สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 23 (สกลนคร) [กลุ่ม สพม.สกลนคร 3]

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ
จังหวัดบุรีรัมย์
ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. เด็กชายนิติพัฒน์  อินธิบาล
 
1. นายจำนงค์  สีสถาน
 
2 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. เด็กชายนิติพัฒน์  อินธิบาล
 
1. นายจำนงค์  สีสถาน
 
3 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 82 ทอง 36 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. นางสาวกฤษดาพร  ฮาบเมืองซอง
2. นางสาวฐิติวรดา  จันทจิต
3. นางสาวอรดา  เสียงล้ำ
 
1. นางอรวรรณ  แสงรุ่ง
2. นายชัยวัฒน์  จิตอามาตย์
 
4 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 85 ทอง 9 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. นายธนกฤต  ปัญญา
2. นายสุขวัฒก์  ชานุชิต
3. นายเจษฎา  อัมรัตน์
 
1. นายภูมิวัฒน์  พรมวัง
2. นายอธิราช  ศรีรักษา
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 85 ทอง 10 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม 1. นายกีรติ  อินทร์รักษา
2. นางสาวณฐพร  ศรีประทุมวงศ์
3. นางสาวณัฐฐาพร  บุญทา
4. นายธนกฤต  ฝ่ายละสาร
5. นางสาวธัญชิตา  เบ้าคำ
6. นางสาวนริศรา  โพธิ
7. นางสาวนันทนา  อาจหาญ
8. นายพงศกร  วงผาบุตร
9. นางสาวพรชิตา  มาตรา
10. นางสาวพรนภา  มาตรา
11. นางสาวภัทริกา  แก้วอินทร์ตา
12. นายมนูญ  ไชยวาน
13. นางสาวศริษา  นามสุโพธิ์
14. นายศิรยุทธ  ตุใยรัมย์
15. นายสิรภัทร  อินทร์คำน้อย
16. นายอธิบดี  แก่นท้าว
17. นางสาวอริศรา  เหลือผล
18. นางสาวอุไรภรณ์  เถาแก้ว
19. นางสาวเปรมวดี  แก้วมะ
20. นายไชยา  กวงขุนทด
 
1. นางสาวมานิตา  เสนมา
2. นายอนะวัช  โพธิ์อ่อน
3. นางสาวศิริพร  ทาสมบูรณ์
4. นางสาวมิตรธิดา  ศรีประทุมวงศ์
5. นางสาวสุวิมล  ขันทีท้าว
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82.5 ทอง 39 โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ 1. เด็กหญิงชลธิชา  แวงเลิศ
 
1. นายยุทธศักดิ์  ชัยสิทธิ์
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา 1. เด็กหญิงณัฐฐินันท์  แสงวิเศษ
 
1. นายยอดธง  ริยะบุตร
 
8 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 87.8 ทอง 5 โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา 1. เด็กหญิงกนกภรณ์  งิ้วโสม
2. เด็กหญิงชนกพร  โพธิ์ละคร
3. เด็กหญิงชนัญธิดา  ฤาไกรษี
4. เด็กหญิงนิชา  จีนนำหน้า
5. เด็กหญิงปริยาภัทร  แง่มสุราช
6. เด็กหญิงปิยดา  อินธิสิทธิ์
7. เด็กหญิงผกามาศ  จุลขันธ์
8. เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์  จูมจันทา
 
1. นายณธกร  นันทะวงค์
2. นางสุคนธ์ทิพย์   อันเกรียงไกร
3. นางสาวรวงทอง  เปลี่ยนเอก
4. นายอดิศร  ศรีดาพล
 
9 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 88 ทอง 5 โรงเรียนหนองแวงวิทยา 1. นางสาวณัฐฐินันท์  จันทร์สุนีย์
2. นางสาวปฏิพร  วงษาคร
3. นางสาววัลลภา  ลุศล
 
1. นางสาวยิ้มแย้ม  เดชทองทิพย์
2. นางกนิษฐา   ทรัพย์ประเสริฐ
 
10 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 91.8 ทอง 18 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. เด็กชายสหชัย  จานคำพันธ์
2. เด็กชายสิทธิพร  ชำนาญจิต
3. นางสาวอริษา  ประดิษฐ์แท่น
 
1. นางอินถวา  หัสดร
2. นายชัยวัฒน์  จิตอามาตย์
 
11 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 90.4 ทอง 11 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. นางสาววไลลักษณ์  อินทรปัก
2. นางสาวเขมิกา  คุณบุราณ
 
1. นายพีระพงษ์  นาชัยสิทธิ์
2. นายวิรัตน์  สุวะศรี
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 84 ทอง 10 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. นางสาวณัฐฐาพร  บุตรแสนคม
2. นางสาวณิชาภัทร  แก่นท้าว
3. เด็กหญิงธันย์วิดา  บรรเทา
4. นางสาวพิทยาภรณ์  พรมวัง
5. นายภัทรกร  ศรีถาพร
6. นายภูผา  นามจันโท
7. นางสาววรรณวิษา  พิมงคล
8. นางสาวศุภสุดา  ปังอุทา
9. นางสาวเนติมา  ไชยเชษฐา
 
1. นายเสกสรร  ศูนย์กลาง
2. นางสาวศกุนตลา  โพธิ์ศรี
3. นางพัชรินทร์  คณิสาร
 
13 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  พรมวัง
2. เด็กหญิงจิรกานต์   นาสพัส
 
1. นายธนเดช  มณีวรรณ์
2. นางปัณษ์วนัช  ศุภรรัตน์
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 88 ทอง 25 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม 1. เด็กหญิงลักษณ์คณา  ประทาพันธ์
 
1. นางดวงกมล  อุปสรรค์
 
15 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 85.45 ทอง 34 โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร 1. นายกิตติธัช  สุปะติ
2. นายณัฐพงษ์  แปลงศรี
3. นายนัฐพงษ์  แก้วกันหา
4. นายนันธวัฒน์  จันทะวงค์
5. นายนิพนธ์  ทัศจันดา
6. นายพุฒิพงศ์  พรหมปั้น
 
1. นายประพจน์  อุ่นวิเศษ
2. นายไชยยา  ศรีบุญเรือง
3. นางสาวอรุณรัตน์  มุงคุณ
 
16 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 86.5 ทอง 7 โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา 1. นางสาวกุลณัฐ  แจ้งไชยศรี
2. นางสาวขวัญจิรา  หมั่นหาโชค
3. นายจิราวิทย์  เตียงชัย
4. นางสาวจุฑารัตน์  คำผอง
5. นางสาวชุติมา  นิยมคุณ
6. นางสาวณฐกานต์  เคี่ยงคำผง
7. นางสาวธาราทิพย์  ไพศรีขาว
8. นางสาวนนทิวรรณ  วงศ์วัฒนชัย
9. นางสาวนิษฐิดา  พรมบุตร
10. นางสาวปภาพินท์  นาควิสุทธิ์
11. นางสาวพลอยมณี  สมบัติมีมาก
12. นางสาวมลิตา  ถินนาวัน
13. นางสาวมัลลิกา  มหาสงคราม
14. นายรัฐพงษ์  เพริศแก้ว
15. นางสาววิไลลักษณ์  โสมสุพิน
16. นายเกล้า  ไชยสาคร
 
1. นายณธกร  นันทะวงค์
2. นางสุคนธ์ทิพย์   อันเกรียงไกร
3. นางรัญจวน  กุลอัก
4. นางนภาพร  วงศ์สุริยวรรณ
5. นายมนตรี  นาคีย์
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 87 ทอง 6 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. นายกฤษณัย  ไชยกิจ
2. นายกานต์ดนัย  ดอนอาจทัน
3. นายจรินทร์  พิลาแหวน
4. นางสาวจุฑามาศ  ศรีเทพ
5. นายชัยอังคาร  แก้วลอดหล้า
6. นายณัฐพร  พรหมงาม
7. นางสาวทิวาพร  อินทรปัก
8. นางสาวปนัดดา  มาละอินทร์
9. นางสาวพัชรภรณ์  กาติวงศ์
10. นายภานุพันธุ์  สาขามุระ
11. นายสิทธิศักดิ์  สัพโส
12. นายสุริยา  อนุยัน
 
