สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) [กลุ่ม สพม.ขอนแก่น 1]

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ
จังหวัดบุรีรัมย์
ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 92 ทอง 24 โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. นางสาวสุภาวดี  พิษนุย
 
1. นางวนิดา  ทองศรี
 
2 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 81 ทอง 12 โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. เด็กหญิงกัญกนิษฐ์  ไทยวงศ์
2. เด็กหญิงอัครภา  ตงประสิทธิ์
 
1. นายอำนาจ  พรหมใจรักษ์
2. นายสุติพงษ์  อมูลราช
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. เด็กชายปุณรชัย  บัณฑิตพุฒ
 
1. นางสาวกองแก้ว  ตติยภัค
 
4 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 82 ทอง 35 โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. นางสาวกัญญารัตน์  สมบูรณ์
2. นายพงศกร  โคสาดี
3. นางสาวอารียา  แสนหล้า
 
1. นางนันทนา   บุรีจันทร์
2. นางอนุรักษ์   ซาตาดี
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 84 ทอง 6 โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. เด็กหญิงพิชญาภรณ์  แซ่เตียว
 
1. นายนฤพล  เมนไธสง
 
6 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 88.5 ทอง 21 โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. นายชัยพล  อุไรล้ำ
2. นายพงษ์นาวิน  ดินแดง
3. นางสาวอธิชา  ผิวขำ
 
1. นางอนุรักษ์  ซาตาดี
2. นางนันทนา  บุรีจันทร์
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87 ทอง 5 โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. นางสาวสิริตะพัช  สายโกสุม
 
1. นางสาวกองแก้ว  ตติยภัค
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 87 ทอง 7 โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. เด็กชายภาสกร  เจริญสุข
 
1. นางสาวกองแก้ว  ตติยภัค
 
9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 84.2 ทอง 20 โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. เด็กหญิงปานจันทร์  คำภูมี
2. เด็กหญิงพิมแพรวา  พงษ์พิทักษ์
3. เด็กหญิงอารยา  แซ่เจี่ย
 
1. นางสุนันทา  สมบูรณ์
2. นางเพียงพิมล  กองวารี
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 81 ทอง 23 โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. เด็กหญิงกนกอร  อุนาสิทธิ์
2. เด็กหญิงกมลชนก  ศรีน้อยขวา
3. เด็กหญิงขวัญข้าว  กำภามี
4. เด็กชายจิราเจต  นิคหิต
5. เด็กชายจิรเจต  นิคหิต
6. เด็กหญิงชนิสรา  สมิตตานนท์
7. เด็กหญิงชมพูนุท  กิ่งกลาง
8. เด็กชายฐาปนพงษ์  เดชยศดี
9. เด็กชายฐาปนพงษ์  เดชยศดี
10. เด็กหญิงฐิติกานต์  โพธิ์ศรี
11. เด็กหญิงณัฐธิดา  น้อยผบ
12. เด็กชายตะวัน  ศรีวิชา
13. เด็กชายนนทิวรรธน์  นนท์คำจันทร์
14. เด็กหญิงบุญญิศา  วงษ์คำดี
15. เด็กชายปุณณรัตน์  ชัยรูป
16. เด็กชายพงศ์วิวัฒน์  แจ้งพรมมา
17. เด็กหญิงพัชราภา  แสงแก้ว
18. เด็กชายพีรพัฒน์  แก้วล้วน
19. เด็กชายภูริพัฒน์  คอบค้อ
20. เด็กชายมนัสวี  อหันตะ
21. เด็กหญิงยุพารัตน์  แสงโนน
22. เด็กชายรัตนิน  สิงห์เหลือ
23. เด็กชายรุจิรางค์  เจียมบรรจง
24. เด็กหญิงรุ่งฤดี  แสนเหวิม
25. เด็กหญิงวิชญาภรณ์  มั่งมีศุภกาญจน์
26. เด็กหญิงวิทยาภรณ์  นนทะบูรณ์
27. เด็กหญิงวิภาพร  ขันทอง
28. เด็กหญิงศศิมินตรา  ลมดา
29. เด็กชายศิริชัย  จันทร์เพี้ยฟาน
30. เด็กหญิงสุพรรษา  ขาวหยวก
31. เด็กหญิงสุพัชญา  ไผทสิทธิ์
32. เด็กหญิงอภัสรา  รักษาเคน
33. เด็กชายอรรถพล  ชื่นบาน
34. เด็กชายอรรถพล  ชื่นบาน
35. เด็กหญิงอัญมณี  แสนนาม
36. เด็กหญิงอาทิตยา  ชารีวาน
37. เด็กหญิงอารีรัตน์  พิณเหลือง
38. เด็กหญิงอิชยา  ตระกูลศรี
39. เด็กหญิงเกวลิน  เกียงแก้ว
40. เด็กชายเหม  บุตรสะระคำ
 
1. นายสรายุทธ์  แพงเพ็ง
 
11 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. เด็กหญิงจิดาภา  สมศรีโย
2. เด็กหญิงณัฐนันท์  นาคแก้ว
3. เด็กหญิงนวรินทร์  หาญสุริย์
4. เด็กหญิงพินทุสร  ศิริคำกร
5. เด็กหญิงวรรธนา  เดชพลกรัง
6. เด็กชายวิทยา  เชื้อสวน
7. เด็กหญิงอารยา  เด็งแพร
 
1. นางสาวอรกัญญา  มีทอง
 
12 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. เด็กหญิงกฐินนพร  รุ่งเรือง
2. เด็กหญิงจิดาภา  สมศรีโย
3. เด็กหญิงณัฐนันท์  นาคแก้ว
4. เด็กหญิงนวรินทร์  หาญสุริย์
5. เด็กหญิงปรานปริยา  โสบุญมา
6. เด็กหญิงพรพรรณ  มุมสำ
7. เด็กหญิงพิชญาภัคพร  ศรีสวัสดิ์
8. เด็กหญิงพินทุสร  ศิริคำกร
9. เด็กหญิงมนปริยา  ศรีฉันทะมิตร
10. เด็กหญิงวรรธนา  เดชพลกรัง
11. เด็กหญิงอารยา  เด็งแพร
12. เด็กชายเกียรติชัย  ตรงสินสวัสดิ์
 
