สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) [กลุ่ม สพม.ขอนแก่น 4]

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ
จังหวัดบุรีรัมย์
ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 74 เงิน 36 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. เด็กชายวัชรินทร์  โพธิ์ทอง
 
1. นางมุกดา  เสนาฤทธิ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 89 ทอง 36 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นางสาวเสาวลักษณ์  พุทธาผ่าย
 
1. นางมุกดา  เสนาฤทธิ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 67.3 ทองแดง 21 โรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษา 1. เด็กชายจิรพันธุ์  โสดาดง
 
1. นางสาวชนิดา   บุตรจันทร์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 43.8 เข้าร่วม 43 โรงเรียนยางคำพิทยาคม 1. นางสาวรักษณาลี  สารพันธ์
 
1. นางลัคณา  เรืองแหล่
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 10 เข้าร่วม 57 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นางสาวธนิษฐา  ศรีบุญเศษ
 
1. นางไพจิตร  บุญสุวรรณ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 24 เข้าร่วม 49 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นายจิรธาดา  บัวใหญ่รักษา
 
1. นางสาวพิกุล  ทองภู
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 73.6 เงิน 49 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นางสาวอมลวรรณ  ไชยมาตร์
 
1. นางจริยาภรณ์  ตามบุญ
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 76 เงิน 49 โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. นางสาวศลิษา  ประเสริฐสังข์
 
1. นายรุ่งโรจน์  วันเพ็ญ
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 85.4 ทอง 10 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นายวุฒิชัย   ดีรักษา
 
1. นางสาวกัณญา  ภูมิสุวรรณ์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 83 ทอง 28 โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. นางสาวนิภาพร  สุดาทิพย์
 
1. นางธัญวรัตน์  บัวระภา
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 50 โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงจีรนันท์  ลพพันทอง
2. เด็กหญิงธิดาพร  อาจหาญ
 
1. นางปาริชาติ  ผิวผ่อง
2. นางสาวศิลาลักษณ์  หงษ์คำหล้า
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ม.4-ม.6 69.6 ทองแดง 12 โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. นางสาวปุณณิกา  ชัยลิ้นฟ้า
2. นางสาวลลิตา  วงษา
 
1. นางธัญวรัตน์  บัวระภา
2. นายรุ่งโรจน์  วันเพ็ญ
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 75.96 เงิน 47 โรงเรียนชุมชนดูนสาด 1. เด็กหญิงนุชจรี  เรืองสำราญ
2. เด็กหญิงอรวรรณ  ยะปะพัน
 
1. นางสาวกษมาภรณ์  แก้วโสภา
2. นางศรีสุดา  ปุริโส
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 67.39 ทองแดง 58 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นางสาวชลธิชา  โพธิ์ศรีอุ่น
 
1. นางสาวนฤมล  พิพัธนบรรจง
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 66.5 ทองแดง 24 โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. เด็กหญิงจณิสตา   จริยไพบูลย์
2. เด็กหญิงนลิสรา  ภูมิวงษ์
3. เด็กหญิงพรทิพา  ดวงพรม
 
1. นางสาวถิรนันท์  แซ่เอี้ยว
2. นางสาวยลลดา  ทำมาน
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 66 ทองแดง 50 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นายนวมินทร์  สิมลี
2. นางสาวลัดดาวัล  มูลสมบัติ
3. นางสาววรกมล  มุงคุณคำชาว
 
1. นางสาวมัลลิกา  เปรมลาภ
2. นางรุ่งฤดี  ศิริบุรี
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 61 ทองแดง 38 โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงพิยดา  ใยแก้ว
2. เด็กหญิงวรรณิสา  แน่นอุดร
3. เด็กหญิงวรวรรณ  ศรีน้อย
 
1. นายเจตวัน  อินทสร้อย
2. นางสาวพนิดา  สงมูลนาค
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 67 ทองแดง 38 โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. นายญาณจักขุ์  ผดาวัน
2. นางสาวนิจวิภา  ศรีทน
3. นางสาวอารดา  โสหา
 
1. นางรัญชิดา  แสงวงศ์
2. นางศุภมาศย์  ประจวบมอญ
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 72 เงิน 32 โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. เด็กหญิงพรรณภษา  กอมาตย์
2. เด็กชายพีรภัทร์  ประโพธิ์ทัง
 
1. นางสาวรัชนี  พลดอน
2. นางสาวอลิษา  พิลาดา
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 75 เงิน 22 โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม 1. นายชิษณุพงศ์  บุญวิลัย
2. นางสาวอุมาพร  อุดมคำ
 
1. นางอุทัยรัตน์  เอี่ยมศรี
2. นางสาวนันท์นภัส  สารพินิจ
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 70 เงิน 36 โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. เด็กหญิงประภัทรวดี  คลังกลาง
 
1. นางรดาวัลย์  น้อยเสนา
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 88 ทอง 15 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นางสาวนันทิชา   สร้อยโพธิ์
 
1. นางสาววิยดา  แก้วใส
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 87.58 ทอง 13 โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. เด็กชายกฤตภาส  สุวรรณมาโจ
2. เด็กชายสุกฤษฎิ์  พรสุวรรณ
 
1. นางศิริภัสพินพร  นุ่มนวล
2. นางสาวคูณโสภา  พลรัตน์
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 86.15 ทอง 17 โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. นางสาวศุลีพร  แสนดี
 
1. นายชยพล  อุดมผล
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 95 ทอง 5 โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  เมืองศรี
 
1. นางสาวนิตยา  อุดมผล
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 83.5 ทอง 20 โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. นางสาวนิศากร  วงษ์ไทยสง
 
1. นางนพมาศ  ศรีเชียงสา
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 57.5 เข้าร่วม 13 โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. เด็กชายบุญญฤทธิ์  บุรีรักษา
 
1. นายปรมินทร์  น้อยเสนา
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 75.4 เงิน 44 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. เด็กหญิงยุวดา  สาคร
2. เด็กหญิงสุปรียา  แก้วใส
3. เด็กหญิงเนติยา  มุ่งผล
 
1. นางณีระนุช  อาจศรี
2. นางสาววรรณภา  สอนเสนา
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 84 ทอง 7 โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล 1. นายศราวุฒิ  เนื่องชมภู
2. นางสาวสุพรรษา  มุ่งชิดกลาง
3. นางสาวเบญจวรรณ  ศรีจองแสง
 
1. นายเอนก  สุดใด
2. นางสาวอรวรรณ  สุวรรณเพ็ง
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 78.6 เงิน 20 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. เด็กชายจิรวัฒน์  แก้วเขียว
2. เด็กหญิงทิพรดา  คำอินทร์
3. เด็กชายพงษ์อนันต์  วันสืบ
 
1. นางจิราภรณ์  อันทะนัย
2. นางศุภรัศมิ์  เพ็ญสุข
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 72 เงิน 50 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นางสาวชัญญานุช  ภูสีฤทธิ์
2. นายธนาดล  สมอหมอบ
3. นางสาวเกษราภรณ์  พานทอง
 
1. นายวรวุฒิ  บ่อคำ
2. นายสุริยา  รัตนสุริยากร
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 82.2 ทอง 24 โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. เด็กหญิงวรกาญจน์  โห้แพ
2. เด็กหญิงเกศรา  คำศรีเมือง
3. เด็กหญิงเปรมยุดา  อุ่นจารย์
 
1. นางภนาวรรณ์  สามารถ
2. นางพิชญา  มาตย์ภูธร
 
33 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 70.4 เงิน 52 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นางสาวปรัชญา  สุวิหาร
2. นางสาวมณีรัตน์  โยธาเสน
3. นางสาวไพริน  ล้วนเปรมกมล
 
1. นายคุณานนท์  พิณพงษ์
2. นางสาวสาลินี  โฮมแพน
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 72 เงิน 43 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. เด็กชายเจษฎา  ฉันทะกลาง
2. เด็กชายไตรภพ  สุขศิริ
 
1. นางสาววาสนา  สอดศรี
2. นายเชษฐา  เดชาโชติช่วง
 
35 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 80.8 ทอง 16 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นายดนุพร  ชัยศรี
2. นายอนุชิต  จอมทอง
 
1. นายสันติ  พันธุ์ชัย
2. นางสาวนิตกรณ์  ศรีพิมพ์สอ
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 69.51 ทองแดง 39 โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. เด็กชายจักรพงศ์  สีหาโมก
2. เด็กชายชยานันท์  ตรีวุฒิปัญญา
 
1. นางพิศมัย  แก้ววังชัย
2. นางรัชฎา  รอดปั้น
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 77.29 เงิน 21 โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. เด็กชายกฤษดากร  แสนสอาด
2. เด็กหญิงณัฎฐณิชา  ราชาเดช
 
