สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 33 (สุรินทร์) [กลุ่ม สพม.สุรินทร์ 1]

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ
จังหวัดบุรีรัมย์
ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 80 ทอง 19 โรงเรียนสิรินธร 1. เด็กหญิงธัญมน  สุยคง
 
1. นางสาวสิริพร  กลิ่นหมื่นไวย
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 90 ทอง 29 โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย 1. นางสาวศุทธินี  สารเหล่า
 
1. นางสาวทิพากร  นามเดช
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 77.4 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธร 1. เด็กหญิงรินลฌา  เรียงเงิน
 
1. นางฉัตรตะวัน  เตียงทอง
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 46.3 เข้าร่วม 40 โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย 1. นางสาววราภรณ์  วิถี
 
1. นายวิชัย  จันทร์สอน
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 42 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโนนเทพ 1. เด็กหญิงฐิติมา  สอนทอง
 
1. นายปรีชา  สีตะแกะ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 36 เข้าร่วม 6 โรงเรียนสิรินธร 1. เด็กหญิงสิริญญา  ดอกกระโทก
 
1. นางอสิพร  ไชยเทพ
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 32 เข้าร่วม 9 โรงเรียนบัวเชดวิทยา 1. เด็กหญิงปัทมพร  จิตรสะอาด
 
1. นางสาวเยาวลักษณ์  มุ่งงาม
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 58 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม 1. นางสาวสาลิกา  ดีพลงาม
 
1. นายอนุวัฒน์  แก้วลอย
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 78 เงิน 30 โรงเรียนสวายวิทยาคาร 1. เด็กหญิงนันทภัค  ทองวาว
 
1. นางสาวอรณิชา  กระจายแก้ว
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 81.6 ทอง 21 โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย 1. นายขวัญชัย  มะโนศรี
 
1. นางจิรภา  รัตนาวิวัฒน์
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 82.9 ทอง 16 โรงเรียนสิรินธร 1. เด็กหญิงมุฑิตา  ปัญญาเหลือ
 
1. นางสาวศีฏลาศ์  ศรีลานุช
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 83 ทอง 28 โรงเรียนสิรินธร 1. นางสาวเจริญศรี  โสรกนิษฐ์
 
1. นางสาวศีฏลาศ์  ศรีลานุช
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม 1. เด็กชายชญานนท์  แสงสว่าง
2. เด็กหญิงณัฐกานต์  หัสนา
 
1. นายอนุวัฒน์  แก้วลอย
2. นางเกษมณี  ศรสระน้อย
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม 1. นางสาวสรารัตน์  วิยาสิงห์
2. นางสาวอัจฉราภรณ์  ป้อมบ้านต้า
 
1. นายอนุวัฒน์  แก้วลอย
2. นายรณชัย  หวังกวดกลาง
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 85.92 ทอง 18 โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1. เด็กหญิงทิพรัตน์  โขงรัมย์
2. เด็กหญิงวีสวัสดิ์  พรมวงษ์
 
1. นางสาวนงเยาว์  ไชยวัฒน์
2. นางวันเพ็ญ  ตันทะอธิพานิช
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 89.09 ทอง 11 โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1. นางสาวกัณทิมา  วรโคตร
 
1. นางสาวนงเยาว์  ไชยวัฒน์
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 84 ทอง 9 โรงเรียนสิรินธร 1. เด็กชายพิชญ์  อารยะรังษี
 
1. นางสาวอรวรรณ  ตันสุวรรณรัตน์
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1. นางสาวธันยพร  พิศเพ็ง
 
1. นายสังเวียน  ประคองชื่อ
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 67.5 ทองแดง 15 โรงเรียนสิรินธร 1. เด็กหญิงดุจตะวัน  มั่งมี
2. เด็กหญิงธัญดา  โล่เสถียรกิจ
3. เด็กหญิงปัณณลักษณ์  เหลืองพัฒนผดุง
 
1. นายทรงไทย  ปิยโชติสกุลชัย
2. นางบงกช  บุญโต
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 73.8 เงิน 17 โรงเรียนสิรินธร 1. นางสาวญาณิศา  พุฒิดำรง
2. นางสาวนงนภัส  ยอดพรหม
3. นางสาวปริชญา  พรหมลิ
 
1. นายธีระพล  เสาะแสวง
2. นายชัชวาลย์  มณีวัตร์
 
21 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 56 โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงณัฐนันท์  ทองแม้น
2. เด็กหญิงผ่องนภา  เกษสิมมา
3. เด็กหญิงอาภัสรา  เจริญยิ่ง
 
1. นางสาววิภาวรรณ  อินทร์งาม
2. นางสาวชัญญา  มันธุภา
 
22 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 80 ทอง 13 โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ 1. นางสาวภัทราภรณ์  สิริสุข
2. นางสาวรัตน์ติกา  คอกกลาง
3. นางสาวอนุศรา  รัตนแสง
 
1. นางสาวนิลาวัลย์  เพิ่มผล
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 83 ทอง 15 โรงเรียนสิรินธร 1. เด็กหญิงขวัญอนงค์  พรหมบุตร
2. เด็กหญิงแพรววนิต  เกสรเจริญกุล
 
1. นางสาวนิตยา  จินดาศรี
2. นายทรงไทย  ปิยโชติสกุลชัย
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1. นางสาวกัญญาพัชร  จินดาศรี
2. นายวริศ  จันทเขต
 
1. นางศุภวรรณ  โสวภาค
2. นางสาวจิราภรณ์  ดุมนิล
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 84 ทอง 11 โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม 1. เด็กชายอภิรักษ์  ยินดีงาม
 
1. นางสาวจุฬา  สุภิมารส
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 92 ทอง 8 โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม 1. นายวิโรจน์  เอี่ยมละออง
 
1. นายโกวิทย์  ชัยทัพ
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 82.13 ทอง 30 โรงเรียนพนาสนวิทยา 1. เด็กหญิงกรรณิกา  ดีอยู่
2. เด็กหญิงวรรณะฉัตร  ปัญสุทธิ์
 
1. นางอ้อมนภา  เอื้อยฉิมพลี
2. นางนัยน์ปพร  กูลรัตน์
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 98.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสิรินธร 1. นางสาวมาริษา  วิเศษวิสัย
 
1. นางภัคภร  ใสแจ่ม
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 89 ทอง 8 โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงณัชชา  ลิ้มศิริโพธิ์ทอง
 
1. นางเอื้อมพร  เที่ยงธรรม
 
30 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 97.5 ทอง 7 โรงเรียนสิรินธร 1. นางสาวนันท์นภัส  บุญเจริญพันธ์ทวี
 
1. นางสาวสายสมร  เจือจันทร์
 
31 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 63 ทองแดง 9 โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1. เด็กชายณฐพล  ชุณห์กุล
 
1. นางสาววิภาทรงศิริ  ยงคง
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 4 โรงเรียนสิรินธร 1. เด็กหญิงณฑิราภาสุ์  พงษ์ปิยานุรัตน์
2. เด็กหญิงอัยย์วรา  ทางดี
3. เด็กหญิงแสนแก้ว  เหลืองพัฒนผดุง
 
1. นางสมกิตต์  โอรสรัมย์
2. นางสรัณทิพย์  หมวกเหล็ก
 
33 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 23.5 เข้าร่วม 17 โรงเรียนสิรินธร 1. นางสาวจิตติกานต์  พิมพ์น้อย
2. นางสาวเปรมสิณี  มณีพรรณ
3. นางสาวเมชญา  รัตนแดงสกุล
 
1. นางสาวลัดดา  สุขยานุดิษฐ
2. นางสิริกร  คงกล้า
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 75.6 เงิน 42 โรงเรียนสิรินธร 1. เด็กหญิงปวีณรัตน์  สถิโยธาพิทักษ์
2. เด็กหญิงสุพิชญ์ชญา  สุจิรพงศ์
3. เด็กหญิงไอย์รัก  นพพิบูลย์
 
1. นางอัชญา  แก่นดี
2. นางสาวสิวพร  ไพรกังวาล
 
35 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 78 เงิน 13 โรงเรียนสิรินธร 1. นางสาวพริมา  แซ่แต้
2. นางสาวลลิตา  คงสกุล
3. นางสาววิชิตา  วาพัดไทย
 
1. นางวรรณี  มณีพงศ์
2. นายธำรงศักดิ์  บุญจรัส
 
36 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 80 ทอง 17 โรงเรียนพนาสนวิทยา 1. เด็กชายชนะชัย  แว่นดี
2. เด็กชายชีวะ  กูลรัตน์
3. เด็กหญิงศรัญญา   ทรัพย์มาก
 
1. นายไกรวิชญ์  สีนิล
2. นายวิทยา  สายไทย
 
37 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 72 เงิน 50 โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ 1. นางสาวกรณิกา  เพ่งพิศ
2. นางสาวกิตติมา  อัคชาติ
3. นางสาวนิจวรรณ  แสนดี
 
1. นายบัวชิต  อุทธารัมย์
2. นางศิริพร  ศรีเพชร
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 87.5 ทอง 4 โรงเรียนสิรินธร 1. นางสาวจิรัชญา  เจนรอบ
2. เด็กหญิงพันธกานต์  สายรัตน์
3. เด็กหญิงสุพนิดา  ปรากฎหาญ
 
1. นางสาวจิรวรรณ  ศรีชะอุ่ม
2. นางสาวสุชาดา  เฉลียวไว
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 68.6 ทองแดง 54 โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์) 1. นางสาวจิดาภา  บุตรงาม
2. นางสาวพิทยาธร  คล้ายคลึง
3. นายภัทรพงษ์  ตาละคำ
 
1. นางสาวสุวิสา  สุจริต
2. นางจีรภาวีร์  เป็นมงคล
 
40 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 54 โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย 1. เด็กชายธนพล  บุตรดี
2. เด็กชายสิทธิพงษ์  โพธิ์ศรี
 
1. นายเก่งกานต์  แก่นดี
2. นายสุริยา  คำดี
 
41 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 68.6 ทองแดง 54 โรงเรียนท่าสว่างวิทยา 1. นางสาววิลาวัลย์  ชาญสูงเนิน
2. นางสาวสิรินีย์  คงคาลัย
 
1. นายเติมศักดิ์  มีสติ
2. นายสดมภ์  ทอนโพธิ์
 
42 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 97.35 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกุดไผทประชาสรรค์ 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  สิงห์โตทอง
2. เด็กชายจตุรพัฒน์  สุขอร่าม
 
1. นางดาวรัศมี  รีรัตน์
2. นางสาวสันธินี  บรรลือทรัพย์
 
43 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 60.86 ทองแดง 58 โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม 1. นายธนพล  วิเศษไธสง
2. นายวัชรพล  บุญเต็ม
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  ตอนสุข
2. นายภราดร  บุญชม
 
