย  ประสพเงิน
5. นางสาวพัชรินทร์  อินทร์สำราญ
6. นายพิชยุตม์  ลักขษร
7. นางสาววรยา  สุขบรรเทิง
8. นายวสุพล  ดียิ่ง
9. นางสาวสาริกา  ก้านอินทร์
10. นางสาวสุชาดา  ปานเพชร
 
1. นางวรรภา  กฤติยาวรรณ
2. นายประสิทธิ์  กฤติยาวรรณ
3. นายนัสบดี  อ่อนสา
 
142 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 72.2 เงิน 26 โรงเรียนรัตนบุรี 1. เด็กหญิงชื่นกมล  รู้ชอบ
2. เด็กชายปรมรรจย์  แจ้งนาม
3. เด็กหญิงปิยธิดา  ลาวัณย์
4. เด็กหญิงพัชชา  หงษ์ทอง
5. เด็กหญิงอทิตยา  ศรีสะเทือน
 
1. นางไพรวัลย์  กรุงพิทักษ์
2. นางสาววลีวรรณ  วัดตรง
 
143 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 78.2 เงิน 10 โรงเรียนรัตนบุรี 1. นายกิตติภณษ์  โพธิ์คำ
2. นางสาวชลิตา  เสนานิคม
3. นางสาวณัฐริกา  ทีภูงา
4. นางสาวอัญธิกา  วงศ์วิไล
5. นางสาวเรือนทอง  ไชยขันธ์
 
1. นางไพวัลย์  กรุงพิทักษ์
2. นายสุเทพ  กรุงพิทักษ์
 
144 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 61.8 ทองแดง 58 โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงกำไล  ปาลกวงษ์
2. เด็กหญิงจันทิมา  เหลาฉลาด
3. เด็กหญิงจิลภา  ศักดิ์เทวิน
 
1. นางอรอุมา   ป้องหมู่
2. นายคณิศร  พุทธานุ
 
145 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 63 ทองแดง 26 โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ 1. นางสาวน้ำทิพย์  มะลิทอง
2. นางสาวสุจิรา  สามศรี
3. นางสาวสุชาดา   หารสระคู
 
1. นางภาวิณี  วงษ์เดือน
2. นางสาวจิตรทิวา   ปาปะสังข์
 
146 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 86.75 ทอง 5 โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงนัชชา  เสนาโนฤทธิ์
2. เด็กหญิงภัทราพร  กระแสเทพ
3. เด็กหญิงสุภาวิณี  แหล่เกลี้ยง
 
1. นางภาวิณี  วงษ์เดือน
2. นางสาวเดือนเต็ม  ลามณี
 
147 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 85.1 ทอง 33 โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ 1. นางสาวศิริลักษณ์  แพงเจริญ
2. นางสาวอภิชญา  มุงธิราช
3. นางสาวเพชรรดา  ทับผา
 
1. นางภาวิณี  วงษ์เดือน
2. นางสาวอัมพร  บองเพชร
 
148 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 93 ทอง 10 โรงเรียนลานทรายพิทยาคม 1. เด็กหญิงปราณิสา  แก่นสาร
2. เด็กหญิงพรนภา  ก้านอินทร์
 
1. นางสาวอุดม  บุดศรี
2. นางสาวจีระวรรณ  วังอาจ
 
149 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 61 ทองแดง 56 โรงเรียนรัตนบุรี 1. เด็กหญิงนัทธมน  เพ็งแย้ม
2. เด็กชายพรชัย  สุกใส
 
1. นางวิภาพันธ์  บุดดี
2. นางสาวพิรุณรัตน์  ศักดิ์แก้ว
 
150 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 83 ทอง 4 โรงเรียนประดู่แก้วประชาสรรค์ 1. เด็กชายวีระวัฒน์  สาระติ
2. เด็กหญิงเกษแก้ว  คางคำ
 
1. นางสาวเกวลี  ศุภเลิศ
2. นางสาวสุมาลี  วงค์หอม
 
151 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 87 ทอง 4 โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ 1. นางสาวจิรากรณ์  สุรสิทธิ์
2. นายธรรมรัตน์  สละ
 
1. นางธนพร  พัตราภักดิ์
 
152 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 56 โรงเรียนรัตนบุรี 1. เด็กชายชลวิทย์  มีสัตย์
2. เด็กชายชุติวัต  นาเจริญ
 
