สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) [กลุ่ม สพม.ขอนแก่น 2]

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ
จังหวัดบุรีรัมย์
ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 72 เงิน 39 โรงเรียนกู่ทองพิทยาลัย 1. นางสาวชลดา  สุวรรณทอง
 
1. นางสาวสุชีรา  แก่วหนองแก
 
2 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 76 เงิน 15 โรงเรียนกู่ทองพิทยาลัย 1. นายชูชนะ  ลมดา
2. นายรชฎศักดิ์  พันแสง
3. นายวินัย  อุทัยประดิษฐ์
 
1. นางสาวธนพรรณ  บุดดาโสม
2. นายเฉลิมพล  ธิมี
 
3 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 73 เงิน 26 โรงเรียนกู่ทองพิทยาลัย 1. เด็กชายอนันดา  สุขขำ
 
1. นางสาวธนพรรณ  บุดดาโสม
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 77 เงิน 11 โรงเรียนคำแคนวิทยาคม 1. นางสาวสุนิสา  เหลาวงสี
 
1. นางสาวชลธิชา  ดีเลิศ
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 77 เงิน 18 โรงเรียนชนบทศึกษา 1. นายณัฐพล  ฝ่ายเพชร
2. นายยศธร  ม่วงรักษ์
3. นายราเชนทร์  วิลเลี่ยม แครี่
 
1. นางสาวพิมพันธ์  วงษ์แก้ว
2. นางปัณพร  วงศ์ประทุม
 
6 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 76.8 เงิน 26 โรงเรียนชนบทศึกษา 1. นายธีรภัทธิ์  มาศยะ
2. นายอภิสิทธิ์  ดีสุข
3. นายเอกรินทร์  ศิริบุรี
 
1. นายชัชวาล  วงคำซาว
2. นายประมวล  สุขสนิท
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 75 เงิน 22 โรงเรียนบ้านลานวิทยาคม 1. เด็กหญิงลัดดาวรรณ  ดวงสมร
2. เด็กหญิงอัจฉริญา  ราษี
 
1. นายยงยุทธ์  ทิทา
2. นางวิมลวรรณ  สร้อยทิพย์เจริญ
 
8 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 74 เงิน 37 โรงเรียนบ้านลานวิทยาคม 1. เด็กหญิงกุลสินี  สุทธิ
2. เด็กชายศรณัฐ  วรรณสุด
 
1. นายกฤษฎา  ดีทานิน
2. นางสาวศศิฉาย  ไตรสุนทร
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 71.74 เงิน 35 โรงเรียนบ้านลานวิทยาคม 1. เด็กชายอดุลเดช  กองพูล
2. เด็กชายเฉลิมรัฐ  พรมดวงสี
 
1. นางสาวแคทรียา  กิตติพลานนท์
2. นางสาวสิริรัตน์  เดโชศาสตร์
 
10 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 74 เงิน 23 โรงเรียนบ้านลานวิทยาคม 1. เด็กชายจักรภพ  รินนานนท์
2. เด็กหญิงดนตรี  หินนะ
3. เด็กชายเมธา  ภูแข็ง
 
1. นางกฤติยา  กองเกิด
2. นายรชฏ  แก้วสะอาด
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 78.7 เงิน 28 โรงเรียนบ้านไผ่ 1. เด็กชายสุรยุทธ  นาชิน
 
1. นางอมรรัตน์  สงวนญาติ
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 78.2 เงิน 28 โรงเรียนบ้านไผ่ 1. นางสาวนริศษา  สุ่ยหล้า
 
1. นางประยูร  สันดี
 
13 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 79 เงิน 44 โรงเรียนบ้านไผ่ 1. เด็กหญิงพิชามญชุ์  วงษ์พระจันทร์
2. เด็กหญิงวรันทยา  ทะสังขา
3. เด็กหญิงศิริประภา  วาปีโส
 
1. นางบุษกร  สีดามล
2. นางปาณิสรา  ศิริพรรณ
 
14 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 72.3 เงิน 45 โรงเรียนบ้านไผ่ 1. นางสาวจุฑามณี  สงฆ์มหาดไทย
2. นางสาวสุทธินันท์  สุขโต
3. นางสาวเพชรราภรณ์  สันหนัง
 
1. นางปาณิสรา  ศิริพรรณ
2. นางบุษกร  สีดามล
 
15 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 77.16 เงิน 23 โรงเรียนบ้านไผ่ 1. เด็กหญิงณิชกานต์  ลาเวียง
2. เด็กชายอัครเดช  สุดแท้
 