44 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 17 เข้าร่วม 38 โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม 1. นายอธิเมศร์  สุริยาโชติรัตน์
2. นายอิสระ  ปัญญา
3. นายเกียรติชัย  สมัญญา
 
1. นายธงชัย  บุญวงศ์
2. นายสำรอง  สันทาลุนัย
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 89 ทอง 28 โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน 1. เด็กหญิงกิตติยากร  มีแก้ว
2. เด็กหญิงธิดาพร  ไชยมงคล
3. เด็กหญิงพรชิตา  สุดสงวน
4. เด็กหญิงพิมพ์นารา  คำประทิก
5. เด็กหญิงสุจิรา  วงศ์วัฒนาสันติ์
 
1. นางศศลักษณ์  สมชื่อ
2. นายไพบูลย์  หัดรัดชัย
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 87 ทอง 24 โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1. นางสาวฐิติพร  เกษรนวล
2. นางสาวณัชชา  อรรถสกุลรัตน์
3. นางสาวปนัดดา  ตาประโคน
4. นายภควัต  พริ้งเพราะ
5. นายอภิสิทธิ์  นันทวงษ์
 
1. นางมยุรี  ปัญญาเอก
2. นางกอบกุล  ชำนาญหมอ
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1. นางสาวจุฬารัตน์  แหวนหล่อ
2. นางสาวพิมพกา  นพเก้า
3. นายศรีวุฒิกร  จันทร์แดง
4. นายอัษฎาวุธ  แข็งกล้า
5. นางสาวเกศรากร  ปัญตะยัง
 
1. นางเสาวลักษณ์  สวยรูป
2. นางสุนทรีย์  ก่อกุศล
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 86 ทอง 47 โรงเรียนสิรินธร 1. นางสาวรมย์นลิน  สมิงภู่
2. นางสาวศศิกานต์  บูรณ์เจริญ
3. นางสาวสุชาดา  บูรณ์เจริญ
4. นางสาวสุพาดี  อรุณโน
5. นางสาวอัญธนกาญจน์  ยามบุญ
 
1. นายสรวุฒิ  รัตตัญญู
2. นายศุภัทรพันธุ์  จันพุดซา
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 83 ทอง 21 โรงเรียนสิรินธร 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  แก้วกอง
2. เด็กหญิงปวิศรา  สมานจิตร
3. เด็กหญิงปุริมปรัชญ์  อุไร
4. เด็กหญิงพิชญ์ชนก  ลุมาตย์
5. เด็กหญิงภัทรธิรา  ศรีทองสุข
 
1. นางสาวนุจรีย์  ภักดีกลาง
2. นายมนตรี  จิตต์หาญ
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 82 ทอง 56 โรงเรียนสุรพินท์พิทยา 1. นางสาวพรนภา  เชื้อฉลาด
2. นายพัฒนะ  ศรีละออ
3. นายพัฒนา  จารัตน์
4. นายวิสุทโธ  บูรณ์เจริญ
5. นายอนุชา  อาจหาญ
 
1. นางสาวจิรภิญญา  สารชาติ
2. นายบัณฑิต  จันทานิตย์
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 83.75 ทอง 25 โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวกนกวรรณ  แก้วแล้ว
2. นายกรวิน  รักษ์คิด
3. นางสาวกุลธิดา  บุญชอบ
4. นางสาวจันทร์จิรา  สมัครดี
5. นางสาวจันทิมา  จันทสุข
6. นายชัยวัฒน์  ดวงดี
7. นางสาวพัชริดา  งามวิเศษ
8. นายรัชพันธุ์  เลี้ยงชีพสุข
9. นายรุ่งทวี  อินทรามะ
10. นายวรากรณ์  กามทอง
11. นายวันชนะ  ยอดรัก
12. นางสาววินัดดา  ขจรโมทย์
13. นายวิษณุ  ใจงาม
14. นางสาวศิริรัตน์  จันทร์กล้า
15. นายสมชาย  ทองฝอย
16. นางสาวสุธาสินี  แสนรู้
17. นางสาวสุมิตรา  พวกพูนดี
18. นางสาวสโรชา  ไตรรัตน์
19. นางสาวอธิษฐาน  เหนียวคง
20. นางสาวเกศรา  สวนงาม
 
1. นางธัญญวรัตน์  พรชัยอังกูร
2. นางเหมมาภรณ์  โพธิมาศ
3. นางธัญรดี  สังข์ขาวกุล
4. นายกิติภัฏ  บุญหวาน
5. นางสาวทิตติยา  ลดาวัลย์สุนทร
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 81 ทอง 20 โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวจันทร์ประภา  ริ้วดำ
2. นายฉัตรเทพ  ฉลาดแย้ม
3. นางสาวชนัญญา  หุนารัตน์
4. นางสาวชนากานต์   เหมือนคิด
5. นายธนกร  มีสติ
6. นายธีรพันธ์  สวนงาม
7. นางสาวปรียาภรณ์  กุมภีเกาะ
8. นางสาวมณีรัตน์  คมคาย
9. นางสาวรุจิรา  บริบาล
10. นางสาวลลนา  อยู่ดี
11. นายวรวัฒน์  โฉมงาม
12. นายวุฒินันท์  นพพิบูลณ์
13. นายสิมะโรจน์  ประยงค์หอม
14. นางสาวสุกัญญา   แสงงาม
15. นางสาวสุจินตดา  ธุนาสูรย์
16. นางสาวสุชาดา  ปัญญาเหลือ
17. นางสาวสุนิด  จันทร์หอม
18. นางสาวสุภาวดี  หวังจันทร์
19. นางสาวอมิตา  พุฒหอม
20. นางสาวอารีรัตน์  ตะถา
 
1. นายลาภิศ  นามไพร
2. นายไกรวิชญ์  สุปิงคลัด
3. นางสาวณภัทร  มิ่งขวัญ
4. นางสุจาริณี  แสงจันทร์
5. นางสาวผ่องพรรณ   อุปถัมภ์
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 91 ทอง 7 โรงเรียนสิรินธร 1. เด็กหญิงชุติมา  อยู่ยืน
 
1. นายนวัช  หาทรัพย์
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ 1. นายดนุพร  ยืนยง
 
1. นางสาวศรีไพร  พริ้งเพราะ
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 93.6 ทอง 14 โรงเรียนสิรินธร 1. เด็กชายคชาพงศ์  โพธิ์เลิง
2. เด็กหญิงปภาวี  อังคสิทธิ์
 
1. นางสาวพรศรี  บูรณ์เจริญ
2. นายกิตติกวินท์  ปินไชย
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 93 ทอง 27 โรงเรียนสิรินธร 1. นางสาวจิตภินันท์  โอฬาระชิน
2. นายธีรภัทร์  แสงงาม
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  สุปิงคลัด
2. นางสาวสวลักษณ์  บุญญะสิริสิทธิ์
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 88.25 ทอง 26 โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ 1. นางสาวจิรุนันท์  สำรวมสุข
2. นายณัฐพงษ์  เอกอิ่มผล
3. นางสาวนภัสชา  เชษฐาธนาพร
4. นางสาวบุษบาวรรณ  จารัตน์
5. เด็กชายภูริภัทร  ดาทอง
6. นางสาวรุ้งฟ้า  ทองแม้น
7. เด็กหญิงวีรนุช  ศรีพรหม
8. นายศักรินทร์  แป้นเงิน
9. นายสิทธิพงษ์  ปานทอง
10. เด็กชายอัษฏาวุธ  ทะเกิงสุข
 
1. นายประเสริฐ  ทองอุดม
2. นายวิรัติ  พนารัตน์
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 92.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพนาสนวิทยา 1. นางสาวกาญจนา  บรรณการณ์
2. นางสาวชลดา  ทั่วดี
3. เด็กหญิงณรินทร์  ศรีสุข
4. นางสาวดวงกมล  บูรณ์เจริญ
5. เด็กหญิงธิภาพร  ศรีสุข
6. นางสาวนภัสวรรณ  ประดุจชนม์
7. เด็กหญิงวรางคณา  นาดี
8. นางสาวสิริวรรณ  สติพลัน
9. เด็กหญิงหทัยกาญจน์  แก้วกอง
10. นางสาวอนันตยา  สืบสันต์
 
1. นายอภิศักดิ์  อุดหนุน
2. นายวีระวัฒน์  นามวัฒน์
3. นางสาววรรณิศา  สุขหาได้
 
59 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 85.4 ทอง 15 โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ชัยมา
2. นางสาวจันทรพิมพ์  ยารัมย์
3. นางสาวจิราวรรณ  พันจันทร์
4. เด็กหญิงชนกนันท์  คลายทุกข์
5. นายฐิติกร  โสระถาวร
6. นางสาวณัฐภัทร  สำนักนิตย์
7. นางสาวทักษพร  ดำเนินงาม
8. นางสาวมุกดา  ศิริไสย์
9. นางสาวสุนิดา  โครัมย์
10. นางสาวอรชุดา  ประรุมรัมย์
 
1. นายขวัญชัย  ถึงดี
2. นายวัชรวิชย์  พระทองสุขสกุล
3. นายกัมปนาท  คงนุรัตน์
 
60 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3 78 เงิน 10 โรงเรียนตั้งใจวิทยาคม 1. เด็กชายขวัญชัย  ผักกูด
2. เด็กชายจารุกิตติ  รุ่งเรือง
3. เด็กหญิงจิราภรณ์   พิมพ์เก่า
4. เด็กชายฐิติวัฒน์  ทรงศรี
5. เด็กชายธัญกร  การทาง
6. เด็กหญิงธิดารัตน์  สร้อยคำ
7. เด็กชายบุญยกร  นะเรศรัมย์
8. เด็กชายรังสรรค์  พิมพ์ยนต์
9. นายศักดิ์ชัย  สกุลพรหม
10. เด็กหญิงโสรยา  เกตุโสระ
 
1. นายจตุรงค์  ไชยมูล
2. นางแขไข  ยอดรักษ์
3. นางเฉลา  สายยศ
 
61 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.4-ม.6 75 เงิน 21 โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ 1. นางสาวกัญญารัตน์  มุ่งดี
2. นางสาวกัลยา  หวังผล
3. นางสาวกัลยาณี  วาไทย
4. นางสาวจันทกานต์  ไม้หอม
5. นางสาวชลณัฐ  ศาลางาม
6. นางสาวทิพวรรณ  สำราญใจ
7. นางสาวธาริณี  บรรลือทรัพย์
8. นางสาวธิดาทิพย์  บุญโสดากรณ์
9. นางสาววิมลรัตน์  ดาทอง
10. นางสาวโชติมณี  สมบูรณ์
 
