สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) [กลุ่ม สพม.ขอนแก่น 1]

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ
จังหวัดบุรีรัมย์
ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 73 เงิน 40 โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  ถนอมสุข
 
1. นางกาญจนา  โคตรแก้ว
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 77.5 เงิน 35 โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. เด็กหญิงพรพิมพรรณ  ผาบสิมมา
 
1. นางอมรพรรณ  ทองชมภู
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 75 เงิน 22 โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. เด็กหญิงปาณัฐฐิตา  ดวงสาพล
2. นางสาวภัทรพร  เงินไทย
 
1. นางตีรนรรณ  โอ่งอินทร์
2. นายวัชรวีร์  ทองวิลัย
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ม.4-ม.6 71.8 เงิน 6 โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. นางสาวฐิติพร  ศรีจันโท
2. นายธนพล  นาคเอก
 
1. นางจีระนันท์  พรประเสริฐ
2. นายสุธีพรรณ์  ดวงลีดี
 
5 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 72.4 เงิน 26 โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. นางสาวปิยธิดา  ศรีหามงคล
2. นางสาวพลอยไพลิน  บัวลา
3. นางสาวอารียา  ป้อมสุวรรณ
 
1. นางเอมอร  แก้วบ่อ
2. นางธัญญรัตน์  เสนานิมิต
 
6 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 79 เงิน 18 โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. เด็กชายกฤติธี  จากพิมาย
2. เด็กชายคุณากร  ศรีพลชุม
3. เด็กชายปฏิพล  ถิ่นอุดม
 
1. นายพิษณุ  ชุมยางสิม
2. นางสาวพิมพ์กมล  พลอ่อนสา
 
7 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 73.9 เงิน 44 โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. เด็กหญิงกนกวลัย  คำควญ
2. เด็กหญิงกุลณัฐต์  ถังยิ้ม
3. เด็กหญิงจิรวรรณ  จันทพล
4. เด็กหญิงจีรพรรณ  คนขยัน
5. เด็กหญิงชลิตา  วายุโชติ
6. เด็กหญิงฐานิกา  ศิริประทุม
7. เด็กหญิงณัฐรินทร์  กิจจานุลักษณ์
8. เด็กหญิงณิชานันท์  แก้วก่ำ
9. เด็กหญิงพรหมพร  อินทรสิทธิ์
10. เด็กหญิงเขมิกา  ภูชื้นสี
 
1. นางสุพิดา  โนพันธุ์
2. นางสาวอังคนางค์  อยู่บัว
3. นางสาวมณีรัตน์  รัตนเพชร
 
8 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.4-ม.6 79 เงิน 17 โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. นายกิตติภูมิ  เพ็งศิริกุล
2. นายจิรายุวัฒน์  เนื่องมัจฉา
3. นายชลธวัช  เถื่อนลี
4. นายตะวัน  แก้วลือ
5. นายธนกฤต  แก้วกัลยา
6. นายวัชรินทร์  เยี่ยมภูเขียว
7. นายศิริภูมิ  คำมณีจันทร์
8. นายศุภกิตติ์  วงสา
9. นายสิรวิชญ์  เมืองศรี
10. นายเดชาพล  ขอนเต็ง
 
1. นายศุภชัย  กองเกิด
2. นายกิตติพันธ์  เหล่าสุวรรณ
3. นายวัชรพร  กิจโป้
 
9 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 74 เงิน 15 โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. นางสาวสุมาวดี  วงษ์เสนา
2. นางสาวสุวนันท์  หงษา
 
1. นายศุภชัย  กองเกิด
2. นางสาวนิลุบล  สิทธิบุญมา
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 75 เงิน 55 โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. นายทรัพย์ทวี  ชัยแสง
 