1. นางสาวพิมลวรรณ  พลสิงห์
2. นางศุภรดา  จันทร์โสดา
 
16 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 73 เงิน 7 โรงเรียนบ้านไผ่ 1. นายนฤพนธิ์  ไสวงาม
2. นายนัฐวุฒิ  เฉียบแหลม
3. นายศราวุธ  บุตตะ
 
1. นางสาวมนสิชา  โคตรตาแสง
2. นางสาวพิมลวรรณ  พลสิงห์
 
17 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 75 เงิน 12 โรงเรียนบ้านไผ่ 1. เด็กชายชาติชาย   ลาดเข่ง
2. เด็กหญิงวิลัยภรณ์  ชะสิงห์
 
1. ดร.เสถียร  เหล่าประเสริฐ
2. นายบุญเปรียบ  น้ำแก้ว
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 76 เงิน 18 โรงเรียนบ้านไผ่ 1. เด็กหญิงสลิลทิพย์  ประชาอภิชัย
 
1. นายสนั่น  มาลาสาย
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 74 เงิน 11 โรงเรียนบ้านไผ่ 1. นางสาวกนกวรรณ   พันธุ์ไม้
 
1. นายสนั่น  มาลาสาย
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 76 เงิน 18 โรงเรียนบ้านไผ่ 1. เด็กหญิงสลิลทิพย์  ประชาอภิชัย
 
1. นายสนั่น  มาลาสาย
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 76 เงิน 12 โรงเรียนบ้านไผ่ 1. นางสาวกนกวรรณ   พันธุ์ไม้
2. นางสาวชนิดา  เสนาจอหอ
3. เด็กชายชัยยุทธ์   พิริยะกุล
4. นางสาวพรนิภา  คำยา
5. นางสาวพิชญ์ทยา  ศรีพัฒน์
6. เด็กหญิงสลิลทิพย์  ประชาอภิชัย
7. เด็กหญิงอรปรียา  วินสา
8. นายเทวินทร์  เทียมทนงค์
9. นางสาวเบญญาภา  บุญญฤทธิ์
 
1. นายสนั่น  มาลาสาย
2. นายมนตรี  เบ้าศรี
3. นายธนัช  ฐากุลธเนศ
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 78 เงิน 17 โรงเรียนบ้านไผ่ 1. นางสาวกนกวรรณ   พันธุ์ไม้
2. นางสาวชนิดา  เสนาจอหอ
3. นายประดับ  อุ่นภักดิ์
4. เด็กชายปองพล  จินดาพล
5. เด็กชายพัชรพล  บุญคำ
6. เด็กชายภูริภัทร  วัฒนา
7. นางสาววรัญญา  สีปัสสา
8. นายวัฒนภูมิ  ตุ้มพิมาย
9. เด็กหญิงสลิลทิพย์  ประชาอภิชัย
10. เด็กชายเตชินท์  แซ่อุย
11. นายเทวินทร์  เทียมทนงค์
12. นายเอกนรินทร์  ขุ่มด้วง
 
1. นายสนั่น  มาลาสาย
2. นายมนตรี  เบ้าศรี
3. นายสวัสดิ์  แก้วชนะ
4. นายยุทธศิลป์  แก้วชูสกุล
 
23 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 74.75 เงิน 40 โรงเรียนบ้านไผ่ 1. เด็กหญิงกุลจิรา  กุลวิเศษ
2. เด็กหญิงจิรัชญา  พรไตรรัตน์
3. เด็กหญิงปนัดดา  ขาวหนู
4. เด็กหญิงปิยะธิดา  จินดาพล
5. เด็กหญิงพิยดา  ดีแป้น
6. เด็กหญิงมณัสนันท์  น้อยตำแย
7. เด็กหญิงสโรชา  โยธาทูน
8. เด็กหญิงอภิญญา  สิงห์ป้อง
9. เด็กหญิงอินทิรา  อุ่นสิงห์
10. เด็กหญิงไอยลดา  มาตรจินดา
 
1. นางสาวณัฐนันท์  บุญกมลศรีศักดิ์
2. นางสาวมินตรา  โพธิ์จารย์
 
24 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 78.66 เงิน 36 โรงเรียนบ้านไผ่ 1. เด็กหญิงณิชา  อาร์กาด
 
1. นางสาวสุวารี  ดีดิลก
 
25 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 76 เงิน 19 โรงเรียนบ้านไผ่ 1. นายรัฐนันท์  บุญวัฒ
2. นางสาววิภานันท์  บัวเกิด
 
