สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) [กลุ่ม สพม.ขอนแก่น 2]

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ
จังหวัดบุรีรัมย์
ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 จังหวัดขอนแก่น 1. นางสาวพรรณภษา  รัตติยา
2. นายวัชรพงศ์  รังภูรีย์
3. นายสิทธิพงษ์  โนนทิง
 
1. นายธีรวัฒน์  อุดม
2. นายจิณณะ  นานนท์
 
2 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.4-ม.6 97.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 จังหวัดขอนแก่น 1. นายสราวุฒิ  สาแก้ว
 
1. นายศิริวัฒน์  ขานไธสง
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำแคนวิทยาคม 1. เด็กหญิงจิราธิวัฒน์  ลอดบุตร
2. เด็กหญิงประภัสสร  วังสีดี
3. เด็กหญิงประภาภรณ์  ชำนาญพล
4. เด็กหญิงพัชราพร  คอมค้อ
5. เด็กชายภัทรพงศ์  เรืองแสง
 
1. นายวัฒนพงษ์  คงเจริญ
2. นางกฤติยา  พหลทัพ
 
4 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมัญจาศึกษา 1. นายวรวุฒิ  คำพิทูล
2. นายวีรัตน์ชัย  ป้องบุญจันทร์
3. นายสิทธิศักดิ์  กองกะมุด
4. นายสุวดล  เชื้อหมอดู
5. นางสาวอักศรา  วิชุมา
6. นายอิทธิพล  พรมพินิช
 
1. นางนงเยาว์  ศรีเชียงสา
2. นางอรุณลักษณ์  จตุรบูรณ์
3. นายทวี  พาเมืองพล
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. เด็กชายณัฐเอก  ทอนสูงเนิน
 
1. นายนาวิน  ไสวงาม
 
6 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 95.33 ทอง 4 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 จังหวัดขอนแก่น 1. เด็กชายกฤษณะ  รักษาโค
 
1. นายศิริวัฒน์  ขานไธสง
 
7 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.4-ม.6 94.67 ทอง 10 โรงเรียนชนบทศึกษา 1. นายอรรถวิทย์  โมกขศักดิ์
 
1. ดร.วิญญู  ผิวรัตน์
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองขามพิทยาคม 1. เด็กหญิงเจภวี  วัจน์นาถรุ่งโรจน์
 
1. นางเบญจพร  ฐานสมุทร
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 94 ทอง 14 โรงเรียนชนบทศึกษา 1. นางสาวชลธาร  สารมะณี
2. นายฤทธิ์ธิพร  อ่อนตา
 
1. นางปรีดานันท์  จันทศิลา
2. นางทองทิม  อวยศักดิ์ไชยงค์
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 94 ทอง 13 โรงเรียนชนบทศึกษา 1. นายอภิชาติ  ศรีสุนนท์
 
1. นางชนิภากานต์  หวังมวนกลาง
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. เด็กหญิงขัตติยา  ประเสริฐ
 
1. นางอรดี  แก้วชะเนตร
 
12 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 92.66 ทอง 4 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 จังหวัดขอนแก่น 1. นายเมธา  นาเมืองรักษ์
 
1. นายศิรัวฒน์  ขานไธสง
 
13 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 92 ทอง 4 โรงเรียนมัญจาศึกษา 1. นางสาวณัฐณิชา  ชัยนา
 
1. นางปณัสนันท์  กิติชัยเดชอนันต์
 
14 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 92 ทอง 5 โรงเรียนบ้านไผ่ 1. เด็กหญิงฐิตาพร  สมอคำ
2. เด็กชายยุทธพล  รูปสูง
 
1. นางสาวศุภาพิชญ์  โจมศรี
2. นางสาวชญานิศ  เทียมตะขบ
 
15 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 92 ทอง 12 โรงเรียนมัญจาศึกษา 1. เด็กชายธนวัฒน์  น้อยหา
2. เด็กหญิงนันทลาพร  ชำนิงาน
 
1. นายวิน้ย  ปานเนาว์
2. นางสาวสุวรรณา  จำปาศักดิ์
 
16 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 92 ทอง 7 โรงเรียนชนบทศึกษา 1. เด็กหญิงสุกัญญา  จันทะเเพง
 
1. ดร.วิญญู  ผิวรัตน์
 
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 91.8 ทอง 34 โรงเรียนมัญจาศึกษา 1. นายณัฐภัทร  ผาจันทร์
2. นางสาวอนิชา  โมดำ
 
1. นางวิภาพร  พาเมืองพล
2. นางจิราพร  แฝงดาหาร
 
18 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 91.8 ทอง 11 โรงเรียนบ้านลานวิทยาคม 1. นางสาวธีรารัตน์  เถือกคำ
2. นางสาวนวรัตน์  ขุ่มด้วง
3. นางสาวนุชจิราพร  เครือวัลย์
 
1. นางพวงเพ็ชร  อัคคะ
2. นางสาวภัทราวรรณ  เหลืองอุทัย
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 91.67 ทอง 4 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 จังหวัดขอนแก่น 1. นายอรรคพล  กล้าชาญชัย
 
1. นางสาวสุพัชชา  ตลาดขวัญ
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 91 ทอง 5 โรงเรียนมัญจาศึกษา 1. เด็กชายกิตติพัฒน์  ลี้สมบัติวัฒนะ
2. เด็กหญิงรัญยาพัทย์  ชนใฮ
 
1. นางสุนันทา  ศิริตื้นลี
2. นางวัชรีวรรณ  แสงสว่าง
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 91 ทอง 33 โรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา 1. นายอนันธวัช  หนูอิ่ม
 
1. นายศุภวิชญ์  ปานาลาด
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 91 ทอง 18 โรงเรียนหนองขามพิทยาคม 1. เด็กหญิงวรินธร  รามัญ
 
1. นางสาวขนิษฐา  ค่ายหนองสวง
 
23 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 91 ทอง 30 โรงเรียนบ้านไผ่ 1. นางสาวอัจฉริยา  ภักดี
2. นางสาวอารญา  ทุมสิทธิ์
 
1. นางสาวรัษฎากร  ขันต๊ะ
2. นางสาวชลลดา  ตั้งโชคดี
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 90 ทอง 4 โรงเรียนบ้านไผ่ 1. เด็กหญิงสรณ์สิริ  ไข่มกข์
 