1. นางพิศมัย  แก้ววังชัย
2. นางสาวพัทธวรรณ  นาเสงี่ยม
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 27 เข้าร่วม 21 โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. นายนราธิป  ร้อยพรมมา
2. นายรชต  โทอุทา
3. นายหัสดินทร์  โสดาวัตร์
 
1. นายวิสาคร  เศษรักษา
2. นางสุธรรมมา  ชาปู่
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 89 ทอง 28 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. เด็กชายธนภัทธ์  นามรินทร์
2. เด็กหญิงธัญสุดา  ซุนขวัญ
3. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  แสนบุญ
4. เด็กหญิงวชิราพร  โพธิ์ศรี
5. เด็กหญิงเจนจิรา  โสภาคำ
 
1. นายธันยวัตร  แก้วสุข
2. นางภัสดา  วงศ์ชารี
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 83 ทอง 52 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นางสาวพิไลวรรณ  ราชสุวรรณ
2. นางสาวศศิวิมล   พรมสา
3. นางสาวศิริลักษณ์  วิเชียรดี
4. นางสาวอาทิตยา  จิตแสง
5. นางสาวเบญญาภา  อุ่นทะวงษ์
 
1. นางสาวทิพากร  วอแพง
2. นางสาวสุภาวดี  แข็งขัน
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 82 ทอง 43 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นางสาวจิรัชกิจ  ยาวาปี
2. นายธนดล  แสนโคก
3. นางสาวนันธิญา  ปัตโน
4. นางสาวพิรุณยา  พรรณโส
5. นางสาวรุ่งทิพย์  พรมภา
 
1. นายชัยยศ  นามวงค์ชัย
2. นางสาวอภิญญา  บางจันทร์
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 88 ทอง 12 โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม 1. นางสาวกัญญาวีร์  หวันกะมา
2. นางสาวจีรวรรณ  สีแก้ว
3. นางสาวพัณณิตา  ชลพันธ์
4. นางสาวศวิตา  ทิพดง
5. นางสาวเมริษา  สีลาโพธิ์
 
1. นางกานติมา  มุลทากุล
2. นายนุกูล  ศรีโอษฐ์
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 89 ทอง 6 โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม 1. เด็กชายชยภัทร  ละเลิศ
2. เด็กชายชุติพนธ์  แบ่งสันเทียะ
3. เด็กหญิงณัฐณิชา  ทองโคตร
4. เด็กหญิงดวงฤทัย  สุขคล้าย
5. เด็กชายยศธร  สุขเสมอ
 
1. นายสมาน  ล้ำลอง
2. นางสาวธัญลักษณ์  ฐานะ
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 86 ทอง 22 โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. นายนนทชัย  บุญช่วย
2. นางสาวปนัดดา  คำไธสง
3. นางสาวรุจิรา  บุรี
4. นายสหรัฐ  คนซื่อ
5. นายอิทธิกร  พุ่มแก้ว
 
1. นางเพ็ญสุดา  ฤทธิ์มนตรี
2. นายนำพงศ์  สุขสบาย
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. นายกรินกร  จำปาวัลย์
2. นายกฤษดา  จันทร์ศรีเมือง
3. นางสาวขวัญพิชชา  ลีทองดี
4. นางสาวชริญญา  สิงคิบุตร
5. นายชาญชัย  ชำนาญบึงแก
6. นายธวัชชัย  สินธพ
7. นายธวัชชัย  สร้อยโพธิ์
8. นางสาวธัญสิริ  รัตนโชติกุลชัย
9. นางสาวนริศรา  โคตรทองทิพย์
10. นางสาวนัฐชยา  มะสีโย
11. นายนันทวัฒน์  สีโท
12. นายนิพนธ์  พุฒตาลดง
13. นางสาวพิมพ์ประพัตร  ศรีโย
14. นางสาวรัตนา  วินทะชัย
15. นายวชิรพงศ์  จันดา
16. นายวทัญญู  สุวรรณสนธิ์
17. นายวิทวัส  ชินอ่อน
18. นายอภิชัย  พรมศรีแก้ว
19. นายอภินัน  พรมศรีแก้ว
20. นางสาวอรพรรณ  ต๊ะอูป
 
1. นางสุภาพร  อ้วนสาเล
2. นายวงศ์วัชระ  ดวงศรี
3. นางสาวหัถยา  เคราะห์ดี
4. นางสาววนาวรรณ์  กล้าหาญ
5. นางสาวจิดาภรณ์  ถิ่นตองโขบ
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 89 ทอง 4 โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. นายกิตติพงษ์  ทะสา
2. นางสาวกิตติยาภรณ์  แข็งขัน
3. นายนภา  สร้อยคำ
4. นางสาวนริศรา  เสพสุข
5. นางสาวบัณฑิตา  ขาวฟอม
6. นางสาวปานชีวา  นาทองถม
7. นายพงศพัศ  อาลัยลักษ์
8. นางสาวพัชราภรณ์  คำสียา
9. นายพิพัฒน์  มาสิงห์
10. นางสาวมาลินี  ขุ่มด้วง
11. นางสาววรรณสุดารัตน์  นานอก
12. นายวีระศักดิ์  สนิด
13. นางสาวศศิวิมล  สิงห์คำป้อง
14. นายสหรัฐ  กันหาป้อง
15. นายสิงหกุล  กุลดา
16. นางสาวอรปรียา  คำเหลา
17. นางสาวอริยา  หัดรัตไชย
18. นายอัครพล  กินรีแซ
19. นายเจษฎาพร  ศรีชาติ
20. นายเศกสรร  โกสิลารัตน์
 
1. นางเพ็ญสุดา  ฤทธิ์มนตรี
2. นางศิริเพ็ญ  แม้นดินแดง
3. นางณัฐกมล  กัสมะนันท์
4. นางสาวกัลยาณี  เทศนา
5. นายนำพงศ์  สุขสบาย
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 86 ทอง 47 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นางสาวณัฐชยา  ขันผง
 
1. นายสุหัชชา  พิมพ์เนาว์
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 93 ทอง 10 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นายศิวา  สาชำนาญ
 
1. นางสาวสมพิศ  จังอินทร์
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 93.6 ทอง 14 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. เด็กหญิงปรัชญ์โมไนย์  คันทะสอน
2. เด็กชายเจสัน   พิชิตภูมิ มาตย์ดก
 
1. นางสาวศศิกาญจน์  ชุมแวงวาปี
2. นางสาวชลิดา  ชาติมนตรี
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 94 ทอง 14 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นางสาวมัลลิกา  วรวิเศษ
2. นายอธิราช   ต้นกันยา
 
1. นางสาวศิลายุ  ชาบัณฑิตพุฒ
2. นางสาวเจษราภรณ์  ตรีศาสตร์
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 89.75 ทอง 13 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นางสาวกัลยกร  โนนทิง
2. นางสาวชลธิชา  ลาวงศ์
3. นางสาวฐิตาภา  ศรีแก้วน้ำใสย์
4. นางสาวปริยากรณ์  โลหากาศ
5. นางสาวรัชนีพร  เชื้อสาม
6. นางสาวศุทธาสินี  ปะกิระคัง
7. นางสาวสุกานดา  แหวนหล่อ
8. นางสาวสุชาวดี  พันธ์ชาต
9. นางสาวออจิรา  ขันธะมูล
10. นางสาวแก้วมณี  ทับทะมาตย์
 
1. นางสาวศศิกาญจน์  ชุมแวงวาปี
2. นางสาวโสภิดา  หงษ์ลอยลม
3. นางสุรีพร  สวัสดิ์วงษ์
 
52 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 71.4 เงิน 51 โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ 1. นางสาวกนกวรรณ  ศรีชมภู
2. เด็กชายจักรพรรดิ์  พานิล
3. เด็กชายนวพล  เตาะหนองนา
4. นางสาวบุษบากร  ชัยสันต์
5. นางสาวปริศนา  นามโคตร
6. นางสาวปิยพร  ยันประโคน
7. นางสาวพิมพ์ธิดา  สุโพธิ์ขัน
8. นางสาวพิสมัย  จิตนอก
9. นางสาวมัศยา  อันทะปัญญา
10. นางสาวหทัยรัตน์  ทองสา
 
1. นายยุทธศาสตร์  สีหาบง
2. นายสวัสดิ์  ดีสร้อย
3. นายกชกร  จันทร์อาภาส
 
53 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 86.2 ทอง 11 โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. นายธีรภัทร  ชัยยะพรม
2. เด็กหญิงพัฐสุตา  เกตุประกอบ
3. เด็กหญิงลลิตา​  เคหัง​
4. เด็กหญิงศกุลกร​   วัฒเวียงคำ​
5. เด็กหญิงศิริวิมล  ทาเภา
6. เด็กหญิงสุดารัตน์  เมืองกลาง
7. เด็กหญิงสุพัตรา​   เทพอินศร​
8. นางสาวอภิญญา  เบ้าทอง
9. นางสาวอิสราพร  คำอ้อ
10. เด็กหญิงเรืองรอง  ชาญกัน
 
