สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) [กลุ่ม สพม.ขอนแก่น 2]

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ
จังหวัดบุรีรัมย์
ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 83 ทอง 34 โรงเรียนกู่ทองพิทยาลัย 1. นางสาวสุภาวดี  ดงพระจันทร์
 
1. นางสาวสุชีรา  แก่วหนองแก
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 72 เงิน 39 โรงเรียนกู่ทองพิทยาลัย 1. นางสาวชลดา  สุวรรณทอง
 
1. นางสาวสุชีรา  แก่วหนองแก
 
3 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 76 เงิน 15 โรงเรียนกู่ทองพิทยาลัย 1. นายชูชนะ  ลมดา
2. นายรชฎศักดิ์  พันแสง
3. นายวินัย  อุทัยประดิษฐ์
 
1. นางสาวธนพรรณ  บุดดาโสม
2. นายเฉลิมพล  ธิมี
 
4 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 73 เงิน 26 โรงเรียนกู่ทองพิทยาลัย 1. เด็กชายอนันดา  สุขขำ
 
1. นางสาวธนพรรณ  บุดดาโสม
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำแคนวิทยาคม 1. เด็กหญิงจิราธิวัฒน์  ลอดบุตร
2. เด็กหญิงประภัสสร  วังสีดี
3. เด็กหญิงประภาภรณ์  ชำนาญพล
4. เด็กหญิงพัชราพร  คอมค้อ
5. เด็กชายภัทรพงศ์  เรืองแสง
 
1. นายวัฒนพงษ์  คงเจริญ
2. นางกฤติยา  พหลทัพ
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 20 โรงเรียนคำแคนวิทยาคม 1. นางสาวภาวินีย์  คำสีแก้ว
 
1. นางสาวชลธิชา  ดีเลิศ
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 77 เงิน 11 โรงเรียนคำแคนวิทยาคม 1. นางสาวสุนิสา  เหลาวงสี
 
1. นางสาวชลธิชา  ดีเลิศ
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 86 ทอง 46 โรงเรียนคำแคนวิทยาคม 1. นายวรวิทย์  จำปาบัว
 
1. นางชุติมา  ป่าสณท์
 
9 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 80 ทอง 44 โรงเรียนคำแคนวิทยาคม 1. นางสาวปรีดาวรรณ  นิยมไทย
2. นางสาวศศิธร  เชื้อในเขา
 
1. นายวัฒนพงษ์  คงเจริญ
2. นางสาวฐนิตนันท์  ทวีกระแสร์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 88 ทอง 54 โรงเรียนชนบทศึกษา 1. นางสาวพรไพรินทร์  นาดี
 
1. นางสาวณิชาภัทร  ราลังสิทธิ์
 
11 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 77 เงิน 18 โรงเรียนชนบทศึกษา 1. นายณัฐพล  ฝ่ายเพชร
2. นายยศธร  ม่วงรักษ์
3. นายราเชนทร์  วิลเลี่ยม แครี่
 
1. นางสาวพิมพันธ์  วงษ์แก้ว
2. นางปัณพร  วงศ์ประทุม
 
12 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 82 ทอง 8 โรงเรียนชนบทศึกษา 1. นายบริสุทธิ์  จันทร์ขวาง
2. นายวรโชติ  กระแสกาญจน์
 
1. นางปัณพร  วงศ์ประทุม
2. นายวิเชียร  พรมศรี
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 94 ทอง 14 โรงเรียนชนบทศึกษา 1. นางสาวชลธาร  สารมะณี
2. นายฤทธิ์ธิพร  อ่อนตา
 
1. นางปรีดานันท์  จันทศิลา
2. นางทองทิม  อวยศักดิ์ไชยงค์
 
14 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 88.7 ทอง 5 โรงเรียนชนบทศึกษา 1. เด็กหญิงทิพามณี  สินโพธิ์
2. เด็กหญิงประกายการณ์  ทองรักษ์
3. นางสาวปาริชาติ  โกยชัย
4. เด็กหญิงภาวิญญา  มัคคะวินทร์
5. นางสาวมยุรฉัตร  สริมา
6. เด็กชายศตวรรษ  วรุณศรี
7. นางสาวสุวนันท์  ตรีศรี
8. นางสาวอริยา  ทองกาสี
9. เด็กหญิงเพ็ญนภา  งามชัด
10. นายเอกพงศ์  โพธิ์จันทร์
 
1. นางวาสนา  เจริญวิภารัตน์
2. นายวัชรา  เจริญวิภารัตน์
3. นายสุวัณชัย  ตรีนอก
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 94 ทอง 13 โรงเรียนชนบทศึกษา 1. นายอภิชาติ  ศรีสุนนท์
 
1. นางชนิภากานต์  หวังมวนกลาง
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 90 ทอง 9 โรงเรียนชนบทศึกษา 1. นางสาวกัญญารัตน์  คำทะเนตร
2. นางสาวกิตติกรณ์  คำแสน
3. นางสาวจิรพร  มูลมาตย์
4. นางสาวจุฑาธิป  เนตรวิลา
5. นางสาวจุฑามาศ  บัวชน
6. เด็กหญิงชาลิสา  นาดี
7. เด็กหญิงฐิตินันท์  ช่างคำ
8. เด็กชายณพกร  ป้องนอก
9. เด็กหญิงณัฐริกา  ชัยวัฒนประภา
10. เด็กหญิงณัฐวรรณ  ทะวะบุตร
11. นางสาวดารารัตน์  คำทะเนตร
12. นายทัตดนัย  ผิวรัตน์
13. นายธนพัฒน์  สายหยุด
14. นางสาวธัญชนก  จำปามูล
15. นายธีระเดช  บุญมี
16. นางสาวนุสรา  ชายศ
17. นางสาวปวันรัตน์  ชื่นชม
18. นายปิยะณัฐ  จุลนาค
19. นายพงศกร  นันตะมาตร
20. นางสาวพรพิมล  วิลาศ
21. เด็กหญิงพิมภาดา  ตรงธิ
22. นายพิษณุ  ชื่นชม
23. นายภานุวัฒน์  ภูมิภาค
24. นายภูวรินทร์  ภักดีสุวรรณ์
25. นายมงคล  อิ่มละมัย
26. นายรณฤทธิ์  บัวชน
27. เด็กชายวราพล  หอมตา
28. นายวาริช  สอนรัมย์
29. นายวินิจ  แสงไส
30. นางสาวศรีสุดา  เหล่าพรม
31. เด็กหญิงศิโรรัตน์  เยือกเย็น
32. นางสาวสุณิสา  คำพิทูล
33. นายอติรุจ  ยันทูล
34. นางสาวอนันธิกา  สุราษฏ์
35. เด็กชายอพิศักดิ์  กลางทา
36. นายอภิสิทธิ์  ศรีวงษ์
37. นายอรรถวิทย์  โมกขศักดิ์
38. นางสาวอาทิตยา  ลิมสุวรรณ
39. เด็กชายเพชร  ชินภาส
40. นางสาวเสาวลักษณ์  ยันทูล
 
1. ดร.วิญญู  ผิวรัตน์
2. นางเทวาลักษณ์  ผิวรัตน์
3. นางสาวนุชนาถ  ราชมนตรี
4. นายนรินทร์  ทองรักษ์
5. นายวิเชียร  พรมศรี
6. นางประดับศรี  พิศพล
7. นางสาวณิชาภัทร  ราลังสิทธิ์
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 83 ทอง 16 โรงเรียนชนบทศึกษา 1. เด็กหญิงกฤติยากรณ์  คุ้มบุญ
2. เด็กหญิงกานดา  ทองหล่อ
3. เด็กหญิงจิรวรรธ  วิวาห์พัฒน์
4. เด็กหญิงจิราภรณ์  สุแดงน้อย
5. เด็กหญิงจุฑามาส  อยู่สุข
6. เด็กหญิงชลธิชา  อยู่ตั้งตัว
7. เด็กชายชัยพิชิต   คนทา
8. เด็กหญิงญาดา  ศิริยะ
9. เด็กชายณัฐกร  ถาวิเศษ
10. เด็กหญิงณัฐณิชา  สินเธาว์
11. เด็กชายธนชัย  ยุพิน
12. เด็กหญิงธนพร  เมืองขวา
13. เด็กหญิงนันทิดา  เมืองชน
14. เด็กหญิงปาณิศา  ไปบน
15. เด็กหญิงพรทิพย์  เพชรน้อย
16. เด็กหญิงภัทรธิดา  อภิรัตนเจริญสุข
17. เด็กหญิงภัทรานุช  พุทธสอน
18. เด็กหญิงภิญญดา  พาดกลาง
19. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  หมั่นพยายาม
20. เด็กหญิงวรรณภา  สวงโท
21. เด็กหญิงวิมลสิริ  สะเดาว์
22. เด็กหญิงวิลาวรรณ  วงษ์รักษา
23. เด็กหญิงศศิชา  ลวงสวาท
24. เด็กหญิงศิริวิมลวรรณ  กุลจันทร์
25. เด็กหญิงสุชานันท์  หวานเฉียง
26. เด็กหญิงสุพัตรา  ต่างสี
27. เด็กชายอนุวัตร  เดชพละ
28. เด็กหญิงอังชลิญญา  โขมณี
29. เด็กหญิงอัญชนิกา   จุมพลตรี
30. เด็กชายเอกสิทธิ์  โพธิ์จันทร์
31. เด็กหญิงโชติมา  เกิดตรวจ
 
1. ดร.วิญญู  ผิวรัตน์
2. นายสุนทร  ทองถม
3. นางอุบล  ทองถม
4. นางเทวาลักษณ์  ผิวรัตน์
5. นางสาวณิชาภัทร  ราลังสิทธิ์
6. นายนรินทร์  ทองรักษ์
7. นายจักรภัทร  ยอดสุวรรณ์
 
18 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 89.2 ทอง 25 โรงเรียนชนบทศึกษา 1. นางสาวอัจฉริยา  นาสูงชน
 