1. นางอรดี  แก้วชะเนตร
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. นางสาวกนกวรรณ   พันธุ์ไม้
2. นายกฤษฎา  จรรยา
3. นางสาวชนิดา  เสนาจอหอ
4. เด็กหญิงชมพูนุช  ศรีมหาพรม
5. เด็กชายชัยยุทธ์  พิริยะกุล
6. เด็กหญิงฌาณชิตา  พลขันธ์
7. เด็กชายธนวิชญ์  พร้อมประเสริฐ
8. เด็กชายธีรภัทร์  บุญเรือง
9. เด็กหญิงปาลิตา  นาคใหญ่
10. นางสาวพรนิภา  คำยา
11. เด็กชายพัชรพล  บุญคำ
12. นางสาวพิชญ์ทยา  ศรีพัฒน์
13. เด็กชายภูริภัทร  วัฒนา
14. เด็กหญิงมิรินทร์ลดา  บัวหลวง
15. นายวัฒนภูมิ  ตุ้มพิมาย
16. เด็กหญิงสลิลทิพย์  ประชาอภิชัย
17. เด็กหญิงสุภารัตน์  ศรแผลง
18. เด็กหญิงอรดา  รัตนัง
19. เด็กหญิงอรปรียา  วินสา
20. นายเทวินทร์  เทียมทนงค์
21. เด็กหญิงเมทินี  ขันขวา
 
1. นายสนั่น  มาลาสาย
2. นายสวัสดิ์  แก้วชนะ
3. นายมนตรี  เบ้าศรี
4. นายธนัช  ฐากุลธเนศ
5. นายยุทธศิลป์  แก้วชูสกุล
6. นายนพดล  ชาลีคาร
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 90 ทอง 9 โรงเรียนชนบทศึกษา 1. นางสาวกัญญารัตน์  คำทะเนตร
2. นางสาวกิตติกรณ์  คำแสน
3. นางสาวจิรพร  มูลมาตย์
4. นางสาวจุฑาธิป  เนตรวิลา
5. นางสาวจุฑามาศ  บัวชน
6. เด็กหญิงชาลิสา  นาดี
7. เด็กหญิงฐิตินันท์  ช่างคำ
8. เด็กชายณพกร  ป้องนอก
9. เด็กหญิงณัฐริกา  ชัยวัฒนประภา
10. เด็กหญิงณัฐวรรณ  ทะวะบุตร
11. นางสาวดารารัตน์  คำทะเนตร
12. นายทัตดนัย  ผิวรัตน์
13. นายธนพัฒน์  สายหยุด
14. นางสาวธัญชนก  จำปามูล
15. นายธีระเดช  บุญมี
16. นางสาวนุสรา  ชายศ
17. นางสาวปวันรัตน์  ชื่นชม
18. นายปิยะณัฐ  จุลนาค
19. นายพงศกร  นันตะมาตร
20. นางสาวพรพิมล  วิลาศ
21. เด็กหญิงพิมภาดา  ตรงธิ
22. นายพิษณุ  ชื่นชม
23. นายภานุวัฒน์  ภูมิภาค
24. นายภูวรินทร์  ภักดีสุวรรณ์
25. นายมงคล  อิ่มละมัย
26. นายรณฤทธิ์  บัวชน
27. เด็กชายวราพล  หอมตา
28. นายวาริช  สอนรัมย์
29. นายวินิจ  แสงไส
30. นางสาวศรีสุดา  เหล่าพรม
31. เด็กหญิงศิโรรัตน์  เยือกเย็น
32. นางสาวสุณิสา  คำพิทูล
33. นายอติรุจ  ยันทูล
34. นางสาวอนันธิกา  สุราษฏ์
35. เด็กชายอพิศักดิ์  กลางทา
36. นายอภิสิทธิ์  ศรีวงษ์
37. นายอรรถวิทย์  โมกขศักดิ์
38. นางสาวอาทิตยา  ลิมสุวรรณ
39. เด็กชายเพชร  ชินภาส
40. นางสาวเสาวลักษณ์  ยันทูล
 
1. ดร.วิญญู  ผิวรัตน์
2. นางเทวาลักษณ์  ผิวรัตน์
3. นางสาวนุชนาถ  ราชมนตรี
4. นายนรินทร์  ทองรักษ์
5. นายวิเชียร  พรมศรี
6. นางประดับศรี  พิศพล
7. นางสาวณิชาภัทร  ราลังสิทธิ์
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. นายกวินธร  ไชยนิคม
2. นายกาญจน์  ชำนาญไพร
3. นายจักรวรรดิ  กุลจันทร์
4. นายฉัตรมงคล  ภาคพรม
5. นายชาคริส  ชัยภูมิ
6. นายมาโนช  พวงลี
7. นายสิทธิกร  เฉลียวรอบ
8. นายอนุชิต  พันโยศรี
9. นางสาวอรสิริ  คะเชนมาตร์
10. นายเจษฎานนท์  ฮามพิทักษ์
11. นายเสฏฐวุฒิ  บุญคำ
12. นายโชคชัย  ประเมศรี
 
1. นางเบญจวรรณ  กัลยาบาล
2. นายสมชาติ  กัลยาบาล
3. นายนาวิน  ไสวงาม
 
28 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 90 ทอง 10 โรงเรียนบ้านลานวิทยาคม 1. นายธรรพ์ณธร  ฤกษ์เสือ
2. นางสาวนิสา  จิตสม
3. นายศิโรธรณ์  ภักดีเหลา
 
1. นางพวงเพ็ชร  อัคคะ
2. นางสาวเบญจพร  โสมา
 
29 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 89.33 ทอง 6 โรงเรียนบ้านไผ่ 1. นางสาวศรัณภรณ์  มั่งมีศรี
 
1. นางสาวณัฐิยา  พาที
 
30 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 89.2 ทอง 25 โรงเรียนชนบทศึกษา 1. นางสาวอัจฉริยา  นาสูงชน
 
1. นางมะลิ  วงษ์อรุณ
 
31 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 89.2 ทอง 34 โรงเรียนบ้านไผ่ 1. นางสาวจิตรัตดา  เวียงอินทร์
2. นายนครินทร์  เมียนปลิก
3. นางสาวพรพรรณ  สุขชัย
 
1. นางสาวเกศสุดา  จันทร์เจริญ
 
32 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 89 ทอง 28 โรงเรียนบ้านไผ่ 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  สมีน้อย
2. เด็กหญิงตะวันฉาย  ป่าเกลือ
3. เด็กหญิงนันทิกานต์  กิ่งพ้ง
4. เด็กหญิงศศิวิมล  สมอบ้าน
5. เด็กชายอดิเทพ  จันทะมี
 