1. นายปิยะ  น้อยฤทธิ์
2. นายอัครเดช  สุวรรณไกรษร
3. นายอรรคพงษ์  มะสีโย
 
54 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 77 เงิน 10 โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. เด็กหญิงดวงณภา  คลังกลาง
2. เด็กหญิงธัญยพร  วิเศษวุฒิ
 
1. นายสืบพงษ์  ดาทุมมา
2. นางสาวชุติมา  มูลสาระ
 
55 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 65 ทองแดง 35 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นางสาวจณิสตา  โพธิ์หล้า
2. นางสาวปาริตา  สาพันธ์
 
1. นางสาวศิริเพ็ญผกา  อินทรปัญญา
2. นางสาวอาจารียา  อ่อนสะอาด
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 67 ทองแดง 54 โรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษา 1. เด็กหญิงพิมพ์มาดา   แสงยศ
 
1. นางสาวธิดารัตน์   ธิศาลา
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 82 ทอง 55 โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม 1. นายธนกฤต  ใบญาติ
 
1. นางสาวฐิติวรรณ  สารพิมพ์
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง 8 โรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษา 1. เด็กหญิงวรรณกร   ทาเจริญ
 
1. นางสาวธิดารัตน์   ธิศาลา
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 85 ทอง 31 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นางสาวประติมา  โพนทานิล
 
1. นายชาญวิทย์  มณีเรือง
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 95 ทอง 4 โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม 1. เด็กหญิงธีราพร  รัฐวร
 
1. นางสาวฐิติวรรณ  สารพิมพ์
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 91 ทอง 14 โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม 1. นางสาวเบ็ญจวรรณ  จันทรา
 
1. นางสาวฐิติวรรณ  สารพิมพ์
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 81 ทอง 23 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. เด็กหญิงกฤษฎ์ศิรินธร  สืบวงศ์แสง
 
1. นางวิณมล  สมเหล็ก
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 94 ทอง 4 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นายสุณัฐพงศ์  นามศรี
 
1. นายฉัททันต์  วิโย
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 90 ทอง 10 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. เด็กหญิงญาโณทัย   สิงธิมาศ
2. เด็กหญิงนพธิรา  โพนนามอินทร์
 
1. นางวิณมล  สมเหล็ก
2. นายเอนก  พรมสา
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 94 ทอง 10 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นางสาวอุไรวรรณ  สมภาร
 
1. นายเอนก  พรมสา
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 92 ทอง 42 โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ 1. นายอภิรักษ์  โชติทอง
 
1. นายณรงค์ฤทธิ์  ยั่งยืน
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 93 ทอง 12 โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ 1. เด็กชายกันทรากร  ธาราตรี
2. เด็กชายกาวิน  ชัยสิงห์
3. เด็กชายภานุพงศ์  รัตนรัตน์
 
1. นายณรงค์ฤทธิ์  ยั่งยืน
2. นายกวีวิทย์  เขตวิจารย์
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 65 ทองแดง 59 โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ 1. นายณติพล  โพนเมืองหล้า
2. นายนัฐวุฒิ  ทวีกัน
3. นายสิทธิศักดิ์  บุพผาชื่น
 
1. นายณรงค์ฤทธิ์  ยั่งยืน
2. นายประพจน์  กองสมบัติ
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 83 ทอง 16 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นายชินวัตร  มองเพชร
 
1. นายวชิรวิชช์  วงษ์ชารี
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นายธีระวุฒิ  เพ็งน้อย
 
1. นายอนันต์  เจริญรัมย์
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 87 ทอง 6 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นายวรชาติ  ศรีวารี
 
1. นายวชิรวิชช์  วงษ์ชารี
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 88 ทอง 6 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นางสาววันชุลี  พิมพ์แก้ว
 
1. นายอนันต์  เจริญรัมย์
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 89 ทอง 8 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นายชินวัตร  มองเพชร
 
1. นายวชิรวิชช์  วงษ์ชารี
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 87 ทอง 12 โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. นางสาวยุพาพิน  โมมา
 
1. นางสาวโชติมา  ณิยกูล
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 88 ทอง 5 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นายกฤษฎา  โพนขัน
 
1. นายวชิรวิชช์  วงษ์ชารี
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 81 ทอง 9 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นายธีระวุฒิ  เพ็งน้อย
 
1. นายอนันต์  เจริญรัมย์
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 65 ทองแดง 19 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. เด็กชายกนกพงศ์  โคตรทัศน์
 
1. นายอนันต์  เจริญรัมย์
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 89 ทอง 10 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นายอภินันท์  จันทเจียง
 
1. นายวชิรวิชช์  วงษ์ชารี
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 86 ทอง 9 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นายอภินันท์  จันทเจียง
 
1. นายวชิรวิชช์  วงษ์ชารี
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 74 เงิน 11 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. เด็กชายสรยุทธ  ศรีลาเฮียง
 
1. นายอนันต์  เจริญรัมย์
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. เด็กหญิงกวินทราดา  นุตตะละ
 
1. นายอนันต์  เจริญรัมย์
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 81 ทอง 9 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นายธนากร  กุระกัน
 
1. นายวชิรวิชช์  วงษ์ชารี
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นายวุฒิชัย  ดีรักษา
 
1. นายวชิรวิชช์  วงษ์ชารี
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นายราชัน  แสนสว่าง
 
1. นายวชิรวิชช์  วงษ์ชารี
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 89 ทอง 4 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. เด็กหญิงธนพร  พรมกุดตุ้ม
2. นายธนากร  กุระกัน
3. นายธีระวุฒิ  เพ็งน้อย
4. นายราชัน  แสนสว่าง
5. นางสาววันชุลี  พิมพ์แก้ว
6. เด็กหญิงวิจิตรา  ชัยเดช
7. นายวุฒิชัย  ดีรักษา
8. เด็กชายสรยุทธ  ศรีลาเฮียง
9. นายอภินันท์  จันทเจียง
 
1. นางลักษณ์มณี  แสงสุพิน
2. นายวชิรวิชช์  วงษ์ชารี
3. นายทศวรรต  มรรครมย์
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 89 ทอง 6 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. เด็กชายกณวรรธน์  มั่นคง
2. เด็กชายกนกพงศ์  โคตรทัศน์
3. นายกฤษฎา  โพนขัน
4. เด็กหญิงกัญญารัตน์  คงมาตย์
5. เด็กชายจงชัย  โมรีพันธ์
6. นายชินวัตร  มองเพชร
7. นายธนากร  กุระกัน
8. เด็กชายนวพล  แก้วเก็บคำ
9. นางสาวปวิตรา  มุ่งสุดใจ
10. เด็กหญิงพรวลัย  น้อยสุข
11. นายวรชาติ  ศรีวารี
12. นายวรากร  มุงคุณคำชาว
13. เด็กหญิงวิจิตรา  ชัยเดช
14. นายอภินันท์  จันทเจียง
15. เด็กชายอาทิตย์  ภาษิต
 
1. นายอนันต์  เจริญรัมย์
2. นายวชิรวิชช์  วงษ์ชารี
3. นายทศวรรต  มรรครมย์
4. นายวราวุธ  สร้อยพิมาย
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 87 ทอง 7 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นายกฤษฎา  โพนขัน
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  คงมาตย์
3. เด็กหญิงธนพร  พรมกุดตุ้ม
4. นายธนากร  กุระกัน
5. นายธีระวุฒิ  เพ็งน้อย
6. เด็กหญิงปาลีรัตน์  ลังชัย
7. เด็กหญิงพรวลัย  น้อยสุข
8. นายภานุวัฒน์  นาคศรี
9. นายวรากร  มุงคุณคำชาว
10. นางสาววันชุลี  พิมพ์แก้ว
11. นายวุฒิชัย  ดีรักษา
12. นายอภินันท์  จันทเจียง
 