1. นางสาวอรกัญญา  มีทอง
2. นายนฤพล  เมนไธสง
3. นางสาวพิมพิกา  ตันคำฮอง
4. นางสาวนุจรีย์  ถิ่นถาน
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88.6 ทอง 12 โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. นางสาวสิริตะพัช  สายโกสุม
 
1. นางสาวกองแก้ว  ตติยภัค
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. นางสาวอานาปานัส  จินรัตน์
 
1. นายอภิสิทธิ์  บึงไสย์
 
15 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 81.6 ทอง 28 โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. เด็กหญิงจิตภินันท์  จันทร์เหลือง
2. เด็กหญิงภัทธิรา  พาเคน
3. เด็กหญิงศิริณพา  เชิดเชื้อ
 
1. นางสุมลฑา  พิมพล
2. นางกมลวรรณ  โสภา
 
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 85 ทอง 58 โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. นางสาวนิรชา  มะลาศรี
2. นางสาวปวีณา  แสนศรีมนต์
3. นางสาวภัทริการ์  แซ่อือ
4. นางสาวสิริอาภา  ตากลม
5. นางสาวหทัยรัตน์  ทันวงษา
 
1. นางสาวอรนภา  เทพเกาะ
2. นางสาวจิรายุ  สุราสา
 
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 95.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. เด็กชายธนาธิป  ปฤกษากร
2. เด็กหญิงอัญชิษฐา  เสนาวงศ์
 
1. นางนันทยา  พรหมกูล
2. นางวิภา  เมืองสอน
 
18 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 92 ทอง 41 โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. นายพชร  สากุล
2. นางสาวเบญญทิพย์  สุวอ
 
1. นางเพชรรัตน์  แพงปัสสา
2. นางสาวจิรัฐิติกาล  มะเรืองศรี
 
19 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 80 ทอง 29 โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. เด็กหญิงธันยพร  ดาก่ำ
2. เด็กหญิงศศิตางค์  ชะวะลี
3. เด็กหญิงเพ็ญนภา  ศิริโยธา
 
1. นางศิริมา  วัชระศิริบรรลือ
2. นางโสภิดา  รักษาบุญ
 
20 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 85 ทอง 31 โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. เด็กหญิงธัญพร  แสงหิน
2. เด็กหญิงปภาวรินทร์  บุญมา
3. เด็กหญิงภควดี  พงษ์โคกสี
 
1. นายปิยชัย  ไกรทอง
2. นางรัตนา  ศรีพงษ์วิวัฒน์
 
21 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 84 ทอง 29 โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. เด็กชายจิรวัฒน์  ชัยกระทาง
2. เด็กหญิงปภัสรา  เหมาะราษี
3. เด็กหญิงอรัญญา  วาปีโส
 
1. นางอนุตร  ปลั่งศิริ
2. นางสายสุณี  จิตต์เอื้อ
 
22 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 86 ทอง 27 โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. เด็กหญิงจุรีพร  ดีสีแก้ว
2. เด็กชายวุฒิชัย  บุบผา
3. เด็กชายอภิวัฒน์  หอมสมบัติ
 
1. นางอนุรักษ์   ซาตาดี
2. นางนันทนา   บุรีจันทร์
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 96.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. เด็กชายภาสกร  เจริญสุข
 
1. นางสาวกองแก้ว  ตติยภัค
 
24 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 90.4 ทอง 36 โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  ราชโยธี
2. นางสาวนพวรรณ  วงค์คำ
3. เด็กหญิงอนันทนา  น้อยพา
 
1. นางอนุตร  ปลั่งศิริ
2. นางกัลยา  ดีงาม
 
25 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 89.8 ทอง 30 โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. นางสาวญาตาวี  ยอดพุทธ
2. นางสาวฐิติมา  สำนักโนน
3. นางสาวลักษิกา  กรณีสุข
 
1. นางอนุตร  ปลั่งศิริ
2. นางกัลยา  ดีงาม
 
26 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 88.2 ทอง 22 โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. นางสาวลลิตา  บุญประเสริฐ
2. นางสาวศศิประภา  ดวงกรมนา
3. นางสาวอรุณฉาย  เศวตวงษ์
 
1. นางวัชรีย์  เหลืองกระโทก
2. นางสาวรัตนมน  จินดาภู
 
27 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 80 ทอง 42 โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. เด็กหญิงจิตลดา  สุวรรณภักดิ์
 
1. นางสาวณัฐรินทร์  วัลลเมธารัตน์
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 85.4 ทอง 15 โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. เด็กชายกิตติวัฒนา  สุขเต็มดี
2. เด็กหญิงกุลิสรา  อุทยาภมรวัฒน์
3. เด็กชายจักพรรณ์  แก้วเก็บคำ
4. เด็กชายณัชพล  พุตแก้ว
5. นายศักดิพัฒน์  กัสปะ
6. เด็กหญิงสาริยา  จะระคร
 
1. นายกฤษฎ์  พีรธนัศสกุล
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 87 ทอง 9 โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. เด็กหญิงกัญยรัตน์  จำเริญ
2. เด็กชายคณิศร  หริตวร
3. เด็กหญิงจารุวรรณ  เพลียรักษ์
4. เด็กหญิงชลิตา  เหลาผา
5. เด็กชายธนภัทร  อินทะรังษี
6. เด็กหญิงธนััชพร  โสณรรณี
7. เด็กหญิงปารวี  คำศิริ
8. เด็กหญิงพัชริดา  น้อยนันตะ
9. นางสาวภควดี  กองมณีวงศ์
10. เด็กหญิงศิรัญญา  พระชัย
11. เด็กชายสุรชิต  กลางถิ่น
12. เด็กหญิงโยษิตา   น้อยคา
 
