สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) [กลุ่ม สพม.ขอนแก่น 1]

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ
จังหวัดบุรีรัมย์
ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 73 เงิน 40 โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  ถนอมสุข
 
1. นางกาญจนา  โคตรแก้ว
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 64.5 ทองแดง 31 โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. เด็กหญิงพิมพ์วิมล  พุทธเสน
 
1. นางพัทธ์ธีรา  ศิริธรรมรักษ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 77.5 เงิน 35 โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. เด็กหญิงพรพิมพรรณ  ผาบสิมมา
 
1. นางอมรพรรณ  ทองชมภู
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 75 เงิน 22 โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. เด็กหญิงปาณัฐฐิตา  ดวงสาพล
2. นางสาวภัทรพร  เงินไทย
 
1. นางตีรนรรณ  โอ่งอินทร์
2. นายวัชรวีร์  ทองวิลัย
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ม.4-ม.6 71.8 เงิน 6 โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. นางสาวฐิติพร  ศรีจันโท
2. นายธนพล  นาคเอก
 
1. นางจีระนันท์  พรประเสริฐ
2. นายสุธีพรรณ์  ดวงลีดี
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 89.92 ทอง 9 โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. เด็กชายจิรายุทธ  ศรีทองสุข
2. เด็กหญิงชุติมา  นามโพธิ์ษา
 
1. นางสาวเนตรนภิส  ปาสาบุตร
2. นางมณินทร  สมอออน
 
7 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 72.4 เงิน 26 โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. นางสาวปิยธิดา  ศรีหามงคล
2. นางสาวพลอยไพลิน  บัวลา
3. นางสาวอารียา  ป้อมสุวรรณ
 
1. นางเอมอร  แก้วบ่อ
2. นางธัญญรัตน์  เสนานิมิต
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 66 ทองแดง 42 โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. เด็กชายภูมิพัฒน์  วัดชุม
 
1. นางสาวอรรถวรรณ  สำเภาทอง
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. นางสาวอานาปานัส  จินรัตน์
 
1. นายอภิสิทธิ์  บึงไสย์
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 69.5 ทองแดง 45 โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. นางสาวศศิวิมล  พรมดวงศรี
 
1. นางสาวศศิวิมล  จันทรังษี
 
11 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 79 เงิน 18 โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. เด็กชายกฤติธี  จากพิมาย
2. เด็กชายคุณากร  ศรีพลชุม
3. เด็กชายปฏิพล  ถิ่นอุดม
 
1. นายพิษณุ  ชุมยางสิม
2. นางสาวพิมพ์กมล  พลอ่อนสา
 
12 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 81.6 ทอง 28 โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. เด็กหญิงจิตภินันท์  จันทร์เหลือง
2. เด็กหญิงภัทธิรา  พาเคน
3. เด็กหญิงศิริณพา  เชิดเชื้อ
 
1. นางสุมลฑา  พิมพล
2. นางกมลวรรณ  โสภา
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 85 ทอง 58 โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. นางสาวนิรชา  มะลาศรี
2. นางสาวปวีณา  แสนศรีมนต์
3. นางสาวภัทริการ์  แซ่อือ
4. นางสาวสิริอาภา  ตากลม
5. นางสาวหทัยรัตน์  ทันวงษา
 
1. นางสาวอรนภา  เทพเกาะ
2. นางสาวจิรายุ  สุราสา
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 95.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. เด็กชายธนาธิป  ปฤกษากร
2. เด็กหญิงอัญชิษฐา  เสนาวงศ์
 
1. นางนันทยา  พรหมกูล
2. นางวิภา  เมืองสอน
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 92 ทอง 41 โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. นายพชร  สากุล
2. นางสาวเบญญทิพย์  สุวอ
 
1. นางเพชรรัตน์  แพงปัสสา
2. นางสาวจิรัฐิติกาล  มะเรืองศรี
 
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 88.75 ทอง 22 โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. เด็กชายชนกันต์  เครือสิงห์
2. เด็กหญิงณัฐกมล  ผันบาง
3. เด็กชายณัฐดนัย  อัคราช
4. นายปพน   แสนนาใต้
5. นางสาวประภัสสร  ชาวประทุม
6. เด็กชายภูมิรพี  เกษรไพบูลย์
7. เด็กหญิงรินทร์ลินี  วงละคร
8. นายสุมงคล  เครือสิงห์
9. นางสาวหทัยชนก  พรหมอุตม์
10. เด็กหญิงแพรวา  บุญชื่น
 
1. นางสาวจิรายุ  สุราสา
2. นางอรนุช  ไวบรรเทา
3. นางภมร  สุวรรณประสิทธิ์
 
17 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 73.9 เงิน 44 โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. เด็กหญิงกนกวลัย  คำควญ
2. เด็กหญิงกุลณัฐต์  ถังยิ้ม
3. เด็กหญิงจิรวรรณ  จันทพล
4. เด็กหญิงจีรพรรณ  คนขยัน
5. เด็กหญิงชลิตา  วายุโชติ
6. เด็กหญิงฐานิกา  ศิริประทุม
7. เด็กหญิงณัฐรินทร์  กิจจานุลักษณ์
8. เด็กหญิงณิชานันท์  แก้วก่ำ
9. เด็กหญิงพรหมพร  อินทรสิทธิ์
10. เด็กหญิงเขมิกา  ภูชื้นสี
 
1. นางสุพิดา  โนพันธุ์
2. นางสาวอังคนางค์  อยู่บัว
3. นางสาวมณีรัตน์  รัตนเพชร
 
18 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.4-ม.6 79 เงิน 17 โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. นายกิตติภูมิ  เพ็งศิริกุล
2. นายจิรายุวัฒน์  เนื่องมัจฉา
3. นายชลธวัช  เถื่อนลี
4. นายตะวัน  แก้วลือ
5. นายธนกฤต  แก้วกัลยา
6. นายวัชรินทร์  เยี่ยมภูเขียว
7. นายศิริภูมิ  คำมณีจันทร์
8. นายศุภกิตติ์  วงสา
9. นายสิรวิชญ์  เมืองศรี
10. นายเดชาพล  ขอนเต็ง
 
1. นายศุภชัย  กองเกิด
2. นายกิตติพันธ์  เหล่าสุวรรณ
3. นายวัชรพร  กิจโป้
 
19 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 80 ทอง 5 โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. เด็กหญิงปุณยนุช  สังข์โสม
2. เด็กหญิงศุภาพร  สมบูรณ์
 
1. นางนริศรา  สีหาราช
2. นายวัชรพร  กิจโป้
 
20 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 74 เงิน 15 โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. นางสาวสุมาวดี  วงษ์เสนา
2. นางสาวสุวนันท์  หงษา
 
1. นายศุภชัย  กองเกิด
2. นางสาวนิลุบล  สิทธิบุญมา
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 92 ทอง 24 โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. นางสาวสุภาวดี  พิษนุย
 
1. นางวนิดา  ทองศรี
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 80 ทอง 42 โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. เด็กหญิงจิตลดา  สุวรรณภักดิ์
 
1. นางสาวณัฐรินทร์  วัลลเมธารัตน์
 
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 75 เงิน 55 โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. นายทรัพย์ทวี  ชัยแสง
 
1. นางสาวณัฐรินทร์  วัลลเมธารัตน์
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. เด็กชายปุณรชัย  บัณฑิตพุฒ
 
1. นางสาวกองแก้ว  ตติยภัค
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 84 ทอง 6 โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. เด็กหญิงพิชญาภรณ์  แซ่เตียว
 
1. นายนฤพล  เมนไธสง
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 85.4 ทอง 15 โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. เด็กชายกิตติวัฒนา  สุขเต็มดี
2. เด็กหญิงกุลิสรา  อุทยาภมรวัฒน์
3. เด็กชายจักพรรณ์  แก้วเก็บคำ
4. เด็กชายณัชพล  พุตแก้ว
5. นายศักดิพัฒน์  กัสปะ
6. เด็กหญิงสาริยา  จะระคร
 
1. นายกฤษฎ์  พีรธนัศสกุล
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87 ทอง 5 โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. นางสาวสิริตะพัช  สายโกสุม
 
1. นางสาวกองแก้ว  ตติยภัค
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 96.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. เด็กชายภาสกร  เจริญสุข
 
1. นางสาวกองแก้ว  ตติยภัค
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 87 ทอง 7 โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. เด็กชายภาสกร  เจริญสุข
 
1. นางสาวกองแก้ว  ตติยภัค
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88.6 ทอง 12 โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. นางสาวสิริตะพัช  สายโกสุม
 
1. นางสาวกองแก้ว  ตติยภัค
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 87 ทอง 9 โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. เด็กหญิงกัญยรัตน์  จำเริญ
2. เด็กชายคณิศร  หริตวร
3. เด็กหญิงจารุวรรณ  เพลียรักษ์
4. เด็กหญิงชลิตา  เหลาผา
5. เด็กชายธนภัทร  อินทะรังษี
6. เด็กหญิงธนััชพร  โสณรรณี
7. เด็กหญิงปารวี  คำศิริ
8. เด็กหญิงพัชริดา  น้อยนันตะ
9. นางสาวภควดี  กองมณีวงศ์
10. เด็กหญิงศิรัญญา  พระชัย
11. เด็กชายสุรชิต  กลางถิ่น
12. เด็กหญิงโยษิตา   น้อยคา
 
