สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) [กลุ่ม สพม.ขอนแก่น 1]

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ
จังหวัดบุรีรัมย์
ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 34 เข้าร่วม 7 โรงเรียนขามแก่นนคร 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เมฆมนต์
 
1. นางฉวีวรรณ  บุญระมี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 56.5 เข้าร่วม 15 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1. นางสาวจรรย์อมล  คำสา
 
1. นางสาวอนงค์  บุญเลิศ
 
3 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 30 เข้าร่วม 21 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1. นายฐาปกรณ์  ศิลปกรณ์
2. นายณฐนนท  ฤทธิ์ตา
 
1. นางสาวธนัญชา  พิทยาเสถียร
2. นางน้ำอ้อย  กาญจนเส็ง
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 34 เข้าร่วม 32 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1. นายปิยวัชร  หงส์อาจ
 
1. นางใจทิพย์  มาลากอง
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 16 เข้าร่วม 42 โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา 1. นางสาวจุฑามาศ  ทุมมานอก
2. นายฐิติศักดิ์  สุภาพ
3. นายบุญส่ง  พันธ์ุนาง
 
1. นายวุฒิพงศ์  ดวงอาสงฆ์
2. นางสาวชนกนาถ  ประสมทอง
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 43.13 เข้าร่วม 49 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1. นายอภิลักษณ์  พนมเขตร์
 
1. นางเกษนิภา  นิลบาลัน
 
7 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 40 เข้าร่วม 59 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1. นางสาวฉัตรธริกา  ดีบ้านโสก
2. นางสาวสุพิชชา  ศิรประภาเดโช
 
1. นายวีระชน  แสงศรีเรือง
2. นางสิริพร   ระวีกุล
 
8 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 51.75 เข้าร่วม 60 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1. เด็กหญิงกัญญนิดา  แก้วบุดี
2. เด็กหญิงณัฐชญา  สุทธิวิเศษ
3. เด็กหญิงนันทิชา  แสนบัวโพธิ์
4. เด็กหญิงสรญา  โยธชัย
5. เด็กหญิงแทนขวัญ  โม้วงษ์
 
1. นางสาวกมลชนก  จันทารักษ์
2. นายนฤเบศร์  เจริญศรี