สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) [กลุ่ม สพม.ขอนแก่น 5]

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ
จังหวัดบุรีรัมย์
ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนหนองเรือวิทยา 1. นายวุฒิชัย  สีเบ้า
 
1. นายกฤษฎากรณ์  อ่อนตาแสง
 
2 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 80 ทอง 40 โรงเรียนหนองเรือวิทยา 1. เด็กชายภานุวัฒน์  หลวงจันทร์
 
1. นายกฤษฎากรณ์  อ่อนตาแสง
 
3 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 89 ทอง 5 โรงเรียนหนองตาไก้ศึกษา 1. นางสาววันวิสา  พงษ์พัง
2. นางสาวสุภัสสร  เป็งใจ
3. นางสาวแสงรวี  แสงทองย้อย
 
1. นางสาวภาพตะวัน  ทิสอนงัว
2. นางสาวยุภาพร  เอมโอษฐ
 
4 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 84 ทอง 10 โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 1. นางสาวกัลยาณี  บุตรไกร
2. นางสาวจารุวรรณ  ด่านขุนทด
3. เด็กชายจิตรกร  สอนจันโท
4. นางสาวดารินทร์  ไปล่สารครบุรี
5. เด็กชายภานุวัฒน์  ศรีสุวอ
6. เด็กหญิงวรรณวิษา  คำมา
7. เด็กชายวัชรากร  วินทะไชย
8. เด็กชายสหพร  ชัยศรีสร้อย
9. เด็กชายสุรศักดิ์  รักษาภักดี
10. เด็กหญิงเพ็ญศิริ  บุญเสริม
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุธิดา  ทองยา
2. นางสาวณิพิสกุญช์  ธนาวุฒิธนภูมิ
3. นางสาวอภิสมัย  เศษแหม่ง
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 86 ทอง 30 โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 1. เด็กหญิงวชิราภรณ์  ปาลจิณ
 
1. นางพิชญา  หัสจรรย์
 
6 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 84 ทอง 7 โรงเรียนซำยางวิทยายน 1. นางสาวพรชิตา  ฮุยทา
 
1. นางจารุวรรณ  สอนลา
 
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 88.9 ทอง 12 โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. นายจิระภัทร  ศรีทะวงษ์
2. นายนิธิภัทร  แจ่มใส
3. นายภราดร  เพิ่มพูล
4. นายวุฒิพร  นารีจันทร์
5. นายเตชินท์  หมัสแหล๊ะ
6. นายเมธาสิทธิ์  เย็นอารมณ์
 
1. นายภัทรพงษ์  เจริญสมบัติ
2. นางปาริชาต  ปาลินทร
3. นางสาวปริชาติ  กล้วยภักดี
 
8 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.4-ม.6 81 ทอง 12 โรงเรียนจระเข้วิทยายน 1. นางสาวนัทธมน  สูงทรง
2. นางสาวน้ำฝน  ชุมแวงวาปี
3. นางสาวปริศนา  เหล่าสงคราม
4. นางสาวปิยฉัตร  สีออน
5. นายยอดชีวัน  อิ่มโค่น
6. นางสาวยุพาภรณ์  จันทรางกูร
7. นางสาวสุพัตรา  อ่อนโนนขวา
8. นางสาวหัทยา  สีออน
9. นายอดิศร  อุปะมานะ
10. นางสาวเสาวลักษณ์  ดีเลิศ
 
1. นางสาวกนกวรรณ  สนอุป
2. นายปรีชา  เสริฐสม
3. นางรุ่งฤดี  สุดทอง
 
9 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 83 ทอง 54 โรงเรียนชุมแพพิทยาคม 1. นางสาวกรรณิกา  เต็นภูษา
2. นายชาตรี  แนวมี
3. เด็กชายธนากร  สอนเฒ่า
 
1. นางจิตราพร  ปอสิงห์
2. นางภัทราภรณ์  ผายพิมพ์
 
10 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม 1. เด็กหญิงรุ่งฤดี  แก้วเศษ
 
1. นางขนิษฐา  พาเบ้า
 
11 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.4-ม.6 87.92 ทอง 30 โรงเรียนหนองเรือวิทยา 1. นายอภิชาติ  ชิณฤทธิ์
 
1. นายกฤษฎากรณ์  อ่อนตาแสง
 
12 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 85 ทอง 9 โรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม 1. นายศักดิ์นิรันดร์  โสมะ
2. นายสุเทพ  สมสีแก้ว
3. นายเดชณรงค์  มุ่งพังกลาง
 
1. นายทัดเทพ  ลาภบรรจบ
2. นายวัฒนพงษ์  พรนิคม
 
13 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 85.33 ทอง 17 โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 1. เด็กหญิงแพรพลอย  ปุณะปุง
 
1. นางสาวมัลลิกามาศ  เทียมรินทร์
 
14 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 90.4 ทอง 15 โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 1. นายจิราธิวัฒน์  ศรีสัตย์
2. นายชลิต  เมาะราษี
3. นางสาวณัฐกุล  มีกุล
4. นายณัฐวุฒิ  ชินวงศ์
5. นางสาวธิดารัตน์  เศรษฐนันท์
6. นางสาวศิริญากร  ลากุล
7. นายสมะพล  มาเมือง
8. นางสาวสโรชา  เหล่าเจริญ
9. นางสาวอริสรา  แสนโฮม
10. นายเสกสันติ์  นามจันทร์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุธิดา  ทองยา
2. นางสาวณิพิสกุญช์  ธนาวุฒิธนภูมิ
3. นางสาวอภิสมัย  เศษแหม่ง
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 93 ทอง 17 โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 1. นางสาวลภัสรดา   ป้องบ้านเรือ
 
1. นางสาวเบญจวรรณ   สิมหลวง
 
16 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 85 ทอง 23 โรงเรียนซำยางวิทยายน 1. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  หาดขุนทด
2. เด็กชายศุภณัฐ  ภุมรี
3. เด็กชายสุริยา  พันดวง
 
1. นางสาวกิ่งแก้ว  ประจันตะเสน
2. นางนิยมาภรณ์  ขันเพชร
 
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 83 ทอง 25 โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. เด็กหญิงนันธิดา  ทรัพย์โคกสูง
2. เด็กหญิงศศิกาญ  ชีพอุบัติ
3. เด็กหญิงอาทิตยา  โม้พิมพ์
4. เด็กหญิงเกวลิน  เครือคุณากร
5. เด็กหญิงเกวลี  เครือคุณากร
 
1. นายวทัญญู  สุวรรณประทีป
2. นางกัลยา  ทองอ้วน
 
18 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 84 ทอง 22 โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. นายกีรติ  น้อยนนท์
2. นายทนงศักดิ์  จวบศรี
3. นางสาวนริศรา  วรรณประภา
4. นางสาวพิมพ์ผกามาศ  กล้าหาร
5. นางสาวศิริพร  โปร่งสันเทียะ
6. นางสาวสุธาสินี  หล่ำแขก
7. นางสาวสุภาสิริ  นีอำมาตย์
8. นางสาวเขมิกา  มูตยะ
9. นางสาวเพชรลดา  บัวเวียง
10. นางสาวเพ็ญนภา  สุริยันต์
 
1. นายคุณาธิป  จำปานิล
2. นายทนงศักดิ์  แต่งสุวรรณมีโชค
3. นายวิษณุ  ไชยา
 
19 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 89.5 ทอง 19 โรงเรียนชุมแพพิทยาคม 1. นายกีรติพงษ์  ชัยคำ
2. นายณัฐพล  จูสวัสดิ์
3. นายพันกร  เกษียร
 
1. นายขวัญชัย  บำขุนทด
2. นายสุทัด  เพียเกษม
 
20 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 85.25 ทอง 5 โรงเรียนหนองเรือวิทยา 1. นายณัฐกิตต์  โนนลำดวน
2. นายทินกร  ลุนบับ
3. นายธวัชชัย  ปินแก้ว
4. นายปวรนันท์  แสงสงค์
5. นายพลาพล  อุ่นแก้ว
 
1. นายวิทยา  แฝงด่านกลาง
2. นายทนงศักดิ์  ขันทกรรม
 
21 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม 1. นายณัฐสิทธิ์  เมินเทียน
2. เด็กหญิงธนัชชา  ภาวัง
3. เด็กชายพงศกร  ต้อนรับ
4. เด็กชายอนุชา  แก้วนาคูณ
5. เด็กหญิงเกษราภรณ์  มาตทวงษ์
 
1. นายศักดรินทร์  ขามธาตุ
2. นายศิวะ  จวบสมบัติ
 
22 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 88 ทอง 16 โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 1. นางสาวธัญพิชชา  พิมพ์สิงห์
 
1. นางสาวนภารัตน์  หงษ์เพชร
 
23 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 82 ทอง 19 โรงเรียนซำยางวิทยายน 1. เด็กหญิงนิศา  ชาวนาแปน
2. เด็กหญิงพัตรพิมล  นวลศรี
3. เด็กหญิงศิริธารทิพย์  ศรีหาวัด
 