1. นายสรายุทธ์  แพงเพ็ง
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 81 ทอง 23 โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. เด็กหญิงกนกอร  อุนาสิทธิ์
2. เด็กหญิงกมลชนก  ศรีน้อยขวา
3. เด็กหญิงขวัญข้าว  กำภามี
4. เด็กชายจิราเจต  นิคหิต
5. เด็กชายจิรเจต  นิคหิต
6. เด็กหญิงชนิสรา  สมิตตานนท์
7. เด็กหญิงชมพูนุท  กิ่งกลาง
8. เด็กชายฐาปนพงษ์  เดชยศดี
9. เด็กชายฐาปนพงษ์  เดชยศดี
10. เด็กหญิงฐิติกานต์  โพธิ์ศรี
11. เด็กหญิงณัฐธิดา  น้อยผบ
12. เด็กชายตะวัน  ศรีวิชา
13. เด็กชายนนทิวรรธน์  นนท์คำจันทร์
14. เด็กหญิงบุญญิศา  วงษ์คำดี
15. เด็กชายปุณณรัตน์  ชัยรูป
16. เด็กชายพงศ์วิวัฒน์  แจ้งพรมมา
17. เด็กหญิงพัชราภา  แสงแก้ว
18. เด็กชายพีรพัฒน์  แก้วล้วน
19. เด็กชายภูริพัฒน์  คอบค้อ
20. เด็กชายมนัสวี  อหันตะ
21. เด็กหญิงยุพารัตน์  แสงโนน
22. เด็กชายรัตนิน  สิงห์เหลือ
23. เด็กชายรุจิรางค์  เจียมบรรจง
24. เด็กหญิงรุ่งฤดี  แสนเหวิม
25. เด็กหญิงวิชญาภรณ์  มั่งมีศุภกาญจน์
26. เด็กหญิงวิทยาภรณ์  นนทะบูรณ์
27. เด็กหญิงวิภาพร  ขันทอง
28. เด็กหญิงศศิมินตรา  ลมดา
29. เด็กชายศิริชัย  จันทร์เพี้ยฟาน
30. เด็กหญิงสุพรรษา  ขาวหยวก
31. เด็กหญิงสุพัชญา  ไผทสิทธิ์
32. เด็กหญิงอภัสรา  รักษาเคน
33. เด็กชายอรรถพล  ชื่นบาน
34. เด็กชายอรรถพล  ชื่นบาน
35. เด็กหญิงอัญมณี  แสนนาม
36. เด็กหญิงอาทิตยา  ชารีวาน
37. เด็กหญิงอารีรัตน์  พิณเหลือง
38. เด็กหญิงอิชยา  ตระกูลศรี
39. เด็กหญิงเกวลิน  เกียงแก้ว
40. เด็กชายเหม  บุตรสะระคำ
 
1. นายสรายุทธ์  แพงเพ็ง
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 78 เงิน 27 โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. นางสาวกนกวรรณ  อันภักดี
2. นางสาวกุลนัดดา  ไพเราะ
3. นายคณิน  วิบูลย์วัฒนวงศ์
4. นายจิรภัทร  เมตตาเหลา
5. นายจิรายุวัฒ์  เนื่องมัจฉา
6. นางสาวฐิติมา  รูปใหญ่
7. นางสาวณัฏฐ์นรี  ลีปาน
8. นางสาวดวงฤทัย  นวรัตนากร
9. นายทักษิณ  แก้วกงพาน
10. นายธนากร  น้อยหลุบเลา
11. นายธนเสธฏ์  ศรีรัดดา
12. นางสาวธัญญาลักษ์  ยงค์ปัชชา
13. นางสาวธารน้ำใส  บ้งผิว
14. นางสาวธิดารัตน์  ถาเหลา
15. นายธีระภัทร  อังเกษตร์
16. นายธีระวัฒน์  ศิลาลับ
17. นายนราธิป  นามโยธี
18. นางสาวนริศรา  ภูลอยดง
19. นางสาวปาริฉัตร  รัตนานิคม
20. นางสาวปุณยาพร  เนาวนิตย์
21. นางสาวพิมพกานต์  จันทร์ฝ่าย
22. นางสาวภัทรวดี  มหิพันธ์
23. นางสาวภัทรวดี  ประโพธิ์ทัง
24. นางสาวภัทรวดี  จันทวิสา
25. นางสาวมณีรัตน์  พันธุ์กาฬสินธุ์
26. นายรุจดนัย  เกศชรารัตน์
27. นางสาววรัญญา  สกลชัยไพสันฑ์
28. นายวรเมธ  สุปันโน
29. นางสาววัลลิภา  โชคกิจพานิจ
30. นางสาววิลัยวรรณ  แซ่กอ
31. นายศักดิพัฒน์  เต็งยง
32. นางสาวศิริพร  คำป้อม
33. นายศุภกร  บุญชาติ
34. นางสาวสรัลชนา  สืบสำราญ
35. นางสาวสุพัฒตรา  สุกใสยา
36. นายสุรบดินทร์  ศรีธรรมมา
37. นางสาวอนันยา  โคตรเทียม
38. นางสาวอริสรา  เหลาประเสริฐ
39. นางสาวอัจฉริยา  ไชยชนะ
40. นางสาวอารญา  ภักดี
 
1. นายสรายุทธ์  แพงเพ็ง
 
34 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. เด็กหญิงจิดาภา  สมศรีโย
2. เด็กหญิงณัฐนันท์  นาคแก้ว
3. เด็กหญิงนวรินทร์  หาญสุริย์
4. เด็กหญิงพินทุสร  ศิริคำกร
5. เด็กหญิงวรรธนา  เดชพลกรัง
6. เด็กชายวิทยา  เชื้อสวน
7. เด็กหญิงอารยา  เด็งแพร
 
1. นางสาวอรกัญญา  มีทอง
 
35 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. เด็กหญิงกฐินนพร  รุ่งเรือง
2. เด็กหญิงจิดาภา  สมศรีโย
3. เด็กหญิงณัฐนันท์  นาคแก้ว
4. เด็กหญิงนวรินทร์  หาญสุริย์
5. เด็กหญิงปรานปริยา  โสบุญมา
6. เด็กหญิงพรพรรณ  มุมสำ
7. เด็กหญิงพิชญาภัคพร  ศรีสวัสดิ์
8. เด็กหญิงพินทุสร  ศิริคำกร
9. เด็กหญิงมนปริยา  ศรีฉันทะมิตร
10. เด็กหญิงวรรธนา  เดชพลกรัง
11. เด็กหญิงอารยา  เด็งแพร
12. เด็กชายเกียรติชัย  ตรงสินสวัสดิ์
 
1. นางสาวอรกัญญา  มีทอง
2. นายนฤพล  เมนไธสง
3. นางสาวพิมพิกา  ตันคำฮอง
4. นางสาวนุจรีย์  ถิ่นถาน
 
36 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 92.2 ทอง 7 โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. นายภานุวัฒน์  จินดาภู
 
1. นางสาวระวีวรรณ  บุญพิคำ
 
37 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 84.33 ทอง 26 โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. นายจักกฤษ  วงษ์ภูมี
2. เด็กหญิงธาราพร  สุขขา
3. เด็กหญิงบุณยวีร์  นครศรี
4. เด็กหญิงมาธาวี  โพธิ์ทอง
5. เด็กหญิงอาทิตยา  ละครขวา
 
1. นางดารา  คำเพราะ
2. นางสาวนงพงา  อึ้งวงษ์วัฒนา
 
38 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 94.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. เด็กหญิงกัญจน์สิตา  วงค์มุสิก
2. เด็กหญิงภัทราภรณ์  ผันผาด
 
1. นางสุนิสา  ประสิทธิ์นอก
2. MissWANG  NING
 
39 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 73.6 เงิน 22 โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. นางสาววิภาวดี  คำภูมิหา
2. นางสาวอินธิรา  วงษุเพ็ง
 
1. นางสาวมาฆพร  ก้านพลู
 
40 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 94.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. นางสาวจันทิมา  โฮกอ่อน
2. นางสาวธนัชชา  พัฒนารัฐ
3. นายนิรวัฒน์  สมนาม
4. นายศิวกร  ศิริวงศ์ไพศาล
5. นายอภิชาญ  หาญสุริย์
 
1. นายพิทักษ์  ประสิทธิ์นอก
2. MissZHAI  MENGTING
 
41 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 97.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. นายฆามินทร์  หอมมา
2. นางสาวฐิติพร  แสนจำลา
3. นางสาวทิพย์ภเนตร  กัณหา
4. นางสาววรรณศิริ  อันทะเกตุ
5. นางสาวโสภางค์พิศ  ภูแลสี
 
1. นางระวีวรรณ  เวียงเพิ่ม
2. นางสาวมนทกานต์  เพ็งเหล่างิ้ว
 
42 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 90.5 ทอง 8 โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. นางสาวอภิษฎา  หาจำปา
 