1. นายโสภิณ  ผลเจริญ
2. นายชูชาติ  ชูแก้ว
3. นายจีรศักดิ์  วงษ์ศรี
 
62 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 84 ทอง 4 โรงเรียนสิรินธร 1. เด็กหญิงฐานิตา  ทองนำ
2. เด็กหญิงณัฐนรี  เจือจันทร์
 
1. นางสุนิศา  สุดจำนง
2. นายศุภชัย  จันทร์คำ
 
63 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 79 เงิน 8 โรงเรียนสิรินธร 1. นางสาวชวิศา  มะลิมาตย์
2. นางสาวพรชิตา  วงค์จันทร์
 
1. นายชาญ  จิรัฐติกาลกุลเวท
2. นายบรรจบ  ด้วงมั่ง
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 76 เงิน 42 โรงเรียนสิรินธร 1. เด็กหญิงชวิกา  ชูตาลัด
 
1. นายสุทิตย์  สันทัยพร
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 92 ทอง 24 โรงเรียนสิรินธร 1. นางสาวชัญญา  อุทัยพัฒนาพงศ์
 
1. นางสุทธิลักษณ์  สมใจหวัง
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 76 เงิน 36 โรงเรียนห้วยจริงวิทยา 1. เด็กชายภานุพงศ์  สีคำแซง
 
1. นางสาวจินตหรา  เกรินรัมย์
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 92 ทอง 10 โรงเรียนสิรินธร 1. นางสาวฟ้าใส  มะวังนุทูล
 
1. นางสุทธิลักษณ์  สมใจหวัง
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 92 ทอง 13 โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1. เด็กชายทิวากร  เชื้ออภัย
 
1. นางอมร  พันชนะ
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 87 ทอง 23 โรงเรียนห้วยจริงวิทยา 1. นางสาวประกายดาว  นันทรัตน์
 
1. นางสาวจินตหรา  เกรินรัมย์
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 61 ทองแดง 55 โรงเรียนสวายวิทยาคาร 1. เด็กชายวันนะ  วาพัดไทย
 
1. นายศึกษา  จุนเสริม
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 74 เงิน 50 โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ 1. นายกวินพรรษ  นิธิหิรัญวงศ์
 
1. นางสาวจันทกานต์  เหล่าเก้า
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 92 ทอง 8 โรงเรียนสุรพินท์พิทยา 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  จันทเขต
2. เด็กหญิงภานุมาศ  เรืองเทศ
 
1. นายไพจิตร  ทองพันธ์
2. นางสาวกัญญาภัทร  บุตรสาลี
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 93 ทอง 17 โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1. เด็กชายสุเมธ  เกสรนวล
 
1. นางรุ่งอรุณ  ปรียานุภาพ
 
74 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 95 ทอง 4 โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1. นายนิรวิทย์  ก่อแก้ว
 
1. นางรุ่งอรุณ  ปรียานุภาพ
 
75 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 93 ทอง 12 โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม 1. เด็กหญิงกานต์พิชชา  เกษรชื่น
2. เด็กหญิงนฤมล  เพ็ชรมาก
3. เด็กหญิงศิริรัตน์  แก้วหล้า
 
1. นายธงชัย  แผ่พันธ์
2. นางกัลยา  สุระคนธ์
 
76 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสิรินธร 1. นางสาวธัญนิภา  เชื้อเดิม
2. นางสาวพรรณธิภา  พระพรหม
3. นางสาวเสาวลักษณ์  อุ่นใจดี
 
1. นายธีระวัฒน์  สมยิ่ง
2. นายสุทิตย์  สันทัยพร
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 84 ทอง 12 โรงเรียนสวายวิทยาคาร 1. เด็กชายณัฐภัทร  ทวีคง
 
1. นายเอนก  ศรีนาค
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 87 ทอง 6 โรงเรียนสิรินธร 1. นางสาวณัษฐณิชา  สมปาง
 
1. นางละออ  ศรีไทย
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 84 ทอง 9 โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์) 1. เด็กชายภานุวัตร  ดัชถุยาวัตร
 
1. นายฉัตรมงคล  แต้มทอง
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 83 ทอง 11 โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์) 1. นายภิรมย์  พวงทอง
 
1. นางจิรวรรณ  บุญจูง
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 81 ทอง 21 โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์) 1. เด็กชายภควัตรคีตะ  พุทธระสุ
 
1. นายจักรพันธ์  แต้มทอง
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 93 ทอง 5 โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1. นางสาวไอลดา  งามเหมาะ
 
1. นางจงชญา   นวลสะอาด
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 72 เงิน 20 โรงเรียนสุรินทร์ภักดี 1. เด็กชายพรสวรรค์  สัมพันธ์สินก่อ
 
1. นายณัฐินากร  เทียมเงิน
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 73 เงิน 13 โรงเรียนสุรินทร์ภักดี 1. นางสาวทิพารัตน์  เลี่ยมทอง
 
1. นายณัฐินากร  เทียมเงิน
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 93 ทอง 4 โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1. เด็กชายธนพัทธ์  เจริญวิวัฒนานนท์
 
1. นางสาวิตรี  ดีประดวง
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1. นายธีรภัทร  บุตรเทศน์
 
1. นางจงชญา   นวลสะอาด
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 89 ทอง 5 โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน 1. เด็กชายปรีชา  เกลียวศรี
 
1. นางอรไท  เขียวลือ
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน 1. นายวีรพงษ์  นิทะรัมย์
 
1. นางอรไท  เขียวลือ
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 82 ทอง 7 โรงเรียนสุรพินท์พิทยา 1. เด็กหญิงอาทิตยา  พิมพ์แก้ว
 
1. นางณัฐภาส์  วัชรจรัสพงศ์
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 68 ทองแดง 16 โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1. นางสาววิไลพร  วงศ์เครือศร
 
1. นางสาวิตรี  ดีประดวง
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 77 เงิน 17 โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1. เด็กหญิงศศินัดดา  ชุมศรี
 
1. นางจงชญา   นวลสะอาด
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 88 ทอง 4 โรงเรียนสิรินธร 1. นางสาวฐิตวันต์  โอชรัมย์
 
1. นางละออ  ศรีไทย
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 83 ทอง 14 โรงเรียนสวายวิทยาคาร 1. เด็กชายสุพรรณ  พิมเขตร
 
1. นายธนภพ  สุภาษา
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 73 เงิน 15 โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1. นายธนพล  สุภาษา
 
1. นางจงชญา   นวลสะอาด
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 82 ทอง 9 โรงเรียนสิรินธร 1. เด็กหญิงมิรันตี  ศรีทอง
 
1. นางละออ  ศรีไทย
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 71 เงิน 19 โรงเรียนสวายวิทยาคาร 1. นายวิธู  ดวงสวัสดิ์
 
1. นายเอนก  ศรีนาค
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 62 ทองแดง 26 โรงเรียนสิรินธร 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  โพธิลุน
2. นางสาวฐิตวันต์  โอชรัมย์
3. นางสาวณัษฐณิชา  สมปาง
4. เด็กหญิงธาราทิพย์  อ่อนหัวโทน
5. เด็กหญิงมิรันตี  ศรีทอง
6. นางสาววงศ์สิริรักษ์  บุตรดี
7. นางสาววรินธร  พลศรี
8. นางสาวสุณิตตา  คิดอยู่
9. เด็กหญิงหทัยมาศ  น้อยสุวรรณ
 
1. นางละออ  ศรีไทย
2. นายพงษ์ศักดิ์  แสนสุข
3. นางขวัญจิรา  วงแหวน
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 69 ทองแดง 20 โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย 1. นางสาวกนกพิชญ์  เหมหงษ์
2. เด็กชายฐิิติวุฒน์  มีเมฆ
3. เด็กชายธนวัฒน์  สีมันตะ
4. นายพัฒน์  มุมทอง
5. นายฤทธิเกียรติ  ใจงาม
6. เด็กชายวงศธร  จันทร์ทอง
7. เด็กชายศักดิธัช  ผลเจริญ
8. นายศุภกร  สายแวว
9. เด็กชายสมศรี  สาลีพิมพ์
10. นางสาวสุดารัตน์  สาลีทอง
11. เด็กชายอัคเดช  ไหมทอง
12. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ดัชถุยาวัตร
 
1. นายสุรศักดิ์  ลับโกษา
2. นายมนตรี  จรัญศรี
3. สิบเอกพิพัฒน์  มุมทอง
4. นายไกรวิทย์  เชาว์ชัยพัฒน์
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 61 ทองแดง 18 โรงเรียนแร่วิทยา 1. นางสาวกาญจนา  ช่วยค้ำชู
2. เด็กหญิงชลธิชา  สถิตสุข
3. นายชัยวัฒน์   ทันดี
4. นายนพรัตน์  คงทน
5. เด็กหญิงปาริฉัตร  ดวงไทย
6. นางสาวปิยะดา  พวงนาค
7. นางสาวพนัชกร  หงษ์ศรี
8. นายพลกฤษณ์  โนนยาง
9. เด็กหญิงพิมพ์นภา  จองอยู่
10. เด็กหญิงพิมมาดา   เห็นจบทั่ว
11. เด็กหญิงยุพาภรณ์  ด้วงเบ้า
12. นางสาววนาวัลย์  ร่องน้อย
13. เด็กหญิงวิไลวรรณ  เรืองกระจาย
14. นายศักดิ์ดินนท์  เห็นจบทั่ว
15. นางสาวศิวนาถ  กระจายศรี
16. เด็กหญิงสุทัตตา  หมายชนะ
17. เด็กหญิงสุนิษา  พิพัฒน์
18. นายอนิวัฒน์  ผิวทวี
19. เด็กชายอภินันท์  ดุจจานุทัศน์
20. เด็กหญิงอุษา  แก้ววิเศษ
21. เด็กหญิงเพ็ญฤดี   บำรุงแคว้น
 
1. นางโสพิน  จิตติพุทธางกูร
2. นายขจรศักดิ์  กงล้อม
3. นายพิทักษ์  ศรีขาว
4. สิบเอกภาคิน  ลุนลี
5. นายเจษฎา  นากดี
6. นายอภิสิทธิ์  ขอสุข
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 84.6 ทอง 20 โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน 1. เด็กชายธนวัฒน์  ลืมพิศ
2. เด็กชายธนเดช  เดชายศสกุล
3. เด็กชายประสิทธิ์โชค  โตแย้ม
4. เด็กหญิงพัชริดา  อินทนูจิต
5. เด็กชายวสันต์  จารุนิภา
6. เด็กชายสิรวิชญ์  อิ่มสะอาด
 
