สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 23 (สกลนคร) [กลุ่ม สพม.สกลนคร 2]

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ
จังหวัดบุรีรัมย์
ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 71 เงิน 46 โรงเรียนช้างมิ่งพิทยานุกูล 1. เด็กหญิงวิญาดา  ยางธิสาร
 
1. นางสาวธิดารัตน์  ไชยบุญตา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 92 ทอง 6 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1. นายสมชาติ  อินทรภูมิ
 
1. นางประไพศรี  เขจรสัตย์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 52.1 เข้าร่วม 55 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1. เด็กชายภารดร  ฮามวัน
 
1. นางรัตธินาภรณ์  สุวรรณชัยรบ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 45.4 เข้าร่วม 42 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1. นายธนวัฒน์  โคระดา
 
1. นางสาวขจีนุช  ดาโอภา
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 29 เข้าร่วม 13 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1. เด็กชายขรรค์ชัย  ขันธ์ทอง
 
1. นางรัตธินาภรณ์  สุวรรณชัยรบ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 56 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1. นางสาวธัญสุดา  สาระหงษ์
 
1. นายธนปกรณ์  ป้องศรี
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 73 เงิน 52 โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน 1. เด็กหญิงกุลจิรา  พรมวัง
 
1. นางขวัญตา  ผาใต้
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 85 ทอง 9 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1. นายเกียรติศักดิ์  วิเชียรชัย
 
1. นางอ้อย  คูณหอม
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 87.6 ทอง 7 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1. นายไกรยุทธ  คะสีทอง
 
1. นางวิภาพรรณ  เทศประสิทธิ์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 92.5 ทอง 4 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1. นายไตรภพ  เย็นเกษม
 
1. นางวิภาพรรณ  เทศประสิทธิ์
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 44 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 1. เด็กหญิงฉัตรมงคล  คำพล
2. เด็กหญิงเกศกนก  ถิ่นคำเชิด
 
1. นางยุวดี  หอมไกรลาศ
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ม.4-ม.6 55.2 เข้าร่วม 42 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1. นายปิยะพนธ์  ชาคำไสย
2. นางสาวเสาวรส  อินทะเสย์
 
1. นายณัฏฐากร  นิลเขต
2. นายคคนันท์  ศรีผุย
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 86.97 ทอง 16 โรงเรียนสว่างแดนดิน 1. เด็กหญิงญดา  วันทาวงศ์
2. เด็กหญิงพรนภา  สีสัน
 
1. นางนิ่มนวล  แสงวงค์
2. นางสาวสุดารัตน์  ศรีคำวงษ์
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 81.1 ทอง 29 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1. นางสาวชลดา  เวลาหา
 
1. นายอธิวัฒน์  วงษาไชย
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 23 เข้าร่วม 38 โรงเรียนสว่างแดนดิน 1. นางสาวธิติรัตน์  ไชยแก้ว
 
1. นางสาวรุ่งทิพย์  ไชยทองพันธุ์
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 16 เข้าร่วม 32 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1. นายฤทธิพร  วินิจสุมานนท์
 
1. นายไพรศาล  ดวงผุย
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 58.4 เข้าร่วม 57 โรงเรียนสว่างแดนดิน 1. เด็กหญิงกัญจนพร  ไชยรบ
2. เด็กหญิงณิชาภัทร  เขียวคำ
3. เด็กชายวรเศรษฐ  เนตรถาวร
 
1. นางสาวสุดารัตน์  พาเหนียว
2. นางศรีสวรรค์  ธาตุทำเล
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 74 เงิน 14 โรงเรียนสว่างแดนดิน 1. นายภูมินทร์  โยธามาตย์
2. นางสาววริสรา   จำปาบุญ
3. นางสาวศุวิมล   พรสุวรรณ
 
1. นางกีรติกร  จันทร์วิเศษ
2. นางสาววิชุดา  มาลาสาย
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 27 โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน 1. เด็กหญิงชุตินันท์  ภูมี
2. เด็กชายภูตะวัน  แก้ววงศ์
3. เด็กหญิงสุทธิกานต์  ชีวสุทธิ์
 
1. นางไขนภา  เพริศแก้ว
2. นายศรนรินทร์  ปราบงูเหลือม
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 68 ทองแดง 34 โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 1. นางสาวฑัญธิวา  แก้วเคน
2. นางสาวน้ำทิพย์  ลาคำ
3. นางสาวพรชิตา  ไชยทองศรี
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  ทิพม่อม
2. นายเกียรติกมล  นาจาน
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 76 เงิน 25 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1. เด็กชายอภิชิต  กวีพิชชาพัชร
2. เด็กชายเจษฎากร  สุภาพันธ์
 
1. นายภาณุทัต  คำทะเนตร
2. นางสาวสุธิดา  ปีคุณ
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 67.5 ทองแดง 43 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1. นางสาวญาณิศา  ไพรีรณ
2. นายฐานุวัฒน์  สุรำไพ
 
1. นางสุกันยา  กำลังฤทธิ์
2. นางนภาพร  วงศ์ประทุม
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 72 เงิน 30 โรงเรียนสว่างแดนดิน 1. เด็กหญิงพรรณิภา  บัวผัน
 
1. นางสาวกีรติ  กิ่งมิ่งแฮ
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 90 ทอง 11 โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1. นางสาวชิดกมล  เชื้อหาญ
 
1. นางเนาวรัตน์  ประครองญาติ
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 87.52 ทอง 14 โรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์ 1. นายธารา  ลุนโท
2. นายพงศ์พล  ไร่เกียรติ
 
1. นางสาวอัมพา  ชุมศรี
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 75.65 เงิน 47 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1. นางสาวเกณิกา  โฮมวงค์
 
1. นางสาวปัทมา  ใจคุ้มเก่า
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 60.5 ทองแดง 60 โรงเรียนบ้านนาสีนวล 1. นายวายุ  เดชา
 
1. นายภูมิพันธ์  จันทรัตน์
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 78 เงิน 29 โรงเรียนสว่างแดนดิน 1. นางสาวนุชนาฎ  เหิมหอม
 
1. นางสุดารัตน์  ถิตย์ประเสริฐ
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 38 เข้าร่วม 46 โรงเรียนภูริทัตต์วิทยา 1. เด็กหญิงวรรณิภา  แก้วทาสี
 
1. นางสาววิจิตรา   นิลเขต
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 35 เข้าร่วม 30 โรงเรียนสว่างแดนดิน 1. นายปณิธิ  ทองขาว
2. นางสาวปรียานุช  นามแสน
3. เด็กหญิงศศินันยา  แก้วลอดหล้า
 
1. นางสาวเจษฎา  ฤทธิ์ศรีบุญ
2. นางสาวพจณี  กุลชาติ
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 20.5 เข้าร่วม 20 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1. นายธีรธาร  คำสะอิ้ง
2. นางสาวสุวารินทร์  พิมพ์พงษ์
3. นายอิสระพงษ์  ถิ่นวิมล
 
1. นายพินิจ  นันทเวช
2. นางสาวบุษกร  เสโนฤทธิ์
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 86.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสว่างแดนดิน 1. เด็กหญิงกรชนก  กระสันดี
2. นางสาวธนัญญา  แสงรักษา
3. นางสาวภัทราพร  แสนราช
 
1. นางณัฐสุดา  บุลานนท์
2. นายปริวรรธน์  อุ่นวิเศษ
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 76 เงิน 16 โรงเรียนสว่างแดนดิน 1. นางสาวณัฐธิดา  บุญบุตตะ
2. นายมินทาดา  ทันเทียม
3. นายวิชาฤทธิ์  พรมโสภา
 
1. นางสาวณัฐริกา  ผายเมืองฮุง
2. นางสาวกชพร  คาคำดวน
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 74.4 เงิน 29 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1. นางสาวณพัตรา  รอดกลาง
2. นางสาวศิโรรัตน์  โยธาทรณ์
3. นางสาวอารียา  พูนประโคน
 
1. นางนิตยา  ปอยเปีย
2. นางวรพรรณ  ลุนจักร
 
35 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1. นางสาวกรรณิกา  กาญจนกัณโห
2. นายธนาวัฒน์  สายสมบัติ
3. นางสาวภาวิณี  นาหัวนิล
 
1. นางพิศมัย  พานโฮม
2. นางสาวพรศิริ  จันใด
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 77.8 เงิน 48 โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน 1. เด็กหญิงณัฐริกา  สุภาชาติ
2. เด็กชายปิติพงษ์  แก้วก่า
3. เด็กชายสุรเดช  ป้องคำสิงห์
 
1. นางกรรณิการ์  ศุภษร
2. นางสาวลภาขวัญ  เพ็งเวลุน
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 70.6 เงิน 49 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1. นางสาวพิชญา  ศิริ
2. นายมินทร์ทดา  ลีนาราช
3. นายวิทยา  วงศ์เอาะ
 
1. นางสาวดลนภา  พรรื่นเริง
2. นายสถาพร  สุติบุตร
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 72 เงิน 43 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1. เด็กชายขจรศักดิ์  แก้วดี
2. นางสาวภาวิณี  ป้อมจันทร์
 
1. นายชาญฤทธิ์  ศรีหานาม
2. นางพรภินันท์  วงศ์กลุ่ม
 
39 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 77.6 เงิน 34 โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1. นายจิรพัฒน์  มีพรหม
2. นางสาวสิริประภา  ป้องคำศรี
 
1. นายดำรงศักด์  สุดเสน่ห์
2. นางสาวกนกพิชญ์  ฤทธิร่วม
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 69 ทองแดง 43 โรงเรียนบงเหนือวิทยาคม 1. นายจักรพรรดิ์  ยืนยง
2. นายวัชรา  จำปาชัย
 
