สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 23 (สกลนคร) [กลุ่ม สพม.สกลนคร 1]

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ
จังหวัดบุรีรัมย์
ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนพิทยาคม 1. นายวรเทพ   พึ่งสมยา
2. เด็กชายสุริโย   ศรีสุวรรณ
3. เด็กชายอภิสิทธิ์   อุปติ
 
1. นายนวรัตน์   พรหมจักร
2. นางรุ่งสว่าง  จันทรวีระกุล
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1. นางสาวสุดารัตน์  พลปลัด
 
1. นางไพรัตน์  ดงบัง
 
3 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 95.5 ทอง 7 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1. นายกัสมา  พันธุกาง
2. นายอติวรรษ  สีตะวัน
3. นายเกียรติภูมิ  สาระพรม
 
1. นายเดชอุดม  ไชยวงศ์คต
2. นายรอบรู้  ด่างเกษี
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1. นางสาวชนกนันท์  สมบูรณ์
2. นายไชยวัฒน์  ไชยสุระ
 
1. นายสหชัย  สุวรรณการ
2. นางสาวสุนิสา  ภูเวียนวงค์
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 95 ทอง 6 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. นางสาวทอฝัน  ยศรักษา
2. นางสาววิรัญญา  บ้านเนิน
 
1. นางสาวปิยวรรณ  ชโลธร
2. นางสาวพัสตาภรณ์  สวรรค์พร
 
6 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1. เด็กชายสรยุทธ   ยุคลา
2. เด็กหญิงอัณศยา  สุวรรณแสง
 
1. นางรัชดาพร  สดใส
2. นายนพรัตน์  ขาวพิมพ์
 
7 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 95 ทอง 5 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1. นางสาวชลลดา  คิดค้า
2. นายพิริยะ  ตระกูลวาง
 
1. นายพรชัย  สิทธิศักดิ์
2. นางศิรินาฎ  ลุนจักร
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1. นางสาวณัชชา  สอนสมนึก
2. เด็กหญิงปภาวรินท์  นรสาร
3. เด็กหญิงปวีณา  สอนสมนึก
4. เด็กหญิงพัชราภา  พลเหตุ
5. เด็กหญิงภาณุมาศ  วรดี
6. นางสาวมาระดี  บัวระบัติ
7. เด็กหญิงศิโรรัตน์   นิวงษา
8. นางสาวสาวิณี  ศรีรักษา
9. เด็กหญิงออมสิน  ทุ่มโมง
10. นางสาวเขมิกา  หนองกุ่ม
 
1. นางเพ็ญศรี  จิ่มอาษา
2. นางวาศนา  อัคราช
3. นางสาวสุภาภรณ์  ศรีรักษา
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 94 ทอง 10 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. เด็กหญิงฐิติพร  พิทักษ์ศฤงคาร
 
1. นางจิราภรณ์   พรหมสาขา ณ สกลนคร
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 94 ทอง 13 โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา 1. นางสาวกฤติยา  กิ้วลาดแยง
 
1. นายรัตนพล  คำเพชร
 
11 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโพนพิทยาคม 1. นายนครินทร์   มหาชัย
2. นางสาวพัชรีญา   อดทน
3. นายภูธเนศ   คึมยะราช
 
1. นายนวรัตน์   พรหมจักร
2. นายสิทธิพงษ์  จันทร์สว่าง
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 93.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1. เด็กชายจตุรวิทย์  แก้วหาวงค์
2. นายณัฐพงศ์  ยาสาชัย
3. เด็กชายตุลกูล  ชารีพร
4. เด็กชายตุลธร  ชารีพร
5. นายสุริยันต์  ขันธรรม
 
1. นายเจษฎา  งอยจันทร์ศรี
2. นางพิไลวรรณ  สีหามาตย์
3. นางพรพิรุณ  งอยจันทร์ศรี
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 93.6 ทอง 14 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. เด็กหญิงญนันทพร    ลีประเสริฐสุนทร
2. เด็กชายวินทกานต์   นามประกาย
 