1. นางสาวพิรุณรัตน์  ศักดิ์แก้ว
2. นางวิภาพันธ์  บุดดี
 
153 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 61 ทองแดง 53 โรงเรียนรัตนบุรี 1. นางสาววณิรญาณ์  โสพัง
2. นางสาวสุธารินี  ฤทธิเดช
 
1. นางวิภาพันธ์  บุดดี
2. นางสาวพิรุณรัตน์  ศักดิ์แก้ว
 
154 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 67 ทองแดง 61 โรงเรียนช้างบุญวิทยา 1. นางสาวกิตินันท์  มาดี
2. นางสาวมณฑาทิพย์  ทรัพย์มาก
 
1. นายธนิต  เยี่ยมรัมย์
 
155 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 64 ทองแดง 40 โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ 1. เด็กชายชวัลวิทย์  อาวอร่ามรัศมิ์
2. เด็กชายธนกฤต  ศรีพิมพ์
 
1. นางสาวเทพสุดา  พรหมสวัสดิ์
2. นางสาวอารุณี  บุญยืน
 
156 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 67.4 ทองแดง 49 โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ 1. เด็กหญิงกฤษณี  ภิญโญ
2. เด็กหญิงทอฝัน  จันทร์งาม
 
1. นางผกาวดี  สุวงศ์
2. นายกัมปนาท  เกษแก้ว
 
157 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 60 ทองแดง 58 โรงเรียนรัตนบุรี 1. นายมิตรภาพ  มณีวรรณ
2. นายอ้อมบุญ  วงศ์วาน
 
1. นายไพทูล  หาดคำ
2. นางดารา  ปุยะติ
 
158 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 20 เข้าร่วม 29 โรงเรียนรัตนบุรี 1. นางสาวฟ้าประทาน  อุดทุม
2. นางสาววรัญญา  ประวันโน
 
1. นายไพทูล  หาดคำ
2. นางรัสนา  อนันตสุข
 
159 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 68.8 ทองแดง 51 โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงบงกช  จันทะขาน
2. เด็กหญิงวัลดา  ปาสานะโก
3. เด็กหญิงสมิตา  วงอามาตย์
 
1. นายสุวัฒน์  สมหวัง
 
160 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 78.4 เงิน 12 โรงเรียนประดู่แก้วประชาสรรค์ 1. นายณัฐพล  จิตรกลาง
2. นายยุทธนา  โทธะรินทร์
3. นางสาวรัตนาพร  นามพรม
 
1. นางสาวเกวลี  ศุภเลิศ
2. นางสาวสุมาลี  วงค์หอม
 
161 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 71 เงิน 55 โรงเรียนช้างบุญวิทยา 1. นายพิสิษฐ์  ศาลางาม
2. นางสาวภาวดี  จงใจงาม
 
1. นายธนิต  เยี่ยมรัมย์
 
162 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 91 ทอง 10 โรงเรียนรัตนบุรี 1. เด็กชายพชร  สระแก้ว
2. เด็กชายพิริยะพงษ์   แบบอย่าง
3. เด็กชายภูมิพันแสน  ศรีอ่อน
 
1. นายทองเด่น  จันทร์เสน
2. นายสมรัตน์  กนกแก้ว
 
163 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 79 เงิน 15 โรงเรียนรัตนบุรี 1. นายชัยวัฒน์  สกุลรักษ์
2. นายธนพล  ชั้นวงค์
3. นายวรเมธ  พาหา
 
1. นายทองเด่น  จันทร์เสน
2. นายสุขสวัสดิ์  สาศิริ
 
164 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 73 เงิน 12 โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ 1. เด็กชายกฤษณะ  บุญสด
2. เด็กชายกิตติภพ  ผิวทวี
3. เด็กชายพลพล  ปาปะไพ
 
1. นายสุริยะ  สร้อยแสง
2. นายสุระชัย  พุฒซ้อน
 
165 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 70 เงิน 29 โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ 1. นายปฏิภัทร  เที่ยงตรง
2. นายศุภกร  ทะรีรัมย์
3. นายอนุทิตย์  อุตส่าห์ดี
 