1. นายพินิจ  กงจีน
2. นายเฉลิมพล  จันดา
 
24 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 86 ทอง 47 โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. นางสาวธัญพิชชา  ใจชื่น
2. นางสาวน้ำทิพย์  นันตะวัน
3. นางสาวภานุชนารถ  อรรคโสภา
4. นางสาวยุพา  สอนกอง
5. นางสาวสุวิมล  ขวาแซ้น
 
1. นายวุฒิไกร  ภูมิภูเขียว
2. นางจตุพร  วงศ์โพธิสาร
 
25 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 82.25 ทอง 33 โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. นางสาวกัญญารัตน์  ชนะภัย
2. นางสาวกุสุมาลย์  ุขุนสอน
3. นายครองภูมิ  ผลภิญโญ
4. นายจักรกฤษณ์  วรสารศิริ
5. นางสาวชนิดา  นามมุงคุณ
6. นายธนกฤต  เวชไทยสงค์
7. นายธนดล  น้อยดี
8. นายธนวัฒน์  กั้วจรัญ
9. นายธีรวุฒิ  เข็มลา
10. นางสาวนิฌากรณ์  เกตุภูเขียว
11. นางสาวมุกตะวัน  ชื่นตา
12. นางสาวรสสุคนธ์  ชนะบุญ
13. นางสาวศศิพร  ประดับเพชร
14. นายศุภโชค  ด้วงคำ
15. นางสาวสุนิษา  เสมือนพวก
16. นางสาวสุวรรณธิชา  กนิษฐกุล
17. นางสาวอัญชิษา  ต่ออำนาจ
18. นางสาวเสาวรัตน์  แก้วทุ่ง
 
1. นายวะนิช  อุประชัย
2. นายวุฒิไกร  ภูมิภูเขียว
3. นายสิรภพ  สระจันทร์
4. นายบุญชนะ  ชนะบุญ
5. นางดรุณณี  จึงตระกูล
 
26 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 87 ทอง 25 โรงเรียนชุมแพวิทยายน 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  นนทะจันทร์
2. เด็กชายสุมิตร  ศิลา
3. เด็กชายอาทิตย์  กันหาเรียง
 
1. นางสาวไปรยา  ประดิพัทธ์ลาวัณย์
2. นายอำนาจ  ภาคศัพท์
 
27 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร 1. เด็กชายพนม  ปาปะทา
 
1. นางประครองทรัพย์  สมอุ่มจารย์
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 80 ทอง 13 โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม 1. เด็กหญิงทิพย์สุดา  ประสานญาติ
 
1. นางสาวชฎาภา  บัณฑิตวงษ์
 
29 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.6 87.65 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองเรือวิทยา 1. นางสาวจิราพรรณ  ซาซุม
2. นางสาวชรินรัตน์  สีสุธรรม
3. นายณัฐกิตติ์  โนนลำดวน
4. นายณัฐพงษ์  คำสีทา
5. นายณัฐพร  คำสีทา
6. เด็กชายณัฐพล  แป๊ะกลาง
7. นายนิติภูมิ  มาสูงเนิน
8. เด็กหญิงนิภาดา  ขันเงิน
9. นางสาวน้ำฝน  วงษ์เบาะ
10. เด็กชายปรมินทร์  รุ่งเรือง
11. นางสาวพรรณพฤกษา  พุทธาศรี
12. นายพลาพล  อุ่นแก้ว
13. นายพัชพล  งามขำ
14. เด็กชายภานุวัฒน์  หล้าเวียง
15. นางสาวรติญา  เกิดเป้า
16. เด็กหญิงรุ่งนภา  ปัญจะสัน
17. เด็กหญิงวรรณพร  ศิริเคน
18. เด็กหญิงวรรณษา  ทุยสุวรรณ
19. นายวัชรพล  โพธิศรี
20. เด็กหญิงวาริสา  ดงแสนแก้ว
21. เด็กหญิงวิมลพร  มูลโต
22. นายศักดิ์รินทร์   ดอนเสี้ยว
23. นายสหภาพ  เพียรทอง
24. นายสิทธิศักดิ์  ชาวะลัย
25. นางสาวสุพิชญา  สิงห์ชู
26. เด็กหญิงสุภาพร  นีระกุล
27. เด็กหญิงสุภาวดี  หันจันทร์
28. นายสุรัฐพงศ์  ปานนี้
29. นายเกริกพล  อ่อนพรม
30. เด็กชายเอกรัตน์  จัดแจ้ง
 
1. นายกฤษฎากรณ์  อ่อนตาแสง
2. นายอาทิตย์  เกษจันทร์
3. นายวิทยา  แฝงด่านกลาง
4. นายทนงศักดิ์  ขันทกรรม
5. นางสาวกันยาลักษ์  ทะวิวิญ
6. นางสาวธัญพิมล   สวัสดิ์ทา
 
30 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 83.3 ทอง 14 โรงเรียนหนองเรือวิทยา 1. เด็กหญิงประกายทิพย์  ถุยขุน
 
1. นางคมขำ  ศิริแก้ว
 
31 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 83.28 ทอง 23 โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 1. เด็กชายคฑาทอง  กัลยาวงษ์
2. เด็กชายวีรภัทร  ปัทถาพงษ์
 
1. นางวิไลภรณ์  สุขยืน
2. นางกัณฑิมา  พาลี
 
32 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 81 ทอง 47 โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 1. นายสุรสิทธิ์  มะโนจิตร์
 
1. นางพิชญา  หัสจรรย์
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 89.5 ทอง 31 โรงเรียนซำยางวิทยายน 1. เด็กชายชาญยุทธ  เร็วสา
 
1. นางสาวกิ่งแก้ว  ประจันตะเสน
 
34 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 83.09 ทอง 24 โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. เด็กชายธนพล  แสนสีคำม้วน
2. นางสาววิปรัชญา  จันทะวงศ์
 
1. นางพิมพ์สินี  ธเนศนิษฐื
2. นางมัทนียา  ศิลาศรี
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 89 ทอง 4 โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. นางสาวจินดารัตน์   เชื้อศิริ
2. นางสาวชลิตา  สมวงค์ษา
3. นายชุติพันธุ์   เวียงเหล็ก
4. นางสาวณัฐณิชา   ทวีกุล
5. นายธนรัชต์  ผิวเเดง
6. นายธีรเดช  เนื้อขาว
7. นายนครินทร์   พรทุม
8. นายบารมี  คำตา
9. นางสาวบุษกร  ตอนสุข
10. นางสาวปาณิสรา  พงษ์สพัง
11. นางสาวพรพรรณ   เเซงจันดา
12. เด็กหญิงวิจิตรตรา  พิลากุล
13. นางสาววิภาดา   ปิยะวงศ์
14. นายศุภชัย   บรรพโคต
15. นายสุทธิพล   เปลวเฟื่อง
16. นางสาวสุนีย์   หมื่นวิชา
17. นางสาวอรัญญา  ตั้งจิตต์มงคล
18. นางสาวเบญจมาภรณ์   ทนนาดี
19. นายไพฑูรย์  อั้วนา
20. นายไพรัตน์  ศรีสวัสดิ์
 
1. นางสาวภรณ์ทิพย์  ชูไตรรัตน์
2. นายทนงศักดิ์  แต่งสุวรรณมีโชค
3. นายคุณาธิป  จำปานิล
4. นางสาวอารียา  บุตรทา
5. นายจิรายุทธ  จุลยโชค
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 84 ทอง 22 โรงเรียนชุมแพวิทยายน 1. นางสาวพัชรินทร์  ดวงมณี
 
1. นายธนโอฬาร  ธนพึ่งพงษ์ทอง
 
37 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 80 ทอง 45 โรงเรียนหนองเรือวิทยา 1. นางสาวปภาวรินทร์  เข็มรัตน์
2. นางสาวมิรันตี  คำดี
3. นายรัฐธรรมนูญ  กุลบุตร
4. นางสาวสกุลรัตน์  บริรักษ์
5. นายสหรัฐ  อุดเลิศ
6. นางสาวสิริรัตน์  ดินเมืองชล
 
1. นางปราณี  เหล่าจำปา
2. นางพัชนี  มหาโพธิ์
 
38 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง 12 โรงเรียนนาจานศึกษา 1. นางสาวสุภาดา  ภูถวิล
 
1. นางเนตรดาว  มุ่งหมาย
 
39 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 83 ทอง 29 โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. นางสาวมณฑิรา  สงพัฒน์
 
1. นางรัชนี  โพธิกุล
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 86 ทอง 47 โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. เด็กหญิงเพชรพิสุทธิ์  ศศิสุวรรณพงศ์
 
1. นางนพลักษณ์  พงษ์รักษ์
 
41 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 83.6 ทอง 15 โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. เด็กหญิงกรพินธุ์  มหามูล
2. เด็กหญิงกัญญ์ปภัส  พาพวยสุรสิน
3. เด็กหญิงจิราพร  สิงห์ปั้น
4. เด็กหญิงชนิกานต์  ฝ่ายภูเขียว
5. เด็กหญิงชุรีภรณ์  ทาขุลี
6. เด็กหญิงตรีรัตน์  พรประทุม
7. เด็กหญิงพิมพญา  สุรารัตน์
8. เด็กหญิงสุภัธราภรณ์  บุตุธรรม
9. เด็กหญิงหทัยชนก  มานะโส
10. เด็กหญิงอิงค์กมล  ท้าวไทยชนะ
11. เด็กหญิงอุษา  พลตรี
12. เด็กชายเสกสิทธิ์  ภูมิพัฒน์
 