1. นายศราวุธ  สายตา
2. นางสาวเพ็ญพิชา  นิยมธรรม
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 77.89 เงิน 18 โรงเรียนวาริชวิทยา 1. เด็กชายธนพงศ์  จันทะมาลา
2. นายเกียรติชัย  วงค์ภาคำ
 
1. นายทรงยศ  คุณทรัพย์
 
42 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 16 เข้าร่วม 42 โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1. นายภราดล  ฝ่ายขันธ์
2. นายวีรยุทธ  พรหมจักร
3. นายศราวุธ  สีละวัน
 
1. นายวารินทร์  บัวภาคำ
2. นางสาวพิมพ์ปภัทร  แก้วดี
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 89 ทอง 28 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1. เด็กหญิงจุฑามณี  ที่อร่าม
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  วิสุทธิสาย
3. เด็กหญิงภัฏชฎาภรณ์  จันทร์หล้า
4. เด็กหญิงมนัสนันท์  กาญบุตร
5. เด็กหญิงศศิประภา  สติยศ
 
1. นางสุพารัตน์  คำเพชร
2. นายพิษณุ  หอมสมบัติ
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 85 ทอง 43 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1. นางสาวน้ำทิพย์  ชาติชำนิ
2. นายระพีพัฒน์   จองระหงษ์
3. นางสาวสมฤดี  วงค์เจริญ
4. นายสิทธิศักดิ์  ไทยท้าว
5. นางสาวสุภาวรรณ  มาลัยทอง
 
1. นางสาวฉัตราภรณ์  รักษาภักดี
2. นางสาวชุลีกร  คำหล้า
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 84 ทอง 10 โรงเรียนสว่างแดนดิน 1. นางสาวฉัตรชนก  โฆษิตคณาทรัพย์
2. เด็กหญิงประภัสสร  แสนสุวรรณ
3. เด็กหญิงปรียาภัทร  เประกันยา
4. เด็กหญิงวรัญญา  สายสิงห์
5. นางสาวอณิศา  กาญบุตร
 
1. นายชานนท์  นาคีย์
2. นายภัทรนนท์  เสนากุล
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 87 ทอง 27 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1. นางสาวกฤษติกา  จีระศิริโชติ
2. นางสาวธัญญลักษณ์  บุตรชาติ
3. นางสาวนภสร  ช่างนิรันดร์
4. นางสาวพิมมาดา  แก้วขาว
5. นางสาวอัญชิฎฐา  ชัยประโคน
 
1. นางสาวชุลีกร  คำหล้า
2. นางอรนุช  สัตถาผล
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสว่างแดนดิน 1. นาย ปรมัตถ์   สุริยะชัย
2. นางสาวชนกนันท์   แก่นปัดชา
3. นางสาวธีรพร   อุดมลาภ
4. นายบัณฑิต  ขนันไทย
5. นายอิทธิเดช    พลเยี่ยม
 
1. นายเอกชัย  นิลเพชร
2. นายไสว  หงษ์ภูมี
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1. นางสาวกาญจน์หทัย  ขันติยู
2. นางสาวณัฐสุดา  ศรีสร้อย
3. นางสาวธณิตา  โพธิศรี
4. นายภูตะวัน  โคตเครื่อง
5. นางสาวมัลลิกา  สาขามุละ
 
1. นางอุไรพร  จันฤาไชย
2. นางสาวปิยธิดา  อภิรักษ์สัตยา
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 82 ทอง 35 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1. นายกิตติกูล  กรรณส่วนบุญ
2. นางสาวจามจุรี  วังสีรัง
3. เด็กหญิงฉันท์ชนิต  ทอนฮามแก้ว
4. นางสาวชรินรัตน์  วงศ์ตาหล้า
5. นายธนากร  เจริญชัย
6. นายนวพล  คุณสมบัติ
7. นายนิติ  ศรีพรมษา
8. เด็กหญิงบุราณี  ทองอ่อน
9. เด็กหญิงบุราณี  ทองอ่อน
10. นายภาราฎา  ฝ่ายรีย์
11. นางสาวรุจิรา  สีหนาท
12. นายวีรภัทร  ศรีสร้อย
13. นายสหรัถ  ตันติปรัชญาภรณ์
14. นายอภิวัฒน์  ไพศาลธรรม
15. นางสาวอรกนก  วงศ์กันยา
16. นางสาวอรปรียา  แก้วมุงคุณ
17. นางสาวอัจฉราพร  สาขามุละ
18. นางสาวอัญญาภรณ์  สุกุล
19. นายเจษฎา  โอตพล
20. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  เริกชัย
 
1. นางเสาวนีย์  สีหนาท
2. นายบัญชา  สุขะ
3. นายเข็มชาติ  วิศรี
4. นางสาวคณัสนันท์  กุลภา
5. นายสหพล  คึมยะราช
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 84 ทอง 14 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1. นางสาวกุลนิภา  ทิพย์บุญผล
2. เด็กหญิงซายากะ  ซูซูกิ
3. นายฐิติพงษ์  พัสรางกูล
4. นางสาวณัชชา  พานจำปี
5. นายธนพล  โชติถิรวัฒน์
6. นายธนรัฐ  คำชนะ
7. นางสาวธาสินี  ศรีรัตน์
8. นายบูรชิต  ทองหล้า
9. นายปรัญชา  ฮ้อเถาว์
10. นายพลรัตน์  สุขเกิด
11. นายภูวรินทร์  ไชยหาทัพ
12. นายยศธพรชัย  คำทะเนตร
13. นายยุทธนา  ลีทอง
14. นางสาวรุ่งทิวา  ศรีวงศ์ษา
15. นางสาวรุ้งธิดา  วังโฉม
16. นางสาวศิรประภา  ออมสิน
17. เด็กหญิงสร้อยทอง  สัพโส
18. เด็กหญิงอินทิรา  ศรีพันลม
19. นายอินทุวัฒน์  แซ่ตั้ง
20. นายเจษฎา  เหล่าก้อนคำ
 
1. นางอรนุช  สัตถาผล
2. นางสาวฉัตราภรณ์  รักษาภักดี
3. นางสาวชุลีกร  คำหล้า
4. นางระเบียบ  กิณเรศ
5. นางสาวสุพิจิตรา  ทองนู
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสว่างแดนดิน 1. นายศิวกร  ชานันโท
 
1. นางเยาวลักษณ์  ยุทธพงษ์
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 90 ทอง 37 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1. นางสาวธัญยธรณ์  มณีเนตรฐิติพร
 
1. นายวิศาสน์  เต็งวัฒนโชติ
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 90.8 ทอง 45 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  ขีดเข็ม
2. เด็กชายณภัทร์  สวนโคกกรวด
 
1. นางสาวปิยธิดา  อภิรักษ์สัตยา
2. นางระเบียบ  กิณเรศ
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 95 ทอง 7 โรงเรียนสว่างแดนดิน 1. นางสาวปิยะรัตน์  แสนโคตร
2. นายพิทักษ์  สิงห์งาม
 
1. นางวิไลวรรณ  รักษาแสง
2. นางรสสุคนธ์  คำภูแสน
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 89.75 ทอง 13 โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1. นางสาวกนกนิภา  มณีบู่
2. เด็กหญิงกนกวรรณ  มีมุข
3. เด็กหญิงณัฐชยา  เคนทวาย
4. นางสาวณีรนุช  สอนไชยา
5. เด็กหญิงพัชรมณฑ์  บุญญฤทธิ์
6. นางสาวมุธิตา  บุตรสะอาด
7. นางสาววรัญญา  ดวงสีทอง
8. เด็กหญิงวิชญาพร  สิทธิศรีจันทร์
9. เด็กหญิงศิริกานต์  ยศวิชัย
10. นางสาวเบญจมาศ  พาหา
 
1. นายอัธยา  วงศ์ตาขี่
2. นายวุฒิชัย  โภคะชัย
3. นางแพทอง  วงศ์ตาขี่
 
56 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 80.3 ทอง 23 โรงเรียนสว่างแดนดิน 1. นางสาวกรนันท์  จันทะพล
2. นางสาวนภัสสร  เพียรโคตร
3. นางสาวปณิดา  สีสานอก
4. นางสาวพีรพันธุ์  พันแก้ว
5. นางสาวยุวชน  ภูแสง
6. นางสาววันเพ็ญ  สุนันตา
7. นางสาววีรดา  สีหัวทน
8. นายสิทธิชัย  มุถาพร
9. นายอติโรจน์  เมธีสกุลพันธ์
10. นางสาวอุทัยทิพย์  แซ่เล้า
 
1. นายธีรโชติ  สุทธิอาจ
2. นายนรากร  ธารานุกูล
3. นางปรารถนา  สุขประเสริฐ
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 88.2 ทอง 9 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 1. นายกู้เกียรติ  มุระพันธ์
2. นายทีปกร  เศษเพ็ง
3. นายธนากร  โคษาแสง
4. นายธันยพัฒน์  เหนือกระโทก
5. นายปกรณ์ชัย  ทุมหอม
6. นายพงศกร  สุขมนตรี
7. นายวรวิทย์  วิเศษพิริยะกูล
8. นายวุฒิพร  แสบงบาล
9. นายองค์วุฒิ  ศรีสามารถ
10. นายอัษฎาวุธ  จันวิเศษ
 
1. นายปภังกร  ตะพิมพ์
2. นายสุทธิพงศ์  กันวะนา
3. นายธวัชชัย  ประเสริฐสังข์
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3 75 เงิน 21 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 1. เด็กชายจิรวัฒน์  ปัญญาวงค์
2. เด็กชายชนะกานต์  ยศตระโคตร
3. เด็กชายฐิติวัฒน์  รินแก้ว
4. เด็กชายธีรพงศ์  วิเศษศักดิ์
5. เด็กชายธีร์ธวัธ  ศรีท้าว
6. เด็กชายนที  ใจคุ้มเก่า
7. เด็กชายนันทชัย  เทียมราษฎร์
8. เด็กชายปฏิวัติ  ตัดสืบ
9. เด็กชายวทัญญู  ศรีสุธรรม
10. เด็กชายสุทธทวี  ดีสาร
 
