สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) [กลุ่ม สพม.ขอนแก่น 3]

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ
จังหวัดบุรีรัมย์
ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 76 เงิน 29 โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา 1. เด็กหญิงอัญชลี  แพงจันทร์โท
 
1. นางขนิษฐา  ถ้ำหิน
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรีหนองกาววิทยา 1. นางสาวปวีณา  ผาจ้ำ
 
1. นางสาวพัชรพร  กะลาม
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 73.3 เงิน 7 โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา 1. เด็กหญิงนันทิชา   พรมชัยยา
 
1. นางสาวสุพักตร์  มาซา
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 47 เข้าร่วม 38 โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม 1. นางสาวรุ่งราวรรณ์  พุทธโค
 
1. นางอมรรัตน์  เดชะสิทธิ์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 12 เข้าร่วม 54 โรงเรียนพล 1. เด็กหญิงกนกพรรษา  ศรีสุวอ
 
1. นางดารารัตน์  ชัยชนะ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 29 เข้าร่วม 40 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 1. นางสาวอรพรรณ  นาอุดม
 
1. นางสาววรารัตน์  ศรีบุดดา
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 80 ทอง 24 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 1. เด็กหญิงสิริยา  เพียรธานี
 
1. นางกาญจนา  ประดับวัน
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 91.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม 1. นางสาวจารุนันท์  สุภา
 
1. นางอมรรัตน์  เดชะสิทธิ์
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 78.6 เงิน 30 โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา 1. เด็กหญิงหทัยวรรณ  กระโจมทอง
 
1. นางสาวรัตติพร  ศรีนาง
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 40.25 เข้าร่วม 55 โรงเรียนพล 1. นายชัยวัฒน์  ทองภู
 
1. นางพิมลพรรณ  จันมา
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 84 ทอง 12 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 1. เด็กหญิงจิตติยาภรณ์  บ้วนนอก
2. เด็กหญิงบุรฑริกา  บุญเพลิง
 
1. นางสาวจรินทร์พร  คำคอน
2. นางเจิมขวัญ  อิสสระพงศ์
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ม.4-ม.6 57.8 เข้าร่วม 39 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 1. นายจักรกฤษณ์  กองเกิด
2. นายณัฐกิตติ์  เถียรวิทวัส
 
1. นางมยุรี  อ้นอมร
2. นายสุจินต์   หาญโสภา
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 68.2 ทองแดง 60 โรงเรียนอมตวิทยา 1. เด็กหญิงชุติพรพรรณ  โชติราษี
2. เด็กหญิงอริสรา  โคตจันทึก
 
1. นายธิษกานต์  นามวงษ์
2. นางสาวรจนา  อุดมวงศ์
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 81.68 ทอง 27 โรงเรียนอมตวิทยา 1. นางสาวสุธาสินี  กองแก้ว
 
1. นายธิษกานต์  นามวงษ์
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 37 เข้าร่วม 18 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 1. นายประสิทธิพงษ์  ประถาทะยัง
 
1. นายจักรี  ฦาชา
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 65.4 ทองแดง 30 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ทิพย์บุญผล
2. เด็กหญิงปิยะกานต์  ราชเมืองศรี
3. เด็กหญิงเกษราภรณ์  ขุนแก้ว
 
1. นายจักรี  ฦาชา
2. นางจันทิมา  ไปดี
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 1. นายกร  รัศมีปัญญาทิพย์
2. นางสาวปรียาพร  บุตรศาสตร์
3. นางสาวปุษยา  แวมประชา
 
1. นายสุรชัย  สุขรี
2. นางสาวเมธาวี  ศรีปลัดกอง
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 13 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 1. เด็กหญิงปณัฎฎา  ชัยยะโชค
2. เด็กหญิงภูริชญา  เกิดศักดิ์ ณ แวงน้อย
3. เด็กหญิงรชตา  คำศรี
 
1. นายวรวุธ  อัครกตัญญู
2. นางสุมาลี  ภูศรีอ่อน
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 75 เงิน 21 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 1. นางสาวณัฐธิดา  อุตรศรี
2. นางสาวอฐิตา  จันทราไชย
3. นางสาวอรวรา  เหล็กกล้า
 
1. นายจักรี  ฦๅชา
2. นางนิตยา  พรมเกตุ
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 66 ทองแดง 44 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 1. เด็กชายกฤตธรรม  กองเกิด
2. เด็กชายศรุติ  คำพิลา
 
1. นายวรวุธ  อัครกตัญญู
2. นายสุรชัย  สุขรี
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 68 ทองแดง 39 โรงเรียนอมตวิทยา 1. นายพันธกานต์  อินนอก
2. นายเพชรพิรุณ  เทพจิตร
 
1. นายมณฑล  ศรีสงคราม
2. นายประดิษฐ์  ปัตตานี
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม 50 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 1. เด็กชายศุภากร  กองเงินนอก
 
1. นายวรวุธ  อัครกตัญญู
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 64 ทองแดง 52 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 1. นายนวดล  สมทา
 
1. นายวรวุธ  อัครกตัญญู
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 73.44 เงิน 53 โรงเรียนอมตวิทยา 1. เด็กหญิงนภาลัย  ดลพันธุ์
2. เด็กหญิงภาวินี  พรมนอก
 
1. นางสาวศรัญญา  ไสวดี
2. นางเบญจรัตน์  จันทะรัง
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 67.45 ทองแดง 60 โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม 1. นางสาวอนุธิดา  พฤฒิคณี
 
1. นางวนิดา  คณะวาปี
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 52 โรงเรียนท่านางแนววิทยายน 1. เด็กหญิงลีลาวันต์  ชาลี
 
1. นางสาวธินากร  นนทะเสน
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 99.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม 1. นางสาวสินธรา  เคนคำภา
 
1. นางวนิดา  คณะวาปี
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 74.8 เงิน 51 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 1. เด็กหญิงกรชวัล  ศรีชมพู
2. เด็กหญิงปิยะธิดา  ดีจะมาลา
3. เด็กหญิงศศินภา  วงษ์เรือง
 
1. นางปาริฉัตร์  เมฆะสุวรรณดิษฐ์
2. นางศิริพร  เหง้าศรี
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 70 เงิน 23 โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา 1. นางสาวขวัญนุช  จันดา
2. นางสาวชุณหกาญจน์  อ่อนสกุล
3. นางสาวมะปราง  สิงห์ซอม
 
1. นางอัมพลิกา  เปรมศรี
2. นางอรอนงค์  แก้วนอก
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 67.6 ทองแดง 58 โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา 1. เด็กชายณัฐิวุฒิ  อินอ่อน
2. เด็กชายปรเมศร์  คาตา
3. เด็กชายสุวพัชร  นาคต้อย
 
1. นางสาววิไลพร  กะลาม
2. นางสาวเนตรนภา  ตุ้ยศักดิ์ดา
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 71 เงิน 54 โรงเรียนพล 1. นายนัฐวัฒน์  โคบาล
2. นายศุภกรณ์  กล้าหาญ
3. นายอริยะ  แถวโสภา
 
1. นายวสันต์  คุ้มสุข
2. นางสาวปวีณา  ปราบมนตรี
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 76.4 เงิน 56 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 1. เด็กหญิงกานต์สินี  เหล่าขัติยะ
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  สิงห์ศรี
3. เด็กหญิงวรรณรดา  คำดี
 
1. นายจรัส  ที่รัก
2. นางหมอกฟ้า  ที่รัก
 
33 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 67.2 ทองแดง 57 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 1. นางสาวกชกร  พลเสนา
2. นางสาวนุธิญาดา  ใสบาล
3. นางสาวเกศสุดา  นิมิต
 
1. นายจรัส  ที่รัก
2. นายหมอกฟ้า  ที่รัก
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 72 เงิน 43 โรงเรียนศรีหนองกาววิทยา 1. เด็กชายวัชรพล   สมอแข็ง
2. เด็กหญิงสิรินทิพย์  วงษ์อินทร์จันทร์
 