1. นางสาวอารียา  บุตรทา
2. นางสายหยุด  ภิรมย์ไกรภักดิ์
3. นายสิทธิชัย  คำชามงคล
4. นางสาวเดือนเพ็ญ  พลฤทธิ์
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 82 ทอง 6 โรงเรียนชุมแพวิทยายน 1. นางสาวใหม่  ถนอมชีพ
 
1. นายธนโอฬาร  ธนพึ่งพงษ์ทอง
 
43 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร 1. นางสาวสิริมา  มีใจรัก
 
1. นางปิยะฉัตร์  บุญยอด
 
44 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองเสาเล้าวิทยาคาร 1. นายณัฐสิทธิ์   มาขุมเหล็ก
 
1. นางจริยา  เขตคาม
 
45 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 88 ทอง 7 โรงเรียนหนองเรือวิทยา 1. เด็กชายธัชชัย  สิทธิโคตร
2. เด็กชายเวโรจน์  สุริยา
 
1. นางสาวอัญชลี  จันนา
2. นางสาวพัชภรณ์  มหามาตย์
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 84 ทอง 14 โรงเรียนหนองเรือวิทยา 1. เด็กชายเทพนิมิต  พิมพ์ราช
 
1. ว่าที่ร้อยตรีอลงกรณ์   กาญจนรุ่งโรจน์
 
47 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 93 ทอง 25 โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 1. นางสาวพชรพร  ประวันจะ
 
1. นางสาวเบญจวรรณ   สิมหลวง
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 90 ทอง 37 โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. นางสาวภาวิณี  ประเสริฐสาร
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  นามจันดี
 
49 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 88 ทอง 11 โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. นางสาวชญานิน  เผียงสูงเนิน
2. นายชนกานต์  บุญรอด
3. นางสาวณรินดา  ฟ้องเสียง
4. นางสาวภควดี  ขันธุระ
5. นางสาวยุพารัตน์  จูสั้น
6. นางสาวศิริรัตน์  มีบุญ
7. นางสาวศุภวรรณ  มุกดาหาญ
8. นายสุชาติ  ทรงสกุล
9. นายอัมรินทร์  เจริญสุข
10. นางสาวอาฐิตยา  ปลัดจ่า
11. นางสาวอาทิติยา  พันพะสุก
12. นางสาวเพ็ญนภา  พูนเจดีย์
 
1. นางสาวอารียา  บุตรทา
2. นางสายหยุด  ภิรมย์ไกรภักดิ์
3. นายสิทธิชัย  คำชามงคล
4. นายบรรจบ  ทัพซ้าย
 
50 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 96 ทอง 4 โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. เด็กหญิงปนิตตา  ผิวนางาม
 
1. นางเอมอร  จันทาตีด
 
51 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร 1. นางสาวปิยะมาส  ถนอมทรัพย์
 
1. นางฉวีวรรณ  แสนวิเศษ
 
52 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  น้อยคำมูล
2. เด็กชายอชิดชัย  คำดอกรับ
 
1. นางขนิษฐา  พาเบ้า
2. นางอรุณี  สระมุณี
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 90 ทอง 14 โรงเรียนหนองเรือวิทยา 1. เด็กหญิงตะวัน  เหลาเมืองเพีย
2. เด็กหญิงพัชรินทร์  แสงสิงห์
3. เด็กหญิงภัทราพร  เลิศวิลัย
4. เด็กหญิงสุกัญญา  แก้วเริญ
5. เด็กหญิงโยธิกา  จันทร์ไข
 
1. นางอัจฉราวรรณ  คำภีระมี
2. นางสาวพรโพยม  ทัศนสนวิจารณ์
 
54 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 82.5 ทอง 34 โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  หนูเวียง
2. เด็กหญิงคุณากร  มาลาเวียง
3. เด็กหญิงทิพยสุด  ปุราเพ็ญ
4. เด็กหญิงนฤทัย  โชติชทุม
5. เด็กหญิงนันทนาพร  พั่วโพธิ์
6. เด็กหญิงเบญจมาศ  อุดมดี
 
1. นางยุวดี  จันทร์โพธิ์
2. นางเอื้องบุษบา   ชำนาญพล
3. นายจันทร์ฉาย   รัตนวัตร์
 
55 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 85 ทอง 24 โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 1. เด็กหญิงสกุลกาญจน์  พิมพ์พงษ์
2. เด็กชายอดิศักดิ์  โนนชัย
3. นางสาวเกตน์สิรี   มั่นจิตร
 
1. นางจันทร์ฉาย   รัตนวัตร์
2. นางเอื้องบุษบา   ชำนาญพล
 
56 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 95 ทอง 6 โรงเรียนผาขามวิทยายน 1. เด็กชายชินกฤต  บัวบกหวาน
2. เด็กชายศุภวิชญ์  ธรรมแสง
3. เด็กชายอิทธิ  ธรรมมา
 
1. นายศิรวัฒน์  ศรีหาคำ
2. นางมาลัยรัก  สุปัญบุตร
 
57 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 87 ทอง 11 โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. เด็กหญิงชนิภา  มหาไชย
2. เด็กหญิงทีปกา  สุดจอม
3. เด็กหญิงบุณยาพร  ขันเพชร
 
1. นางสาวเบอรี่  เพลิดภูเขียว
2. นางธนิดา  พิมพ์สุข
 
58 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 84 ทอง 10 โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร 1. นายเอกรัฐ  ศิริคุณ
 
1. นายภิรมย์  พิมวันคำ
 
59 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 82 ทอง 18 โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม 1. นางสาวอภิญญา  ทาเทียว
2. นางสาวอริยา  เหล็กมี
 
1. นางกิตติยาภรณ์  พินโย
2. นายอรรถพล  ศรีมุกดา
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 83 ทอง 22 โรงเรียนเทศบาล ๑ (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) 1. นายจิรศักดิ์  ชาติขยัน
2. นายธนกฤษ  ไชยสุรินทร์
3. นายธีระเทพ  แก่นภูเขียว
4. นายนุกูล  ศรีรุ้ง
5. นายรัตติศักดิ์  ดาวังปา
6. นายอนุรักษ์  ประจันตะเสน
 
1. นายธนภัทร  สุขวัฒนา
2. นายเอนก  จันสนิท
 
61 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 87 ทอง 24 โรงเรียนหนองเรือวิทยา 1. นางสาวครีมา  ประโพธิ์ธัง
2. นางสาวจิราภา  หิมมะ
3. นางสาวธนาภรณ์  โชคบัณฑิต
4. นางสาวพิยดา  เชื้อแสดง
5. นางสาววัชราภรณ์  อรัญชัย
 
1. นางอัจฉราวรรณ  คำภีระมี
2. นายอนุสิษฐ์  โคตรพัฒน์
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองเรือวิทยา 1. เด็กชายนันทวัฒน์  ศักดิ์เทวี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีอลงกรณ์   กาญจนรุ่งโรจน์
 
63 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 83.66 ทอง 36 โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 1. เด็กชายองอาจ  ยามา
 
1. นายวีรชัย  ทิพยอาสน์
 
64 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 82.36 ทอง 38 โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 1. เด็กชายรวิสุต์  ยืนอ๊อด
 
1. นายวีรชัย  ทิพยอาสน์
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 80 ทอง 42 โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 1. นางสาววิภาดา  แสงไชยา
 
1. นางสาวเบญจวรรณ  สิมหลวง
 
66 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนผาขามวิทยายน 1. นายภราดร  เพ็งมาตร
2. นายภูมินทร์  โกมารภัฏจ์เวช
3. นางสาวไพรลิน  ชุ่มมา
 
1. นายศิรวัฒน์  ศรีหาคำ
2. นางสาวปุณยนุช  ทัพซ้าย
 
67 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 82 ทอง 40 โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. เด็กหญิงกวิศสรา  บุญโสภิณ
2. เด็กหญิงกัญชรี  นาคีย์
3. เด็กชายจิรายุ  สมลือแสน
4. เด็กชายฐิติโชติ  กิ่งไพบูลย์
5. เด็กหญิงภานุชนารถ  วระนาม
 
1. นางบุญชดา  จันฤาชา
2. นางสาวพนิดา  แสนจันแดง
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82.5 ทอง 39 โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. เด็กหญิงปฏิมา  ทองแย้ม
 
1. นายพีระพงษ์  ตรีศาสตร์
 
69 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 88.8 ทอง 19 โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. นางสาวกนกพร  แพงไทย
2. นายจีระวัฒน์  วันทอง
3. นางสาวชญานี  เผียงสูงเนิน
4. นางสาวณัฐนิชา  ชาติชัย
5. นายธนากร   หมื่นภูเขียว
6. นายนนทนันท์  คานท้าว
7. นางสาวนฤมล  ซุยโพธิ์น้อย
8. นายปรีชากร  คำตุ้ม
9. นายพงศธร  เผ่าแข็ง
10. นางสาวพรรณธร  เมืองสอน
11. นางสาวพิมพ์ภัส  จันเส
12. นายรัชพล  ภัทราภรณ์ไพบูลย์
 
