สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) [กลุ่ม สพม.ขอนแก่น 2]

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ
จังหวัดบุรีรัมย์
ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม 52 โรงเรียนประชารัฐพัฒนาการ 1. นายกีรติ  พิมล
 
1. นางรัชนีย์  โกฎกลางดอน
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 51.9 เข้าร่วม 24 โรงเรียนบ้านไผ่ 1. นางสาวกุลธิดา  พลชามาตร์
 
1. นางสุกัญญา  ขาวงาม
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 20 โรงเรียนคำแคนวิทยาคม 1. นางสาวภาวินีย์  คำสีแก้ว
 
1. นางสาวชลธิชา  ดีเลิศ
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 48.5 เข้าร่วม 30 โรงเรียนมัญจาศึกษา 1. เด็กหญิงอพัชชา  กองจร
 
1. นายสิทธิชัย  ป่าโพธิ์ชัน
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 44 เข้าร่วม 12 โรงเรียนบ้านไผ่ 1. นางสาวปัทมาภรณ์  อุเทพ
 
1. นางอนุรักษ์  วรรณศรี
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 38 เข้าร่วม 25 โรงเรียนมัญจาศึกษา 1. นายคงศักดิ์  รักษาภักดี
2. นางสาวนลินรัตน์  ชอบค้า
3. นายพัชรพงษ์  คงถาวร
 
1. นางสาวศิราณีย์  วงษ์สุวรรณ
2. นางพรโสภิต  กองรัตน์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 25.5 เข้าร่วม 23 โรงเรียนมัญจาศึกษา 1. นางสาวกีรตยา  ยาทา
 
1. นางเพชรดารินทร์  วัฒนานุสิทธิ์
 
8 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 20 เข้าร่วม 29 โรงเรียนบ้านไผ่ 1. นางสาวนิจจารีย์  วิไลจินดาพร
2. นางสาวรมย์รุจี  เหมือนรุ่ง
 
1. นางสาวสุมันตา  สุภธีระ
2. นางสาววัชราภรณ์  ชาวงษ์
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านไผ่ 1. นางสาวกนกพร  ทองใบ
2. นายนรภัทร  รุ่งเจริญ
 
1. นางธีราภรณ์  โนนเพีย
2. นางสาวมะลุลี  คณารศ