1. นางสาวสิรินทร  พรมสวัสดิ์
2. นางสาวอัมพร  จิตรนอก
 
35 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 76.4 เงิน 41 โรงเรียนพล 1. นายนวพล  บุตรวิชา
2. นางสาวสุภาวดี  นาชัยลาน
 
1. นางสาวพิลึก  นิลศิริ
2. นายวสันต์  คุ้มสุข
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 68.86 ทองแดง 44 โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา 1. เด็กชายชนะชัยศาล  เสนผาบ
2. เด็กชายธนดล  เทศศรีเมือง
 
1. นายสุทธิพงษ์  โฮมแพน
2. นายเสริมพล  แสบงบาล
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 71.22 เงิน 34 โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา 1. เด็กชายธีรภัทร์  แพไธสง
2. เด็กชายศตวรรษ  กระลาม
 
1. นายสุทธิพงษ์  โฮมแพน
2. นายเสริมพล  แสบงบาล
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 16 เข้าร่วม 42 โรงเรียนสันติพัฒนกิจวิทยา 1. นายปริญญา  มาลาเวช
2. นายปัญนวิทย์  ไสยมาล
3. นายสหราช  สีเกิ้ง
 
1. นายปิยวุฒิ  พรมภักดี
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 90 ทอง 14 โรงเรียนท่านางแนววิทยายน 1. เด็กหญิงกฤติยา  หนันทุม
2. เด็กหญิงทองเพชร  อันชื่น
3. เด็กหญิงสุกัญญา  บุตรแวง
4. เด็กหญิงสุนิตยา  ทัศวงค์
5. เด็กหญิงสุวนันท์  จันทร์หอม
 
1. นายอนุกูล  วงษ์นาง
2. นายธีรยุทธ  ไชยลา
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 82 ทอง 59 โรงเรียนโนนข่าวิทยา 1. นางสาวครุฑชาติ  ธรรมพิชิตศึก
2. นางสาวชมพูนุช  ลาบัวสาร
3. นายณัฐวุฒิ  กองแสน
4. นางสาวพิมพิศา  ปัญญาใส
5. นายสุภวัฒน์  บัวกอง
 
1. นางสาวแพรพลอย  อัศวพัฒนากูล
2. นายไพโรจน์  เลื่อยไธสง
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 84 ทอง 10 โรงเรียนท่านางแนววิทยายน 1. เด็กชายณัฐนนท์  พลศรีพิมพ์
2. เด็กชายณัฐนันท์  พลศรีพิมพ์
3. เด็กหญิงปิยะธิดา  บุญคำ
4. เด็กหญิงพลอยชมพู  บรรลือ
5. เด็กชายภัทรพล  เดชพละ
 
1. นายธนพัฒน์  นิมิตรบรรณสาร
2. นายมนตรี  กรมทำมา
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 86 ทอง 47 โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม 1. นางสาวจิราวรรณ  จักรพิมพ์
2. นางสาวอภิญญา  โคสาดี
3. นางสาวเกศราภรณ์  แสนป้อง
4. นางสาวเครือฟ้า  ปลัดศรีช่วย
5. นางสาวเครือมาส  ปลัดศรีช่วย
 
1. นางสาวภัสญาดา  ปลัดศรีช่วย
2. นางสาวสะอาด  ชนชนะชัย
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 83 ทอง 48 โรงเรียนแวงน้อยศึกษา 1. นายบุญฤทธิ์  บุตรแวง
2. นางสาวปภาวรินทร์  ศรีทอง
3. นางสาววรรณนิษา  แก่งสันเทีย
4. นางสาววลัยลักษณ์  น้อยเภา
5. นางสาวเกศกนก  ล้านพลแสน
 
1. นายนันทวัฒน์  ฝั่งสระ
2. นายสุรศักดิ์  บุญร่วม
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 87 ทอง 37 โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม 1. เด็กหญิงสุดาชา  ศรีโคตร
 
1. นางวรษา  ปัทมโสภาสกุล
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 91 ทอง 23 โรงเรียนสันติพัฒนกิจวิทยา 1. นางสาวนฤมล  ดวงวิสัย
 
1. นางสาววรมัย  สิงห์แก้ว
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 91.2 ทอง 41 โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม 1. เด็กชายปฏิภาณ  ทารี
2. เด็กหญิงปิยธิดา  เตโพธิ์
 
1. นางสาวกฤษณา  ศรีเสมอ
2. นางเอมอร  โคตรภูธร
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 91 ทอง 52 โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา 1. นายพงษ์พิศักดิ์  แก้วลุน
2. นางสาวสาวิตรี  ศรีเตชะ
 
1. นายชัยยา  เวฬุวรรณ
2. นางพิศมัย  เดิมสันเทียะ
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 83.5 ทอง 59 โรงเรียนท่านางแนววิทยายน 1. นางสาวกุลธิดา   ชัยชนะ
2. นางสาวชลลดา  กานุสนธิ์
3. เด็กชายณัฐกฤต  บุรกรณ์
4. นางสาวภาณุมาศ  แดนดงยิ่ง
5. เด็กชายภูวนัย  ไกรวัน
6. เด็กชายวานิตย์  ไทยน้อย
7. เด็กหญิงวิลาสินี  ดวงจิตร
8. นางสาวสุชาดา  สู้สงคราม
9. เด็กชายอภินันท์  พะรารัมย์
10. เด็กชายเกรียงไกร  คำสีนิล
 
1. ว่าที่ร้อยตรีวุฒิชัย  แสงจันทร์
2. นายอนุกูล  วงษ์นาง
3. นายมนตรี  กรมทำมา
 
49 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 71 เงิน 18 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 1. เด็กหญิงภัตชริตา  เอเชีย วิทธิคาย
2. เด็กหญิงอริสรา  นาราษฎร์
 
1. นางอรวรรณ  ธรรมทอง
2. นางวารุณี  โพธิลักษณ์
 
50 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 66 ทองแดง 34 โรงเรียนอมตวิทยา 1. นางสาวจุฑามาตย์  ปัญญาสาร
2. นายธีรภัทร  สีหามาตย์
 
1. นายฑีฆายุ  บูรภักดิ์
2. นายสิทธิพงษ์  ไชยสิงห์
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 85 ทอง 35 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 1. นายธัญกร  อาษานอก
 
1. นางระเบียบ  บุตรสุโพธิ์
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 93 ทอง 17 โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา 1. นายวุฒิชัย  ศิริรางกูล
 
1. นางจุฬาพร  ภักดี
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 70 เงิน 49 โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา 1. เด็กชายธีรภัทร์  แก้วพรม
 
1. นางจุฬาพร  ภักดี
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 84 ทอง 32 โรงเรียนศรีหนองกาววิทยา 1. นางสาวจิราวรรณ  บุตรหา
 
1. นายปรีชา  สุทธิราวุธ
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 89 ทอง 26 โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม 1. เด็กหญิงมาลาตี  โขมาวัตร์
 
1. นางอารีรัตน์   สีมาตร
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 86 ทอง 25 โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม 1. นางสาวอารีรัตน์  ฤาแรง
 
1. นางอารีรัตน์   สีมาตร
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 87 ทอง 9 โรงเรียนศรีหนองกาววิทยา 1. เด็กชายสรายุท  หารเทศ
 
1. นายปรีชา  สุทธิราวุธ
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 94 ทอง 4 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 1. นายทนงศักดิ์  โพธิ์ลี
 
1. นายปรีชา  ปล้องยาง
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 80 ทอง 48 โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา 1. เด็กหญิงนพมาศ  พรมกลาง
2. เด็กหญิงนิรชา  สุหา
 
1. นางจุฬาพร  ภักดี
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 79 เงิน 29 โรงเรียนศรีหนองกาววิทยา 1. เด็กชายวรากรณ์  นารินทร์
 
1. นายปรีชา  สุทธิราวุธ
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 92 ทอง 42 โรงเรียนศรีหนองกาววิทยา 1. นายชนินธร  บุตรนอก
 
1. นายปรีชา  สุทธิราวุธ
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 93 ทอง 12 โรงเรียนศรีหนองกาววิทยา 1. เด็กชายกิตติธร  เทียบแก้ว
2. เด็กชายรัฐศาสตร์  ปติตานัง
3. เด็กชายวิทยา  ผิวสอาด
 