1. นายสมาน  แสนสุภา
2. นายอนุชิต  เพ็ชรสุข
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 77.66 เงิน 45 โรงเรียนสินรินทร์วิทยา 1. นายธนภัทร  ชาติไทย
2. นายนิกร  เหลือล้น
3. นายประพบ  วิไลวรรณ์
4. นายพิทักษ์  สุขยานุดิษฐ์
5. นายภูสิทธิ์  ชาวนา
6. นายสันติกาล  พูนริด
 
1. นายชญานนท์  ก้อนศรี
2. นายธนพัต  บรรลือทรัพย์
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 80 ทอง 37 โรงเรียนสุรพินท์พิทยา 1. นายกฤษณะ  รักชอบ
2. นางสาวกัญญพัชร  ทนทาน
3. นางสาวกัญญาณัฐ  มุมทอง
4. เด็กหญิงกัฐกานณ์  วิบูลย์เพ็ง
5. เด็กหญิงกัฐกานณ์  วิบูลย์เพ็ง
6. เด็กหญิงกัลย์นิกา  แผ่นเงิน
7. เด็กชายชาติอาชาไนย  ภูตะดา
8. นางสาวญาดา   จารัตน์
9. เด็กชายฐานกร  ขันธ์แก้ว
10. นายณรงค์ศักดิ์  ศรีอนุตร
11. เด็กหญิงณัฐกานต์  เพิ่มไทย
12. นางสาวณัฐชญา   อินทะเสน
13. นายธนบูรณ์  ตุ้มทอง
14. นายธวัชชัย   มาลัย
15. เด็กหญิงธันยา   ใจเหลือดี
16. นายนพดล   บรรดาศักดิ์
17. เด็กหญิงนันทพร  สังข์ลาย
18. เด็กหญิงนุชนาถ  เพ็ชรพัน
19. นางสาวปิ่นอุมา  สินมาก
20. นางสาวพรนภา  พูนสวัสดิ์
21. นางสาวพิชญพร  นพพิบูลย์
22. เด็กชายพิเชษฐ์   จันทร์ศิริ
23. เด็กชายพุฒิเทพ  เหล่าธีรกาญจนา
24. นางสาวระวีวรรณ   มาลัย
25. นายรัชวุฒิ  มอบอิว
26. นายศุภพล  อินทร์ตา
27. เด็กหญิงสร้อยฟ้า  พันธ์ชัย
28. นายสหรัฐ   ดีนิยม
29. เด็กหญิงสาลินีย์   จารัตน์
30. เด็กหญิงสุทธิพร  สืบสุข
31. นางสาวสุภาวดี  ศรีประเสริฐ
32. นางสาวสุวนันท์   สูงยิ่ง
33. เด็กชายสุเมธัส  ศรีภูมิพฤกษ์
34. เด็กชายอนันตสิน  แสงเพชร
35. นางสาวอารีรัตน์   สมัครดี
36. เด็กหญิงเกวลิน   สุขเลิศ
37. นางสาวเกศณีย์  สังข์ลาย
38. เด็กชายเทวา  เสนาะเสียง
39. เด็กชายเบญจพล  ฟ้าไพร
40. เด็กชายเริงศักดิ์  วิเศษ
41. เด็กชายโภคิน  ชินรัมย์
 
1. นายสุชาติ   คำเสียง
2. นายสมศักดิ์   บุญโต
3. นายธงสี   วรฉัตร
4. นางสาวศิริลักษณ์   อินขาว
5. นายไพจิตร   ทองพันธ์
6. นายปรเมศวร์  กัมพูโรจนมงคล
7. นางปุญยานุช   อนุเคราะห์
8. นายสนชัย   ทวีอินทร์
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 88.5 ทอง 33 โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ 1. นายอภิกิจ  ลาทอง
 
1. นางสาวพิมพ์ชนก  ปลัดกอง
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 80 ทอง 48 โรงเรียนหนองสนิทวิทยา 1. นายอานนท์  พวงจันทร์
 
1. นายอนุสร  รัศมิงแก้ว
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง 18 โรงเรียนห้วยจริงวิทยา 1. เด็กหญิงประวีณา   ฐานเพิ่มพูน
 
1. นายณัฐวุฒิ  เสาว์ยงค์
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 81 ทอง 45 โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม 1. นางสาวจิรฉัตร  ดาศรี
 
1. นางสาวอรพินท์  ดาศรี
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 90.67 ทอง 7 โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย 1. เด็กชายชยพล  พวงศิริ
 
1. นางสาวศุภรดา  หมั่นดี
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 89 ทอง 5 โรงเรียนสิรินธร 1. นายศรายุทธ  มั่งคั่ง
 
1. นางวลัยพรรณ  จารุทรัพย์สดใส
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนสิรินธร 1. เด็กหญิงธนภรณ์  ผิวทน
 
1. นางละออ  ศรีไทย
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 79.66 เงิน 22 โรงเรียนสิรินธร 1. นางสาวปรัศนีย์  บุญมาก
 
1. นางวลัยพรรณ  จารุทรัพย์สดใส
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 93 ทอง 10 โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ 1. เด็กชายอภิวัฒน์  ศาลางาม
 
1. นางสาวพิมพ์ชนก  ปลัดกอง
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 90 ทอง 16 โรงเรียนสิรินธร 1. นายศรายุทธ  มั่งคั่ง
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  แสนสุข
 
113 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.5 ทอง 5 โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงพรชิตา  ขำมะณี
 
1. นางสาวพิมพ์ชนก  ปลัดกอง
 
114 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86.66 ทอง 15 โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย 1. นางสาวเปี่ยมบุญ  มีศิริ
 
1. นายไกรวิทย์  เชาว์ชัยพัฒน์
 
115 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 79 เงิน 35 โรงเรียนสวายวิทยาคาร 1. เด็กชายปัญญากร  นันทา
 
1. นายเอนก  ศรีนาค
 
116 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 86 ทอง 19 โรงเรียนสวายวิทยาคาร 1. นายคมกฤษ  ศุภผล
 
1. นายเอนก  ศรีนาค
 
117 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92 ทอง 5 โรงเรียนสิรินธร 1. เด็กหญิงนิรินธนา  นนธิจันทร์
 
1. นางวลัยพรรณ  จารุทรัพย์สดใส
 
118 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84.6 ทอง 32 โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1. นางสาวอัญธิการ์  เมินดี
 
1. นายอัษฎา  นวลสะอาด
 
119 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 88 ทอง 4 โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1. เด็กชายธีรศักดิ์  ดำรงสกุลสุข
2. เด็กชายธเนศ  พรไธสง
3. เด็กชายนฤตย์พล  ท้าวฬา
4. เด็กชายปองเดช  สิงห์มณี
5. เด็กชายปัญญพัฒน์  กุลบุตร
6. เด็กหญิงพัชรา  ใสสะอาด
7. เด็กชายรัฐชัย  หงษ์ทอง
8. เด็กชายวิษณุพงษ์  บุญมาคาร
9. เด็กชายศิริศักดิ์  ผลเกิด
10. เด็กชายสิรภพ  อัมพะวะสิริ
11. เด็กชายอานนท์  บัญกลาง
12. เด็กชายไกรฤกษ์  ทิพย์โกสุม
 
1. นายอัครวัฒน์  คีตภิรมย์
2. นายศรัทธา  เชิงหอม
 
120 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 88 ทอง 4 โรงเรียนสิรินธร 1. นางสาวกวินทิพย์  มีภูงา
2. นางสาวจิตมั่น  จันทน์หอม
3. นางสาวณัฐธยาน์  คงชัย
4. นายทรัพย์หิรัณย์  สกุลมาศวงศ์
5. นางสาวทัดดาว  คงกล้า
6. นางสาวธารารัตน์  เจริญพันธ์
7. นางสาวธิษณามดี  บำรุงแคว้น
8. นายมงคลชัย  มั่นคง
9. นายลัทธวีร์  พึ่งชาติ
10. นางสาวอรุโณทัย  จุ้ยม่วงศรี
11. นางสาวโชติกา  สุจินพรัหม
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  แสนสุข
2. นางวลัยพรรณ  จารุทรัพย์สดใส
3. สิบเอกวัยวุฒิ  คงสบาย
 
121 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 81 ทอง 23 โรงเรียนศรีสุขวิทยา 1. เด็กชายกฤษฎา  สมัญญา
2. เด็กชายจักรพันธ์  เทียบคำ
3. เด็กหญิงจันดารา  สมัญญา
4. เด็กหญิงจิราภรณ์  คำล้าน
5. เด็กหญิงดาริกา  บุญเผย
6. เด็กหญิงธัญลักษณ์  ลัยนันท์
7. เด็กชายธีรพงษ์  สันทาลุนัย
8. เด็กชายธีรยุทธ  แสงตะวัน
9. เด็กชายนวัตร  พันพม่า
10. เด็กหญิงนิรมล  อบอุ่น
11. เด็กหญิงนิศาชล  บุญหนัก
12. เด็กหญิงปนัดดา  ยี่ภู่
13. เด็กหญิงปนัดดา  วิมล
14. เด็กหญิงพรพิมล  บุญเต็ม
15. เด็กชายพัชรพล  พาแก้ว
16. เด็กชายพิทักษ์  พันพะม่า
17. เด็กหญิงภัทรธิดา  เพ่งพิศ
18. เด็กชายภัทรพงศ์  สุขรมย์
19. เด็กชายภานุพงษ์  สอนดี
20. เด็กหญิงยอดขวัญ  การะเกษ
21. เด็กหญิงวิลาวัลย์  แพทย์เมืองจันทร์
22. เด็กหญิงวิศรุตา  หารคุโน
23. เด็กหญิงวิสา  จันนุบิน
24. เด็กชายศักดิ์ดา  เกสรศักดิ์
25. เด็กหญิงศิริวรรณ  สมัญญา
26. เด็กหญิงศุภลักษณ์  สันทะลุนัย
27. เด็กหญิงสุวนันท์  สุขเมือง
28. เด็กหญิงอมรรัตน์  เค้าแก้ว
29. เด็กหญิงอลิสา  บุญเต็ม
30. เด็กหญิงอารียา  อุ่นใจดี
31. เด็กหญิงเพ็ญนภา  สมัญญา
 
1. นางสาวจงบุญ  จากภัย
2. นายว่องไว  ธุอินทร์
3. นายสรรเสริญ  เมืองวงษ์
4. นางภัสร์นลิน  จรัสถาวรพงศ์
5. นางพัณณิตา  ธุอินทร์
6. นางณัฐพร  ทาทอง
7. นางอัญชลี  โพธารินทร์
8. นางสาวกัญญกานต์  มาตผล
 