1. นายกิติพงศ์  เวทย์บูชา
2. นางสาวกนกวรรณ  เปรมปรี
3. นางพาณี  เวทย์บูชา
 
18 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 90.8 ทอง 21 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. นางสาวกัญญารัตน์  สารโภคา
2. นางสาวอณุศรา  วิลาพันธ์
3. นางสาวเยาวลักษณ์  เข็มทอง
 
1. นางอินถวา  หัสดร
2. นายเดชา  ศิริดล
 
19 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 89 ทอง 36 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. นางสาวปทิตตา  ปาละสิทธิ์
 
1. นางมลฤดี  บิดร
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 86 ทอง 11 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. เด็กชายชัยพร  อุ่นวิเศษ
2. เด็กหญิงนงลักษณ์  ภูผาลาด
3. นายนนทวัฒน์  สุระดะนัย
4. นางสาวนภาพร  เกษทอง
5. นางสาวนาถลดา  มาจรูญ
6. นางสาวนิชกานต์  พานาม
7. เด็กหญิงปาติมา  อ่อนตา
8. เด็กหญิงพัณณ์ชิตา  ศรีบุญเรือง
9. นางสาวพัทรินทร์  ลือชาพูล
10. นายพุทธิพร  บุญเฮ้า
11. นางสาวภารดา  สืบสา
12. นางสาวรินลณี  อุ่นวิเศษ
13. นางสาววรัญญา  อุ่นวิเศษ
14. นางสาวอรณิชา  สำราญวงศ์
15. นางสาวอารยา  ลุจิตร
 
1. นายเสกสรร  ศูนย์กลาง
2. นายกิติพงศ์  เวทย์บูชา
3. นางสาวอุไรวรรณ  แผงนาที
4. นางณัฐยา  ศรีบุญเรือง
 
21 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 86 ทอง 18 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. นางสาวนงลักษณ์  ศรีสุราช
2. นางสาวมินลดา  กุมแก้ว
3. นางสาวศศิธร  สุพรรณ
 
1. นายชัยวัฒน์  จิตอามาตย์
2. นายฤทธิไกร  สุวรรณไสย
 
22 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 89 ทอง 14 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม 1. เด็กหญิงธิดาภรณ์  ไชยต้นเชื้อ
2. เด็กหญิงภัคจิรา  ชานันโท
3. เด็กหญิงรัตติกานต์  วิชาสาร
 
1. นางวิวัลยา  ปัญเศษ
2. นางสาวจุฬาลักษณ์  เมืองมุงคุณ
 
23 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ 1. เด็กชายกิตติพงศ์  ธงน้อย
2. เด็กชายชญานนท์  บัวเทศ
3. เด็กชายธีรศักดิ์   ชฎาวงค์
4. เด็กหญิงนิราพร  เวียงธงสารัตน์
5. เด็กหญิงพรพรรณ  ศรีสังข์
6. เด็กหญิงวนิดา  สมภาร
7. เด็กชายหัถชัย  ฉลาดแย้ม
8. เด็กชายอนุชา  พิมลา
9. เด็กหญิงเพลินนภา  จันทร์โฮง
10. เด็กชายไชยพัฒน์  เตคำหัน
 
1. นายอนุวัฒน์  คำลือชัย
2. นายธีรพงษ์  ชูพันธุ์
3. นายเผด็จ  นามวงศ์ษา
 
24 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 83.5 ทอง 36 โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา 1. เด็กชายคฑาทอง  ใหญ่โต
2. เด็กหญิงภิรมญา  ผาลี
 
1. นางสาวจิรนุช  บุตราช
2. นายภาณุกานต์  ทศลา
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86 ทอง 26 โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา 1. นางสาวนิพาดา  ศรีสุทโธ
 
1. นายสดใส  ขันตะราช
 
26 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 91 ทอง 11 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. นางสาวพัณนิตา  กาญบุตร
 
1. นางพาณี  เวทย์บูชา
 
27 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 90.3 ทอง 14 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. นางสาวจิราพรรณ  จังอินทร์
2. นางสาวพีรดา  เหมือนทองดี
3. นางสาวเกศปริณโญ  บุตรเพ็ง
 
1. นางประริยะกุล  อินทรสิทธิ์
2. นางสาวจิตรพิสุทธิ์  พิณพิมาย
 
28 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 80.9 ทอง 19 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. เด็กหญิงสุชาวดี  จันทรพิทักษ์
 
1. นางสาวยุภาภรณ์  แก้วคำแสน
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 87 ทอง 7 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. นางสาวกษมณ  เฒ่าอุดม
2. นางสาวณัฐฐาพร  บุตรแสนคม
3. นางสาวณิชาภัทร  แก่นท้าว
4. เด็กหญิงธันย์วิดา  บรรเทา
5. นางสาวพิทยาภรณ์  พรมวัง
6. นายพุทธิพร  บุญเฮ้า
7. นายภัทรกร  ศรีถาพร
8. นายภูผา  นามจันโท
9. นางสาววรรณวิษา  พิมงคล
10. นางสาวศิรินทร  งามเถื่อน
11. นางสาวศุภสุดา  ปังอุทา
12. นางสาวเนติมา  ไชยเชษฐา
 
1. นายเสกสรร  ศูนย์กลาง
2. นายวิทยา  สมพมิตร
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงเบญจลักษณ์  พูนทรัพย์
4. นางพัชรินทร์  คณิสาร
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 89.33 ทอง 21 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม 1. นายจักรินทร์   ศรีบุญเรือง
 
1. นางชนิตา  ยิ่งยง
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 82 ทอง 9 โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร 1. นางสาวประภัสสร  ชมภูหลง
2. นางสาวพรวิลัย  บรรดาศักดิ์
3. นางสาวอาภาพร  พิลา
 
1. นายณัฐพล  สุดหนองบัว
2. นางชนิสรา  พักตะไชย
 
32 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา 1. นางสาวพิยดา  ตงธิ
2. นางสาววิภารัตน์  ใครบุตร
 
1. นางสาวจิรนุช  บุตราช
2. นางสาววีนัส  วงค์ศรีดา
 
33 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 85.6 ทอง 21 โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา 1. นางสาวสุชานันท์  นามเสาร์
 
1. นางอัจฉรา  ปะติเก
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81.3 ทอง 37 โรงเรียนหนองแวงวิทยา 1. นางสาววนัสนันท์  นันทะเสน
 
1. นายธนานิศ  ดวงเพชร
 
35 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 86 ทอง 17 โรงเรียนหนองแวงวิทยา 1. เด็กหญิงณิศวรา  ชัยบุญมา
2. เด็กหญิงธัญสินี  นาสูต
3. เด็กหญิงอรวรรณ  ฮังกะสี
 
1. นางสาวยิ้มแย้ม  เดชทองทิพย์
2. นางสาววรรณลักษณ์  แก้วบัวสา
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83.33 ทอง 30 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. นางสาวจินตนาภรณ์  โกสิงห์
 
1. นายจำนงค์  สีสถาน
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 86 ทอง 7 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. นายพุทธิพร  บุญเฮ้า
 
1. นายเสกสรร  ศูนย์กลาง
 
38 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 86 ทอง 12 โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร 1. เด็กหญิงณญาดา  ชรารัตน์
2. เด็กหญิงวนิดา  แสนสุพรรณ์
3. เด็กหญิงศุภกานต์  ชาดี
 
1. นางประกาย  พรหมจันทรา
2. นางสาวจิตรลดา  แก้วคำแสน
 
39 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 88 ทอง 16 โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา 1. นางสาวณัชชา  เดชขันธ์
 
1. นายภาณุกานต์  ทศลา
 
40 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 84 ทอง 23 โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา 1. นางสาวอภัสรา  บุญช่วย
 
1. นางนุชจรินทร์  ประลอบพันธุ์
 
41 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 93 ทอง 5 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. นายธีระพงศ์  ณ นครพนม
2. นางสาวนภาพร  ใสไธสง
 