1. นางสาวอารียา  บุตรทา
2. นางสายหยุด  ภิรมย์ไกรภักดิ์
3. นายสิทธิชัย  คำชามงคล
4. นางเอมอร  จันทาตีด
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 85 ทอง 8 โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. นางสาววราภรณ์  วงศ์ศิริรักษ์
 
1. นายพีระพงษ์  ตรีศาสตร์
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 87.17 ทอง 36 โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร 1. เด็กชายกษิดิษฐ์  หงษ์ดี
 
1. นางสุธิดา  สอนนำ
 
72 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 86.8 ทอง 37 โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม 1. นางสาวปวีณ์กร  คำอ้น
 
1. นายอดุลย์  อุดมบัว
 
73 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 85 ทอง 31 โรงเรียนหนองเรือวิทยา 1. เด็กหญิงลักขณา  อ๊อดกัน
2. เด็กหญิงศิรประภา  สมศรี
3. เด็กหญิงอนิศรา  นาคช่วย
 
1. นางสุภาวดี  ชาวดง
2. นายสุดตา  ศรีอ่างเงิน
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 87 ทอง 8 โรงเรียนหนองเรือวิทยา 1. เด็กชายมนตรี  ศรีมงคล
 
1. ว่าที่ร้อยตรีอลงกรณ์   กาญจนรุ่งโรจน์
 
75 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.4-ม.6 84.9 ทอง 24 โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 1. นายธีรภัทร  น้อยโนนทอง
 
1. นายวีรชัย  ทิพยอาสน์
 
76 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 89.4 ทอง 16 โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 1. นายธนกร  เจ๊กมา
2. นายพรพล  ทุมแก้ว
3. นายวิทวัฒน์  ปังสุข
 
1. นายสมพร  รัตนวัตร์
2. ว่าที่ร้อยเอกเกียรติศักดิ์  คุณกัณหา
 
77 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 84.33 ทอง 35 โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. นายชัยชนะ  สมีดี
2. นางสาวบัณฑิตา  หงษ์สระแก้ว
3. นายพชร  สิงห์ยะบุศย์
4. นางสาวภุมวารี  มีชัยมาตย์
5. นางสาวสุภัสสรา  กาวี
 
1. นางปรียา  แสงศรี
2. นางรัชดานุศร  สุพร
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83.33 ทอง 43 โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. นางสาววราภรณ์  วงศ์ศิริรักษ์
 
1. นายพีระพงษ์  ตรีศาสตร์
 
79 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 80 ทอง 13 โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร 1. นายชนวีร์  สร้อยลา
 
1. นางสุนีรัตน์  สุทธิแพทย์
 
80 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 82 ทอง 35 โรงเรียนขัวเรียงศึกษา 1. นางสาวรัตนพร  จันทร์สนิท
2. นางสาวสิริวรรณ  ล้านภูเขียว
3. นางสาวอภิญญา  หอมสมบัติ
 
1. นางละอองดาว  อ่อนศิริ
2. นางสาวกุศลิน  บุญล้วน
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 84.67 ทอง 42 โรงเรียนเวียงวงกตวิทยาคม 1. เด็กชายวิชิตชัย  น้อยเพ็ง
 
1. นางพัทธวรรณ  เหลาไชย
 
82 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 89 ทอง 14 โรงเรียนหนองเรือวิทยา 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  พันดวง
2. เด็กชายธีระพงษ์  คะนนท์
3. เด็กหญิงหทัยกาญจน์  หมวดดารักษ์
 
1. นางสาวสุวรรณา  นาเมืองจันทร์
2. นางธัญชนก  สท้านพบ
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 94.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองเรือวิทยา 1. นายธนวัฒน์  อ่อนนางใย
 
1. นางสาวกันยาลักษ์  ทะวิวิญ
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองเรือวิทยา 1. เด็กหญิงเขมจิรา  แดนตะโคตร
 
1. นางเยาวพา  ทองแย้ม
 
85 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 81 ทอง 27 โรงเรียนมัธยมตลาดใหญ่วิทยา 1. เด็กหญิงพรชิตา  คำมูล
2. เด็กหญิงพัชรา  ภูกาสอน
3. เด็กหญิงมาริษา  สมศรี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงปิยะมาศ  วงศ์แสน
2. นางจำเนียร  วิชัยพล
 
86 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 80 ทอง 24 โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 1. เด็กหญิงสุมนจิต  แสงฤทธิ์
 
1. นางรุ่งอรุณ  นนทะโคตร
 
87 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 82.33 ทอง 45 โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. เด็กหญิงนารีรัตน์  พวงปัญญา
2. เด็กหญิงฺธิดาลักษณ์   เมืองแพน
 
1. MissLan  Xi
 
88 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 80 ทอง 35 โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. เด็กหญิงจิตตินันท์  โฮมวงค์
2. เด็กหญิงสายธารทิพย์  วิเชียร
3. เด็กหญิงสุทธิกานต์  นิชำนาญ
 
1. นางฐิตารีย์  อโหสิชูวงศ์
2. นางภัสสรีวัลย์  ทะคง
 
89 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 88.13 ทอง 13 โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. นางสาวชนิตา  คำแพงศรี
 
1. นางคำตุ่น  มาตุ้ม
 
90 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร 1. นางสาวนุชจรา  สีลาคำ
2. นางสาวนุชจรี  สีลาคำ
3. นายสิทธิกร  โสกเชือก
 
1. นางปิยะฉัตร์  บุญยอด
2. นายกมล  หมอกชัย
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 85 ทอง 26 โรงเรียนเวียงวงกตวิทยาคม 1. นายจักรพรรณ  เสนจันทร์
2. นายดลชัย  อินปัญญา
3. เด็กชายปิยะพันธ์  พันธ์เหลา
4. เด็กชายภูริพัฒน์  จินาเฟย
5. นายศิวัช  ราชาวงษ์
6. นายสยาม  ศรีวงศ์รักษ์
7. เด็กชายอนุภาพ  สิทธิ
8. เด็กชายอนุรักษ์  ซ้ายหนองขาม
9. เด็กชายอนุวัตร  น้อยแพง
10. เด็กชายอภิสิทธิ์  ทองสะอาด
 
1. นายวัลลภ  ปักษ์เหนือ
2. นางพรรณวิภา   ปักษ์เหนือ
3. นายไพฑูรย์  รุ่งภาษา
4. นายอิศรา  ภาระบุตร
 
92 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 90 ทอง 39 โรงเรียนหนองเรือวิทยา 1. เด็กหญิงชลธิชา  งามราศรี
2. เด็กหญิงบัณฑิตา  เพ็งดี
3. เด็กหญิงวสุชล   วาโยบุตร
 
1. นางศศิเกษม  ปัญญายาว
2. นางพัชรินทร์  เนตรพระ
 
93 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 85 ทอง 14 โรงเรียนหนองเรือวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  สุพรรณ์
2. เด็กหญิงศุภวรรณ  เพ็ญศรี
 
1. นางชลี  ใจอ่อน
2. นางสาวสุภาศรี  สีสมน้อย
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 83 ทอง 35 โรงเรียนสีชมพูศึกษา 1. นายดนุพล  รอดดอน
 
1. นายสนธยา  เสนานุช
 
95 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 81.4 ทอง 22 โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 1. นางสาวนภาภัค  ปราบแกะ
 
1. นายนิกร  สิทธิเลาะ
 
96 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 93 ทอง 16 โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. นางสาวกฤตยา  ถวิล
2. นางสาวจิราภา  เวียงเหล็ก
 
1. นางสาวณัฐปัณฑ์  กูกขุนทด
 
97 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 87.2 ทอง 26 โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. นางสาวจิตรา  ชาญวิชัย
2. นางสาวชิดชนก  ประยูรชาญ
3. นางสาวลลิตา  เดชพ่วง
 
1. นางภัสสรีวัลย์  ทะคง
2. นางฐิตารีย์  อโหสิชูวงศ์
 
98 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. นางสาวธนพร  ทิพรักษ์
2. นางสาวนุชปวีณ์  ศรีสุมัง
 
1. นายพิชิต  ทองล้น
2. นางจตุพร  จิตมาตย์
 
99 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. นายวิศวะ  โชติพันธุ์พงศ์
2. นายอภิสิทธิ์  ถาวรฤทธิ์
3. นายเดชาวัฒน์  ร้อยดา
 
1. นายนพคุณ  สืบเลย
2. นายกิจวัฒน์  แสนศรีระ
 
100 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 94 ทอง 9 โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร 1. นายทนายลักษ์  ยุทธหาญ
2. นางสาวสุภาพิชญ์  ทิพย์รมย์
 
1. นายฆนรุจ  สุทธิแพทย์
2. นางสุนีรัตน์  สุทธิแพทย์
 
101 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 90.8 ทอง 21 โรงเรียนหนองเรือวิทยา 1. นางสาวชลิตา  ไชยรา
2. นางสาวศิริกัญญา  ลีโคตร
3. นางสาวเพียงตะวัน  ซาเซียง
 