1. นางสาวณัฐรินทร์  วัลลเมธารัตน์
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 78 เงิน 27 โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. นางสาวกนกวรรณ  อันภักดี
2. นางสาวกุลนัดดา  ไพเราะ
3. นายคณิน  วิบูลย์วัฒนวงศ์
4. นายจิรภัทร  เมตตาเหลา
5. นายจิรายุวัฒ์  เนื่องมัจฉา
6. นางสาวฐิติมา  รูปใหญ่
7. นางสาวณัฏฐ์นรี  ลีปาน
8. นางสาวดวงฤทัย  นวรัตนากร
9. นายทักษิณ  แก้วกงพาน
10. นายธนากร  น้อยหลุบเลา
11. นายธนเสธฏ์  ศรีรัดดา
12. นางสาวธัญญาลักษ์  ยงค์ปัชชา
13. นางสาวธารน้ำใส  บ้งผิว
14. นางสาวธิดารัตน์  ถาเหลา
15. นายธีระภัทร  อังเกษตร์
16. นายธีระวัฒน์  ศิลาลับ
17. นายนราธิป  นามโยธี
18. นางสาวนริศรา  ภูลอยดง
19. นางสาวปาริฉัตร  รัตนานิคม
20. นางสาวปุณยาพร  เนาวนิตย์
21. นางสาวพิมพกานต์  จันทร์ฝ่าย
22. นางสาวภัทรวดี  มหิพันธ์
23. นางสาวภัทรวดี  ประโพธิ์ทัง
24. นางสาวภัทรวดี  จันทวิสา
25. นางสาวมณีรัตน์  พันธุ์กาฬสินธุ์
26. นายรุจดนัย  เกศชรารัตน์
27. นางสาววรัญญา  สกลชัยไพสันฑ์
28. นายวรเมธ  สุปันโน
29. นางสาววัลลิภา  โชคกิจพานิจ
30. นางสาววิลัยวรรณ  แซ่กอ
31. นายศักดิพัฒน์  เต็งยง
32. นางสาวศิริพร  คำป้อม
33. นายศุภกร  บุญชาติ
34. นางสาวสรัลชนา  สืบสำราญ
35. นางสาวสุพัฒตรา  สุกใสยา
36. นายสุรบดินทร์  ศรีธรรมมา
37. นางสาวอนันยา  โคตรเทียม
38. นางสาวอริสรา  เหลาประเสริฐ
39. นางสาวอัจฉริยา  ไชยชนะ
40. นางสาวอารญา  ภักดี
 
1. นายสรายุทธ์  แพงเพ็ง
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 73.6 เงิน 22 โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. นางสาววิภาวดี  คำภูมิหา
2. นางสาวอินธิรา  วงษุเพ็ง
 
1. นางสาวมาฆพร  ก้านพลู
 
13 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 70 เงิน 20 โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. นางสาวปิยธิดา  จินดาวัฒน์
2. นายพันธวิศ  พันธ์สวัสดิ์
3. นางสาวสุชาดา  สนิทนิตย์
 
1. นางปัณฑิตา  ชาติประมง
2. นางนภาพร  เคนคำภา
 
14 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 77.2 เงิน 16 โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. นางสาวกนกพร  ป้อมอ่อน
2. นายธนชัย  กานพรหมมา
3. นางสาววริศรา  เวชกิจ
 
1. นายอำนาจ  พรหมใจรักษ์
2. นายนารีรัตน์   พรหมสาขา ณ สกลนคร
 
15 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 76.6 เงิน 27 โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. นายณัฐพงศ์  ผลเลไร
2. นางสาวปรางทิพย์   คำนวน
3. นางสาวอรวรรณ  มูลตา
 
1. นายอลงกรณ์  บุตรกสก
2. นายเฉลิมเกียรติ  ถีอาสนา
 
16 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 74 เงิน 32 โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. นางสาวดวงหทัยชนก  อรัญภูมิ
2. นายวิทธิชัย  อุปมาโท
3. นางสาวสุภาภรณ์  กรุงแสนเมือง
 
1. นางศิริวรรณ  ชาวแสน
2. นางรัตนา  ศรีพงษ์วิวัฒน์
 
17 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 77 เงิน 43 โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. นางสาวณัฏยา   ศรีบัวภา
2. นางสาวธัญญลักษณ์  แต้มครู
3. นางสาวนภัสกมล  น้อยแก่นชู
 
1. นางอนุตร  ปลั่งศิริ
2. นางสายสุณี  จิตต์เอื้อ
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 76.5 เงิน 26 โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง 1. นายพัชรพงศ์  ไชยวัง
 
1. นางสาวรัชนีกร  เศรษฐบดี
 
19 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1. เด็กหญิงชนิดาภา  สุดเเสง
2. เด็กชายต้นกล้า  รุ่งเรือง
3. เด็กชายสุรจักษ์   วรรณภาส
 