1. นายอรรถพล  ศุภรรัตน์
2. นางปัณษ์วนัช  ศุภรรัตน์
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 84 ทอง 10 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. นางสาวขวัญจิรา  ดีพร้อม
2. เด็กหญิงปานไพลิน  แก้วเมือง
3. เด็กหญิงพรหมพร  หาญเวช
4. เด็กหญิงลดาวัลย์  เทพพันทา
5. เด็กหญิงสุริวิภา  นัดดาวงค์
 
1. นางสาวนิตฐกานต์  คงบุ่งคล้า
2. นางรุ้งตะวัน  นาสพัส
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 86 ทอง 15 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. นายธีระศักดิ์  กาศจักร
 
1. นายจำนงค์  สีสถาน
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 92 ทอง 5 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. นายภัทรกร  ศรีถาพร
 
1. นายเสกสรร  ศูนย์กลาง
 
45 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 85.22 ทอง 20 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม 1. นางสาวสาธิตา  วิชา
 
1. นางสาวสุภาพร  ไชยเทศ
 
46 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 94.5 ทอง 9 โรงเรียนธาตุทองอำนวยวิทย์ 1. นายปาริวัตร  กาญบุตร
2. นายศักรินทร์  ปุ่มเป้า
3. นายเจษฏา  ทุมปัดชา
 
1. นายคมศร  อุดมเพ็ญ
2. ส.ต.ท.ชัยวัฒน์  สอนสมนึก
 
47 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา 1. นางสาวพรชิตา  เจ้ยดวงดี
2. นายศุภโชค  บุษภา
3. นายโชคชัย  ศรีสารคาม
 
1. นายศราวุฒิ  เลี้ยงเสรี
2. นางสาวนกอร  ศรีวิลัย
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 85 ทอง 58 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. นางสาวจุฑามาศ  มาตรสุด
2. นางสาวณัฐิดา  แก้วลอดหล้า
3. นางสาวศิริภาดา  โยชนา
4. นางสาวสิริดา  ปัตภี
5. นางสาวอรอนงค์  รักษา
 
1. นางสาวศิริยากรณ์  จันทะราช
2. นางรุ้งตะวัน  นาสพัส
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. นางสาวเนติมา  ไชยเชษฐา
 
1. นายเสกสรร  ศูนย์กลาง
 
50 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 82.67 ทอง 35 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม 1. เด็กชายจิรายุ  ศรีจันทร์ฮด
2. เด็กชายธิติพงศ์  ศรีปัญญา
3. เด็กหญิงวรนุช  อาจหาญ
4. เด็กชายศุภวัทน์  แสนเรียน
5. เด็กหญิงอนัญญา  แก้วดี
 
1. นายสุรพงษ์  สมบูรณ์
2. นางพนิดา  สาขามุละ
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 80 ทอง 48 โรงเรียนบ้านดงหม้อทอง 1. เด็กชายจักรภัทร   ทองเฟื่อง
2. เด็กหญิงเปรมยุดา  ศรีพรหม
 
1. นายมานิตย์  ประธาน
2. นางกมลภัทร  ประธาน
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 88 ทอง 50 โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" 1. นางสาวนิพาดา  ดวงผุยทอง
2. เด็กหญิงรลิตา  หม่อนเหมาะ
3. นางสาววรินทร  มาติกา
4. เด็กหญิงวารุณี  กานุสนธ์
5. เด็กหญิงสุรัตน์นาวี  โกพลรัตน์
 
1. นายสุนทร  ขันศรี
2. นางสาววิชุดา  เชื้อตาอ่อน
 
53 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 81.5 ทอง 17 โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา 1. นางสาวกัญณภัทร  คิดโสดา
2. นายพงศกร  เถาตาจันทร์
3. นางสาวเนตรนภา  บุพศิริ
 
1. นางพุทธชาติ  ไชยนา
2. นางสาวสาวินี  คำหอม
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 90 ทอง 5 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. นายธนกฤติ  ช่างไข
2. เด็กชายธีรโชติ  ประทาน
3. เด็กหญิงปวันรัตน์  สีหา
4. นางสาวพิมลนาฏ  วงศ์อาสา
5. เด็กชายอดิราช  ฮาบเทืองซอง
 
1. นางสาวปิยธิดา  สัพโส
2. นางสาวนิตฐกานต์  คงบุ่งคล้า
 
55 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 89 ทอง 10 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. นางสาวณัฐฐาพร  บุตรแสนคม
 
1. นายเสกสรร  ศูนย์กลาง
 
56 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 81.33 ทอง 50 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม 1. นางสาวปิยพร  ทบลา
2. นางสาวรชฎาพร  เฉิดฉาย
3. นางสาวศศิกานต์  แสงหา
4. นางสาวสุชาดา  วงศ์ตาขี่
5. นางสาวเรณุกา  กลัดกันแสง
 
1. นางสาวพรสุดา  สาขาสุวรรณ
2. นางสาวเวศิยา  พรหมสาขา ณ สกลนคร
 
57 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 91 ทอง 14 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม 1. เด็กหญิงนลินดี  เชื้อวังคำ
2. เด็กหญิงวริศรา  สกุลเยี่ยม
 
1. นางสาววราภรณ์  ปัญเศษ
2. นายพีระวัฒน์  ศรีธรรมมา
 
58 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" 1. นายกิตติพล  พลลาภ
2. นางสาวประภัสรา  โพนพันธ์
3. นางสาววริสรา  ค้ำจุล
4. นายสุริยะ  อุส่าห์
5. นางสาวอารีรัตน์  สุโพธิ์ชัย
 
1. นายวรวิทย์  ไชยวงศ์คต
2. นายบัญญัติ  ผิวงาม
 
59 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 86 ทอง 34 โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา 1. นางสาวกัลยารัตน์  หอมสมบัติ
2. นางสาวณัฐกมล  บงบุตร
3. นางสาวภัทรนันท์  พ่อไชยราช
4. นางสาวสโรชา  ไชยบิน
5. นางสาวสโรชิน  ไชยบิน
 
1. นางสาวพัชนก  พรมพิมพ์
2. นายภานุวัฒน์  บัวนา
 
60 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 93 ทอง 4 โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา 1. นายธีรวุฒิ  โสมสุพิน
2. นายพรเพชร  นันทะวงค์
3. นางสาวมยุริญ  ฉิมานุกูล
4. นางสาววิลัยพร  ชายกวด
5. นายสมศักดิ์  สินล้าน
6. นายเรืองวิทย์  ปัญญาสาร
 
1. นายอดิศร  ศรีดาพล
2. นายณัฐพล  สายธิไชย
3. นางนภาพร  วงศ์สุริยวรรณ
 
61 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 90 ทอง 37 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. นางสาวศศิธร  แสงโพธิ์
 
1. นางสาวศกุนตลา  โพธิ์ศรี
 
62 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 85.6 ทอง 33 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. นางสาวณิชาภัทร  พุทธสาร
2. นางสาวปานวาด  เจริญชัย
3. นางสาวรัตติกาล  เหลาแตว
 
1. นางดอกไม้  เจริญชัย
2. นางหนึ่งฤทัย  ชมชัยภูมิ
 
63 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 86 ทอง 11 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม 1. นางสาวกัลยารัตน์  ถาบุตร
2. นายธนกฤต  กิ้วระแยง
3. นางสาวสราลี  สุภาพันธ์
 
1. นางกัญชลิกา  กัลยา
2. นางสาวนิภาวรรณ  บรรดาศักดิ์
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84 ทอง 34 โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา 1. นางสาวบุษญา  บุตรสุวรรณ
 
1. นายมานา  ชื่นใจ
 
65 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 85 ทอง 51 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. เด็กหญิงกิตติยา  ภูห้องเพชร
2. เด็กหญิงกุลปรียา  โพธิหล้า
3. เด็กหญิงชลรัตน์ดา  บุญแฮด
4. นางสาวนรีรัตน์  จุลชาติ
5. เด็กหญิงนิศารัตน์  พาตา
6. นางสาวพัชรี  จุลชาติ
7. เด็กหญิงรวิสรา  กิ่งรังกลาง
8. เด็กหญิงวนัชพร  แสนพันนา
9. นางสาววิยะดา  มีลา
10. นางสาววิละดา  มีลา
 