1. นางญาจิตต์   เมตุลา
2. นางลัดดาวรรณ์   ใจกลาง
 
14 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 93.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี 1. นางสาวกิตติญา  คำงาม
2. นางสาวชลธิชา  เม็ดอำมาตย์
3. นางสาวสุพัตรา  ลิ้นแก้ว
 
1. นางปิยวดี  สิงห์ทองไชย
2. นางสาวจิราภรณ์  พลราชม
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 93 ทอง 10 โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1. นางสาวจารุวรรณ  จำนงค์ไทย
 
1. นางมาริษา  เศียรกระโทก
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 93 ทอง 17 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  อุดมเดชาเวทย์
 
1. นางเสาวนีย์  วงศ์วิชิต
 
17 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 92.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา 1. นายชลทิต  วรพงษ์
2. นายธีรภัทร์  มุศิริ
3. นายปิยะวุฒิ  ลาพันธ์
4. นายวัชระ  วิลาศรี
5. นายสุรชาติ  เจริญสุข
6. นายเกียรติศักดิ์  ภาอาษา
 
1. นายสุชาติ  ธุระพระ
2. นายจักรี  วงศ์อักษร
3. นายนิกร  โสรินทร์
 
18 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 92.66 ทอง 11 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. นางสาวณัฐฌา  วิภาคะ
2. นางสาวพรกนก  วงศ์สีดา
3. นางสาวพรรณพัตรษา  เพ็งเก่ง
4. นางสาวอภิชญา  ขจรเกษ
5. นางสาวแก้วตา  ระวิโรจน์
 
1. นางสาวพัสตาภรณ์  สวรรค์พร
2. นางสาวปิยวรรณ  ชโลธร
 
19 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 92.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. นางสาวชาลิสา  ศูนย์ศร
 
1. นางสาวพัสตาภรณ์  สวรรค์พร
 
20 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. นางสาวจุฬารัตน์  สูตรชัย
2. นายธนิต   ธนะคำดี
3. นายสุขวัฒน์   ขวาละคร
4. นายสุวิช   บุบผาชาติ
5. นางสาวหทัยกาญจน์  สินสุขเจริญ
 
1. นางตติญา   กาญจะนะกันโห
2. นายณพัชร  เอกภูมิพัฒ
 
21 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 92 ทอง 41 โรงเรียนด่านม่วงคำพิทยาคม 1. นางสาวภัทรวรรณ  หล้าพรหม
2. นายสุริยา  ศรีนา
 
1. นางสาวเจนจิรา  ลูกอินทร์
2. นางสาวจันทกร  สืบสาว
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. นายศิรวิทย์  ผันพลี
 
1. นางสาวเบญจมาภรณ์  คำจุมพล
 
23 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 92 ทอง 4 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1. นางสาวกฤชกร   สุวรรณเจริญ
 
1. นางสาววันวิสา  ประสพดี
 
24 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 92 ทอง 17 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  รักษ์ชน
2. เด็กหญิงธิดาทิพย์  ไชยหาญ
3. เด็กหญิงอรอินทุ์  ติกขะปัญโญ
 
1. นางวิไล  ชมภูราษฎร์
2. นางเพ็ญศิริ  วงศ์นรา
 
25 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 91.34 ทอง 7 โรงเรียนดงมะไฟวิทยา 1. เด็กหญิงขวัญชนก  กระจังทอง
2. เด็กหญิงภัทรพรรณ  ไชยเทพ
 
1. นางสาวสดใส  ชุมปัญญา
2. MissLiu  Lanlan
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 91.33 ทอง 12 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. นายภราดล  สมผล
 
1. นางสาวเบญจมาภรณ์  คำจุมพล
 
27 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 91 ทอง 33 โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี 1. นายกิตติพงษ์  จันทร์ทอง
 
1. นายอำพล  พิลาตัน
 
28 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 91 ทอง 18 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์  พิมพ์มีลาย
 