1. นายสรายุทธ์  แพงเพ็ง
 
30 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 88.75 ทอง 22 โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. เด็กชายชนกันต์  เครือสิงห์
2. เด็กหญิงณัฐกมล  ผันบาง
3. เด็กชายณัฐดนัย  อัคราช
4. นายปพน   แสนนาใต้
5. นางสาวประภัสสร  ชาวประทุม
6. เด็กชายภูมิรพี  เกษรไพบูลย์
7. เด็กหญิงรินทร์ลินี  วงละคร
8. นายสุมงคล  เครือสิงห์
9. นางสาวหทัยชนก  พรหมอุตม์
10. เด็กหญิงแพรวา  บุญชื่น
 
1. นางสาวจิรายุ  สุราสา
2. นางอรนุช  ไวบรรเทา
3. นางภมร  สุวรรณประสิทธิ์
 
31 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 89.92 ทอง 9 โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. เด็กชายจิรายุทธ  ศรีทองสุข
2. เด็กหญิงชุติมา  นามโพธิ์ษา
 
1. นางสาวเนตรนภิส  ปาสาบุตร
2. นางมณินทร  สมอออน
 
32 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 92.2 ทอง 7 โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. นายภานุวัฒน์  จินดาภู
 
1. นางสาวระวีวรรณ  บุญพิคำ
 
33 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 84.33 ทอง 26 โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. นายจักกฤษ  วงษ์ภูมี
2. เด็กหญิงธาราพร  สุขขา
3. เด็กหญิงบุณยวีร์  นครศรี
4. เด็กหญิงมาธาวี  โพธิ์ทอง
5. เด็กหญิงอาทิตยา  ละครขวา
 
1. นางดารา  คำเพราะ
2. นางสาวนงพงา  อึ้งวงษ์วัฒนา
 
34 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 94.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. เด็กหญิงกัญจน์สิตา  วงค์มุสิก
2. เด็กหญิงภัทราภรณ์  ผันผาด
 
1. นางสุนิสา  ประสิทธิ์นอก
2. MissWANG  NING
 
35 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 90.5 ทอง 8 โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. นางสาวอภิษฎา  หาจำปา
 
1. นางสุนิสา  ประสิทธิ์นอก
 
36 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 94.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. นางสาวจันทิมา  โฮกอ่อน
2. นางสาวธนัชชา  พัฒนารัฐ
3. นายนิรวัฒน์  สมนาม
4. นายศิวกร  ศิริวงศ์ไพศาล
5. นายอภิชาญ  หาญสุริย์
 
1. นายพิทักษ์  ประสิทธิ์นอก
2. MissZHAI  MENGTING
 
37 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 97.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. นายฆามินทร์  หอมมา
2. นางสาวฐิติพร  แสนจำลา
3. นางสาวทิพย์ภเนตร  กัณหา
4. นางสาววรรณศิริ  อันทะเกตุ
5. นางสาวโสภางค์พิศ  ภูแลสี
 
1. นางระวีวรรณ  เวียงเพิ่ม
2. นางสาวมนทกานต์  เพ็งเหล่างิ้ว
 
38 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. นางสาวเมธาวี  พานนนท์
 
1. นางสาวนิตยา  เสนาคำ
 
39 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 80 ทอง 5 โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. เด็กหญิงปุณยนุช  สังข์โสม
2. เด็กหญิงศุภาพร  สมบูรณ์
 
1. นางนริศรา  สีหาราช
2. นายวัชรพร  กิจโป้
 
40 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 88 ทอง 23 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1. นางสาววันสุข  กนกคุณ
 
1. นางขนิษฐา  หอมสิน
 
41 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1. เด็กหญิงชาลิสา  อิสิสิงห์
 
1. นายสุจินต์  หอมสิน
 
42 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 92 ทอง 42 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1. นายพงศธรณ  กุศลาไสยานนท์
 
1. นางวาณี  หลวงแก้ว
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 88.33 ทอง 14 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1. เด็กชายกชนันท์  ศรีโคตร
 
1. นางนดาวรรณ   ชัยสงคราม
 
44 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 92 ทอง 6 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1. นายสหัสวรรษ  มุลติเก
 
1. นางพิชญ์สมร  อินทรจักรพงษ์
 
45 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 88 ทอง 4 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1. เด็กหญิงบุญยานุช  หิรัญธเนศ
 
1. นางสาวกุลภัสสร  ศิริพรรณ
 
46 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 87 ทอง 9 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1. เด็กชายปัญญากร  แก้วอนันต์
2. เด็กชายเกษมสันต์  เรืองศิริปิยะกุล
 
1. นายกล้าณรงค์  ม่วงภูเขียว
2. นางอัศวีนา  ม่วงภูเขียว
 
47 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 81.31 ทอง 4 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1. นายรุจนพ  พิทักษ์
2. นายศุภกร  ยิ่งธงชัย
3. นายไตรรัตน์  บำรุงจิต
 
1. นางสาวศิวพร  เทพจั้ง
2. นางสาววราภรณ์  หล้าหาร
 
48 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 82.8 ทอง 7 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1. เด็กหญิงปภาวรินท์   ภูผาลัย
2. เด็กหญิงปรายฟ้า  พิมแสง
3. เด็กหญิงวรันธร   หินเธาว์
 
1. นายศิวะ  ปินะสา
2. นางบุษกล   แก้วบัวดี
 
49 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1. นางสาวบุปผชาติ   ป้องบุญจันทร์
2. นางสาวปริยากร  ศิรินิกร
3. นางสาวพรบุญญา  สิงห์สู่ถ้ำ
 
1. นางสาวอาริศรา  อรรคษร
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 89 ทอง 14 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1. เด็กหญิงกฤษณ์ติมา   เพียสุพรรณ
 
1. นายวัชรา  รุ่งสว่าง
 
51 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86.33 ทอง 16 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1. นางสาวชาญญาดา  ศิริแสง
 