1. นายณัฏภัทร  บุญคำภา
2. นางกรกนก  กาติวงศ์
3. นางสาวศิริยากรณ์  จันทะราช
 
66 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 94.4 ทอง 6 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. เด็กชายกษมา  เคนทวาย
2. เด็กหญิงรวินท์นิภา  ไชยบุญตา
 
1. นางสาวพัชรา  นามดี
2. นายจามร  ไชยวารี
 
67 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. นางสาวจินตนาภรณ์  โกสิงห์
 
1. นางนงเยาว์  พรมวัง
 
68 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 90.66 ทอง 19 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม 1. นายจักรภัทร  บุญตันกัน
2. นายชัยวัฒน์  แพะขุนทด
3. นายฐปกรณ์  มินพิมาย
4. นางสาวธัญญรัตน์  เดือนจันทร์
5. นายนิพนธ์   เต็มตาวงค์
 
1. นางสาวสุชัญญา   ชายทวีป
2. MissWu   Longyan
 
69 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 90 ทอง 17 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม 1. นางสาวมนทกานติ์  แสนพันนา
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ปัดทุม
3. นางสาวสายป่าน  คะพรมมา
 
1. นางวิวัลยา  ปัญเศษ
2. นางสาวจุฬาลักษณ์  เมืองมุงคุณ
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 83 ทอง 25 โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา 1. นายทักษ์ดนัย   เลิศสงคราม
2. นายพัชรพล  ไชยศรี
3. เด็กชายศักรินทร์  โน๊ตสุภา
4. เด็กชายอภิชาติ  พรมเทพ
5. เด็กหญิงเกณิกา  ผาอินทร์
6. นายเจทนิพัฒน์  เพริศแก้ว
 
1. นายมานา  ชื่นใจ
2. นายสุทธิพงษ์  เนื่องบุรีรัมย์
3. นายปกรณ์ธรรม  ดวงกุลสา
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 81.67 ทอง 33 โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา 1. นายนันทวัฒน์  ลามเพ็ญ
 
1. นายสดใส  ขันตะราช
 
72 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 93 ทอง 27 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. นายธีรภัทร์  จันทร์โอเอี่ยม
2. นางสาวยุภาพร  วงค์เจริญ
 
1. นางสาวพัชรา  นามดี
2. นายณัฏภัทร  บุญคำภา
 
73 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 82 ทอง 13 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. นางสาวนุษบา  ค้ายกับคำ
 
1. นายณรงค์ศักดิ์  พรมวัง
 
74 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 90.66 ทอง 11 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม 1. เด็กชายวิทวัส  ศรีประทุมวงค์
 
1. นางสาวหนึ่งฤทัย  ชัยเพ็ชร
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 80 ทอง 34 โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา 1. นายทนงศักดิ์  โพธิ์ศรี
2. นายนันทพงศ์  กุลอัก
3. นางสาวบุษญา  บุตรสุวรรณ
4. นายศุภกร  งันปัญญา
5. นายสุวิจิตร  ศรีคูณราช
6. นายเจษฎา  วันสีหา
 
1. นายมานา  ชื่นใจ
2. นายเอกกรานต์  อินทร์ตาแสง
3. นางสาวนุชธิดา  บุพศิริ
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88.33 ทอง 4 โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา 1. เด็กหญิงเกณิกา  ผาอินทร์
 
1. นายเอกกรานต์  อินทร์ตาแสง
 
77 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 84 ทอง 26 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. เด็กชายพีรภัทร  กลิ่นพยอม
2. เด็กชายมนตรี  ป่งกวาน
3. เด็กชายไกรยุทธ์  อินทลพ
 
1. นายกัญหา  สุมังคะ
2. นายจิตติพงษ์  วงศ์คำ
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 86 ทอง 9 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. นางสาวศุภสุดา  ปังอุทา
 
1. นายเสกสรร  ศูนย์กลาง
 
79 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6 92 ทอง 5 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม 1. นายกฤษฎา  คุณกร
 
1. นายนวพล  อะโน
 
80 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 88.44 ทอง 15 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม 1. เด็กชายคุณากร  กองปาน
2. เด็กชายจักรพรรดิ  เรืองนุช
3. เด็กชายชิวอิด  ระวังภัย
4. เด็กชายภัทรพงษ์  มะลาด
5. เด็กชายภูชิต  แสนเวียง
6. เด็กชายสิรวิชญ์  แก้วบวร
7. เด็กชายอมรเทพ  ไหลบุดดา
8. เด็กชายอัษฎาวุธ  ไชยยศ
 
1. นายอัฏฐวิวัฒน์  คำธะณี
2. นายวิทวัส  แง่พรหม
3. นายสุธีรัตน์  ยาทองไชย
 
81 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 82 ทอง 21 โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ 1. นายกฤตเมธ  แสงสีบับ
2. นางสาววรนิษฐา  สีสมัย
 
1. นางวราภรณ์  ไชยสุระ
2. MissDu  Liguo
 
82 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 91 ทอง 4 โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ 1. นายกิตติกร  จันทร์แดง
2. นางสาวนิลาวัลย์  สอนคำมี
 
1. นายสิทธิพงศ์  พ่อจันดา
2. นางศิริรัก  รุ่งเรือง
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 86.67 ทอง 27 โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา 1. เด็กชายธนพัฒน์  ชายคำ
 
1. นายมานา  ชื่นใจ
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 88.67 ทอง 30 โรงเรียนศึกษาประชาสามัคคี 1. เด็กชายทัสทัย  ต้นใดรัตน์
 
1. นายเทพพิทักษ์   ผลจันทร์
 
85 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 80 ทอง 30 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. เด็กหญิงกิติตยา  บุญมา
2. เด็กหญิงปวีณา  สุพร
3. เด็กหญิงภัทรกร  บุญญาพิทักษ์
 
1. นายชัยวัฒน์  จิตอามาตย์
2. นางณัฐยา  ศรีบุญเรือง
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 83 ทอง 14 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. นางสาวพิทยาภรณ์  พรมวัง
 
1. นายเสกสรร  ศูนย์กลาง
 
87 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 88 ทอง 18 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม 1. นายทิณกร  อินศรีจันทร์
 
1. นางสาวหนึ่งฤทัย  ชัยเพ็ชร
 
88 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 92 ทอง 4 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม 1. เด็กชายนันทกิตติ์  สำเภา
 
1. นางประณาลี  ยงพรหม
 
89 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 81.65 ทอง 30 โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ 1. เด็กหญิงวชิราพร  พิมพ์ดี
2. นางสาววัชรีพร  นินเกตุ
 
1. นายกิตติกร  ฮ่มป่า
2. นายมงคล  สอนเคน
 
90 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 82.58 ทอง 26 โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ 1. นางสาวรัตนาภรณ์  ธุรารัตน์
 
1. นายกิตติกร  ฮ่มป่า
 
91 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 85.6 ทอง 17 โรงเรียนโพนงามศึกษา 1. นางสาวกณิกา  บงบุตร
2. นางสาวกนกออน  นิพันธ์
3. นางสาวจันทร์ทิพย์  บุตรสุวรรณ์
4. นางสาวจินนิภา  พิมพ์ยะวงค์
5. นางสาวชดาพร  สุวรรณการ
6. นางสาวนารากร  อินตา
7. นางสาวปาลิตา  บุตรธิจักร
8. นางสาวเพชรนภา  บุญชาญ
 
1. นางสาวทิพกลิ่น  วันคำ
2. นางสาวพรทิพย์  คิดโสดา
3. นายอดิศักดิ์  จำปาลา
4. นายบัญชา  คิดโสดา
 
92 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 80.8 ทอง 37 โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  เหมือยพรม
2. เด็กหญิงฉันชนก  จำเริญ
3. เด็กหญิงนภาวรรณ  ชายกวด
4. เด็กชายนันทวัธน์  ภูตีกา
5. เด็กชายพีระวัฒน์  ศรีคันธร
6. เด็กหญิงรัชฎา  หมั่นหาโชค
7. เด็กหญิงวราพร  ไตรสุ
8. เด็กหญิงสุนิสา  พรานสูงเนิน
 