1. นางสาวนลพรรณ  สุพรรณพานิขย์
2. นางสาวพชร  นพเก้า
 
26 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 74 เงิน 15 โรงเรียนบ้านไผ่ 1. นายนิติธาดา  สุภา
2. นางสาวสิริยากร  เทวรักษ์พิทักษ์
 
1. นางชวนิตา  คำสอนทา
2. นางสาวณัฐิยา  พาที
 
27 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 76 เงิน 21 โรงเรียนบ้านไผ่ 1. นางสาวนิตยา  ศิริ
2. นางสาวพรจิตตรา  เย็นเหลือ
3. นางสาววิชาดา  ปิยไพร
4. นางสาวศรสวรรค์  ทักทุม
5. นายเอกรินทร์  บุราโส
 
1. นางสาวจิราพร  เชิดไธสง
2. นางสาวปิยภรณ์  ส่งเสริมสิทธิ์
 
28 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 79.31 เงิน 37 โรงเรียนบ้านไผ่ 1. นางสาวจุฑามณี  เทพา
 
1. นางสาวนิภาภรณ์  จัตุชัย
 
29 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 78.75 เงิน 39 โรงเรียนบ้านไผ่ 1. เด็กหญิงชณัฐฎามาศ  แก้วทอง
2. เด็กหญิงปวริศา  กองเกิด
3. เด็กชายสมโชค  รูปสูง
 
1. นางอำไพ  วุฒิพันธุ์ชัย
2. นางกฤติยา  กองเกิด
 
30 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 72 เงิน 37 โรงเรียนบ้านไผ่ 1. เด็กหญิงจิราพัชร  ศิริมา
2. เด็กหญิงพิมลภัส  ตลับงา
 
1. นางสาวชนัญนิช  รัตรองใต้
2. นางสาวพรวิภา  อ่อนละมูล
 
31 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 75.4 เงิน 33 โรงเรียนบ้านไผ่ 1. เด็กหญิงฐิตาพร  ทิทา
2. เด็กหญิงมัณฑนา  สิงห์หาญ
 
1. นายนวพล  สีดามล
2. นางสาวสุจารี  ฟักฟูม
 
32 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 77.2 เงิน 21 โรงเรียนบ้านไผ่ 1. เด็กหญิงวิชญาพร  ราตรี
2. นางสาวอารียา  จันทร์ศรี
3. เด็กหญิงอารีรัตน์  โคกคำ
 
1. นายธงนกรณ์  เสาสูงยาง
2. นางสาวสุมันตา  สุภธีระ
 
33 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 73.6 เงิน 37 โรงเรียนบ้านไผ่ 1. นางสาวปติมาพร  คุณเศษ
2. นางสาวพลอยพิสุทธิ์  บุดดีจีน
3. นายพันธกานต์  ไสบาล
 
1. นายนวพล  สีดามล
2. นางสาวชนัญนิช  รัตรองใต้
 
34 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 75 เงิน 60 โรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคม 1. นางสาวนภาวรรณ  วงษาสันต์
 
1. นางปราณี  ตั้งกุลบริบูรณ์
 
35 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 79 เงิน 29 โรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคม 1. เด็กชายอภิเชษฐ์  หวานจริง
 
1. นางนภาวรรณ  ปุริสา
 
36 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 73 เงิน 32 โรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา 1. นายณัฐคัลภ์  ราศรี
2. นายพารากอน  หมื่นแก้ว
 
1. นายปิติกิตร  เฮ้าแสง
2. นางยุวดี  ทองสุวรรณ์
 
37 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 71 เงิน 40 โรงเรียนประชารัฐพัฒนาการ 1. นายภาณุพงศ์  ไชยศรี
 
1. นางจริยา  ใยปางแก้ว
 
38 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 71 เงิน 56 โรงเรียนมัญจาศึกษา 1. นางสาวญาณี  แก้วภา
 
1. นางมะนิตย์  กัญญาสิทธิ์
 
39 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 70.8 เงิน 35 โรงเรียนมัญจาศึกษา 1. นายกฤษฎา  อาโน
2. นางสาวพินทุสร  จันโทศรี
3. นายเจษฎา  สะลี
 
1. นางยุพิน  คำพิลา
2. นางสาวกัญญ์ภัคพิมพ์  อุดมวงษ์
 
40 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 76 เงิน 17 โรงเรียนมัญจาศึกษา 1. นางสาวฐิติภัสร  คมคาย
2. นางสาวพิมพ์อัปสร  สิงห์ศร
3. นางสาวศิริมา  สังสีราช
 