1. นายปรีชา  สุทธิราวุธ
2. นางชลธิชา  ทองแม้น
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 80 ทอง 33 โรงเรียนศรีหนองกาววิทยา 1. นายจักรกฤษณ์  ผิวสอาด
2. นายณัฐพงษ์  คำจริง
3. นายพรพิชิต  หงส์สิงห์
 
1. นายปรีชา  สุทธิราวุธ
2. นายสถิตย์  บุญเทียม
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม 23 โรงเรียนพล 1. เด็กชายณัฐวัตร  ยะถีโล
 
1. นางสาวแววดาว  เภาพานต์
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 23 โรงเรียนพล 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ศรีจันทึก
 
1. นางสาวแววดาว  เภาพานต์
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 76 เงิน 17 โรงเรียนพล 1. เด็กหญิงลิลนา  วิชสาร
 
1. นางสาวแววดาว  เภาพานต์
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 60 ทองแดง 39 โรงเรียนพล 1. นายจักรี  โคตรประทุม
 
1. นางสกุณา  จำนงค์ถ้อย
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 82.4 ทอง 29 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 1. เด็กชายธนัยสิทธิ์  ชัยปรัชญาวงศ์
2. เด็กชายนครินทร์  สิมมาลี
3. เด็กชายปัญญาภูมิ  คำสีแก้ว
4. เด็กหญิงพิชญานันท์  เพ็ชรภา
5. เด็กชายมงคล  เบิกบาน
6. เด็กชายเดชนคร  เลานอก
 
1. นายชาญชัย  คำสีแก้ว
2. นางสาวจิระประภา  โพธิเล
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 83.66 ทอง 21 โรงเรียนเบญจมิตรวิทยา 1. นายธีรยุทธ  อนุรักษ์ชัย
2. นายนิวัฒน์   บุญโต
3. นายวิษณุ    แสนคำ
4. นายศุภสิทธิ์   เหลืองงาม
5. นายสุคนธ์    คุณรงค์
 
1. นายกฤษกร  ปุ้งโพธิ์
2. นายจตุพล  นนทะบูรณ์
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 1. นายกรภัทร์  ทับลอย
2. นายกิตติมศักดิ์  สารโยธา
3. นายกิตปกรณ์  โงนขำ
4. นางสาวคำแก้ว  มะธิปะ
5. นางสาวจันทร์สุดา  กู้ทรัพย์
6. นางสาวฐิติวรดา  แสงคำ
7. นางสาวณัฐกานต์  รักษาบุญ
8. นายณัฐวัฒน์  แก้วนามอม
9. นางสาวดลนภา  ขำผา
10. นางสาวธนพร  ทิพย์ทอง
11. เด็กหญิงธิญาดา  ปลั่งกลาง
12. นายนครินทร์  แก้วคุณ
13. นายนัฐพงษ์  บุญราษฎร์
14. นายนาวิน  เส็งคำปาน
15. นายนิติวัฒน์  สิงห์บัณฑิต
16. นางสาวนิยากร  พานน้อย
17. นายปกรณ์  รัตนเวฬุ
18. นายปฐมพงศ์  บุตรวงษ์
19. เด็กหญิงปภาวรินทร์  สุริยะเสน
20. เด็กหญิงปภาวรินทร์  ปล้องยาง
21. นายประกิจ  ดวงมาลา
22. เด็กชายพลพล  พานนนท์
23. นายพลิทธิ์  กันหาไธสง
24. นายพัฒน์ระพี  พานิชชา
25. นายพันศักดิ์  วสุวิภา
26. นางสาวภัทราวดี  ลุนสำโรง
27. นางสาวมินตรา  วงษ์สมบัติ
28. นางสาวรัตนาภรณ์  บุญสงค์
29. นางสาววรรณพร  คำวังไชย
30. นางสาววราคณา  จ่ามีเคน
31. นางสาววิลาวัลย์  แก้วพรม
32. เด็กชายศรันย์กร  วงศ์หมาก
33. นางสาวศศิธร  ศรีอาภรณ์
34. นางสาวศิริวรรณ  กาฬภักดี
35. นายสุธิพงษ์  ประเทศสิงห์
36. นางสาวเกษมณี  นาจวง
37. เด็กหญิงเนติรัตน์  ปลัดศรีช่วย
38. นางสาวเสาวลักษณ์  แก้วแสนชัย
39. นางสาวโสรญา  จันปัญญา
40. นายไชยศักดิ์   ทวีชาติ
 
1. นายพีรเดช  เสนไสย
2. นางสาวปริศนา  หายหัตถี
3. นายพิพัชรพล  นาอุดม
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 84 ทอง 27 โรงเรียนพล 1. นางสาวกรรณิการ์  พุฒิเนตร์
2. นางสาวกัญญารัตน์  ชูเกิด
3. นางสาวจิราพร  พงษ์คำพันธ์
4. เด็กหญิงจีรนันท์  พรคำเดช
5. เด็กชายจีระศักดิ์   นารีคำ
6. นางสาวจุฑามาศ  หงษา
7. เด็กชายชัยชนะ  หล้าโคตร
8. นายณรงฤทธิ์  จันทมาตย์
9. เด็กชายณัชพล  ชนะภัย
10. เด็กหญิงณัฐนันท์  โลพิศ
11. เด็กชายณัฐภัทร  ศรีนา
12. เด็กหญิงณิชกรานต์  สิทธิราช
13. นางสาวทัพทนินทร  ชันชลา
14. นายนาวิน  นามมูล
15. นายนิติภูมิ  วงศ์พันธุ์
16. นายปฐมพงษ์  พลบุตร
17. นายพงษ์เพชร  นาแพง
18. เด็กหญิงพนิดา  สัตยาคุณ
19. นางสาววรรณวิษา  นามลิวัลย์
20. เด็กหญิงวรรณวิเศษ  ชมภูวิเศษ
21. เด็กหญิงวิภาวี  เถาว์ทิพย์
22. เด็กชายวีรวัฒน์  สิงห์น้อย
23. เด็กหญิงศรสวรรค์  ดีมั่น
24. เด็กหญิงศศิกัญญ์  สุวรรณแสน
25. นายศิริชัย  ไปแดน
26. นายศุภกร  มณีทัพ
27. เด็กชายศุภกฤษ์  กุลวงษ์
28. เด็กหญิงสมิตานันท์  จันดี
29. เด็กชายสรศักดิ์  หมื่นฤทธิ์
30. นางสาวสิรีธร  ปัสสาวะโก
31. เด็กหญิงสุกัญญา  สืบมา
32. เด็กหญิงสุธีธิดา  พันธ์แสง
33. นางสาวสุลักษณ์  สดชา
34. เด็กชายสุเมธ  บุบผาลา
35. นายอรรถกร  ลุนสำโรง
36. นายอรรถสิทธิ์  อวนญวน
37. นางสาวอรอุมา  ศรีแสงอ่อน
38. เด็กชายเรวัต  สายละคำ
39. นางสาวเสาร์วรี  บัวกระโทก
40. นายโชติภัทร  วงศ์สุวรรณ
 
1. นายธีรวัฒน์  บรรยง
2. นางสาวแววดาว  เภาพานต์
3. นางสุปรีดา  ประภาการ
4. นางสกุณา  จำนงค์ถ้อย
5. นางจินตนา  หางาม
6. นางสาวธิดารัตน์  วงศ์หาแก้ว
7. นายวีรดนย์  หอมทอง
8. นายสำเริง  นันหมื่น
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 93.33 ทอง 4 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 1. เด็กชายอัชชา  ลาสันตุ
 
1. นางสาวปริศนา  หายหัตถี
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 91.67 ทอง 5 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 1. นายณัฐวัฒน์  แก้วนามอม
 
1. นายพีรเดช  เสนไสย
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.66 ทอง 21 โรงเรียนไตรคามวิทยา 1. เด็กหญิงพิจิตรา  พงษ์ศิริ
 