1. นายธีรวุฒิ   กิณเรศ
2. นายวีระเดช  ไชยสาคร
 
93 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 80.4 ทอง 10 โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา 1. เด็กหญิงวิชญาพรปวีณ์  ศักดิ์แสงวิวัติน์
2. นางสาววิศรุตา  ปราบจันทะ
3. เด็กหญิงสุธิมา  คุณบุราณ
4. เด็กหญิงอนัญพร  อวนป้อง
5. เด็กหญิงเพียงพอ  ภูเงินช่อ
 
1. นายสดใส  ขันตะราช
2. นางสาวประภาพร  โสภารักษ์
 
94 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 80.5 ทอง 43 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. เด็กหญิงจีรนันท์  โสภา
2. เด็กชายทวีชัย  มายอด
3. เด็กหญิงธีรดา  จันทร์มีแก้ว
4. เด็กหญิงพีรยา  ศรีภิรมย์
5. เด็กหญิงวิลาสินี  โสภา
6. เด็กหญิงอรัญญา  ขนิดสวัสดิ์
 
1. นางอรวรรณ  แสงรุ่ง
2. นายชัยวัฒน์  จิตอามาตย์
3. นางสาวอภิตญา  ดีโคตร
 
95 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 91.6 ทอง 11 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. นางสาวฐิติมา  อินภูมี
2. นางสาวนันทิยา  คอมแพงจันทร์
3. นางสาวปนัสริยา  ศรีวิลัย
4. นางสาวปานตะวัน  อ้วนละมัย
5. นางสาวภัทรวดี  ภูริษี
6. นางสาวยลดา  เลิศอภิชัยกุล
7. นางสาวลลิตภัทร  เสาวโค
8. นางสาววันวิสา  มารัตน์
9. นางสาวเกษฎาพร  สุพร
10. นางสาวเสาวลักษณ์  แสงนนท์
 
1. นายพัฒนพิศิษฏ์  พรมเทศ
2. นายสมชาย  สีลาดอิน
3. นางสาวเจนจิรา  จารสีเพ็ง
 
96 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 87.4 ทอง 12 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. เด็กชายฉัตรมงคล  พรศรี
2. เด็กชายชัยณรงค์  สีดาเดช
 
1. นางปัณษ์วนัช  ศุภรรัตน์
2. นางสาวศรัณย์รัตน์   พรมจันทร์
 
97 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.4-ม.6 92.41 ทอง 6 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม 1. นายศุภโชค  สีลาฤทธิ์
 
1. นายนวพล  อะโน
 
98 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 80.6 ทอง 16 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  โคตะนนท์
2. เด็กหญิงรุจิเรข  โคตรสำนวน
3. เด็กหญิงลักษณ์สุดา  อิ่มบุญสุ
 
1. นายชัยชนม์  หลักทอง
2. นายมงกุฏ  วงศ์สาคร
 
99 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 87 ทอง 4 โรงเรียนศึกษาประชาสามัคคี 1. นายจิณณวัทย์   สอนสุข
2. นายรัฐภูมิ   ระดาดาษ
 
1. นายธรรมรัตน์  บับพาน
2. นายเอกพจน์   บุญเฉลียว
 
100 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 82 ทอง 19 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. เด็กหญิงจันทิรา  หล้าหิบ
2. เด็กหญิงธัญชนก  สู่สุข
3. เด็กหญิงปริญญา  บุตรเพ็ง
 
1. นางดอกไม้  เจริญชัย
2. นางอินถวา  หัสดร
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 81 ทอง 11 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. นายภูผา  นามจันโท
 
1. นายเสกสรร  ศูนย์กลาง
 
102 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.4-ม.6 89.67 ทอง 5 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม 1. นายชินวัตร์  ดวงสีทอง
 
1. นายนวพล  อะโน
 
103 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.4-ม.6 93.33 ทอง 17 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม 1. นายสิทธิชัย  หล่าศรี
 
1. นายนวพล  อะโน
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 87 ทอง 42 โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ 1. นายนัฐวุฒิ  มูลอาสา
 
1. นายวิษณุ  ดีประเสริฐ
 
105 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 81.61 ทอง 25 โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา 1. เด็กหญิงพันธกาญจน์  ดวงสุภา
 
1. นางสาวนลินกานต์  แสนบรรดิษฐ์
 
106 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 92.4 ทอง 4 โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา 1. นางสาวกุลณัฐ  แจ้งไชยศรี
2. นางสาวขวัญจิรา  หมั่นหาโชค
3. นางสาวจุฑารัตน์  คำผอง
4. นายชัยพิชิต  บุตรเปลี่ยน
5. นายทรงพล  โคตรสิงห์
6. นางสาวนิษฐิดา  พรมบุตร
7. นายพิชิต  สนหอม
8. นายรัชน์พล  ศรีนาทม
9. นางสาววิไลลักษณ์  โสมสุพิน
10. นายเพ็ญศักดิ์  สุวรรณจันทร์
 
1. นายณธกร  นันทะวงค์
2. นางสุคนธ์ทิพย์   อันเกรียงไกร
3. นางรินนา  ชาไมล์
 
107 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 80 ทอง 7 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. เด็กชายจักรกฤษณ์   บุตตพักตร์
2. เด็กชายวราโชติ  อินคุณ
3. เด็กชายสรวิชญ์  วันเสน
 
1. นางพิไลพร  สวัสดิ์
2. นายสืบศักดิ์  สวัสดิ์
 
108 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. เด็กหญิงจิดาภา  จันพวง
2. เด็กหญิงศรีสุดา  มิตพมา
3. เด็กหญิงเบญจมาศ  หลักทอง
 
1. นางอรวรรณ  แสงรุ่ง
2. นายชัยวัฒน์  จิตอามาตย์
 
109 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 91 ทอง 7 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. เด็กชายวชิรวิทย์  กาสุริย์
2. เด็กชายอดิศวรรณ  ป้อมสุวรรณ
 
1. นายอรรถพล  ศุภรรัตน์
2. นางปัณษ์วนัช  ศุภรรัตน์
 
110 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.6 71.25 เงิน 43 โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ 1. นางสาวกัลยารัตน์  เพชรโสภา
2. นางสาวกุ้งนาง  เจริญชัย
3. นางสาวขวัญกมล  พันโยลุง
4. นายจีรวัฒน์  เจริญชัย
5. เด็กหญิงจุฑารัตน์  พรหมสุริย์
6. เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  โชตะนา
7. นางสาวชุติกาญจน์  สุขสบาย
8. เด็กหญิงฑิฆัมพร  วงค์อักษร
9. เด็กชายณัฐนันท์  สุริโยทัย
10. เด็กชายณัฐพร  อาจหาญ
11. นายณัฐวุฒิ  มูลอาษา
12. นางสาวดวงกมล  สุวรรณวงค์
13. เด็กชายธนกฤต  เครือเมฆ
14. นายธราเทพ  ญาณวิพัฒน์
15. เด็กชายปธนิน  โหมดขุนทด
16. นางสาวปาริชาติ  กาละศรี
17. นางสาวพรนัชชา  ภักดีอำนาจ
18. เด็กชายพิพรรธน์  ฤทธิยา
19. นายภูวเรศ  ดุจวงศ์พรหม
20. นางสาววัชราภรณ์  มงคล
21. นางสาวศุภิสรา  ตะนัยศรี
22. เด็กชายสายฟ้า  ยนต์คำแสน
23. นางสาวสิริกัลยา  ขุนราม
24. เด็กชายสุรทิน  อรรคฮาด
25. เด็กหญิงอทิตยา  พันโยลุง
26. นางสาวอาภัสรา  จันดาดวง
27. นางสาวอารีรัตน์  ธรรมบุญ
28. นายเจตพล  โคตรชมภู
29. เด็กชายเจริญทรัพย์  มานะพิมพ์
30. เด็กชายแสนสถิต  โทระพันธ์
 
1. นายรังสรรค์  ทัศนาวิวัฒน์
2. นายนิคม  แป้นแจ้ง
3. นายวิษณุ  ดีประเสริฐ
4. นายสุนทร  บรรดาศักดิ์
5. นางสาวนิโลบล  กาวี
6. นางสาวนันธิดา  ใจรัก
7. นายยุทธศักดิ์  ชัยสิทธิ์
 