1. นางสุนิสา  ประสิทธิ์นอก
 
43 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. นางสาวเมธาวี  พานนนท์
 
1. นางสาวนิตยา  เสนาคำ
 
44 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 84.2 ทอง 20 โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. เด็กหญิงปานจันทร์  คำภูมี
2. เด็กหญิงพิมแพรวา  พงษ์พิทักษ์
3. เด็กหญิงอารยา  แซ่เจี่ย
 
1. นางสุนันทา  สมบูรณ์
2. นางเพียงพิมล  กองวารี
 
45 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 70 เงิน 20 โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. นางสาวปิยธิดา  จินดาวัฒน์
2. นายพันธวิศ  พันธ์สวัสดิ์
3. นางสาวสุชาดา  สนิทนิตย์
 
1. นางปัณฑิตา  ชาติประมง
2. นางนภาพร  เคนคำภา
 
46 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 88.2 ทอง 22 โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. นางสาวลลิตา  บุญประเสริฐ
2. นางสาวศศิประภา  ดวงกรมนา
3. นางสาวอรุณฉาย  เศวตวงษ์
 
1. นางวัชรีย์  เหลืองกระโทก
2. นางสาวรัตนมน  จินดาภู
 
47 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 81 ทอง 12 โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. เด็กหญิงกัญกนิษฐ์  ไทยวงศ์
2. เด็กหญิงอัครภา  ตงประสิทธิ์
 
1. นายอำนาจ  พรหมใจรักษ์
2. นายสุติพงษ์  อมูลราช
 
48 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 77.2 เงิน 16 โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. นางสาวกนกพร  ป้อมอ่อน
2. นายธนชัย  กานพรหมมา
3. นางสาววริศรา  เวชกิจ
 
1. นายอำนาจ  พรหมใจรักษ์
2. นายนารีรัตน์   พรหมสาขา ณ สกลนคร
 
49 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 67.4 ทองแดง 29 โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. เด็กชายรัชพล  เรืองสวน
2. เด็กหญิงศุภัทรธิดา  ภัทรวงศา
3. เด็กชายสุรพจน์  หินศรี
 
1. นายฉลอง  รักษาภักดี
2. นายเฉลิมเกียรติ  ถีอาสนา
 
50 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 76.6 เงิน 27 โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. นายณัฐพงศ์  ผลเลไร
2. นางสาวปรางทิพย์   คำนวน
3. นางสาวอรวรรณ  มูลตา
 
1. นายอลงกรณ์  บุตรกสก
2. นายเฉลิมเกียรติ  ถีอาสนา
 
51 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 60 ทองแดง 26 โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  จูมจี
2. เด็กหญิงธัญรัตน์  สุดชา
3. เด็กหญิงปณิตา  นาชัย
 
1. นายอลงกรณ์  บุตรกสก
2. นายเฉลิมเกียรติ  ถีอาสนา
 
52 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3 60 ทองแดง 15 โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. เด็กหญิงปริญดา  โคตะนิวงษ์
2. เด็กหญิงพรรณโสภา  พันน้อย
3. เด็กหญิงอริย์เมตา   ฤทธิเดช
 
1. นายฉลอง  รักษาภักดี
2. นายเฉลิมเกียรติ  ถีอาสนา
 
53 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 60 ทองแดง 24 โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. นางสาวนิศรา  โคตรศรีวงษ์
2. นายสรวัชญ์  พศินธนวีร์
3. นางสาวอริสรา  พาโนมัย
 
1. นายอลงกรณ์  บุตรกสก
2. นายเฉลิมเกียรติ  ถีอาสนา
 
54 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 80 ทอง 29 โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. เด็กหญิงธันยพร  ดาก่ำ
2. เด็กหญิงศศิตางค์  ชะวะลี
3. เด็กหญิงเพ็ญนภา  ศิริโยธา
 
1. นางศิริมา  วัชระศิริบรรลือ
2. นางโสภิดา  รักษาบุญ
 
55 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 85 ทอง 31 โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. เด็กหญิงธัญพร  แสงหิน
2. เด็กหญิงปภาวรินทร์  บุญมา
3. เด็กหญิงภควดี  พงษ์โคกสี
 
1. นายปิยชัย  ไกรทอง
2. นางรัตนา  ศรีพงษ์วิวัฒน์
 
56 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 74 เงิน 32 โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. นางสาวดวงหทัยชนก  อรัญภูมิ
2. นายวิทธิชัย  อุปมาโท
3. นางสาวสุภาภรณ์  กรุงแสนเมือง
 
1. นางศิริวรรณ  ชาวแสน
2. นางรัตนา  ศรีพงษ์วิวัฒน์
 
57 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 82 ทอง 35 โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. นางสาวกัญญารัตน์  สมบูรณ์
2. นายพงศกร  โคสาดี
3. นางสาวอารียา  แสนหล้า
 
1. นางนันทนา   บุรีจันทร์
2. นางอนุรักษ์   ซาตาดี
 
58 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 90.4 ทอง 36 โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  ราชโยธี
2. นางสาวนพวรรณ  วงค์คำ
3. เด็กหญิงอนันทนา  น้อยพา
 
1. นางอนุตร  ปลั่งศิริ
2. นางกัลยา  ดีงาม
 
59 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 89.8 ทอง 30 โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. นางสาวญาตาวี  ยอดพุทธ
2. นางสาวฐิติมา  สำนักโนน
3. นางสาวลักษิกา  กรณีสุข
 
1. นางอนุตร  ปลั่งศิริ
2. นางกัลยา  ดีงาม
 
60 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 84 ทอง 29 โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. เด็กชายจิรวัฒน์  ชัยกระทาง
2. เด็กหญิงปภัสรา  เหมาะราษี
3. เด็กหญิงอรัญญา  วาปีโส
 
1. นางอนุตร  ปลั่งศิริ
2. นางสายสุณี  จิตต์เอื้อ
 
61 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 77 เงิน 43 โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. นางสาวณัฏยา   ศรีบัวภา
2. นางสาวธัญญลักษณ์  แต้มครู
3. นางสาวนภัสกมล  น้อยแก่นชู
 
1. นางอนุตร  ปลั่งศิริ
2. นางสายสุณี  จิตต์เอื้อ
 
62 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 86 ทอง 27 โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. เด็กหญิงจุรีพร  ดีสีแก้ว
2. เด็กชายวุฒิชัย  บุบผา
3. เด็กชายอภิวัฒน์  หอมสมบัติ
 
1. นางอนุรักษ์   ซาตาดี
2. นางนันทนา   บุรีจันทร์
 
63 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 88.5 ทอง 21 โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. นายชัยพล  อุไรล้ำ
2. นายพงษ์นาวิน  ดินแดง
3. นางสาวอธิชา  ผิวขำ
 
1. นางอนุรักษ์  ซาตาดี
2. นางนันทนา  บุรีจันทร์
 
64 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 76.5 เงิน 26 โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง 1. นายพัชรพงศ์  ไชยวัง
 
1. นางสาวรัชนีกร  เศรษฐบดี
 
65 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 66 ทองแดง 22 โรงเรียนขอนแก่นคริสเตียน 1. เด็กหญิงวนัชพร   พระนาศรี
 
1. นางสาวกัลยา  จะนู
 
66 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 65 ทองแดง 9 โรงเรียนขอนแก่นคริสเตียน 1. เด็กชายณัฐชนน   ขันเงิน
 
1. นายสงวนศักดิ์  วรบุตร
 
67 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 92 ทอง 6 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1. นายสหัสวรรษ  มุลติเก
 
1. นางพิชญ์สมร  อินทรจักรพงษ์
 
68 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 56.5 เข้าร่วม 15 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1. นางสาวจรรย์อมล  คำสา
 
1. นางสาวอนงค์  บุญเลิศ
 
69 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 87 ทอง 15 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1. นางสาวธีร์สุดา  สวัสดิ์ผล
 
1. นางกุลวดี  บงแก้ว
 
70 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 88 ทอง 4 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1. เด็กหญิงบุญยานุช  หิรัญธเนศ
 
1. นางสาวกุลภัสสร  ศิริพรรณ
 
71 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 66.4 ทองแดง 25 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1. เด็กหญิงจริญญา  สีละพัฒน์
2. เด็กหญิงญาธิดา  ลพพันธ์ทอง
3. เด็กชายพัสกร  ลิขิตวงศ์ขจร
 
1. นางสาวกฤติมา  กึกก้อง
2. นางปณิชา  พัฒนานนท์
 
72 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 13 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1. เด็กชายนันทพงศ์  วิชาดี
2. เด็กชายวรณัฏฐ์  ดำเนตร
3. เด็กชายศิราวิทย์  ตั้งทรัพย์กิจ
 
1. นายนาคิน  สัจจะเขตต์
2. นางสาวเดือนเพ็ญ  ธรรมพิทักษ์
 
73 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 84 ทอง 9 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1. นายธนวรัตถ์  จงเชี่ยวชาญวิทย์
2. นายปฏิพล  พันธ์บุตร
3. นางสาวอัยยา  คลังทอง
 