1. นายอนันต์  เจริญรัมย์
2. นายวชิรวิชช์  วงษ์ชารี
3. นายทศวรรต  มรรครมย์
4. นางอัญรินทร์  วิโย
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 79 เงิน 14 โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. เด็กหญิงกชกร  พลหาร
2. เด็กหญิงกนกพิชญ์  ท้อยชัยภูมิ
3. นางสาวกัลติมา  สายสมุทร
4. เด็กหญิงกัลยากรณ์  อุทรส
5. นางสาวกิตติยา  ชัยพระอินทร์
6. เด็กหญิงณัฐวิภา  โคตรสีกุล
7. เด็กหญิงน้ำทิพย์  รังสันเทียะ
8. เด็กหญิงปนัดดา  โคตรชุม
9. เด็กหญิงปรารถนา  วอแพง
10. เด็กหญิงปริญากร  เป้าจันทึก
11. เด็กหญิงปาณิศา  วันหล่อม
12. เด็กหญิงพัชณิดา  เมาะราษี
13. นางสาวยุพาพิน  โมมา
14. เด็กหญิงวนิดา  ปานอินทร์
15. เด็กหญิงศศิกานต์   ศรีสุภักดิ์
16. นางสาวศิริพร  สนวนรัมย์
17. นางสาวสิยากร  ชัยพระอินทร์
18. นางสาวสุจิตรา  ไชยตะมาตย์
19. เด็กหญิงสุดารัตน์  ทองสา
20. เด็กหญิงสุธิดา  ผ่านไชย
21. เด็กหญิงเจนจิรา  อำมา
 
1. นางสาวโชติมา  ณิยกูล
2. นางสาวศุกล  ชาญยุทธ
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 81.8 ทอง 34 โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. เด็กชายนันทวุธ  เพียโถน
2. เด็กชายพัชรพล  มณีจักร
3. เด็กชายพิพัฒน์  พรหมประดิษฐ์
4. เด็กชายภาณุวัฒน์  ขัตติยะนนท์
5. เด็กชายรณวร  มหาราช
6. เด็กชายอินธิจักร  แข็งขัน
 
1. นายภูริชญ์  พิทยาวัฒนชัย
2. นายภูมินทร์  พิทยาวัฒนชัย
3. นายอมรศักดิ์  เพชรทอง
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 81 ทอง 29 โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. นายกานต์กวิน  โสสีภา
2. นายณฐกร  จันศรี
3. นายณัฐวัตร  นาหนองตูม
4. นายนิติ  โพธิ์นา
5. นายสรกฤษณ์  พรหมประดิษฐ์
6. นายอัมรินทร์  พั้วหลง
 
1. นายสุวิทย์   กูดอั้ว
2. นายอมรศักดิ์  เพชรทอง
3. นายภูริชญ์  พิทยาวัฒนชัย
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 85 ทอง 15 โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. นางสาวกรกมล  อรุณชัย
2. นายกานต์กวิน  โสสีภา
3. นายณฐกร  จันศรี
4. นายณัฐวัตร  นาหนองตูม
5. เด็กหญิงณิชนันท์  สุวรรณสนธิ์
6. เด็กชายติณณภพ  ดวงพรม
7. นางสาวธนัญชา  สุทธิอาจ
8. นายธนากร  ภิญโญ
9. เด็กหญิงธัญญาภรณ์  วะปะแก้ว
10. นางสาวธัญลักษณ์  ปุ้งโพธิ์
11. เด็กหญิงนภัสรา  นิติธรรม
12. นายนันทวุธ  เพียโถน
13. นางสาวนาตาลี  นนท์พรมมา
14. เด็กหญิงบัณฑิตา  เชื้อตี่
15. เด็กหญิงบัณฑิตา  วังพิลา
16. เด็กหญิงปดิวรัดา  พลเยี่ยม
17. นางสาวปทุมพร  นันท์ดี
18. เด็กหญิงปัญญาพร  ไชยพรม
19. เด็กหญิงปาริชาติ  กาจุ๊ด
20. เด็กหญิงปิยะณัฐ  วงศ์ษาหาร
21. เด็กหญิงฟ้าใส  พลจันทึก
22. เด็กหญิงรัตติยา  กงแก้ว
23. เด็กหญิงรุจิกาญจน์  วีระพงษ์
24. เด็กหญิงลลิศรา  ทำท่าก้อ
25. เด็กหญิงวนิดา  ขันตรีกรม
26. นายวโรดม  พะระบาล
27. เด็กหญิงศศิประภา  คะสีทอง
28. นายศุภกิจ  วงศ์ช่าง
29. นายสรกฤษณ์  พรหมประดิษฐ์
30. นางสาวสิริกันยา  พรหมประดิษฐ์
31. นางสาวสุธิตา  เหลาลาภะ
32. นายสุวัฒน์  พาบุดดา
33. เด็กหญิงหทัยชนก  แก้วทอง
34. เด็กหญิงอรนุช  จันทรประทักษ์
35. นายอัมรินทร์  พั้วหลง
36. เด็กหญิงอาริษา  พังทุย
37. เด็กหญิงอุมาภรณ์  สาริสุทธิ์
38. เด็กหญิงเกษณี  สิงข้อ
 
1. นายภูริชญ์  พิทยาวัฒนชัย
2. นายสุวิทย์   กูดอั้ว
3. นายภูมินทร์  พิทยาวัฒนชัย
4. นางสาวกศินันท์  วิกยานนท์
5. นายอมรศักดิ์  เพชรทอง
6. นายภูวดล  พิทยาวัฒนชัย
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 88 ทอง 15 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นางสาวกันตพร   แสนเศษ
2. เด็กหญิงกัลยา   ละปู่
3. นายคลังวิทย์  เนื่องชมภู
4. เด็กหญิงจารุพร  วรนารถ
5. นางสาวจิตกัญญา  บุญหล้า
6. เด็กชายจิรายุทธ   นามโส
7. นางสาวจิราวดี   สิงห์โสภา
8. เด็กชายฉัตรชัย   พันธิ์ฤทธิ์
9. นางสาวฐิตินันท์   สุขสงวน
10. เด็กหญิงณัฐณิชา  จันทโกสิน
11. เด็กชายทศพล  แก้วเขียว
12. เด็กชายธนากร  สมศรีษะ
13. นายธีระพงษ์  พาเหลี่ยม
14. เด็กหญิงปภาดา  พิรุณ
15. เด็กหญิงประติภา  เหล่าพิมพ์
16. นายปริญญา  วรรณรักษา
17. นางสาวปวีณา  ภูลายขาว
18. เด็กชายพงศ์พิสิทธิ์    สาละตุ้ย
19. เด็กหญิงพนิดา   เกษวงษ์
20. นางสาวพนิดา  ภักดีเหล่า
21. นางสาวพัชรนันท์   ภูเวียง
22. นายภัลลพ   สีหามัด
23. เด็กชายภาณุวิชญ์   พรมธิดา
24. นายมงคล  เบ้าเรือง
25. นางสาวรินลดา  คำมูล
26. เด็กหญิงวรัญญา  พิจารโชติ
27. นางสาววริศรา  วรรณสุทธิ์
28. นางสาววิชุตา  สุยะเหล็ก
29. เด็กชายวิศรุต    ศิริทองจักร
30. นายศักดิ์สิทธิ์   ไชยตอกเกี้ย
31. นางสาวศิริลักษณ์   มาตสมบัติ
32. นางสาวสุภัคสร  พ่วงทรัพย์
33. เด็กชายอนุวัฒน์   ศรีจักร
34. เด็กหญิงอรจิรา  ทอดศักดิ์
35. เด็กหญิงอรุณสุปรียา   แท่งทองศรี
36. นายอัษราวุธ  สุภารี
37. นางสาวอุมาพร  เยาวลักษณ์โยธิน
38. นางสาวเกษสุดาพร   บุญสุวนรรณ์
39. เด็กชายโชคธรรมวัฒน์   แก้วใส
40. นายโยธนากร   บุตรตะ
 
1. นายสุนันท์   บุญหล้า
2. นางสมควร  หาจันดาห์
3. นางสาวศิริเพ็ญผกา  อินทรปัญญา
4. นายวราวุธ  สร้อยพิมาย
5. นายณัฏฐพัทร  แสงทอง
6. นางสาววิชชุดา  แสงนาค
7. นายคุณานนท์  พิณพงษ์
8. นางสาวนภาพร   ตาดี
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 94.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม 1. เด็กชายบัณณทัต  แสงหา
 
1. นายพงศกร  สุวรรณศรี
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 85.33 ทอง 13 โรงเรียนชุมชนดูนสาด 1. นายธนวัฒน์  อ้วนผุย
 
1. นายสุรัตน์  วรรณบุตร
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.33 ทอง 8 โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม 1. เด็กหญิงพีรพร  เลิศขามป้อม
 
1. นายพงศกร  สุวรรณศรี
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 82.66 ทอง 34 โรงเรียนบัวแก้วพิทยาคม 1. นางสาวกมลฉัตร  มหาเสนา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสุรชัย  ไมย์โพธิ์
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 86.33 ทอง 30 โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. เด็กชายธนวัต  ฤทธิชัย
 