1. นายปภังกร  ตะพิมพ์
2. นายสุทธิพงศ์  กันวะนา
3. นายธวัชชัย  ประเสริฐสังข์
 
59 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 51 เข้าร่วม 55 โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน 1. เด็กชายธนโชติ  วงศ์นิลจันทร์
2. เด็กชายสิรวิทย์  ถาบุตร
 
1. นายนิกร  นำสุย
 
60 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 68 ทองแดง 29 โรงเรียนสว่างแดนดิน 1. นางสาวชนนิกานต์​  คุณมี
2. นางสาวรุ่งรวิน​   สมใจ​
 
1. นางสร้อยสุดา  ทองประกอบ
2. นางสาวพรพรรณ  พาเสน่ห์
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนสว่างแดนดิน 1. เด็กหญิงนันทวรรณ  ศรีแก้ว
 
1. นายยงยุทธ์  เกษร
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 90 ทอง 38 โรงเรียนธรรมบวรวิทยา 1. นายตันติกร  ภาวงศ์
 
1. นางนุชนภา  ศรีสมสู
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 87 ทอง 23 โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน 1. เด็กหญิงขวัญเนตร  วรบุตร
 
1. นายสุเนตร  วรบุตร
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1. นางสาวอรปรียา  แพงศรี
 
1. นางสาวรุจิราภรณ์   สายบุญรอด
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 88 ทอง 29 โรงเรียนธรรมบวรวิทยา 1. นางสาวธีรดา  แพงศรี
 
1. นางนุชนภา  ศรีสมสู
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 89 ทอง 20 โรงเรียนสว่างแดนดิน 1. นางสาวทิพวรรณ  แก้วกอ
 
1. นายบุญเลิศศิลป์  สายทวี
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 46 โรงเรียนสว่างแดนดิน 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  วรรณพัฒน์
 
1. นายยงยุทธ์  เกษร
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 90 ทอง 14 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1. นายวัชรพล  โพธิ์สีตา
 
1. นางสาวรุจิราภรณ์   สายบุญรอด
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 95 ทอง 4 โรงเรียนส่องดาววิทยาคม 1. นางสาวหนึ่งฤทัย  แสงลี
2. เด็กหญิงหยกมณี  มาคะวงค์
 
1. นายวิเชียน  มาตราช
2. นางสาววิสณี  สีนนตรี
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 95 ทอง 4 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 1. เด็กหญิงนิตยา  สืบวงศ์
 
1. นายพนมศักดิ์  ยะไวทย์
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1. นางสาวมาลินี  หล้าหิบ
 
1. นางสาวรุจิราภรณ์   สายบุญรอด
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 90 ทอง 18 โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 1. เด็กชายสุเมธ  อินทร์โจม
2. เด็กหญิงอมรรัตน์  อินทร์โจม
3. เด็กหญิงเมธาดา  คุณบัวลา
 
1. นายทศพล  พยัคฆพงศ์
2. นางสาวจงกล  ภิรมย์กิจ
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 80 ทอง 33 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1. นายคีรีบูน  ศิริดล
2. นายนพนันท์   ชาวสี
3. นายนวมินทร์  เสนงาม
 
1. นางสาวรุจิราภรณ์   สายบุญรอด
2. นางสาวหทัยชนก  สุ่มมาตย์
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 75 เงิน 26 โรงเรียนสว่างแดนดิน 1. เด็กชายพัสสน  ชินพลชาย
 
1. นางสาวสุนิสา  แสงสี
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 78 เงิน 13 โรงเรียนสว่างแดนดิน 1. นายชุตินันท์  วงศ์อนุ
 
1. นางสาวสุนิสา  แสงสี
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 67 ทองแดง 26 โรงเรียนสว่างแดนดิน 1. เด็กชายสรวีย์  อินหนอง
 
1. นางสาวสุนิสา  แสงสี
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนสว่างแดนดิน 1. นายณัฐภัทร  ปัญจรัก
 
1. นางสาวสุนิสา  แสงสี
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 80 ทอง 24 โรงเรียนสว่างแดนดิน 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  สีคำ
 
1. นางสาวสุนิสา  แสงสี
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 88 ทอง 10 โรงเรียนสว่างแดนดิน 1. นายปฏิภาณ  รังษี
 
1. นางสาวสุนิสา  แสงสี
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 62 ทองแดง 25 โรงเรียนสว่างแดนดิน 1. เด็กชายสรวีย์  อินหนอง
 
1. นางสาวสุนิสา  แสงสี
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 68 ทองแดง 14 โรงเรียนสว่างแดนดิน 1. นายณัฐภัทร  ปัญจรัก
 
1. นางสาวสุนิสา  แสงสี
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนสว่างแดนดิน 1. เด็กชายสุรวัช  นามนู
 
1. นางสาวสุนิสา  แสงสี
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 74 เงิน 27 โรงเรียนสว่างแดนดิน 1. นายอดิเทพ  ยะโสราษฎร์
 
1. นางสาวสุนิสา  แสงสี
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนสว่างแดนดิน 1. เด็กชายพีรพล  ธรรมมนู
 
1. นางสาวสุนิสา  แสงสี
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 69 ทองแดง 25 โรงเรียนสว่างแดนดิน 1. นางสาวจุฑามาศ  แสนโคตร
 
1. นางสาวสุนิสา   แสงสี
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 17 โรงเรียนสว่างแดนดิน 1. เด็กชายสุรวัช  นามนู
 
1. นางสาวสุนิสา  แสงสี
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 66 ทองแดง 19 โรงเรียนสว่างแดนดิน 1. นางสาวธารารัตน์  กรโสภา
 
1. นางสาวสุนิสา  แสงสี
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์   วะทันติ
 
1. นางสุพัตรา  สุกัน
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 80 ทอง 13 โรงเรียนสว่างแดนดิน 1. นายอดิเทพ  ยะโสราษฎร์
 
1. นางสาวสุนิสา  แสงสี
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 22 โรงเรียนสว่างแดนดิน 1. เด็กชายเศวตฉัตร  กาญบุตร
 
1. นางสาวสุนิสา  แสงสี
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนสว่างแดนดิน 1. นายธานี  อุปทัญศรี
 
1. นางสาวสุนิสา  แสงสี
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา 1. เด็กหญิงบุษยา  อุปชา
 
1. นางสาวเนตรทราย  สีมี
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 61 ทองแดง 36 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1. นางสาวปัทมาภรณ์  ศรีสร้อย
 
1. นายสฤษธิ์  มุลมณี
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 85 ทอง 17 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1. เด็กชายกิตติภพ  ปริญญานกูลวงศ์
2. นายชานันท์  เหลาพรหม
3. เด็กหญิงพิชญาดา  หมั้นจิตร
4. นางสาวพิมพ์นารา  สุขจิตวิบูรณ์
5. นายสุรจิตร  แก้วดวงดี
6. นายเสฏฐนันท์  พรมบุตร
 
1. นายสฤษธิ์  มุลมณี
2. นายอิสระ  ปุญญา
3. นางสาวศุภมาตุ  อิ้มพัฒน์
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 87 ทอง 13 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1. นายฉันทวุฒิ  อินธิแสน
2. นายทศพร  หอมแพน
3. นางสาวศศิกาญจน์  หมั้นจิตร
4. นายสหรัฐ  อินทร์แสน
5. นายสิรวิชญ์  ยังสุข
 
1. นายสฤษธิ์  มุลมณี
2. นายมหิดล  วงศ์อินทร์อยู่
3. นางอรวัสน์  มุลมณี
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 87 ทอง 11 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1. นางสาวกัญรัตน์  ที่อร่าม
2. นายกิตติศักดิ์  คุณสมบัติ
3. นายจตุรงค์  สุดตา
4. นายจิรภัทร  สนิทพจน์
5. เด็กหญิงจิรัชญา  กัลยาบำเรอ
6. นางสาวจิราวดี  สัพโส
7. นางสาวจิราวรรณ  สัพโส
8. นางสาวจิราวรรณ  นามแสน
9. นางสาวจีรญา  ประทุม
10. นายฉันทวุฒิ  อินธิแสน
11. นายชัยพร  อุดรคำ
12. นางสาวชไมพร  แก้วมุงคุณ
13. นายทศพร  หอมแพน
14. นายปฏิเวศ  หนองหาร
15. นางสาวปัทมาภรณ์  ศรีสร้อย
16. นางสาวพรกมล  กุละนาม
17. นางสาวพรชิตา  โสสุทธิ์
18. เด็กหญิงพวงเพชร  ศรีบุญแปลง
19. นางสาวพิมพ์นารา  สุขจิตวิบูรณ์
20. นายภานุเดช  อุระแสง
21. นายภูชิต  พรหมเรียน
22. เด็กหญิงศิรประภา  พันธุโคตร
23. นายสหพัฒน์  เครือนิล
24. นายสหรัฐ  อินทร์แสน
25. นายสิรวิชญ์  ยังสุข
26. เด็กหญิงสิรินธรารัตน์  กิณเรศ
27. นางสาวสิริยากร  เกษณี
28. นางสาวสุชาดา  โกสิงห์
29. นางสาวสุดารัตน์  ศรีสร้อย
30. นางสาวสุทธิดา  พิมูลขันธ์
31. นางสาวสุพัฒตรา  ฮามวัน
32. เด็กหญิงหยกผกา  ธุระพระ
33. นางสาวอชิรญา  กาญบุตร
34. นางสาวอนุธิดา  พาพินิจ
35. เด็กหญิงอริศรา  วิชนา
36. นายเสฏฐนันท์  พรมบุตร
37. นายเอกมนต์  บุญไสย
 