1. นางจุฑามาศ  จันประเทือง
2. นายพงศธร  ทิพรักษ์
 
20 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 79 เงิน 18 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1. นางสาวธนัชชา  ศรศักดา
 
1. นางสาวสำราญ   สิกขากิจ
 
21 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 72.6 เงิน 38 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1. นางสาวกฤติมา  รัตนาสรรค์
2. นางสาวกวีพร  ท้าวสัจธรรม
 
1. นางสาวสถาพร  แซ่จ๋าว
2. นางสาวสุภัคชญา   แก้วคำฟู
 
22 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 79 เงิน 12 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1. นางสาวกฤษณวรรณ  ขำศิริเจริญสุข
 
1. นางสาวอภินุช  นาเลาห์
 
23 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 78 เงิน 27 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน2 (สมาน สุเมโธ) 1. เด็กชายคณาธิป  พิทอง
 
1. นางราณี  พิทยาภาพงศ์
 
24 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 76.6 เงิน 36 โรงเรียนขามแก่นนคร 1. เด็กหญิงปิยวรรณ  ทองบุญมา
 
1. นางสาววยุรี  วงศ์สมศรี
 
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 73 เงิน 50 โรงเรียนขามแก่นนคร 1. เด็กหญิงคุณัญญา   เพ็ชรศรี
 
1. นางสาวชโลทร  โชติกีรติเวช
 
26 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 75.4 เงิน 23 โรงเรียนขามแก่นนคร 1. เด็กชาย รุ่งทวี   จอมวุฒิ
2. เด็กหญิงจิรัชญา  กานพรหมมา
3. เด็กหญิงชญานิศ  นุ่มสุข
4. เด็กหญิงณภัทร  เพ็ชรคำ
5. เด็กหญิงณัฎฐธิดา  แสนคำ
6. เด็กหญิงณัฐธิดา  แสนสีดา
7. เด็กหญิงติณณา  ดวงจำปา
8. เด็กชายธนภัทร  ปาละจูม
9. เด็กหญิงนพมาศ  นามพุทธา
10. เด็กหญิงปนิดา  แสนศิลา
11. เด็กหญิงพัชรพร  พิมพ์จันทร์
12. เด็กหญิงภัทราพา   ทายิดา
13. เด็กหญิงวริศรา   หลาบหนองแสง
14. เด็กหญิงสุธิศา  ศรีวิชา
15. เด็กหญิงอทิตญา  โคตรชุม
16. เด็กหญิงอุทุมพร  ทองมอญ
 
1. นางนภาพร  เพ็ชรศรีกุล
2. นางนภธร  อัครธรสกุล
3. นางสาวรัตน์ชนก  ทุยบึงฉิม
 
27 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 79.7 เงิน 54 โรงเรียนขามแก่นนคร 1. นายคณัสนันท์  เมฆมนต์
2. นายธนาคม  อภิรัตน์
3. นายปเสนธิ  โคตา
4. นายมินทร์ธาดา  เหล่าภักดี
5. นายอภิสิทธิ์  หลักศิลา
6. นายเจษฎาภรณ์  วรรทวี
 
1. นายลิขิตพันธุ์  อมรสิรินันท์
2. นายเสกสรรค์  สีหาโมก
3. นางสาววิไล  ทองเเท่งไทย
 
28 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 79 เงิน 16 โรงเรียนขามแก่นนคร 1. นางสาวภัทลดา  วิเศษศรี
 
1. นางสาวกรรณิการ์  ทองยศ
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 76.3 เงิน 34 โรงเรียนนครขอนแก่น 1. นางสาวราษิณี   แฝงฤทธิ์
2. นางสาวลักขณา    สีสงค์
3. นายศิริพัฒน์    สอนนอก
 
1. นางสาวนงลักษณ์    อัฐปัน
2. นางปรารถนา    โสสีหา
 
30 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 78 เงิน 35 โรงเรียนนครขอนแก่น 1. นายประทีป  หักขุนทด
2. นายปัญญา  หักขุนทด
3. นายสุรศักดิ์  จริตัน
 
1. นายทศยันต์  โยชัย
2. นายยุทธนา  วงษา
 
31 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 75 เงิน 30 โรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริม 1. นายภาณุวัฒน์  โพธิกันยา
2. นายเจนณรงค์  เกิดบางแขม
 