1. นางศศิเกษม  ปัญญายาว
2. นางทิพรดา  สนิทมาก
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 82 ทอง 45 โรงเรียนสีชมพูศึกษา 1. นางสาวจิตรกัญญา  หมู่หัวนา
 
1. นายสนธยา  เสนานุช
 
103 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 86.25 ทอง 43 โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 1. นางสาวกฤติญดา  ชนะภักดี
2. เด็กหญิงจีรนันท์  ปัทนาถา
3. นางสาวนรินทร  ทองพุฒ
4. นางสาวปิยธิดา  นนตะเเสน
5. เด็กหญิงศุจินันท์  หลาบคำ
6. เด็กหญิงศุภัทรชา  มีประเสริฐ
7. นางสาวสิริวัณ เซ็งยิง  อุย
8. นางสาวสุจิรา  บุญเเย้ม
9. นางสาวสุทธิดา  คำลา
10. นางสาวอารดา  เดชะบัญญานันต์
 
1. นางจุฬาลักษณ์  การอรุณ
2. นางสุพัตรา  จันทะวัน
3. นางปาลินรดา  ศรีคราม
 
104 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 88 ทอง 11 โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 1. เด็กหญิงกิ่งชนะชล  กองสมบัติ
2. เด็กชายณัฐภัทร  เหลาเพ็ง
 
1. นายปัฐฏิพนธ์  นนทะโคตร
2. นางสาวอิสราภรณ์  พรเพ็ง
 
105 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 83.6 ทอง 33 โรงเรียนภูผาม่าน 1. เด็กชายจักรพงษ์  จันทโคดม
2. เด็กชายนพรัตน์  สอนเต็ม
 
1. นางสาวศิรินทิพย์  เทพประทาน
2. นางอรภาวิน  งามดี
 
106 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 91 ทอง 5 โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. นายวัชรพล   อ้วนพรมมา
2. นายสิทธิพร  เจริญแนว
 
1. นางพิมพ์พร  อุ่นผาง
2. นางสาววิไลลักษณ์  พิมสวัสดิ์
 
107 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 85 ทอง 31 โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. นายกฤษฏิ์ติณห์  ฐานวิเศษ
2. นางสาวจันทิมา  ศรีคาม
3. นายปองพล  พรหมหลวงศรี
4. นางสาวมาลียา  ขมหวาน
5. นางสาววิภาพร  สมอบ้าน
 
1. นายสุทธิพล  ทองเทียม
2. นางสาวกรกนก  หลอดอาสา
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. นายกฤษฎา  อั้นทอง
2. นายกษกร  วงษ์พนากร
3. นายชญานิน  อุดมพงศ์สุข
4. นายชยพล  ลาผา
5. นางสาวฐิติชญา  แพงไทย
6. นางสาวณัชชา  ศิลมูล
7. นายณัฐชนนท์  เสิกภูเขียว
8. นายถิรวัฒน์  เพ็ชอ้อม
9. เด็กหญิงธัญชนก  พงโพธิ์
10. เด็กหญิงธิดารัตน์  อินรีย์
11. นายธีรพงษ์  เร่งมานะวงษ์
12. เด็กหญิงธีริศรา  วันทอง
13. นางสาวบุษราคัม  คูเวนเบิร์ก
14. เด็กชายปุณยวีร์  เนื่องศรี
15. นายพงศ์พัทธ์  ชนชี
16. เด็กหญิงพรรณปพร  อินรินทร์
17. นางสาวพิจิตรา  ตู้ทอง
18. นายพิมลเมธ  ศรีธรรม
19. นายภาณุวัฒน์  ศรีหานารถ
20. เด็กชายภาณุวัฒน์  พระโบราณ
21. นายภานุเดช  สีเชียงสา
22. นายวัชรพงษ์  เวชอรุณ
23. เด็กชายวิชชญุตย์  พิลา
24. นางสาววิชุดา  มณีเทพ
25. เด็กชายวิริทธิพล  ภักดีธนา
26. นายวุฒิกร  จิตรกล้า
27. เด็กชายศาสตราวุธ  แสงอาวุธ
28. นางสาวศิรินธร  กูดทา
29. นายศุภชัย  แก้วดวงดี
30. นายสกลวรรธน์  อู่เหล็ก
31. นายสวิตต์  ประทุมแก้ว
32. เด็กชายสุธิมนต์  จันทรณิธานศรี
33. นายอภิชัย  โม่ลา
34. นายอภินันทศิลป์  โปลาแสน
35. เด็กชายอภิรักษ์  ผ่องแผ้ว
36. นายอภิสิทธิ์  ปินะโต
37. นางสาวอรวรรณ   กะตะศิลา
38. เด็กชายอัษฎาวุธ  จันทร์บุญ
39. นายเปรมศักดิ์  ทุยเวียง
40. เด็กชายแทนไท  นันหมื่น
 
1. นายพีระพงษ์  ตรีศาสตร์
2. นายธีรศักดิ์   วิจิตรปัญญา
3. นายวัจนกร  สารแขวีระกุล
4. นายคมาคม  จองระหงษ์
5. นายเทิดทูน  จำบัวขาว
6. นายอภิชาติ  ขันบา
7. นายศราวุฒิ  ทรัพย์สม
8. นายวงศธร  พุทธาศรี
 
109 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 94 ทอง 14 โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร 1. นางสาวณัฐกานต์  โทเกษ
2. นายเจษฎา  นูศิริหาญ
 
1. นายฆนรุจ  สุทธิแพทย์
2. นางสุนีรัตน์  สุทธิแพทย์
 
110 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 80 ทอง 48 โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร 1. นางสาวภัคพร  เวียงวิเศษ
2. นางสาวสุภาวดี  เฮ้าเมา
 
1. นางสาวศิริพร  กันทาสืบ
2. นายเฉลิมชัย  บุรี
 
111 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 87.27 ทอง 15 โรงเรียนเวียงวงกตวิทยาคม 1. นายจตุรงค์  ชิดนอก
2. นายอิทธิพัทธ์  พาทา
 
1. นายอุทัย  แสนคำ
2. นางรัศมี  สนั่นนารี
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 87 ทอง 6 โรงเรียนหนองเรือวิทยา 1. เด็กชายชนาธิป  แก้วประจักษ์
2. เด็กชายณัฐพล  จงน้อมกลาง
3. นางสาวธวัลรัตน์  ธรรมฤทธิ์
4. เด็กชายธิติ  ติ๊บบุญเรือง
5. เด็กหญิงนรินทิพย์  อิ่มสรรค์
6. เด็กชายนันทวัฒน์  ศักดิ์เทวี
7. เด็กหญิงปนัดดา  มีเย็น
8. เด็กหญิงปนิตตา  แสนเศษ
9. เด็กหญิงปิยะฉัตร  วงษ์งาม
10. เด็กหญิงพีรยา  คำสีทา
11. เด็กชายมนตรี  ศรีมงคล
12. เด็กหญิงวรินทร  มะโนวัน
13. เด็กหญิงศิริวัฒนา  มีวัฒนาภิรมย์
14. เด็กชายสิทธกร  จัตุเรศ
15. เด็กหญิงสิริยากร  สุภาพสุนทร
16. เด็กชายสุริยัน  ดวงสมิง
17. เด็กหญิงอรอุมา  ขำชัยภูมิ
18. เด็กชายอัษฎาบดินทร์  มะโนมัย
19. เด็กหญิงเขมจิรา  แดนตะโคตร
20. เด็กชายเทพนิมิต  พิมพ์ราช
21. เด็กชายโยธิน  อาจมนตรี
 
1. นายณรงค์ศักดิ์  หิตาพิสุทธิ์
2. นางเยาวพา  ทองแย้ม
3. นางวชิรา  กมลผุด
4. นายวิทยา  แฝงด่านกลาง
5. ว่าที่ร้อยตรีอลงกรณ์   กาญจนรุ่งโรจน์
 
113 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 85 ทอง 5 โรงเรียนสีชมพูศึกษา 1. เด็กชายกานติพัฒน์  ขุนเดช
2. เด็กชายภีร์เสน  โพธิปัสสา
3. เด็กชายเพชรณพัฒน์  ไชยสุรินทร์
 
1. นายคมเพชร  โพธิปัสสา
2. นางสุภาวดี  โพธิปัสสา
 
114 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 80 ทอง 22 โรงเรียนภูผาม่าน 1. นางสาวสุภาวดี  ทองไทย
 
1. นางสาวมยุรี  ศรีอุดร
 
115 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 80.67 ทอง 43 โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. นายวิษณุพงษ์  วงษาชัย
 
1. นายพีระพงษ์  ตรีศาสตร์
 
116 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร 1. นางสาวชฎาภรณ์  นิสา
 
1. นางฉวีวรรณ  แสนวิเศษ
 
117 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 85 ทอง 32 โรงเรียนโนนหันวิทยายน 1. นางสาวพนัสยา  ลักษณะวารี
 
1. นายสมภพ  แสนมณี
 
118 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 97 ทอง 4 โรงเรียนสีชมพูศึกษา 1. นายกิตติพศ  คุ้มสูงเนิน
2. นายธนากรณ์  เฮ้าแสง
3. นายสรวิศ  มูลเพีย
 