1. นางอังคณา  ปะตังเวสัง
2. นางสาวชุณิษรักษ์  หมื่นศรีจูม
 
41 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 76.4 เงิน 32 โรงเรียนมัญจาศึกษา 1. เด็กหญิงจิรนันท์  วันงาม
2. เด็กหญิงพรพิมล  หมู่มูลตุ่น
3. เด็กหญิงสุวิชญา  หล่มเหลา
 
1. นายพิชิต  สุดโต
2. นางสาววราภรณ์  เสมอหน้า
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 72 เงิน 46 โรงเรียนมัญจาศึกษา 1. เด็กหญิงเจนจิรา  ชำนิงาน
 
1. นางสาวภัทรวดี  ศรีรุ่งเรือง
 
43 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 75.75 เงิน 22 โรงเรียนมัญจาศึกษา 1. นายธีรเทพ  ขวัญพลาย
2. นายนวพล  อันสงคราม
3. นายสนธญา  วงษ์ชาลี
4. นายสรายุทธ  แหลมคม
5. นายสิปปกร  จุรัน
 
1. นางอรพินท์  พันธุ์รัตน์
2. นางสาวเครือวรรณ์  เชื้อหมอดู
 
44 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 76.33 เงิน 60 โรงเรียนมัญจาศึกษา 1. นางสาวจินตนา  โชคเหมาะ
2. นางสาวปนัดดา  เครือสังข์
3. นางสาวพรทิพย์  นาทองทิพย์
4. นางสาววราภรณ์  นาคำ
5. นางสาววาสนา  โพธิ์พัฒน์
 
1. นางธิดา  โกจารย์ศรี
2. นางธีรภรณ์  ถึงงามคุณทรัพย์
 
45 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 72 เงิน 27 โรงเรียนมัญจาศึกษา 1. นายพลภูมิ  สีขุลี
2. นายศรานนท์  สัตยานุชิต
 
1. นายบุญจันทร์  ก้านอินทร์
2. นายณัฐสิทธิ์  วราวิกสิต
 
46 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 70 เงิน 54 โรงเรียนมัญจาศึกษา 1. เด็กหญิงปิยรัตน์  ดิษเจริญ
2. เด็กหญิงพิมพ์ผกา  ผาจันทรฺ์
3. เด็กชายวุฒิชัย  ไชยศรี
 
1. นางอรุณลักษณ์  จตุรบูรณ์
2. นายสุวรรณ  โภคเกาะ
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 75.33 เงิน 43 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 จังหวัดขอนแก่น 1. นางสาวรุ่งนภา  ถาแพง
 
1. นางสาวสุพัชชา  ตลาดขวัญ
 
48 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 74 เงิน 25 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 จังหวัดขอนแก่น 1. นางสาวอนงนาฎ  หมั่นเขตกิจ
 
1. นางสาวภักจิรา  จะหลาบหลอง
 
49 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 77.2 เงิน 45 โรงเรียนหนองขามพิทยาคม 1. นางสาวฐิติยา  บุญเรือง
2. เด็กหญิงณัฐริกา  ใจทอง
3. เด็กชายธีระวุฒิ  บุญอุ้ม
4. เด็กชายนครินทร์  รอดคำทุย
5. เด็กชายประวิทย์  ชายสิงห์
6. เด็กชายรัฏภูมิ  สุทธปัญญา
7. เด็กชายวีรวิชญ์  คำดี
8. นางสาวสุภารัตน์  กุลแก้ว
9. เด็กชายอานันท์  นารถานนท์
 
1. นายวัชระ  ยุชิ
2. นายอนุวัตร  ศรีพระนาม
3. นายพรเทพ  พวงเพียงงาม
 
50 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3 74 เงิน 23 โรงเรียนหนองขามพิทยาคม 1. เด็กชายกฤตภาส  กล่อมขุนทด
2. เด็กชายธรรมนูญ  ลีชา
3. เด็กชายธีระวุฒิ  บุญอุ้ม
4. เด็กชายนครินทร์  รอดคำทุย
5. เด็กชายภูริพัฒน์  ภูศรีฤทธิ์
6. เด็กชายรัฏภูมิ  สุทธปัญญา
7. เด็กชายวีรวิชญ์  คำดี
8. เด็กชายศุกลภัทร  จันทร์คำภา
9. เด็กชายอดิเทพ  อุดมรุ่งเรือง
10. เด็กชายอานันท์  นารถานนท์
 
1. นายวัชระ  ยุชิ
2. นายอนุวัตร  ศรีพระนาม
3. นายปริญญ์  ศรีวรสาร