สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) [กลุ่ม สพม.ขอนแก่น 1]

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ
จังหวัดบุรีรัมย์
ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 67.4 ทองแดง 29 โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. เด็กชายรัชพล  เรืองสวน
2. เด็กหญิงศุภัทรธิดา  ภัทรวงศา
3. เด็กชายสุรพจน์  หินศรี
 
1. นายฉลอง  รักษาภักดี
2. นายเฉลิมเกียรติ  ถีอาสนา
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 66 ทองแดง 42 โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. เด็กชายภูมิพัฒน์  วัดชุม
 
1. นางสาวอรรถวรรณ  สำเภาทอง
 
3 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3 60 ทองแดง 15 โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. เด็กหญิงปริญดา  โคตะนิวงษ์
2. เด็กหญิงพรรณโสภา  พันน้อย
3. เด็กหญิงอริย์เมตา   ฤทธิเดช
 
1. นายฉลอง  รักษาภักดี
2. นายเฉลิมเกียรติ  ถีอาสนา
 
4 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 60 ทองแดง 24 โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. นางสาวนิศรา  โคตรศรีวงษ์
2. นายสรวัชญ์  พศินธนวีร์
3. นางสาวอริสรา  พาโนมัย
 
1. นายอลงกรณ์  บุตรกสก
2. นายเฉลิมเกียรติ  ถีอาสนา
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 64.5 ทองแดง 31 โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. เด็กหญิงพิมพ์วิมล  พุทธเสน
 
1. นางพัทธ์ธีรา  ศิริธรรมรักษ์
 
6 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 60 ทองแดง 26 โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  จูมจี
2. เด็กหญิงธัญรัตน์  สุดชา
3. เด็กหญิงปณิตา  นาชัย
 
1. นายอลงกรณ์  บุตรกสก
2. นายเฉลิมเกียรติ  ถีอาสนา
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 69.5 ทองแดง 45 โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. นางสาวศศิวิมล  พรมดวงศรี
 
1. นางสาวศศิวิมล  จันทรังษี
 
8 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 66 ทองแดง 22 โรงเรียนขอนแก่นคริสเตียน 1. เด็กหญิงวนัชพร   พระนาศรี
 
1. นางสาวกัลยา  จะนู
 
9 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 65 ทองแดง 9 โรงเรียนขอนแก่นคริสเตียน 1. เด็กชายณัฐชนน   ขันเงิน
 
1. นายสงวนศักดิ์  วรบุตร
 
10 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 66.4 ทองแดง 25 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1. เด็กหญิงจริญญา  สีละพัฒน์
2. เด็กหญิงญาธิดา  ลพพันธ์ทอง
3. เด็กชายพัสกร  ลิขิตวงศ์ขจร
 
1. นางสาวกฤติมา  กึกก้อง
2. นางปณิชา  พัฒนานนท์
 
11 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 13 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1. เด็กชายนันทพงศ์  วิชาดี
2. เด็กชายวรณัฏฐ์  ดำเนตร
3. เด็กชายศิราวิทย์  ตั้งทรัพย์กิจ
 
1. นายนาคิน  สัจจะเขตต์
2. นางสาวเดือนเพ็ญ  ธรรมพิทักษ์
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 64.5 ทองแดง 7 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1. นางสาวจินต์จุฑา  บุราณรักษ์
 
1. นางสุภัทรา  โพธิ์หล้า
 
13 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 61 ทองแดง 41 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน2 (สมาน สุเมโธ) 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  สิทธิไกร
2. เด็กชายธนดล  นาเมืองจันทร์
3. เด็กหญิงสุภาวดี  สีลุน
 
1. นางนิตยา  ภูวประภากร
2. นางสาวสโรชา  เชื้อสาวถี
 
14 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 66 ทองแดง 44 โรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริม 1. เด็กชายธเนตร์  แก้วเนตร์
2. เด็กชายรัชชานนท์  พงษ์ศรี
 
1. นางสาวเจนจิรา  เพ็ชรสีเขียว
2. นายเจนรบ  โกรธา
 
15 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 60 ทองแดง 37 โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา 1. นายมงคลชัย  ไทยทองหลาง
2. เด็กชายอภิภัทร  อุ่นทะวงษ์
 
1. นางทิวาภรณ์  เลิศวีรพล
2. นางสาวชนกนาถ  ประสมทอง