122 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 85 ทอง 12 โรงเรียนยางวิทยาคาร 1. นางสาวกฤษณา  ทองพุก
2. นางสาวกันตพร  แก่นไทย
3. นายกิตติศักดิ์  สร้อยเพชร
4. นางสาวจิราวรรณ  กันนุฬา
5. นางสาวชลิตา  เหยียดรัมย์
6. นางสาวณัชยาพร  สุภนาม
7. นายธนพล  แก้วบุตรดี
8. นายธนาธร  ว่องไว
9. นายธีรพงษ์  วิบูลย์อรรถ
10. นางสาวนงนุช  นิสัยกล้า
11. นายนนธวัฒน์  แดงงาม
12. นายปรเมศ  ศักดิ์จำปา
13. นายปิยะ  ประภาสัย
14. นางสาวพัชรีภรณ์  สร้อยเพชร
15. นางสาวพิมพ์นภัส  ดัชถุยาวัตร
16. นางสาวมุกลดา  กลิ่นสุคนธ์
17. นางสาวรัตนาพร  เรียมไธสง
18. นางสาววชิรญาณ์  วิบูลย์อรรถ
19. นางสาววรดา  สาธร
20. นายวีรพงษ์  ดัชถุยาวัตร
21. นายวีระยุทธ  ประทุม
22. นางสาวศศิกานต์  ผมทอง
23. นางสาวศศิมล  พวงประยงค์
24. นางสาวศิริลักษณ์  กำลังหาญ
25. นางสาวสุทธิดา  ผาสุข
26. นายสุบิน  สุภานิตย์
27. นางสาวสุภาพร  สร้อยเพชร
28. นายอนุชา  ศุภนาม
29. นายอรรถพล  อรรถมนัส
30. นายเดชา  ศุภนาม
31. นางสาวเมวดี  สร้อยเพชร
32. นางสาวเสาวนีย์  สายกระสุน
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  พิมพ์พอก
2. นางรัตนา  บุญธนาสิริ
3. นางสาวสุดใจ  ยังมี
4. นางสมพร  สาธร
5. นางสาวโชติกา  ดัชถุยาวัตร
6. นางสาวสรินญา  พิมพ์ทอง
7. นางสาวพัชรีพร  วงศ์บุญ
8. นายชัยกฤต  บุญธนาสิริ
 
123 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 79.6 เงิน 17 โรงเรียนสุรพินท์พิทยา 1. เด็กชายกิตตินันท์  สีสันงาม
2. เด็กชายณัฐพล  เพลินสุข
3. เด็กหญิงดารารัศมิ์  ศรีชะตา
4. เด็กหญิงธิดารัตน์  นามวัฒน์
5. เด็กหญิงธีรดา  สุชาตะวัฒน์
6. เด็กชายปกรณ์  โต๊ะงาม
7. เด็กหญิงพิมพ์ลดา  เทียนทอง
8. เด็กชายภาคิม  บุญคำ
9. เด็กหญิงวชิราภรณ์  สาคร
10. เด็กชายศุภวิชญ์  ทัพไทย
 
1. นายปรเมศวร์  กัมพูโรจนมงคล
2. นายอนุสรณ์  ดวงแก้ว
3. นายกรรวี  ผมผอม
 
124 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 90.2 ทอง 18 โรงเรียนสุรพินท์พิทยา 1. นายชรินทร์  นพเก้า
2. นายถิรายุส์  พิมพ์ทอง
3. นางสาวบัณฑิตา  พอกพูน
4. นายพิทักษ์  ทองหล่อ
5. นายภูดิศ  อย่าลืมดี
6. นางสาววันเพ็ญ  อานประโคน
7. นางสาววิชุดา  สำราญใจ
8. นางสาวอัมพร  สังข์ลาย
9. นางสาวอารีรัตน์  อุปถัมภ์
10. นายเอกรินทร์  เทียนทอง
 
1. นายปรเมศวร์  กัมพูโรจนมงคล
2. นายอนุสรณ์  ดวงแก้ว
3. นางสาวกัญญาภัทร  บุตรสาลี
 
125 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 81 ทอง 19 โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน 1. เด็กหญิงจินต์จุฑา  ส้มจีน
2. เด็กหญิงจิราภัทร  พรมสาร
3. เด็กหญิงนภสร  พุทธเมฆ
4. เด็กหญิงปณัฐฐา  เสนาะเสียง
5. เด็กหญิงพรนภา  พุ่มพวง
6. เด็กหญิงฟ้าพราว  ดีอยากได้
7. เด็กหญิงรุ่งทิวา  มานุจำ
8. เด็กหญิงศุภรัตน์  เจตนาดี
 
1. นางดวงมณี  นิ่มปรางค์
2. นางศศลักษณ์  สมชื่อ
3. นางสาวพรรณรพี  พงศ์ผลาดิศัย
4. นางสาวศรัณยรัตน์  วัฒนะรัตน์
 
126 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 85 ทอง 22 โรงเรียนสุรพินท์พิทยา 1. นายกฤษณพงศ์  บรรณการณ์
2. นางสาวนริศรา  องอาจ
3. นางสาวนันทิกานต์  เสาว์ทอง
4. นายภูฤทธิ์  ดำเนินงาม
5. นายภูวดล  สุพาพันธ์
6. นางสาววชิราภรณ์  สืบเพ็ง
7. นายสมเจตน์  อัมหะธร
8. นางสาวอทิตยา  สังข์ลาย
9. นางสาวเสาวลักษณ์  ภูฆัง
10. นางสาวไพรินทร์  วรรณภักดี
 
1. นายไพจิตร  ทองพันธ์
2. นายปรเมศวร์  กัมพูโรจนมงคล
3. นายอนุสรณ์  ดวงแก้ว
4. นางสาวยศณีย์  สุทธิดี
 
127 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 77.25 เงิน 21 โรงเรียนหนองสนิทวิทยา 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  จำปาทอง
2. เด็กหญิงพรสวรรค์  อินทร์ชำนาญ
3. เด็กหญิงพัชรพร  ใจสุกใส
4. เด็กหญิงสายธาร  หวังผล
5. เด็กหญิงสุนันทา  พิมพ์วงษา
6. เด็กหญิงสุภาพร  ดาศรี
7. เด็กหญิงอรวรรณ  ก้อนทอง
8. เด็กหญิงอุไรรัตน์  พวงจันทร์
9. เด็กหญิงเปรมสิณี  เมืองมาก
 
1. นางสาวบัวพัน  แก้วคำ
2. นายศราวุธ  ถึงสุข
3. นายอนุสร  รัศมิงแก้ว
4. นางสาวมุกรินทร์  ตันตระกูล
 
128 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 87.2 ทอง 27 โรงเรียนสิรินธร 1. นางสาวกนกวรรณ  อุดมทวี
2. นางสาวฐิติวรรณ  สมเป็น
3. นางสาวทิพย์สุดา  วิเศษสังข์
4. นางสาวบุษยาพร  ขันทอง
5. นางสาวภูริษา  มั่นยืน
6. นางสาววรันธร  พิมพ์จันทร์
7. นางสาวศุภิกา  ช่างผัส
8. นางสาวศุวิกานต์  บุญเปล่ง
9. นางสาวสุนิสา  สุขประจำ
10. นางสาวอรุณีย์  มีด้วยดี
 
1. นางสุนทรี  เกตุชาติ
 
129 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 65.8 ทองแดง 34 โรงเรียนสุรพินท์พิทยา 1. เด็กหญิงกนิษฐา  ผลเจริญ
2. เด็กหญิงกรองกาญจน์  เจริญไชย
3. เด็กหญิงธาราทิพย์  เทศวงศ์
4. เด็กหญิงนราแก้ว  แก้วน้อย
5. เด็กหญิงยุวดี  ยืนยาว
6. เด็กหญิงวรัญญา  ริ้วศรี
7. เด็กหญิงวิไลวรรณ  พรมลักษณ์
8. เด็กหญิงศรันย์พร  สมัญญา
9. เด็กหญิงอรจิรา  สุภิษะ
10. เด็กหญิงแพรวา  สมพริ้ง
 
1. นายปรเมศวร์  กัมพูโรจนมงคล
2. นายอนุสรณ์  ดวงแก้ว
3. นางสาวยศณีย์  สุทธิดี
4. นางณัฐภาส์  วัชรจรัสพงศ์
5. นายไพจิตร  ทองพันธ์
 
130 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 82 ทอง 15 โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน 1. นางสาวกัญญ์วรา  สอิ้งทอง
2. นางสาวจุฬาลักษณ์  โสฬส
3. นางสาวชฎาพร  ทำดี
4. นางสาวณัฐริกา  ศิริไสย์
5. นางสาวนภัสวรรณ  ยืนยงค์
6. นางสาวพัชริตา  เรืองสุข
7. นางสาวภาวิณี  อุกอาจ
8. นางสาวมินทร์ตรา  สุขสมาน
9. นายวรโชติ  วลัยศรี
10. นางสาวศศิกานต์  สุขลอย
11. นางสาวสิริระ  ธิจักร
12. นางสาวสุนิสา   เสียงวังเวง
13. นางสาวสุภาวดี  มีโชค
14. นางสาวอรดี  วิมุตกุล
15. นางสาวอัจฉริยา  ยองทอง
16. นางสาวอำภาพร  จันทร์กลิ่น
 
1. นางสาวรุจีสวัสดิ์  ส่งเสริม
2. นางศิราภรณ์  พิมพ์ศิริ
3. นางตรีเกศ   รุจิยาปนนท์
4. นางพจนีย์  มีมาก
 
131 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 71.5 เงิน 38 โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ 1. นายกฤษฎิ์ชยากร  เงางาม
2. นายคุณานนท์  มั่นยืน
3. นายจีรวัฒน์  จันทร์งาม
4. นายนวพล  มุจรินทร์
5. นายวรวรรณ  วาระนุช
 
1. นายอัครชัย  ทองดี
2. นางสาวอินทราณี  ปานทอง
 
132 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 91 ทอง 7 โรงเรียนนาดีวิทยา 1. นายสุุทธิพงษ์  ธนประเวศน์
2. นางสาวอาทิตยา  วงษ์สุรินทร์
 
1. นางสาวพลอยนิตา  แก้วจีระอดุลย์
2. นางนาตยา  ชิดชอบ
 
133 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 88.33 ทอง 12 โรงเรียนสิรินธร 1. เด็กหญิงพจมาน  ศุภกิจชัยศิลป์
 
1. นางสาวนาราภัทร  ตรงจิตพิทักษ์
 
134 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 90 ทอง 8 โรงเรียนสิรินธร 1. นางสาวพรประภา  พงษ์ลภัสธร
 
1. นายฐิตินันท์  ธนปฐมพงศ์
 
135 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 74.66 เงิน 18 โรงเรียนสิรินธร 1. เด็กหญิงฌัชชา  ศรีทับทิม
 
1. นางอลิษา  พิมวงษา
 
136 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 90 ทอง 17 โรงเรียนสิรินธร 1. นางสาวจุฑารัตน์  สุบูรณ์
 