1. นางมะลิ  วงษ์อรุณ
 
19 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 61 ทองแดง 41 โรงเรียนชนบทศึกษา 1. นางสาวอภิญญา  ชนชนะชัย
2. นางสาวอัฉราพร  ลาดช้อย
3. นายไชยภัทร  มอญขาม
 
1. นางนิระมล  กันยาหลง
2. นางสาวณิชาภัทร  ราลังสิทธิ์
 
20 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 68 ทองแดง 26 โรงเรียนชนบทศึกษา 1. เด็กชายกฤษฎา  สีลากลาง
2. เด็กชายจารุพัฒน์  โมรีรัตน์
3. เด็กชายภัทรกรณ์  มณีศิริ
 
1. นายชัชวาล  วงคำซาว
2. นายกวีพงษ์  อบมาลี
 
21 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 76.8 เงิน 26 โรงเรียนชนบทศึกษา 1. นายธีรภัทธิ์  มาศยะ
2. นายอภิสิทธิ์  ดีสุข
3. นายเอกรินทร์  ศิริบุรี
 
1. นายชัชวาล  วงคำซาว
2. นายประมวล  สุขสนิท
 
22 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 84 ทอง 24 โรงเรียนชนบทศึกษา 1. เด็กหญิงณัฐนันท์  งากระโทก
2. เด็กหญิงนีรชา  ยนจอหอ
3. เด็กหญิงปภาวดี  มาตรสงคราม
4. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  แก้วน้อย
5. เด็กหญิงสโรชา  งากระโทก
6. เด็กหญิงอังสุมาลิน  เป้งทอง
 
1. นางพชรกมล  ปีนะเก
2. นายทศพล  บุตรดา
 
23 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 85 ทอง 34 โรงเรียนชนบทศึกษา 1. เด็กชายภูมิพัฒน์  ปัดไธสง
2. เด็กหญิงวัชราภา  โสภาจิต
3. เด็กหญิงอรุณี  ไพรวัลย์
 
1. นางพชรกมล  ปีนะเก
 
24 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6 82.33 ทอง 31 โรงเรียนชนบทศึกษา 1. นางสาวกัญญารัตน์  คำทะเนตร
 
1. ดร.วิญญู  ผิวรัตน์
 
25 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 92 ทอง 7 โรงเรียนชนบทศึกษา 1. เด็กหญิงสุกัญญา  จันทะเเพง
 
1. ดร.วิญญู  ผิวรัตน์
 
26 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.4-ม.6 85.34 ทอง 20 โรงเรียนชนบทศึกษา 1. นายมงคล  อิ่มละมัย
 
1. ดร.วิญญู  ผิวรัตน์
 
27 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.4-ม.6 94.67 ทอง 10 โรงเรียนชนบทศึกษา 1. นายอรรถวิทย์  โมกขศักดิ์
 
1. ดร.วิญญู  ผิวรัตน์
 
28 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.6 81.85 ทอง 12 โรงเรียนชนบทศึกษา 1. นางสาวกัญญารัตน์  คำทะเนตร
2. นางสาวจิรพร  มูลมาตย์
3. นางสาวจุฑาธิป  เนตรวิลา
4. เด็กหญิงชาลิสา  นาดี
5. เด็กหญิงฐิตินันท์  ช่างคำ
6. นางสาวณัฐมน  พลราช
7. เด็กหญิงณัฐวรรณ  ทะวะบุตร
8. นางสาวดารารัตน์  คำทะเนตร
9. นายทัตดนัย  ผิวรัตน์
10. นางสาวธัญชนก  จำปามูล
11. นายธีระเดช  บุญมี
12. นางสาวนุสรา  ชายศ
13. นางสาวปวันรัตน์  ชื่นชม
14. นายพงศกร  นันตะมาตร
15. นางสาวพรพิมล  วิลาศ
16. นายพิษณุ  ชื่นชม
17. นายภูวรินทร์  ภักดีสุวรรณ์
18. นายมงคล  อิ่มละมัย
19. เด็กชายวราพล  หอมตา
20. นายวาริช  สอนรัมย์
21. นายวินิจ  แสงไส
22. นางสาวศรีสุดา  เหล่าพรม
23. เด็กหญิงศิโรรัตน์  เยือกเย็น
24. นางสาวสุกัญญา  จันทะเเพง
25. นางสาวสุณิสา  คำพิทูล
26. นายอติรุจ  ยันทูล
27. นางสาวอนันธิกา  สุราษฏร์
28. เด็กชายอภิสิทธิ์  ศรีวงษ์
29. นายอรรถวิทย์  โมกขศักดิ์
30. นางสาวเสาวลักษณ์  ยันทูล
 
1. ดร.วิญญู  ผิวรัตน์
2. นางเทวาลักษณ์  ผิวรัตน์
3. นางสาวธัญลักษณ์  อุปนิสัยพล
4. นายนรินทร์  ทองรักษ์
5. นางสาวณิชาภัทร  ราลังสิทธิ์
6. นางทองทิม  อวยศักดิ์ไชยงค์
7. นางปรีดานันท์  จันทศิลา
 
29 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 69 ทองแดง 54 โรงเรียนท่าศาลาประชานุสรณ์ 1. เด็กชายก้องภพ  วิชาโคตร
2. เด็กชายชาญชัย  พรมวัง
3. เด็กชายภูรินทร์  วิชาโคตร
 
1. นางสังวาลย์  โนนลือชา
2. นางสาวอนงค์  แก้วมืด
 
30 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 81 ทอง 51 โรงเรียนท่าศาลาประชานุสรณ์ 1. นายธวัชชัย  มุมสำ
2. นางสาวพิมพ์ลภัส  อันทะถา
3. นายศิขริน  แตงลี่
 
1. นางสาวอนงค์  แก้วมืด
2. นางสังวาลย์  โนนลือชา
 
31 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 75 เงิน 22 โรงเรียนบ้านลานวิทยาคม 1. เด็กหญิงลัดดาวรรณ  ดวงสมร
2. เด็กหญิงอัจฉริญา  ราษี
 
1. นายยงยุทธ์  ทิทา
2. นางวิมลวรรณ  สร้อยทิพย์เจริญ
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 74 เงิน 37 โรงเรียนบ้านลานวิทยาคม 1. เด็กหญิงกุลสินี  สุทธิ
2. เด็กชายศรณัฐ  วรรณสุด
 
1. นายกฤษฎา  ดีทานิน
2. นางสาวศศิฉาย  ไตรสุนทร
 
33 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 71.74 เงิน 35 โรงเรียนบ้านลานวิทยาคม 1. เด็กชายอดุลเดช  กองพูล
2. เด็กชายเฉลิมรัฐ  พรมดวงสี
 
1. นางสาวแคทรียา  กิตติพลานนท์
2. นางสาวสิริรัตน์  เดโชศาสตร์
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 89 ทอง 49 โรงเรียนบ้านลานวิทยาคม 1. นางสาวศิริรัตนา  คุ้มบุ่งคล้า
 
1. นางสาวณัฐิดา  วงษ์ประสิทธิพร
 
35 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 81.2 ทอง 28 โรงเรียนบ้านลานวิทยาคม 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  วันสี
2. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ศรีภา
3. เด็กหญิงวรินยุพา  วงษา
 
1. นายรชฏ  แก้วสะอาด
2. นางสุนภา  ทิทา
 
36 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 90 ทอง 10 โรงเรียนบ้านลานวิทยาคม 1. นายธรรพ์ณธร  ฤกษ์เสือ
2. นางสาวนิสา  จิตสม
3. นายศิโรธรณ์  ภักดีเหลา
 
1. นางพวงเพ็ชร  อัคคะ
2. นางสาวเบญจพร  โสมา
 
37 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 91.8 ทอง 11 โรงเรียนบ้านลานวิทยาคม 1. นางสาวธีรารัตน์  เถือกคำ
2. นางสาวนวรัตน์  ขุ่มด้วง
3. นางสาวนุชจิราพร  เครือวัลย์
 
1. นางพวงเพ็ชร  อัคคะ
2. นางสาวภัทราวรรณ  เหลืองอุทัย
 
38 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 74 เงิน 23 โรงเรียนบ้านลานวิทยาคม 1. เด็กชายจักรภพ  รินนานนท์
2. เด็กหญิงดนตรี  หินนะ
3. เด็กชายเมธา  ภูแข็ง
 
1. นางกฤติยา  กองเกิด
2. นายรชฏ  แก้วสะอาด
 
39 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 65 ทองแดง 39 โรงเรียนบ้านแฮดศึกษา 1. นายธีรภัทร์  ศรีคุณเมือง
2. นายวิสา  เหลืองศุภบูลย์
3. นายอนุวัฒน์  ภูมิชัย
 
1. นางปรียานันท์  น้อยผาง
2. นายกฤตลักษณ์  ชาวัตร
 
40 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 81 ทอง 18 โรงเรียนบ้านไผ่ 1. เด็กหญิงปภาดา  ธาตุดี
 
1. นางบัวสุวรรณ  โสภา
 
41 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 66.4 ทองแดง 24 โรงเรียนบ้านไผ่ 1. เด็กหญิงภัทราพร  กระแสโสม
 
1. นางสมหมาย  คันไฮ้
 
42 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 51.9 เข้าร่วม 24 โรงเรียนบ้านไผ่ 1. นางสาวกุลธิดา  พลชามาตร์
 
1. นางสุกัญญา  ขาวงาม
 
43 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 44 เข้าร่วม 12 โรงเรียนบ้านไผ่ 1. นางสาวปัทมาภรณ์  อุเทพ
 
1. นางอนุรักษ์  วรรณศรี
 
44 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 78.7 เงิน 28 โรงเรียนบ้านไผ่ 1. เด็กชายสุรยุทธ  นาชิน
 
1. นางอมรรัตน์  สงวนญาติ
 
45 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านไผ่ 1. นางสาวกนกพร  ทองใบ
2. นายนรภัทร  รุ่งเจริญ
 