1. นายคมเพชร  โพธิปัสสา
2. นางสุภาวดี  โพธิปัสสา
 
119 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84 ทอง 28 โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 1. นางสาวชุติกานต์  สมปักษ์
 
1. นายนพพร  จิตรัตน์พิพัฒน์
 
120 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 84.5 ทอง 15 โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. เด็กหญิงชนากานต์  เนียมอ้ม
2. เด็กชายธนพล  จันทร์สมบัติ
3. เด็กชายนันทพงศ์  ชุมชัย
 
1. นางสายชล  ชาติไทย
2. นางสาวจิดารักษ์  บุญโทแสง
 
121 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90 ทอง 9 โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. นางสาวกมลทิพย์  มณีวงศ์
 
1. นายพีระพงษ์  ตรีศาสตร์
 
122 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 87 ทอง 11 โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร 1. นางสาวกาญจนาพร  อุ่นแสง
2. นางสาวชลธิชา  ฤทธิรงค์
3. นางสาวอภิสรา  ไชยศรี
 
1. นางเยาวลักษณ์  ตื่อสร้อย
2. นางสาวศิริวรรณ  ชาวชายโขง
 
123 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6 87.33 ทอง 14 โรงเรียนหนองเรือวิทยา 1. นายเกริกพล  อ่อนพรม
 
1. นายกฤษฎากรณ์  อ่อนตาแสง
 
124 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองตาไก้ศึกษา 1. เด็กหญิงหทัยรัตน์  วงษ์ละคร
 
1. นางสาวภาพตะวัน  ทิสอนงัว
 
125 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 83 ทอง 7 โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 1. เด็กชายคณุตร์  ธรรมมา
2. เด็กชายวีรศักดิ์  เศษสมบูรณ์
 
1. นายจารุวัฒน์   บ่อดินดำ
2. นายเชาวรินทร์  ชินราษฎร์
 
126 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 1. เด็กหญิงนพมาศ  อภิชาตบุญมา
2. เด็กหญิงภัณฑิรา  ศิริวิชัย
 
1. นางสาวอิสราภรณ์  พรเพ็ง
2. นางสาวเปรมใจ  ศักดาศิริสวัสดิ์
 
127 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 86.66 ทอง 7 โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. นางสาวจันทรวิมล  เลิศลา
2. นางสาวทิพยา  ชาเคน
 
1. นางพิมพ์พร  อุ่นผาง
2. นางสาววิไลลักษณ์  พิมสวัสดิ์
 
128 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 86 ทอง 29 โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. เด็กหญิงฐิติมา  พระบรรเทา
2. นายธีรภัทร  โถปั่น
3. เด็กชายนวพล  เกตุภูเขียว
4. เด็กชายพงษ์ศิริ  สงค์แก้ว
5. เด็กชายพรประสิทธิ์   อุรากุล
6. เด็กชายศักดิ์พล  รังเสนา
7. เด็กชายเฉลิมชัย  สอเวียง
8. เด็กชายเฉลิมเกียรติ  ปิ่นทิม
 
1. นางวิไลลักษณ์   พระบรรเทา
2. นางสาวกนกพิชญ์  คำทุ่น
3. นายทรงศักดิ์  นะลาคุณ
 
129 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 87.56 ทอง 14 โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร 1. นายศุภวัฒน์  สุนทรแต
 
1. นางสาวจิรานนท์  หงษ์ดี
 
130 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 79 เงิน 18 โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร 1. นายเอกรัฐ  ศิริคุณ
 
1. นายภิรมย์  พิมวันคำ
 
131 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 76.2 เงิน 43 โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. นายจักริน  มาตุ้ม
2. นายวรรธสุทธ  ทองเทียม
 
1. นายไผ่ล้อม  ชมพุด
2. นายทศพณ  ทองแย้ม
 
132 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 75 เงิน 29 โรงเรียนหนองเรือวิทยา 1. นางสาวจารุวรรณ  สุนทรแต
2. นางสาวจิราพรรณ  ซาซุม
3. นางสาวชรินรัตน์  สีสุธรรม
4. นายธีรยุทธ  ไชยคุณ
5. นางสาวนันท์นลิน  สุริยะ
6. นางสาวประภาพร  เห็มแข้
7. นายพงษ์พัฒน์  เห็มแข้
8. นางสาวพรรณพฤกษา  พุทธาศรี
9. เด็กหญิงยิหวา  คะรุรัมย์
10. นางสาวรุ่งนภา  ปัญจะสัน
11. นายวัชรพงศ์  ชูสุข
12. นายวัชรพล  โพธิศรี
13. นายวิทยา  ยุ่นดร
14. นายสิทธิศักดิ์  รวงทอง
15. เด็กหญิงสุจิตรา  วงค์คำอุด
16. นายอนุวัตร  แก้วก่ำ
 
1. นายวิทยา  แฝงด่านกลาง
2. นายทนงศักดิ์  ขันทกรรม
 
133 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 73.6 เงิน 22 โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. เด็กหญิงชโรชา  ถิ่นถาน
2. เด็กชายธนิสร  กาญจนระพีพงษ์
3. เด็กหญิงปุณฑริกา  อินทอง
4. เด็กหญิงพีรดา  หงษ์ชุมแพ
5. เด็กหญิงละอองดาว  เพียซ้าย
 
1. นางวิลาวรรณ  สมลือแสน
2. นางปฐมาธิดา  แสนศรีระ
 
134 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 78 เงิน 17 โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม 1. นางสาวสุติมา  แสงวาโท
2. นางสาวอรอุมา  ชารี
3. นายเอกลักษณ์  พรมเวียง
 
1. นางอรุณี  สระมุณี
2. นายเกษฎา  จุลกมล
 
135 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 79 เงิน 57 โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 1. นางสาวสาวิตรี  วรรณชัย
 
1. นายนิกร  สิทธิเลาะ
 
136 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 74 เงิน 46 โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 1. นายธนาวุฒิ  เทิงสูงเนิน
 
1. นางพิชญา   หัสจรรย์
 
137 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 70.6 เงิน 31 โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. นางสาวจิณณกนิษฐ์  เหล่าประเสริฐ
2. นางสาวปาริฉัตร  แก้วหานาม
3. นางสาวรัตณากร  ลาภชัย
4. นางสาววิชญาดา  บุดดาดวง
5. นางสาวอมรรัตน์   ลาภศึก
 
1. นางปฐมาธิดา  แสนศรีระ
2. นางวิลาวรรณ  สมลือแสน
 
138 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 70.1 เงิน 12 โรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม 1. เด็กชายทัศนพงษ์  เหลาอาจ
 
1. นางสาวพุชณารินทร์  ศิรินุภาสกุล
 
139 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 77 เงิน 42 โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. นายสุทธิพงษ์   บัวเนตร
 
1. นางรุ่งฤดี  ทองมาก
 
140 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 76 เงิน 31 โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร 1. เด็กหญิงนิสาชล  สุริยะวงษ์
 
1. นางฉวีวรรณ  แสนวิเศษ
 
141 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 73 เงิน 25 โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  วิจิตรศรี
 
1. นางสาวชฎาภา  บัณฑิตวงษ์
 
142 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 79.08 เงิน 39 โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 1. นายกฤษณพงศ์  ศรีสุข
 
1. นางยุภาพร  พรมแก้วมา
 
143 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 70 เงิน 23 โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 1. นายชัยอนันต์  ไกรษร
2. นางสาวพัชรียา  หาสีงาม
3. นายเชาว์วรรธน์  ศรีชมชื่น
 
1. นางพักตร์วิภา  พาเบ้า
2. นางสาวชวาลา  น้อยหมากหญ้า
 
144 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 79 เงิน 29 โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 1. เด็กหญิงอลิษา  โสภาทุม
 
1. นางสาวเบญจวรรณ  สิมหลวง
 
145 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 79 เงิน 47 โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม 1. นายอรชุน  ชัยเนตร
 
1. นายศิวากฤษ  พันธุ์ผรารัชต์
 
146 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 70.67 เงิน 48 โรงเรียนผาขามวิทยายน 1. เด็กชายสุริยา  กล้าหาญ
 
1. นายโกวิทย์  กงเพชร
 
147 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 75.3 เงิน 51 โรงเรียนหนองเสาเล้าวิทยาคาร 1. เด็กหญิงอาทิตยา  ดวงตะวงษ์
 
1. นางจริยา  เขตคาม
 
148 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 78 เงิน 35 โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 1. นายชนันเทพ  ปู่พันธ์
2. นายธีรเดช   วังสา
3. นางสาวศรุตา  เครื่องศรีพงษ์
 
1. นางสาวเบญจวรรณ  สิมหลวง
2. นางพิชญา  หัสจรรย์
 
149 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 76 เงิน 23 โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. นางสาวปทิตตา  คงเมือง
 