1. นายสุริยะ  สร้อยแสง
2. นายจิรศักดิ์  พูนวิเชียร
 
166 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 60 ทองแดง 37 โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  สร้อยแสง
2. เด็กชายสิทธิชัย  สิงห์จุ้ย
3. เด็กชายเขตตะวัน  ต้นเขียว
 
1. นายสุริยะ  สร้อยแสง
2. นายศิวกร  กลางคาร
 
167 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 65 ทองแดง 42 โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ 1. นางสาวกาญจนา   อินทชัย
2. นายอภินันท์  จงใจงาม
3. นางสาวเมธาวดี  อนุรัตน์
 
1. นายสุริยะ  สร้อยแสง
2. นายจักรพงษ์  ทวยจตุรัส
 
168 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสนมวิทยาคาร 1. เด็กชายธีรพัฒน์  ศรีกะชา
2. เด็กชายพีรศักดิ์  ผลเจริญ
3. เด็กชายสุริโย  นามรักษ์
 
1. นายพัฒนศักดิ์  พสุนนท์
2. นายศักดา  บุตรน้อย
 
169 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 88 ทอง 5 โรงเรียนสนมวิทยาคาร 1. นายจิรพัฒน์  สำเภา
2. นายนฤนาท  บัวไข
3. นายพิริยะชัย  ศิลาอ่อน
 
1. นายพัฒนศักดิ์  พสุนนท์
2. นายศักดา  บุตรน้อย
 
170 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 73 เงิน 41 โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ 1. เด็กหญิงชลธิชา  สีทาวงษ์
2. เด็กหญิงณัฐมน  แข่งขัน
3. เด็กหญิงหทัยภัทร  วารุลังค์
 
1. นางกนกอร  ซื่อตรง
2. นางสาวปิยพัชร์  เครือนิล
 
171 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 87 ทอง 11 โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ 1. นางสาวกชกร  ค้ำชู
2. นายมงคลชัย  พิมพ์แมน
3. นายสามารถ  ศฤงคาร
 
1. นางสาวปิยพัชร์  เครือนิล
2. นางกนกอร  ซื่อตรง
 
172 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 84 ทอง 24 โรงเรียนสนมวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกัญญาภรณ์  ผ่องศิลป์
2. เด็กหญิงดลธิดา  กล้าแข็ง
3. เด็กชายพีรพัฒน์  นะทร
4. เด็กหญิงยุวดี  ทองมี
5. เด็กชายสุทธิเดช  คำสุมาลี
6. เด็กชายอรรถพล  บุตรศรี
 
1. นางเสาวลักษณ์  บุญมาก
2. นางสาวกิติยาวดี  เฉิดรัศมี
3. นางสาวกานดา  เงางาม
 
173 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 83 ทอง 20 โรงเรียนลานทรายพิทยาคม 1. นางสาวกานศินา  ราชบัณฑิต
2. นางสาวชลธิชา  ผลสมหวัง
3. นางสาวนันทิดา  สองวงค์
4. นางสาวนิภาพร  วรรณคำ
5. นางสาวพรพรรณ  หอมหวล
6. นางสาวอิศริยาภรณ์  สามพุดซา
 
1. นางวันดี  นิตยวัน
2. นายอุทัย  นิตยวัน
3. นางสาวกัลยาณี  รุ่งเรือง
 
174 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 72 เงิน 46 โรงเรียนช้างบุญวิทยา 1. เด็กหญิงสรินยา  ศาลางาม
2. เด็กหญิงอารยา  อันวิเศษ
3. เด็กหญิงอารียา  สุขศรี
 
1. นางสาวธาริณี  ภูครองตา
2. นางสาวกัญญารัตน์  จงใจงาม
 
175 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 89.4 ทอง 16 โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ 1. นางสาวชลธิชา  จิตเพ็ง
2. นางสาวนาตยา  อินทร์ยิ่ง
3. นางสาวอมิตา  ปิ่นจันทร์
 
1. นางสาวปิยพัชร์  เครือนิล
2. นายประเทียร  แก้วชนะ
 
176 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 91 ทอง 8 โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ 1. เด็กหญิงรัตติกานันท์  อุทัยเรือง
2. เด็กหญิงสุภาพร  พันธุ์ดี
3. เด็กหญิงอภิลดา   ผงทวี
 