1. นายภูริชญ์  พิทยาวัฒนชัย
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 81.33 ทอง 49 โรงเรียนน้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก 1. นายจีระพัฒน์  พิมพิสาร
 
1. นางวิภาวดี  นวลพัด
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 70 เงิน 50 โรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา 1. เด็กหญิงศิริรัตน์  พรมภักดี
 
1. นางวันทนีย์  กลัดอ่ำ
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84.33 ทอง 8 โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม 1. นางสาวจันจิรา  ลีแก้ว
 
1. นายสิทธิศักดิ์  พรมสีแก้ว
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 83.5 ทอง 52 โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ 1. เด็กชายธีรราช  อัศวจารุพันธ์
 
1. นายณัฐพล  บุญช่วย
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. นายปกรณ์  หะรินชัย
 
1. นายอมรศักดิ์  เพชรทอง
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83.5 ทอง 32 โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล 1. นางสาวกัญญาณัฐ  เข็มวัน
 
1. นายอิสรินทร์  ทาส่วย
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84 ทอง 34 โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล 1. นางสาวปริยาพร  รัตนวงค์
 
1. นายอิสรินทร์  ทาส่วย
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 85.33 ทอง 10 โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล 1. เด็กชายพิชฌยุตม์  ทาส่วย
 
1. นายอิสรินทร์  ทาส่วย
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 88.67 ทอง 7 โรงเรียนน้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก 1. นายจีระพัฒน์  พิมพิสาร
 
1. นายบรรจง  นวลพัด
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 74.6 เงิน 53 โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. เด็กหญิงพรชิตา  สำราญวงค์
 
1. นายอมรศักดิ์  เพชรทอง
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86.6 ทอง 20 โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล 1. นางสาวปริยาพร  รัตนวงค์
 
1. นายอิสรินทร์  ทาส่วย
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 86 ทอง 17 โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  เหลืองอร่าม
2. เด็กชายติณณภพ  ดวงพรม
3. เด็กหญิงธนพร  สมบัติทอง
4. เด็กหญิงธิติธิดา  จันทร์เกิ้น
5. เด็กหญิงปรียาภรณ์  นามมา
6. เด็กหญิงพิยดา  มาตรโพธิ์ศรี
7. เด็กหญิงมนัสชนก  พิมพิสาร
8. เด็กชายวชิรวัฒน์  การุณ
9. เด็กหญิงอัญศิริ   ทัดไธสงค์
10. เด็กหญิงเบญญทิพย์  โนนทิง
11. เด็กชายเป็นไท  ศรีไชยมูล
12. เด็กหญิงไพลิน  สมวงค์ษา
 
1. นางสาวกศินันท์  วิกยานนท์
2. นายสุวิทย์  กูดอั้ว
3. นายภูริชญ์  พิทยาวัฒนชัย
4. นายภูมินทร์  พิทยาวัฒนชัย
 
110 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 77.2 เงิน 32 โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. เด็กหญิงกฤติญาพร  สังฆทิพย์
2. เด็กชายชัยสิทธิ์  ศรีบุญ
3. เด็กหญิงฐิตาภา  สิริสุขสุวรรณ
4. เด็กชายณัฐพล  โพธิ์ศรี
5. เด็กชายธนทรัพย์  ลาพวง
6. เด็กชายปัญจพนธ์  ประดาพล
7. เด็กหญิงสิบประกาภรณ์  พิมพ์ลา
8. เด็กหญิงสุชัญญา  สักกลม
9. เด็กชายสุรสิทธิ์  ศรีชาติ
10. เด็กหญิงเกวลิน  เพชรคำ
 
1. นางจินตนา  นาธงชัย
2. นายวสันต์  ไตรรัตน์รังษี
3. นางสาวช่อมณี  แซ่ม่อ
 
111 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 88 ทอง 33 โรงเรียนน้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก 1. นายชนะชล  ไชยสัน
2. นายนาริศ  บุษราคัม
3. นางสาวปาลิตา  ศรีบุตรโคตร
4. นางสาวปิยธิดา  ชัยประเสริฐ
5. นางสาวรุ้งฟ้า  สุกุมาร
6. นางสาววรนารถ  สังข์ศิริ
7. นายศาสตรา  เนื่องชัยยศ
8. นางสาวสมพร  หม่อมสาระ
9. นายอนุพงษ์  พรมโนนศรี
10. นายไชยา  กลางวิชัย
 
1. นางชลิตตา  พรสุวรรณ
2. นางสุมลรัตน์  โยธะพล
3. นางสาวสุดารัตน์  จันทะแจ่ม
 
112 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นายปฏิพัทธ์  สืบเสน
2. นางสาวพิชชาภรณ์  ภูคำวงค์
3. นางสาวภิชญากร  กันทำ
4. นางสาวรจนา  ศรีวิลัย
5. นางสาวสุทธิดา  แสงรูจี
6. นางสาวอรอุมา  แสนฤดี
 
1. นางฉวีวรรณ  พลธรรม
2. นางสาวนิติญาภรณ์  ศรีไพร
3. นายทศพร  พลธรรม
4. นางสาวนวลนลา  สำเภายนต์
 
113 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 83.25 ทอง 13 โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. เด็กหญิงญาณพัฒน์  เหล่าศรีชัย
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  สังฆทิพย์
3. เด็กหญิงนิศากร  บุญหนัก
4. เด็กหญิงปิยฉัตร  อำพันแสง
5. เด็กหญิงปิยธิดา  เจริญทรัพย์
6. เด็กหญิงวิจิตรา  ลาวงศ์เกิด
7. เด็กหญิงศิริลักษณ์  อินตลาด
8. เด็กหญิงสิบประกาพร  พิมพ์ลา
 
1. นางสาวช่อมณี  แซ่ม่อ
2. นายวสันต์  ไตรรัตน์รังษี
3. นายณัฐพงศ์  แสนวังสี
4. นางพัฒนาพร  ศรีโปฎก
 
114 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 86.8 ทอง 31 โรงเรียนชุมชนดูนสาด 1. นางสาวจิราภรณ์  พันธ์ศรี
2. นางสาวทิพวรรณ  พันธ์หนองโพน
3. นางสาวพรยมน  ไพละออ
4. นางสาวพลอยไพลิน  สิมสิริวัฒน์
5. นางสาวรำไพ  ขำผา
6. นางสาวลัดดาวัลย์  พันธุพรม
7. นางสาววิชชุดา  แสนโคตร
8. นางสาวศิริวรรณ  นรราช
9. นางสาวสาวิตรี  สะตะ
10. นางสาวสุดารัตน์  วาระกุล
11. นางสาวสุนิสา  วงษ์จำปา
12. นางสาวอรรัมภา  สิทธิ์เสือพะเนาว์
 
1. นางณัติฐา  ลินทะละ
2. นายณัฐฐพฤทธิ์  โคตรวงทอง
3. นางสาวทัศนีย์  เวียงวิเศษ
4. นายวัชรินทร์  อินทรปัญญา
 
115 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 80.75 ทอง 18 โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. นายชนะชล  ผลภิญโญ
2. นายชนินทร์  นาสมโคตร
3. เด็กหญิงณัฐกานต์  ไทยน้อย
4. เด็กหญิงทิพย์ชราพร  คำอ้อ
5. นายธนศักดิ์  เพ็งคำปั้ง
6. นางสาวธิดารัตน์  สีน้ำเงิน
7. นางสาวนางสาวฐิติวรรณ  วัดเวียงคำ
8. นางสาววรนุช  อรรคนิมาตร์
9. นายวรายุทธ  โคตรโสภา
10. นายวัชรกร  โคตรโสภา
11. นางสาวสุนิสา  ธรรมวันนา
12. นางสาวสุภัสสร  ดอนภักดี
13. เด็กหญิงสุรีรัตน์  ฝั้นสกุล
14. นางสาวอาทิตยา  ศรีชาติ
15. นางสาวเพียงตะวัน  ประเสริฐสังข์
 
1. นายณัฐพงศ์  แสนวังสี
2. นางสาวช่อมณี  แซ่ม่อ
3. ว่าที่ร้อยตรีนภัสกรณ์  ชิณศรี
4. นางสาวอมราวดี  พบวงษา
5. นางสาวเพลินพิศ  แก้วใส
 
116 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 78.75 เงิน 15 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นายก้องกิดากร   จำบัวขาว
2. นายทนงศักดิ์  แสนสีมนต์
3. นายนายธีรพงษ์  โคตรโยธา
4. นายวีระชัย  สิงห์โสภา
5. นายศุภกิตติ์  พิมูลขันธ์
 