1. นายราชัย  นามวงค์ษา
2. นายชาญวิทย์  ศิริมา
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 89 ทอง 49 โรงเรียนบ้านลานวิทยาคม 1. นางสาวศิริรัตนา  คุ้มบุ่งคล้า
 
1. นางสาวณัฐิดา  วงษ์ประสิทธิพร
 
34 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 89 ทอง 21 โรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา 1. เด็กชายธนพล  นารินนท์
2. เด็กชายภูชิต  ชาวโคกขี
3. เด็กชายเพชรพัฒน์  โสมอินทร์
 
1. นายศุภวิชญ์  ปานาลาด
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 89 ทอง 10 โรงเรียนบ้านไผ่ 1. นางสาวสิรินภา  เวชกร
 
1. นางอรดี  แก้วชะเนตร
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 89 ทอง 4 โรงเรียนบ้านไผ่ 1. นางสาวสิรินภา  เวชกร
 
1. นายสมชาติ  กัลยาบาล
 
37 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 88.8 ทอง 9 โรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา 1. นายวรเมธ  พรายเนา
 
1. นางสาวอัสราพร  ทองเจริญ
 
38 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 88.8 ทอง 48 โรงเรียนบ้านไผ่ 1. เด็กหญิงวรรณภา  บุษบง
2. เด็กหญิงวาสนา  สิงห์คราน
3. เด็กหญิงสุกันยา  มีอุดหนุน
 
1. นางสาวเกศสุดา  จันทร์เจริญ
 
39 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 88.7 ทอง 5 โรงเรียนชนบทศึกษา 1. เด็กหญิงทิพามณี  สินโพธิ์
2. เด็กหญิงประกายการณ์  ทองรักษ์
3. นางสาวปาริชาติ  โกยชัย
4. เด็กหญิงภาวิญญา  มัคคะวินทร์
5. นางสาวมยุรฉัตร  สริมา
6. เด็กชายศตวรรษ  วรุณศรี
7. นางสาวสุวนันท์  ตรีศรี
8. นางสาวอริยา  ทองกาสี
9. เด็กหญิงเพ็ญนภา  งามชัด
10. นายเอกพงศ์  โพธิ์จันทร์
 
1. นางวาสนา  เจริญวิภารัตน์
2. นายวัชรา  เจริญวิภารัตน์
3. นายสุวัณชัย  ตรีนอก
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88.6 ทอง 12 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 จังหวัดขอนแก่น 1. นางสาวรุ่งนภา  ถาแพง
 
1. นางสาวสุพัชชา  ตลาดขวัญ
 
41 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 88.4 ทอง 30 โรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา 1. นางสาวกัญญารัตน์  สอนสวาส
2. นางสาวกุลณัฐ  ผาดนอก
3. นายจองทรัพย์  เจริญสิงห์
4. นายณรงกรณ์  แสงเปี่ยง
5. นายณัฐวุฒิ  ส่วยสม
6. นายธีรภัทร์  นาบำรุง
7. นายพงษธร  กล่อมกระโทก
8. นางสาวสุธิตา  แสนประเสริฐ
9. นางสาวอนิสา  นามบุดดี
10. นางสาวอวัสดา  พรรณา
 
1. นายสัตยา  ศรีพุทธา
2. นายศุภวิชญ์  ปานาลาด
3. นางชรินรัตน์  สมอดง
 
42 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 88.11 ทอง 11 โรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา 1. เด็กชายธีรภัทร์  ชูศร
2. เด็กชายนคร  บุญยัง
 
1. นายธนาวุฒิ  ชินฮาต
2. นางสาวณฤดี  เหล่าคนค้า
 
43 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 88 ทอง 54 โรงเรียนชนบทศึกษา 1. นางสาวพรไพรินทร์  นาดี
 
1. นางสาวณิชาภัทร  ราลังสิทธิ์
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 88 ทอง 4 โรงเรียนเปือยน้อยศึกษา 1. เด็กชายกฤตพงษ์  พละมาตย์
2. เด็กหญิงชนากานต์  แวดไธสง
3. เด็กชายชานน  แทนนา
4. เด็กหญิงณัฐวดี  พุทบุรี
5. เด็กหญิงนรินทร์ทิพย์  พุทบุรี
6. เด็กชายบัณฑิต  พลเยี่ยม
7. เด็กชายยรรยง  โคคร
8. เด็กชายศักดิ์ชัย  แสงประกาย
9. เด็กชายสมบูรณ์  มากอินทร์
 
1. นายอนุชา  สายสิงห์
2. นายสมเด็จ  น้อยตำแย
3. นางสาวเทวี  โฉมงาม
4. นางสาวนลิน  มากสังข์
 
45 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 88 ทอง 8 โรงเรียนโคกนางามพิทยาสรรพ์ 1. นายวรวิทย์  หล่มตาล
 
1. นายภูเบศวร์  พิทยาวัฒนชัย
 
46 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 87.5 ทอง 20 โรงเรียนมัญจาศึกษา 1. นางสาวปิยธิดา  คามะนา
 
1. นางสาวภคมน  หมู่โยธา
 
47 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 87.36 ทอง 21 โรงเรียนมัญจาศึกษา 1. นางสาวชุดาพร  ครองโชค
2. นายพงศกร  รอบคอบ
 
1. นางอรพินท์  พันธุ์รัตน์
 
48 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 87.26 ทอง 14 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 จังหวัดขอนแก่น 1. นายภาคิน  ยอดรัก
 
1. นายศิรัวฒน์  ขานไธสง
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 87 ทอง 27 โรงเรียนบ้านไผ่ 1. นางสาวดวงกมล  กุลวงษ์
2. นางสาวนิภาพร  หวังประสพกลาง
3. นางสาวนิศามณี  สุขประเสริฐ
4. นางสาวพัชราภรณ์  แสนอุบล
5. นางสาวสุภาภรณ์  นาใจรีบ
 
1. นางกิ่งทอง  เชื้อทอง
2. นางสาวพรเทวี  บุญมาตย์
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 87 ทอง 15 โรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา 1. นายนำพล  สมอออน
2. นางสาวพจนีย์  ภู่จันทึก
3. นางสาวรจนาพร  สอรี
4. นายอภิรักษ์  อินทร์ชูวงค์
5. นายแซม  แสนสงค์
 
1. นางสาวธัญญา  สุรวาทศิลป์
2. ว่าที่ร้อยตรียุทธนา  แก้วชะเนตร
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 87 ทอง 27 โรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา 1. เด็กหญิงนริศรา  ภักดี
 
