สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) [กลุ่ม สพม.ขอนแก่น 2]

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ
จังหวัดบุรีรัมย์
ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 69 ทองแดง 54 โรงเรียนท่าศาลาประชานุสรณ์ 1. เด็กชายก้องภพ  วิชาโคตร
2. เด็กชายชาญชัย  พรมวัง
3. เด็กชายภูรินทร์  วิชาโคตร
 
1. นางสังวาลย์  โนนลือชา
2. นางสาวอนงค์  แก้วมืด
 
2 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 69 ทองแดง 15 โรงเรียนโคกนางามพิทยาสรรพ์ 1. เด็กหญิงนริศรา  เคนโพธิ์
 
1. นางสาวธารารักษ์  จันทร์เรืองศรี
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 68.8 ทองแดง 55 โรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคม 1. เด็กชายณัฐพล  ทิทา
2. เด็กชายธนาธร  ศิริมา
3. เด็กชายนิรันดร์  พรมจันทร์
 
1. นายจอมพิชญ์  อาจนุการ
2. นางสาวมลิวัลย์  เย็นเสนาะ
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 68.5 ทองแดง 47 โรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา 1. เด็กชายกฤษตริน  วะสูงเนิน
 
1. นางพรพิรุณ  แจ้งใจ
 
5 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 68.1 ทองแดง 14 โรงเรียนมัญจาศึกษา 1. เด็กหญิงกุสุมา  จันทร์หนองแวง
2. เด็กชายพีรวิชญ์  พันธสีลา
3. เด็กหญิงเอรินทร์  คำสิงห์วงษ์
 
1. นางสาวกัญญ์ภัคพิมพ์  อุดมวงษ์
2. นางสาวรสกมลรัตน์  ศรีภิรมย์
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 68 ทองแดง 56 โรงเรียนมัญจาศึกษา 1. นายพิชิต  หมวดนามน
 
1. นายเอกรัฐ  โกศล
 
7 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 68 ทองแดง 46 โรงเรียนบ้านไผ่ 1. นางสาวพิมพ์ชนก  คำดี
2. นางสาวอนัญญา  พรมแสน
 
1. นายวิชาญ  โพธิ์นอก
2. นายวัชเรศวร์  ภูขมัง
 
8 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 68 ทองแดง 26 โรงเรียนชนบทศึกษา 1. เด็กชายกฤษฎา  สีลากลาง
2. เด็กชายจารุพัฒน์  โมรีรัตน์
3. เด็กชายภัทรกรณ์  มณีศิริ
 
1. นายชัชวาล  วงคำซาว
2. นายกวีพงษ์  อบมาลี
 
9 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 67.2 ทองแดง 50 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 จังหวัดขอนแก่น 1. นายจีรวัฒน์  ศรีบุรินทร์
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  ม่วงกลาง
3. เด็กหญิงประกายแก้ว  เปรียญขุนทด
4. เด็กชายประทีป  บุญวิจิตร
5. เด็กชายภานุรุจ  พลงาม
6. เด็กหญิงลักษมี  จินดาโส
7. เด็กหญิงศศิอร  ไชยสุนทรสวัสดิ์
8. เด็กหญิงศักดิ์นรินทร์  ยวงใย
9. เด็กชายสถาพร  กาจู๊ด
10. นางสาวสุธาธาร  บุญเลิศยะโส
 