111 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 78 เงิน 26 โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร 1. เด็กชายเอกภพ  สุภัก
2. เด็กชายโอบกิจ  โพธิแวง
 
1. นางสาวฉัตรวิตรา  ภูทองสุข
2. นายอรมรัตน์  ศรีพรงาม
 
112 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 72.45 เงิน 53 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. เด็กหญิงคัทลียา  พรมวัง
2. นางสาวจุฑามาศ  จันทร์ละคร
 
1. นางสาวเพ็ญพักตร์  นนตระอุดร
2. นางสาววราพร  การุญ
 
113 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 77.66 เงิน 27 โรงเรียนคำยางพิทยาคม 1. นางสาวชนัดดา  คำกรม
 
1. นางสาวกิตติยา  อามาตย์
 
114 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 78 เงิน 48 โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ 1. เด็กหญิงสุรัมภา  สินสรสกุล
 
1. นายยุทธศักดิ์  ชัยสิทธิ์
 
115 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 77 เงิน 36 โรงเรียนหนองแวงวิทยา 1. นางสาวคชาภรณ์  อภัยศรี
2. นางสาวสุดารัตน์  สุพร
 
1. นายนครินทร์  นิ่มมา
2. นางสาวปาณิสรา  จันทร์สุข
 
116 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 77 เงิน 42 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. เด็กหญิงจิรดา  นามเกตุ
2. เด็กหญิงทิพย์เกษร  พลพาล
3. เด็กหญิงธนพรรณพร  วงศ์อักษร
 
1. นางประริยะกุญ  อินทรสิทธิ์
2. นายสมศักดิ์  อินทรสิทธิ์
 
117 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 75 เงิน 7 โรงเรียนท่าสงครามวิทยา 1. เด็กชายเศรษฐศิริ  อุปทุม
 
1. นางสาวมัทธนา  นนจันทร์
 
118 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 78.2 เงิน 24 โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร 1. เด็กชายยุทธพงษ์  ยาทองไชย
2. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ดวงดี
3. เด็กหญิงอริสรา  หมื่นจูม
 
1. นางสมศรี  กุดนอก
2. นางชนิสรา  พักตะไชย
 
119 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 78 เงิน 17 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. นายภาคภูมิ  อัญฤาชัย
2. นายอนุชา  ดาวเรือง
 
1. นายอภิสิทธิ์  เจริญชัย
2. นายนราธิป  ไชยรักษ์
 
120 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 74.66 เงิน 48 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม 1. เด็กชายวันเฉลิม  ศรีฝ้าย
2. นางสาวสรัญญา  ศรีฝ้าย
 
1. นางกฤษนา  ถาบุตร
2. นางพนัชกร  หอมเฮ้า
 
121 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 76.3 เงิน 37 โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  พรหมสุริย์
 
1. นางนภัสสร  จิตรามาศ
 
122 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 75 เงิน 55 โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ 1. นางสาวขวัญฤทัย  ปานพรม
 
1. นายยุทธศักดิ์  ชัยสิทธิ์
 
123 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 78 เงิน 56 โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" 1. นางสาวศศิธร  พูลเพ็ชร
 
1. นายรัตนชัย  จุลราช
 
124 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 75.5 เงิน 56 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. นางสาวนุษบา  โสมรักษ์
 
1. นางสุภาพ  อำมุกคะ
 
125 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 70.33 เงิน 57 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. นายธีระศักดิ์  กาศจักร
 
1. นายกิติพงศ์  เวทย์บูชา
 
126 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ม.4-ม.6 70.6 เงิน 8 โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ 1. นางสาวพิชชาพร  บุระพันธ์
2. นางสาวเนตรนภา  นาชัย
 
1. นางสาวอรอนงค์  อ่างคำ
2. นางประพิณ  โคตรชมภู
 
127 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 75 เงิน 33 โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ 1. เด็กหญิงอินธิรา  บัวกอ
 
1. นายยุทธศักดิ์  ชัยสิทธิ์
 
128 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 77 เงิน 21 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. เด็กชายชิษณุพงษ์  พันธุ์เสนา
2. เด็กชายนันทิพัฒน์  สุขรี
3. เด็กชายสิทธิชาติ  คำพันธ์
 
1. นางพิไลพร  สวัสดิ์
2. นายสืบศักดิ์  สวัสดิ์
 
129 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 79.83 เงิน 17 โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ 1. เด็กชายกรวิชญ์  แสนอุบล
2. เด็กชายเบญจา  แก้วเกตุสี
 
1. นางสุภัสตรา  วงค์อินพ่อ
2. นางรุ่งทิวา  ศรีพรหม
 
130 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 75 เงิน 36 โรงเรียนศึกษาประชาสามัคคี 1. เด็กชายทัศไนย  ไชยอ้วน
 
1. นายปัญญา  กองแก้ว
 
131 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 73 เงิน 32 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. นางสาวกาญจนา  รัตนะ
2. นางสาวอารีรัตน์  จำปาศรี
 
1. นางสาวปวีณา  พรหมประกาย
2. นางสาวสินีนาฏ  นาสีแสน
 
132 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 78.8 เงิน 16 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. นายบุญสลัก  ธุระนนท์
2. นายพัทธกานต์  นาสพัส
3. นายรัชพล  สิงห์ปั้น
 
1. นางพิไลพร  สวัสดิ์
2. นายสืบศักดิ์  สวัสดิ์
 
133 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 77.3 เงิน 14 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม 1. นางสาวกวินดา  ศรีไชย
2. นางสาวพรชิตา  จันทร์ดี
 
1. นายอุดมศักดิ์  ถาบุตร
 
134 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 71 เงิน 39 โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ 1. เด็กชายอนพัทย์  ลำทอง
 
1. นางวรัญชยา  หงษ์อ่อน
 
135 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 76 เงิน 26 โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ 1. เด็กชายพณษิณ  อ่อนละมุล
2. เด็กชายวีรภัทร  สุริยะ
3. เด็กหญิงสุวรรณา  อนันตโสภณ
 
1. นางรุ่งทิวา  ศรีพรหม
2. นางสาวพัณณ์วรา  ชัยสิทธิ์
 
136 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 75 เงิน 30 โรงเรียนศึกษาประชาสามัคคี 1. นายภานุพล   วรรณวัฒน
2. นายอิทธิพัทธ์  เทียบสิงห์
 
1. นายธรรมรัตน์  บับพาน
2. นายวุฒิพงษ์   ชื่นบุญชู
 
137 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 76 เงิน 43 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. นายจักรีนฤเบศร  หวานเสร็จ
2. นางสาวณัฐธิดา  แขกวันวงค์
3. นางสาวนวนันท์  สิทธิทรงธรรม
4. นางสาวปวีณาซ์  พลศรีดา
5. นายภูมิธนะ  ใจแน่น
6. นางสาวลัดดาวัลย์  ขุนพิลึก
7. นายศักรินทร์  จันทร์ตื้อ
8. นางสาวอริสรา  อุ่นวิเศษ
9. นางสาวอาทิตยา  เที่ยงปัด
10. นางสาวเปรมิกา  สอนพูล
 
1. นายสมศักดิ์  อินทรสิทธิ์
2. นางเนตรนภา  รัตนะ
3. นายอนุชา  ตินอาษา
 
138 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 77 เงิน 16 โรงเรียนโพนงามศึกษา 1. นายปริญญา  ธรรมรังษี
 
1. นายชาญณรงค์  ใสงาม
 
139 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 78.2 เงิน 15 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. เด็กชายภัทรพล  ไฝทาคำ
2. เด็กชายเจษฎา  โพธิ์ศรี
 
1. นายวรัญญู  ศิริสรณ์
2. นายปราโมทย์  พันธ์ขาว
 
140 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 78.6 เงิน 42 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. นางสาวชลธิชา  ศรีรัฐ
2. นางสาวพรพิมล​  พุ่มพิน
3. นางสาวยุพาวรรณ​  ศรีกุลวงค์
 