1. นายศุภวิชญ์  ปานาลาด
 
52 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 87 ทอง 7 โรงเรียนบ้านไผ่ 1. เด็กชายชัยยุทธ์  พิริยะกุล
 
1. นายสนั่น  มาลาสาย
 
53 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 87 ทอง 11 โรงเรียนบ้านไผ่ 1. เด็กชายกรวิทย์   พงษ์สีมา
2. นายการัณญภาส  สีดาพล
3. เด็กชายกิตติวินท์  ทองดี
4. เด็กหญิงจิดาภา  สิงห์ทอง
5. เด็กหญิงชลธิชา  พูลจำปา
6. เด็กชายฐปนวัฒน์  ทิพย์อาจ
7. เด็กหญิงณัชชา  กิ่งสีดา
8. เด็กชายณัฐเอก  ทอนสูงเนิน
9. เด็กชายทินภัทร  มูลกัน
10. นายธนกฤษ   สุดโต
11. นางสาวธวัลพร   ไสยอินทรานุรักษ์
12. นางสาวธิญาดา  คำพุทธา
13. เด็กชายธิติพงษ์  บุญสา
14. เด็กชายประดิพัทธ์  บัวองค์
15. เด็กชายปองพล  บุรีรักษ์
16. นางสาวพรธวัล   ไสยอินทรานุรักษ์
17. เด็กหญิงพิชญา  ซื่อสัตย์
18. เด็กหญิงพิมญาดา  ชัยปราบ
19. เด็กชายพีระพล   ศิริมา
20. เด็กชายภาวิสุทธิ์   หินสูงเนิน
21. นางสาวรวิสรา  สายจันทร์
22. เด็กชายศรายุทธ  แสงมณี
23. เด็กหญิงศศิกานต์  ชื่นใจ
24. เด็กหญิงศิริพร  สีฤทธิ์
25. เด็กหญิงศุภิสรา  สุวรรณศักดิ์
26. เด็กชายสิทธิศักดิ์  ไสวงาม
27. เด็กชายหรรษา  ทองจันทร์
28. เด็กชายอธิกา  อุ่นจิตต์
29. นายอนุชิต  พันธุ์โยศรี
30. เด็กชายอภิสิทธิ์  โปตาเวส
31. เด็กหญิงอลิสรา   แพ่งสภา
32. นางสาวอลิสรา  พิมพ์นนท์
33. เด็กชายอัครเดช  ปานด้วง
34. เด็กชายอาทิตทนงค์  พลสิทธิ์
35. นางสาวเอมฤดี   เจริญอินทร์
 
1. นายนาวิน  ไสวงาม
2. นายมนตรี  เบ้าศรี
3. นายวทัญญู  ภูชาดา
4. นายยุทธศิลป์  แก้วชูสกุล
5. นายนพดล  ชาลีคาร
6. นายธนัช  ฐากุลธเนศ
7. นายพจนา  โสภาชัย
8. นายสมพล  สมภักดี
 
54 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 86.4 ทอง 26 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 จังหวัดขอนแก่น 1. นางสาวชนิสรา  แก่นจันทร์
2. นางสาวพรพิมล  พรมผอง
3. นางสาวอุลัยรัตน์  วงค์ไชยา
 
1. นางสุวรรณี  คำชาลี
2. นางนิรภาดา  โพธิ์บุบผา
 
55 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 86.33 ทอง 36 โรงเรียนบ้านไผ่ 1. นางสาวกุลณัฐ  สีไพร
2. นางสาวจิรวรรณ  สมอหมอบ
3. นางสาวปิยะรัตน์  บัวบาล
4. นายพันธกานต์  มาริตแตง
5. นางสาววราภรณ์  ใสเสริม
 
1. MissLiu  Yuping
2. นางสาวอรอนงค์  พงษ์สีมา
 
56 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 86 ทอง 46 โรงเรียนคำแคนวิทยาคม 1. นายวรวิทย์  จำปาบัว
 
1. นางชุติมา  ป่าสณท์
 
57 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 86 ทอง 18 โรงเรียนหนองขามพิทยาคม 1. เด็กชายณัฐพงษ์  ขัตทฤกษ์
2. เด็กชายสุรชัย  ทะริเพ็ง
3. เด็กชายไกรวิทย์  พฤกษาสิทธิ์
 
1. นายโชคดี  วงษ์หาญ
2. นางสาวฐปนีย์ดา  สัมฤทธิ์รินทร์
 
58 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 85.88 ทอง 18 โรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา 1. นางสาวสาวิตรี  กั้นชัยภูมิ
 
1. นางพิชชานันท์  แสนแก้ว
 
59 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 85.66 ทอง 17 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 จังหวัดขอนแก่น 1. นายอรรคพล  กล้าชาญชัย
 
1. นางสาววรัญญา  นันทา
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 85.66 ทอง 46 โรงเรียนเปือยน้อยศึกษา 1. นายอดิเทพ  เวียงอินทร์
 
1. นายทศพล  บรรยง
 
61 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.4-ม.6 85.34 ทอง 20 โรงเรียนชนบทศึกษา 1. นายมงคล  อิ่มละมัย
 
1. ดร.วิญญู  ผิวรัตน์
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.3 ทอง 27 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 จังหวัดขอนแก่น 1. นางสาวณัฐณิชา  เถื่อนกลาง
 
1. นางสาวสุพัชชา  ตลาดขวัญ
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 85.2 ทอง 16 โรงเรียนบ้านไผ่ 1. เด็กชายกฤษปกรณ์  หลวงแสน
2. เด็กชายพัฒน์ชานนท์  ชูเชิด
3. เด็กชายวุฒิชัย  แสงอุ่นอุไร
4. เด็กหญิงศศิกานต์  มาลา
5. เด็กหญิงอภิญญา  การพงษ์
 
1. นายสมชาติ  กัลยาบาล
2. นางเบญจวรรณ  กัลยาบาล
3. นายนาวิน  ไสวงาม
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 85 ทอง 9 โรงเรียนบ้านไผ่ 1. เด็กหญิงสลิลทิพย์  ประชาอภิชัย
 
1. นายสนั่น  มาลาสาย
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 85 ทอง 9 โรงเรียนบ้านไผ่ 1. นางสาวกนกวรรณ   พันธุ์ไม้
 
1. นายสนั่น  มาลาสาย
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 85 ทอง 17 โรงเรียนบ้านไผ่ 1. นางสาวชนิดา  เสนาจอหอ
 