1. นายสุขุม  บรรยง
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 82 ทอง 37 โรงเรียนพล 1. นางสาวธนธร  โกสิลารัตน์
 
1. นางสกุณา  จำนงค์ถ้อย
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง 39 โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม 1. เด็กชายอนุวรรต  นนท์ขันธ์
 
1. นางพิมผกา  บุระคำ
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 82.66 ทอง 39 โรงเรียนเบญจมิตรวิทยา 1. นายนัฐชานนท์   ผลเกิด
 
1. นายจตุพล  นนทะบูรณ์
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 73.67 เงิน 37 โรงเรียนท่านางแนววิทยายน 1. เด็กหญิงจันทร์ธิดา  จิตแสง
 
1. นายธีรยุทธ  ไชยลา
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 81.33 ทอง 15 โรงเรียนศรีหนองกาววิทยา 1. นางสาวกิตติยาภรณ์  หิรัญอร
 
1. นายอิสระ  พัฒนพิมพ์พงศ์
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 83.5 ทอง 52 โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม 1. เด็กชายศุภโชค  กุนอก
 
1. นางสาวหอมจันทร์  เจริญอินทร์
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 85 ทอง 52 โรงเรียนพล 1. นายพิทักษ์พงศ์  พรหมอินทร์
 
1. นางสกุณา  จำนงค์ถ้อย
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 77.5 เงิน 59 โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม 1. เด็กหญิงประภาศิริ  พลพยม
 
1. นางสาวหอมจันทร์  เจริญอินทร์
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 81 ทอง 55 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 1. นางสาวปริฉัตร  โชคชัย
 
1. นายชาญชัย  คำสีแก้ว
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 87.33 ทอง 4 โรงเรียนแวงน้อยศึกษา 1. นายภูตะวัน  มาตรพันธ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีกิตติพงศ์  เพียรแก้ว
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 92.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา 1. นายคนองศักดิ์  กุดนอก
 
1. นายสุเมธ  เชษฐา
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนพล 1. เด็กหญิงลิลนา  วิชสาร
 
1. นางสาวแววดาว  เภาพานต์
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 76.6 เงิน 58 โรงเรียนศรีหนองกาววิทยา 1. นางสาวอภิชญา  ประวันเน
 
1. นายอิสระ  พัฒนพิมพ์พงศ์
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 82 ทอง 19 โรงเรียนแวงน้อยศึกษา 1. เด็กหญิงกมลเนตร  วงเวียน
2. เด็กหญิงจันทิชา  วิชัยศึก
3. เด็กหญิงฐานะวรรณ  แก้วเจ็ดคำ
4. เด็กชายณัฐพงศ์  จันเส
5. เด็กหญิงณัฐริยาภรณ์  ช่วยนา
6. เด็กหญิงณัตินี  เจริญภูมิ
7. เด็กชายทนงศักดิ์  จันทร์เลื่อน
8. เด็กชายธงไชย  นารินทร์
9. เด็กชายธนกฤติ  จั่นขุนทด
10. เด็กชายธนภัทร  รัตนอนันท์
11. เด็กชายธันวา  จิตพันธ์
12. เด็กชายธีรภัทร  แก้วน้ำเที่ยง
13. เด็กชายธีระศักดิ์  บ้วนนอก
14. นางสาวปนัดดา  ศิริเวช
15. เด็กหญิงปนัดดา  ศิริเวช
16. เด็กหญิงปวีณา  พรรณา
17. เด็กหญิงพรประภา  เสาวิชิต
18. เด็กหญิงพัชรา  สวนไผ่
19. เด็กหญิงพีรดา  ปัตตาทานัง
20. เด็กหญิงฟางข้าว  สุขแป
21. เด็กหญิงมุฑิตา  งามมั่น
22. เด็กหญิงรติกานต์  เชาวลิตร
23. เด็กหญิงวยุรีย์  คูณสุข
24. เด็กหญิงวรรณภา  วิชาธรรม
25. เด็กหญิงวรรษพร  วัดทุ่งใหญ่
26. เด็กหญิงวิภาวินี  เกิดศักดิ์
27. เด็กชายสรวิชญ์  มาบภา
28. เด็กหญิงสาวิตรี  โพยนอก
29. เด็กชายสิทธิชัย  โคตสีเมือง
30. เด็กหญิงสุกัญญา  อินทร์สวรรค์
31. เด็กหญิงสุชาดา  จิตตศักดิ์
32. เด็กหญิงอภิญญา  กันยาธรรม
33. เด็กชายเจตริน  บุญชาญ
34. เด็กชายเตวิทย์  อาจสมัย
35. เด็กหญิงแก้วตา  รัตนา
36. เด็กชายไพรัตน์  โม่นอก
 
1. นายมนัส  นาคำ
2. นายบัณฑิต  ลักษณะภาวรรณ
3. นายยรรยง  รัตนสมบูรณ์
4. นายกัณฐรากรณ์  ไกรวัน
5. นางสาวพัชรี  มงคลอินทร์
6. นายประยงค์  สีมาพล
7. นางจันทร์เพ็ญ  ศีลพันธ์
8. นางนฤมล  ไสยสาลี
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 76 เงิน 31 โรงเรียนแวงน้อยศึกษา 1. นางสาวกรรณิกา  คำไมล์
2. นางสาวกัลยรัตน์  หิมมะ
3. นางสาวจิตรตรากูล  ถนอมจตุพร
4. นางสาวจิราวรรณ  คะลา
5. นายชวัลวิทย์  ไชยศรีรัมย์
6. นางสาวทราย  สว่างสุข
7. นางสาวธัญญาลักษณ์  มัครมย์
8. นางสาวธารวิมล  นาอุดม
9. นางสาวธิดารัตน์  ตงเท่ง
10. นางสาวนัญธวรรณ  เดินชัยภูมิ
11. นางสาวปฐมาวดี  นรินทร์
12. นายปรีชา  ไชยวุฒิ
13. นางสาวปิยมาศ  สวนไผ่
14. นางสาวพรพรรณ  เวฬุวนารักษ์
15. นางสาวพัชรา  นารีนุช
16. นางสาวมณีรัตน์  เศรษฐี
17. นางสาวยุพารัตน์  ป่าสน
18. นางสาวรายวรรณ์  นาเพ็ก
19. นางสาวรุ่งนภา  โฮชิน
20. นางสาวรุ่งอรุณ  ไม่ย่อท้อ
21. นางสาววริศรา  ชนะน้อย
22. นางสาววิภาพร  เวชวงษ์
23. นายวีระพล  อุตเสนา
24. นางสาวศิริการดา  ศรีธรรมมา
25. นางสาวศิรินยา  ดวงพิมพ์
26. นางสาวสุกัญญา  กองขึ้น
27. นางสาวสุดารัตน์  ทับโสดา
28. นางสาวสุวรรณา  โพธิ์ใต้
29. นางสาวสุวรรณี  โพธิ์ใต้
30. นางสาวอทิตติยา  บุญเพ็ง
31. นางสาวอาทิตยา  นาเม็ก
32. นางสาวอโณทัย  คนคิด
33. นางสาวเกตน์นิภา  ทิพหะ
34. นางสาวเกศฎาภร  ภูนา
35. นางสาวเกศเพชร  จีนชัยภูมิ
 
1. นายมนัส  นาคำ
2. นายบัณฑิต  ลักษณะภาวรรณ
3. นายยรรยง  รัตนสมบูรณ์
4. นายกัณฐรากรณ์  ไกรวัน
5. นางนฤมล  ไสยสาลี
6. นางสาวพัชรี  มงคลอินทร์
7. นายประยงค์  สีมาพล
8. นางจันทร์เพ็ญ  ศีลพันธ์
 
90 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 74.2 เงิน 40 โรงเรียนแวงน้อยศึกษา 1. เด็กหญิงชนาพร  วิชัยกุล
2. นายธนกฤต  ศรีโยธา
3. นายบัญญพนต์  รักษาเดช
4. เด็กหญิงฟางข้าว  สุขแป
5. นายภูวดล  พลไธสง
6. เด็กชายภูวดล  โทชัยภูมิ
7. นางสาวมณฑิตา  ศรีคำ
8. เด็กหญิงลักษณ์นา  แข็งขัน
9. นางสาวอรนุช  พานิชย์
10. เด็กชายไตรทิพย์  ธัญญกรรม
 