1. นายนาคิน  สัจจะเขตต์
2. นางสาวเดือนเพ็ญ  ธรรมพิทักษ์
 
74 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 87 ทอง 9 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1. เด็กชายปัญญากร  แก้วอนันต์
2. เด็กชายเกษมสันต์  เรืองศิริปิยะกุล
 
1. นายกล้าณรงค์  ม่วงภูเขียว
2. นางอัศวีนา  ม่วงภูเขียว
 
75 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 80.26 ทอง 35 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1. นายกันตินันท์  ปินใจยศ
 
1. นางสาวเดือนเพ็ญ  ธรรมพิทักษ์
 
76 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 64.5 ทองแดง 7 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1. นางสาวจินต์จุฑา  บุราณรักษ์
 
1. นางสุภัทรา  โพธิ์หล้า
 
77 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1. เด็กหญิงชนิดาภา  สุดเเสง
2. เด็กชายต้นกล้า  รุ่งเรือง
3. เด็กชายสุรจักษ์   วรรณภาส
 
1. นางจุฑามาศ  จันประเทือง
2. นายพงศธร  ทิพรักษ์
 
78 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 81.31 ทอง 4 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1. นายรุจนพ  พิทักษ์
2. นายศุภกร  ยิ่งธงชัย
3. นายไตรรัตน์  บำรุงจิต
 
1. นางสาวศิวพร  เทพจั้ง
2. นางสาววราภรณ์  หล้าหาร
 
79 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 82.8 ทอง 7 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1. เด็กหญิงปภาวรินท์   ภูผาลัย
2. เด็กหญิงปรายฟ้า  พิมแสง
3. เด็กหญิงวรันธร   หินเธาว์
 
1. นายศิวะ  ปินะสา
2. นางบุษกล   แก้วบัวดี
 
80 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1. นางสาวบุปผชาติ   ป้องบุญจันทร์
2. นางสาวปริยากร  ศิรินิกร
3. นางสาวพรบุญญา  สิงห์สู่ถ้ำ
 
1. นางสาวอาริศรา  อรรคษร
 
81 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 89 ทอง 14 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1. เด็กหญิงกฤษณ์ติมา   เพียสุพรรณ
 
1. นายวัชรา  รุ่งสว่าง
 
82 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 88 ทอง 23 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1. นางสาววันสุข  กนกคุณ
 
1. นางขนิษฐา  หอมสิน
 
83 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1. เด็กหญิงชาลิสา  อิสิสิงห์
 
1. นายสุจินต์  หอมสิน
 
84 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 92 ทอง 42 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1. นายพงศธรณ  กุศลาไสยานนท์
 
1. นางวาณี  หลวงแก้ว
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 80 ทอง 34 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1. นายคุณากร  ชัยเลิศ
2. นางสาวฐิติพรรณ  สังแก้ว
3. นายณัฐชนน  โคตพันธ์
4. นายธนดล  ทะสา
5. นายนรธีร์  บุญปัญญา
6. นายวงศธร  ไพรศรีกุล
 
1. นายมวลชน  เทศแก้ว
2. นางดวงรัตน์  ดียา
3. นางณัฏฐิญา  คุ้มตะบุตร
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 88.33 ทอง 14 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1. เด็กชายกชนันท์  ศรีโคตร
 
1. นางนดาวรรณ   ชัยสงคราม
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86.33 ทอง 16 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1. นางสาวชาญญาดา  ศิริแสง
 
1. นางเพชรัตน์   จารุตัน
 
88 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 86 ทอง 16 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1. นางสาวรชดาวรรณ  เล้าเจริญชัย
 
1. นางณัฐชยา  สมมาศเดชสกุล
 
89 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 88 ทอง 4 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1. เด็กชายปริวรรต  พูลนิติพร
 
1. นางประภารัตน์  เนื่องแก้ว อารีล้น
 
90 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 79 เงิน 18 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1. นางสาวธนัชชา  ศรศักดา
 
1. นางสาวสำราญ   สิกขากิจ
 
91 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 72.6 เงิน 38 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1. นางสาวกฤติมา  รัตนาสรรค์
2. นางสาวกวีพร  ท้าวสัจธรรม
 
1. นางสาวสถาพร  แซ่จ๋าว
2. นางสาวสุภัคชญา   แก้วคำฟู
 
92 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 79 เงิน 12 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1. นางสาวกฤษณวรรณ  ขำศิริเจริญสุข
 
1. นางสาวอภินุช  นาเลาห์
 
93 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 82 ทอง 18 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1. นางสาวญาติธรรม  กะวิกุล
2. นางสาวเมทินี  พงษ์ธนันชัย
 
1. นายวีระชน  แสงศรีเรือง
2. นางสิริพร   ระวีกุล
 
94 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 40 เข้าร่วม 59 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1. นางสาวฉัตรธริกา  ดีบ้านโสก
2. นางสาวสุพิชชา  ศิรประภาเดโช
 
1. นายวีระชน  แสงศรีเรือง
2. นางสิริพร   ระวีกุล
 
95 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1. นางสาวบงกชพร  วรรณพิมพ์
2. นางสาวรุจิกร  เค้าสิม
3. นางสาวสิริชนก  ริยะ
 
1. นายวีระชน  แสงศรีเรือง
2. นางสิริพร  ระวีกุล
 
96 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 81 ทอง 14 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน2 (สมาน สุเมโธ) 1. เด็กชายโชคชัย  เบ้าเฮือง
 
1. นางนิตยา  ภูวประภากร
 
97 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 61 ทองแดง 41 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน2 (สมาน สุเมโธ) 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  สิทธิไกร
2. เด็กชายธนดล  นาเมืองจันทร์
3. เด็กหญิงสุภาวดี  สีลุน
 
1. นางนิตยา  ภูวประภากร
2. นางสาวสโรชา  เชื้อสาวถี
 
98 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 78 เงิน 27 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน2 (สมาน สุเมโธ) 1. เด็กชายคณาธิป  พิทอง
 
1. นางราณี  พิทยาภาพงศ์
 
99 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.4-ม.6 82.73 ทอง 35 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน2 (สมาน สุเมโธ) 1. นายฐิติกร  พละดล
 
1. นางนารี  วานิช
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81.5 ทอง 45 โรงเรียนขอนแก่นวิเทศศึกษา 1. นางสาวเมธาพร  โคตรสมบูรณ์ ริคาร์โด้
 
1. นางสาวณัฐนันท์  ภควัตศิตานนท์
 
101 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 34 เข้าร่วม 7 โรงเรียนขามแก่นนคร 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เมฆมนต์
 
1. นางฉวีวรรณ  บุญระมี
 
102 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 76.6 เงิน 36 โรงเรียนขามแก่นนคร 1. เด็กหญิงปิยวรรณ  ทองบุญมา
 
1. นางสาววยุรี  วงศ์สมศรี
 
103 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 82.8 ทอง 14 โรงเรียนขามแก่นนคร 1. นางสาวอริยาภรณ์  นามดวง
 
1. นางพรรณี  ชัยทอง
 
104 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 73 เงิน 50 โรงเรียนขามแก่นนคร 1. เด็กหญิงคุณัญญา   เพ็ชรศรี
 
1. นางสาวชโลทร  โชติกีรติเวช
 
105 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 89 ทอง 16 โรงเรียนขามแก่นนคร 1. นางสาวรัตติกาล  นาหนองค้า
 
1. นางสาวชโลทร  โชติกีรติเวช
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 -1 - โรงเรียนขามแก่นนคร 1. นางสาวกรรณิการ์   เรืองแก้ว
2. นางสาวจิตรานุช   คุ้มจันทร์ดี
3. นางสาวจิราภรณ์   แสงศิลา
4. เด็กหญิงจิราภรณ์   วิถา
5. นางสาวจิราวรรณ   พิรุณ
6. นางสาวจุฑารัตน์   จันทร์บ้านค้อ
7. เด็กชายชนะชล   ศรีแก้วทุม
8. นายชาญชล   ลามุล
9. เด็กหญิงณหทัย   ชินคำ
10. เด็กหญิงณัฏฐธิดา   โอบอ้วน
11. นายธนดล   มณีพงศ์
12. เด็กชายธีร์ธวัช   พิมูลขันธ์
13. นายนราทิพย์   แดงสนาม
14. นายนราเทพ   แดงสนาม
15. นางสาวประณยา   ผุยหันธาตุ
16. นางสาวมาริสา   อินนาง
17. นายวรัญญู   มีชัย
18. นางสาววิลาสินี   กัสนุกา
19. นายศรัณย์   บำรุงสุข
20. เด็กหญิงศิริวรรณ   อุปฮาต
21. นายศุภวัฒน์   หวยโนนทัน
22. นายสุธวัช   สุโคตร
23. เด็กหญิงสุนันทา   เหล่าสุวรรณ์
24. นายสุเมที   พะมาปะเต
25. เด็กหญิงอนิศรา   ศรีนวล
26. เด็กชายอภิรักษ์   ทาบุราณ
27. นางสาวอรญา  บุญแก้ว
28. เด็กหญิงอรษา   บุรพัฒน์
29. เด็กหญิงอรัญญา   กลับเกลื่อน
30. เด็กหญิงอุทุมพร   ทองมอญ
31. นายเจษฎา   เสงี่ยมสูงเนิน
32. นายเจษฎาภร   จิตติเคนา
33. เด็กหญิงเตชินี   นิลจิตร
34. เด็กหญิงแพรวา   สังขนา
35. เด็กหญิงไพลิน   แสงโลกีย์
 