1. นายสฤษธิ์  มุลมณี
2. นายมหิดล  วงศ์อินทร์อยู่
3. นางอรวัสน์  มุลมณี
4. นางสาววจีทิพย์  ภูพาน
5. นายอิสระ  ปุญญา
6. นางศิริพร   สีหนาท
7. นางสาวศุภมาศ  อิ้มพัฒน์
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 84 ทอง 27 โรงเรียนวาริชวิทยา 1. นางสาวกรานต์นิภา  ศรีผา
2. นางสาวกัญญารัตน์  ทองสุทธิ์
3. นายก่อชัย  จึงชนินทร์กุล
4. เด็กหญิงขนิษฐา  มาสะ
5. นายคมชาญ  อดกลั้น
6. นางสาวจันทร์จิรา  หวานชิต
7. เด็กหญิงจิรัชยา  ราชชมภู
8. เด็กชายจิรโชติ  ทุมมาสุด
9. เด็กหญิงชลธิชา  นนดารา
10. เด็กหญิงณัฐธิดา  จบศรี
11. นายทิวากร  จินดา
12. นายธนากร  สัพโส
13. เด็กหญิงนันทิดา  พึ่งอินทร์
14. นางสาวปนัดดา  เจริญชัย
15. นางสาวปนัดดา  บุตรสะอาด
16. เด็กชายประเสริฐ  วงค์จำนงค์
17. นางสาวพิยะดา  แสนสุริวงค์
18. นายภูบดินทร์  วงษาแก้ว
19. เด็กหญิงภูผา  ภาภิรมย์
20. นางสาวมณิภา  อนุญาหงษ์
21. นางสาวมินตรา  จางจันทร์
22. เด็กหญิงรัตนาพร  รัตนวิเศษ
23. นายราเชนทร์  เหมะธุลิน
24. นางสาววรารัตน์  เปี่ยมสวัสดิ์
25. นายวัชพนธ์  สิทธิภูมิ
26. นายวันชนะ  ราชชมภู
27. นายวิริยะ  ลีทอง
28. นายวีรภาพ  วารีย์
29. เด็กหญิงศิริพร  โคตรหลง
30. เด็กชายสิรวิชญ์  ลุนวงค์
31. นางสาวสุดารัตน์  งิ้มชา
32. นางสาวสุดารัตน์  อาจสม
33. เด็กหญิงหทัยรัตน์  ศรีละวรรณ
34. นางสาวอภิญญา  สอนไชยา
35. นายอภิรัตน์  ยางธิสาร
36. เด็กหญิงอรวรรณ  โฮมวงค์
37. เด็กหญิงอริสา  ไพศาล
38. เด็กหญิงอุดมลักษณ์  ภักดี
39. เด็กหญิงเบญจมาศ  แซ่เจีย
 
1. นายบัญชา  คุณทรัพย์
2. นายสุพจน์  สัตถาผล
3. นายพิชิต  ไตรยขันธ์
4. นายทรงยศ  คุณทรัพย์
5. นางสาวธัญภัค  โอนสูงเนิน
6. นางสาวทัศนีย์  บุญรักษา
7. นางอุบลรัตน์  วุฒิญาโณ
8. นายสุริยาวุฒิ  นาสว่าง
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 89.67 ทอง 23 โรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์ 1. เด็กชายพุฒิพงศ์  ทองน้อย
 
1. นายภัทรพงษ์  แสงสุวรรณ
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 81.33 ทอง 35 โรงเรียนสว่างแดนดิน 1. นายจักรพันธ์  สังข์ศรีราช
 
1. นายมงคล  สินธนันชัย
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.33 ทอง 23 โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน 1. เด็กหญิงปิยธิดา  อ่อนสาคาม
 
1. นายฉลองรัฐ  เลี่ยมสมบัติ
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 82.66 ทอง 34 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1. นางสาวปัทมาภรณ์  ศรีสร้อย
 
1. นายสฤษธิ์  มุลมณี
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 87 ทอง 25 โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1. นายปิยวัฒน์  ภูเวียนวงศ์
 
1. นายสถิท  จันจำปา
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 82.33 ทอง 42 โรงเรียนเทพสวัสดิ์วิทยา 1. นายชรินทร์ทิพย์  มูลมาตร
 
1. นางดวงใจ  จันทวงค์
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 75.67 เงิน 26 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1. เด็กหญิงพิชญาดา  หมั้นจิตร
 
1. นางอัสราพร  โตพัน
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83.66 ทอง 11 โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา 1. นางสาวฐิติมา  ยืนนาน
 
1. นางสาวเนตรทราย  สีมี
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 88 ทอง 35 โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา 1. เด็กชายรัฐศาสตร์   โคตรสุโน
 
1. MissSuu suu  Lwin
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 96.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสว่างแดนดิน 1. นายมณัฐพล  หนูเขียว
 
1. นายมงคล  สินธนันชัย
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83.5 ทอง 32 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1. เด็กหญิงพิชญาดา  หมั้นจิตร
 
1. นางสาวศุภมาศ  อิ้มพัฒน์
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา 1. นางสาวนิกิต้า  พาร์คิน
 
1. MissSuu suu  Lwin
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 79.67 เงิน 34 โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน 1. เด็กชายชลสิทธิ์  หัศกรรจ์
 
1. นายติณณ์วัชร์  เนื่องขันตี
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 82 ทอง 37 โรงเรียนสว่างแดนดิน 1. นายนพนันท์  รักษาชาติ
 
1. นายมงคล  สินธนันชัย
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง 9 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1. เด็กหญิงพิชญาดา  หมั้นจิตร
 
1. นางอัสราพร  โตพัน
 
113 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91.6 ทอง 4 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1. นางสาวศศิกาญจน์  หมั้นจิตร
 
1. นายสฤษธิ์  มุลมณี
 
114 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 86 ทอง 17 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 1. เด็กหญิงกมลเนตร  การุณ
2. เด็กหญิงปาณิศา  ขันอาษา
3. นายพงศพักต์  พัฒนสาร
4. เด็กหญิงพนิดา  พลจิตร
5. เด็กหญิงพรรพษา  เขียวมา
6. นายพีระพล   มุลเทียนทอง
7. เด็กหญิงภัทรวดี  แสนใจ
8. เด็กหญิงรุจณิชา  พรมรักษ์
9. เด็กหญิงวไลพร  นนท์อามาตย์
10. เด็กหญิงอภิศรา  ประวันโน
11. เด็กหญิงอารียา  พลเพชร
12. เด็กชายเฉลิมชัย  สวัสดี
 
1. นายชัยฤทธิ์  เนตรกันหา
2. นายพนมศักดิ์  ยะไวทย์
3. นายศราวุฒิ  พลเยี่ยม
4. นายรชานนท์  อุ่นหนองกุ่ง
 
115 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 85 ทอง 14 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1. นางสาวกิ่งแก้ว  หลักหนองบัว
2. นางสาวชิดชนก  ปู่บุตรชา
3. นายณัฐพงษ์  มณีบู่
4. นายธนเดช  เทพวงศ์ษา
5. นายธิติวุฒิ  พรหมนอก
6. นายธีรภัทร  ทวีทรัพย์
7. นางสาวนภาวรรณ  ฐานะ
8. นางสาวปิยะธิดา  สังข์ทอง
9. นางสาวพัชรี  สวัสดี
10. นายศุภมงคล  นนฤาชา
11. นายอภิชล  กิตติเมธาวงศ์
12. นางสาวอรวี  อัมกุล
 
1. นายสุรินทร์  นาจะรวย
2. นายทัชนนท์  สัตถาผล
3. นายศักดิ์เกียรติ  จันทร์ลือชัย
 
116 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 78 เงิน 27 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1. นางสาวกนกวรรณ  ทองวงศ์ษา
2. นางสาวกนกวรรณ  ศรีษะเกษ
3. นางสาวกฤตพร  เทพสุนทร
4. นายกิตติพงศ์  เจริญไชย
5. นางสาวกิรณา  จักรไชย
6. นายคณิต  ชาดา
7. นายคีธสุทิน  บาร์คเลย์
8. นางสาวจินดารัตน์  เดชฟุ้ง
9. นางสาวจุฑามาศ  อุปบุตร
10. นางสาวชลิดา  คำภูแสน
11. นางสาวฐานิดา  ภูมผาลา
12. นายณัฏฐา  บุษมงคล
13. นางสาวณัฐชา  แก้วจำลอง
14. นางสาวทิพยรัตน์  ลามคำ
15. นายธนากร  เอนไชย
16. นางสาวธัญญลักษณ์  พาพิจิตร
17. นายธีระพงศ์  พวงจันทศรี
18. นายธีระวัช  วงศ์คำจันทร์
19. นางสาวนริศรา  สมดังใจ
20. นายพงศกร  ใจกว้าง
21. นางสาวพรชิตา  เกตุไพบูลย์
22. นางสาวพรนภา  บุญรักษา
23. นายพรหมมินทร์  จันทร์เดช
24. นางสาวพฤกษา  สุวรรณชัยรบ
25. นายพลพล  คำพูล
26. นางสาวพิชชาภา  พงษ์ศุภรางค์
27. นายพิทักษ์ผล  คำลือฤทธิ
28. นางสาวภัทรพร  ทะวรสันต์
29. นางสาวมนสิการ  ภูริยุตตะพงศ์
30. นางสาวมลิสา  ศรีสร้อย
31. นางสาวมีนา  แก้วลาไลย์
32. นางสาวลัดดาวัลย์  รัตนวงค์
33. นางสาววารีนันท์  คำบุญยืน
34. นางสาวสิริรัช  จุ่นสน
35. นางสาวสุภาพร  นิยมสัตย์
36. นางสาวหนึ่งฤทัย   ไชยชมภู
37. นายเมธาสิทธิ์  ละวาดชู
38. นางสาวแคทรียา  กาญบุตร
 