1. นายสนั่น  มาลาสาย
 
67 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 85 ทอง 7 โรงเรียนมัญจาศึกษา 1. เด็กหญิงศศิวรรณ  ยมศรี
2. เด็กหญิงสุกฤตา  ไชยศรี
 
1. นางสาวอรุณนี  โทเท
2. นายวิษณุ  มุริจันทร์
 
68 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 85 ทอง 22 โรงเรียนมัธยมโพนเพ็ก 1. นางสาววรรณพร  อุตตะมะ
2. นางสาวอัจฉรา  โนนบุตรศรี
 
1. นางสาวปิยะภรณ์  เหล่าอัน
2. นางสาววันวิสาข์  อิงแก้ว
 
69 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 85 ทอง 31 โรงเรียนมัญจาศึกษา 1. เด็กชายดุสิต  อุ่นเรือน
2. เด็กหญิงพรรภษา  เทพสุรินทร์
3. เด็กหญิงยุพาพิน  คงเมือง
 
1. นายประหยัด  สุ่มมาตย์
2. นางกัลยา  สุ่มมาตย์
 
70 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 85 ทอง 34 โรงเรียนชนบทศึกษา 1. เด็กชายภูมิพัฒน์  ปัดไธสง
2. เด็กหญิงวัชราภา  โสภาจิต
3. เด็กหญิงอรุณี  ไพรวัลย์
 
1. นางพชรกมล  ปีนะเก
 
71 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 84.54 ทอง 33 โรงเรียนเปือยน้อยศึกษา 1. เด็กชายชยานันต์  แวดไธสง
2. เด็กชายพีระพัฒน์  ชาดี
3. เด็กชายภูริทัศน์  แก้วอาสา
4. เด็กชายรังสิมันต์  พันแสง
5. เด็กชายศราวุธ  อาจปาสา
6. เด็กชายศุภกร  ปัสสาวะภา
7. เด็กชายอดิเทพ  มาสิงห์
8. เด็กชายเพิ่มพูน  แสนหล้า
 
1. นายยุทธนา  เกียงขวา
2. นายอนุชา  สายสิงห์
3. นายปรัชญา  นทีศิริกุล
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.5 ทอง 20 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 จังหวัดขอนแก่น 1. นางสาวณัฐณิชา  เถื่อนกลาง
 
1. นางสาวสุพัชชา  ตลาดขวัญ
 
73 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 84.4 ทอง 45 โรงเรียนมัญจาศึกษา 1. นางสาวกุลณัฐ  แก้วขวัญข้า
2. นางสาวนันท์นภัส  ขันธ์ภักดี
3. นางสาวพัชราภรณ์  สุขประเสริฐ
4. นางสาววรนุช  เหล่าอุด
5. นางสาวศศิวิมล  พรีพรม
6. นางสาวอาทิตยา  เชื้อนาข่า
7. นางสาวอารยา  คำหว่าน
8. นางสาวอุมาภรณ์  จันทร์วิเศษ
9. นางสาวไพลิน  ผาจันทร์
 
1. นางสาวเครือวรรณ์  เชื้อหมอดู
2. นางอรพินท์  พันธุ์รัตน์
 
74 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 84.13 ทอง 24 โรงเรียนมัญจาศึกษา 1. นางสาวสิริมา  แสงจันทร์
 
1. นางปนัดดา  นามวิจิตร
 
75 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 84.1 ทอง 36 โรงเรียนบ้านไผ่ 1. นางสาวณัฏยา  เครือวัลย์
2. นางสาวบุณยาพร  สาวิสิทธิ์
3. นางสาวสุภาวิดา  ทินราช
 
1. นายศิวะ  มะโนขันธ์
2. นางอินทุกานต์  พรหมเมตตา
 
76 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 84 ทอง 10 โรงเรียนบ้านไผ่ 1. นายจิรวัฒน์  บุษดี
2. นางสาวรุ่งฤดี  พลายเนาว์
 
1. นางสุวารีย์  โสภาชัย
2. นางสาวราตรี  ศรีนา
 
77 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 84 ทอง 10 โรงเรียนมัญจาศึกษา 1. นายธนภัทร์  แก้วบุตรดี
2. นางสาวน้ำฝน  จ้านกันหา
3. เด็กหญิงภัทรนันท์  ระวังภัย
4. นางสาววิภารัตน์  หาญแหง
5. นางสาวศศิวิมล  จันทร์วงษ์
 
1. นางนิฤมล  จันทร์ดาเสือ
2. นางนิรัชรา  เขียวทอง
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 84 ทอง 16 โรงเรียนบ้านไผ่ 1. นางสาวกนกวรรณ   พันธุ์ไม้
2. นางสาวชนิดา  เสนาจอหอ
3. เด็กชายชัยยุทธ์   พิริยะกุล
4. เด็กหญิงฌาณชิตา  พลขันธ์
5. เด็กชายธนณัฐ  ตุละรัต
6. นางสาวพรนิภา  คำยา
7. เด็กชายพัชรพล  บุญคำ
8. นางสาวพิชญ์ทยา  ศรีพัฒน์
9. เด็กชายภาคินทร์  พยัคฆชาญศิลป์
10. เด็กชายมงคล  พลขันธ์
11. นายวัฒนภูมิ  ตุ้มพิมาย
12. เด็กหญิงสลิลทิพย์  ประชาอภิชัย
13. เด็กหญิงสุภารัตน์  ศรแผลง
14. เด็กหญิงอรปรียา  วินสา
15. นายเทวินทร์  เทียมทนงค์
 
1. นายสนั่น  มาลาสาย
2. นายสวัสดิ์  แก้วชนะ
3. นายมนตรี  เบ้าศรี
4. นายธนัช  ฐากุลธเนศ
 
79 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 84 ทอง 16 โรงเรียนหนองขามพิทยาคม 1. นายทิวากร  อุพลเถียร
2. นายวัฒนา  ใจซื่อ
3. นายวุฒิชัย  ทองสิทธิ์
 
1. นายโชคดี  วงษ์หาญ
2. นางสาวฐปนีย์ดา  สัมฤทธิ์รินทร์
 
80 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 84 ทอง 24 โรงเรียนชนบทศึกษา 1. เด็กหญิงณัฐนันท์  งากระโทก
2. เด็กหญิงนีรชา  ยนจอหอ
3. เด็กหญิงปภาวดี  มาตรสงคราม
4. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  แก้วน้อย
5. เด็กหญิงสโรชา  งากระโทก
6. เด็กหญิงอังสุมาลิน  เป้งทอง
 