1. นางสาวอมรรัตน์  พจนา
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 91 ทอง 7 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. นางสาวกรณิศ  เทือกเพีย
2. นางสาวกันยกร  ศรีระดา
3. เด็กชายกิตติณัฏฐ์  คำแสนพันธ์
4. นางสาวจริยา   โคตรผาย
5. นางสาวจิรนันท์  สุขประเสริฐ
6. นายจิรายุ  คำทะเนตร
7. เด็กหญิงจุฑามาศ  เหง้าน้อย
8. เด็กชายฐิติวัฒน์  ฮ่มป่า
9. เด็กหญิงณัฐชา  โฮมวงศ์
10. นางสาวณัฐธิดา  เอื้ออารีย์กุล
11. นายณัฐวุฒิ  พุ่มโพธิ์ทอง
12. นางสาวณัฐสุดา  หลักชัย
13. เด็กชายธนภัทร  นิธิสรรพสิทธิ
14. นางสาวธนิยาภรณ์  บุระเนตร
15. นายธัญพิสิษฐ์  สุจริต
16. นางสาวนภสร  พงษ์ชลนิฤมล
17. นางสาวนภเกตน์  โคตรชุม
18. นางสาวนีระนุช  วรชินา
19. เด็กชายปฏิภาณ  บุญคุ้ม
20. นายปรเมศวร์  หาญจำปา
21. นายปัณณวิทย์  จันทเสนา
22. เด็กหญิงปิยรัตน์  ครุธตำคำ
23. นางสาวปิยะสุดา  เสนสุข
24. นายรณกฤต  ตันติวิไล
25. นางสาวรุจิรดา  แสงสีดา
26. นางสาววราลักษณ์  แสนปุชุม
27. นายวัชรพล  วงศ์สาพาน
28. นายวาทยากร  อุ่นใจ
29. นางสาวสาริศา  พรหมสาขา ณ สกลนคร
30. เด็กชายอภิชัย  โพธิ์นัย
31. นางสาวอาริษา  พรมราช
32. นายเลิศลักษณ์  วรรณชัย
 
1. นายประจักษ์  อุ่นใจ
2. นางวิลัยภรณ์  บุณโยทยาน
3. นายสายฝน  กุละนาม
4. นายณพัชร  เอกภูมิพัฒ
5. นายธีรภัทร์  น้อยสา
6. นายกิตติ  นันตะสุข
7. นางอรัญญา  แสงสิริวิชโย
8. นายปฐวีกานต์  บินอารีย์
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 91 ทอง 6 โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1. เด็กชายธนาทิพย์  แสนคำ
 
1. นายทองพูล  พันธ์เลิศ
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 91 ทอง 18 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1. นายสุริยันต์  ขันธรรม
 
1. นายเจษฎา  งอยจันทร์ศรี
 
32 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโพธิแสนวิทยา 1. นางสาวฐิตาพา  อุ่มจันทร์สา
 
1. นางสาวณัฐริกา  อุปพงษ์
 
33 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 91 ทอง 15 โรงเรียนร่มเกล้า 1. เด็กชายพรศักดิ์  ผาด่านแก้ว
 
1. นายระวี  ศรีคำมุล
 
34 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 90.6 ทอง 13 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. นางสาวมัสติกา  กุลสอนนาน
 
1. นางสาวปาลิกา  พืชสิงห์
 
35 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 90.6 ทอง 24 โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี 1. นางสาวธัญญารัตน์  แสงเจริญ
2. นางสาวปพิชญา  ปาสังทอง
3. นางสาวแจ่มใส  ภูดี
 
1. นายไกรษร  ดีขะมาตย์
2. นางพวงชมภู  สิงหศิริ
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90.33 ทอง 8 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1. นางสาวสุพรรณิการ์  สุสวดโม้
 