1. นายนฤดลท์  ศรีแก้วทุม
2. ดร.นภาพร   เพ็ชรศรีกุล
3. นายสหภาพ   ป้องพุดซา
4. นายกรินทร์   ทองธวัช
5. นางสาวชโลทร   โชติกีรติเวช
6. นางสาวรัตน์ชนก   ทุยบึงฉิม
7. นางนภธร   อัครธรสกุล
 
107 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 75.4 เงิน 23 โรงเรียนขามแก่นนคร 1. เด็กชาย รุ่งทวี   จอมวุฒิ
2. เด็กหญิงจิรัชญา  กานพรหมมา
3. เด็กหญิงชญานิศ  นุ่มสุข
4. เด็กหญิงณภัทร  เพ็ชรคำ
5. เด็กหญิงณัฎฐธิดา  แสนคำ
6. เด็กหญิงณัฐธิดา  แสนสีดา
7. เด็กหญิงติณณา  ดวงจำปา
8. เด็กชายธนภัทร  ปาละจูม
9. เด็กหญิงนพมาศ  นามพุทธา
10. เด็กหญิงปนิดา  แสนศิลา
11. เด็กหญิงพัชรพร  พิมพ์จันทร์
12. เด็กหญิงภัทราพา   ทายิดา
13. เด็กหญิงวริศรา   หลาบหนองแสง
14. เด็กหญิงสุธิศา  ศรีวิชา
15. เด็กหญิงอทิตญา  โคตรชุม
16. เด็กหญิงอุทุมพร  ทองมอญ
 
1. นางนภาพร  เพ็ชรศรีกุล
2. นางนภธร  อัครธรสกุล
3. นางสาวรัตน์ชนก  ทุยบึงฉิม
 
108 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 87.25 ทอง 12 โรงเรียนขามแก่นนคร 1. เด็กหญิงญาณิศา  คงนะภักดี
2. เด็กหญิงมาลิสา  ไกรมะณีย์
 
1. นายลิขิตพันธ์ุ  อมรสิรินันท์
2. นางกนกพิชญ์  จิตตภานันท์
 
109 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 87.82 ทอง 18 โรงเรียนขามแก่นนคร 1. เด็กชายกิตติธัช  ภาษีภักดี
2. เด็กชายจักรพัฒน์  เมืองโคตร
3. เด็กชายมันฑวุฒิ  ม่วงนิล
4. เด็กชายวรฉัตร  เขาภูเขียว
5. เด็กชายวรากร  โกษาจันทร์
6. เด็กชายวีระศักดิ์  ดอนนาม
7. เด็กชายอดิศักดิ์  จันทโยธี
8. เด็กชายอิทธิพล  ทิพอาจ
 
1. นายเสกสรรค์  สีหาโมก
2. นางสุภาณี  คงกระโทก
3. นางสุทธิรัตน์  ภู่ระหงษ์
 
110 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 79.7 เงิน 54 โรงเรียนขามแก่นนคร 1. นายคณัสนันท์  เมฆมนต์
2. นายธนาคม  อภิรัตน์
3. นายปเสนธิ  โคตา
4. นายมินทร์ธาดา  เหล่าภักดี
5. นายอภิสิทธิ์  หลักศิลา
6. นายเจษฎาภรณ์  วรรทวี
 
1. นายลิขิตพันธุ์  อมรสิรินันท์
2. นายเสกสรรค์  สีหาโมก
3. นางสาววิไล  ทองเเท่งไทย
 
111 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 79 เงิน 16 โรงเรียนขามแก่นนคร 1. นางสาวภัทลดา  วิเศษศรี
 
1. นางสาวกรรณิการ์  ทองยศ
 
112 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนขามแก่นนคร 1. นางสาวกุลธิดา  ยมศรีเคน
2. นางสาวธัญญาภรณ์  ทองแสน
 
1. นายนิกร  สีกวนชา
2. นางสาวสุรภัสสรา  โสใหญ่
 
113 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 85.66 ทอง 26 โรงเรียนขามแก่นนคร 1. เด็กชายสายฟ้า  กุลวงษ์
 
1. นายนฤดลท์  ศรีแก้วทุม
 
114 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 76.3 เงิน 34 โรงเรียนนครขอนแก่น 1. นางสาวราษิณี   แฝงฤทธิ์
2. นางสาวลักขณา    สีสงค์
3. นายศิริพัฒน์    สอนนอก
 
1. นางสาวนงลักษณ์    อัฐปัน
2. นางปรารถนา    โสสีหา
 
115 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 82 ทอง 43 โรงเรียนนครขอนแก่น 1. เด็กหญิงกรรณิกา  พลเสนา
2. เด็กหญิงพรปวีณา  โคตรหล่อน
3. เด็กชายอรรถพร  หมื่นผัด
4. เด็กหญิงอาทิตยา  ทันหา
5. เด็กหญิงอารีย์ยา  แคว้นน้อย
 
1. นายจักรพันธุ์  แก้วกัณหา
2. นางสุวิมล  พรอินทร์
 
116 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 80 ทอง 25 โรงเรียนนครขอนแก่น 1. เด็กหญิงรินรดา  ขวาลำธาร
2. เด็กหญิงวรนิษฐา  สิงหาวาปี
3. เด็กหญิงวิจิตรา  ภาษีราช
4. เด็กหญิงอรธนัท  แหวะสอน
5. เด็กหญิงไอริน   จาริชานนท์
 
1. นายวิทยากร   ยาสิงห์ทอง
2. นางอรวรรณ  กองพิลา
 
117 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 84.25 ทอง 23 โรงเรียนนครขอนแก่น 1. นางสาวกนกวรรณ  แสงศรีเรือง
2. นางสาวกมลทิพย์  ศรีกุล
3. นายทักษิณ  นามโยธา
4. นายธนเรศ  นามบัวศรี
5. นางสาวธิดารัตน์  ผลชอบ
6. นายธีระศักดิ์  ปัสสาแก้ว
7. นายธเนศพล  หนองนงค์
8. นางสาวปิยะดา  ร้อยพา
9. นางสาวพรพนา  สุกุมาลย์
10. นายพันธุ์นุชิต  หมั่นเสริม
11. นายพิภพ  พิมพุฒ
12. นายภูวดล  ภูมิแสง
13. นายมงคล  แสนสูง
14. นางสาวรุ่งนภา  โกกอุ่น
15. นางสาววิชุดา   ป้องพุทธา
16. นางสาวสิรินภรณ์  เหลาแพง
17. นางสาวสุปราณี  บุตรสมศรี
18. นายอนุชาติ  แสงสุวรรณ
19. นายอรุชา  ศรีเมือง
20. นางสาวเบญจวรรณ  นนทะคำจันทร์
 
1. นางอัมพร  โภคา ฮาเดน
2. ว่าที่ร้อยโทกฤตชัย  ชุมแสง
3. นางสาวอุษา  โพธิ์อุดม
4. นายรัตนชาติ  สาระโป
5. นายยุทธนา  วงศ์ษา
 
118 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 85 ทอง 10 โรงเรียนนครขอนแก่น 1. นางสาวกัญญารัตน์  ลาลุด
2. นายกิตติพงษ์  บุดดา
3. นางสาวจิรัญชญาภรณ์  ทักษิณ
4. นายฐิติศักดิ์  พรมบุตร
5. นายธนวัฒน์  มาจุฬา
6. นางสาวนันทกาณต์  แสนสูง
7. นายภานุพงศ์  ม่วงนิล
8. นายภูมิพัฒน์  เพิ่มสิน
9. นายมานิตย์  แสนคำ
10. นายมีชัย  โสโว
11. นางสาวรัชดากร  เสนไสย
12. นายวทัญญู  จันทนประเสริฐ
13. นางสาววัชราภรณ์  เสนาดี
14. นางสาววิชุดา  แก้วมี
15. นายสหรัฐ  รัฐมนตรี
16. นายสิทธิเดช  โชติทอง
17. นายอดิพงศ์  นาแพง
18. นางสาวอรอนงค์  มูลลา
19. นายเกรียงไกร  ฟ้าคะนอง
20. นายเสฏฐวุฒิ  เพ็งจอหอ
 
1. ว่าที่ร้อยโทกฤตชัย  ชุมแสง
2. นางสาวอุษา  โพธิ์อุดม
3. นางอัมพร  โภคา ฮาเดน
4. นายรัตนชาติ  สาระโป
5. นางสาวแคทลียา  ปักโคทานัง
 
119 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครขอนแก่น 1. เด็กชายขวัญตระกูล  คำมี
 
1. นางสาวแคทลียา  ปักโคทานัง
 
120 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 82 ทอง 39 โรงเรียนนครขอนแก่น 1. เด็กชายชาติชาย  กองศรีผิว
2. เด็กหญิงวันวิสา  บุตรวงศ์
 
1. นางสาวแคทลียา  ปักโคทานัง
2. นางสาวสวรส  เห็มคุณ
 
121 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 78 เงิน 35 โรงเรียนนครขอนแก่น 1. นายประทีป  หักขุนทด
2. นายปัญญา  หักขุนทด
3. นายสุรศักดิ์  จริตัน
 