1. นางพชรกมล  ปีนะเก
2. นายทศพล  บุตรดา
 
81 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 84 ทอง 13 โรงเรียนมัญจาศึกษา 1. นางสาวขวัญศิริ  นากร
2. นายภูมินทร์  มั่งมา
3. นางสาวสุธารักษ์  ทิพย์แหม่ง
 
1. นายทวี  พาเมืองพล
2. นางวิภาพร  พาเมืองพล
 
82 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 84 ทอง 29 โรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา 1. เด็กหญิงชุติกานต์  สูงเพีย
2. เด็กหญิงปิยนุช  ลาโซ
3. เด็กหญิงพรรญวดี  ดอนเส
 
1. นางอรุณี  งวงช้าง
2. นางสุพัตรา  อุดม
 
83 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 84 ทอง 24 โรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา 1. นางสาวชฎาภา  ทะเรรัมย์
2. นางสาวรพีภัทร  กำพล
3. นางสาวศิริกัญญา  มณีวงษ์
 
1. นางอรุณี  โสภา
2. นางสาวปวริศา  ประทุมจร
 
84 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 84 ทอง 29 โรงเรียนบ้านไผ่ 1. เด็กหญิงกฤตพร  แก้วกาสี
2. เด็กหญิงธัญญารัตน์  ดวงพันธุ์
3. เด็กหญิงลักษมีกานต์  ประจันตะเสน
 
1. นางสาวสุธิดา  ธีระตระกูล
 
85 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 83.75 ทอง 11 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 จังหวัดขอนแก่น 1. นางสาวจริญญาพร  ศาลาแดง
2. นางสาวฑิตฐิตา  โพธิ์ไชยโย
3. นางสาวดวงมณี  ร่วมสุข
4. นางสาวดวงอนงค์  ร่วมสุข
5. นางสาวธิดารัตน์  แซ่ลี้
6. นางสาวธิดารัตน์  ศรีเดช
7. นางสาวนริศรา  ทับทิมไสย์
8. นางสาวปริญญา  ผาใต้
9. นางสาวมณฑิรา   แซ่ท้าว
10. นางสาววชิรินทรา  แทนวงษ์
11. นางสาวศิริลักษณ์  ไตรยวงค์
12. นางสาวสุกสะหวัด  ดวงมะนี
13. นางสาวสุจิตรา  นามราช
14. นางสาวสุพรรณี  ภูดอนกอย
15. นางสาวเพ็ญนภา  นามโพธิ์
16. นางสาวแพรพรรณ  มนีแสง
 
1. นายภักดีพร  วิชาราช
2. นายสิทธิพงษ์  คำพรม
3. นางสาวคัทรียา  ยารังสี
4. นางศิริวิมล  จันทสุวรรณ
5. ว่าที่ร้อยตรีณรงค์รัชช์  โชคธนาประสิทธิ์
 
86 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 83.66 ทอง 14 โรงเรียนบ้านไผ่ 1. เด็กหญิงหวานใจ  พวงลี
2. เด็กหญิงแพรไหม  มะโนธรรม
 
1. นางชวนิตา  คำสอนทา
2. นายวิชยุตม์  ชมภูทอง
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83.33 ทอง 36 โรงเรียนมัญจาศึกษา 1. เด็กหญิงขวัญข้าว  เข็มสุข
 
1. นางสาวภัทรวดี  ศรีรุ่งเรือง
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83.33 ทอง 43 โรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคม 1. นางสาวพรนภา  ปราบพาล
 
1. นางวาสนา  ราชปัญญา
 
89 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 83 ทอง 52 โรงเรียนบ้านไผ่ 1. นางสาวฐิตินันท์  รัตนวงศ์บุญมี
2. นางสาวณัฏฐนิช  วารีวนิช
3. นางสาวรัตนธิดา  นันทบัน
4. นางสาวอาราวายา  สมองาม
5. นางสาวเกวลิน  พิมพ์โคกสูง
 
1. นายอารมณ์ดี  อาจนุการ
2. นางสาวอัมพร  ศรีธรรมบุตร
 
90 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 83 ทอง 34 โรงเรียนกู่ทองพิทยาลัย 1. นางสาวสุภาวดี  ดงพระจันทร์
 
1. นางสาวสุชีรา  แก่วหนองแก
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 83 ทอง 7 โรงเรียนบ้านไผ่ 1. เด็กชายเด็กชายรพีภัทร  ป้องคำแสน
 
1. นางอรดี  แก้วชะเนตร
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 83 ทอง 16 โรงเรียนชนบทศึกษา 1. เด็กหญิงกฤติยากรณ์  คุ้มบุญ
2. เด็กหญิงกานดา  ทองหล่อ
3. เด็กหญิงจิรวรรธ  วิวาห์พัฒน์
4. เด็กหญิงจิราภรณ์  สุแดงน้อย
5. เด็กหญิงจุฑามาส  อยู่สุข
6. เด็กหญิงชลธิชา  อยู่ตั้งตัว
7. เด็กชายชัยพิชิต   คนทา
8. เด็กหญิงญาดา  ศิริยะ
9. เด็กชายณัฐกร  ถาวิเศษ
10. เด็กหญิงณัฐณิชา  สินเธาว์
11. เด็กชายธนชัย  ยุพิน
12. เด็กหญิงธนพร  เมืองขวา
13. เด็กหญิงนันทิดา  เมืองชน
14. เด็กหญิงปาณิศา  ไปบน
15. เด็กหญิงพรทิพย์  เพชรน้อย
16. เด็กหญิงภัทรธิดา  อภิรัตนเจริญสุข
17. เด็กหญิงภัทรานุช  พุทธสอน
18. เด็กหญิงภิญญดา  พาดกลาง
19. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  หมั่นพยายาม
20. เด็กหญิงวรรณภา  สวงโท
21. เด็กหญิงวิมลสิริ  สะเดาว์
22. เด็กหญิงวิลาวรรณ  วงษ์รักษา
23. เด็กหญิงศศิชา  ลวงสวาท
24. เด็กหญิงศิริวิมลวรรณ  กุลจันทร์
25. เด็กหญิงสุชานันท์  หวานเฉียง
26. เด็กหญิงสุพัตรา  ต่างสี
27. เด็กชายอนุวัตร  เดชพละ
28. เด็กหญิงอังชลิญญา  โขมณี
29. เด็กหญิงอัญชนิกา   จุมพลตรี
30. เด็กชายเอกสิทธิ์  โพธิ์จันทร์
31. เด็กหญิงโชติมา  เกิดตรวจ
 