1. นางธีราภรณ์  โนนเพีย
2. นางสาวมะลุลี  คณารศ
 
46 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 19 โรงเรียนบ้านไผ่ 1. เด็กหญิงจารวี  แดงกลาง
2. เด็กหญิงชนิกานต์  สุขใจ
3. เด็กหญิงศรินทิพย์  เกตุลา
 
1. นางอุมาพร  พิมพ์ภักดี
2. นางสาวอนงค์  ศิริมา
 
47 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 84 ทอง 10 โรงเรียนบ้านไผ่ 1. นายจิรวัฒน์  บุษดี
2. นางสาวรุ่งฤดี  พลายเนาว์
 
1. นางสุวารีย์  โสภาชัย
2. นางสาวราตรี  ศรีนา
 
48 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 78.2 เงิน 28 โรงเรียนบ้านไผ่ 1. นางสาวนริศษา  สุ่ยหล้า
 
1. นางประยูร  สันดี
 
49 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 79 เงิน 44 โรงเรียนบ้านไผ่ 1. เด็กหญิงพิชามญชุ์  วงษ์พระจันทร์
2. เด็กหญิงวรันทยา  ทะสังขา
3. เด็กหญิงศิริประภา  วาปีโส
 
1. นางบุษกร  สีดามล
2. นางปาณิสรา  ศิริพรรณ
 
50 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 72.3 เงิน 45 โรงเรียนบ้านไผ่ 1. นางสาวจุฑามณี  สงฆ์มหาดไทย
2. นางสาวสุทธินันท์  สุขโต
3. นางสาวเพชรราภรณ์  สันหนัง
 
1. นางปาณิสรา  ศิริพรรณ
2. นางบุษกร  สีดามล
 
51 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 77.16 เงิน 23 โรงเรียนบ้านไผ่ 1. เด็กหญิงณิชกานต์  ลาเวียง
2. เด็กชายอัครเดช  สุดแท้
 
1. นางสาวพิมลวรรณ  พลสิงห์
2. นางศุภรดา  จันทร์โสดา
 
52 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 73 เงิน 7 โรงเรียนบ้านไผ่ 1. นายนฤพนธิ์  ไสวงาม
2. นายนัฐวุฒิ  เฉียบแหลม
3. นายศราวุธ  บุตตะ
 
1. นางสาวมนสิชา  โคตรตาแสง
2. นางสาวพิมลวรรณ  พลสิงห์
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 89 ทอง 28 โรงเรียนบ้านไผ่ 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  สมีน้อย
2. เด็กหญิงตะวันฉาย  ป่าเกลือ
3. เด็กหญิงนันทิกานต์  กิ่งพ้ง
4. เด็กหญิงศศิวิมล  สมอบ้าน
5. เด็กชายอดิเทพ  จันทะมี
 
1. นายราชัย  นามวงค์ษา
2. นายชาญวิทย์  ศิริมา
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 83 ทอง 52 โรงเรียนบ้านไผ่ 1. นางสาวฐิตินันท์  รัตนวงศ์บุญมี
2. นางสาวณัฏฐนิช  วารีวนิช
3. นางสาวรัตนธิดา  นันทบัน
4. นางสาวอาราวายา  สมองาม
5. นางสาวเกวลิน  พิมพ์โคกสูง
 
1. นายอารมณ์ดี  อาจนุการ
2. นางสาวอัมพร  ศรีธรรมบุตร
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 87 ทอง 27 โรงเรียนบ้านไผ่ 1. นางสาวดวงกมล  กุลวงษ์
2. นางสาวนิภาพร  หวังประสพกลาง
3. นางสาวนิศามณี  สุขประเสริฐ
4. นางสาวพัชราภรณ์  แสนอุบล
5. นางสาวสุภาภรณ์  นาใจรีบ
 
1. นางกิ่งทอง  เชื้อทอง
2. นางสาวพรเทวี  บุญมาตย์
 
56 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 75 เงิน 12 โรงเรียนบ้านไผ่ 1. เด็กชายชาติชาย   ลาดเข่ง
2. เด็กหญิงวิลัยภรณ์  ชะสิงห์
 
1. ดร.เสถียร  เหล่าประเสริฐ
2. นายบุญเปรียบ  น้ำแก้ว
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 80 ทอง 7 โรงเรียนบ้านไผ่ 1. นางสาวขวัญจิรา  แก่นท้าว
2. นางสาวมัณยภา  ตาลจำลอง
 
1. นางพรทิพา  ศรีวงษ์
2. นายภูริวรรฒก์  สุขแสน
 
58 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 85 ทอง 9 โรงเรียนบ้านไผ่ 1. เด็กหญิงสลิลทิพย์  ประชาอภิชัย
 
1. นายสนั่น  มาลาสาย
 
59 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 76 เงิน 18 โรงเรียนบ้านไผ่ 1. เด็กหญิงสลิลทิพย์  ประชาอภิชัย
 
1. นายสนั่น  มาลาสาย
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 85 ทอง 9 โรงเรียนบ้านไผ่ 1. นางสาวกนกวรรณ   พันธุ์ไม้
 
1. นายสนั่น  มาลาสาย
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 80 ทอง 24 โรงเรียนบ้านไผ่ 1. เด็กหญิงสลิลทืพย์  ประชาอภิชัย
 
1. นายสนั่น  มาลาสาย
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 85 ทอง 17 โรงเรียนบ้านไผ่ 1. นางสาวชนิดา  เสนาจอหอ
 
1. นายสนั่น  มาลาสาย
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 65 ทองแดง 24 โรงเรียนบ้านไผ่ 1. เด็กหญิงสลิลทิพย์  ประชาอภิชัย
 
1. นายสนั่น  มาลาสาย
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. เด็กหญิงขัตติยา  ประเสริฐ
 
1. นางอรดี  แก้วชะเนตร
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 89 ทอง 10 โรงเรียนบ้านไผ่ 1. นางสาวสิรินภา  เวชกร
 
1. นางอรดี  แก้วชะเนตร
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 90 ทอง 4 โรงเรียนบ้านไผ่ 1. เด็กหญิงสรณ์สิริ  ไข่มกข์
 
1. นางอรดี  แก้วชะเนตร
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 89 ทอง 4 โรงเรียนบ้านไผ่ 1. นางสาวสิรินภา  เวชกร
 
1. นายสมชาติ  กัลยาบาล
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 74 เงิน 11 โรงเรียนบ้านไผ่ 1. นางสาวกนกวรรณ   พันธุ์ไม้
 
1. นายสนั่น  มาลาสาย
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 76 เงิน 18 โรงเรียนบ้านไผ่ 1. เด็กหญิงสลิลทิพย์  ประชาอภิชัย
 
1. นายสนั่น  มาลาสาย
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 87 ทอง 7 โรงเรียนบ้านไผ่ 1. เด็กชายชัยยุทธ์  พิริยะกุล
 
1. นายสนั่น  มาลาสาย
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 83 ทอง 7 โรงเรียนบ้านไผ่ 1. เด็กชายเด็กชายรพีภัทร  ป้องคำแสน
 
1. นางอรดี  แก้วชะเนตร
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 76 เงิน 12 โรงเรียนบ้านไผ่ 1. นางสาวกนกวรรณ   พันธุ์ไม้
2. นางสาวชนิดา  เสนาจอหอ
3. เด็กชายชัยยุทธ์   พิริยะกุล
4. นางสาวพรนิภา  คำยา
5. นางสาวพิชญ์ทยา  ศรีพัฒน์
6. เด็กหญิงสลิลทิพย์  ประชาอภิชัย
7. เด็กหญิงอรปรียา  วินสา
8. นายเทวินทร์  เทียมทนงค์
9. นางสาวเบญญาภา  บุญญฤทธิ์
 
1. นายสนั่น  มาลาสาย
2. นายมนตรี  เบ้าศรี
3. นายธนัช  ฐากุลธเนศ
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 84 ทอง 16 โรงเรียนบ้านไผ่ 1. นางสาวกนกวรรณ   พันธุ์ไม้
2. นางสาวชนิดา  เสนาจอหอ
3. เด็กชายชัยยุทธ์   พิริยะกุล
4. เด็กหญิงฌาณชิตา  พลขันธ์
5. เด็กชายธนณัฐ  ตุละรัต
6. นางสาวพรนิภา  คำยา
7. เด็กชายพัชรพล  บุญคำ
8. นางสาวพิชญ์ทยา  ศรีพัฒน์
9. เด็กชายภาคินทร์  พยัคฆชาญศิลป์
10. เด็กชายมงคล  พลขันธ์
11. นายวัฒนภูมิ  ตุ้มพิมาย
12. เด็กหญิงสลิลทิพย์  ประชาอภิชัย
13. เด็กหญิงสุภารัตน์  ศรแผลง
14. เด็กหญิงอรปรียา  วินสา
15. นายเทวินทร์  เทียมทนงค์
 
1. นายสนั่น  มาลาสาย
2. นายสวัสดิ์  แก้วชนะ
3. นายมนตรี  เบ้าศรี
4. นายธนัช  ฐากุลธเนศ
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 78 เงิน 17 โรงเรียนบ้านไผ่ 1. นางสาวกนกวรรณ   พันธุ์ไม้
2. นางสาวชนิดา  เสนาจอหอ
3. นายประดับ  อุ่นภักดิ์
4. เด็กชายปองพล  จินดาพล
5. เด็กชายพัชรพล  บุญคำ
6. เด็กชายภูริภัทร  วัฒนา
7. นางสาววรัญญา  สีปัสสา
8. นายวัฒนภูมิ  ตุ้มพิมาย
9. เด็กหญิงสลิลทิพย์  ประชาอภิชัย
10. เด็กชายเตชินท์  แซ่อุย
11. นายเทวินทร์  เทียมทนงค์
12. นายเอกนรินทร์  ขุ่มด้วง
 