1. นายประเสริฐ  แสงสิริวิชโย
 
37 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 90.19 ทอง 8 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. นางสาวชมพูนุช  กนกอนันต์
2. เด็กชายฐิติภิศุทธิ์  สุวรรณมงคล
 
1. นางนิตยา  บุญรักษา
2. นางสาวนิศากร  วังคำ
 
38 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 90 ทอง 11 โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา 1. นางสาวสุภาวิณี  พรมวันดี
 
1. นางขวัญยืน  อธิศิริกุล
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 90 ทอง 14 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1. เด็กหญิงนภาพร  กิมาลี
2. เด็กหญิงพชรพรพรรณ  ศรีสุธรรม
3. เด็กหญิงพรพิมล  มงคล
4. นางสาวมณีรินทร์  ลีลาชัย
5. เด็กหญิงเนตรนภา  เสื้อก่านคำ
 
1. นางสาวจิตรลดา  ยุงไธสง
2. นายชวัลวิชญ์  ทิพราช
 
40 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 90 ทอง 17 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. เด็กชายรติพล  สุคำภา
 
1. นางเสาวนีย์  วงศ์วิชิต
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 90 ทอง 8 โรงเรียนร่มเกล้า 1. นายณภัทร   ร่วมสุข
 
1. นายระวี  ศรีคำมุล
 
42 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 90 ทอง 11 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. นางสาวธารทิพย์  ดีวันไชย
2. นางสาววิชิตา  ศรีบัวเทศ
 
1. นางสาวปิยวรรณ  ชโลธร
2. นางสาวพัสตาภรณ์  สวรรค์พร
 
43 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 90 ทอง 6 โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา 1. เด็กหญิงบุษบา  ดีโยธา
2. เด็กหญิงปิยะนันท์  กันธุ
3. เด็กหญิงสุกัญญา  นารถชมสา
 
1. นายสุคนธ์  ภูชำนิ
2. นายภาณุพงษ์  ทิพย์สุวรรณ
 
44 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 90 ทอง 5 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  จันทรังษี
2. เด็กหญิงสลุตา  นงค์แสน
3. เด็กหญิงเบญจวรรณ  จันทรังษี
 
1. นางปัญจพร  แสนภูวา
 
45 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 90 ทอง 5 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. นายภูธน  เกษมสานต์
 
1. นางสาววิสุชาธิดา  เครือสุวรรณ
 
46 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 89.7 ทอง 7 โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา 1. นางสาวหนึ่งธิดา  ต่ายเนาว์ดง
 
1. นางวรรณคนา  บุญเนาว์
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 89.17 ทอง 26 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1. เด็กชายรุ่งคุณ  รังสินารา
 
1. นายประเสริฐ  แสงสิริวิชโย
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 89 ทอง 9 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. นางสาวธิดารัตน์   คำเอื้อ
2. นางสาวศุภรัตน์   ไชยรบ
3. นางสาวสุธาศินี   ต้นเงิน
4. นางสาวอัญลดา   สอนวงษา
5. นางสาวเพชรดา   บัวผัน
 
1. นางเตือนตา   ศรีอัจฉริยะกุล
2. นางเกษมณี   เรืองเพชร
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 89 ทอง 14 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1. เด็กหญิงดวงฤทัย  ราชคำ
 
1. นางสาววรรณนิภา  ทับพิลา
 
50 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1. เด็กชายอตินันธ์  พันลำภักดิ์
 
1. นางวิภารัตน์  คู่คิด
 
51 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 89 ทอง 10 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1. นายดนตรี  ม่อมพะเนาว์
2. นายธงชัย  อุ่มจันทร์สา
3. นางสาวนภาพร  คำสงค์
4. นายปฏิภาร  เภาโพธิ์
5. นางสาวรัตนา  ถิถา
 
1. นายเจษฎา  งอยจันทร์ศรี
2. นายบดินทร์  นารถโคษา
3. นางพรพิรุณ  งอยจันทร์ศรี
 
52 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง 11 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1. เด็กหญิงเมธิกา  จิตรเจริญวรกิจ
 