1. นางฉวีวรรณ  พลธรรม
2. นางสาวนวลนลา  สำเภายนต์
 
117 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 92.1 ทอง 4 โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล 1. นางสาวจุฬาลักษณ์  ศรีชาทุม
2. นายศรายุทธ  สาสิงห์
 
1. นายรพีพงษ์  วงศ์ภูธร
2. นางนิชานันท์  สีหาอินทร์
 
118 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. เด็กหญิงต้นน้ำ  เชยตระกูล
 
1. นางสาวรจนา  วงษ์ดรมา
 
119 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 82 ทอง 33 โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. นายอานุภาพ  พรมวงค์
 
1. Mr.Njingang Ntingwa  Aloysius
 
120 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 63.33 ทองแดง 54 โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. เด็กหญิงพัชราภรณ์  จันทร์เทาว์
 
1. นางสาวชลธิชา  ภูบรม
 
121 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 86.4 ทอง 40 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นางสาวภรณี   ลีเฮือง
 
1. นางนิตยา   สิงห์สุธรรม
 
122 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 79 เงิน 11 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นายภูมิศิริ  ศิริวงศ์
 
1. นางสาวรจเรข  เหลาลาภะ
 
123 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 76 เงิน 23 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นายธนภัทร  บุญกาญจน์วนิชา
 
1. นางสาวรุจิเรข   จันบัติ
 
124 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 75.33 เงิน 55 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นางสาวจารุวรรณ   ใจบุญ
2. เด็กชายชาคริต   ชาวเหนือ
3. เด็กชายพงศ์เทพ   รุ่งเรือง
4. เด็กชายพิชญ์ศรุต    ศรีพันธ์ชาติ
5. เด็กหญิงมะลิสา   เดชากุล
 
1. นางปิยะฉัตร   แสงอินทร์
2. นางสาวสุภาพร   มรกฎ
 
125 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 81.67 ทอง 48 โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. นางสาวชมัยมล  แข็งขัน
2. นางสาวนวพร  ธรรมรังศรี
3. นายสัจจกุล  กุลดา
4. นายอภิชาติ  คุณเนตร
5. นางสาวอริสรา  พรหมเสน
 
1. นางสาวรุ้งตะวัน  สังฆทิพย์
2. นางพัฒนาพร  ศรีโปฎก
 
126 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 84.67 ทอง 28 โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม 1. เด็กหญิงจารุภา  ปลอดกระโทก
2. เด็กหญิงจุฬารัตน์  แสงกาง
 
1. นางสาวกานดา  เรืองวานิช
 
127 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นางสาวนิภา   เหล่าลาภะ
2. นายไกรวิชญ์   เมืองลี
 
1. นางสาววิภาดา   ลาปะ
2. นางสาวกานติมา   มุนติเก
 
128 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 81.33 ทอง 17 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. เด็กหญิงจิตติภา   ประยูรทอง
2. เด็กหญิงเบญจพร    สาวิวัตร
 
1. นางสาวนรินทร์ทา   เนื่องมัจฉา
2. นางสาวจิรัชญา   สีสุพัฒน์
 
129 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 70 เงิน 29 โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. นางสาวปวีณ์นุช  ราชาเดช
2. นายภาณุวัฒน์  จรพิมูล
 
1. นางสาวเสาวภา  แก้วแก่นคูณ
 
130 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 93.3 ทอง 4 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นางสาวภาณุมาศ   พัสดร
2. นางสาวเกษสุดา  เบียดนอก
 
1. นางสาววิภาดา  ลาปะ
2. นางสาวกานติมา   มุนติเก
 
131 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 74.33 เงิน 14 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นายณัฐนันท์   มาตสีหา
2. นางสาวนิศราวรรณ   สังแก้ว
 
1. นางสาวณาตยาณี   บุตทนุ
2. นางสาวจิรัชญา   สีสุพัฒน์
 
132 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 87.33 ทอง 29 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นายกริช   พลราช
2. นางสาวรุจิกา  ชมภูราช
3. นายศิริโรจน์   อุทัยสาร
4. นายสิทธิพร   สว่างศรี
5. นางสาวเพ็ญวิภา   ริมไธสง
 
1. นางสาววิภาดา   ลาปะ
2. นางสาวกานติมา   มุนติเก
 
133 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. นายธัญพงษ์  วิชัยศรี
2. นายภูมินทร์  นารมย์
3. นายวงศกร  ระดาสาร
4. นางสาววริศรา   ใจบุญ
5. นางสาวศุพัตชา  ขอพึ่ง
 
1. นางสาวศศิประภา  บุญวงศ์
2. นางสาวเสาวภา  แก้วแก่นคูณ
 
134 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 84 ทอง 33 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นางสาวภควรรณ   เนื่องลี
 
1. นางสาววิภาดา   ลาปะ
 
135 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 77.33 เงิน 14 โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. นายธีรพงษ์  นาสมพงษ์
 
1. นางสาวเสาวภา  แก้วแก่นคูณ
 
136 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 73.95 เงิน 52 โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐชนน  จันทร์โสม
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  ศรีอุดร
 
1. นางสาวภรณ์ชนก  บุญจวง
2. นางมลิวัลย์  ยมโคตร
 
137 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 75.58 เงิน 47 โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ 1. นายวรเมธ  หมอกโคกสูง
 
1. นางวันดี  เที่ยงเกตุ
 
138 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 90.94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. เด็กชายกรวิชญ์  ธรรมราช
2. เด็กชายจิรวัฒน์  รัตนวงษ์
3. เด็กชายณัชชานนท์  ทองศรี
4. เด็กชายปราโมทย์  ทะแพงพันธ์
5. เด็กชายวิศวะ  รัดทิพย์
6. นายอภิชาติ  โพธิ์ศรี
7. นายอภิสิทธิ  ก้านจักร
8. นายเอกพล  ยศพล
 
1. นายอวตาร  บริบูรณ์วัฒน์
2. นายมีชัย  ศรีโนนยาง
 
139 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 82.55 ทอง 45 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นายณัฐวุฒิ  ไชยแสน
2. นายนนทวัช  แสบงบาล
3. นายนายสิทธิพงศ์  ทิพฤาตรี
4. นายศิวกรณ์  กออำไพร
5. นายเกียรติตระกูล  ศรีโนนยาง
6. นายเจตนิพัทธ์  ชาวเหนือ
 
1. นายอวตาร  บริบูรณ์วัฒน์
2. นายมีชัย  ศรีโนนยาง
 
140 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 85.2 ทอง 15 โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. นางสาวจิรพันธ์  ไถวเลิศ
2. นางสาวชญาดา  แก้วอุดม
3. นางสาวชณิตา  จันทร์เทา
4. นายธนบัตร  จันทัง
5. นายธีรวัสส์  อนันต์โสพล
6. นายนันทิพัฒน์  ชุมแวงวาปี
7. นางสาวพรรภษา  พรมแพง
8. นางสาวศิริรัตน์  มิเถาวัลย์
9. นางสาวอินทิรา  วันละ
10. นางสาวโดรีน  ไคนิลา
 
1. นางสาวหัถยา  เคราะห์ดี
2. นางสาวดวงพร  อาจเดช
3. นายชินภัทร  พรมดี
 
141 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 75.8 เงิน 18 โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. นางสาวนงนภัส  ชนไพโรจน์
2. นางสาวพิยดา  โพธิเศษ
3. นางสาวสุทธิดา  พรมเลา
4. นางสาวสุภาภรณ์  สิงวิสุทธิ์
5. นางสาวสุภาวดี  สาระสิทธิ์
 
1. นางสาวอรทัย  บุตรหมื่น
2. นางสาวรสสุคนธ์  พรมมา
 
142 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 75.4 เงิน 18 โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. นางสาวกาญจนา  สุมังเกษตร
2. นางสาวดุสิตา  ศรีหานารถ
3. นางสาวพิมพ์อรุณ  ป้องเขต
4. นายอัษฎาวุธ  หอมดี
5. นางสาวเนตรนภา  ราวัน
 
1. นางสาวอรทัย  บุตรหมื่น
2. นางสมฤดี  อุดมโคตร
 
143 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 90.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. เด็กหญิงพรพิมล  บุตรพันธ์
2. เด็กหญิงมณิสรา  ประดาพล
3. เด็กหญิงสุภัสสรา  โยทาวงษ์
 
1. นายสุภชัย   แก้ววังชัย
2. นางสาวนิภาพร  กันยาวงค์
 
144 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 84.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. นางสาวจุฑามาศ  พัฒนาศูนย์
2. นางสาววณิชชญาพร   บุษราคัม
3. นางสาวศศิกานต์   แสงเมือง
 
1. นายสุภชัย   แก้ววังชัย
2. นางสาวจิตรนาถ  เพชรรั่ว
 
145 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 82.75 ทอง 21 โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  จันทร
2. เด็กหญิงน้ำเพชร  หาหนองหว้า
3. เด็กหญิงปาริฉัตร  วงษ์พิพัฒน์
 