1. นายสนั่น  มาลาสาย
2. นายมนตรี  เบ้าศรี
3. นายสวัสดิ์  แก้วชนะ
4. นายยุทธศิลป์  แก้วชูสกุล
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. นางสาวกนกวรรณ   พันธุ์ไม้
2. นายกฤษฎา  จรรยา
3. นางสาวชนิดา  เสนาจอหอ
4. เด็กหญิงชมพูนุช  ศรีมหาพรม
5. เด็กชายชัยยุทธ์  พิริยะกุล
6. เด็กหญิงฌาณชิตา  พลขันธ์
7. เด็กชายธนวิชญ์  พร้อมประเสริฐ
8. เด็กชายธีรภัทร์  บุญเรือง
9. เด็กหญิงปาลิตา  นาคใหญ่
10. นางสาวพรนิภา  คำยา
11. เด็กชายพัชรพล  บุญคำ
12. นางสาวพิชญ์ทยา  ศรีพัฒน์
13. เด็กชายภูริภัทร  วัฒนา
14. เด็กหญิงมิรินทร์ลดา  บัวหลวง
15. นายวัฒนภูมิ  ตุ้มพิมาย
16. เด็กหญิงสลิลทิพย์  ประชาอภิชัย
17. เด็กหญิงสุภารัตน์  ศรแผลง
18. เด็กหญิงอรดา  รัตนัง
19. เด็กหญิงอรปรียา  วินสา
20. นายเทวินทร์  เทียมทนงค์
21. เด็กหญิงเมทินี  ขันขวา
 
1. นายสนั่น  มาลาสาย
2. นายสวัสดิ์  แก้วชนะ
3. นายมนตรี  เบ้าศรี
4. นายธนัช  ฐากุลธเนศ
5. นายยุทธศิลป์  แก้วชูสกุล
6. นายนพดล  ชาลีคาร
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 85.2 ทอง 16 โรงเรียนบ้านไผ่ 1. เด็กชายกฤษปกรณ์  หลวงแสน
2. เด็กชายพัฒน์ชานนท์  ชูเชิด
3. เด็กชายวุฒิชัย  แสงอุ่นอุไร
4. เด็กหญิงศศิกานต์  มาลา
5. เด็กหญิงอภิญญา  การพงษ์
 
1. นายสมชาติ  กัลยาบาล
2. นางเบญจวรรณ  กัลยาบาล
3. นายนาวิน  ไสวงาม
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 81.33 ทอง 28 โรงเรียนบ้านไผ่ 1. นางสาวกนิษฐา  สอนทา
2. นายจิรวัฒน์  แก้วชะเนตร
3. นายจิระวัฒน์   โนนเปลือย
4. นางสาวธนพร   อภิรัตนเจริญสุข
5. นายสหรัฐภ์   ไผ่เบญจพรร
 
1. นายสมพล  สมภักดี
2. นายสวัสดิ์  แก้วชนะ
3. นายธนัช  ฐากุลธเนศ
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 87 ทอง 11 โรงเรียนบ้านไผ่ 1. เด็กชายกรวิทย์   พงษ์สีมา
2. นายการัณญภาส  สีดาพล
3. เด็กชายกิตติวินท์  ทองดี
4. เด็กหญิงจิดาภา  สิงห์ทอง
5. เด็กหญิงชลธิชา  พูลจำปา
6. เด็กชายฐปนวัฒน์  ทิพย์อาจ
7. เด็กหญิงณัชชา  กิ่งสีดา
8. เด็กชายณัฐเอก  ทอนสูงเนิน
9. เด็กชายทินภัทร  มูลกัน
10. นายธนกฤษ   สุดโต
11. นางสาวธวัลพร   ไสยอินทรานุรักษ์
12. นางสาวธิญาดา  คำพุทธา
13. เด็กชายธิติพงษ์  บุญสา
14. เด็กชายประดิพัทธ์  บัวองค์
15. เด็กชายปองพล  บุรีรักษ์
16. นางสาวพรธวัล   ไสยอินทรานุรักษ์
17. เด็กหญิงพิชญา  ซื่อสัตย์
18. เด็กหญิงพิมญาดา  ชัยปราบ
19. เด็กชายพีระพล   ศิริมา
20. เด็กชายภาวิสุทธิ์   หินสูงเนิน
21. นางสาวรวิสรา  สายจันทร์
22. เด็กชายศรายุทธ  แสงมณี
23. เด็กหญิงศศิกานต์  ชื่นใจ
24. เด็กหญิงศิริพร  สีฤทธิ์
25. เด็กหญิงศุภิสรา  สุวรรณศักดิ์
26. เด็กชายสิทธิศักดิ์  ไสวงาม
27. เด็กชายหรรษา  ทองจันทร์
28. เด็กชายอธิกา  อุ่นจิตต์
29. นายอนุชิต  พันธุ์โยศรี
30. เด็กชายอภิสิทธิ์  โปตาเวส
31. เด็กหญิงอลิสรา   แพ่งสภา
32. นางสาวอลิสรา  พิมพ์นนท์
33. เด็กชายอัครเดช  ปานด้วง
34. เด็กชายอาทิตทนงค์  พลสิทธิ์
35. นางสาวเอมฤดี   เจริญอินทร์
 
1. นายนาวิน  ไสวงาม
2. นายมนตรี  เบ้าศรี
3. นายวทัญญู  ภูชาดา
4. นายยุทธศิลป์  แก้วชูสกุล
5. นายนพดล  ชาลีคาร
6. นายธนัช  ฐากุลธเนศ
7. นายพจนา  โสภาชัย
8. นายสมพล  สมภักดี
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. เด็กชายณัฐเอก  ทอนสูงเนิน
 
1. นายนาวิน  ไสวงาม
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนบ้านไผ่ 1. นายธนกฤษ  สุดโต
 
1. นางอรดี  แก้วชะเนตร
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 81.33 ทอง 41 โรงเรียนบ้านไผ่ 1. นางสาวภคพร  วงษ์แวง
 
1. นางอรดี  แก้วชะเนตร
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านไผ่ 1. เด็กชายรพีภัทร  ป้องคำแสน
 
1. นางอรดี  แก้วชะเนตร
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. นายกวินธร  ไชยนิคม
2. นายกาญจน์  ชำนาญไพร
3. นายจักรวรรดิ  กุลจันทร์
4. นายฉัตรมงคล  ภาคพรม
5. นายชาคริส  ชัยภูมิ
6. นายมาโนช  พวงลี
7. นายสิทธิกร  เฉลียวรอบ
8. นายอนุชิต  พันโยศรี
9. นางสาวอรสิริ  คะเชนมาตร์
10. นายเจษฎานนท์  ฮามพิทักษ์
11. นายเสฏฐวุฒิ  บุญคำ
12. นายโชคชัย  ประเมศรี
 
1. นางเบญจวรรณ  กัลยาบาล
2. นายสมชาติ  กัลยาบาล
3. นายนาวิน  ไสวงาม
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 80 ทอง 19 โรงเรียนบ้านไผ่ 1. นายกฤติกาณท์  สิมสา
2. นางสาวจิระภา  ทองยศ
3. นางสาวจุฑาพร  พินิจกุน
4. นายชาญวิวุฒิ  ผิวผาง
5. นายตะวัน  สมจันลา
6. นายทศวรรธ  พรมที
7. นายธนชิต  แสงบัณฑิต
8. นายธนพล  เจริญสว่าง
9. นายธานัท  พลที
10. นายธีระยุทธ  ทองเปีย
11. นายนฤคม  สีเสน
12. นางสาวนาตาชา  แว่นประชา
13. นายนาวี  พลสามารถ
14. นายปณิธาน  บัวองค์
15. นายปรมัติ  กุลวงษ์
16. นางสาวปรีญารัตน์  เมืองโพธิ
17. นายปัญญา  สุดงาม
18. นางสาวปิยะนันท์  ปาปะจี
19. นางสาวพรรณภษา  โพธิปัสสา
20. นายพุทธิพงศ์  ลำพา
21. นายภาคภูมิ  มาตนอก
22. นายภาณุวัฒน์  วงษ์สุดตา
23. นางสาวมะลิวรรณ  แก่นวงศ์
24. นางสาววรดา  บุญคำ
25. นางสาวศศิวิมล   หุนสุวงค์
26. นายสตางค์  สีถาพล
27. นางสาวสุภาภรณ์  ทบแป
28. นางสาวอฐิติยา  ทามี
29. นายอดิศักดิ์  สันร้าย
30. นางสาวอพัชชา  จำปามูล
31. นายอภิสิทธิ์  เชื้อเมือง
32. นางสาวอรกัญญา  ตอเสนา
33. นางสาวอิสรารัตน์  ใสน้อย
34. นางสาวเบญจพร  ลือภูเขียว
35. นางสาวเบญญาภา  บุญญฤทธิ์
36. นางสาวเปรมฤทัย  วิบูลยานนท์
 
1. นายสมชาติ  กัลยาบาล
2. นางอรดี  แก้วชะเนตร
3. นางสาวณัฐนันท์  บุญกมลศรีศักดิ์
4. นางสาวมินตรา  โพธิ์จารย์
5. นายพินิจ  กุณาศล
6. นางสาวกัลยรัตน์  หนันทุม
 
85 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 74.75 เงิน 40 โรงเรียนบ้านไผ่ 1. เด็กหญิงกุลจิรา  กุลวิเศษ
2. เด็กหญิงจิรัชญา  พรไตรรัตน์
3. เด็กหญิงปนัดดา  ขาวหนู
4. เด็กหญิงปิยะธิดา  จินดาพล
5. เด็กหญิงพิยดา  ดีแป้น
6. เด็กหญิงมณัสนันท์  น้อยตำแย
7. เด็กหญิงสโรชา  โยธาทูน
8. เด็กหญิงอภิญญา  สิงห์ป้อง
9. เด็กหญิงอินทิรา  อุ่นสิงห์
10. เด็กหญิงไอยลดา  มาตรจินดา
 