1. นางสาวไอลดา  ลิ้มประเสริฐ
2. นางสาวสุกัญญา  พรมเกตุ
 
141 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 74.2 เงิน 31 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม 1. นางสาวกุลธิดา  แสนพันนา
2. นางสาวทรายตะวัน  พรหมประสิทธิ์
3. นางสาวปิยธิดา  ทาลา
 
1. นางสาวเพ็ญนภา  พรมลี
2. นางยุพาภรณ์  ศรีสถาน
 
142 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 75 เงิน 53 โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ 1. นางสาวนันทกุล  คะเนวัน
 
1. นายศิริโชค  นำสงฆ์
 
143 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 79.3 เงิน 28 โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา 1. นางสาวชนัญธิดา  สาริสี
2. นางสาวปภาสรณ์  สุวรรณมาโจ
3. นางสาวประภัสสร  งิ้วไชยราช
4. นางสาวประภัสสร  ไชยบุตร
5. นางสาวพนิดา  ท้าวนันทะ
6. นางสาวพรรวินท์  ลีพรม
7. นางสาวศศิธร  ลีพรม
8. นางสาวศิริลักษณ์  เพริศแก้ว
9. นางสาวสุภาวินี  ฤาเดช
10. นางสาวอรุณรัตน์  ติงมหาอินทร์
 
1. นายกิติคุณธนัท  หนองสูง
2. ว่าที่ร้อยเอกสุรศักดิ์  นันทเดช
3. นางสาธกา  ศรีธนะ
 
144 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 73.2 เงิน 19 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. นายณัฐวุฒิ  พรมมิตร
2. นายสราญชน  ยศมา
3. นายอนวัช  จันทมาลา
 
1. นายปติพล  มานิสสรณ์
2. นายจรัญชัย  อนุศาสน์
 
145 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 77.8 เงิน 25 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. เด็กหญิงกัณฑมาศ  อ้วนละมัย
2. เด็กหญิงจิราพรร  คำสร้าง
3. เด็กหญิงณัฏฐา  อ่อนตา
4. เด็กหญิงต้นข้าว  จำรอง
5. เด็กชายธวัชชัย  ผาอินดี
6. เด็กหญิงพรรณิภา  ชาญาติ
7. เด็กชายวชิรวิทย์  กาสุริย์
8. เด็กชายวุฒินันท์    จันทะคัด
9. เด็กชายเกียรติศักดิ์  แสนขวา
10. เด็กชายเจษฎาภรณ์  รัตนะ
 
1. นายสมชาย  สีลาดอิน
2. นายพัฒนพิศิษฏ์  พรมเทศ
3. นายอภินันท์   สารเนตร
 
146 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 77 เงิน 31 โรงเรียนศึกษาประชาสามัคคี 1. เด็กชายศรนรินทร์  โลสิงห์
 
1. นายปัญญา  กองแก้ว
 
147 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 77 เงิน 15 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. นางสาวปนัดดา  ฝาละมี
2. นายประดับศักดิ์  ใฝ่สีทา
3. นางสาวเขมวิกา  แดงรามัน
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  จำเริญ
2. นางสาวชิตกมล  ทิพกุล
 
148 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 76 เงิน 29 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม 1. เด็กหญิงวรินธร  ต้นศรี
2. เด็กหญิงเทพสุดา  คุณกร
 
1. นายชัยชนม์  หลักทอง
2. นายมงกุฏ  วงศ์สาคร
 
149 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 70 เงิน 22 โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ 1. เด็กหญิงชไมพร  ศรีจันทร์
2. เด็กหญิงธนาพร  แซ่เจี่ย
 
1. นายศักดิ์สิทธิ์  ปุ่งคำน้อย
2. นายอนุวัฒน์  คำลือชัย
 
150 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 77 เงิน 18 โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ 1. นายวรัญญู   วันนา
2. นายอนุพงษ์  พันธ์ชมภู
3. นายอรุณรักษ์  สีแก้ว
 
1. นายพลศักดิ์  แสงพรมศรี
2. นางเกษฎา  แสนอุบล
 
151 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 78.93 เงิน 34 โรงเรียนโพนงามศึกษา 1. นายวีระพงษ์  จันพูน
 
1. นางนัฏฐณิชชา  เทียนศิริโสภณ
 
152 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 78.2 เงิน 10 โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา 1. นางสาวจิดาภา  สิมพันธ์
2. นางสาวปัทมาภรณ์  วงษาเนาว์
3. นางสาวพิราอร  โคกทอง
4. นายศักดิ์ดา  คำชนะ
5. นางสาวอภินันท์  บุญชาญ
 
1. นายยุทธนา  ชนะมาร
2. นางสาวประภาพร  โสภารักษ์
 
153 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 75.5 เงิน 24 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. เด็กชายจักรกฤษณ์   บุตตพักตร์
2. เด็กชายอนุตรชัย  วิภาวิน
3. เด็กชายเอกกวินทร์  พลรัตน์
 
1. นางพิไลพร  สวัสดิ์
2. นางสาวอรอนงค์  เหง้าพรมนิล
 
154 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 74 เงิน 25 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. เด็กชายกิติศักดิ์  พูลสุข
2. เด็กหญิงจิตติพร  ปะตาทะโย
3. เด็กหญิงจิตรลดา  อ่อนสุระทุม
4. เด็กหญิงชลาศัย  ไตรวงค์ย้อย
5. เด็กหญิงณัฏฐา  อ่อนตา
6. เด็กชายธนวัฒน์  ยอดแสงคำ
7. เด็กชายนนทวัฒน์  หาคม
8. เด็กหญิงปวันรัตน์  ชัยเมือง
9. เด็กชายมนต์ดนัย  ขาวฟ่อน
10. เด็กชายวีรภัทร  ไชยรบ
11. เด็กหญิงศริญญา  โพธิ์ศรี
12. เด็กชายอธิชา  ยะพลหา
13. เด็กหญิงอภิชญา  พิลาวัลย์
14. เด็กชายเกียรติศักดิ์  แสนขวา
15. เด็กชายเจษฎาภรณ์  แพงหอม
16. เด็กหญิงไอย์ลดา  มหาวงศ์
 
1. นายสมชาย  สีลาดอิน
2. นายพัฒนพิศิษฏ์  พรมเทศ
3. นางเนตรนภา  รัตนะ
4. นายกิติพงศ์  เวทย์บูชา
5. นางดอกไม้  เจริญชัย
 
155 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 77 เงิน 39 โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร 1. เด็กชายเศรษฐศิริ  ภูตะลุน
 
1. นายจิรพงษ์  เลิศลำหวาน
 
156 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 78 เงิน 57 โรงเรียนหนองแวงวิทยา 1. นางสาวรัญธิดา  หอมหงทัพ
 
1. นายนครินทร์  นิ่มมา
 
157 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 64 ทองแดง 28 โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา 1. เด็กหญิงวริศรา  วิริยะเจริญกิจ
 
1. นายบุญนรา  ปกสันเทียะ
 
158 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 62 ทองแดง 56 โรงเรียนหนองแวงวิทยา 1. นางสาววนัสนันท์  นันทะเสน
 
1. นายธนานิศ  ดวงเพชร
 
159 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 60 ทองแดง 43 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. นางสาวสรัลพร  ทอนฮามแก้ว
 
1. นางสาวทิพย์วรรณ  พันทะสา
 
160 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 65.75 ทองแดง 49 โรงเรียนท่าสงครามวิทยา 1. เด็กหญิงคณิศร  บุญวงษา
2. เด็กหญิงปกีรนัม  ทองสุ
3. เด็กหญิงปารวี  ศรีเลิศ
4. เด็กหญิงปาริฉัตร  วงศ์คำ
5. เด็กหญิงมนัสนันท์  นันทะวงค์
6. เด็กหญิงศิริญญา  อุปทุม
7. เด็กหญิงศุภนิดา  บงบุตร
8. เด็กหญิงสุธิดา  เพ็งวิชัย
 
1. นางสาวอังศนา  ช่างคำ
2. นางสาวอรพิน  จันติ๊บ
 
161 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3 60 ทองแดง 15 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. เด็กชายกฤษณะ  วิลามาตร
2. เด็กชายชิษณุพงษ์  พันธุ์เสนา
3. เด็กชายรัฐภูมิ  จันท์นันท์
 