1. นายสฤษธิ์  มุลมณี
2. นางอรวัสน์  มุลมณี
3. นางพรภินันท์  วงศ์กลุ่ม
4. นางสุพัตรา  สุกัน
 
117 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 87 ทอง 4 โรงเรียนสว่างแดนดิน 1. เด็กชายก้องเกียรติ  ละโป้
2. เด็กหญิงจิรัชญา  แสงวงค์
3. เด็กชายณัฐวุฒิ   คำควร
4. เด็กหญิงธัญชนก  กถาวีวร
5. เด็กชายธีรวัฒน์  ไกรจุมพล
6. เด็กชายบุญรักษา  โกมลวิภาต
7. เด็กหญิงปารีณา  ดวงผุยทอง
8. เด็กหญิงวันสิริ  ชำนาญไพร
9. เด็กหญิงวิรดา  ครองยุติ
10. เด็กชายวิศวะ   การสอน
 
1. นางพรทิพย์  สินธนันชัย
2. นางสาวสุกัญญา  นามธรรม
3. นางสาวสุดาวรรณ์  จันทร์กลิ่น
 
118 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 92 ทอง 8 โรงเรียนสว่างแดนดิน 1. นางสาวกัลยารัตน์   สารสุวรรณ์
2. นางสาวจันจิรา   คำภู
3. นายชฎายุ  หะไว
4. นายฐาปกรณ์  โพธิ์คำ
5. นางสาวพรชิตา   สุวรรณโถง
6. นางสาววัลย์ลดา  เป้าจันทึก
7. นายวิธวัฒน์   สมรัตน์
8. นายศิรสิทธิ์   สมบูรณ์พร้อม
9. นางสาวอัญชลิกา  เหมหาญ
10. นายไชยวัฒน์   วงก่ำ
 
1. นางพรทิพย์  สินธนันชัย
2. นางสาวสุกัญญา  นามธรรม
3. นางสาวสุดาวรรณ์  จันทร์กลิ่น
 
119 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 91.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองหลวงศึกษา 1. เด็กหญิงจิราพร  ธรรมไหม
2. นางสาวชลธิชา  ไชยวารี
3. นางสาวณัฐมล  สาพรเจริญ
4. เด็กหญิงภัสรา  หล้าชล
5. นางสาวศศิวิมล  สารพัฒน์
6. เด็กหญิงสุชาดา  ผลจันทร์
 
1. นางแววยุรี  ใบภักดี
2. นายทัชนะพงษ์  ยงยุทธ
3. นางพรสว่าง  รัตนสมบัติ
4. นายณชพัฒน์  ดุลยลา
 
120 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 88.8 ทอง 9 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1. นายจิรศักดิ์  หลักทอง
2. นางสาวธัญญลักษณ์  อุ่นฤทธิ์
3. นางสาวภาวินี  ผลถวิล
4. นางสาวรัตนาพร  พงษ์ไทย
5. นายวันประดิษฐ์  ละดาวัลย์
6. นางสาววิมลรัตน์  มณีนพ
7. นางสาวศิริญญา  ช่วยรักษา
8. นางสาวสุวิมล  ลีทอง
 
1. นางสาววจีทิพย์  ภูพาน
2. นางฉวีวรรณ  กุดหอม
 
121 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 85.25 ทอง 10 โรงเรียนสว่างแดนดิน 1. นางสาวกาญจนา  มิตรอารักษ์
2. เด็กหญิงชุติกาญจน์  ทองขาว
3. เด็กหญิงนันธิชา  สมพร
4. เด็กหญิงนารีรัตน์  อนาวรรณ์
5. เด็กหญิงปวันรัตน์   อ้วนอินทร์
6. เด็กหญิงปิยะธิดา  เหิมหอม
7. เด็กหญิงพรชิตา  หาริตะวัน
8. นางสาวพิมชนก   สอนเสนา
9. เด็กหญิงวิรดา  ครองยุติ
10. เด็กหญิงสิริยาภร  มาสูง
11. เด็กหญิงสุภาวดี  เกิดสุข
12. เด็กหญิงอภิรตา   อัศวบริรักษ์กูล
 
1. นางพรทิพย์  สินธนันชัย
2. นางสาวสุกัญญา  นามธรรม
3. นางสาวสุดาวรรณ์  จันทร์กลิ่น
4. นางนิ่มนวล  แสงวงค์
 
122 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 94.4 ทอง 4 โรงเรียนสว่างแดนดิน 1. นางสาวกฤษดาภรณ์  พันธ์วงศา
2. นางสาวกัณฐิกา  จันทชิต
3. นางสาวกัลยารัตน์   สารสุวรรณ์
4. นางสาวจุฑามณี   สัพโส
5. นางสาวชลลดา   ไชยวารี
6. นางสาวณิชากร  คำสุกใส
7. นางสาวปิยะลักษณาวดี  พลเศษ
8. นางสาวพรชิตา   สุวรรณโถง
9. นางสาววัลย์ลดา  เป้าจันทึก
10. นางสาวศุภจันทร์   สายยาพัด
11. นางสาวอัญชลิกา   เหมหาญ
12. นางสาวอารยา   ทุมมารักษ์
 
1. นางพรทิพย์  สินธนันชัย
2. นางสาวสุกัญญา  นามธรรม
3. นางนิ่มนวล  แสงวงค์
4. นางสาวสุดาวรรณ์  จันทร์กลิ่น
 
123 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 93.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสว่างแดนดิน 1. นางสาวกัญญาภัค   ธิโสภา
2. เด็กชายก้องเกียรติ  ละโป้
3. นางสาวจันทร์จิรา  ศิริบุตร
4. นางสาวณัฐิชา   พิศหวงค์
5. เด็กหญิงทักษิณาพร  สวัสดิ์พันธ์
6. เด็กชายธีรวัฒน์  ไกรจุมพล
7. นายบุญรักษา  โกมลวิภาต
8. นางสาวปรมาพร   สายสุด
9. เด็กหญิงปวันรัตน์  อ้วนอินทร์
10. นางสาวปวีณ์ธิดา  คำแสนตัน
11. นางสาวพัณนิภา   ธงศรี
12. นางสาวพิมชนก   สอนเสนา
13. นางสาววิชชุลดา   โสภารักษ์
14. เด็กชายวิศวะ  การสอน
15. เด็กชายศราวุธ  เดชราช
16. นายสถิตพล  อ่อนมิ่ง
 
1. นางพรทิพย์  สินธนันชัย
2. นายมงคล  สินธนันชัย
3. นางนิ่มนวล  แสงวงค์
4. นางสาวสุกัญญา  นามธรรม
5. นางสาวสุดาวรรณ์  จันทร์กลิ่น
 
124 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 92 ทอง 4 โรงเรียนสว่างแดนดิน 1. นายกฤษณะพล  อุปโคตร
2. นางสาวกัณฐิกา  จันทชิต
3. นายจิรเมธ   แสงวงค์
4. นางสาวชลลดา  ไชยวารี
5. นายณัฐพงษ์  แก้วชิน
6. นายธนบดี  แก่นท้าว
7. นายนพนันท์  รักษาชาติ
8. นายปฏิยุทธ์   นามเดช
9. นายมนัฐพล  หนูเขียว
10. นายรัฐพล   แจ้งใบ
11. นายวรินทร   บุตรวงษ์
12. นายวิธวัฒน์   สมรัตน์
13. นายศิรสิทธิ์   สมบูรณ์พร้อม
14. นางสาวศุภจันทร์   สายยาพัด
15. นายอนิรุต  แก้วจันทร์
16. นางสาวอัญชลิกา   เหมหาญ
 
1. นางพรทิพย์  สินธนันชัย
2. นางสาวสุกัญญา  นามธรรม
3. นายยงยุทธ์  เกษร
4. นางสาวสุดาวรรณ์  จันทร์กลิ่น
5. นายมงคล  สินธนันชัย
 
125 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 86 ทอง 4 โรงเรียนหนองหลวงศึกษา 1. นายธนภัทร  สารวงษ์
2. เด็กชายนราธิป  คำสม
3. นายสมคิด  วิหก
4. เด็กชายอภิชาติ  ตองอ่อน
5. นายอภิลักษณ์  เชื้อแก้ว
 
1. นางแววยุรี  ใบภักดี
2. นายทรงเดช  ชมภู
 
126 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 86.8 ทอง 24 โรงเรียนหนองหลวงศึกษา 1. นายธนภัทร  สารวงษ์
2. นายอภิลักษณ์  เชื้อแก้ว
 
1. นายทรงเดช  ชมภู
2. นางแววยุรี  ใบภักดี
 
127 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 90 ทอง 6 โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 1. เด็กหญิงนาฏชนก  ธิวะโต
 
1. นางสาวพราวพร  นิลเขต
 
128 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 78 เงิน 51 โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1. นางสาวศุภกาญจน์  ไพรทอง
 
1. นางอาโนมา  ไตรยขันธ์
 
129 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 70.33 เงิน 33 โรงเรียนสว่างแดนดิน 1. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  จันทะเนตร
 
1. นางสมศรี  หวันสมัน
 
130 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 94.4 ทอง 5 โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา 1. นางสาวนิกิต้า  พาร์คิน
 
1. MissSuu suu  Lwin
 
131 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 72 เงิน 19 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1. เด็กหญิงปราณปรียา  สัพโส
 
1. นางสุกัญญา  สุภาพ
 
132 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 85 ทอง 8 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1. นางสาวศุภิสรา  สารีคำ
 
1. นางจันทร์จิรา  แง่พรหม
 
133 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 89 ทอง 5 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1. เด็กหญิงกัลยวรัตน์   ไชยสัตย์
2. เด็กหญิงญาณัทฉรา  ศิลชาติ
3. เด็กหญิงณัฐชนก  อู๋
4. เด็กหญิงอริสรา  วงศ์ประทุม
5. เด็กหญิงเภตรา  แพงภูงา
 