1. ดร.วิญญู  ผิวรัตน์
2. นายสุนทร  ทองถม
3. นางอุบล  ทองถม
4. นางเทวาลักษณ์  ผิวรัตน์
5. นางสาวณิชาภัทร  ราลังสิทธิ์
6. นายนรินทร์  ทองรักษ์
7. นายจักรภัทร  ยอดสุวรรณ์
 
93 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 82.92 ทอง 26 โรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา 1. เด็กหญิงดารารัตน์  ขันชัย
2. เด็กชายธนกฤต  ใจแน่น
 
1. นางสาวอัสราพร  ทองเจริญ
2. นายอรรคชาติ  เชียงนางาม
 
94 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 82.75 ทอง 61 โรงเรียนเปือยน้อยศึกษา 1. เด็กหญิงงามศิริ  ดีแป้น
2. เด็กหญิงณัฐนรี  สีขอน
3. เด็กหญิงธัญวรัตน์  นาถาบำรุง
4. เด็กหญิงบุษกร  สงเสริฐ
5. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  คำเมือง
6. เด็กหญิงวนาชล  โคตรเสนา
7. เด็กหญิงวิภาวรรณ  อันชื่น
8. เด็กหญิงศกุนตลา  ผุภูเขียว
9. เด็กหญิงศศิมา  จันทร์ปา
10. เด็กหญิงศิริประภา  สีดำ
 
1. นายพิชิต  โสภาพรม
2. นายธีรพล  สายหลักคำ
3. นางสาวระพีพร  พันธ์สะอาง
 
95 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6 82.33 ทอง 31 โรงเรียนชนบทศึกษา 1. นางสาวกัญญารัตน์  คำทะเนตร
 
1. ดร.วิญญู  ผิวรัตน์
 
96 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 82 ทอง 8 โรงเรียนชนบทศึกษา 1. นายบริสุทธิ์  จันทร์ขวาง
2. นายวรโชติ  กระแสกาญจน์
 
1. นางปัณพร  วงศ์ประทุม
2. นายวิเชียร  พรมศรี
 
97 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 82 ทอง 28 โรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคม 1. เด็กชายเกียรติศักดิ์  สาละ
 
1. นางนภาวรรณ  ปุริสา
 
98 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 82 ทอง 34 โรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา 1. นางสาวทิพย์อาภากรณ์  โนนบุศรี
 
1. นายศุภวิชญ์  ปานาลาด
 
99 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 82 ทอง 39 โรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา 1. เด็กหญิงวันวิสา  วุฒิสาร
2. เด็กหญิงหทัยกาล  ส่วยสม
 
1. นายศุภวิชญ์  ปานาลาด
 
100 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 82 ทอง 18 โรงเรียนบ้านไผ่ 1. นางสาวกัญญารัตน์  เก่งกลางดอน
2. นางสาววัชราภรณ์  ชาแท่น
 
1. นางสาวสุวพรรณ  พรหมรับ
2. นางสาวมุกดาวรรณ  นามสุโพธิ์
 
101 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.6 81.85 ทอง 12 โรงเรียนชนบทศึกษา 1. นางสาวกัญญารัตน์  คำทะเนตร
2. นางสาวจิรพร  มูลมาตย์
3. นางสาวจุฑาธิป  เนตรวิลา
4. เด็กหญิงชาลิสา  นาดี
5. เด็กหญิงฐิตินันท์  ช่างคำ
6. นางสาวณัฐมน  พลราช
7. เด็กหญิงณัฐวรรณ  ทะวะบุตร
8. นางสาวดารารัตน์  คำทะเนตร
9. นายทัตดนัย  ผิวรัตน์
10. นางสาวธัญชนก  จำปามูล
11. นายธีระเดช  บุญมี
12. นางสาวนุสรา  ชายศ
13. นางสาวปวันรัตน์  ชื่นชม
14. นายพงศกร  นันตะมาตร
15. นางสาวพรพิมล  วิลาศ
16. นายพิษณุ  ชื่นชม
17. นายภูวรินทร์  ภักดีสุวรรณ์
18. นายมงคล  อิ่มละมัย
19. เด็กชายวราพล  หอมตา
20. นายวาริช  สอนรัมย์
21. นายวินิจ  แสงไส
22. นางสาวศรีสุดา  เหล่าพรม
23. เด็กหญิงศิโรรัตน์  เยือกเย็น
24. นางสาวสุกัญญา  จันทะเเพง
25. นางสาวสุณิสา  คำพิทูล
26. นายอติรุจ  ยันทูล
27. นางสาวอนันธิกา  สุราษฏร์
28. เด็กชายอภิสิทธิ์  ศรีวงษ์
29. นายอรรถวิทย์  โมกขศักดิ์
30. นางสาวเสาวลักษณ์  ยันทูล
 
1. ดร.วิญญู  ผิวรัตน์
2. นางเทวาลักษณ์  ผิวรัตน์
3. นางสาวธัญลักษณ์  อุปนิสัยพล
4. นายนรินทร์  ทองรักษ์
5. นางสาวณิชาภัทร  ราลังสิทธิ์
6. นางทองทิม  อวยศักดิ์ไชยงค์
7. นางปรีดานันท์  จันทศิลา
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 81.33 ทอง 28 โรงเรียนบ้านไผ่ 1. นางสาวกนิษฐา  สอนทา
2. นายจิรวัฒน์  แก้วชะเนตร
3. นายจิระวัฒน์   โนนเปลือย
4. นางสาวธนพร   อภิรัตนเจริญสุข
5. นายสหรัฐภ์   ไผ่เบญจพรร
 
1. นายสมพล  สมภักดี
2. นายสวัสดิ์  แก้วชนะ
3. นายธนัช  ฐากุลธเนศ
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 81.33 ทอง 41 โรงเรียนบ้านไผ่ 1. นางสาวภคพร  วงษ์แวง
 
1. นางอรดี  แก้วชะเนตร
 
104 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 81.3 ทอง 22 โรงเรียนบ้านไผ่ 1. นางสาววารุณี  หาญศึก
2. นางสาวศิทานันท์  ภูปัญญาวัฒน์
 