1. นางสาวลลิดา  ประภาการ
2. นางเนตรทอง  เพียรแก้ว
3. นางสาวจันทิมา  พรมพิลา
 
91 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 87.8 ทอง 35 โรงเรียนแวงน้อยศึกษา 1. นายบริบูรณ์  กองสุข
2. นางสาวประภัสสร  สุขุม
3. นางสาวประภาพร  สุขุม
4. นายพรชัย  น้อยไกรจักร
5. นางสาวพรสุดา  ศรีโยธา
6. นางสาวยมลพร  สุขุม
7. นายศิวดล  ประวาระณา
8. นายสหภาพ  กำลังวรรณ
9. นายสัญญา  ด่านจง
10. นางสาวสิรินยา  นาคุณ
 
1. นางพุทธรักษา  พิมพ์พันธ์
2. นางอุไร  ปาปะสา
3. นางสาวลลิดา  ประภาการ
 
92 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 76.4 เงิน 26 โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม 1. เด็กหญิงธนพร  พลพิทักษ์
2. เด็กหญิงภาวิณี  ศรีม่วง
3. เด็กหญิงศศิรญา  น้อยจิ๋ว
4. เด็กหญิงสุกานดา  เพชรฉิม
5. เด็กหญิงสุชานันท์  จันอะคะ
6. เด็กหญิงอินทิญา  แก้วภูมิแห่
 
1. นางสาวมิ่งขวัญ  สายเมือง
2. นางสาวรัมภ์ดา  แก้วศรีหา
 
93 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 88 ทอง 11 โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา 1. นายชินวัตร  ศรีทองสุข
2. นางสาวภาณุมาศ  ไกรมณี
3. นางสาวลัดดา  วังโตนด
4. นางสาวศิริรัตน์  พิมพ์ประเสริฐ
5. นางสาวสุดารัตน์  ถาดไธสง
6. นางสาวอรวรรณ  วรรณแก้ว
 
1. นางสาวอิงกานต์  ประวรรณะ
2. นางสาวนงเยาว์  ทองชื่น
3. นายสุเมธ  เชษฐา
4. นายเพทาย  พลรักษา
 
94 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 63.5 ทองแดง 54 โรงเรียนพล 1. เด็กหญิงชญาดา  เขียวรู
2. เด็กหญิงชลทิชา  พานนนท์
3. นางสาวณัฐพร  ศิริวัชรศิลป์
4. เด็กชายณิชพล  ชนะภัย
5. เด็กหญิงนภาพร  สารารัตน์
6. เด็กหญิงน้ำฝน  เขียวรู
7. เด็กหญิงปวีณา  วงษ์สมบัติ
8. เด็กหญิงพรกนก  วิชิต
9. เด็กชายภูมมินทร์  ผุยเต้า
10. เด็กชายอภิสิทธิ์  กองทุน
11. เด็กชายเอกพัฒน์  มีภักดี
12. นางสาวแพรวา  สุวรรณฝ่าย
 
1. นางสุปรีดา  ประภาการ
2. นางสาวอินทิรา  ดีแป้น
3. นางสาววิไลวรรณ  ปราบวิชิตร์
4. นางนงเยาว์  เถาหมอ
 
95 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 83.8 ทอง 50 โรงเรียนพล 1. นางสาวขนิษฐา  ผาค้อ
2. นางสาวนิตยา  บุตรี
3. นางสาวปิยพร  หมื่นนรินทร์
4. นางสาวพรทิภพา  ผิวนอก
5. นางสาวพลอยรุ่ง  โสภาอริยกิตติ์
6. นางสาวภัทรศยา  แพไธสง
7. นางสาวศุนิตา  สุโพธิ์
8. นางสาวสิรีธร  ปัสวะโก
9. นางสาวสุพิชา  ประเสริฐศิลป์
10. นางสาวสุภาวดี  ฮาดกัญญา
11. นางสาวสุลักษณ์  สุดชา
12. นางสาวเสาวรินทร์  แสนชาลี
 
1. นางสุปรีดา  ประภาการ
2. นางสาวอินทิรา  ดีแป้น
3. นางสาววิไลวรรณ  ปราบวิชิตร์
4. นางนงเยาว์  เถาหมอ
 
96 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 64.2 ทองแดง 39 โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม 1. เด็กหญิงจิรภัทร  ออมสิน
2. เด็กหญิงจิระนุช  ไกรวัน
3. เด็กหญิงฐิติมา  เสภา
4. เด็กหญิงนฤมล  หล้าบุดดี
5. เด็กหญิงปรารถนา   อินธิดา
6. เด็กหญิงพนิตสุภา  ธรรมคันธี
7. เด็กชายพิชิตชัย  หาระมาร
8. เด็กหญิงพิมลพรรณ  เสนาอินทร์
9. เด็กหญิงวริศรา   เถาเบา
10. เด็กหญิงวิภาวี  ลันนัน
11. เด็กหญิงศุภลักษณ์  เกิดเดช
12. เด็กหญิงสุดสายป่าน  รองศักดิ์
13. เด็กหญิงสุภาภรณ์   ปอศรี
14. เด็กหญิงอรอนงค์  เนื้อทอง
15. เด็กหญิงเบญญาภา  นิราช
16. เด็กหญิงไพรินทร์  ดีสุข
 
1. นางพิมผกา  บุระคำ
2. นางสาวพัชรี  ขวัญโพน
3. นายอรรคพร  จอมคำสิงห์
4. นายวสันต์  มั่นใจ
5. นายอนันต์  เวียงภักดี
 
97 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 85.37 ทอง 8 โรงเรียนอมตวิทยา 1. นางสาวจุฑามาศ  ลมมูลตรี
2. นายชนินทร์  สร้างนอก
3. นางสาวชลธิชา  วันนี
4. นางสาวณัฐกมล  หลาบพา
5. นางสาวนริศรา  เสนาบุตร
6. นางสาวปณิตา  ประทุมตรี
7. นางสาวพรทิพา  ขุ่ยคำมี
8. นางสาวพิชาภัสร์  มิสา
9. นางสาววริศรา  คำโส
10. นางสาววิลาสินี  จิตรสุข
11. นางสาวศิริสิรินธร  ทางไธสง
12. นางสาวสุพิชฌา  ชุ่มบุญยัง
13. นางสาวสุภัทรตรา  วิเชียร
14. นายสุรศักดิ์  ไชยแพน
15. นายอภินันท์  เสงี่ยมทรัพย์
16. นางสาวโยษิตา  คำดี
 
1. นางสาวิตรี  พรมศรีแก้ว
2. ว่าที่ร้อยตรีธาดา  เจริญสว่าง
3. นางสาวโสรยา  แก้วทุม
4. นายธนิต  ห้าวหาญ
5. นางสาวญาณัจรา  กุดนอก
 
98 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 85.25 ทอง 5 โรงเรียนพล 1. เด็กชายกิติพงศ์  กุลวงศ์
2. นายชินวัฒน์  รัตนวิจิตร
3. นายทรงพล  แก้วภักดี
4. เด็กชายธนายุทธ  บุญฮวด
5. นายไกรฤกษ์  วรรณนิยม
 
1. นางสาวศุภลักษมี  เภาพานต์
2. นางสาวแววดาว  เภาพานต์
 
99 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 74.33 เงิน 49 โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม 1. เด็กชายณัฐภูมิ  ทองสมบูรณ์
 
1. นางสาวนวลรดา  ก้อนคำ
 
100 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 74 เงิน 56 โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม 1. นายอัษฎายุธ  งวงช้าง
 
1. นางสาวเพชรา  เทือกเพีย
 
101 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 63 ทองแดง 55 โรงเรียนไตรคามวิทยา 1. เด็กหญิงสิรินทรา  กิติสกนธ์
 
1. นางอรอนงค์  เพชรตะกั่ว
 
102 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 89.8 ทอง 19 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 1. นางสาวเบญจมาศ  คำหารพล
 