1. นายสมเกียรติ  ศรีคำมุง
2. นางสาวลำไพ  ต้นวงศ์
 
146 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 88.6 ทอง 20 โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. นางสาววัชราภรณ์  ต้นกันยา
2. นางสาวศลิษา  ศรีเชียงสา
3. นางสาวศิริรัตน์  อำภวา
 
1. นางสาวพรนภา  ร่มจันทร์
2. นางสาวเพชรี  ภูแสงศรี
 
147 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 93 ทอง 10 โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. เด็กชายชลพินทุ์  ตรีศาสตร์
2. เด็กหญิงณัฐรุจา  เนื้อไม้หอม
 
1. นายชัยนันท์  คำหลาย
2. นางสาวมัศยา  จันทวิเศษ
 
148 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 63 ทองแดง 49 โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. เด็กชายนันทวัน  หล้ามูล
2. เด็กชายอัครวิชญ์  พบวงษา
 
1. นายวรวุฒิ  กกขุนทด
2. นางธิดารัตน์  ใจสุข
 
149 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 80 ทอง 14 โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. เด็กชายกิตติกวิน  บุพผา
2. เด็กชายวีรพล  บุรี
 
1. นายภัทราวุธ  เวทย์วีระพงศ์
2. นายสมศักดิ์  แก่นณรงค์
 
150 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 72 เงิน 49 โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. นายพีรวิชญ์  สอนเสน
2. นายเศรษฐพงษ์  บุญภา
 
1. นายภัทราวุธ  เวทย์วีระพงศ์
2. นางสาวศุภธิดา  แสงโทโพธิ์
 
151 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 81 ทอง 16 โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. เด็กชายจักรเพชร  แสงศรี
2. เด็กชายทิวากร  ทองดีเขียว
 
1. นายภัทราวุธ  เวทย์วีระพงศ์
2. นางธิดารัตน์   ใจสุข
 
152 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 62 ทองแดง 52 โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม 1. นายทินกร  สุปัญโญ
2. นายนัฐพงศ์  ทรายงาม
 
1. นายสมาน  ล้ำลอง
2. นายไมตรี  สุ่มมาตร
 
153 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 80 ทอง 44 โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. นางสาวชรินรัตน์  บุตรเขียว
2. นายอดิเทพ  โควังชัย
 
1. นายวรวุฒิ  กกขุนทด
2. นายรุ่งโรจน์  มั่งคำ
 
154 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 62 ทองแดง 44 โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. เด็กชายจิตติภูมิ   ภูมิประเสริฐ
2. เด็กชายธนวุธ  ทองแดง
 
1. นายชัยนันท์  คำหลาย
 
155 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 77.2 เงิน 27 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. เด็กหญิงชิโนรี  สังเกื้อ
2. เด็กชายเอกอนุชา  ไชยเสนา
 
1. นางสาวชญาณิทิพย์  เขจรสิทธิ์
2. นางสาวศรัญญา  แก้วหาญ
 
156 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 76 เงิน 26 โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. นางสาวสุวรรณณี  สุบิน
2. นางสาวเบญจทิพย์  ศรีขา
 
1. นายรุ่งโรจน์  มั่งคำ
2. นายวรวุฒิ  กกขุนทด
 
157 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 20 เข้าร่วม 29 โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. นายพีรพัฒน์  ศรีหาภูธร
2. นายวงศกร  เหลาพร
 
1. นายรุ่งโรจน์  มั่งคำ
2. นางสาวอมรรัตน์  จุมพล
 
158 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 72.4 เงิน 41 โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. เด็กหญิงกัลยา  วงษ์ชัยยา
2. นายชาญวิทย์  หลานวงศ์
3. เด็กหญิงปุณยวีร์  สารกุล
 
1. นางสาวอมรรัตน์  จุมพล
2. นางธิดารัตน์  ใจสุข
 
159 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 76 เงิน 23 โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. นางสาวปารย์ไพลิน  วิสาสังข์
2. นางสาวสุกัญญา  กิติมา
3. นางสาวสุวนันท์  สุบิน
 
1. นางสาวอมรรัตน์  จุมพล
2. นางธิดารัตน์  ใจสุข
 
160 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 76 เงิน 46 โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม 1. นายพีรพัฒน์  บุญเสนาะ
2. นายศักดิ์พล  แสงบุดดา
 
1. นายสมาน  ล้ำลอง
2. นายปริญญา  ศรีโบราณ
 
161 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 62.6 ทองแดง 53 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. เด็กชายธนากร  น้อยเสนา
2. เด็กชายวชิระ  นามวงษา
3. เด็กชายเกริกเกียรติ  บุตรชาติ
 
1. นายธีรวัฒน์  เขจรสิทธิ์
2. นางสาวชญาณิทิพย์  เขจรสิทธิ์
 
162 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 60.5 ทองแดง 56 โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม 1. นายก้องภพ  ปัญญาแก้ว
2. นายปริญญา  สร้อยชื่น
3. นายอติพล  พันทา
 
1. นายสิริธัญญ์  ประสุนิงค์
2. นางกุลนฎา  ประสุนิงค์
 
163 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 60 ทองแดง 26 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. เด็กชายต่อตระกูล  อินธิศร
2. เด็กชายธนโชติ  บุญเกลียง
3. เด็กชายภัทรชัย  พลโรม
 
1. นายธีรวัฒน์  เขจรสิทธิ์
2. นางสาวชญาณิทิพย์  เขจรสิทธิ์
 
164 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 75 เงิน 19 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นายฐากูร  ไกยสา
2. นายภาณุ  ไชยจอกเกี้ย
3. นายภูวดล  แสงไสย์
 
1. นายธีรวัฒน์  เขจรสิทธิ์
2. นางสาวชญาณิทิพย์  เขจรสิทธิ์
 
165 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 91 ทอง 4 โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. เด็กชายทีปกรบดินทร์  อินทะสร้อย
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  ตาราษี
3. เด็กชายพิทักษ์พงศ์  ศิริบวรวิทย์
 
1. นายเรืองสิทธิ์   นามกอง
2. นายโยธิน  ธีระนันท์
 
166 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 91 ทอง 16 โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. นายธัญวิชญ์  ศรีเงิน
2. นายนาธาน  ทองแสง
3. นายปิตินันท์  พัวทวี
 
1. นายเรืองสิทธิ์   นามกอง
2. นายโยธิน  ธีระนันท์
 
167 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 90 ทอง 6 โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล 1. เด็กชายณัฐพล  คำตา
2. เด็กชายธีรพัฒน์  ดวงประเทศ
3. เด็กชายอรรถชัย  ยศทะแสน
 
1. นายเอนก  สุดใด
2. นางสาวอรวรรณ  สุวรรณเพ็ง
 
168 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 86 ทอง 7 โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล 1. นายธีรดนย์  ภูคัสมาส
2. นายปฏิภาณ  จันทะลุน
3. นายสุทธิพงษ์  อุดทาทอง
 
1. นายเอนก  สุดใด
2. นางสาวอรวรรณ  สุวรรณเพ็ง
 
169 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 90 ทอง 9 โรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา 1. เด็กหญิงตรีวิภา  ทองจันทร์
2. เด็กหญิงรุ่งนภา  บุตรคำโชติ
3. เด็กชายเอกพจน์  สุุขสวัสดิ์
 
1. นางสาวจิราพร  วรรัตน์
2. นางสาวอ้อแก้ว  เดือนอุประ
 
170 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 88 ทอง 7 โรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา 1. นายนัทพงษ์  สุุขสวัสดิ์
2. นางสาวพุฒกาญ  บุญยัสสะ
3. นางสาววนาพร  หมัดขาว
 
1. นางสาวจิราพร  วรรัตน์
2. นางสาวอ้อแก้ว  เดือนอุประ
 
171 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 75 เงิน 51 โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. นายกฤษฎากร  พิลาชัย
2. เด็กหญิงบัณฑิตา  ชีวเสริมสุข
3. เด็กหญิงยุวดี  ดียา
4. เด็กหญิงรัฐพร  ด่านเก่า
5. นางสาววัลย์สุภา  จังพล
6. เด็กหญิงวิภาวดี  สนขู่
 
1. นางพัชรินทร์  สุขสร้อย
2. นางสาวศริญญา  สุขสร้อย
 
172 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 81 ทอง 36 โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล 1. นางสาวปนัดดา  เบนาเยีย
2. นางสาวพลอยมณี  เถลิงผล
3. นายวัชรพงศ์  แดงมาก
4. นายวัชระชัย  สีชาทุม
5. นายวาทิตย์  จำปาแดง
6. นางสาวศิรินญา  ประคอง
 