1. นายสมพงษ์  โสมสุข
2. นายสิทธิศักดิ์  เอ็นดู
 
177 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 65 ทองแดง 57 โรงเรียนสนมวิทยาคาร 1. นางสาวพิมพ์พิลัย  อยู่ทะเล
2. นางสาววิมลรัตน์  มูลคำ
3. นางสาวแพรวพรรณ  หอมภิลา
 
1. นายสนั่น  ศรีคราม
2. นายสุริยนต์  สมบูรณ์
 
178 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 89 ทอง 8 โรงเรียนรัตนบุรี 1. เด็กหญิงจีรนันท์  บุตรแวง
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  ดีสนิท
3. เด็กหญิงวรรณิศา  พากล้า
 
1. นางปราณีต  เหล่าสกุล
2. นางสาววรัญญา  นิยมพันธ์
 
179 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 84 ทอง 24 โรงเรียนรัตนบุรี 1. นายภาณุพงศ์  เหมาะดี
2. นางสาวรุ่งนภา  บุญราช
3. นางสาวศุภลักษณ์  แสงเนตร
 
1. นางปราณีต  เหล่าสกุล
2. นางสาวกาญจนา  กิ่งมณี
 
180 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 91.8 ทอง 18 โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ 1. เด็กหญิงปัญญาภา  สิมมา
2. เด็กชายสหรัฐ  สุขพราม
3. เด็กหญิงเขมมิกา  ใจกล้า
 
1. นายสมพงษ์  โสมสุข
2. นายสมศักดิ์  พิศเพ็ง
 
181 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 86.2 ทอง 51 โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ 1. นายชลธี  ศรีสอน
2. นางสาวอมาวศรี   ลาภจิตร
3. นางสาวเพ็ญพิชชา   สุกใส
 
1. นางกนกอร  ซื่อตรง
2. นางสาวอารุณี  บุญยืน
 
182 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 83 ทอง 41 โรงเรียนลำพลับพลาวิทยาคาร 1. เด็กหญิงชมพูนุช  ฉิมมาบล
2. เด็กหญิงภัสสร  วิจิตรปัญญา
3. เด็กหญิงฤดี  รัตนตรัยวงศ์
 
1. นางสุวรรณา  งามสง่า
2. นายเทิดไทย  สวัสดี
 
183 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 75 เงิน 45 โรงเรียนลำพลับพลาวิทยาคาร 1. นางสาวจิตรา  บุญแนบ
2. นางสาวฉัตรกมล  หอมหวล
3. นายปิยณัฐ  บุญมา
 
1. นางสุวรรณา  งามสง่า
2. นางสาวนิติยา  เจริญราช
 
184 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 87 ทอง 23 โรงเรียนสนมวิทยาคาร 1. เด็กหญิงธีมาพร  สุขสกุล
2. เด็กหญิงมณีรัตน์  ขันชัย
3. เด็กหญิงศิรประภา  สุโทษา
 
1. นางเสาวลักษณ์  บุญมาก
2. นางสาวกิติยาวดี  เฉิดรัศมี
 
185 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 87 ทอง 27 โรงเรียนสนมวิทยาคาร 1. นายกฤษตะวัน  อินทา
2. นางสาวนงลักษณ์  บุญเพ็ง
3. นางสาววิสาขา  มูลคำ
 
1. นางสาวกิติยาวดี  เฉิดรัศมี
2. นางเสาวลักษณ์  บุญมาก
 
186 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 76 เงิน 16 โรงเรียนช้างบุญวิทยา 1. นางสาวบุญเหลือ  สายวัน
 
1. นางสาวจิรนันท์  ศาลางาม
 
187 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง 19 โรงเรียนเมืองบัววิทยา 1. เด็กชายกฤษฎา  เขจรดวง
 
1. นางสายฝน  เจริญรัมย์
 
188 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 87.5 ทอง 6 โรงเรียนโนนเทพ 1. เด็กชายธัญวรัตน์  เดชะนากุล
2. เด็กหญิงธิญาดา  อินถนอม
3. เด็กชายสันติ  ศิลป์พันธ์
 
1. นายปรีชา  สีตะแกะ
2. นางสาวอุุมารินทร์  อินทะนัย
 
189 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโนนเทพ 1. นางสาวมยุริน  พันธ์สุข
2. นางสาวศิริลักษณ์  สังวาลย์
3. นางสาวใบบุญ  ธรรมคุณ
 