1. นายทศยันต์  โยชัย
2. นายยุทธนา  วงษา
 
122 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครขอนแก่น 1. เด็กหญิงกัลยา  ไกลถิ่น
 
1. นายอัฐพร  ปลอดจินดา
 
123 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 87.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนครขอนแก่น 1. เด็กหญิงกรวรรณ  บุตรศรีชา
2. เด็กหญิงชนะตา  สุดชาดี
3. เด็กชายณัฏฐนันท์  โสดา
4. เด็กชายนันทวัฒน์  ใจฉระ
5. เด็กหญิงพัชราภา  เศิกกันยา
6. เด็กชายภูวนัย  แคว้นน้อย
7. เด็กชายศุภวัฒน์  ไชยศรี
8. เด็กหญิงอิศรียา  เทพาศิริ
9. เด็กชายเดชาชาญ  ภาษี
10. เด็กหญิงเมธิญาดา  ด่างตาดทอง
 
1. นายนรินทร์  สมบูรณ์
2. นางอัจฉรา  แท่นแก้ว
3. นางสาวปวันรัตน์  สุมามาลย์
 
124 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 92.4 ทอง 4 โรงเรียนนครขอนแก่น 1. นางสาวจตุพร  ดาทุมมา
2. นายจิรสิทธิ์  คำสีแก้ว
3. นางสาวทิพย์มณี  หล่ำแขก
4. นายธนากร  มาพระลับ
5. นางสาวธิชานันท์  สาทา
6. นางสาวพัชรี  ศิริบาล
7. นายภัทรภณ  น้อยเขียว
8. นายสุทธิพันธ์  ขรรค์แก้ว
9. นางสาวอิสศิริญา  แอมนนท์
10. นายเรืองศักดิ์  คำสุก
 
1. นายนรินทร์  สมบูรณ์
2. นางอัจฉรา  แท่นแก้ว
3. นางสาวปวันรัตน์  สุมามาลย์
 
125 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 94.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนครขอนแก่น 1. นายจิรสิทธิ์  คำสีแก้ว
2. นายธนากร  มาพระลับ
3. นางสาววิลาศินี  สอนสุภี
4. นางสาวสมัญญา  บุรีนอก
5. นางสาวสุกัญญา  บำรุงชาติ
6. นายสุทธิพันธ์  ขรรค์แก้ว
 
1. นายนรินทร์  สมบูรณ์
2. นางอัจฉรา  แท่นแก้ว
3. นางสาวปวันรัตน์  สุมามาลย์
 
126 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 95.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนครขอนแก่น 1. นางสาวกัลญากร  ประสาทแก้ว
2. นางสาวจีรนันท์  วันพุฒ
3. นายนันทวัฒน์  ละลี
4. นายพิพัฒน์พงค์  สีหนองคู
5. นายอิทธิวรพล  เจียมตน
 
1. นางเครือวัลย์  พนมหิรัญ
2. นายธีรภัทร์  ศิริรส
 
127 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 96.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครขอนแก่น 1. นางสาวกรกนก  ถาปาลบุตร
2. นางสาวญาณัชชา  อุ่นจันที
3. นางสาววรัญญา  อุ่นจันที
4. นายวีระพล  ศรีหลัก
5. นางสาวอมรรัตน์  สระสอง
 
1. นางเครือวัลย์  พนมหิรัญ
2. นางสุพรรณี  แก่นบุดดี
 
128 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนครขอนแก่น 1. นางสาวนุชจรี  พยัคสา
 
1. นางวัชรี  ชื่นใจ
 
129 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนนครขอนแก่น 1. นางสาววิภาดา  ประหยัดทรัพย์
 
1. นางสาวกานต์พิชชา  เพชรขัน
 
130 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 86 ทอง 24 โรงเรียนนครขอนแก่น 1. เด็กชายนราธิป  จุ้ยพุทธา
 
1. นายอภิสิทธิํ  แสงโรชา
 
131 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.4-ม.6 91.16 ทอง 16 โรงเรียนนครขอนแก่น 1. นายธิติวุฒิ  แข็งกล้า
 
1. นายอภิสิทธิํ  แสงโรชา
 
132 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.6 80.26 ทอง 21 โรงเรียนนครขอนแก่น 1. เด็กหญิงกัลยา  ไกลถิ่น
2. เด็กชายคินณศักดิ์  พั่วโพธิ์
3. นางสาวจตุพร  ดาทุมมา
4. เด็กชายจักรภพ  สุทะมาตร์
5. นายจิรสิทธิ์  คำสีแก้ว
6. เด็กหญิงชะนาตา  สุดชารี
7. เด็กชายณัฏฐนันท์  โสดา
8. นางสาวทิพย์มณี  หล่ำแขก
9. นายธนากร  มาพระลับ
10. นางสาวธิชานันท์  สาทา
11. นายธิติวุฒิ  แข็งกล้า
12. นายธีรภัทร  สิวิลาด
13. เด็กชายนราธิป  จุ้ยพุทธา
14. นายประทีป  หักขุนทด
15. เด็กหญิงพัชราภา  เศิกกันยา
16. นางสาวพัชรี  ศิริบาล
17. นายภัทรภณ  น้อยเขียว
18. เด็กชายภูธเนตร  วงษาพันธ์
19. นายยุทธศักดิ์  บุญจวง
20. เด็กชายฤทธิศักดิ์  คำนา
21. นายวรพล  พิลาออน
22. นางสาววิลาศินี  สอนสุภี
23. นางสาวสมัญญา  บุรีนอก
24. นางสาวสุกัญญา  บำรุงชาติ
25. นายสุทธิพันธ์  ขรรค์แก้ว
26. เด็กชายสุรวุฒิ  ศรีรักษาพล
27. เด็กหญิงอิศรียา  เทพาศิริ
28. นางสาวอิสศิริญา  แอมนนท์
29. เด็กหญิงเมธิญาดา  ด่างตาดทอง
30. นายเรืองศักดิ์  คำสุก
 
1. นายนรินทร์  สมบูรณ์
2. นางอัจฉรา  แท่นแก้ว
3. นางสาวปวันรัตน์  สุมามาลย์
4. นางมยุรี  ชาติอุดมพันธ์
5. นายอภิสิทธิ์  แสงโรชา
6. นายอัฐพร  ปลอดจินดา
7. ว่าที่ร้อยตรีสมโภช  พุ่มเทียน
 
133 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 83.2 ทอง 54 โรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริม 1. นางสาวจุฑามาศ  ตุ่นคำ
2. เด็กหญิงชลดา  หินวัน
3. นางสาวฐิติมา  วิเศษมี
4. นางสาวดวงใจ  พลดี
5. นางสาวธนาภรณ์  เพชรสีเขียว
6. นางสาวมัณฑนา  ศรีอัดชา
7. นางสาวรัชนีกร  ศรีคชไกร
8. นางสาวสุวะนัน  เดชมะเริง
 
1. นางอัจฉรียา  วิเชียรดี
2. นางบุญเชาว์  สมบูรณ์
3. นายณรงค์  สมบูรณ์
 
134 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 75 เงิน 30 โรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริม 1. นายภาณุวัฒน์  โพธิกันยา
2. นายเจนณรงค์  เกิดบางแขม
 
1. นายเจนรบ  โกรธา
2. นายนิรันดร์ศักดิ์  ประโคทัง
 
135 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 86 ทอง 12 โรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริม 1. นางสาวศิริมา  เคนคำภา
 
1. นางบุญเชาว์  สมบูรณ์
 
136 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 66 ทองแดง 44 โรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริม 1. เด็กชายธเนตร์  แก้วเนตร์
2. เด็กชายรัชชานนท์  พงษ์ศรี
 
1. นางสาวเจนจิรา  เพ็ชรสีเขียว
2. นายเจนรบ  โกรธา
 
137 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 82 ทอง 39 โรงเรียนป่าหวายวิทยายน 1. เด็กชายดุสิต  อุบลชัย
2. เด็กชายภูริภัทร  กลุ่มไหม
3. เด็กชายอัมรินทร์  นามวงษา
 
1. นายประยุน  ตะโนนทอง
2. นางปิยะมาศ  ทักษะวรบุตร
 
138 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 16 เข้าร่วม 42 โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา 1. นางสาวจุฑามาศ  ทุมมานอก
2. นายฐิติศักดิ์  สุภาพ
3. นายบุญส่ง  พันธ์ุนาง
 
1. นายวุฒิพงศ์  ดวงอาสงฆ์
2. นางสาวชนกนาถ  ประสมทอง
 
139 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 60 ทองแดง 37 โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา 1. นายมงคลชัย  ไทยทองหลาง
2. เด็กชายอภิภัทร  อุ่นทะวงษ์
 
1. นางทิวาภรณ์  เลิศวีรพล
2. นางสาวชนกนาถ  ประสมทอง
 
140 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 74.5 เงิน 34 โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา 1. นายภูธเนศ  เครือคำ
2. นายวุฒิชัย  ไทยทองหลาง
3. นายศิขรินทร์  อุ่นทะวงษ์
 