1. นางพัชรีภรณ์  สุริยะเดช
2. นายนราธิป  เสนารักษ์
 
105 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 81.25 ทอง 37 โรงเรียนมัญจาศึกษา 1. นางสาวกตัญญุตา  เนียมจันทร์
2. นายจตุพล  นนทะคำจันทร์
3. นายจิตรกร  พุ่มบัว
4. นางสาวจุฑามาศ  นรมาตย์
5. นางสาวจุรีพร  จิว
6. นางสาวทานตะวัน  คอนเต้า
7. นายธนวัฒน์  หอมโคกค้อ
8. นายธนา  ไชยศรี
9. นางสาวบุษกร  สริมา
10. นายปภัสพนธ์  ศรีสุภา
11. นางสาววิชญา  โคตรแสง
12. นายวิศรุต  ฮางลี
13. นางสาวศศิธร  บัวตะมะ
14. นางสาวศิริลักษณ์คณา  คำชา
15. นายสหสวัฒษ์  โมกหอม
16. นางสาวสุชาวดี  นิลชัย
17. นางสาวสุธารัตน์  ชูคันหอม
18. นายอนันต์  บุญมาชัย
19. นายอภิวัตติ์  ชนเวียน
20. นางสาวอรัญญา  วิลาไชย
 
1. นางสาวณพัสสอร  ชื่นชม
2. นางสาวสุพรรณี  หาญวงษา
3. นายภาคภูมิ  มุพิลา
4. นายนิรมิตร  นามวิจิตร
5. นางนิสา  เหล่าบัวดี
 
106 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 81.2 ทอง 28 โรงเรียนบ้านลานวิทยาคม 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  วันสี
2. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ศรีภา
3. เด็กหญิงวรินยุพา  วงษา
 
1. นายรชฏ  แก้วสะอาด
2. นางสุนภา  ทิทา
 
107 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 81 ทอง 18 โรงเรียนบ้านไผ่ 1. เด็กหญิงปภาดา  ธาตุดี
 
1. นางบัวสุวรรณ  โสภา
 
108 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 81 ทอง 9 โรงเรียนบ้านไผ่ 1. เด็กชายพัชรพงษ์  คำศรี
 
1. นางสาวสุนิสา  จันหัวนา
 
109 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 81 ทอง 51 โรงเรียนท่าศาลาประชานุสรณ์ 1. นายธวัชชัย  มุมสำ
2. นางสาวพิมพ์ลภัส  อันทะถา
3. นายศิขริน  แตงลี่
 
1. นางสาวอนงค์  แก้วมืด
2. นางสังวาลย์  โนนลือชา
 
110 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 81 ทอง 21 โรงเรียนโคกนางามพิทยาสรรพ์ 1. เด็กชายชินาธิป  ประเปีย
 
1. นางสาวธารารักษ์  จันทร์เรืองศรี
 
111 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 80.99 ทอง 44 โรงเรียนมัญจาศึกษา 1. เด็กหญิงชนิภรณ์  กุมชัยภูมิ
2. เด็กหญิงชนิสรา  แผลงมา
3. เด็กหญิงทวีพร  ไชยเสนา
4. เด็กหญิงปภาวรินท์  ศักดิ์นาราโรจน์
5. เด็กชายศรัณย์  นามขวา
 
1. นางณัชชารีย์  จิตวัฒนาชยานนท์
2. นางสุกัญญา  มูลวารี
 
112 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 80.44 ทอง 31 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 จังหวัดขอนแก่น 1. เด็กหญิงจิราภัทร  บ้วนนอก
2. เด็กหญิงอภิญญา   พังคะลี
 
1. นายวัณณุวรรธน์  ศรีไสว
2. นางสาวนิตยา  บุตรยศ
 
113 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 80 ทอง 7 โรงเรียนบ้านไผ่ 1. นางสาวขวัญจิรา  แก่นท้าว
2. นางสาวมัณยภา  ตาลจำลอง
 
1. นางพรทิพา  ศรีวงษ์
2. นายภูริวรรฒก์  สุขแสน
 
114 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 80 ทอง 24 โรงเรียนบ้านไผ่ 1. เด็กหญิงสลิลทืพย์  ประชาอภิชัย
 
1. นายสนั่น  มาลาสาย
 
115 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 80 ทอง 19 โรงเรียนบ้านไผ่ 1. นายกฤติกาณท์  สิมสา
2. นางสาวจิระภา  ทองยศ
3. นางสาวจุฑาพร  พินิจกุน
4. นายชาญวิวุฒิ  ผิวผาง
5. นายตะวัน  สมจันลา
6. นายทศวรรธ  พรมที
7. นายธนชิต  แสงบัณฑิต
8. นายธนพล  เจริญสว่าง
9. นายธานัท  พลที
10. นายธีระยุทธ  ทองเปีย
11. นายนฤคม  สีเสน
12. นางสาวนาตาชา  แว่นประชา
13. นายนาวี  พลสามารถ
14. นายปณิธาน  บัวองค์
15. นายปรมัติ  กุลวงษ์
16. นางสาวปรีญารัตน์  เมืองโพธิ
17. นายปัญญา  สุดงาม
18. นางสาวปิยะนันท์  ปาปะจี
19. นางสาวพรรณภษา  โพธิปัสสา
20. นายพุทธิพงศ์  ลำพา
21. นายภาคภูมิ  มาตนอก
22. นายภาณุวัฒน์  วงษ์สุดตา
23. นางสาวมะลิวรรณ  แก่นวงศ์
24. นางสาววรดา  บุญคำ
25. นางสาวศศิวิมล   หุนสุวงค์
26. นายสตางค์  สีถาพล
27. นางสาวสุภาภรณ์  ทบแป
28. นางสาวอฐิติยา  ทามี
29. นายอดิศักดิ์  สันร้าย
30. นางสาวอพัชชา  จำปามูล
31. นายอภิสิทธิ์  เชื้อเมือง
32. นางสาวอรกัญญา  ตอเสนา
33. นางสาวอิสรารัตน์  ใสน้อย
34. นางสาวเบญจพร  ลือภูเขียว
35. นางสาวเบญญาภา  บุญญฤทธิ์
36. นางสาวเปรมฤทัย  วิบูลยานนท์
 
1. นายสมชาติ  กัลยาบาล
2. นางอรดี  แก้วชะเนตร
3. นางสาวณัฐนันท์  บุญกมลศรีศักดิ์
4. นางสาวมินตรา  โพธิ์จารย์
5. นายพินิจ  กุณาศล
6. นางสาวกัลยรัตน์  หนันทุม
 
116 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 80 ทอง 44 โรงเรียนคำแคนวิทยาคม 1. นางสาวปรีดาวรรณ  นิยมไทย
2. นางสาวศศิธร  เชื้อในเขา
 
1. นายวัฒนพงษ์  คงเจริญ
2. นางสาวฐนิตนันท์  ทวีกระแสร์