1. นางสาวมินตรา  ไชยา
 
137 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 73 เงิน 17 โรงเรียนสิรินธร 1. เด็กหญิงอนัญญา  เทพเสนา
 
1. นางสุวภา  ภิญโญภาพ
 
138 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 61 ทองแดง 42 โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ 1. นางสาวสุดารัตน์  แจ่มใส
 
1. นางบังอร  ชูแก้ว
 
139 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 88.66 ทอง 7 โรงเรียนสิรินธร 1. เด็กหญิงกันติยา  เมธาจิตติกรกุล
2. เด็กหญิงณิชกานต์  พวงลำภู
3. เด็กหญิงพรรณธร  จันทินมาธร
4. เด็กหญิงพิชญาภา  สิทธิ์เสือ
5. เด็กชายมหิทธิฤทธิ์  ชูสง่า
 
1. นางวรรณา  สิยาชีพ
2. นางสาวนาราภัทร  ตรงจิตพิทักษ์
 
140 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 87.33 ทอง 17 โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ 1. นางสาวกานต์ธิดา  ธีรกิตติ์ธนบดี
2. นายบรรณกร  สุนันต๊ะ
3. นายพชรพล  แก้วกาญจน์
4. นางสาวศิริเทพ  สืบเทพ
5. นายอนันตชัย  สุขสงวน
 
1. นางสาวสุรัตนา  จินดาศรี
2. นางบังอร  ชูแก้ว
 
141 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 82 ทอง 46 โรงเรียนสิรินธร 1. เด็กหญิงอติมา  คิดรัมย์
2. เด็กหญิงเกริดา  ช่ำชอง
 
1. นางสาวพัชรินทร์  เสียงวังเวง
 
142 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 95 ทอง 6 โรงเรียนสิรินธร 1. นางสาวจุฑามณี  ศรีกันยา
2. นางสาวภัทรา  รัชตภูษิต
 
1. นางสาวอวตี  บัณฑิตนิธิกุล
 
143 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 90.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสิรินธร 1. เด็กหญิงฐิตารีย์  สมอ่อน
2. นางสาวทักษอร  เชื้อเจริญ
 
1. นางสาวหทัยชนก  ศูนย์ตรง
 
144 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 72.3 เงิน 24 โรงเรียนสิรินธร 1. นางสาวพฤกษา  หล่อแท้
2. นางสาวพิมพ์รภัส  สาลีพิมพ์
 
1. นางสาวพิมพ์พร  สุขแล้ว
 
145 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 86.6 ทอง 5 โรงเรียนสิรินธร 1. นางสาวจิราวรรณ  ร่วมสำโรง
2. นางสาวสุวัจนา  งามแยะ
 
1. นางสาวสุจิตรา  ชาสุด
2. Mr.Jo  Kyuha
 
146 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 85 ทอง 11 โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1. นายธนากร  ยันอินทร์
2. นางสาวธรัญญา  พิศงาม
 
1. นายปกครอง   มีสมบัติเลิศ
2. นางสาวศศิวิมล  พูนชัย
 
147 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 91.3 ทอง 8 โรงเรียนสิรินธร 1. นางสาวฉัตรฑริกา  ชาญรอบ
2. นางสาวณภัทร  ฐิติปรีชา
 
1. นางสาวพัชรินทร์  เสียงวังเวง
2. MissSong  Wenjing
 
148 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 86.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสิรินธร 1. นายกานต์  หอมหวล
2. นางสาวญาดา  มานุจำ
 
1. Mr.Kazuhiko  Matsuo
 
149 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 76 เงิน 7 โรงเรียนสิรินธร 1. นางสาวบุษกรกนก  พรมลา
2. นางสาววราภรณ์  ศรไชย
 
1. นางสาวสุจิตรา  ชาสุด
2. Mr.Jo  Kyuha
 
150 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 93.65 ทอง 4 โรงเรียนสิรินธร 1. นางสาวทายฉมาร์  โสวภาค
2. นายอภิวัฒน์  อินทรีย์
 
1. นายธนากร  กายสง่า
2. นางสาวโสภิดา  ผู้สมเก่า
 
151 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 93.33 ทอง 8 โรงเรียนสิรินธร 1. นางสาวนัทธมน  ซุยวัฒนา
2. นางสาวนารีกุล  สุวรรณแกม
3. นางสาวพัณณ์ธิตา  มณีปรุ
4. นางสาวภัทท์ชนก  โคตรพันธ์
5. นางสาวศศินา  ศิลาเลิศ
 
1. นางสาวสิริภรณ์  นามสวัสดิ์
2. MissSong  Wenjing
 
152 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 82 ทอง 10 โรงเรียนสิรินธร 1. นายจักรชัย  คงวารินทร์
2. นางสาวจุฬาลักษณ์  หอมเนียม
3. นางสาวชุติมณฑน์  สุขวาสนะ
4. นางสาวเรือนทอง  บำรุง
5. นางสาวเอื้ออารีย์  แจ้งไพศาล
 
1. นางสาวอัชฎาพร  ใจใหญ่
2. Mr.Kazuhiko  Matsuo
 
153 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 89 ทอง 6 โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1. นางสาวกุลสิลา  บุตรงาม
2. นางสาวจุฑามาศ  เมืองไทย
3. นางสาวปาริชาติ  ตาอุตร
4. นางสาวพิมพ์ผกา  ทวีอินทร์
5. นางสาวสนชนก  บุญสถิตตระกูล
 
1. นายปกครอง   มีสมบัติเลิศ
2. นางสาวศศิวิมล  พูนชัย
 
154 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสิรินธร 1. นางสาววาณิศา  อินสุวรรณ
2. นางสาวสุจิรา  วรรณตรง
3. นางสาวอนรรฆวี  วีรวงศ์สาร
4. นางสาวอารียา  นวลดี
5. นางสาวเมทินันท์  เจนรอบ
 
1. นางสาวสุจิตรา  ชาสุด
2. Mr.Jo  Kyuha
 
155 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 87 ทอง 21 โรงเรียนสิรินธร 1. นางสาวอชิตา  หิรัญวงศ์
 
1. นางสาวอวตี  บัณฑิตนิธิกุล
 
156 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 85.66 ทอง 10 โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1. นางสาวธัญศร  ใจกล้า
 
1. นายสมปอง  ประทุมปี
 
157 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 77 เงิน 7 โรงเรียนสิรินธร 1. นางสาวณัฐณิชา  ไกยสวน
 
1. Mr.Jo  Kyuha
 
158 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 82.22 ทอง 26 โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1. เด็กชายกิตติณัฐ  เพชรสุริยา
2. เด็กชายภูริช  ศิริทิพย์
 
1. นางสาวสุทธินี  แก้วงามสอง
2. นางชริตา  ภาวสิทธิ์
 
159 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 85.85 ทอง 16 โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1. นายพิชญุตม์  สายเชื้อ
 
1. นางลัดดา  ม่วงอร่าม
 
160 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 90.57 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน 1. นายกฤษดา  มั่งสูงเนิน
2. เด็กชายณัฐดิษฐ์   รวีกิตติวัฒน์
3. นางสาวธัญชนก  นิลภูมิ
4. นางสาวน้ำหนึ่ง  ยอดเพร็ช
5. เด็กชายพงศพัศ    นุตโร
6. นายพงษ์เพชร  ศรเล็ก
7. เด็กชายมนัญชัย   เชิดชีวี
8. นายเด่นชัย  คิดชนะ
 
1. นายนฤดล  คงนุรัตน์
2. นายจรูญ   ชัยยิ่ง
3. นายไพบูลย์  หัดรัดชัย
 
161 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 88.4 ทอง 19 โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน 1. นายทยากร   โชคเกิด
2. นายนครินทร์   ชนะงาม
3. นายบำรุง   พยอมหอม
4. นายวาทิต  กสิบุตร
5. นายศิวัช   ประโนรัมย์
6. นางสาวสิริยากร   ดีอ้อม
 
1. นายจรูญ   ชัยยิ่ง
2. นายไพบูลย์  หัดรัดชัย
3. นายนฤดล  คงนุรัตน์
 
162 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 91.6 ทอง 5 โรงเรียนสิรินธร 1. นางสาวจุฑามาศ  ชุ่มสูงเนิน
2. นางสาวณหทัย  นวฤกษ์
3. นางสาวธันย์ธารีย์  สุวรรณทรรภ
4. นางสาวนภัส  ลีมางกูร
5. นายบุญรักษา  คงรัตนานนท์
6. นางสาวปุณยภา  เมินดี
7. นายพันธบัตร  ศรีทอง
8. นางสาวพิมลณัฐ  ศรีสวัสดิ์
9. นางสาววรศิญา  ยอดสิงห์
10. นางสาวศิริรัตน์  สิงบุดดี
 
1. นางสาวรัตนา  หวังสุดดี
2. นางสาวสุวรรณี  เสาร์ทอง
3. นางสาวภัทรินทร์  แก้วคำ
 
163 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 86.8 ทอง 4 โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม 1. เด็กหญิงจิรนันท์  เสนานนท์
2. เด็กหญิงฑิฆัมพร  นิยม
3. เด็กหญิงณัฐกานต์  บุญลับ
4. เด็กหญิงลักษิกา  กระต่ายทอง
5. เด็กหญิงสุนิสา  เสริมแก้ว
 
1. นางรัชดาภรณ์  ประคองชื่อ
2. นางสมใจ  วาพัดไทย
 
164 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 81.4 ทอง 6 โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม 1. นางสาวฉัตรชนก  คงมั่น
2. นายชนิสร  สวัสดี
3. นางสาวชัชพิมุข  ชะฎาแก้ว
4. นายสุรพัฒน์  บริพันธ์
5. นางสาวเบญจพร  คุชิตา
 
1. นายศักดิ์ศรันย์  สาทิพจันทร์
2. นางสาวชรัตน์ดา  วิชุมา
 
165 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 87.2 ทอง 9 โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงฐิติการณ์  ศิริวัฒน์
2. เด็กหญิงพิมพ์วิภา  ฟุ้งทศธรรม
3. เด็กหญิงศศินา  เกษาโร
 
1. นางสาวอักษรวดี  กงทา
2. นางสาวสุพรรณี  ขาวงาม
 
166 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 75.4 เงิน 6 โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ 1. นางสาวกรรณิการ์  เสียงเพราะ
2. นายชูเกียรติ  ชาวสวน
3. นางสาวเขมมิกา  เจริญยิ่ง
 
1. นางสาววิภาพร  แสวงสุข
2. นางสาวสุพรรณี  ขาวงาม
 
167 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 86.75 ทอง 5 โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  สะปะ
2. เด็กหญิงภัทราภรณ์  ฆ้องเพราะ
3. เด็กหญิงอรวรรณ  ฉุนกล้า
 