1. นางทิวาภรณ์  เลิศวีรพล
2. นางสาวชนกนาถ  ประสมทอง
 
141 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1. เด็กหญิงเยาวนุช  โนนทิง
 
1. นายนวพล  สมเพราะ
 
142 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 51.75 เข้าร่วม 60 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1. เด็กหญิงกัญญนิดา  แก้วบุดี
2. เด็กหญิงณัฐชญา  สุทธิวิเศษ
3. เด็กหญิงนันทิชา  แสนบัวโพธิ์
4. เด็กหญิงสรญา  โยธชัย
5. เด็กหญิงแทนขวัญ  โม้วงษ์
 
1. นางสาวกมลชนก  จันทารักษ์
2. นายนฤเบศร์  เจริญศรี
 
143 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 76 เงิน 24 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1. เด็กชายชยางกูร  ทาเชาว์
2. เด็กชายธีรภัทร  เตชะชมภูเวทย์
 
1. นายยรรยง  ไชยรา
 
144 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 70 เงิน 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 1. นายรุจนโรจน์  ซองศิริ
 
1. นางสาวศิริรัตน์  อินอิ่ม
 
145 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 90.05 ทอง 8 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 1. เด็กชายจักรภัทร  ทุติยภาค
2. เด็กชายปัณณวิชญ์  เหล่าเราวิโรจน์
 
1. นางสาววิภารัตน์  บุญเขื่อง
2. นางทักษยา  วงค์คำภา
 
146 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 89.5 ทอง 10 โรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ์ 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  คำภา
2. เด็กหญิงปาริชาติ  สร้อยทอง
3. นางสาววิภารัตน์  คำภา
4. เด็กหญิงศิรภัสสร  พิมดี
5. เด็กชายสุทิวัช  ไม้เรียง
6. นางสาวเกวริณ  โพธิ์ศรี
 
1. นางงามพิศ  ศรีเฉลา
2. นางณฐพร  เรือนบุตร
 
147 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 90 ทอง 12 โรงเรียนสีหราชเดโชชัย 1. นางสาวจิรัชญา  สีลาบัว
2. นางสาวจิราวรรณ  กันภักดี
3. นางสาวณีรนุช  ปะวะโก
 
1. นางสาวชรินรัตน์  ศิริเทพ
2. นางปิ่นอนงค์  ชัชวัชวิมล
 
148 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6 82 ทอง 8 โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น 1. นางสาวชนันธิดา  วชิรศิริกุล
 
1. นางอิสยาภรณ์  เรืองดิลกศักดิ์
 
149 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 34 เข้าร่วม 32 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1. นายปิยวัชร  หงส์อาจ
 
1. นางใจทิพย์  มาลากอง
 
150 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 43.13 เข้าร่วม 49 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1. นายอภิลักษณ์  พนมเขตร์
 
1. นางเกษนิภา  นิลบาลัน
 
151 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 73 เงิน 27 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1. นายธนดล  นารีคำ
2. นางสาวรัตนาภรณ์  ไชยวุฒิ
 
1. นางสาวพิรุณรัตน์  ขาวไชยมหา
2. นางพรพิไล  จันทะภา
 
152 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 78 เงิน 13 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1. นายณัฐนนท์  เกตตะสา
2. นายปณิธิ  กระโจมทอง
3. นายสุรภัฎ   พงษ์สุวรรณ์
 
1. นางสาวพัทธนันท์  แสบงบาล
2. นายวิรัช  คุ้มโภคา
 
153 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 84 ทอง 11 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1. เด็กหญิงธีรดา  ประจันตเสน
2. เด็กหญิงบุญฑริกา  งามนิรัตน์
 
1. นางจุฬารัตน์  แก้วหานาม
2. นางกรุณารักษ์  แก้วจุลศรี
 
154 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 77.6 เงิน 34 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1. นายกฤตพิชญ์  แก่นนาคำ
2. นางสาวชุติกาญจน์  ใจคง
 
1. นางสาวพัทธนันท์  แสบงบาล
2. นางปิยวรรณ  มัธยมนันทน์
 
155 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 81.15 ทอง 15 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1. เด็กชายชยิน  ประทุมวัน
2. เด็กชายธีรเมธ  สุขแสงรัตน์
 
1. นายเสกสรรค์  สุวรรณสุข
2. นายสกุลศึก  โคตรพัมน์
 
156 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 83.12 ทอง 6 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1. เด็กชายกฤตพิพัฒน์  ก้อนโฮม
2. นายธีรเมธ  ก้อนโฮม
 
1. นายสกุลศึก  โคตรพัฒน์
2. นายเสกสรรค์  สุวรรณสุข
 
157 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 88 ทอง 50 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1. เด็กหญิงกัลยาลักษณ์  บุญลือ
2. เด็กหญิงธมลวรรณ   โตสัจจะ
3. เด็กหญิงมนัสนันท์  พลลาภ
4. เด็กหญิงรวิสรา  แพนดร
5. เด็กหญิงศิริญากรณ์  บุตรคำ
 
1. นางวราภรณ์  บุญวรรณ
2. นางสุภาพร  สายปัญญา
 
158 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 85 ทอง 43 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1. นายกันติทัต  ซานอก
2. นางสาวจิรประภา  ทำมา
3. นางสาวธนพร  พรมมาลา
4. นายมังกร  บริสุทธิ์
5. นางสาวสุธินี   ประชาชู
 
1. นางอารีย์  ลัทธิวรรณ
2. นางพจนา  สานุสัตย์
 
159 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 85 ทอง 31 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1. นางสาวชนิภรณ์  เดตะอุต
2. นางสาวทัศนีย์  บัวจาร
3. นายธนพร  โตสัจจะ
4. นางสาวพิทยารัตณ์  กุลจันทร์
5. นางสาวอารียา  จันทร์เพ็ง
 
1. นายสมบูรณ์  ร่มเย็น
2. นายจรัญ  ภูชาดา
 
160 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 92 ทอง 16 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1. นางสาวจุฑาทิพย์  นามนวด
 
1. นายมาลัย  กองธรรม
 
161 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 71 เงิน 46 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์   แสนบุตร
 
1. นายชานนทร์  มุ่งเขตกลาง
 
162 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 89 ทอง 21 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1. เด็กชายชัยสิทธิ์  ไทยอ่อน
2. เด็กหญิงธัญญาดา  ถาชินเลิศ
3. เด็กหญิงสุนิสา  นามแดง
 
1. นางมยุรี  จันทรา
2. นายชานนทร์  มุ่งเขตกลาง
 
163 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 90 ทอง 8 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1. นางสาวณฐรัตน์  สิกขา
 
1. นายสมาน  นาคทัด
 
164 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 72 เงิน 22 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1. นางสาวชญานิน  วรสินธุ์
 
1. นายสมาน  นาคทัด
 
165 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 75 เงิน 19 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1. เด็กหญิงกานต์พิชชา  บุญนาน
2. นางสาวชญานิน  วรสินธุ์
3. นางสาวณฐรัตน์  สิกขา
4. นางสาวธมนวรรณ  นาคทัด
5. เด็กชายธีรัตน์พสิษฐ์  เหล่าศศิธร
6. นางสาวพรไพลิน  สุดจริง
7. เด็กหญิงมนัญชยา  วัดศรี
8. นางสาวลักษิกา  หนูกลาง
9. เด็กหญิงสรมณีย์  มีบุญเปี่ยม
10. เด็กหญิงอภิชญา  สุจจะชารี
11. เด็กชายเศกสิทธิ์  ศิริมาลา
 
1. นายสิริศักดิ์  ดวงจิตร
2. นายสมาน  นาคทัด
3. นางอารีรัช  ผิวดี
4. นายชานนทร์  มุ่งเขตกลาง
 
166 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 94.83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1. เด็กชายเปรม  นิวาสธรรมรัตน์
 
1. นายสมาน  นาคทัด
 
167 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 83.67 ทอง 21 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1. นายพิตตินันท์  ละดาดก
 
1. นายสมาน  นาคทัด
 
168 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 82.66 ทอง 34 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1. นางสาวธนวรรณ  หอมกลาง
 
1. นายสมาน  นาคทัด
 
169 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 86.66 ทอง 10 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1. นายพีรวัส  สุทธิประภา
 
1. นายสมาน  นาคทัด
 
170 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1. นางสาวสุภัสรา  พิมพ์ดี
 
1. นายสมาน  นาคทัด
 
171 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 91 ทอง 14 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1. นายก้องภพ  แข้คำ
 
1. นายสมาน  นาคทัด
 
172 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 85.33 ทอง 21 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1. นายพีรวัส  สุทธิประภา
 
1. นายสมาน  นาคทัด
 
173 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1. นางสาวสุภัสรา  พิมพ์ดี
 
1. นายสมาน  นาคทัด
 
174 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1. นายกฤษณะ    พาพันธุ์เรือง
2. นายคมกฤษณ์  นาคหมื่นไวย์
3. นายจักริน  ภาคโพธิ์
4. นายณัฐดนัย  พันธุ์กาฬสินธุ์
5. นายถิรายุ  ศรีบุญเรือง
6. นายธีรพงศ์  ทองแพทย์
7. นายศุภวัชญ์  คามบุตร
8. นายอภิรักษ์  ทันชม
9. นายเด่นภูมิ  หวานแท้
10. นายเทพทัต  ศรีบุญเรือง
11. นายเอกนุภัทร  เติมสันเทียะ
 