1. นางเพชรัตน์   จารุตัน
 
52 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 82 ทอง 18 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1. นางสาวญาติธรรม  กะวิกุล
2. นางสาวเมทินี  พงษ์ธนันชัย
 
1. นายวีระชน  แสงศรีเรือง
2. นางสิริพร   ระวีกุล
 
53 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 80 ทอง 34 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1. นายคุณากร  ชัยเลิศ
2. นางสาวฐิติพรรณ  สังแก้ว
3. นายณัฐชนน  โคตพันธ์
4. นายธนดล  ทะสา
5. นายนรธีร์  บุญปัญญา
6. นายวงศธร  ไพรศรีกุล
 
1. นายมวลชน  เทศแก้ว
2. นางดวงรัตน์  ดียา
3. นางณัฏฐิญา  คุ้มตะบุตร
 
54 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 84 ทอง 9 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1. นายธนวรัตถ์  จงเชี่ยวชาญวิทย์
2. นายปฏิพล  พันธ์บุตร
3. นางสาวอัยยา  คลังทอง
 
1. นายนาคิน  สัจจะเขตต์
2. นางสาวเดือนเพ็ญ  ธรรมพิทักษ์
 
55 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1. นางสาวบงกชพร  วรรณพิมพ์
2. นางสาวรุจิกร  เค้าสิม
3. นางสาวสิริชนก  ริยะ
 
1. นายวีระชน  แสงศรีเรือง
2. นางสิริพร  ระวีกุล
 
56 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 87 ทอง 15 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1. นางสาวธีร์สุดา  สวัสดิ์ผล
 
1. นางกุลวดี  บงแก้ว
 
57 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 80.26 ทอง 35 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1. นายกันตินันท์  ปินใจยศ
 
1. นางสาวเดือนเพ็ญ  ธรรมพิทักษ์
 
58 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 86 ทอง 16 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1. นางสาวรชดาวรรณ  เล้าเจริญชัย
 
1. นางณัฐชยา  สมมาศเดชสกุล
 
59 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 88 ทอง 4 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1. เด็กชายปริวรรต  พูลนิติพร
 
1. นางประภารัตน์  เนื่องแก้ว อารีล้น
 
60 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 81 ทอง 14 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน2 (สมาน สุเมโธ) 1. เด็กชายโชคชัย  เบ้าเฮือง
 
1. นางนิตยา  ภูวประภากร
 
61 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.4-ม.6 82.73 ทอง 35 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน2 (สมาน สุเมโธ) 1. นายฐิติกร  พละดล
 
1. นางนารี  วานิช
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81.5 ทอง 45 โรงเรียนขอนแก่นวิเทศศึกษา 1. นางสาวเมธาพร  โคตรสมบูรณ์ ริคาร์โด้
 
1. นางสาวณัฐนันท์  ภควัตศิตานนท์
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 89 ทอง 16 โรงเรียนขามแก่นนคร 1. นางสาวรัตติกาล  นาหนองค้า
 
1. นางสาวชโลทร  โชติกีรติเวช
 
64 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 87.82 ทอง 18 โรงเรียนขามแก่นนคร 1. เด็กชายกิตติธัช  ภาษีภักดี
2. เด็กชายจักรพัฒน์  เมืองโคตร
3. เด็กชายมันฑวุฒิ  ม่วงนิล
4. เด็กชายวรฉัตร  เขาภูเขียว
5. เด็กชายวรากร  โกษาจันทร์
6. เด็กชายวีระศักดิ์  ดอนนาม
7. เด็กชายอดิศักดิ์  จันทโยธี
8. เด็กชายอิทธิพล  ทิพอาจ
 
1. นายเสกสรรค์  สีหาโมก
2. นางสุภาณี  คงกระโทก
3. นางสุทธิรัตน์  ภู่ระหงษ์
 
65 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนขามแก่นนคร 1. นางสาวกุลธิดา  ยมศรีเคน
2. นางสาวธัญญาภรณ์  ทองแสน
 
1. นายนิกร  สีกวนชา
2. นางสาวสุรภัสสรา  โสใหญ่
 
66 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 82.8 ทอง 14 โรงเรียนขามแก่นนคร 1. นางสาวอริยาภรณ์  นามดวง
 
1. นางพรรณี  ชัยทอง
 
67 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 87.25 ทอง 12 โรงเรียนขามแก่นนคร 1. เด็กหญิงญาณิศา  คงนะภักดี
2. เด็กหญิงมาลิสา  ไกรมะณีย์
 
1. นายลิขิตพันธ์ุ  อมรสิรินันท์
2. นางกนกพิชญ์  จิตตภานันท์
 
68 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 85.66 ทอง 26 โรงเรียนขามแก่นนคร 1. เด็กชายสายฟ้า  กุลวงษ์
 
1. นายนฤดลท์  ศรีแก้วทุม
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครขอนแก่น 1. เด็กชายขวัญตระกูล  คำมี
 
1. นางสาวแคทลียา  ปักโคทานัง
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 82 ทอง 39 โรงเรียนนครขอนแก่น 1. เด็กชายชาติชาย  กองศรีผิว
2. เด็กหญิงวันวิสา  บุตรวงศ์
 
1. นางสาวแคทลียา  ปักโคทานัง
2. นางสาวสวรส  เห็มคุณ
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครขอนแก่น 1. เด็กหญิงกัลยา  ไกลถิ่น
 
1. นายอัฐพร  ปลอดจินดา
 
72 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนครขอนแก่น 1. นางสาวนุชจรี  พยัคสา
 
1. นางวัชรี  ชื่นใจ
 
73 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 95.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนครขอนแก่น 1. นางสาวกัลญากร  ประสาทแก้ว
2. นางสาวจีรนันท์  วันพุฒ
3. นายนันทวัฒน์  ละลี
4. นายพิพัฒน์พงค์  สีหนองคู
5. นายอิทธิวรพล  เจียมตน
 