1. นางวงเดือน  รุมฉิมพลี
 
103 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 60 ทองแดง 43 โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา 1. นายพูนศักดิ์  ตาแสง
 
1. นางรัทญาภรณ์  คำพิชิต
 
104 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 75.67 เงิน 53 โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา 1. เด็กหญิงกาญจนา  วงศ์สวาสดิ์
2. เด็กหญิงธนิตา  สุดหล้า
3. เด็กชายพลพล  เมื่อยไธสง
4. เด็กหญิงพัชรพร  มุ่งย่อมกลาง
5. เด็กชายอัครพรรณพงศ์  ชัยเรืองศรี
 
1. นางอรอุมา  สุวรรณหงษ์
2. นางกอแก้ว  ปะนันตา
 
105 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 79 เงิน 57 โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา 1. นางสาวจุฑามาศ  ยอดสาย
2. นายชัชวาลย์  สีเหลือง
3. นางสาวธนพร  ธนะสิริสุข
4. นางสาวปนัดดา  จิตจานุรัก
5. นางสาววิจิตรา  ปินตายอด
 
1. นางอรอุมา  สุวรรณหงษ์
2. MissNyincho  Vivian Viga-ah
 
106 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 85.33 ทอง 25 โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา 1. เด็กหญิงณัฏฐ์กฤตา  นุ่นขาว
2. เด็กหญิงวรรธนอร  นามลักษณ์
 
1. นางสาวศศิประภา  โพธิรัตน์
2. MissWang  Lantian
 
107 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 89.5 ทอง 41 โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา 1. นางสาวพัชรินทร์  เสมอ
2. นางสาวพิยดา  กะราม
 
1. นางสาวศศิประภา  โพธิรัตน์
2. MissWang  Lantian
 
108 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 62 ทองแดง 33 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 1. นางสาวทัศรินทร์   สีดำ
2. นางสาววรรษา   สมปัญญา
 
1. นางสาวไอยริณรัตต์   วังขันธ์
 
109 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 75.6 เงิน 31 โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา 1. นางสาวศิริวรรณ  แสนศรศรี
2. นางสาวสนานจิตต์  เจริญเหง่า
 
1. นางสาวศศิประภา  โพธิรัตน์
2. MissWang  Lantian
 
110 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 37 เข้าร่วม 29 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 1. นางสาวปัทมาภรณ์   ประทุมชัย
2. นางสาวอชิรญา   ไหทอง
 
1. นางสาวสุจิตรา   เบิกบาน
 
111 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 87.33 ทอง 29 โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา 1. นายจักรกฤษณ์  นอกตะแบก
2. นางสาวนฤมล  ระเวลี
3. นางสาวนัยน์กานต์  โสชัยยัน
4. นางสาวพนิดา  ปูประโคน
5. นางสาวเกตุสุดา  วินทะไชย
 
1. นางสาวศศิประภา  โพธิรัตน์
2. MissWang  Lantian
 
112 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 86.75 ทอง 23 โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา 1. นางสาวน้ำฝน  บุระดา
 
1. นางสาวศศิประภา  โพธิรัตน์
 
113 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 61 ทองแดง 24 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 1. นายเกียรติศักดิ์   อันพิมพ์
 
1. นางสาวณพสุ   เพชรสม
 
114 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 78.37 เงิน 37 โรงเรียนพล 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ปัสสา
2. เด็กหญิงอริศรา  อู่เถื่อน
 
1. นางสาวขวัญจิตร์  ประวัติศรี
2. นางวิศนี  มิเถาวัลย์
 
115 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 74.07 เงิน 51 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 1. นายตุลภากร  วงษ์โพธิ์
 
1. นางวงเดือน  รุมฉิมพลี
 
116 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 90.24 ทอง 6 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 1. เด็กหญิงจริยาภรณ์  มีครินท์
2. เด็กชายจุลจักร  มะธิปิไข
3. เด็กชายชาญวิชา  ไชยศรี
4. เด็กชายนิตินัย  คำภาเกะ
5. เด็กหญิงปาริฉัตร  วงศ์ธรรม
6. เด็กชายพนิตนาฎ  พรมนอก
7. เด็กหญิงพรพิล  เฉิดรัศมี
8. เด็กชายสิทธิรัตน์  ชัยปัญญา
 
1. นายพัศกร  คำโคตร
2. นางปริศนา  คำโคตร
3. นางสาวปฆรณี  พรมกันฑ์
 
117 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 88.85 ทอง 13 โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา 1. นายจักรภัทร  สาตร์นอก
2. นายภัทรพล  วงศ์นาโพธิ์
3. นายภูธเนศ  พรศักดิ์หาร
4. นายวชิระ  จันทร์แก้ว
5. นายวสุธร  สีหามาตย์
6. นายสิรภพ  เพ็ชรตะกั่ว
 
1. นายวิทยา  เดิมสันเทียะ
2. นางพิศมัย  เดิมสันเทียะ
3. นายมงคล  พรศักดิ์หาญ
 
118 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 60 ทองแดง 45 โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา 1. นางสาวณัฐริการ์  ทวีรัมย์
2. นางสาวดาวพระศุกร์  เพ็งพูน
3. นางสาวป้อนวิภา  ปะระกา
 
1. นางภัทราพร  แสงประพันธ์
2. นางอัญชลี  ปัญญาง
 
119 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 80.25 ทอง 34 โรงเรียนเบญจมิตรวิทยา 1. เด็กหญิงกิติญาพร   อังยศ
2. เด็กหญิงนภาพร   พรมสอน
3. เด็กหญิงอุไรพร  ปัญจะการ
 
1. นางพิมลรัตน์  จอดพิมาย
2. นายจตุพล  นนทะบูรณ์
 
120 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 88.9 ทอง 19 โรงเรียนเบญจมิตรวิทยา 1. นายธนชาติ  ไชยคำ
2. นางสาวนริศรา   เกียรตินอก
3. นางสาวพรชิตา   อุ่นเกิด
 
1. นางพิมลรัตน์  จอดพิมาย
2. นางประภัสสร  ผ่องสนาม
 
121 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 86 ทอง 23 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 1. เด็กหญิงพรชิตา  ไลไธสง
2. เด็กหญิงวีรภัทรา  จ้ายหนองบัว
 
1. นางนงลักษณ์  ประไกรวัน
2. นางวิทชรียา  ทองผาย
 
122 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 67 ทองแดง 43 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 1. เด็กชายณภัทร  หูชัยภูมิ
2. เด็กชายสหรัฐ  นามโยธา
 
1. นายวรวัฒน์  ทิพย์วัฒน์
2. นางนงลักษณ์  ประไกรวัน
 
123 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 51 โรงเรียนโสกนกเต็นประชาอุปถัมภ์ 1. เด็กชายชัยณรงค์  สินพล
2. เด็กชายภูวดล  สินทบ
 
1. นางสาวพัชนิยา  ยศมีบุญ
2. นางสาวบุหงา  หลักโคตร
 
124 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 72 เงิน 49 โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา 1. นายกฤตกร  แสนรัง
2. นายวงศกร  เวินเสียง
 
1. นางสาวพัชราภรณ์  รูปต่ำ
2. นางทัศนีย์   ทีปต์ธีรธรรม
 
125 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 52 โรงเรียนพล 1. เด็กชายธนายุต  จ่าบาล
2. เด็กชายพชรพล  ผาจ้ำ
 
1. นางสาวชลธิดา  แก้วสุพรรณ
2. นายวีรดนย์  หอมทอง
 
126 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 73 เงิน 26 โรงเรียนอมตวิทยา 1. นายรังสรรค์  แก้วคูนอก
2. นายศักดิ์สิทธิ์  กฤตเวทิน
 
1. นายปรัชญา  อุดมกาญจน์
2. นายมงคลชัย  โขงวงศ์
 
127 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 86 ทอง 18 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 1. นางสาวพรทิพย์  มิเถาวัลย์
2. นางสาวเกววลี  บุญโนนแต้
 