1. นายตะวันชาย  มยุรีสวรรค์
2. นายชาติชาย  ดาราษฎร์
3. นายจรัญ  ภูชาดา
4. นายสมบูรณ์    ร่มเย็น
 
175 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 87 ทอง 15 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1. เด็กหญิงชนิกานต์  ดอกไม้จันทร์
 
1. นางปารณีย์  สุทธิประภา
 
176 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 73 เงิน 29 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1. นางสาวลลนา  กุศลสถิตย์
 
1. นางสาวสุวัลยา  นิราศสูงเนิน
 
177 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 86.66 ทอง 21 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1. นางสาวกีรติ  ศรีมงคลกาญจน์
2. นายพสิษฐ์  พลอยงาม
3. นางสาวรุ่งฟ้า  ออง
4. นางสาวลลิตา  ประดับกุล
5. นางสาววิิมลพร  อามาตย์มนตรี
 
1. นางวาริษา  แพงปัสสา
2. นายธนชิต  วะพะแก้ว
 
178 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 96 ทอง 4 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1. นางสาวนิศาชล  ศรีโนนม่วง
2. นางสาวพิมพ์วิภา   พรมสิทธิ์
 
1. นางสาวกนกกาญจน์  แหวนนิล
2. MissXiong   Shiqi
 
179 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 88.33 ทอง 6 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1. เด็กชายธนเดช  พูลภูงา
2. เด็กชายวสวัตติ์  มาทน
 
1. นางกาญจนรัตน์  โต๊ะถม
2. นางสาวทิฆัมพร  ภคเมฆานนท์
 
180 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1. นายพรอนันต์  พวงนาค
2. นายภีมกฤษฏิ์  เนตรกลาง
 
1. นายนเรนทร์ฤทธิ์  พุทธศรี
2. นางสาวนลพรรณ  เหลี่ยมไทย
 
181 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเยอรมัน ม.4-ม.6 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1. นางสาวกรกมล  สุราวรรณ์
2. นางสาวนิโลบล  ทองแพง
 
1. นางวิมล  ลิ้มเลิศมงคล
 
182 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 75 เงิน 10 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1. นางสาวประณยา  จิตติอาภา
2. นายเด่นดนัย  แข็งฤทธิ์
 
1. นางกาญจนรัตน์  โต๊ะถม
2. นางสาวทิฆัมพร  ภคเมฆานนท์
 
183 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 94.49 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1. นายนัฐพงษ์  วังหน้า
2. นางสาวสิรินภา  ติตะปัน
 
1. นายนเรนทร์ฤทธิ์  พุทธศรี
2. นางสาวนลพรรณ  เหลี่ยมไทย
 
184 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 75.67 เงิน 22 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1. นางสาวคีตภัทร  จันทะปะทัด
2. นางสาวธิดารัตน์  สิมลาโคตร
3. นายนทีกานต์  ปลั่งกลาง
4. นายรัชตมนต์  กระต่ายอินทร์
5. นายเพชรไพลิน  รัตนจรัสโรจน์
 
1. นางกาญจนรัตน์  โต๊ะถม
2. นางสาวทิฆัมพร  ภคเมฆานนท์
 
185 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 87.4 ทอง 11 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1. นางสาวกษมาวรรณ  แมนเมือง
2. นายกุลภัทร  ยานะ
3. นายชาคริต  กล้าดี
4. นายชาตินักรบ  เสียงดัง
5. นายธีรภัทร  จันทะจร
6. นางสาวปภัสวรรณ  จันทรังศรี
7. นางสาวพัชรี  คำภักดี
8. นางสาวพัชรี  ศรีเมืองช้าง
9. นางสาวรัชณีกร  จำรัสภูมิ
10. นายเกียรติยศ  สุนทรารักษ์
 
1. นายจรัญ  ภูชาดา
2. นายพงศ์เทพ  สำเภาแก้ว
3. นายชุติพงศ์  แหไธสง
 
186 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 86 ทอง 8 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1. เด็กหญิงกัญญาณิษฐ์  มาพระลับ
2. เด็กหญิงธันยชนก  ชินชนานุภาพ
3. เด็กหญิงเทพธิดา  เลิศเกียรติภูมิ
 
1. นางสาวณิชากร  อุ่นทะวงษ์
2. นางทิพย์สุคนธ์  นันโมง
 
187 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 90 ทอง 16 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1. เด็กหญิงกมัยธร  เภานาง
2. เด็กหญิงฐิตรา  จันทะสาร
 
1. นายสุริยา  งามเจริญ
2. นางวิลาสินี  โพธิ์นิล
 
188 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 84 ทอง 11 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1. เด็กชายพีระศักดิ์  ขำโพธิ์
2. เด็กชายอชิรพล  สิงห์ธวัช
 
1. นายสุริยา  งามเจริญ
2. นายฐิติกร  ประครองญาต
 
189 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 80 ทอง 44 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1. นายกะวิน  ประดับชาติ
2. นายธนกฤต  หนูพันธ์
 
1. นายสุริยา  งามเจริญ
2. นายวีระพล  เจริญชนม์
 
190 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 93 ทอง 4 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1. เด็กชายพงศ์สุพัฒน์  เดิมพันธ์
2. เด็กชายภูรินทร์  ขาวสะอาด
 
1. นางสาวธนัญชา  พิทยาเสถียร
2. นางน้ำอ้อย  กาญจนเส็ง
 
191 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 97.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1. เด็กชายนิธิรัฐ  สารเหล่าโพธิ์
2. เด็กหญิงอรปรียา  พิมพ์เนาว์
 
1. นายสุริยา  งามเจริญ
2. นางวิลาสินี  โพธิ์นิล
 
192 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 30 เข้าร่วม 21 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1. นายฐาปกรณ์  ศิลปกรณ์
2. นายณฐนนท  ฤทธิ์ตา
 
1. นางสาวธนัญชา  พิทยาเสถียร
2. นางน้ำอ้อย  กาญจนเส็ง
 
193 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 74.4 เงิน 37 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1. เด็กหญิงกิดาการ  วิเศษขลา
2. เด็กหญิงจิรภิญญา  คนรู้
3. เด็กหญิงณัฐธยาน์  สุยอย
 
1. นางสาวธนัญชา  พิทยาเสถียร
2. นางอนงค์รัตน์  วิริยสถิตย์กุล
 
194 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1. นางสาวกัลปพฤกษ์  ติยะจามร
2. นายรเณศ  แสนเทพ
 
1. นายสุริยา  งามเจริญ
2. นายทัพเทพ  คงวิเชียร
 
195 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 92 ทอง 5 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1. นายธนภูมิ  ทาทอง
2. นายนครินทร์  จอดนอก
3. นายนพชัย  ไชยชาติ
4. นายพงศ์เพชร  อนุสุริยา
5. นางสาวววรรณธนา   เพ็งแสน
6. นางสาวศิรินทร์ทิพย์  สารสังข์
 
1. นางนุชนาถ  ธนภูมิชัย
2. นางสุภัทรา  ควรขุนทด
 
196 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 93.67 ทอง 9 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1. เด็กชายเคนตะ  วาทานาเบ้
 
1. นายสิริศักดิ์  ดวงจิตร
 
197 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.4-ม.6 94.33 ทอง 12 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1. นายทศพร  น้อยคำมูล
 
1. นายสิริศักดิ์  ดวงจิตร
 
198 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 83.6 ทอง 24 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย2 1. เด็กชายคุณพัช  สมศรี
2. นายชนเทพ  บุญธรรม
3. เด็กหญิงณัฐวิภา  หมอยา
4. นายตุลาชัย  เทียบมาก
5. นางสาวนฤภร  รุ่งเรืองธนพัฒน์
6. นางสาวนิษิตา  แก้วคำกอง
7. เด็กชายภัทรพงษ์  สาวังชัย
8. เด็กหญิงสโรชา  อินประโคน
9. เด็กหญิงอภิชญา  นามพรม
10. นางสาวอารยา  ใสสา
 
1. นายสำเนียง  มิ่งขวัญ
2. นายเชาวรัตน์  สุดเพาะ
3. นายพงศกร  วิเชียรโชติ
 
199 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 88 ทอง 6 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย2 1. นางสาวโสจิรัตน์  แก้วดี
 
1. นางสาวอภิรดี  จำนงค์ศิริ
 
200 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6 91 ทอง 8 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย2 1. นายวสวัตติ์   ทองมีค่า
 
1. นายวุฒิศักดิ์  ผานาค
 
201 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 84 ทอง 16 โรงเรียนโคกสีพิทยาสรรพ์ 1. นายปริญญา  พรมเทศ
2. นายวิชานนท์  คำมูลแสน
3. นายอิทธิชัย  โนนทิง
 
1. นายวิเชต  ศรีทองคง
2. นายอภิวัฒน์  ศรีสงค์
 
202 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 86.53 ทอง 19 โรงเรียนโคกสีพิทยาสรรพ์ 1. เด็กชายพงศธร  พิมพ์โกทา
 
1. นายศฑัญญู  แก้วบ่อ