1. นางเครือวัลย์  พนมหิรัญ
2. นายธีรภัทร์  ศิริรส
 
74 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 96.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครขอนแก่น 1. นางสาวกรกนก  ถาปาลบุตร
2. นางสาวญาณัชชา  อุ่นจันที
3. นางสาววรัญญา  อุ่นจันที
4. นายวีระพล  ศรีหลัก
5. นางสาวอมรรัตน์  สระสอง
 
1. นางเครือวัลย์  พนมหิรัญ
2. นางสุพรรณี  แก่นบุดดี
 
75 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 87.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนครขอนแก่น 1. เด็กหญิงกรวรรณ  บุตรศรีชา
2. เด็กหญิงชนะตา  สุดชาดี
3. เด็กชายณัฏฐนันท์  โสดา
4. เด็กชายนันทวัฒน์  ใจฉระ
5. เด็กหญิงพัชราภา  เศิกกันยา
6. เด็กชายภูวนัย  แคว้นน้อย
7. เด็กชายศุภวัฒน์  ไชยศรี
8. เด็กหญิงอิศรียา  เทพาศิริ
9. เด็กชายเดชาชาญ  ภาษี
10. เด็กหญิงเมธิญาดา  ด่างตาดทอง
 
1. นายนรินทร์  สมบูรณ์
2. นางอัจฉรา  แท่นแก้ว
3. นางสาวปวันรัตน์  สุมามาลย์
 
76 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 92.4 ทอง 4 โรงเรียนนครขอนแก่น 1. นางสาวจตุพร  ดาทุมมา
2. นายจิรสิทธิ์  คำสีแก้ว
3. นางสาวทิพย์มณี  หล่ำแขก
4. นายธนากร  มาพระลับ
5. นางสาวธิชานันท์  สาทา
6. นางสาวพัชรี  ศิริบาล
7. นายภัทรภณ  น้อยเขียว
8. นายสุทธิพันธ์  ขรรค์แก้ว
9. นางสาวอิสศิริญา  แอมนนท์
10. นายเรืองศักดิ์  คำสุก
 
1. นายนรินทร์  สมบูรณ์
2. นางอัจฉรา  แท่นแก้ว
3. นางสาวปวันรัตน์  สุมามาลย์
 
77 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 94.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนครขอนแก่น 1. นายจิรสิทธิ์  คำสีแก้ว
2. นายธนากร  มาพระลับ
3. นางสาววิลาศินี  สอนสุภี
4. นางสาวสมัญญา  บุรีนอก
5. นางสาวสุกัญญา  บำรุงชาติ
6. นายสุทธิพันธ์  ขรรค์แก้ว
 
1. นายนรินทร์  สมบูรณ์
2. นางอัจฉรา  แท่นแก้ว
3. นางสาวปวันรัตน์  สุมามาลย์
 
78 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 82 ทอง 43 โรงเรียนนครขอนแก่น 1. เด็กหญิงกรรณิกา  พลเสนา
2. เด็กหญิงพรปวีณา  โคตรหล่อน
3. เด็กชายอรรถพร  หมื่นผัด
4. เด็กหญิงอาทิตยา  ทันหา
5. เด็กหญิงอารีย์ยา  แคว้นน้อย
 
1. นายจักรพันธุ์  แก้วกัณหา
2. นางสุวิมล  พรอินทร์
 
79 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 80 ทอง 25 โรงเรียนนครขอนแก่น 1. เด็กหญิงรินรดา  ขวาลำธาร
2. เด็กหญิงวรนิษฐา  สิงหาวาปี
3. เด็กหญิงวิจิตรา  ภาษีราช
4. เด็กหญิงอรธนัท  แหวะสอน
5. เด็กหญิงไอริน   จาริชานนท์
 
1. นายวิทยากร   ยาสิงห์ทอง
2. นางอรวรรณ  กองพิลา
 
80 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 84.25 ทอง 23 โรงเรียนนครขอนแก่น 1. นางสาวกนกวรรณ  แสงศรีเรือง
2. นางสาวกมลทิพย์  ศรีกุล
3. นายทักษิณ  นามโยธา
4. นายธนเรศ  นามบัวศรี
5. นางสาวธิดารัตน์  ผลชอบ
6. นายธีระศักดิ์  ปัสสาแก้ว
7. นายธเนศพล  หนองนงค์
8. นางสาวปิยะดา  ร้อยพา
9. นางสาวพรพนา  สุกุมาลย์
10. นายพันธุ์นุชิต  หมั่นเสริม
11. นายพิภพ  พิมพุฒ
12. นายภูวดล  ภูมิแสง
13. นายมงคล  แสนสูง
14. นางสาวรุ่งนภา  โกกอุ่น
15. นางสาววิชุดา   ป้องพุทธา
16. นางสาวสิรินภรณ์  เหลาแพง
17. นางสาวสุปราณี  บุตรสมศรี
18. นายอนุชาติ  แสงสุวรรณ
19. นายอรุชา  ศรีเมือง
20. นางสาวเบญจวรรณ  นนทะคำจันทร์
 
1. นางอัมพร  โภคา ฮาเดน
2. ว่าที่ร้อยโทกฤตชัย  ชุมแสง
3. นางสาวอุษา  โพธิ์อุดม
4. นายรัตนชาติ  สาระโป
5. นายยุทธนา  วงศ์ษา
 
81 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 85 ทอง 10 โรงเรียนนครขอนแก่น 1. นางสาวกัญญารัตน์  ลาลุด
2. นายกิตติพงษ์  บุดดา
3. นางสาวจิรัญชญาภรณ์  ทักษิณ
4. นายฐิติศักดิ์  พรมบุตร
5. นายธนวัฒน์  มาจุฬา
6. นางสาวนันทกาณต์  แสนสูง
7. นายภานุพงศ์  ม่วงนิล
8. นายภูมิพัฒน์  เพิ่มสิน
9. นายมานิตย์  แสนคำ
10. นายมีชัย  โสโว
11. นางสาวรัชดากร  เสนไสย
12. นายวทัญญู  จันทนประเสริฐ
13. นางสาววัชราภรณ์  เสนาดี
14. นางสาววิชุดา  แก้วมี
15. นายสหรัฐ  รัฐมนตรี
16. นายสิทธิเดช  โชติทอง
17. นายอดิพงศ์  นาแพง
18. นางสาวอรอนงค์  มูลลา
19. นายเกรียงไกร  ฟ้าคะนอง
20. นายเสฏฐวุฒิ  เพ็งจอหอ
 