1. นางสาววรีพร  ชาติชนะ
 
150 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 74.75 เงิน 40 โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. เด็กหญิงชนัญญา  แพ่งศรีสาร
2. เด็กหญิงญาณิน  วิสุทธิศักดิ์
3. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ผิวพรรณงาม
4. เด็กหญิงปราณปริยา  ศิวะสมบูรณ์พงษ์
5. เด็กหญิงวรรณ์วิษา  เมืองพนอม
6. เด็กหญิงศศิธร  กระบวนสืบ
7. เด็กหญิงศิรดา  ทิพย์พรมมา
8. เด็กหญิงศิโรรัตน์  กาบคำ
9. เด็กหญิงสลิลทิพย์  คำเส็ง
10. เด็กหญิงสลิลรัตน์  ดีบุญมา ณ ชุมแพ
11. เด็กหญิงอาทิติยา  คำบุญ
12. เด็กหญิงอุษา  พลตรี
 
1. นางสาวอารียา  บุตรทา
2. นางสายหยุด  ภิรมย์ไกรภักดิ์
3. นายฐิติพงศ์  โคกสูง
4. นายสิทธิชัย  คำชามงคล
 
151 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 70 เงิน 37 โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. เด็กชายกฤปมัย  พูลสวัสดิ์รัตนพงษ์
2. เด็กชายพชร  ศรีสุมัง
 
1. นางสาวอุไร  ทองดี
2. นายมนูญ  พลมณี
 
152 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 76 เงิน 21 โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 1. นางสาวพิมพ์ลภัช  จันนาหว้า
2. นางสาวศิริรัตน์  ประพรมมา
 
1. นายปุญญพัฒน์  ชัยวงษา
2. นางสาวอิสราภรณ์  พรเพ็ง
 
153 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 75 เงิน 27 โรงเรียนผาขามวิทยายน 1. เด็กหญิงปิ่นอนงค์  เทียะขุนทด
2. เด็กชายวรภพ  วรรณวงษ์
3. เด็กหญิงศุภรัตน์  เครือแบน
 
1. นายโกวิทย์  กงเพชร
2. นางสาววัฒนาลัย  พิชัยคำ
 
154 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 72 เงิน 54 โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. นางสาวปภัสรา  เทียบบุญ
2. นางสาวศศิกานต์  หล้าจาด
3. นางสาวศุภกานต์  ตุลุย
 
1. นางสาวพัชรา  บุพิ
2. นางทิพาพรรณ  ล่ามสมบัติ
 
155 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 75 เงิน 41 โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 1. นายฐิติพงษ์  ชารี
2. เด็กหญิงแพรวไพลิน  รักษา
 
1. นางสาวอิสราภรณ์  พรเพ็ง
2. นางสาวเปรมใจ  ศักดาศิริสวัสดิ์
 
156 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3 75 เงิน 5 โรงเรียนผาขามวิทยายน 1. เด็กชายชินกฤต  บัวบกหวาน
2. เด็กชายธีรภัทร  พันธ์แจ่ม
3. นายอิทธิ  ธรรมมา
 
1. นายศิรวัฒน์  ศรีหาคำ
2. นายโกวิทย์  กงเพชร
 
157 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 77 เงิน 55 โรงเรียนเวียงวงกตวิทยาคม 1. นายจักรพรรณ  เสนจันทร์
2. นายดลชัย  อินปัญญา
3. เด็กชายปิยะพันธ์  พันธ์เหลา
4. นายรัฐพล  โสดา
5. นายสยาม  ศรีวงศ์รักษ์
 
1. นายวัลลภ  ปักษ์เหนือ
2. นางพรรณวิภา   ปักษ์เหนือ
 
158 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 77 เงิน 21 โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 1. นางสาวณัฐพิชา  เหลาเพ็ง
2. นายเจตนิพัทธ์  ผงบุญธรรม
 
1. นายปัฐฏิพนธ์  นนทะโคตร
2. นางสาวอิสราภรณ์  พรเพ็ง
 
159 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 73 เงิน 16 โรงเรียนผาขามวิทยายน 1. นายภูมินทร์  โกมารภัฏเวชจ์
2. นางสาวศุภชัย  อินทรกำแฟง
3. นายเกียรติยศ  น้อยคูณ
 
1. นายศิรวัฒน์  ศรีหาคำ
2. นางสาวอมราศรี  สุวรรณปฐวี
 
160 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 70 เงิน 14 โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร 1. เด็กชายภูมิพิพัฒน์  ยางชัยภูมิ
 
1. นายกมล  หมอกชัย
 
161 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 78 เงิน 23 โรงเรียนหนองเรือวิทยา 1. เด็กชายธิติ  ติ๊บบุญเรือง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีอลงกรณ์   กาญจนรุ่งโรจน์
 
162 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 75 เงิน 56 โรงเรียนหนองเรือวิทยา 1. นายสรวิศ  อุตมูล
2. นายอิทธิพงษ์  ศรีน้อย
 
1. นางสาวสุภาศรี  สีสมน้อย
2. นางชลี  ใจอ่อน
 
163 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 75.96 เงิน 29 โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 1. เด็กชายธราธร  ฉลาดเอื้อ
2. นายนวมินทร์  แสงสีงาม
 
1. นายมนตรี  อาจมนตรี
2. นางจินตนา  เถาว์เมฆ
 
164 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 76.4 เงิน 24 โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 1. นายภาณุวิชญ์  รักสกุล
2. นางสาวสุภัสนันท์  แซ่ก้วย
3. นางสาวเบ็ญจลักษณ์  หารอ่อนตา
 
1. นายปุญญพัฒน์  ชัยวงษา
2. นางสาวจิรารัตน์  เหง้าปูน
 
165 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 79 เงิน 55 โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. นางสาวศลิษา  ปอแก้ว
2. นางสาวสุมิตรา  ด้วงอ้อย
3. นางสาวอภิญญา  โพธิ์จักร์
4. นางสาวอริสรา  หนองสิมมา
5. นางสาวเกศสุดา  เรืองเดช
 
1. นางสาวนารรีรัตน์  ทะสุนทร
2. นายวชิระ  สืบปรุ
 
166 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 77.8 เงิน 28 โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. เด็กหญิงจัณท์นิภา  วรรณพันธ์
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  วินทะไชย
3. เด็กหญิงณิชารีย์  ชนะภักดิี
 
1. นายจิรายุทธ  โกสูงเนิน
2. นางแก่นจันทร์  งิสันเทียะ
 
167 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 73 เงิน 6 โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร 1. นายชลันธร  กลางสุวรรณ์
 
1. นางฉวีวรรณ  แสนวิเศษ
 
168 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 73.33 เงิน 54 โรงเรียนหนองเรือวิทยา 1. นางสาวปรียาฉัตร  บุญชาย
 
1. นางสาวกันยาลักษ์  ทะวิวิญ
 
169 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 75.12 เงิน 27 โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 1. เด็กชายภูธเนศ  ธรรมวงษ์
2. เด็กชายเฉลิมชัย  สูญเมืองปาก
 
1. นายกญพัทธ์  ศรีคราม
2. นายพิชิตชัย  มโนสัย
 
170 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 73.6 เงิน 35 โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. นางสาวศรินทิพย์  บุญนาง
2. นางสาวแสงทิพย์  เลิศคอนสาร
 
1. MissFan  Tingting
 
171 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ม.4-ม.6 71.2 เงิน 7 โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. นางสาวพิมพ์มาดา  ชัชวาลย์
2. นางสาวลัดดาวรรณ  คาดสนิท
 
1. นายคุณาธิป  จำปานิล
2. นางสาวเบญญาภา  จอดพรม
 
172 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3 76 เงิน 18 โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร 1. นางสาวทิพวรรณ  ศรีทองหลาง
2. นายธนกฤต  คำสุข
3. นายธีรภัทร  บุตรงาม
4. นางสาวนวมินตรา  แสงแดง
5. นายวสันต์  วันทนี
6. นางสาวสุภัสสรา  สาระประทุม
7. นายสุรพงษ์  แสงสวย
8. นายอติชาติ  สุดบุญมา
9. นางสาวอภิรฎา  โพธิ์ศรี
10. นายอัษภรณ์  เพ็ญพงศ์
 
1. นายปิยะพงษ์  แก้วกู่
2. นายสุพิส   ถือสิกขา
3. นายธนกฤต  น้อยโพน
 
173 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 77 เงิน 21 โรงเรียนโนนหันวิทยายน 1. เด็กชายนิธิพล  เดชครอบ
2. เด็กชายยศพล  ดีโคตร
3. เด็กชายอรรถโกวิท  บุญโกศล
 
1. นางสาวอุทุมพร  ทุมมี
2. นายสนธยา  เสนามนตรี
 
174 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 72.4 เงิน 51 โรงเรียนหนองเรือวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  ผานาค
2. เด็กหญิงธัญญาภรณ์  ข้อลา
3. เด็กหญิงประภัสราภรณ์  เสรีสกุลชัย
 
1. นางไสวศรี  อานจันทึก
2. นางดวงดาว  บุตรแดงน้อย
 
175 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 71 เงิน 47 โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. นายธนวัฒน์  วงษ์เบ้า
2. นางสาวปภัสญา  บัวศรี
3. นายพงษ์พัฒน์  สอนโส
 
1. นางอัจฉรา  กีรติรังสรรค์
2. นางสาวจุฬามณี  พลสนอง
 
176 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 79 เงิน 14 โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร 1. เด็กชายรชต  บุญจำมา
 