1. นางดวงแก้ว  เจริญเชื้อ
2. นางสาวนัยน์ปพร  กบิลพัฒน์
 
173 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 80 ทอง 29 โรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  ภาเฮือง
2. เด็กหญิงอรปรียา  มีหล้า
3. เด็กหญิงอารียา  พวงพันธ์
 
1. นางสาวจิราพร  วรรัตน์
2. นางสาวอ้อแก้ว  เดือนอุประ
 
174 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 90.8 ทอง 5 โรงเรียนน้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวกุลสตรี  มูลกระโทก
2. นางสาวชลลดา  โคตรชุม
3. นางสาวอรพิน  พูลทอง
 
1. นางนวล  เกนวิถี
2. นางสาวเอื้อมพร  พิมพ์ไกร
 
175 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 85 ทอง 31 โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล 1. เด็กหญิงถิรดา  หล้าโคตร
2. เด็กหญิงนิภาดา  แพงบัวโฮม
3. เด็กหญิงปริศนา  มาตุ่น
 
1. ว่าที่ร้อยตรีบุญลม  พุ่มพฤกษา
2. นางสาวดวงจันทร์  โพธิสม
 
176 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 92 ทอง 5 โรงเรียนน้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวจีรนันท์  ศรีเฉลิม
2. นางสาววราพร  ไพรประชา
3. นายอรรคราธร  ศรีเคนา
 
1. นางสาวเอื้อมพร  พิมพ์ไกร
2. นางนวล  เกนวิถี
 
177 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 80 ทอง 45 โรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา 1. นางสาวจุติณัช  ศรีนวลจันทร์
2. เด็กหญิงนัยนา  ข้อยุ่น
3. นางสาวนิตยา  สุวรรณโฉม
 
1. นางนิภาพรรณ  พรหมโคตร
2. นางสาวมณีรัตน์  อินทรา
 
178 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 82 ทอง 35 โรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา 1. นางสาวดุจฤทัย  สีกวนชา
2. นางสาวตรีรัตน์  วงษ์ชัยยา
3. นางสาวเสาวลักษณ์  นาวัน
 
1. นางนิภาพรรณ  พรหมโคตร
2. นายเกษมศักดิ์  ดวงเพชร
 
179 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 93.4 ทอง 5 โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. เด็กหญิงกานต์นภัส  เค้าโนนกอก
2. เด็กหญิงศลิษา  วงษ์ธานี
3. เด็กหญิงอภิศรา  ดวงแก้ว
 
1. นางสาวเครือวัลย์  เทพจันดา
2. นางสาวชนนพร  แก้วจันทร์
 
180 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 88.4 ทอง 40 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นางสาวปาลิดา  สีโยแก้ว
2. นางสาวศศินา  สีบัวฮาม
3. นายสุชาติ  พิลามา
 
1. นางสาวศันสนีย์  รัตนถา
2. นางสาวเสาวลักษณ์  ไชยคำภา
 
181 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 84 ทอง 29 โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. เด็กหญิงจริยา  ทองศรี
2. เด็กหญิงชาลิสา  นามวิเศษ
3. เด็กหญิงนิตยา  ผิวแดง
 
1. นายเกรียงไกร  รักษาวงศ์
2. นางสาวชนนพร  แก้วจันทร์
 
182 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 81 ทอง 40 โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. นางสาวจุฑารัตน์   แก้วไวยุทธ
2. นางสาวภาวิณี  สีหปัญญา
3. นางสาวลภัทชา  สมเพชร
 
1. นางสาวเครือวัลย์  เทพจันดา
2. นางสาวสุธารัตน์  อนุกูลประเสริฐ
 
183 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 89.5 ทอง 9 โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม 1. เด็กชายณัฐภูมิ  ธรรมสิมา
2. เด็กหญิงตรีวราง  สันสมบัติ
3. เด็กหญิงสุจิรา  เหล่าศรีคู
 
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ  ไชยะเวช
2. นางอุไร  ครองผา
 
184 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 91.8 ทอง 11 โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม 1. นางสาวกันทิมา  กองอ้น
2. นางสาวปณิศา  แสนสมบัติ
3. นางสาวปิยฉัตร  ชมพุฒ
 
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ  ไชยะเวช
2. นายณัฐดนัย  เกาะหาร
 
185 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 77 เงิน 31 โรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษา 1. เด็กหญิงนิภาพร   เศษรักษา
 
1. นางสาวพิมพ์โพยม   พิทักษ์
 
186 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 82 ทอง 15 โรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา 1. เด็กชายครรชิตพล  หงทอง
 
1. นางสาวยุพิน  ศรีธรณ์
 
187 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 83 ทอง 5 โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. นางสาวปาริฉัตร  ประสันนากูล
2. เด็กชายวิชาญ  วัฒนกามินท์
 
1. นางสาวอรทัย  บุตรหมื่น
2. นางสาวรสสุคนธ์  พรมมา
 
188 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 78 เงิน 15 โรงเรียนน้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กชายภัทรพงษ์  ลาพวง
2. เด็กชายศิวกร  สุ่มทรัพย์
 
1. นายวชิระ   ศิริสุนทร
2. นายสวีทศักดิ์  สำนักวงค์
 
189 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 92.33 ทอง 5 โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. เด็กชายเจษฎาง  แจ่มจรัส
 
1. นายวิทยา  เอื้อการ
 
190 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6 85.33 ทอง 20 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นายเกียรติยศ  คำแก้ว
 
1. นางฉวีวรรณ  พลธรรม
 
191 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 82 ทอง 37 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. เด็กหญิงสาลี่  พวกพระลับ
 
1. นางสาวนวลนลา  สำเภายนต์
 
192 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.4-ม.6 95 ทอง 4 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นายเอกรักษ์  พิลาเคน
 
1. นายทศพร  พลธรรม
 
193 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 86.13 ทอง 20 โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ 1. เด็กชายจตุรเทพ  พลเสนา
 
1. นายณัฐพล  บุญช่วย
 
194 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.4-ม.6 83.56 ทอง 31 โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. นายชาญณรงค์  นามวงษา
 
1. นายวิทยา  เอื้อการ
 
195 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 90.33 ทอง 24 โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. เด็กชายอนาวิน  โยธาวัน
 
1. นายวิทยา  เอื้อการ
 
196 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.4-ม.6 94 ทอง 14 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นายธนโชติ   สายสมคุณ
 
1. นางฉวีวรรณ  พลธรรม
 
197 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.6 88.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นายก้องกิดากร  จำบัวขาว
2. นายจิตตินันต์  กวนศรีรักษ์
3. นายฉัตรชัย  ภูสมพงษ์
4. นายณัฐวุฒิ   มูลสมบัติ
5. นางสาวธนพร  แสนเพ็งเคน
6. นายธนโชติ   สายสมคุณ
7. เด็กชายธวัชชัย  แสนโคก
8. นางสาวธารทิพย์  ภูคำวงค์
9. เด็กหญิงนันทิชา  ประสานพวง
10. นายปฏิพัทธ์  สืบเสน
11. นางสาวพิชชาภรณ์  ภูคำวงค์
12. นายพีรณัฏฐ์   แสนสิงห์
13. นางสาวภิชญากร  กันทำ
14. นายภูวนาจ  ปะวะเค
15. เด็กชายภูวนาถ  เลิงภูบัง
16. เด็กหญิงยุพาพร  ต้นกันยา
17. นางสาวรจนา  ศรีวิลัย
18. นายรุ่งอรุณ   จันทร์ปัญญา
19. นางสาววชิราภรณ์  ทิพย์เสถียร
20. นายศุภกิตติ์  พิมูลขันธ์
21. นางสาวสุดธิดา  แก้วศิลา
22. นางสาวสุดารัตน์  คำเมือง
23. นางสาวสุทธิดา  แสงรูจี
24. นายอดิรุจ  บุตรกุล
25. นายอรรคเดช  หมอแพทย์
26. นางสาวอรอุมา  แสนฤดี
27. นางสาวเกวลิน  จันทะดี
28. นายเกียรติยศ  คำแก้ว
29. นางสาวเสาวลักษณ์  ภาภิรมย์
30. นายเอกรักษ์  พิลาเคน
 
1. นางฉวีวรรณ  พลธรรม
2. นายทศพร  พลธรรม
3. นางสาวนวลนลา  สำเภายนต์
4. นายวีระวัฒน์  พลชัยมาตย์
5. นายวชิรวิชญ์  มิ่งแม้น
6. นายภูมิศักดิ์เสรี  สาสีดา
7. นางลักษณ์มณี  แสงสุพิน