1. นายขวัญชัย  หายหัตถี
2. นางวิทชรียา  ทองผาย
 
128 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 70 เงิน 30 โรงเรียนอมตวิทยา 1. เด็กหญิงชมพูนุช  เดชคุณ
2. เด็กหญิงอนาเบล  อภิชญา แอช
 
1. นายมงคลชัย  โขงวงศ์
2. นายปรัชญา  อุดมกาญจน์
 
129 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 65 ทองแดง 53 โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา 1. เด็กหญิงจีรพร  ชาญตะกั่ว
2. เด็กหญิงพลอยไพลิน  บุญประกอบ
 
1. นางทัศนีย์  ทีปต์ธีรธรรม
2. นางสาวพัชราภรณ์  รูปต่ำ
 
130 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 64 ทองแดง 53 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 1. นายณัฏฐพงษ์  ฐานะวัน
2. นางสาวณัฐกานต์  ขีดเข้ม
 
1. นายวรวัฒน์  ทิพย์วัฒน์
2. นางพชิรารัชต์  ศิริปุณยนันท์
 
131 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 20 เข้าร่วม 29 โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม 1. นางสาวศศินิภา  มูลมัง
2. นางสาวอารียา  อุชี
 
1. นายพรพนา  พาโคกทม
2. นางสุนันทา  ดีมาก
 
132 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 70.2 เงิน 58 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 1. นายรัฐชัย  ตั้งตรีวีรกุล
2. นายวชิรวิชญ์  กองแก้ว
3. นายอัจฉริยะ  สมสกีสิทธิ์
 
1. นายวรวัฒน์   ทิพย์วัฒน์
2. นางพชิรารัชต์  ศิริปุณยนันท์
 
133 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอมตวิทยา 1. นางสาวทิพวรรณ  ชินบัวลา
2. นายธนากร  ทองตุ้ม
 
1. นายปรัชญา  อุดมกาญจน์
2. นายอธิวัฒน์  ยาตาแสง
 
134 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 64.8 ทองแดง 42 โรงเรียนเบญจมิตรวิทยา 1. เด็กชายณัฐพัฒน์  ชมสีฉันท์
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก   มิตะโค
3. เด็กชายศุรวุฒิ  กระลาม
 
1. นางทองไส  ทิพย์โพธิ์สิงห์
2. นางสุพัตรา  พลรักษา
 
135 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 76.2 เงิน 29 โรงเรียนเบญจมิตรวิทยา 1. นายธนวัฒน์   สมอินทร์
2. นายปรีชา  หลงกุล
3. นางสาวพรทิพย์   ทองยุทธ
 
1. นางทองไส  ทิพย์โพธิ์สิงห์
2. นางสุพัตรา  พลรักษา
 
136 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 60 ทองแดง 26 โรงเรียนแวงน้อยศึกษา 1. เด็กชายกิตติพิชญ์  สมัครสมาน
2. นายฐิติวัสส์  เสาวิชิต
3. เด็กชายภัทรพงศ์  ต่อติด
 
1. นายประหยัด  คำน้อย
2. นายนรวิชญ์  นักปราชญ์
 
137 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 65 ทองแดง 39 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 1. นายก้องภพ  แก้วกันฑ์
2. นายตนุสรณ์  สนธิมูล
3. นายอนุชา  นามชาลี
 
1. นางพชิรารัชต์  ศิริปุณยนันท์
2. นายวรวัฒน์  ทิพย์วัฒน์
 
138 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 73 เงิน 29 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 1. เด็กชายทศพล  ชมภูนุช
2. เด็กชายธีรเดช  แช่ฉั่ว
3. เด็กหญิงอชิรญา  แสนวงษ์
 
1. นางพชิรารัชต์  ศิริปุณยนันท์
2. นางนงลักษณ์  ประไกรวัน
 
139 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 93 ทอง 12 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 1. นายธวัชชัย  บัวจันทร์
2. นายภูมิ  เชิดพานิช
3. นายสิทธิศักดิ์  แสงกระสินธุ์
 
1. นางพชิรารัชต์  ศิริปุณยนันท์
2. นายวรวัฒน์  ทิพย์วัฒน์
 
140 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 60 ทองแดง 24 โรงเรียนแวงน้อยศึกษา 1. นายกิตติ  วงษ์อุทร
2. นายจีรพงษ์  อาจญาทา
3. นายมงคล  ทัพวร
 
1. นายสุรศักดิ์  บุญร่วม
2. นายธวัชชัย  ลาภไธสง
 
141 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 84 ทอง 26 โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม 1. นายชัยวัฒน์  ขันทอง
2. นายศิริพงษ์  ปางนิราช
3. นายอนุชา  ชาติเชื้อ
 
1. นายวัชรินทร์  ภิรมย์
2. นายภาสกร  จำปานิล
 
142 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 82 ทอง 31 โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม 1. นายฐตวัฒน์  เกษร
2. นายธีรพล  กลั่นบิดา
3. นายพงษ์สพัฒน์  ม่วงดวง
 
1. นายวัชรินทร์  ภิรมย์
2. นายทรงศักดิ์  กัญญาคำ
 
143 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 84 ทอง 18 โรงเรียนพล 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  พลเมือง
2. เด็กชายพชธกร  แจ้งสูงเนิน
3. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  พรมรินทร์
 
1. นายพิเชฐ  ประภาการ
2. นายสมชาย  หาดวรรณ์
 
144 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 82 ทอง 41 โรงเรียนพล 1. นางสาวนริศรา  ชยมชัย
2. นางสาววศินี  กอไม้
3. นางสาววิกานดา  หล้ามาชน
 
1. นายพิเชฐ  ประภาการ
2. นายสมชาย  หาดวรรณ์
 
145 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 84.5 ทอง 20 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 1. เด็กหญิงจินตนา  วังทอง
2. เด็กหญิงดลนภา  นามมุนตรี
3. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  รัตนธรรม
4. เด็กหญิงสุชานาถ  อามาตย์
5. เด็กหญิงอลิษา  นามวิจิตร
6. เด็กหญิงเขมจิรา  จงภักดี
 
1. นางสุดาทิทย์  เถาว์ทิพย์
2. นางสาวประไพวรรณ  พุทธโฆษ์
 
146 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 83 ทอง 20 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 1. นางสาวกานติมา  อะโน
2. นางสาวพัชราภรณ์  โยธานันท์
3. นายวีรวิชญ์  พระพรมทวีสิน
4. นายศิริชัย  สวรรค์ล้ำ
5. นางสาวสุภาพร  ชมทอง
6. นางสาวแพรวพรรณ  แก้วก่ำ
 
1. นางจันทรพร  เกตพิบูลย์
2. นางฐาปณี  เกตุภูเขียว
 
147 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 75 เงิน 39 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 1. เด็กหญิงกุลนัท  ชุมมา
2. เด็กชายศิโรดม  ศรีเกียรติ
3. เด็กหญิงสินิทรา  บ้วนนอก
 
1. นายจักรพันธ์  ทองผาย
2. นางมิ่งขวัญ  วงศ์สุรินทร์
 
148 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 86.6 ทอง 24 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 1. นางสาวปาริชาต  ประชากูล
2. นางสาวพัทธนันท์  เกตุธานี
3. นางสาวอมรรัตน์  วรอรรถ
 
1. นายกษิภัท  อย่างบุญ
2. นางสาวประไพวรรณ  พุทธโฆษ์
 
149 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 85 ทอง 31 โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา 1. เด็กหญิงญาตาวี  ประธานี
2. เด็กหญิงธนัญญา  วาตาดา
3. เด็กหญิงอภิสรา  สุขเพีย
 
1. นายกิตติภณ  โยธาภักดี
2. นายสุริยันต์  นันทชัย
 
150 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 74 เงิน 32 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 1. นางสาวกุลนิษฐ์  ชำกรม
2. นายชาญชัย  กำไรทอง
3. นางสาวเกวลิน  ประทีปเมือง
 