1. นางสาวณัฐนันท์  บุญกมลศรีศักดิ์
2. นางสาวมินตรา  โพธิ์จารย์
 
86 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 78.66 เงิน 36 โรงเรียนบ้านไผ่ 1. เด็กหญิงณิชา  อาร์กาด
 
1. นางสาวสุวารี  ดีดิลก
 
87 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 81 ทอง 9 โรงเรียนบ้านไผ่ 1. เด็กชายพัชรพงษ์  คำศรี
 
1. นางสาวสุนิสา  จันหัวนา
 
88 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 92 ทอง 5 โรงเรียนบ้านไผ่ 1. เด็กหญิงฐิตาพร  สมอคำ
2. เด็กชายยุทธพล  รูปสูง
 
1. นางสาวศุภาพิชญ์  โจมศรี
2. นางสาวชญานิศ  เทียมตะขบ
 
89 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 91 ทอง 30 โรงเรียนบ้านไผ่ 1. นางสาวอัจฉริยา  ภักดี
2. นางสาวอารญา  ทุมสิทธิ์
 
1. นางสาวรัษฎากร  ขันต๊ะ
2. นางสาวชลลดา  ตั้งโชคดี
 
90 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 83.66 ทอง 14 โรงเรียนบ้านไผ่ 1. เด็กหญิงหวานใจ  พวงลี
2. เด็กหญิงแพรไหม  มะโนธรรม
 
1. นางชวนิตา  คำสอนทา
2. นายวิชยุตม์  ชมภูทอง
 
91 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 76 เงิน 19 โรงเรียนบ้านไผ่ 1. นายรัฐนันท์  บุญวัฒ
2. นางสาววิภานันท์  บัวเกิด
 
1. นางสาวนลพรรณ  สุพรรณพานิขย์
2. นางสาวพชร  นพเก้า
 
92 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 81.3 ทอง 22 โรงเรียนบ้านไผ่ 1. นางสาววารุณี  หาญศึก
2. นางสาวศิทานันท์  ภูปัญญาวัฒน์
 
1. นางพัชรีภรณ์  สุริยะเดช
2. นายนราธิป  เสนารักษ์
 
93 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 74 เงิน 15 โรงเรียนบ้านไผ่ 1. นายนิติธาดา  สุภา
2. นางสาวสิริยากร  เทวรักษ์พิทักษ์
 
1. นางชวนิตา  คำสอนทา
2. นางสาวณัฐิยา  พาที
 
94 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 86.33 ทอง 36 โรงเรียนบ้านไผ่ 1. นางสาวกุลณัฐ  สีไพร
2. นางสาวจิรวรรณ  สมอหมอบ
3. นางสาวปิยะรัตน์  บัวบาล
4. นายพันธกานต์  มาริตแตง
5. นางสาววราภรณ์  ใสเสริม
 
1. MissLiu  Yuping
2. นางสาวอรอนงค์  พงษ์สีมา
 
95 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 76 เงิน 21 โรงเรียนบ้านไผ่ 1. นางสาวนิตยา  ศิริ
2. นางสาวพรจิตตรา  เย็นเหลือ
3. นางสาววิชาดา  ปิยไพร
4. นางสาวศรสวรรค์  ทักทุม
5. นายเอกรินทร์  บุราโส
 
1. นางสาวจิราพร  เชิดไธสง
2. นางสาวปิยภรณ์  ส่งเสริมสิทธิ์
 
96 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 89.33 ทอง 6 โรงเรียนบ้านไผ่ 1. นางสาวศรัณภรณ์  มั่งมีศรี
 
1. นางสาวณัฐิยา  พาที
 
97 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 79.31 เงิน 37 โรงเรียนบ้านไผ่ 1. นางสาวจุฑามณี  เทพา
 
1. นางสาวนิภาภรณ์  จัตุชัย
 
98 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 78.75 เงิน 39 โรงเรียนบ้านไผ่ 1. เด็กหญิงชณัฐฎามาศ  แก้วทอง
2. เด็กหญิงปวริศา  กองเกิด
3. เด็กชายสมโชค  รูปสูง
 
1. นางอำไพ  วุฒิพันธุ์ชัย
2. นางกฤติยา  กองเกิด
 
99 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 84.1 ทอง 36 โรงเรียนบ้านไผ่ 1. นางสาวณัฏยา  เครือวัลย์
2. นางสาวบุณยาพร  สาวิสิทธิ์
3. นางสาวสุภาวิดา  ทินราช
 
1. นายศิวะ  มะโนขันธ์
2. นางอินทุกานต์  พรหมเมตตา
 
100 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 43 โรงเรียนบ้านไผ่ 1. เด็กชายกิตติกวิน  วรรณปะกะ
2. เด็กชายนิธิพัฒน์  แก้วชะเนตร
 
1. นางสาวสุวพรรณ  พรหมรับ
2. นายธนกร  แสนธรรมมา
 
101 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 82 ทอง 18 โรงเรียนบ้านไผ่ 1. นางสาวกัญญารัตน์  เก่งกลางดอน
2. นางสาววัชราภรณ์  ชาแท่น
 
1. นางสาวสุวพรรณ  พรหมรับ
2. นางสาวมุกดาวรรณ  นามสุโพธิ์
 
102 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 72 เงิน 37 โรงเรียนบ้านไผ่ 1. เด็กหญิงจิราพัชร  ศิริมา
2. เด็กหญิงพิมลภัส  ตลับงา
 
1. นางสาวชนัญนิช  รัตรองใต้
2. นางสาวพรวิภา  อ่อนละมูล
 
103 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 75.4 เงิน 33 โรงเรียนบ้านไผ่ 1. เด็กหญิงฐิตาพร  ทิทา
2. เด็กหญิงมัณฑนา  สิงห์หาญ
 
1. นายนวพล  สีดามล
2. นางสาวสุจารี  ฟักฟูม
 
104 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 68 ทองแดง 46 โรงเรียนบ้านไผ่ 1. นางสาวพิมพ์ชนก  คำดี
2. นางสาวอนัญญา  พรมแสน
 
1. นายวิชาญ  โพธิ์นอก
2. นายวัชเรศวร์  ภูขมัง
 
105 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 20 เข้าร่วม 29 โรงเรียนบ้านไผ่ 1. นางสาวนิจจารีย์  วิไลจินดาพร
2. นางสาวรมย์รุจี  เหมือนรุ่ง
 
1. นางสาวสุมันตา  สุภธีระ
2. นางสาววัชราภรณ์  ชาวงษ์
 
106 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 77.2 เงิน 21 โรงเรียนบ้านไผ่ 1. เด็กหญิงวิชญาพร  ราตรี
2. นางสาวอารียา  จันทร์ศรี
3. เด็กหญิงอารีรัตน์  โคกคำ
 
1. นายธงนกรณ์  เสาสูงยาง
2. นางสาวสุมันตา  สุภธีระ
 
107 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 73.6 เงิน 37 โรงเรียนบ้านไผ่ 1. นางสาวปติมาพร  คุณเศษ
2. นางสาวพลอยพิสุทธิ์  บุดดีจีน
3. นายพันธกานต์  ไสบาล
 
1. นายนวพล  สีดามล
2. นางสาวชนัญนิช  รัตรองใต้
 
108 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 88.8 ทอง 48 โรงเรียนบ้านไผ่ 1. เด็กหญิงวรรณภา  บุษบง
2. เด็กหญิงวาสนา  สิงห์คราน
3. เด็กหญิงสุกันยา  มีอุดหนุน
 
1. นางสาวเกศสุดา  จันทร์เจริญ
 
109 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 89.2 ทอง 34 โรงเรียนบ้านไผ่ 1. นางสาวจิตรัตดา  เวียงอินทร์
2. นายนครินทร์  เมียนปลิก
3. นางสาวพรพรรณ  สุขชัย
 
1. นางสาวเกศสุดา  จันทร์เจริญ
 
110 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 84 ทอง 29 โรงเรียนบ้านไผ่ 1. เด็กหญิงกฤตพร  แก้วกาสี
2. เด็กหญิงธัญญารัตน์  ดวงพันธุ์
3. เด็กหญิงลักษมีกานต์  ประจันตะเสน
 
1. นางสาวสุธิดา  ธีระตระกูล
 
111 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 75 เงิน 60 โรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคม 1. นางสาวนภาวรรณ  วงษาสันต์
 
1. นางปราณี  ตั้งกุลบริบูรณ์
 
112 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 68.8 ทองแดง 55 โรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคม 1. เด็กชายณัฐพล  ทิทา
2. เด็กชายธนาธร  ศิริมา
3. เด็กชายนิรันดร์  พรมจันทร์
 
1. นายจอมพิชญ์  อาจนุการ
2. นางสาวมลิวัลย์  เย็นเสนาะ
 
113 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 82 ทอง 28 โรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคม 1. เด็กชายเกียรติศักดิ์  สาละ
 
1. นางนภาวรรณ  ปุริสา
 
114 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 79 เงิน 29 โรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคม 1. เด็กชายอภิเชษฐ์  หวานจริง
 
1. นางนภาวรรณ  ปุริสา
 
115 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83.33 ทอง 43 โรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคม 1. นางสาวพรนภา  ปราบพาล
 
1. นางวาสนา  ราชปัญญา
 
116 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 87 ทอง 15 โรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา 1. นายนำพล  สมอออน
2. นางสาวพจนีย์  ภู่จันทึก
3. นางสาวรจนาพร  สอรี
4. นายอภิรักษ์  อินทร์ชูวงค์
5. นายแซม  แสนสงค์
 
1. นางสาวธัญญา  สุรวาทศิลป์
2. ว่าที่ร้อยตรียุทธนา  แก้วชะเนตร
 
117 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 84 ทอง 29 โรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา 1. เด็กหญิงชุติกานต์  สูงเพีย
2. เด็กหญิงปิยนุช  ลาโซ
3. เด็กหญิงพรรญวดี  ดอนเส
 