1. นางสาวอำไพ  มุลาลินน์
2. นางสาววิไลพร  เงาศรี
 
168 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 92.1 ทอง 9 โรงเรียนสิรินธร 1. นางสาวนารถลดา  สารสุข
2. นางสาวพิยดา  กมลรัมย์
3. นางสาววสุธนี  ศรีเพ็ง
 
1. นางสาวสุรางค์ทิพย์  สุขพูล
2. นางมณี  นรสาร
 
169 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย 1. เด็กหญิงชุติกานต์  ท่าดี
2. เด็กหญิงธนกนก  บุญยงค์
 
1. นางสาวทัศนพร  วิบูลย์อรรถ
2. นายขุนธนา  ปัญญาเพชร
 
170 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 73 เงิน 30 โรงเรียนสิรินธร 1. เด็กหญิงญาตาวี  แก้วมณี
2. เด็กหญิงวัชริยา  รัตนกำเหนิด
 
1. นายอานนท์  มุ่งดี
2. นายประสิทธิ์  ตะวันหะ
 
171 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 51 โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1. เด็กชายณฐนนท์  พันธ์สำโรง
2. เด็กชายเกียรติภูมิ  แปะทอง
 
1. นางปภาดา  เจียมเมืองปัก
2. นางสาวอุรัจชา  เตียงทอง
 
172 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสิรินธร 1. นางสาวปวีณา  ทุรารัมย์
2. นายวีระศวัส  นันทิเดชาพันธ์
 
1. นางสาวพัฒสลี  เพ็งแจ่ม
2. นางภูริตา  จันทสุข
 
173 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 80 ทอง 17 โรงเรียนสิรินธร 1. เด็กชายกฤษณะ  สุวัณณุสส์
2. เด็กชายพงศ์พล  วีรผาติวัฒน์
 
1. นางสาวณัฏฐญา  ใจหาญ
2. นางบุญมี  กิ่งก้านจันทร์
 
174 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1. นางสาวรตา  มหัทธนศักดิ์
2. นายศิวกร  ยวงแก้ว
 
1. นายวีระยุทธ  พิมวงษา
2. นายกฤษฎากร  แก่นดี
 
175 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 84 ทอง 26 โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย 1. นายชัชพงศ์  แก่นแก้ว
2. นายภีมร์ณภัทร  คำงาม
 
1. นางสาวทัศนพร  วิบูลย์อรรถ
2. นายขุนธนา  ปัญญาเพชร
 
176 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 64 ทองแดง 40 โรงเรียนสิรินธร 1. เด็กหญิงปิยธิดา  แต่งยอนรัมย์
2. เด็กหญิงศิรภัสสร  ตนกลาย
 
1. นางสาวพรระวี  บุญสุยา
2. นางทิวาพร  หลอมประโคน
 
177 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 78.6 เงิน 24 โรงเรียนสิรินธร 1. นางสาวกัญชนา  เปรมทา
2. เด็กหญิงณัฐกานต์  หลอมประโคน
 
1. นายสมหมาย  หลอมประโคน
2. นางทิวาพร  หลอมประโคน
 
178 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 87 ทอง 11 โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1. นายธนพนธ์  เจาะดี
2. นางสาวเบญจรัตน์  แสงอังคนาวิน
 
1. นายวัชระ  โกติรัมย์
2. นางปารย์พิชชา  ชีวาพรไพศาล
 
179 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 85 ทอง 8 โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย 1. นายภิชาติ  กำลังหาญ
2. นายศุกล  สหุนาลุ
 
1. นายทรงศักดิ์  บาอินทร์
2. นางสาวภิญญาพัชญ์  แบบอย่าง
 
180 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 89.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสิรินธร 1. เด็กหญิงกวินธิดา  โหล
2. เด็กหญิงปิ่นภัสศร  ดาบทอง
3. เด็กหญิงศิรภัสร  เติมกล้า
 
1. นางสาวพรระวี  บุญสุยา
2. นางธัชทรัพย์  เสียงจินดารัตน์
 
181 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 77.8 เงิน 14 โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1. นายกันต์  มะลิงาม
2. นางสาวพรหมพร  บุพศิริ
3. นายศิวกานต์  ศรีมารักษ์
 
1. นางสาวไลลา  อุดมทวีพร
2. นายสัมฤทธิ์  เสาทอง
 
182 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 87 ทอง 16 โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1. นายชาญชล  หนูสวัสดิ์
2. นายประโยชน์  มุมทอง
 
1. นายศุภชัย  ราชนู
2. นางสาวชฎารัตน์  สำนักนิตย์
 
183 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 64.2 ทองแดง 45 โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม 1. เด็กชายปฏิวัติ  บุญเลิศ
2. เด็กชายพงศ์ภรณ์  บุญเลิศ
3. เด็กชายภัทรพล  ศรีสุวรรณ
 
1. นายพรชัย  ศรีทอง
2. นางสาวอรวดี  วันโสภา
 
184 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 75.6 เงิน 32 โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม 1. นายณัฐพงษ์  ไชยงาม
2. นายวินัย  สิมลี
 
1. นายพรชัย  ศรีทอง
2. นางสาวอรวดี  วันโสภา
 
185 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 60 ทองแดง 26 โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงชลธิชา  ขันละ
2. เด็กชายปิติพล  แผ่นทอง
3. เด็กชายสุเมธ  ผ่องแผ้ว
 
1. นายไพรัตน์  ทองเถาว์
 
186 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 70 เงิน 29 โรงเรียนสิรินธร 1. นายกาญจน์  บุญสุยา
2. นายทัศนพงศ์  ธานีวรรณ
3. นายรัฐพงศ์  เชื้อเจริญ
 
1. นายอนุสรณ์  จันทสุข
2. นางภูริตา  จันทสุข
 
187 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 79 เงิน 16 โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1. เด็กชายณธกร  ผลเกิด
2. เด็กชายทีฑายุ  จันทิพย์
3. เด็กชายพงษ์นรินทร์  เมฆกัลจาย
 
1. นายกฤษฎากร  แก่นดี
2. นางสาวไลลา  อุดมทวีพร
 
188 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 79 เงิน 25 โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1. นายธนโชติ  ใจกล้า
2. นายวริศ  อังคสิทธิ์
3. นายสิรวิชญ์  มาประจวบ
 
1. นางปารย์พิชชา  ชีวาพรไพศาล
2. นายกฤษฎากร  แก่นดี
 
189 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3 60 ทองแดง 15 โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1. เด็กชายชัยธวัช  เยี่ยมรัมย์
2. เด็กชายพิมลสรรค์  ลัดดาหอม
3. เด็กชายสัญธนา  พานิชรัมย์
 
1. นายกฤษฎากร  แก่นดี
2. นายมนภัทร  สุธรรม
 
190 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 75 เงิน 14 โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม 1. นายนพกร  ดาศรี
2. นายปรีชา  สระแก้ว
3. นางสาววัชรินทร์  วิสัยเกตุ
 
1. นายบรรพต  นนธิจันทร์
2. นางสาวอรวดี  วันโสภา
 
191 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 84 ทอง 26 โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1. เด็กชายณัฐภัทร  แก่นอากาศ
2. เด็กชายปรเมษฐ์  วังสันต์
3. เด็กชายอนุวัช  มาลัยทอง
 
1. นายสิทธิพล  นามสว่าง
2. นายจารุวัฒน์  ภูนะยา
 
192 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 86 ทอง 7 โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม 1. นายคงเดช  พริ้งเพริด
2. นายภานุวัฒน์  มุกดาหาร
3. นายสถาพร  สมใจ
 
1. นายฉันท์ติ  จุลกองฮ้อ
2. นายอนุรักษ์  พูลสวัสดิ์
 
193 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 88 ทอง 11 โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม 1. เด็กหญิงศิโรรัตน์  วิยาสิงห์
2. เด็กหญิงอานันตยา  วิยาสิงห์
3. เด็กหญิงเบญจรัตน์  มะลิ
 
1. นายศุภชัย   บุติมาลย์
2. นายภาณุรุจ  บุญสังข์
 
194 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 90 ทอง 5 โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม 1. นางสาวกาญจนา  วิชุมา
2. นางสาวชนินาถ  ใจสุระ
3. นางสาวนิภาวรรณ  ดวงสวรรค์
 
1. นายศุภชัย   บุติมาลย์
2. นายภาณุรุจ  บุญสังข์
 
195 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 82 ทอง 37 โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกุลณัฐ  ส่งเสียง
2. เด็กชายณัฐดนัย  สวายสมสีกุล
3. เด็กหญิงณัฐติกานต์  แซ่ไหล
4. เด็กหญิงถิรดา  แสวงมี
5. เด็กหญิงพรกนก  สุดใจ
6. เด็กหญิงภักดิ์วิภา  พรมวงศ์
 
1. นายสุนทร  คงทน
2. นายครรชิต  คงสำราญ
 
196 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 75 เงิน 55 โรงเรียนปริยัติโกศลวิทยา 1. สามเณรทรงพล  บุญเสร็จ
2. สามเณรทักษิณ  ดีสม
3. สามเณรธีรพันธ์  มีดี
4. สามเณรวสุพล  ยิ่งหาญ
5. สามเณรศิริชัย  แซ่เต็ง
6. สามเณรสิริมงคล  เทียนทอง
 
1. นางสาวชมภู   นึกมั่น
2. นางภัสราภา  มั่นยืน
 
197 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 81 ทอง 27 โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม 1. เด็กหญิงชนัญญา  บุญไทย
2. เด็กหญิงธนิดา  สมัญญา
3. เด็กหญิงภัทราภรณ์  มูลทอง
 
1. นางสาวรัตนาวดี  สมศรี
2. นางสาววิภาดา  จำปาทอง
 
198 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 81.2 ทอง 44 โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1. นางสาวพัชรินทร์  เกษรแก้ว
2. นายภูรี  ปรากฏดี
3. นางสาวอังคณา  สิทธิสอน
 
1. นายสัมฤทธิ์  เสาทอง
2. นางสาวไลลา  อุดมทวีพร
 
199 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 86 ทอง 12 โรงเรียนศรีไผทสมันต์ 1. นายณัฐพล  คงทวี
2. นายเฉลิมวงศ์  ชัยมา
3. นายโกมุทพันธ์  ขันธะพานิช
 
1. นายพิทยา  ติงสะ
2. นายประกอบ  สงวนดี
 
200 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 68 ทองแดง 43 โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ 1. นางสาวศรีสุดา  ตู้คำ
2. นางสาวเกศสุดา  พิมพ์วงษา
3. นางสาวเอวิตรา  กองสุข
 