1. นายเจนรบ  โกรธา
2. นายนิรันดร์ศักดิ์  ประโคทัง
 
32 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 74.5 เงิน 34 โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา 1. นายภูธเนศ  เครือคำ
2. นายวุฒิชัย  ไทยทองหลาง
3. นายศิขรินทร์  อุ่นทะวงษ์
 
1. นางทิวาภรณ์  เลิศวีรพล
2. นางสาวชนกนาถ  ประสมทอง
 
33 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 76 เงิน 24 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1. เด็กชายชยางกูร  ทาเชาว์
2. เด็กชายธีรภัทร  เตชะชมภูเวทย์
 
1. นายยรรยง  ไชยรา
 
34 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 70 เงิน 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 1. นายรุจนโรจน์  ซองศิริ
 
1. นางสาวศิริรัตน์  อินอิ่ม
 
35 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 73 เงิน 27 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1. นายธนดล  นารีคำ
2. นางสาวรัตนาภรณ์  ไชยวุฒิ
 
1. นางสาวพิรุณรัตน์  ขาวไชยมหา
2. นางพรพิไล  จันทะภา
 
36 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 78 เงิน 13 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1. นายณัฐนนท์  เกตตะสา
2. นายปณิธิ  กระโจมทอง
3. นายสุรภัฎ   พงษ์สุวรรณ์
 
1. นางสาวพัทธนันท์  แสบงบาล
2. นายวิรัช  คุ้มโภคา
 
37 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 77.6 เงิน 34 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1. นายกฤตพิชญ์  แก่นนาคำ
2. นางสาวชุติกาญจน์  ใจคง
 
1. นางสาวพัทธนันท์  แสบงบาล
2. นางปิยวรรณ  มัธยมนันทน์
 
38 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 71 เงิน 46 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์   แสนบุตร
 
1. นายชานนทร์  มุ่งเขตกลาง
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 72 เงิน 22 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1. นางสาวชญานิน  วรสินธุ์
 
1. นายสมาน  นาคทัด
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 75 เงิน 19 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1. เด็กหญิงกานต์พิชชา  บุญนาน
2. นางสาวชญานิน  วรสินธุ์
3. นางสาวณฐรัตน์  สิกขา
4. นางสาวธมนวรรณ  นาคทัด
5. เด็กชายธีรัตน์พสิษฐ์  เหล่าศศิธร
6. นางสาวพรไพลิน  สุดจริง
7. เด็กหญิงมนัญชยา  วัดศรี
8. นางสาวลักษิกา  หนูกลาง
9. เด็กหญิงสรมณีย์  มีบุญเปี่ยม
10. เด็กหญิงอภิชญา  สุจจะชารี
11. เด็กชายเศกสิทธิ์  ศิริมาลา
 
1. นายสิริศักดิ์  ดวงจิตร
2. นายสมาน  นาคทัด
3. นางอารีรัช  ผิวดี
4. นายชานนทร์  มุ่งเขตกลาง
 
41 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 73 เงิน 29 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1. นางสาวลลนา  กุศลสถิตย์
 
1. นางสาวสุวัลยา  นิราศสูงเนิน
 
42 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 75 เงิน 10 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1. นางสาวประณยา  จิตติอาภา
2. นายเด่นดนัย  แข็งฤทธิ์
 
1. นางกาญจนรัตน์  โต๊ะถม
2. นางสาวทิฆัมพร  ภคเมฆานนท์
 
43 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 75.67 เงิน 22 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1. นางสาวคีตภัทร  จันทะปะทัด
2. นางสาวธิดารัตน์  สิมลาโคตร
3. นายนทีกานต์  ปลั่งกลาง
4. นายรัชตมนต์  กระต่ายอินทร์
5. นายเพชรไพลิน  รัตนจรัสโรจน์
 
1. นางกาญจนรัตน์  โต๊ะถม
2. นางสาวทิฆัมพร  ภคเมฆานนท์
 
44 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 74.4 เงิน 37 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1. เด็กหญิงกิดาการ  วิเศษขลา
2. เด็กหญิงจิรภิญญา  คนรู้
3. เด็กหญิงณัฐธยาน์  สุยอย
 
1. นางสาวธนัญชา  พิทยาเสถียร
2. นางอนงค์รัตน์  วิริยสถิตย์กุล