1. นายปรีชา  สีตะแกะ
2. นางรุ่งนภา  นันทวิสุทธิ์
 
190 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 68 ทองแดง 17 โรงเรียนช้างบุญวิทยา 1. เด็กชายธวัชชัย  พัฒนแสง
 
1. นางสาวจิรนันท์  ศาลางาม
 
191 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 20 โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์   สืบศรี
 
1. นางสาวอิสราภรณ์  พรหมภูวัลย์
 
192 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 82 ทอง 15 โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา 1. เด็กชายนภสินธุ์  พิศเพ็ง
 
1. นางผุสดี  มีแก้ว
 
193 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 68 ทองแดง 7 โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคม 1. เด็กหญิงภัทรสุดา  สุดสีเลี้ยง
 
1. นางสมถวิล  สระแก้ว
 
194 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 70 เงิน 9 โรงเรียนรัตนบุรี 1. เด็กหญิงสตางค์  ไกรราช
 
1. นางมยุรา  ถาพรผาด
 
195 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 76 เงิน 31 โรงเรียนเมืองบัววิทยา 1. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ศิริพงค์
 
1. นางสายฝน  เจริญรัมย์
 
196 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 81 ทอง 11 โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคม 1. นางสาวแววดาว  ยอดลี
 
1. นางสาวปรัชญาพร  จันพุทซา
 
197 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 87 ทอง 4 โรงเรียนโนนเทพ 1. นายปริญญา  สถิตรัมย์
 
1. นางสุนิจฉา  ฤทธิจรูญ
 
198 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 71 เงิน 24 โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา 1. นายจิรศักดิ์  นามน้อย
 
1. นางสาวสัณห์ฤทัย  โลนุช
 
199 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6 85 ทอง 6 โรงเรียนช้างบุญวิทยา 1. นายภราดร  ทองหล่อ
 
1. นางยุพิน  สร้อยจิตร
 
200 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น -1 - โรงเรียนรัตนบุรี 1. เด็กชายทองมนตรี  สมสอน
2. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  นารอต
 
1. นางมยุรา  ถาพรผาด
2. นางจิราภรณ์  ชูเสน
 
201 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง 10 โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ 1. นางสาวชลลดา  พรมรักษ์
2. เด็กหญิงวัลย์วิสา   สุขสบาย
 
1. นางภัททิยา  ศรีหาตา
2. นางสาวนิตติยา  จันแดง
 
202 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 81 ทอง 10 โรงเรียนโนนเทพ 1. เด็กชายสรยุทธ  คำพันธ์
2. เด็กชายอำนาจ  บุญชำนาญ
 
1. นางเบ็ญจมาศ  สาดา
2. นางอัมราภรณ์  ห้าวหาญ
 
203 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 80.33 ทอง 49 โรงเรียนทับโพธิ์พัฒนวิทย์ 1. เด็กหญิงพรนภา  สุโพธิ์
 
1. นางธัญนันท์  ละอองศรี
 
204 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6 80.33 ทอง 44 โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ 1. นายจีรวัตร  งามสง่า
 
1. นายอดิศร  วรรณะ
 
205 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 76 เงิน 45 โรงเรียนทับโพธิ์พัฒนวิทย์ 1. เด็กหญิงวิลัยลักษณ์  สุขสนั่น
 
1. นางธัญนันท์  ละอองศรี
 
206 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.4-ม.6 79.75 เงิน 51 โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ 1. นายนิพิฐพนธ์  สุมิตร
 
1. นายสุริยาพร  เทพา
 
207 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 51 โรงเรียนเมืองบัววิทยา 1. เด็กชายธนากรณ์  สนิทพจน์
 
1. นายปริญญา  ดวงตา
 
208 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.4-ม.6 78.86 เงิน 49 โรงเรียนสนมวิทยาคาร 1. นายชลชาติ  แจ้งใบ
 
1. นายสมโภชน์  นอบน้อม
 
209 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.4-ม.6 95 ทอง 9 โรงเรียนสนมวิทยาคาร 1. นายชลชาติ  แจ้งใบ
 
1. พระสมุห์สุพรรณ  กตปุญโญ