1. นางนิตยา  บุญมา
2. นางรัชดาภรณ์  ใจกล้า
 
201 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 85 ทอง 24 โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1. เด็กหญิงฉัตรติยา  เสียงเพราะ
2. เด็กชายพรรรังษี  แก้วดี
3. เด็กชายวชิรวิทย์  กันยา
 
1. นางสาวชมทิพา   กะภูทิน
2. นางรัตนพรรณ  สุขสวัสดิ์
 
202 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 81 ทอง 42 โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1. นางสาวปวรรณรัตน์  สุขคุ้ม
2. นายสุทธิพงษ์  ประดุจชนม์
3. นางสาวอัญชนิตา  โภคะสวัสดิ์
 
1. นางสาวชมทิพา   กะภูทิน
2. นายไพสิทธิ์  คงทน
 
203 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 93.2 ทอง 7 โรงเรียนสิรินธร 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  หอมสมบัติ
2. เด็กหญิงจิตติรัตน์  ศรีสุรินทร์
3. เด็กหญิงณชญาดา  กนกบุญพิทักษ์
 
1. นางผ่องศรี  พัวพันธุ์
2. นางนิภา  หลิมศิริวงษ์
 
204 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1. นายกฤษดา  หงษ์วุธ
2. นายประธาน  ตะลาโส
3. นายอรุณศักดิ์  กำจร
 
1. นางสาวณิชชา  ผลเกิด
2. นางสาวรัชนีกร  เพียรดี
 
205 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 85 ทอง 21 โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1. นายกวี  ชิณภา
2. เด็กหญิงณัฐชา  คงครบ
3. เด็กหญิงพรพิมล  อุดมทวี
 
1. นายศิริกาญจน์  บรรณวัฒน์
2. นายจารุวัฒน์  ภูนะยา
 
206 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 90 ทอง 10 โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1. นางสาวชุติธิดา  บัวเชย
2. นายธราธร  บุญญาวิเศษ
3. นางสาวปิ่นมณี  ธรรมประดิษฐ์
 
1. นายศิริกาญจน์  บรรณวัฒน์
2. นายจารุวัฒน์  ภูนะยา
 
207 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 85 ทอง 34 โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  เขียวงาม
2. เด็กชายธนากร  แก้วเฮียง
3. เด็กหญิงวิภาวดี  ศรีสุข
 
1. นางตุลาลักษณ์  วันแสน
2. นายพีรเดช  เลิศงาม
 
208 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 84.3 ทอง 48 โรงเรียนวังข่าพัฒนา 1. นางสาวกมลชนก  บุญเหมาะ
2. นางสาวชลธิชา  ริมวรรณ
3. นายฐนกร  สายสุด
 
1. นางสาววรรณภา  สืบสังข์
2. นายไพฑูรย์  ชัยณรงค์
 
209 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 69 ทองแดง 11 โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กชายสนธยา  อิ่มจิต
 
1. นางมวลมาศ  แก้วขวัญข้า
 
210 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 60 ทองแดง 8 โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  ด้วงพวง
 
1. นางสาวสุพัตรา  สมพันธ์
 
211 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 80 ทอง 13 โรงเรียนศรีรามประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงอาทิตยา  สิงคเวหน
 
1. นางสาวฐิติวรดา  กิ่งแก้ว
 
212 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง 4 โรงเรียนหนองสนิทวิทยา 1. เด็กชายประสิทธิ์  แผ่นงา
 
1. นายสมบัติ  มงคลสาร
 
213 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 87 ทอง 7 โรงเรียนนาบัววิทยา 1. เด็กชายณรงค์  ชาลวรางกูล
2. เด็กหญิงบุญญลักษณ์  ทองเกลี้ยง
3. เด็กชายอัสนี  ทรงยินดี
 
1. นางรังสิมา  ดวงดี
2. นางสาวเกตุวลี  สายส่อ
 
214 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 82 ทอง 12 โรงเรียนศรีไผทสมันต์ 1. นายธวัฒชัย   สีดำ
2. นางสาวพิชญา   เพราะดี
3. นายวัชระพงษ์   สวัสดีผล
 
1. นายกุศล   แพงภูงา
2. นางเฉลิมวรรณ   แพงภูงา
 
215 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 68 ทองแดง 17 โรงเรียนยางวิทยาคาร 1. เด็กหญิงสุภาพร  รับขวัญ
 
1. นางสาวพัชรีพร  วงศ์บุญ
 
216 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 73 เงิน 12 โรงเรียนศรีสุขวิทยา 1. เด็กหญิงพรชนก  จันนอ
 
1. นางนิติอร  บุญคงเดช
 
217 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 91 ทอง 9 โรงเรียนศรีสุขวิทยา 1. เด็กชายพงษ์พัฒน์  แก้วสมุทร
 
1. นางนิติอร  บุญคงเดช
 
218 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 68 ทองแดง 7 โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม 1. เด็กชายนนทกร  ส่วนเสน่ห์
 
1. นางเด่นนภา  บุตรหินกอง
 
219 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 77 เงิน 6 โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงเบญจมาพร  แท่นดี
 
1. นายสนธิ  แสงชมภู
 
220 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 82 ทอง 16 โรงเรียนพนาสนวิทยา 1. เด็กชายกันตภณ  พมหมศรี
 
1. นายสุรชัย  กุลรัตน์
 
221 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 79 เงิน 26 โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม 1. นายกัณตภณ  อุส่าห์ดี
 
1. นางชนิภา  สำราญสุข
 
222 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 76 เงิน 14 โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงชณิตา  เพ็ชรวิเศษ
 
1. นายลาภิศ  นามไพร
 
223 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 90 ทอง 5 โรงเรียนแสงทรัพย์ประชาวิทยาคาร 1. นางสาวชัชฎา  ผนึกดี
 
1. นางเสาวนีย์  พิศเพ็ง
 
224 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 83 ทอง 9 โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวศศิกานต์  แหวนวงศ์
 
1. นางสาวผ่องพรรณ  อุปถัมภ์
 
225 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 70 เงิน 26 โรงเรียนศรีสุขวิทยา 1. นายเอกราช  พันธ์งาม
 
1. นายสมคิด  ศรีจำปา
 
226 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 76 เงิน 5 โรงเรียนท่าสว่างวิทยา 1. นางสาวศรัญญา  เจียรนัย
2. นายสัณหพิชญ์  วันนะทำ
 
1. นางรัชนี  นพพิบูลย์
2. นางสาวนัทธมน  วัฒนธรรม
 
227 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 75 เงิน 15 โรงเรียนบึงนครประชาสรรค์ 1. เด็กชายภวัต  วารีรักษ์
2. นายอภิชัย  ทรงศรี
 
1. นางอุษณีษ์  ศรีสม
2. นางขวัญชนก  สินค้า
 
228 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง 13 โรงเรียนศรีรามประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงศิวพร  นาคพิพัฒน์
2. เด็กชายอาทิตย์  พรหมเก่า
 
1. นายเอกอภิสิทธิ์  ดอกศรีจันทร์
2. นางสาวฐิติวรดา  กิ่งแก้ว
 
229 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 82.66 ทอง 39 โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย 1. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ดัชถุยาวัตร
 
1. นายมนตรี  จรัญศรี
 
230 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6 75.33 เงิน 49 โรงเรียนมัธยมจารพัตวิทยา 1. นายจิรศักดิ์  ศิริรจน์
 
1. นายชาญวิทย์  ฉัตรทอง
 
231 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 85 ทอง 28 โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม 1. เด็กชายศุภณัฐ  นึกสม
 
1. นายอาทร  อุตรา
 
232 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.4-ม.6 82.16 ทอง 49 โรงเรียนศรีสุขวิทยา 1. นายกิตติพงษ์  เขียวดี
 
1. นางสาวเบญญทิพย์  อินทร์งาม
 
233 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 69.33 ทองแดง 50 โรงเรียนหนองสนิทวิทยา 1. เด็กหญิงเปรมสินี  สีกาลัง
 
1. นายศราวุธ  ถึงสุข
 
234 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.4-ม.6 75.73 เงิน 50 โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม 1. นายบดินทร์ธรณ์  สันทาลุนัย
 
1. นายกรวีย์  คงตน
 
235 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 63.33 ทองแดง 41 โรงเรียนหนองสนิทวิทยา 1. เด็กหญิงสิริภา  ไวฉลาด
 
1. นายศราวุธ  ถึงสุข
 
236 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.4-ม.6 93 ทอง 20 โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1. นายธนภัทร  สุภาษา
 
1. นายศรัทธา  เชิงหอม
 
237 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.6 73 เงิน 36 โรงเรียนห้วยจริงวิทยา 1. เด็กชายกัปตัน   พวงเพชร
2. นางสาวกาญจนา   ดวงศรี
3. นายคมสัน   ขันถม
4. นายชัยยะวัตร์   ใสยิ่ง
5. เด็กชายชิษณุชา  วุฒิยา
6. เด็กหญิงฐิติพร   กิ่งวงษา
7. เด็กหญิงณัฐธิกานต์   วุฒิยา
8. เด็กชายณัฐภัทร   เหง่าพันธ์
9. เด็กชายธนวัฒน์  งามแพง
10. เด็กชายนนทณัฐ   จันทร์ตี
11. เด็กหญิงนฤสรณ์   ประสิทธิ์
12. เด็กชายปรเมษฐ์   พนารินทร์
13. เด็กหญิงปวีณา   อุตราศรี
14. เด็กหญิงมนัสรินท์   ผลบุญ
15. นางสาวมลธิดา   วิชัยวงศ์
16. นางสาวยุวดี  พากเพียร
17. นางสาวยุวดี  พากเพียร
18. เด็กชายศรีสมบัติ  สาระ
19. นางสาวศศิประภา  พิณราช
20. เด็กชายศิรา  เสาไธสง
21. เด็กหญิงศุภกานต์   ศรศรี
22. เด็กหญิงสายธารา   หนูไพโรจน์
23. นายสิทธิกร   จันทะมาท
24. นายสุริโย   บัวทอง
25. นายอดิศักดิ์   แก้วมาก
26. เด็กหญิงอภิรัญญา   สินสุพรรณ
27. เด็กชายอภิวัฒน์   บุญแจ่ม
28. นางสาวอมรรัตน์   เอี่ยมสำอางค์
29. เด็กหญิงอรอนงค์   รัตนะวัน
 
1. นายธนะรัตน์   ทองสุก
2. นายพีระ   จันเหลือง
3. นางสาวสุทธาวรรณ   เทศบุตร
4. นายประจักษ์   พอกสนิท
5. นางสาวจินตหรา   เกรินรัมย์
6. นางสาวอนิสา   ไกรสะรัมย์
7. นางสาวสุภักษร  มารมย์