1. นางอรุณี  งวงช้าง
2. นางสุพัตรา  อุดม
 
118 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 84 ทอง 24 โรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา 1. นางสาวชฎาภา  ทะเรรัมย์
2. นางสาวรพีภัทร  กำพล
3. นางสาวศิริกัญญา  มณีวงษ์
 
1. นางอรุณี  โสภา
2. นางสาวปวริศา  ประทุมจร
 
119 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 73 เงิน 32 โรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา 1. นายณัฐคัลภ์  ราศรี
2. นายพารากอน  หมื่นแก้ว
 
1. นายปิติกิตร  เฮ้าแสง
2. นางยุวดี  ทองสุวรรณ์
 
120 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม 52 โรงเรียนประชารัฐพัฒนาการ 1. นายกีรติ  พิมล
 
1. นางรัชนีย์  โกฎกลางดอน
 
121 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 71 เงิน 40 โรงเรียนประชารัฐพัฒนาการ 1. นายภาณุพงศ์  ไชยศรี
 
1. นางจริยา  ใยปางแก้ว
 
122 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 25.5 เข้าร่วม 23 โรงเรียนมัญจาศึกษา 1. นางสาวกีรตยา  ยาทา
 
1. นางเพชรดารินทร์  วัฒนานุสิทธิ์
 
123 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 71 เงิน 56 โรงเรียนมัญจาศึกษา 1. นางสาวญาณี  แก้วภา
 
1. นางมะนิตย์  กัญญาสิทธิ์
 
124 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 84.13 ทอง 24 โรงเรียนมัญจาศึกษา 1. นางสาวสิริมา  แสงจันทร์
 
1. นางปนัดดา  นามวิจิตร
 
125 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 68.1 ทองแดง 14 โรงเรียนมัญจาศึกษา 1. เด็กหญิงกุสุมา  จันทร์หนองแวง
2. เด็กชายพีรวิชญ์  พันธสีลา
3. เด็กหญิงเอรินทร์  คำสิงห์วงษ์
 
1. นางสาวกัญญ์ภัคพิมพ์  อุดมวงษ์
2. นางสาวรสกมลรัตน์  ศรีภิรมย์
 
126 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 70.8 เงิน 35 โรงเรียนมัญจาศึกษา 1. นายกฤษฎา  อาโน
2. นางสาวพินทุสร  จันโทศรี
3. นายเจษฎา  สะลี
 
1. นางยุพิน  คำพิลา
2. นางสาวกัญญ์ภัคพิมพ์  อุดมวงษ์
 
127 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 76 เงิน 17 โรงเรียนมัญจาศึกษา 1. นางสาวฐิติภัสร  คมคาย
2. นางสาวพิมพ์อัปสร  สิงห์ศร
3. นางสาวศิริมา  สังสีราช
 
1. นางอังคณา  ปะตังเวสัง
2. นางสาวชุณิษรักษ์  หมื่นศรีจูม
 
128 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 91 ทอง 5 โรงเรียนมัญจาศึกษา 1. เด็กชายกิตติพัฒน์  ลี้สมบัติวัฒนะ
2. เด็กหญิงรัญยาพัทย์  ชนใฮ
 
1. นางสุนันทา  ศิริตื้นลี
2. นางวัชรีวรรณ  แสงสว่าง
 
129 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 48.5 เข้าร่วม 30 โรงเรียนมัญจาศึกษา 1. เด็กหญิงอพัชชา  กองจร
 
1. นายสิทธิชัย  ป่าโพธิ์ชัน
 
130 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 38 เข้าร่วม 25 โรงเรียนมัญจาศึกษา 1. นายคงศักดิ์  รักษาภักดี
2. นางสาวนลินรัตน์  ชอบค้า
3. นายพัชรพงษ์  คงถาวร
 
1. นางสาวศิราณีย์  วงษ์สุวรรณ
2. นางพรโสภิต  กองรัตน์
 
131 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 76.4 เงิน 32 โรงเรียนมัญจาศึกษา 1. เด็กหญิงจิรนันท์  วันงาม
2. เด็กหญิงพรพิมล  หมู่มูลตุ่น
3. เด็กหญิงสุวิชญา  หล่มเหลา
 
1. นายพิชิต  สุดโต
2. นางสาววราภรณ์  เสมอหน้า
 
132 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 65 ทองแดง 38 โรงเรียนมัญจาศึกษา 1. นางสาวชนาภา  ศรีสุโข
2. นางสาวธัญญารัตน์  หล้าเลิศ
3. นางสาวสรินดา  ทิพฤาชา
 
1. นางนิภา  ถาเขียว
 
133 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 84 ทอง 10 โรงเรียนมัญจาศึกษา 1. นายธนภัทร์  แก้วบุตรดี
2. นางสาวน้ำฝน  จ้านกันหา
3. เด็กหญิงภัทรนันท์  ระวังภัย
4. นางสาววิภารัตน์  หาญแหง
5. นางสาวศศิวิมล  จันทร์วงษ์
 
1. นางนิฤมล  จันทร์ดาเสือ
2. นางนิรัชรา  เขียวทอง
 
134 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 81.25 ทอง 37 โรงเรียนมัญจาศึกษา 1. นางสาวกตัญญุตา  เนียมจันทร์
2. นายจตุพล  นนทะคำจันทร์
3. นายจิตรกร  พุ่มบัว
4. นางสาวจุฑามาศ  นรมาตย์
5. นางสาวจุรีพร  จิว
6. นางสาวทานตะวัน  คอนเต้า
7. นายธนวัฒน์  หอมโคกค้อ
8. นายธนา  ไชยศรี
9. นางสาวบุษกร  สริมา
10. นายปภัสพนธ์  ศรีสุภา
11. นางสาววิชญา  โคตรแสง
12. นายวิศรุต  ฮางลี
13. นางสาวศศิธร  บัวตะมะ
14. นางสาวศิริลักษณ์คณา  คำชา
15. นายสหสวัฒษ์  โมกหอม
16. นางสาวสุชาวดี  นิลชัย
17. นางสาวสุธารัตน์  ชูคันหอม
18. นายอนันต์  บุญมาชัย
19. นายอภิวัตติ์  ชนเวียน
20. นางสาวอรัญญา  วิลาไชย
 
1. นางสาวณพัสสอร  ชื่นชม
2. นางสาวสุพรรณี  หาญวงษา
3. นายภาคภูมิ  มุพิลา
4. นายนิรมิตร  นามวิจิตร
5. นางนิสา  เหล่าบัวดี
 
135 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 91.8 ทอง 34 โรงเรียนมัญจาศึกษา 1. นายณัฐภัทร  ผาจันทร์
2. นางสาวอนิชา  โมดำ
 
1. นางวิภาพร  พาเมืองพล
2. นางจิราพร  แฝงดาหาร
 
136 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 68 ทองแดง 56 โรงเรียนมัญจาศึกษา 1. นายพิชิต  หมวดนามน
 
1. นายเอกรัฐ  โกศล
 
137 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83.33 ทอง 36 โรงเรียนมัญจาศึกษา 1. เด็กหญิงขวัญข้าว  เข็มสุข
 
1. นางสาวภัทรวดี  ศรีรุ่งเรือง
 
138 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 72 เงิน 46 โรงเรียนมัญจาศึกษา 1. เด็กหญิงเจนจิรา  ชำนิงาน
 
1. นางสาวภัทรวดี  ศรีรุ่งเรือง
 
139 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 63.67 ทองแดง 54 โรงเรียนมัญจาศึกษา 1. เด็กชายพัฒนพงศ์  ศิริบาล
 
1. นายอภิสิทธิ์  มะโนดี
 
140 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 84.4 ทอง 45 โรงเรียนมัญจาศึกษา 1. นางสาวกุลณัฐ  แก้วขวัญข้า
2. นางสาวนันท์นภัส  ขันธ์ภักดี
3. นางสาวพัชราภรณ์  สุขประเสริฐ
4. นางสาววรนุช  เหล่าอุด
5. นางสาวศศิวิมล  พรีพรม
6. นางสาวอาทิตยา  เชื้อนาข่า
7. นางสาวอารยา  คำหว่าน
8. นางสาวอุมาภรณ์  จันทร์วิเศษ
9. นางสาวไพลิน  ผาจันทร์
 
1. นางสาวเครือวรรณ์  เชื้อหมอดู
2. นางอรพินท์  พันธุ์รัตน์
 
141 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 75.75 เงิน 22 โรงเรียนมัญจาศึกษา 1. นายธีรเทพ  ขวัญพลาย
2. นายนวพล  อันสงคราม
3. นายสนธญา  วงษ์ชาลี
4. นายสรายุทธ  แหลมคม
5. นายสิปปกร  จุรัน
 
1. นางอรพินท์  พันธุ์รัตน์
2. นางสาวเครือวรรณ์  เชื้อหมอดู
 
142 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 87.36 ทอง 21 โรงเรียนมัญจาศึกษา 1. นางสาวชุดาพร  ครองโชค
2. นายพงศกร  รอบคอบ
 
1. นางอรพินท์  พันธุ์รัตน์
 
143 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 92 ทอง 4 โรงเรียนมัญจาศึกษา 1. นางสาวณัฐณิชา  ชัยนา
 
1. นางปณัสนันท์  กิติชัยเดชอนันต์
 
144 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 66 ทองแดง 49 โรงเรียนมัญจาศึกษา 1. เด็กหญิงไหมแพรวา  แสนนาม
 
1. นางสุกัญญา  มูลวารี
 
145 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 80.99 ทอง 44 โรงเรียนมัญจาศึกษา 1. เด็กหญิงชนิภรณ์  กุมชัยภูมิ
2. เด็กหญิงชนิสรา  แผลงมา
3. เด็กหญิงทวีพร  ไชยเสนา
4. เด็กหญิงปภาวรินท์  ศักดิ์นาราโรจน์
5. เด็กชายศรัณย์  นามขวา
 