1. นางเพ็ญลักษณ์  เต็งวัฒนโชติ
2. นางยุพาภรณ์  ศิริกุล
 
134 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 82.34 ทอง 45 โรงเรียนสว่างแดนดิน 1. นางสาวจุฑามาศ  ป้องคำสิงห์
2. นายนันธวัฒ  จั้นวันดี
3. นางสาวปิยนุช  อุส่าห์
4. นางสาวหทัยรัตน์  ตาลวิลาด
5. นางสาวอรนุช  ศรีเภา
 
1. นายศักดิ์สิทธิ์  จุลราช
2. นางสาวสุพิชฌาย์  ชื่นบุญ
 
135 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 81 ทอง 48 โรงเรียนสว่างแดนดิน 1. เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  เกตุนอก
2. เด็กหญิงวิรัยลักษณา  อักษร
 
1. MissXu  Yujing
2. นางสาวสุพิชฌาย์  ชื่นบุญ
 
136 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 93 ทอง 16 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1. นางสาวปวีณา  แซ่จาง
2. นางสาววิภวานี  เนียก๊าด
 
1. นางสาวน้ำเพชร  แสงสิมมา
2. นางสาวดารุณี  เงินงาม
 
137 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 70.3 เงิน 28 โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1. นายธนกฤต  น่วมเปี่ยมใหญ่
2. นางสาวพัชมณฑ์  ทองธิราช
 
1. นางสาวสุนิจฐา  พองพรหม
2. นายภัทรพล  ประเสริฐแก้ว
 
138 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 92.5 ทอง 4 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1. นางสาวมีนา  แก้วกาไลย์
2. นางสาวสุดารัตน์  ธิวะโต
 
1. นางอรวัสน์  มุลมณี
2. นายวัลลภ  แก้วปัญญา
 
139 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 76.3 เงิน 30 โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1. นางสาวพรชนก  ดาวเศรษฐ์
2. นางสาวสิริขวัญ  สุดเสน่ห์
 
1. นางสุพัตรา  สุดเสน่ห์
2. MissJiadi  Zhu
 
140 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 74.66 เงิน 13 โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1. นางสาวทิพย์สุดา  ฉะอ้อน
2. นางสาวพิชญาภา   สารทะวงค์
 
1. นางสาวสุนิจฐา  พองพรหม
2. นายภัทรพล  ประเสริฐแก้ว
 
141 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 93.98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1. นางสาวธนธรณ์  ปลูกกลาง
2. นางสาวลัดดาวัลย์  รัตนวงค์
 
1. นางอรวัสน์  มุลมณี
2. นายวัลลภ  แก้วปัญญา
 
142 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 92.33 ทอง 12 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1. นางสาวกิจจาภรณ์  กนกหงส์
2. นางสาวชลดา  ดีท่าโพธิ์
3. นางสาวภัทราภา  รัตนเสนศรี
4. นางสาวมัจธิมา  สุวรรณกิจ
5. นายเจษฎา  ชูชะกา
 
1. นางสาวน้ำเพชร  แสงสิมมา
2. MissZhang  Jiaojiao
 
143 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 76.33 เงิน 19 โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1. นางสาวธมลวรรณ  สารประรัง
2. นายพีระพัฒน์  ผาลิชัย
3. นางสาวมัณยาภา  สารบรรณ
4. นายอกนิษฐ์  จำเริญเศษ
5. นางสาวเบญจวรรณ์  แก้วคำศรี
 
1. นางสาวสุนิจฐา  พองพรหม
2. นางสาวรุจีรัตน์  แก้วคำแสน
 
144 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 97.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1. นางสาวกฤตพร  เทพสุนทร
2. นางสาวจิตติมา  โพสาธรรม
3. นางสาวนัฐินี  น้อยโสม
4. นางสาวนันทิยา  สอนพรหม
5. นายวุฒิชัย  แก่นท้าว
 
1. นายวัลลภ  แก้วปัญญา
2. นางอรวัสน์  มุลมณี
 
145 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 80.25 ทอง 45 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1. นางสาวภานรินทร์  สัพโส
 
1. นางสาวพชรพร   คนชุม
 
146 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 62 ทองแดง 23 โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1. นางสาวสุพิชญา  พานวงศ์
 
1. นางสาวสุนิจฐา  พองพรหม
 
147 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 77.65 เงิน 40 โรงเรียนสว่างแดนดิน 1. เด็กชายธีรภัทร  ดวงริวัน
2. เด็กชายภูมิพงศ์  อาจหาญ
 
1. นายทินกร  ชาแสน
2. นางรัชนีย์  วงษ์ศรีชา
 
148 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 85.23 ทอง 19 โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 1. นางสาวอริญาพร  ทิพชาติ
 
1. นายสิทธิชัย  อุสาพรม
 
149 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 90.33 ทอง 5 โรงเรียนหนองหลวงศึกษา 1. นายฐิติ  โพธิเสน
2. นายธนากรณ์  กินนะศรี
3. นายนนทพันธ์  ชูแก้ว
4. นายพงศกร  วงค์อนุ
5. เด็กชายวรชิต  หอมพันนา
6. นายศิวกร  สิงห์เสนา
7. นายศุภชัย  วรชุน
8. นายสุทธิภัทร  เติมสุธา
 
1. นายชนะกร  นาตรีชน
2. นายทนงศักดิ์  เอี้ยวเฮง
3. นายไวพร  ดาบพิมพ์ศรี
 
150 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 87.55 ทอง 23 โรงเรียนหนองหลวงศึกษา 1. นายกิตติศักดิ์  อัครสานีย์
2. นายธนพล  คุณวงค์
3. นายพีรพงษ์  ทาปลัด
4. นายวทัญญู  แวงวรรณ
5. นายอมรเทพ  พันธ์คำ
6. นายอำพันธ์ยุทธ  เหนือโพธิ์ทอง
 
1. นายชนะกร  นาตรีชน
2. นายวิระพล  ทองจรัส
3. นายทนงศักดิ์  เอี้ยวเฮง
 
151 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 85.6 ทอง 13 โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 1. นางสาวกมลชนก  อุ่นคำ
2. นางสาวกรรณิการ์  ผุยอ่อน
3. นางสาวกัญญาลักษ์  จอมศรี
4. นางสาวจินตะหรา  ผากงคำ
5. นางสาวดวงแข  บุญช่วย
6. นายติณหภัทร  นิจจันทร์พันศรี
7. นางสาวนฤมล  รัตนะ
8. นางสาวรัชนีกร  ใจจงภักดิ์
9. นางสาวสุจิตรา  สมบัติมี
10. นางสาวเพ็ญพิชชา  โกสิงห์
 
1. นายศุภชัย  ยศตะโคตร
2. นางสาวพฤกษา  ปากหวาน
3. นางพนาวัลย์  งอสอน
 
152 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 85 ทอง 6 โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1. เด็กหญิงชลดา  มณีบู่
2. เด็กหญิงชลธิชา  บุญวัน
3. เด็กหญิงนิตยา  บุญเลิศ
4. เด็กหญิงศศิภา  ขันละ
5. เด็กหญิงศิริวรรณ  แซ่เอ็ง
 
1. นางบุญเพ็ญ  ศรีพรหมษา
2. นางสาวจิรัชญา  แก้วฝ่าย
 
153 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 67.8 ทองแดง 37 โรงเรียนสว่างแดนดิน 1. นางสาวฐิติวรดา  พระธรรม
2. นายทัศสินัย  เสนปัญจะ
3. นางสาวนริศรา  คุณบุราณ
4. นางสาวริศา  สัจจะมณี
5. นางสาววริศรา  อังครุด
 
1. นางปรีดา  ตวนชัยภูมิ
2. นางพรสวรรค์  พรหมโสภา
 
154 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 88.6 ทอง 5 โรงเรียนบ้านนาสีนวล 1. นางสาวชลิดา  มนตรี
2. นางสาววรรณภา  บุราโส
3. นางสาววันวศิน  ปินัง
 
1. นางสาวกอนแก้ว  จันทะเกษ
2. นางสาวนฤมล  ดวงดูสัน
 
155 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 64 ทองแดง 23 โรงเรียนสว่างแดนดิน 1. นางสาวทิพวรรณ  เหาะเหิน
2. นางสาวอรรัมภา  เคนสีลา
3. นางสาวเปมิกา  สุวรรณวงษ์
 
1. นางประกายคำ  มีพรหม
2. นางสาวเทวีรัตน์  ขันทีท้าว
 
156 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 75.5 เงิน 47 โรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงนงลักษณ์   มีชัย
2. เด็กหญิงนัญธิญา  จุลบาท
3. เด็กหญิงมณีบุษย์  แก้วก่า
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  จันเทพ
2. นางวัลยา  บรรจุทรัพย์
 
157 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 84.2 ทอง 35 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1. นางสาวจารุวรรณ  พันธุ์โพธิ์
2. นายธีระเดช  ลาสุวรรณ
3. นางสาวพัสราพร  แสงเพชร
 
1. นางณิชากร  โสภาพร
2. นางสาวกุลนิตย์  เคนศรี
 
158 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 95 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลสุวรรณเทน 1. เด็กหญิงณัฐชุตา  ทาบุดดา
2. เด็กชายพรเทวา  ขยันกิจ
 
1. นางสาวกมลมาศ  พลสีลา
2. นางสาวจิรวรรณ  สาระด่วน
 
159 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 75 เงิน 24 โรงเรียนสว่างแดนดิน 1. เด็กหญิงพิมพ์รัตน์  บุตรชาติ
2. เด็กหญิงศิริพร  ชินทะวัน
 