1. นางพิไลพร  สวัสดิ์
2. นายเดชา  ศิริดล
 
162 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 68 ทองแดง 40 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. เด็กชายจักนรินทร์  โสมสิทธิ์
2. เด็กหญิงชีพชนก  คำเมือง
 
1. นายกฤษฎา  อินธิฤทธิ์
2. นายรณฤทธิ์  สุวรรณชัยรบ
 
163 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 65 ทองแดง 58 โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา 1. นางสาววิสุทธิพร  ศรีคูณ
 
1. นางสาววนารี  ฤาไกรศรี
 
164 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 66 ทองแดง 58 โรงเรียนศึกษาประชาสามัคคี 1. นายปฎิภาณ  ฤาชา
 
1. นางวิศรุตา   ปังอุทา
 
165 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 68 ทองแดง 52 โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา 1. นายอัครชัย  ใครบุตร
 
1. นายอนุชิต  ศิระจิราวัชร์
 
166 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 69 ทองแดง 54 โรงเรียนศึกษาประชาสามัคคี 1. เด็กหญิงพรนภา  บัญธุปา
 
1. นางวิศรุตา   ปังอุทา
 
167 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 65 ทองแดง 59 โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ 1. นายขจรศักดิ์  กะนะฮาด
2. นางสาวธัญลักษณ์  มูลเมืองแสน
3. นางสาวปวีณา  แก้วกันยา
 
1. นายยุทธศักดิ์  ชัยสิทธิ์
2. นายรังสรรค์  ทัศนาวิวัฒน์
 
168 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 56 โรงเรียนโพนงามศึกษา 1. เด็กชายคณาธิป  ทองนิรัน
2. เด็กชายรัฐภูมิ  ภายไธสง
 
1. นายสุรศักดิ์  อุ่นแก้ว
2. นางสาวพู่กลิ่น  พรหมศรี
 
169 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 68 ทองแดง 55 โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา 1. นางสาวพิริยาภรณ์  เหง้าละคร
2. นางสาวภัทรวดี  สีเนตร
3. เด็กหญิงอมรรัตน์  คนเพียร
 
1. นายอนุชิต  ศิระจิราวัชร์
2. นางสาวพัชนก  พรมพิมพ์
 
170 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 61 ทองแดง 61 โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ 1. นางสาวนิศารัตน์   แสนแดง
 
1. นางวรัญชยา  หงษ์อ่อน
 
171 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 65 ทองแดง 30 โรงเรียนศึกษาประชาสามัคคี 1. นางสาวนาถฤดี  ยืนยง
 
1. นางสาวปัญจพร   เคนถาวร
 
172 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 65.3 ทองแดง 31 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. เด็กหญิงจีรภา  พรมบุตร
2. เด็กหญิงปานทิพย์  น้อยประเทศ
3. เด็กหญิงพิชชาพร  ชายแก้ว
 
1. นางสาวจิราภรณ์  สุทธิวงศ์
2. นางสาวธนัชพร  พ่อธานี
 
173 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 65 ทองแดง 22 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. เด็กหญิงชญากาณฑ์  จันทร์แจ่มศรี
2. นางสาวรัตชิตา  ทิพย์วิชิน
3. นางสาวสุภลักษณ์   แสงพงศานนท์
 
1. นางสาวสุกัญญา  พรมเกตุ
2. นางสาวไอลดา  ลิ้มประเสริฐ
 
174 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 67 ทองแดง 13 โรงเรียนโพนงามศึกษา 1. เด็กหญิงวริศรา  คิดโสดา
 
1. นางสาวปริญ  ไชยศรี
 
175 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 65.8 ทองแดง 59 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม 1. นายณัฐพงศ์  เสนสิทธิ์
2. นายมงคล  ศรีษะเกษ
 
1. นางราตรี  ทิพย์มหาอินทร์
2. นายวีรศักดิ์  กรมแสนพิมพ์
 
176 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 62 ทองแดง 45 โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ 1. นางสาวนุจรี  ชายทวีป
2. นางสาวสุภาพร  ญาณวิพัฒน์
 
1. นายศักดิ์สิทธิ์  ปุ่งคำน้อย
2. นายธีรพงษ์  ชูพันธุ์
 
177 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม 53 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. เด็กหญิงปวิชญา  ผิวเผือก
 
1. นางสาววราพร  การุญ
 
178 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 49.3 เข้าร่วม 59 โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ 1. เด็กหญิงอัยละดา  พัฒนสาร
 
1. นางสาวจิตรพร  อัศวาวุฒิ
 
179 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 11 เข้าร่วม 53 โรงเรียนธาตุทองอำนวยวิทย์ 1. นายกษมา  แก้วลอดหล้า
2. นายชัยพร  กิจติการ
3. นายนนทวัฒน์  สินเหล็ก
 
1. นายชัยเรือง  ไชยคลัง
 
180 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 10 เข้าร่วม 41 โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา 1. นายทักษิณ  ขันอ่อน
 
1. นางสาวธัญญ์ฐิตา  ไตรวงค์ย้อย
 
181 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 52 โรงเรียนหนองแวงวิทยา 1. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  ทัพย์สุริย์
2. เด็กหญิงลัลลิยา  เสนาทิพย์
3. เด็กหญิงไพลิน  ทับทิม
 
1. นางสาวรัตนาพร  สมบูรณ์
2. นางสาวนพวรรณ  เถายะบุตร
 
182 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 29 เข้าร่วม 13 โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ 1. เด็กหญิงรุจิรา  ทิพย์โชติ
 
1. นางสาวศิศิรา  รักษาสระ
 
183 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 53 เข้าร่วม 21 โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา 1. เด็กชายภูบดินทร์  ใครบุตร
 
1. นายคมคิด  ใครบุตร
 
184 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 44 เข้าร่วม 12 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. นายคมกริช  เทศประสิทธิ์
 
1. นางสาวอมรพรรณ  จันทร์เหลือง
 
185 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 56 โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ 1. นายนัฐวุฒิ  มูลอาสา
 
1. นายสุนทร  บรรดาศักดิ์
 
186 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 37 เข้าร่วม 32 โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ 1. เด็กชายเดโชพล  อินเสน
 
1. นางสาวสุพัตรา  คอมแพงจันทร์
 
187 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 20 โรงเรียนโพนงามศึกษา 1. นายนัทนพงศ์  ไขเหลาคำ
 
1. นายชาญณรงค์  ใสงาม
 
188 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 20 เข้าร่วม 29 โรงเรียนศึกษาประชาสามัคคี 1. นายณัฐพงศ์   กองนางอ้ม
2. นายณัฐพล  มีชัยดี
 
1. นายวุฒิพงษ์   ชื่นบุญชู
2. นางสาวธัญลักษณ์  ศรีระวรรณ
 
189 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 35 เข้าร่วม 30 โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ 1. นางสาวธัญญารัตน์  บูคะธรรม
2. เด็กหญิงนริศรา  บุตรละคร
3. เด็กหญิงพีรดา  วงศ์เครือศร
 
1. นางสาวปรียนุช  อารมณ์สวะ
2. นางจารุณี  คำวันดี
 
190 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 8.75 เข้าร่วม 48 โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ 1. นางสาวชลธิชา  ตรีสุข
2. นางสาวพิมลวรรณ  มงคลสวัสดิ์
3. นางสาวภัทรภรณ์  สมเพชร
 
1. นางสาวนันธิดา  ใจรัก
2. นางสาวรุ่งอุรณ  พลแสน
 
191 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 35 เข้าร่วม 58 โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา 1. นางสาวศิริรัตน์  วงค์วันดี
 
1. นายเอกกรานต์  อินทร์ตาแสง
 
192 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 54.75 เข้าร่วม 57 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. นายณัฐดนัย  หอมจันทร์
2. เด็กชายธนากร  อาแพงพันธื
3. เด็กชายนที  ใบดี
4. เด็กชายวุฒินันท์   จันทะคัด
5. เด็กชายอรรพล  อินภูมี
 
1. นายนเรศ  เปลี่ยนคำ
2. นางจันทนา  อุ่นมะดี