1. นายภักดีพร  วิชาราช
2. นางธนพร  ทองสุข
3. นางจิราภา  เกษม
 
10 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 67.2 ทองแดง 33 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 จังหวัดขอนแก่น 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  จันทร์แก่น
2. เด็กหญิงกนกวรรณ  กุลบุตร
3. นางสาวกัญญารัตน์  ธรรมมีภักดิ์
4. เด็กหญิงญาณภัทร  คำมูลมี
5. เด็กหญิงธารารัตน์  เหล่ามาลา
6. เด็กหญิงนิตย์รดี  พิษณุ
7. เด็กหญิงน้ำค้าง  ปราบเพ็ชร
8. เด็กหญิงปนิตา  แสงหิมะ
9. เด็กหญิงพนัทสนัน  พงษ์จันทร์
10. เด็กหญิงรฌา  ม่วงสีงาม
11. เด็กหญิงลดาภรณ์  บุสดี
12. นางสาวลักษมี  จินดาโส
13. เด็กหญิงวราภรณ์  โทคำเวช
14. เด็กหญิงศศิอร  ไชยสุนทรสวัสดิ์
15. เด็กหญิงศศิอร  ไชยสุนทรสวัสดิ์
16. เด็กหญิงสุธาธาร  บุญเลิศยะโส
17. เด็กหญิงอมรรัตน์  โทคำเวช
 
1. นายภักดีพร  วิชาราช
2. นางสาวทิพย์ภาพร  โปธา
3. นางสาววันดี   สังโสม
4. นางอารียา  ปิ่นโพธิ์
5. นางสาวนิตยา  บุตรยศ
 
11 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 43 โรงเรียนบ้านไผ่ 1. เด็กชายกิตติกวิน  วรรณปะกะ
2. เด็กชายนิธิพัฒน์  แก้วชะเนตร
 
1. นางสาวสุวพรรณ  พรหมรับ
2. นายธนกร  แสนธรรมมา
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 66.4 ทองแดง 24 โรงเรียนบ้านไผ่ 1. เด็กหญิงภัทราพร  กระแสโสม
 
1. นางสมหมาย  คันไฮ้
 
13 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 66 ทองแดง 49 โรงเรียนมัญจาศึกษา 1. เด็กหญิงไหมแพรวา  แสนนาม
 
1. นางสุกัญญา  มูลวารี
 
14 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 65 ทองแดง 38 โรงเรียนมัญจาศึกษา 1. นางสาวชนาภา  ศรีสุโข
2. นางสาวธัญญารัตน์  หล้าเลิศ
3. นางสาวสรินดา  ทิพฤาชา
 
1. นางนิภา  ถาเขียว
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 65 ทองแดง 24 โรงเรียนบ้านไผ่ 1. เด็กหญิงสลิลทิพย์  ประชาอภิชัย
 
1. นายสนั่น  มาลาสาย
 
16 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 65 ทองแดง 39 โรงเรียนบ้านแฮดศึกษา 1. นายธีรภัทร์  ศรีคุณเมือง
2. นายวิสา  เหลืองศุภบูลย์
3. นายอนุวัฒน์  ภูมิชัย
 
1. นางปรียานันท์  น้อยผาง
2. นายกฤตลักษณ์  ชาวัตร
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 63.67 ทองแดง 54 โรงเรียนมัญจาศึกษา 1. เด็กชายพัฒนพงศ์  ศิริบาล
 
1. นายอภิสิทธิ์  มะโนดี
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 19 โรงเรียนบ้านไผ่ 1. เด็กหญิงจารวี  แดงกลาง
2. เด็กหญิงชนิกานต์  สุขใจ
3. เด็กหญิงศรินทิพย์  เกตุลา
 
1. นางอุมาพร  พิมพ์ภักดี
2. นางสาวอนงค์  ศิริมา
 
19 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 63 ทองแดง 42 โรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา 1. เด็กชายอัมรินทร์  นาชัยเพิ่ม
2. เด็กชายอัษฎา  อ๋อง
 
1. นายเสนีย์  พงษ์สบาย
2. นางดารณี  พงษ์สบาย
 
20 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 61 ทองแดง 41 โรงเรียนชนบทศึกษา 1. นางสาวอภิญญา  ชนชนะชัย
2. นางสาวอัฉราพร  ลาดช้อย
3. นายไชยภัทร  มอญขาม
 
1. นางนิระมล  กันยาหลง
2. นางสาวณิชาภัทร  ราลังสิทธิ์