1. นางภัชราภรณ์  แก้วแสนเมือง
2. นางสาวศรีสมร  มากเกื้อหนุน
 
160 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 69 ทองแดง 39 โรงเรียนสว่างแดนดิน 1. เด็กหญิงกวินธิดา  สินอยู่
2. เด็กหญิงอัญชนา  พรหมเสนา
 
1. นายวุฒิวัฒน์  สาขามุละ
2. นางสาวอังคณา  คำศรี
 
161 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 87 ทอง 4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1. นางสาวปณิดา   สรวงศิริ
2. นางสาวอาทิตยา  กล้าหาญ
 
1. นางสาวกิริยา  ทิพมาตย์
2. นางสาวนิภาพร   อะรมชื่น
 
162 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 92 ทอง 5 โรงเรียนธรรมบวรวิทยา 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  เหมะธุลิน
2. เด็กชายศุภกันต์  บุตรสะอาด
 
1. นางสุภาพร  พันสิทธิ์
2. นายผาสุข  นาโควงค์
 
163 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 79 เงิน 13 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1. นางสาวภิญณัฏฐ์  บุริงาม
2. นางสาววราภรณ์   เหลือผล
 
1. นางสาวนิภาพร   อะรมชื่น
2. นายภานุพงษ์   สุวรรณรงค์
 
164 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 1. นายปัญญาชัย  ขันธ์พัฒน์
2. นายสหฤทธิ์  จำปาทอง
 
1. นางสาวสุวัลณา  ศิริเวช
2. นายสิทธิพร  ประทุม
 
165 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 93 ทอง 4 โรงเรียนสว่างแดนดิน 1. เด็กชายธราเทพ  คำจันทร์
2. เด็กหญิงรวินันท์  ประกายมั่นตระกูล
 
1. นายนคร  โคตรโสภา
2. นายณัฐวุฒิ  นนสุราช
 
166 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 75.4 เงิน 33 โรงเรียนสว่างแดนดิน 1. เด็กชายคณิศร  ตรีศาสตร์
2. เด็กชายอชิตพล  สุกาวงศ์
 
1. นายนคร  โคตรโสภา
2. นายวัชรากรณ์  เบ้าจันทึก
 
167 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 74 เงิน 34 โรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์ 1. นายจักรกริช  เสวะนา
2. นายภานุรุจ  ภพวงษา
 
1. นายโชคชัย  เศษอาจ
2. นายประทวน  ครุฑนอก
 
168 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 84 ทอง 9 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1. นายกรพงษ์   ดวงสุภา
2. นายจักรวรรดิ์  โสนาเรือ
 
1. นางสาวกิริยา   ทิพมาตย์
2. นางสาวมาลิณี  แก้วเกิดมี
 
169 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 80 ทอง 14 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 1. เด็กหญิงขวัญณิชา  เจริญชัย
2. เด็กหญิงชลาทร  นันทา
3. เด็กหญิงอภิสรา  ศรีมุกดา
 
1. นายสานิต  โลบภูเขียว
2. นางจิตรฤทัย  ดีโท
 
170 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 80 ทอง 5 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1. นางสาวพรนภา  โสมไชย
2. นางสาวพิชญาภา   ภูสมสาย
3. นางสาววาสนา  ประจักษ์วงศ์
 
1. นายอภิวัฒน์  อ่อนสุระทุม
2. นายชัชพงศ์  พรหมวิชัย
 
171 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 86 ทอง 21 โรงเรียนสว่างแดนดิน 1. นางสาวตติยา  แก้วมุงคุณ
2. นายอาณัติ  ชุมสีวัน
 
1. นายไสว  หงษ์ภูมี
2. นางสาววิภานี  ศิริพลบุญ
 
172 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 66.8 ทองแดง 32 โรงเรียนหนองหลวงศึกษา 1. เด็กชายศรันย์  จันทร์เลิศ
2. เด็กหญิงสุธาดา  ทองนาเมือง
3. เด็กชายอนุวัฒน์  สารบรรณ
 
1. นายรังสรรค์   วงศ์ษา
2. นางสาวอัญชลี  หมู่มาก
 
173 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 78.2 เงิน 19 โรงเรียนหนองหลวงศึกษา 1. นางสาวภัทรวรรณ   เกล้าพิมาย
2. นายสหัสวรรษ  ทาลุน
3. นายสิริวัฒน์  ธงศรี
 
1. นายรังสรรค์   วงศ์ษา
2. นายสุชาติ  สาระกุล
 
174 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 70 เงิน 16 โรงเรียนส่องดาววิทยาคม 1. เด็กชายคณัศนันท์  นามประมา
2. เด็กชายธีระศักดิ์  มูลคม
3. เด็กชายพรรษกร  บุรานนท์
 
1. นายปริวรรต  ฟองอ่อน
2. นายฉัตรดนัย  สุวรรณรงค์
 
175 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 95 ทอง 6 โรงเรียนส่องดาววิทยาคม 1. นายธีระพงษ์  แก้วหยาด
2. นายพลนิกร  ราชชมภู
3. นายภานุวัฒน์  คำภู
 
1. นายปริวรรต  ฟองอ่อน
2. นายฉัตรดนัย  สุวรรณรงค์
 
176 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 82 ทอง 13 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1. เด็กชายนราวิชญ์  จันทะรังษี
2. เด็กชายรัชนาท  ศิริคุณ
3. เด็กชายวัชระพงษ์  วงศ์พรม
 
1. นางสาวดวงพร  คำภูแสน
2. นางสาววัชราพร  ศรีสร้อย
 
177 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 72 เงิน 39 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1. นางสาวบุรีรัตน์  สอนสิงห์ไชย
2. นางสาววสุนันท์  ศรีสร้อย
3. นายเจนภพ  ทวีชัย
 
1. นายธวัฒชัย  หอมแพน
2. นางสาววัชราพร  ศรีสร้อย
 
178 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3 70 เงิน 9 โรงเรียนสว่างแดนดิน 1. เด็กชายจักรพงศ์  แสงคำปาน
2. เด็กชายสุกฤษฎิ์  โคตรพัฒน์
3. เด็กชายโรจน์ศักดิ์  ทินนา
 
1. นายสุรศักดิ์  แสงจันทร์
2. นายอธิราช  ชิณเทศ
 
179 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 74 เงิน 15 โรงเรียนหนองหลวงศึกษา 1. นายจตุรงค์  บุ้งทอง
2. นายธนศักดิ์  เหลือหลาย
3. นายสิทธิศักดิ์   โทบุตร
 
1. นายรังสรรค์   วงศ์ษา
2. นางสาวมินตรา  ใจศิริ
 
180 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 82 ทอง 39 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 1. เด็กชายณัฐพงศ์  ชมภูเขา
2. เด็กหญิงมะปราง  มะลาศิล
3. เด็กชายไตรยากร  สุขประโคน
 
1. นางสาวยุพิน  ปัญญาประชุม
2. นายวรพงษ์  บุตรชารี
 
181 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 85 ทอง 9 โรงเรียนลำปลาหางวิทยา 1. นายชินกร  เจ๊ะซาว
2. นายต่อศักดิ์  มีผล
3. นายศิวพล  จันทร์เกตุ
 
1. นายอดิศักดิ์  กะพุทธา
 
182 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 92 ทอง 7 โรงเรียนสว่างแดนดิน 1. นางสาวบุศชบา  ทิพเนตร
2. เด็กหญิงสิริอาภา  วงค์ละคร
3. นางสาวสุรดา  จันดาวงศ์
 
1. นางเพ็ญศรี  เกษเพชร
2. นางโชคอาจิณ  อาคะราช
 
183 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสว่างแดนดิน 1. นางสาวภัคจิรา  จันดา
2. นายสุทธิพงษ์  สุราชา
3. นางสาวอรัญญา  มิ่งมิตรวัน
 
1. นางเพ็ญศรี  เกษเพชร
2. นางโชคอาจิณ  อาคะราช
 
184 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 74 เงิน 53 โรงเรียนสว่างแดนดิน 1. เด็กหญิงจิดาภา  ชาแสน
2. เด็กหญิงชลลดา  ชาคำลอด
3. เด็กชายนนทนันท์  พร่ำยี
4. เด็กชายนนทวัฒน์  ผ่านชมภู
5. เด็กหญิงวิภาดา  ฉาบไธสง
6. เด็กหญิงสุกัญญา  แก้ววันนา
 
1. นางเพ็ญศรี  เกษเพชร
2. นางเปี่ยมจันทร์  วงษ์ประชุม
3. นายสิริวัฒน์  หนองน้ำ
 
185 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 75 เงิน 55 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1. นางสาวกมลวรรณ  หอมวงศ์
2. นางสาวจิราภา  ฐานพรม
3. นายภูมินทร์  แก้วไพศาล
4. นางสาวมาริสา  วิถี
5. นางสาววิภารัตน์  ถินราช
6. นางสาวศศิธร  สุวรรณไชยรบ
 
1. นางศรีสุธา  ราชชมภู
2. นางมณีวรรณ  สุวรรณโน
3. นางสุนทราพร  ศรีวรกุล
 
186 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 70 เงิน 54 โรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยา 1. เด็กชายณัฐชัย  ประทุมเนตร
2. เด็กชายธีรชัย  ไพคำนาม
3. เด็กหญิงเจนจิรา  แก้วคุณเลิศ
 
1. นายนราดล  นวลมณี
2. นางสาวสมพร  เชื้อสุภา
 
187 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 76.5 เงิน 52 โรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยา 1. นายพัสกร  รั่วไธสง
2. นางสาวศศิธร  สาธุชาติ
3. นางสาวอรัญญา  โพธิ์ทอง
 
1. นางหทัย  พจนา
2. นางนารี  พรมนิต
 
188 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 91 ทอง 8 โรงเรียนหนองหลวงศึกษา 1. เด็กหญิงฐานิกา  คุณวงค์
2. เด็กหญิงณัฏฐินี  ชนะกิจ
3. เด็กหญิงนิธิวดี  พลตื้อ
 