1. ว่าที่ร้อยโทกฤตชัย  ชุมแสง
2. นางสาวอุษา  โพธิ์อุดม
3. นางอัมพร  โภคา ฮาเดน
4. นายรัตนชาติ  สาระโป
5. นางสาวแคทลียา  ปักโคทานัง
 
82 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 86 ทอง 24 โรงเรียนนครขอนแก่น 1. เด็กชายนราธิป  จุ้ยพุทธา
 
1. นายอภิสิทธิํ  แสงโรชา
 
83 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.4-ม.6 91.16 ทอง 16 โรงเรียนนครขอนแก่น 1. นายธิติวุฒิ  แข็งกล้า
 
1. นายอภิสิทธิํ  แสงโรชา
 
84 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.6 80.26 ทอง 21 โรงเรียนนครขอนแก่น 1. เด็กหญิงกัลยา  ไกลถิ่น
2. เด็กชายคินณศักดิ์  พั่วโพธิ์
3. นางสาวจตุพร  ดาทุมมา
4. เด็กชายจักรภพ  สุทะมาตร์
5. นายจิรสิทธิ์  คำสีแก้ว
6. เด็กหญิงชะนาตา  สุดชารี
7. เด็กชายณัฏฐนันท์  โสดา
8. นางสาวทิพย์มณี  หล่ำแขก
9. นายธนากร  มาพระลับ
10. นางสาวธิชานันท์  สาทา
11. นายธิติวุฒิ  แข็งกล้า
12. นายธีรภัทร  สิวิลาด
13. เด็กชายนราธิป  จุ้ยพุทธา
14. นายประทีป  หักขุนทด
15. เด็กหญิงพัชราภา  เศิกกันยา
16. นางสาวพัชรี  ศิริบาล
17. นายภัทรภณ  น้อยเขียว
18. เด็กชายภูธเนตร  วงษาพันธ์
19. นายยุทธศักดิ์  บุญจวง
20. เด็กชายฤทธิศักดิ์  คำนา
21. นายวรพล  พิลาออน
22. นางสาววิลาศินี  สอนสุภี
23. นางสาวสมัญญา  บุรีนอก
24. นางสาวสุกัญญา  บำรุงชาติ
25. นายสุทธิพันธ์  ขรรค์แก้ว
26. เด็กชายสุรวุฒิ  ศรีรักษาพล
27. เด็กหญิงอิศรียา  เทพาศิริ
28. นางสาวอิสศิริญา  แอมนนท์
29. เด็กหญิงเมธิญาดา  ด่างตาดทอง
30. นายเรืองศักดิ์  คำสุก
 
1. นายนรินทร์  สมบูรณ์
2. นางอัจฉรา  แท่นแก้ว
3. นางสาวปวันรัตน์  สุมามาลย์
4. นางมยุรี  ชาติอุดมพันธ์
5. นายอภิสิทธิ์  แสงโรชา
6. นายอัฐพร  ปลอดจินดา
7. ว่าที่ร้อยตรีสมโภช  พุ่มเทียน
 
85 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 86 ทอง 12 โรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริม 1. นางสาวศิริมา  เคนคำภา
 
1. นางบุญเชาว์  สมบูรณ์
 
86 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 83.2 ทอง 54 โรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริม 1. นางสาวจุฑามาศ  ตุ่นคำ
2. เด็กหญิงชลดา  หินวัน
3. นางสาวฐิติมา  วิเศษมี
4. นางสาวดวงใจ  พลดี
5. นางสาวธนาภรณ์  เพชรสีเขียว
6. นางสาวมัณฑนา  ศรีอัดชา
7. นางสาวรัชนีกร  ศรีคชไกร
8. นางสาวสุวะนัน  เดชมะเริง
 
1. นางอัจฉรียา  วิเชียรดี
2. นางบุญเชาว์  สมบูรณ์
3. นายณรงค์  สมบูรณ์
 
87 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 82 ทอง 39 โรงเรียนป่าหวายวิทยายน 1. เด็กชายดุสิต  อุบลชัย
2. เด็กชายภูริภัทร  กลุ่มไหม
3. เด็กชายอัมรินทร์  นามวงษา
 
1. นายประยุน  ตะโนนทอง
2. นางปิยะมาศ  ทักษะวรบุตร
 
88 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 90.05 ทอง 8 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 1. เด็กชายจักรภัทร  ทุติยภาค
2. เด็กชายปัณณวิชญ์  เหล่าเราวิโรจน์
 
1. นางสาววิภารัตน์  บุญเขื่อง
2. นางทักษยา  วงค์คำภา
 
89 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 89.5 ทอง 10 โรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ์ 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  คำภา
2. เด็กหญิงปาริชาติ  สร้อยทอง
3. นางสาววิภารัตน์  คำภา
4. เด็กหญิงศิรภัสสร  พิมดี
5. เด็กชายสุทิวัช  ไม้เรียง
6. นางสาวเกวริณ  โพธิ์ศรี
 
1. นางงามพิศ  ศรีเฉลา
2. นางณฐพร  เรือนบุตร
 
90 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 90 ทอง 12 โรงเรียนสีหราชเดโชชัย 1. นางสาวจิรัชญา  สีลาบัว
2. นางสาวจิราวรรณ  กันภักดี
3. นางสาวณีรนุช  ปะวะโก
 
1. นางสาวชรินรัตน์  ศิริเทพ
2. นางปิ่นอนงค์  ชัชวัชวิมล
 
91 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6 82 ทอง 8 โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น 1. นางสาวชนันธิดา  วชิรศิริกุล
 