1. นายกษิภัท  อย่างบุญ
2. นางมิ่งขวัญ  วงศ์สุรินทร์
 
151 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 81 ทอง 42 โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา 1. นางสาวภัทรวดี  นาดี
2. นางสาวศุจิตรตรา  โชติชัย
3. นางสาวเปรมฤดี  เข็มมา
 
1. นางสาวอัจฉราวรรณ  เชื้อเจ้าทรัพย์
2. นางสาวอินทวรรณ  เชื้อเจ้าทรัพย์
 
152 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 85.4 ทอง 54 โรงเรียนพลพัฒนศึกษา 1. นางสาวทวินวิกา  คำลมูล
2. นางสาวปนัดดา  สอนชา
3. นางสาวศศิธร  ก้อนสีลา
 
1. นายสุริยะ  ลุนบง
2. นายธุวานันท์  ลุนบง
 
153 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม 1. เด็กหญิงธนธิดา  ดีหลี
2. เด็กหญิงนาฏอนงค์  จันทร์แก้ว
3. เด็กหญิงรุ่งนภา  สุขจันทร์
 
1. นางอุษณีย์  เทพมะที
2. นางสุภาพร  โคตรมณี
 
154 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 74 เงิน 48 โรงเรียนพลพัฒนศึกษา 1. นางสาวชลลดา  ธงชัย
2. นางสาวธิดา  นาคเรืองศรี
3. นายพัฒณพงษ์  หมื่นภักดี
 
1. นายสุริยะ  ลุนบง
2. นายธุวานันท์  ลุนบง
 
155 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 80 ทอง 53 โรงเรียนเบญจมิตรวิทยา 1. เด็กหญิงญารินดา    เพียนทานี
2. เด็กหญิงณัฐิดารัตน์  ราชซุยแสน
3. เด็กหญิงณิชชาพัณณ์    สีเดช
 
1. นางสาวกรรณิกา  มาตย์นอก
2. นางสาวณัฐิดารัตน์  อินทิแสน
 
156 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 89.5 ทอง 18 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 1. นางสาวธารินีย์  ชัยวงค์
2. นางสาววรวรรณ  ประพรต
3. นางสาวสุธิดา  สินทบ
 
1. นางสุทธาสินี  กันยาสุด
2. นางฐาปณี  เกตุภูเขียว
 
157 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 71 เงิน 9 โรงเรียนแวงน้อยศึกษา 1. เด็กชายพัชรพล  สุพินศรี
 
1. นางดวงจัน  เพชรสมัย
 
158 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง 19 โรงเรียนเบญจมิตรวิทยา 1. เด็กชายกำพล  แก้วตำแย
 
1. นางสุพัตรา  พลรักษา
 
159 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 83 ทอง 12 โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม 1. เด็กหญิงนุ่ม  โนนทองหลาง
2. เด็กหญิงปริมประภาพร  เอมโอษฐ์
3. เด็กหญิงพรพรรณ  สมบูรณ์น้อย
 
1. นางประทุมมา  มั่นใจ
2. นางจินตนา  หาแก้ว
 
160 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 88 ทอง 6 โรงเรียนศรีหนองกาววิทยา 1. เด็กชายระพีพัฒน์  สำโรงพล
 
1. นายปรีชา  สุทธิราวุธ
 
161 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 85 ทอง 5 โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม 1. เด็กหญิงวรรณกานต์  ยุติรักษ์
 
1. นางสาวมิ่งขวัญ  สายเมือง
 
162 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม 50 โรงเรียนเบญจมิตรวิทยา 1. เด็กชายภูชิชย์   สง่างาม
 
1. นายชนม์วิบูลย์  มาตย์นอก
 
163 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 42 โรงเรียนแวงน้อยศึกษา 1. เด็กชายสุทธิพงษ์  วงค์ไพศาล
 
1. นายสรัชศิลป์  พิทักษ์พุทธ
 
164 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 76 เงิน 11 โรงเรียนแวงน้อยศึกษา 1. นายจักรพรรดิ  โคตรน้อย
 
1. นายสรัชศิลป์  พิทักษ์พุทธ
 
165 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 82 ทอง 7 โรงเรียนแวงน้อยศึกษา 1. นายณัฐกฤษณ์  เวียงหลวง
2. เด็กชายวัฒนา  โคตรวงศ์ทอง
 
1. นางดวงจัน  เพชรสมัย
2. นายสุรศักดิ์  บุญร่วม
 
166 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 77 เงิน 19 โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม 1. เด็กชายบริวัฒน์  โคตรภูธร
2. เด็กชายไอศูรย์  วรราช
 
1. นายจิตติศักดิ์  ยุทธสนอง
2. นางตุรกี  สมสา
 
167 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 88.33 ทอง 15 โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม 1. เด็กชายภูมิภัทร  กองกูล
 
1. นายเฉลิมชัย  โคตุเคน
 
168 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6 80 ทอง 46 โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม 1. นายณรงค์ศักดิ์  วงศ์พงษ์คำ
 
1. นายชาญณรงค์  สุนาม
 
169 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 86 ทอง 24 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 1. เด็กชายนัทธพงศ์  สงแสนผาง
 
1. นายธนรัตน์  นามเดช
 
170 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.4-ม.6 91.25 ทอง 13 โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม 1. นายธนกร  เทนอิสสระ
 
1. นายเฉลิมชัย  โคตุเคน
 
171 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 91 ทอง 4 โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม 1. เด็กชายปรเมทย์  สร้อยประเสริฐ
 
1. นายเฉลิมชัย  โคตุเคน
 
172 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.4-ม.6 90.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 1. นายณัฐพล  พนมวัน ณ อยุธยา
 
1. นายธนรัตน์  นามเดช
 
173 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 92 ทอง 11 โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม 1. เด็กชายจักรพงษ์  ท้าวนิล
 
1. นายประชา  เทนอิสสระ
 
174 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.4-ม.6 93 ทอง 20 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 1. นายไชยศักดิ์  ทวีชาติ
 
1. นายธนรัตน์  นามเดช
 
175 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.6 83 ทอง 10 โรงเรียนอมตวิทยา 1. เด็กหญิงกิตติสิรินทร์  กาสังข์
2. นางสาวจุฑามาศ  ลมมูลตรี
3. นายชนินทร์  สร้างนอก
4. เด็กหญิงชามาวีร์  เทพตาแสง
5. เด็กชายชิตพล  บุญละคร
6. เด็กชายฑีฆายุ  กุมขุนทด
7. นางสาวณัฐกมล  หลาบพา
8. นายณัฐพล  อัคลา
9. นางสาวดาหวัน  สมศักดิ์
10. เด็กชายบุญรอด  นามลิวัลย์
11. นางสาวปณิตา  ประทุมตรี
12. เด็กชายพงษ์พิพัฒน์  จันดาเขต
13. นางสาวพรทิพา  ขุ่ยคำมี
14. เด็กชายพัฒนะพงษ์  นันทอง
15. นางสาวพิชาภัสร์  มิสา
16. นางสาวพีรยา  รื่นรวย
17. เด็กหญิงรุ่งนภา  เฉลิมรัมย์
18. นางสาววริศรา  คำโส
19. เด็กหญิงวริษฐา  แซ่ตัง
20. นางสาววิลาสินี  จิตรสุข
21. เด็กหญิงศศิกานต์  ปัสสาวะโท
22. นางสาวสุภัทรตรา  วิเชียร
23. นายสุรศักดิ์  ไชยแพน
24. เด็กชายสุริยา  แก้วพรม
25. นายอภินันท์  เสงี่ยมทรัพย์
26. เด็กชายอัครพล  สุดงาม
27. นายอาคม  ศรีกันยา
28. นายเทอดศักดิ์  หวานน้ำ
29. เด็กหญิงเมษามณี  ชาลี
30. นางสาวโยษิตา  คำดี
 
1. นางสาวิตรี  พรมศรีแก้ว
2. นายธาดา  เจริญสว่าง
3. นางสาวโสรยา  แก้วทุม
4. นายธนิต  ห้าวหาญ
5. นางสาวชื่นจิตร  จันทบัณฑิต
6. นายปฐมพร  แสงวิเศษณ์
7. นายธิษกานต์  นามวงษ์