1. นางแววยุรี  ใบภักดี
2. นางสาวศกลวรรณ  ฝุ่นเงิน
 
189 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองหลวงศึกษา 1. นางสาวชนันญา  อนันตภักดิ์
2. นางสาวปณิดา  สระอุบล
3. นางสาวสุทธิดา  บรรดาศักดิ์
 
1. นางแววยุรี  ใบภักดี
2. นางสาวศกลวรรณ  ฝุ่นเงิน
 
190 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 81 ทอง 39 โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา 1. เด็กหญิงน้ำหวาน  แสดกระโทก
2. เด็กหญิงอทิติญา  เรืองจันทร์
3. เด็กหญิงเข็มอัปสร  หอมสมบัติ
 
1. นางสาววรรณา  ไขลายหงษ์
2. นางสาวจิรปรียา  หมายมี
 
191 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 83 ทอง 34 โรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยา 1. นางสาวจันทนี  นามโคตร
2. นางสาวนิภา  ชื่นอุรา
3. นางสาวอริสา  ไพคำนาม
 
1. นางหทัย  พจนา
2. นายอภิสิทธิ์  ทนคำดี
 
192 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนลำปลาหางวิทยา 1. นายจรัสวงศ์  ฝ่ายรีย์
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  คำสิงห์
3. เด็กหญิงวิภาวดี  จันทะเกษ
 
1. นางเกวลิน  แก้วฝ่าย
2. นางรัตนา  เวียงวงษ์
 
193 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 92.8 ทอง 7 โรงเรียนลำปลาหางวิทยา 1. นางสาวภาวิดา  โพพาลิตร
2. นางสาววิลัยพร  นาไชยเวียง
3. นายอิสระ  สุราชขวัญ
 
1. นางรัตนา  เวียงวงษ์
2. นางเชาวนันท์  แสนบัณฑิต
 
194 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 84 ทอง 29 โรงเรียนหนองหลวงศึกษา 1. เด็กหญิงธิญากรณ์  มลศิลป์
2. เด็กหญิงวันวิสา  ศรีสุข
3. เด็กชายอนาวิล  บุญเกื้อ
 
1. นายณชพัฒน์  ดุลยลา
2. นางสาวศิริสกุล  มาตตายา
 
195 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 73 เงิน 51 โรงเรียนหนองหลวงศึกษา 1. นางสาวกัญญาณัฐ  แสงกล้า
2. นางสาวนราทิพย์  แม้นหมาย
3. นางสาววิลาวัณย์  ทรัพย์ผาด
 
1. นายณชพัฒน์  ดุลยลา
2. นางสาวจอมทอง  อบอุ่น
 
196 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 87 ทอง 23 โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 1. นางสาวชุติมา  นารินรักษ์
2. เด็กหญิงญาณิศา  สัพโส
3. นางสาวสิริยากร  นารินรักษ์
 
1. นางพัทธรา  โนนคู่เขตโขง
2. นางสาวสุภารัตน์  ปาละลี
 
197 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 95 ทอง 4 โรงเรียนสว่างแดนดิน 1. นายกฤษดา  หว่างเค็ง
2. นางสาวนิติยา  ภาคภูมิ
3. นางสาวอรวี  ศรีสมรักษ์
 
1. นางสาวจีระวรรณ  ศิริขันธ์
2. นายสิริวัฒน์  หนองน้ำ
 
198 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง 1. นายศรัทธาทิพย์  เหล่าบุดดี
 
1. นางไพรวัลย์  นาขมิ้น
 
199 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนเทพสวัสดิ์วิทยา 1. เด็กชายธีรวัฒน์  เรืองโรจน์
 
1. นายวิชัย  ทองประภา
 
200 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 69 ทองแดง 30 โรงเรียนบะฮีวิทยาคม 1. นางสาวนุ้นประภา  หนูแก้ว
2. นางสาวปนัดดา  มะโนรักษ์
3. นางสาวแววใจ  ถินนาวัน
 
1. นางประภาพรรณ  สุนันธรรม
2. นางกาญจนา  คานเพชรทา
 
201 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 69 ทองแดง 15 โรงเรียนบะฮีวิทยาคม 1. นายนพรุจ  ศรีสร้อย
 
1. นางซารัญฏา  ผลจันทร์
 
202 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 19 โรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยา 1. เด็กชายชนานนท์  เย็นยิ้ม
 
1. นายสุกลพัฒน์  การร้อย
 
203 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 72 เงิน 30 โรงเรียนบะฮีวิทยาคม 1. เด็กชายเด่นชัย  คำปิตะ
 
1. นางสุรีย์ภรณ์  นารินทร์
 
204 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 83 ทอง 15 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 1. เด็กหญิงชนาภา  ทำบุญ
 
1. นางสาวทัศนีย์  กุละสีโท
 
205 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 92 ทอง 4 โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1. นางสาวพัชรพร  แก้วคำแสน
 
1. นางบุญเพ็ญ  ศรีพรหมษา
 
206 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 72 เงิน 21 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 1. นายทักษพล  พิพม์บุปผา
 
1. นายปภังกร  ตะพิมพ์
 
207 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 75 เงิน 6 โรงเรียนบะฮีวิทยาคม 1. นายณัฐชัย  หุนติราช
2. นายเจษฎาภรณ์   วะชุม
 
1. นายนนท์  สมใจเพ็ง
2. นายอำนวย  อามาตรมนตรี
 
208 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 82 ทอง 7 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 1. นางสาวประภัสสร  อุตวงษา
2. นางสาวสุนันธินี  จันทรวงค์
 
1. นายสานิต  โลบภูเขียว
2. นายภัทรพล  บุตรโคษา
 
209 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 74 เงิน 27 โรงเรียนบะฮีวิทยาคม 1. เด็กชายทรงพล   ก้อนแพง
2. เด็กชายเจษฎากร  เพื่อนใบลี
 
1. นางสาวเยาวเรศ  ซีแพง
2. นางสาวพวงทอง  ศรีประภา
 
210 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 88 ทอง 17 โรงเรียนสว่างแดนดิน 1. เด็กชายชนกานต์  ศีลจรรยา
 
1. นายพุฒิพงศ์   พลแพงขวา
 
211 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6 81.66 ทอง 38 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 1. นายสลาตัน  จงรัก
 
1. นายศราวุฒิ  พลเยี่ยม
 
212 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 86 ทอง 24 โรงเรียนอนุบาลภัทรวรรณ 1. เด็กชายธีรโชติ  จำปาเล็ก
 
1. นายสุธาวัช  นวลอึ่ง
 
213 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.4-ม.6 91.33 ทอง 12 โรงเรียนสว่างแดนดิน 1. นายปฏิยุทธ์   นามเดช
 
1. นายมงคล  สินธนันชัย
 
214 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 85.86 ทอง 22 โรงเรียนสว่างแดนดิน 1. เด็กหญิงฉัตรมาดา  รักษากุมาร
 
1. นายพุฒิพงศ์   พลแพงขวา
 
215 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.4-ม.6 82.8 ทอง 34 โรงเรียนสว่างแดนดิน 1. เด็กชายศตวรรษ   นาเมืองรักษ์
 
1. นายมงคล  สินธนันชัย
 
216 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 94 ทอง 7 โรงเรียนสว่างแดนดิน 1. นายพัฒนพล  เหมะธุลิน
 
1. นายพุฒิพงศ์   พลแพงขวา
 
217 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.4-ม.6 91.67 ทอง 25 โรงเรียนสว่างแดนดิน 1. นายภูมิเดช   มั่นคง
 
1. นายมงคล  สินธนันชัย
 
218 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.6 87.05 ทอง 4 โรงเรียนสว่างแดนดิน 1. นางสาวกัญญาภัค   ธิโสภา
2. นางสาวกัณฐิกา  จันทชิต
3. นางสาวกัลยารัตน์   สารสุวรรณ์
4. นางสาวจันจิรา   คำภู
5. นางสาวจิรัชญา   ประการแก้ว
6. นายจิรเมธ   แสงวงค์
7. นายชนะชล  วงค์แก้ว
8. นางสาวชลลดา   ไชยวารี
9. นายธนบดี  แก่นท้าว
10. นายนพนันท์  รักษาชาติ
11. เด็กหญิงนารีรัตน์  อนาวรรณ์
12. นายปฏิยุทธ์   นามเดช
13. นางสาวปรมาพร   สายสุด
14. เด็กหญิงปวันรัตน์   อ้วนอินทร์
15. นางสาวพรชิตา   สุวรรณโถง
16. เด็กหญิงพรชิตา   หาริตะวัน
17. นายพัฒนพล  เหมะธุลิน
18. นางสาวพิมชนก   สอนเสนา
19. นายพีรณัฐ  พลอำนวย
20. นายภูมิเดช   มั่นคง
21. นายมณัฐพล  หนูเขียว
22. นายรัฐพล   แจ้งใบ
23. นางสาววัลย์ลดา  เป้าจันทึก
24. นายวิธวัฒน์   สมรัตน์
25. นายศตวรรษ   นาเมืองรักษ์
26. นางสาวศุภจันทร์   สายยาพัด
27. นายสหฤทธิ์  นิคร
28. เด็กหญิงอภิรตา   อัศวบริรักษ์กูล
29. นางสาวอัญชลิกา   เหมหาญ
30. นางสาวอารยา   ทุมมารักษ์
 
1. นายมงคล  สินธนันชัย
2. นางพรทิพย์  สินธนันชัย
3. นางนิ่มนวล  แสงวงค์
4. นางสาวสุกัญญา  นามธรรม
5. นางสาวสุดาวรรณ์  จันทร์กลิ่น
6. นางขันแก้ว  เกตรักษ์
7. นายพุฒิพงศ์   พลแพงขวา