1. นางอิสยาภรณ์  เรืองดิลกศักดิ์
 
92 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 84 ทอง 11 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1. เด็กชายพีระศักดิ์  ขำโพธิ์
2. เด็กชายอชิรพล  สิงห์ธวัช
 
1. นายสุริยา  งามเจริญ
2. นายฐิติกร  ประครองญาต
 
93 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 92 ทอง 5 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1. นายธนภูมิ  ทาทอง
2. นายนครินทร์  จอดนอก
3. นายนพชัย  ไชยชาติ
4. นายพงศ์เพชร  อนุสุริยา
5. นางสาวววรรณธนา   เพ็งแสน
6. นางสาวศิรินทร์ทิพย์  สารสังข์
 
1. นางนุชนาถ  ธนภูมิชัย
2. นางสุภัทรา  ควรขุนทด
 
94 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 89 ทอง 21 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1. เด็กชายชัยสิทธิ์  ไทยอ่อน
2. เด็กหญิงธัญญาดา  ถาชินเลิศ
3. เด็กหญิงสุนิสา  นามแดง
 
1. นางมยุรี  จันทรา
2. นายชานนทร์  มุ่งเขตกลาง
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 90 ทอง 8 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1. นางสาวณฐรัตน์  สิกขา
 
1. นายสมาน  นาคทัด
 
96 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 90 ทอง 16 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1. เด็กหญิงกมัยธร  เภานาง
2. เด็กหญิงฐิตรา  จันทะสาร
 
1. นายสุริยา  งามเจริญ
2. นางวิลาสินี  โพธิ์นิล
 
97 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 97.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1. เด็กชายนิธิรัฐ  สารเหล่าโพธิ์
2. เด็กหญิงอรปรียา  พิมพ์เนาว์
 
1. นายสุริยา  งามเจริญ
2. นางวิลาสินี  โพธิ์นิล
 
98 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 93 ทอง 4 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1. เด็กชายพงศ์สุพัฒน์  เดิมพันธ์
2. เด็กชายภูรินทร์  ขาวสะอาด
 
1. นางสาวธนัญชา  พิทยาเสถียร
2. นางน้ำอ้อย  กาญจนเส็ง
 
99 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1. นางสาวกัลปพฤกษ์  ติยะจามร
2. นายรเณศ  แสนเทพ
 
1. นายสุริยา  งามเจริญ
2. นายทัพเทพ  คงวิเชียร
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 94.83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1. เด็กชายเปรม  นิวาสธรรมรัตน์
 
1. นายสมาน  นาคทัด
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 83.67 ทอง 21 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1. นายพิตตินันท์  ละดาดก
 
1. นายสมาน  นาคทัด
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 82.66 ทอง 34 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1. นางสาวธนวรรณ  หอมกลาง
 
1. นายสมาน  นาคทัด
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 86.66 ทอง 10 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1. นายพีรวัส  สุทธิประภา
 
1. นายสมาน  นาคทัด
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1. นางสาวสุภัสรา  พิมพ์ดี
 
1. นายสมาน  นาคทัด
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 85.33 ทอง 21 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1. นายพีรวัส  สุทธิประภา
 
1. นายสมาน  นาคทัด
 
106 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 87.4 ทอง 11 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1. นางสาวกษมาวรรณ  แมนเมือง
2. นายกุลภัทร  ยานะ
3. นายชาคริต  กล้าดี
4. นายชาตินักรบ  เสียงดัง
5. นายธีรภัทร  จันทะจร
6. นางสาวปภัสวรรณ  จันทรังศรี
7. นางสาวพัชรี  คำภักดี
8. นางสาวพัชรี  ศรีเมืองช้าง
9. นางสาวรัชณีกร  จำรัสภูมิ
10. นายเกียรติยศ  สุนทรารักษ์
 
1. นายจรัญ  ภูชาดา
2. นายพงศ์เทพ  สำเภาแก้ว
3. นายชุติพงศ์  แหไธสง
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1. นางสาวสุภัสรา  พิมพ์ดี
 
1. นายสมาน  นาคทัด
 
108 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 84 ทอง 11 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1. เด็กหญิงธีรดา  ประจันตเสน
2. เด็กหญิงบุญฑริกา  งามนิรัตน์
 
1. นางจุฬารัตน์  แก้วหานาม
2. นางกรุณารักษ์  แก้วจุลศรี
 
109 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 88 ทอง 50 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1. เด็กหญิงกัลยาลักษณ์  บุญลือ
2. เด็กหญิงธมลวรรณ   โตสัจจะ
3. เด็กหญิงมนัสนันท์  พลลาภ
4. เด็กหญิงรวิสรา  แพนดร
5. เด็กหญิงศิริญากรณ์  บุตรคำ
 
1. นางวราภรณ์  บุญวรรณ
2. นางสุภาพร  สายปัญญา
 
110 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 85 ทอง 43 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1. นายกันติทัต  ซานอก
2. นางสาวจิรประภา  ทำมา
3. นางสาวธนพร  พรมมาลา
4. นายมังกร  บริสุทธิ์
5. นางสาวสุธินี   ประชาชู
 
1. นางอารีย์  ลัทธิวรรณ
2. นางพจนา  สานุสัตย์
 
111 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 92 ทอง 16 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1. นางสาวจุฑาทิพย์  นามนวด
 
1. นายมาลัย  กองธรรม
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 91 ทอง 14 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1. นายก้องภพ  แข้คำ
 
1. นายสมาน  นาคทัด
 
113 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 86 ทอง 8 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1. เด็กหญิงกัญญาณิษฐ์  มาพระลับ
2. เด็กหญิงธันยชนก  ชินชนานุภาพ
3. เด็กหญิงเทพธิดา  เลิศเกียรติภูมิ
 
1. นางสาวณิชากร  อุ่นทะวงษ์
2. นางทิพย์สุคนธ์  นันโมง
 
114 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 80 ทอง 44 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1. นายกะวิน  ประดับชาติ
2. นายธนกฤต  หนูพันธ์
 