1. นางสาวหทัยชนก  ทองผา
 
177 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 17 โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม 1. เด็กหญิงขวัญนภา  สุขโนนทอง
 
1. นางสาววรารัตน์  สีปัดถา
 
178 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 65.8 ทองแดง 34 โรงเรียนหนองเรือวิทยา 1. เด็กชายชัยพัทธ์  ใจหาญ
2. เด็กชายณัฐดล  นาอุดม
3. เด็กหญิงธิดารัตน์  ประมูล
4. เด็กชายธีรศักดิ์  คำเหง่า
5. เด็กชายธีระเดช  วรบุตร
6. เด็กหญิงปนัดดา  หน้าบัณฑิต
7. เด็กชายพนัส  หมื่นสนิท
8. เด็กหญิงพรประภา  ปองสมพงษ์
9. เด็กชายพัฒนศักดิ์   จันทร์เทพย์
10. เด็กหญิงภัทรสุดา  ทะวงษ์เงิน
11. เด็กหญิงวรรณพร  ศิริเคน
12. เด็กหญิงวิมลพร  มูลโต
13. เด็กหญิงศิรินภา  สุวรรณชู
14. เด็กหญิงสิริวิมล  มูลวิชา
15. เด็กหญิงสุภาวดี  หันจันทร์
16. เด็กหญิงไพลิน  แสนคำ
 
1. นายวิทยา  แฝงด่านกลาง
2. นายทนงศักดิ์  ขันทกรรม
 
179 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 61 ทองแดง 58 โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 1. เด็กหญิงกนิษฐา  ปัญญามี
 
1. นางสาวกาญจนา  ศรีคุณ
 
180 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 68 ทองแดง 27 โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร 1. นายนิพนธ์  พรมเมืองขวา
 
1. นายภิรมย์  พิมวันคำ
 
181 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 67.2 ทองแดง 18 โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. เด็กหญิงพรชญา  สมอนา
2. เด็กหญิงมนัสนันท์   วรวงษ์
3. เด็กหญิงเมธาวี  โฉมมงคล
 
1. นายระพีพงศ์  ลีพรม
2. นางพเยียกร  เบี้ยกระโทก
 
182 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 60 ทองแดง 16 โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร 1. นายนิพนธ์  พรมเมืองขวา
 
1. นายภิรมย์  พิมวันคำ
 
183 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 65.2 ทองแดง 54 โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. นางสาวฐิติชญา  รมพิพัฒน์
2. นายนักรบ  มีโนนทอง
3. นางสาววรินทร  วรเวชกาญจนา
 
1. นายวรจิตร  ทิพเนตร์
2. นายภัทรพงษ์  แซงจันดา
 
184 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 60 ทองแดง 55 โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 1. นายสาตราวุฒิ  ชาญจระเข้
 
1. นางเณศรา  ยานะสาร
 
185 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 61 ทองแดง 41 โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. นางสาวนนทินี  ปารุต
2. นายปรัชญ์ญา  มูลหา
3. นางสาวพัณณิดา  ศักดาราช
 
1. นางฐิตารีย์  อโหสิชูวงศ์
2. นางภัสสรีวัลย์  ทะคง
 
186 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 61 ทองแดง 60 โรงเรียนหนองเสาเล้าวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกิติยาพร  น้อยเนาว์รัง
2. เด็กหญิงหทัยชนก  กุลทอง
 
1. นายพจน์  ชมภูวิเศษ
2. นางสาวณัฏยา  เวียงเหล็ก
 
187 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 61 ทองแดง 51 โรงเรียนหนองเรือวิทยา 1. เด็กชายชัยรัตน์  แสนเรือง
2. เด็กชายสุวิชากร  นิลผาย
 
1. นางชลกร  เสริฐสม
2. นายณัฐภพ  อ้วนพรมมา
 
188 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 63.33 ทองแดง 54 โรงเรียนผาขามวิทยายน 1. เด็กหญิงทรงพร  สีตุ้ยเลิง
 
1. นายโกวิทย์  กงเพชร
 
189 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 69 ทองแดง 60 โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 1. นางสาวกัลยรัตน์  ตรีเพชร
2. นางสาวชฎารัตน์  เสาวรัตนพงษ์
3. นายธนบดี  ไกรชีพ
 
1. นางสาวสมนึก  สิมพงษ์
2. นายต้นตระกูล  จิตรัตน์พิพัฒน์
 
190 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 69 ทองแดง 54 โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 1. เด็กหญิงจงรักษ์  ขอเอิบกลาง
 
1. นางพิชญา  หัสจรรย์
 
191 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 69 ทองแดง 25 โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. เด็กชายอภิสิิทธิ์  สุวิชาวานิช
 
1. นางณัฐฐิยาภรณ์  นิราศสูงเนิน
 
192 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 68 ทองแดง 21 โรงเรียนหนองเรือวิทยา 1. เด็กหญิงนรินทิพย์  อิ่มสรรค์
 
1. นางเยาวพา  ทองแย้ม
 
193 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 66.33 ทองแดง 37 โรงเรียนเวียงนครวิทยาคม 1. นางสาวจาริญา  สีดาเขียว
2. นายชินวัฒน์  ศรีรักชาติ
3. นางสาวพรนภา  ดาวไธสง
4. นางสาวอนัญญา  ดวงวิโรจน์
5. นายไกลวุฒ  แก้วพินึก
 
1. นางสาวพลอยชมพู  คำสม
2. นางอุไรวรรณ์  กล้าดี
 
194 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 24 โรงเรียนหนองเรือวิทยา 1. เด็กชายณัฐพล  จงน้อมกลาง
 
1. นางเยาวพา  ทองแย้ม
 
195 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 66 ทองแดง 14 โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. นายปรีชานนท์  ชาติไทย
2. นายโกเมศ  พิทักษ์พงษ์
 
1. นายกิตติพงษ์  จรัญศิริไพศาล
2. นางวิรังรอง  จรัญศิริไพศาล
 
196 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 57 โรงเรียนขัวเรียงศึกษา 1. นางสาววรรณนิภา  คำขวา
2. นายเจษฎา  อนันตภักดิ์
 
1. นายเดชา  ทะมานันท์
2. นางจันทร์เพ็ญ  ทะมานันท์
 
197 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 66 ทองแดง 42 โรงเรียนเวียงวงกตวิทยาคม 1. นางสาวพนิดา  ศรีอุทธา
2. นางสาวภัคจีรา  ทองสะอาด
3. นางสาววราภรณ์  แนวทอง
 
1. นายวัลลภ  ปักษ์เหนือ
2. นางพรรณวิภา   ปักษ์เหนือ
 
198 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 68 ทองแดง 39 โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. เด็กชายปภังกร  สมณะ
 
1. นางผ่องพรรณ  อวนศรี
 
199 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 69.16 ทองแดง 37 โรงเรียนหนองเรือวิทยา 1. เด็กหญิงจุรีพร  กอมณี
 
1. นางสาวยูเนียร  แสนวงษา
 
200 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 61 ทองแดง 38 โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 1. เด็กหญิงกุลิสรา  นรมาตย์
2. เด็กชายภัทรภร   คำสมศรี
3. เด็กชายศักราช  แสงพันธ์
 
1. นางนงนุช  ฐากุลธเนศ
2. นางสาวรัชนีพร  พลเทพา
 
201 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 67 ทองแดง 42 โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. เด็กหญิงดาริน  พันสนิท
2. เด็กหญิงมนชนก  นามมาตย์
 
1. นายคุณาธิป  จำปานิล
2. นางสาวถนัดดา  วิวิจชัย
 
202 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 20 เข้าร่วม 29 โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. นายธนพล  ตั้งกิตติวุฒิ
2. นายยศตระการ  คมสาคร
3. นายวศิน  สุวิเชียร
 
1. นายอภิวัฒน์  ศรีกัณหา
2. นายลิขิต  จิตโส
 
203 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 47 โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 1. เด็กหญิงกิ่งลดา  กองสมบัติ
2. เด็กชายวิศรุต   รักษ์ชน
 
1. นางเกษิณี  สุดตาสอน
2. นายวีรวัฒน์  แสนจันทร์ฮาม
 
204 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 58 เข้าร่วม 53 โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 1. นางสาวชรินรัตน์  ศรีคำมว้น
2. นางสาวชลธิชา  ดอนเขื่อนโสม
 
1. นายสายันต์  สิมมา
2. นายรวิภาส  อภินันท์สวัสดิ์
 
205 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 50.8 เข้าร่วม 31 โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 1. นางสาวชนัดดา  สาผุยทำ
 
1. นางศรีสุวรรณ  คนไว
 
206 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 51 โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. เด็กหญิงมณฑิตา  พิมพ์แก้ว
 
1. นางพิกุลทอง  เจรนุกุล
 
207 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 42 เข้าร่วม 16 โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. นางสาวโยธิกา  แซงบุญนาง
 
1. นางวานุช  ศรีบุญมานนท์
 
208 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 35 เข้าร่วม 50 โรงเรียนภูผาม่าน 1. เด็กชายวีรพล  เดชวิจิตร
 
1. นางสาวศิริวรรณ  เต็มวงษ์