1. นางณัชชารีย์  จิตวัฒนาชยานนท์
2. นางสุกัญญา  มูลวารี
 
146 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 76.33 เงิน 60 โรงเรียนมัญจาศึกษา 1. นางสาวจินตนา  โชคเหมาะ
2. นางสาวปนัดดา  เครือสังข์
3. นางสาวพรทิพย์  นาทองทิพย์
4. นางสาววราภรณ์  นาคำ
5. นางสาววาสนา  โพธิ์พัฒน์
 
1. นางธิดา  โกจารย์ศรี
2. นางธีรภรณ์  ถึงงามคุณทรัพย์
 
147 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 87.5 ทอง 20 โรงเรียนมัญจาศึกษา 1. นางสาวปิยธิดา  คามะนา
 
1. นางสาวภคมน  หมู่โยธา
 
148 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 92 ทอง 12 โรงเรียนมัญจาศึกษา 1. เด็กชายธนวัฒน์  น้อยหา
2. เด็กหญิงนันทลาพร  ชำนิงาน
 
1. นายวิน้ย  ปานเนาว์
2. นางสาวสุวรรณา  จำปาศักดิ์
 
149 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 85 ทอง 7 โรงเรียนมัญจาศึกษา 1. เด็กหญิงศศิวรรณ  ยมศรี
2. เด็กหญิงสุกฤตา  ไชยศรี
 
1. นางสาวอรุณนี  โทเท
2. นายวิษณุ  มุริจันทร์
 
150 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 72 เงิน 27 โรงเรียนมัญจาศึกษา 1. นายพลภูมิ  สีขุลี
2. นายศรานนท์  สัตยานุชิต
 
1. นายบุญจันทร์  ก้านอินทร์
2. นายณัฐสิทธิ์  วราวิกสิต
 
151 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมัญจาศึกษา 1. นายวรวุฒิ  คำพิทูล
2. นายวีรัตน์ชัย  ป้องบุญจันทร์
3. นายสิทธิศักดิ์  กองกะมุด
4. นายสุวดล  เชื้อหมอดู
5. นางสาวอักศรา  วิชุมา
6. นายอิทธิพล  พรมพินิช
 
1. นางนงเยาว์  ศรีเชียงสา
2. นางอรุณลักษณ์  จตุรบูรณ์
3. นายทวี  พาเมืองพล
 
152 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 70 เงิน 54 โรงเรียนมัญจาศึกษา 1. เด็กหญิงปิยรัตน์  ดิษเจริญ
2. เด็กหญิงพิมพ์ผกา  ผาจันทรฺ์
3. เด็กชายวุฒิชัย  ไชยศรี
 
1. นางอรุณลักษณ์  จตุรบูรณ์
2. นายสุวรรณ  โภคเกาะ
 
153 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 85 ทอง 31 โรงเรียนมัญจาศึกษา 1. เด็กชายดุสิต  อุ่นเรือน
2. เด็กหญิงพรรภษา  เทพสุรินทร์
3. เด็กหญิงยุพาพิน  คงเมือง
 
1. นายประหยัด  สุ่มมาตย์
2. นางกัลยา  สุ่มมาตย์
 
154 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 84 ทอง 13 โรงเรียนมัญจาศึกษา 1. นางสาวขวัญศิริ  นากร
2. นายภูมินทร์  มั่งมา
3. นางสาวสุธารักษ์  ทิพย์แหม่ง
 
1. นายทวี  พาเมืองพล
2. นางวิภาพร  พาเมืองพล
 
155 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 85 ทอง 22 โรงเรียนมัธยมโพนเพ็ก 1. นางสาววรรณพร  อุตตะมะ
2. นางสาวอัจฉรา  โนนบุตรศรี
 
1. นางสาวปิยะภรณ์  เหล่าอัน
2. นางสาววันวิสาข์  อิงแก้ว
 
156 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 80.44 ทอง 31 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 จังหวัดขอนแก่น 1. เด็กหญิงจิราภัทร  บ้วนนอก
2. เด็กหญิงอภิญญา   พังคะลี
 
1. นายวัณณุวรรธน์  ศรีไสว
2. นางสาวนิตยา  บุตรยศ
 
157 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 จังหวัดขอนแก่น 1. นางสาวพรรณภษา  รัตติยา
2. นายวัชรพงศ์  รังภูรีย์
3. นายสิทธิพงษ์  โนนทิง
 
1. นายธีรวัฒน์  อุดม
2. นายจิณณะ  นานนท์
 
158 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 85.66 ทอง 17 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 จังหวัดขอนแก่น 1. นายอรรคพล  กล้าชาญชัย
 
1. นางสาววรัญญา  นันทา
 
159 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 75.33 เงิน 43 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 จังหวัดขอนแก่น 1. นางสาวรุ่งนภา  ถาแพง
 
1. นางสาวสุพัชชา  ตลาดขวัญ
 
160 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.5 ทอง 20 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 จังหวัดขอนแก่น 1. นางสาวณัฐณิชา  เถื่อนกลาง
 
1. นางสาวสุพัชชา  ตลาดขวัญ
 
161 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 91.67 ทอง 4 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 จังหวัดขอนแก่น 1. นายอรรคพล  กล้าชาญชัย
 
1. นางสาวสุพัชชา  ตลาดขวัญ
 
162 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.3 ทอง 27 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 จังหวัดขอนแก่น 1. นางสาวณัฐณิชา  เถื่อนกลาง
 
1. นางสาวสุพัชชา  ตลาดขวัญ
 
163 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88.6 ทอง 12 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 จังหวัดขอนแก่น 1. นางสาวรุ่งนภา  ถาแพง
 
1. นางสาวสุพัชชา  ตลาดขวัญ
 
164 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 67.2 ทองแดง 50 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 จังหวัดขอนแก่น 1. นายจีรวัฒน์  ศรีบุรินทร์
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  ม่วงกลาง
3. เด็กหญิงประกายแก้ว  เปรียญขุนทด
4. เด็กชายประทีป  บุญวิจิตร
5. เด็กชายภานุรุจ  พลงาม
6. เด็กหญิงลักษมี  จินดาโส
7. เด็กหญิงศศิอร  ไชยสุนทรสวัสดิ์
8. เด็กหญิงศักดิ์นรินทร์  ยวงใย
9. เด็กชายสถาพร  กาจู๊ด
10. นางสาวสุธาธาร  บุญเลิศยะโส
 
1. นายภักดีพร  วิชาราช
2. นางธนพร  ทองสุข
3. นางจิราภา  เกษม
 
165 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 67.2 ทองแดง 33 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 จังหวัดขอนแก่น 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  จันทร์แก่น
2. เด็กหญิงกนกวรรณ  กุลบุตร
3. นางสาวกัญญารัตน์  ธรรมมีภักดิ์
4. เด็กหญิงญาณภัทร  คำมูลมี
5. เด็กหญิงธารารัตน์  เหล่ามาลา
6. เด็กหญิงนิตย์รดี  พิษณุ
7. เด็กหญิงน้ำค้าง  ปราบเพ็ชร
8. เด็กหญิงปนิตา  แสงหิมะ
9. เด็กหญิงพนัทสนัน  พงษ์จันทร์
10. เด็กหญิงรฌา  ม่วงสีงาม
11. เด็กหญิงลดาภรณ์  บุสดี
12. นางสาวลักษมี  จินดาโส
13. เด็กหญิงวราภรณ์  โทคำเวช
14. เด็กหญิงศศิอร  ไชยสุนทรสวัสดิ์
15. เด็กหญิงศศิอร  ไชยสุนทรสวัสดิ์
16. เด็กหญิงสุธาธาร  บุญเลิศยะโส
17. เด็กหญิงอมรรัตน์  โทคำเวช
 
1. นายภักดีพร  วิชาราช
2. นางสาวทิพย์ภาพร  โปธา
3. นางสาววันดี   สังโสม
4. นางอารียา  ปิ่นโพธิ์
5. นางสาวนิตยา  บุตรยศ
 
166 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 83.75 ทอง 11 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 จังหวัดขอนแก่น 1. นางสาวจริญญาพร  ศาลาแดง
2. นางสาวฑิตฐิตา  โพธิ์ไชยโย
3. นางสาวดวงมณี  ร่วมสุข
4. นางสาวดวงอนงค์  ร่วมสุข
5. นางสาวธิดารัตน์  แซ่ลี้
6. นางสาวธิดารัตน์  ศรีเดช
7. นางสาวนริศรา  ทับทิมไสย์
8. นางสาวปริญญา  ผาใต้
9. นางสาวมณฑิรา   แซ่ท้าว
10. นางสาววชิรินทรา  แทนวงษ์
11. นางสาวศิริลักษณ์  ไตรยวงค์
12. นางสาวสุกสะหวัด  ดวงมะนี
13. นางสาวสุจิตรา  นามราช
14. นางสาวสุพรรณี  ภูดอนกอย
15. นางสาวเพ็ญนภา  นามโพธิ์
16. นางสาวแพรพรรณ  มนีแสง
 
1. นายภักดีพร  วิชาราช
2. นายสิทธิพงษ์  คำพรม
3. นางสาวคัทรียา  ยารังสี
4. นางศิริวิมล  จันทสุวรรณ
5. ว่าที่ร้อยตรีณรงค์รัชช์  โชคธนาประสิทธิ์
 
167 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 74 เงิน 25 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 จังหวัดขอนแก่น 1. นางสาวอนงนาฎ  หมั่นเขตกิจ
 
1. นางสาวภักจิรา  จะหลาบหลอง
 
168 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 86.4 ทอง 26 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 จังหวัดขอนแก่น 1. นางสาวชนิสรา  แก่นจันทร์
2. นางสาวพรพิมล  พรมผอง
3. นางสาวอุลัยรัตน์  วงค์ไชยา
 
1. นางสุวรรณี  คำชาลี
2. นางนิรภาดา  โพธิ์บุบผา
 
169 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 92.66 ทอง 4 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 จังหวัดขอนแก่น 1. นายเมธา  นาเมืองรักษ์
 