1. นายสุริยา  งามเจริญ
2. นายวีระพล  เจริญชนม์
 
115 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 85 ทอง 31 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1. นางสาวชนิภรณ์  เดตะอุต
2. นางสาวทัศนีย์  บัวจาร
3. นายธนพร  โตสัจจะ
4. นางสาวพิทยารัตณ์  กุลจันทร์
5. นางสาวอารียา  จันทร์เพ็ง
 
1. นายสมบูรณ์  ร่มเย็น
2. นายจรัญ  ภูชาดา
 
116 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 81.15 ทอง 15 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1. เด็กชายชยิน  ประทุมวัน
2. เด็กชายธีรเมธ  สุขแสงรัตน์
 
1. นายเสกสรรค์  สุวรรณสุข
2. นายสกุลศึก  โคตรพัมน์
 
117 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 83.12 ทอง 6 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1. เด็กชายกฤตพิพัฒน์  ก้อนโฮม
2. นายธีรเมธ  ก้อนโฮม
 
1. นายสกุลศึก  โคตรพัฒน์
2. นายเสกสรรค์  สุวรรณสุข
 
118 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1. นายกฤษณะ    พาพันธุ์เรือง
2. นายคมกฤษณ์  นาคหมื่นไวย์
3. นายจักริน  ภาคโพธิ์
4. นายณัฐดนัย  พันธุ์กาฬสินธุ์
5. นายถิรายุ  ศรีบุญเรือง
6. นายธีรพงศ์  ทองแพทย์
7. นายศุภวัชญ์  คามบุตร
8. นายอภิรักษ์  ทันชม
9. นายเด่นภูมิ  หวานแท้
10. นายเทพทัต  ศรีบุญเรือง
11. นายเอกนุภัทร  เติมสันเทียะ
 
1. นายตะวันชาย  มยุรีสวรรค์
2. นายชาติชาย  ดาราษฎร์
3. นายจรัญ  ภูชาดา
4. นายสมบูรณ์    ร่มเย็น
 
119 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 87 ทอง 15 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1. เด็กหญิงชนิกานต์  ดอกไม้จันทร์
 
1. นางปารณีย์  สุทธิประภา
 
120 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 86.66 ทอง 21 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1. นางสาวกีรติ  ศรีมงคลกาญจน์
2. นายพสิษฐ์  พลอยงาม
3. นางสาวรุ่งฟ้า  ออง
4. นางสาวลลิตา  ประดับกุล
5. นางสาววิิมลพร  อามาตย์มนตรี
 
1. นางวาริษา  แพงปัสสา
2. นายธนชิต  วะพะแก้ว
 
121 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 96 ทอง 4 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1. นางสาวนิศาชล  ศรีโนนม่วง
2. นางสาวพิมพ์วิภา   พรมสิทธิ์
 
1. นางสาวกนกกาญจน์  แหวนนิล
2. MissXiong   Shiqi
 
122 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 88.33 ทอง 6 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1. เด็กชายธนเดช  พูลภูงา
2. เด็กชายวสวัตติ์  มาทน
 
1. นางกาญจนรัตน์  โต๊ะถม
2. นางสาวทิฆัมพร  ภคเมฆานนท์
 
123 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเยอรมัน ม.4-ม.6 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1. นางสาวกรกมล  สุราวรรณ์
2. นางสาวนิโลบล  ทองแพง
 
1. นางวิมล  ลิ้มเลิศมงคล
 
124 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1. นายพรอนันต์  พวงนาค
2. นายภีมกฤษฏิ์  เนตรกลาง
 
1. นายนเรนทร์ฤทธิ์  พุทธศรี
2. นางสาวนลพรรณ  เหลี่ยมไทย
 
125 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 94.49 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1. นายนัฐพงษ์  วังหน้า
2. นางสาวสิรินภา  ติตะปัน
 
1. นายนเรนทร์ฤทธิ์  พุทธศรี
2. นางสาวนลพรรณ  เหลี่ยมไทย
 
126 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 93.67 ทอง 9 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1. เด็กชายเคนตะ  วาทานาเบ้
 
1. นายสิริศักดิ์  ดวงจิตร
 
127 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.4-ม.6 94.33 ทอง 12 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1. นายทศพร  น้อยคำมูล
 
1. นายสิริศักดิ์  ดวงจิตร
 
128 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 88 ทอง 6 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย2 1. นางสาวโสจิรัตน์  แก้วดี
 
1. นางสาวอภิรดี  จำนงค์ศิริ
 
129 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 83.6 ทอง 24 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย2 1. เด็กชายคุณพัช  สมศรี
2. นายชนเทพ  บุญธรรม
3. เด็กหญิงณัฐวิภา  หมอยา
4. นายตุลาชัย  เทียบมาก
5. นางสาวนฤภร  รุ่งเรืองธนพัฒน์
6. นางสาวนิษิตา  แก้วคำกอง
7. เด็กชายภัทรพงษ์  สาวังชัย
8. เด็กหญิงสโรชา  อินประโคน
9. เด็กหญิงอภิชญา  นามพรม
10. นางสาวอารยา  ใสสา
 
1. นายสำเนียง  มิ่งขวัญ
2. นายเชาวรัตน์  สุดเพาะ
3. นายพงศกร  วิเชียรโชติ
 
130 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6 91 ทอง 8 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย2 1. นายวสวัตติ์   ทองมีค่า
 
1. นายวุฒิศักดิ์  ผานาค
 
131 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 84 ทอง 16 โรงเรียนโคกสีพิทยาสรรพ์ 1. นายปริญญา  พรมเทศ
2. นายวิชานนท์  คำมูลแสน
3. นายอิทธิชัย  โนนทิง
 
1. นายวิเชต  ศรีทองคง
2. นายอภิวัฒน์  ศรีสงค์
 
132 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 86.53 ทอง 19 โรงเรียนโคกสีพิทยาสรรพ์ 1. เด็กชายพงศธร  พิมพ์โกทา
 
1. นายศฑัญญู  แก้วบ่อ