1. นายศิรัวฒน์  ขานไธสง
 
170 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.4-ม.6 97.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 จังหวัดขอนแก่น 1. นายสราวุฒิ  สาแก้ว
 
1. นายศิริวัฒน์  ขานไธสง
 
171 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 87.26 ทอง 14 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 จังหวัดขอนแก่น 1. นายภาคิน  ยอดรัก
 
1. นายศิรัวฒน์  ขานไธสง
 
172 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 95.33 ทอง 4 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 จังหวัดขอนแก่น 1. เด็กชายกฤษณะ  รักษาโค
 
1. นายศิริวัฒน์  ขานไธสง
 
173 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองขามพิทยาคม 1. เด็กหญิงเจภวี  วัจน์นาถรุ่งโรจน์
 
1. นางเบญจพร  ฐานสมุทร
 
174 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 77.2 เงิน 45 โรงเรียนหนองขามพิทยาคม 1. นางสาวฐิติยา  บุญเรือง
2. เด็กหญิงณัฐริกา  ใจทอง
3. เด็กชายธีระวุฒิ  บุญอุ้ม
4. เด็กชายนครินทร์  รอดคำทุย
5. เด็กชายประวิทย์  ชายสิงห์
6. เด็กชายรัฏภูมิ  สุทธปัญญา
7. เด็กชายวีรวิชญ์  คำดี
8. นางสาวสุภารัตน์  กุลแก้ว
9. เด็กชายอานันท์  นารถานนท์
 
1. นายวัชระ  ยุชิ
2. นายอนุวัตร  ศรีพระนาม
3. นายพรเทพ  พวงเพียงงาม
 
175 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3 74 เงิน 23 โรงเรียนหนองขามพิทยาคม 1. เด็กชายกฤตภาส  กล่อมขุนทด
2. เด็กชายธรรมนูญ  ลีชา
3. เด็กชายธีระวุฒิ  บุญอุ้ม
4. เด็กชายนครินทร์  รอดคำทุย
5. เด็กชายภูริพัฒน์  ภูศรีฤทธิ์
6. เด็กชายรัฏภูมิ  สุทธปัญญา
7. เด็กชายวีรวิชญ์  คำดี
8. เด็กชายศุกลภัทร  จันทร์คำภา
9. เด็กชายอดิเทพ  อุดมรุ่งเรือง
10. เด็กชายอานันท์  นารถานนท์
 
1. นายวัชระ  ยุชิ
2. นายอนุวัตร  ศรีพระนาม
3. นายปริญญ์  ศรีวรสาร
 
176 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 91 ทอง 18 โรงเรียนหนองขามพิทยาคม 1. เด็กหญิงวรินธร  รามัญ
 
1. นางสาวขนิษฐา  ค่ายหนองสวง
 
177 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 86 ทอง 18 โรงเรียนหนองขามพิทยาคม 1. เด็กชายณัฐพงษ์  ขัตทฤกษ์
2. เด็กชายสุรชัย  ทะริเพ็ง
3. เด็กชายไกรวิทย์  พฤกษาสิทธิ์
 
1. นายโชคดี  วงษ์หาญ
2. นางสาวฐปนีย์ดา  สัมฤทธิ์รินทร์
 
178 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 84 ทอง 16 โรงเรียนหนองขามพิทยาคม 1. นายทิวากร  อุพลเถียร
2. นายวัฒนา  ใจซื่อ
3. นายวุฒิชัย  ทองสิทธิ์
 
1. นายโชคดี  วงษ์หาญ
2. นางสาวฐปนีย์ดา  สัมฤทธิ์รินทร์
 
179 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 82.75 ทอง 61 โรงเรียนเปือยน้อยศึกษา 1. เด็กหญิงงามศิริ  ดีแป้น
2. เด็กหญิงณัฐนรี  สีขอน
3. เด็กหญิงธัญวรัตน์  นาถาบำรุง
4. เด็กหญิงบุษกร  สงเสริฐ
5. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  คำเมือง
6. เด็กหญิงวนาชล  โคตรเสนา
7. เด็กหญิงวิภาวรรณ  อันชื่น
8. เด็กหญิงศกุนตลา  ผุภูเขียว
9. เด็กหญิงศศิมา  จันทร์ปา
10. เด็กหญิงศิริประภา  สีดำ
 
1. นายพิชิต  โสภาพรม
2. นายธีรพล  สายหลักคำ
3. นางสาวระพีพร  พันธ์สะอาง
 
180 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 85.66 ทอง 46 โรงเรียนเปือยน้อยศึกษา 1. นายอดิเทพ  เวียงอินทร์
 
1. นายทศพล  บรรยง
 
181 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 88 ทอง 4 โรงเรียนเปือยน้อยศึกษา 1. เด็กชายกฤตพงษ์  พละมาตย์
2. เด็กหญิงชนากานต์  แวดไธสง
3. เด็กชายชานน  แทนนา
4. เด็กหญิงณัฐวดี  พุทบุรี
5. เด็กหญิงนรินทร์ทิพย์  พุทบุรี
6. เด็กชายบัณฑิต  พลเยี่ยม
7. เด็กชายยรรยง  โคคร
8. เด็กชายศักดิ์ชัย  แสงประกาย
9. เด็กชายสมบูรณ์  มากอินทร์
 
1. นายอนุชา  สายสิงห์
2. นายสมเด็จ  น้อยตำแย
3. นางสาวเทวี  โฉมงาม
4. นางสาวนลิน  มากสังข์
 
182 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 84.54 ทอง 33 โรงเรียนเปือยน้อยศึกษา 1. เด็กชายชยานันต์  แวดไธสง
2. เด็กชายพีระพัฒน์  ชาดี
3. เด็กชายภูริทัศน์  แก้วอาสา
4. เด็กชายรังสิมันต์  พันแสง
5. เด็กชายศราวุธ  อาจปาสา
6. เด็กชายศุภกร  ปัสสาวะภา
7. เด็กชายอดิเทพ  มาสิงห์
8. เด็กชายเพิ่มพูน  แสนหล้า
 
1. นายยุทธนา  เกียงขวา
2. นายอนุชา  สายสิงห์
3. นายปรัชญา  นทีศิริกุล
 
183 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 69 ทองแดง 15 โรงเรียนโคกนางามพิทยาสรรพ์ 1. เด็กหญิงนริศรา  เคนโพธิ์
 
1. นางสาวธารารักษ์  จันทร์เรืองศรี
 
184 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 81 ทอง 21 โรงเรียนโคกนางามพิทยาสรรพ์ 1. เด็กชายชินาธิป  ประเปีย
 
1. นางสาวธารารักษ์  จันทร์เรืองศรี
 
185 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 88 ทอง 8 โรงเรียนโคกนางามพิทยาสรรพ์ 1. นายวรวิทย์  หล่มตาล
 
1. นายภูเบศวร์  พิทยาวัฒนชัย
 
186 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 85.88 ทอง 18 โรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา 1. นางสาวสาวิตรี  กั้นชัยภูมิ
 
1. นางพิชชานันท์  แสนแก้ว
 
187 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 82.92 ทอง 26 โรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา 1. เด็กหญิงดารารัตน์  ขันชัย
2. เด็กชายธนกฤต  ใจแน่น
 
1. นางสาวอัสราพร  ทองเจริญ
2. นายอรรคชาติ  เชียงนางาม
 
188 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 88.8 ทอง 9 โรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา 1. นายวรเมธ  พรายเนา
 
1. นางสาวอัสราพร  ทองเจริญ
 
189 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 68.5 ทองแดง 47 โรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา 1. เด็กชายกฤษตริน  วะสูงเนิน
 
1. นางพรพิรุณ  แจ้งใจ
 
190 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 87 ทอง 27 โรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา 1. เด็กหญิงนริศรา  ภักดี
 
1. นายศุภวิชญ์  ปานาลาด
 
191 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 91 ทอง 33 โรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา 1. นายอนันธวัช  หนูอิ่ม
 
1. นายศุภวิชญ์  ปานาลาด
 
192 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 82 ทอง 34 โรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา 1. นางสาวทิพย์อาภากรณ์  โนนบุศรี
 
1. นายศุภวิชญ์  ปานาลาด
 
193 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 82 ทอง 39 โรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา 1. เด็กหญิงวันวิสา  วุฒิสาร
2. เด็กหญิงหทัยกาล  ส่วยสม
 
1. นายศุภวิชญ์  ปานาลาด
 
194 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 89 ทอง 21 โรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา 1. เด็กชายธนพล  นารินนท์
2. เด็กชายภูชิต  ชาวโคกขี
3. เด็กชายเพชรพัฒน์  โสมอินทร์
 
1. นายศุภวิชญ์  ปานาลาด
 
195 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 88.4 ทอง 30 โรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา 1. นางสาวกัญญารัตน์  สอนสวาส
2. นางสาวกุลณัฐ  ผาดนอก
3. นายจองทรัพย์  เจริญสิงห์
4. นายณรงกรณ์  แสงเปี่ยง
5. นายณัฐวุฒิ  ส่วยสม
6. นายธีรภัทร์  นาบำรุง
7. นายพงษธร  กล่อมกระโทก
8. นางสาวสุธิตา  แสนประเสริฐ
9. นางสาวอนิสา  นามบุดดี
10. นางสาวอวัสดา  พรรณา
 
1. นายสัตยา  ศรีพุทธา
2. นายศุภวิชญ์  ปานาลาด
3. นางชรินรัตน์  สมอดง
 
196 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 88.11 ทอง 11 โรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา 1. เด็กชายธีรภัทร์  ชูศร
2. เด็กชายนคร  บุญยัง
 
1. นายธนาวุฒิ  ชินฮาต
2. นางสาวณฤดี  เหล่าคนค้า
 
197 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 63 ทองแดง 42 โรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา 1. เด็กชายอัมรินทร์  นาชัยเพิ่ม
2. เด็กชายอัษฎา  อ๋อง
 
1. นายเสนีย์  พงษ์สบาย
2. นางดารณี  พงษ์สบาย