1. นายเจษฎา  งอยจันทร์ศรี
 
53 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 88.7 ทอง 11 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1. นางสาวชลธิชา  มนศิลป์
 
1. นางสุดใจ  สุนทรส
 
54 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  เหง้าน้อย
 
1. นางวิลัยภรณ์  บุณโยทยาน
 
55 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 88.64 ทอง 11 โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1. เด็กหญิงกันตา  ระแสนพรหม
2. นางสาวอริสา  ปะระทัง
 
1. นางสาวบุษบา  ลือวันคำ
2. นางสาวอัมพิกา  พรหมพิทักษ์กุล
 
56 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88.33 ทอง 5 โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา 1. นางสาวกรรณิภา  นามวงศ์ชัย
 
1. นายสมเกียรติ  สมรฤทธิ์
 
57 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 88.17 ทอง 8 โรงเรียนโพธิแสนวิทยา 1. เด็กชายธีวัฒน์  อุปพงษ์
2. เด็กชายรัฐภพ  อิ่มบุญสุ
 
1. นายโรจนศักดิ์   อินทนน
2. นางรัตดาภรณ์  แสงสว่าง
 
58 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 88.01 ทอง 14 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1. นายวิศาล   เรียมแสน
2. นางสาวศุภลักษณ์   คำมุงคุณ
3. นางสาวเพชรพกา   อ่อนสองชั้น
4. นางสาวเพชรลดา   จิตอัคคะ
5. นางสาวเพ็ญพิสุทธ์   พรมอ้วน
 
1. นายกฤษฎากร  เกริกกานต์กุล
2. นายชัชพงศ์   ไพยเสน
 
59 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 88 ทอง 12 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. นางสาวจินดามณี  มีพรหม
2. นางสาวประทานพร  บุญลี
3. นางสาวพนิตนันท์  แก้วคำแจ้ง
4. นางสาวศศินิภา  ช่วยรักษา
5. นางสาวเมธานัน  อัคราช
 
1. นายสายฝน  กุละนาม
2. นางชุติมา  รายณะสุข
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88 ทอง 17 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สกลนคร 1. นางสาวพิมลภรณ์  ลีคำงาม
 
1. นางคุณัญญา  พาชอบ
 
61 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 88 ทอง 9 โรงเรียนด่านม่วงคำพิทยาคม 1. นางสาวนิภา  มุลเมืองแสน
2. นางสาวศิวพร  ไชยวงศ์คต
3. นางสาวอาทิตยา  อาป้อง
 
1. นางสาวถนอม  ถิ่นตองโขบ
2. นางวราภรณ์  พลราชม
 
62 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 88 ทอง 18 โรงเรียนด่านม่วงคำพิทยาคม 1. เด็กหญิงจิรภรณ์  สุขสบาย
2. เด็กหญิงอรอนงค์  บุตรโคษา
3. เด็กหญิงแพรชมพู  อินธิกาย
 
1. นางเนตรนภา  อินธิแสน
2. นางจารุวรรณ   สุรินทร์
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 87.33 ทอง 4 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1. เด็กชายรุ่งคุณ  รังสินารา
 
1. นายประเสริฐ  แสงสิริวิชโย
 
64 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 87 ทอง 11 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1. เด็กหญิงญาณิศา  บาลโคตรคุณ
2. เด็กชายพงศพัศ  แสงวงค์
3. เด็กชายพีระพัส  แสงวงค์
4. เด็กหญิงศศิชา  จำเริญ
5. เด็กหญิงสุจิรา  วงค์นาตาล
 
1. นางวาสนา  ตันมูล
2. นางสาวจิตรลดา  ยุงไธสง
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 87 ทอง 9 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  แสนสุข
2. เด็กชายกันตพงศ์  คุณเลี้ยง
3. เด็กชายจิตติ  สิทธิ
4. เด็กชายจุฑาภัทร  ศรีทอง
5. เด็กหญิงญาดา  สุวรรณา
6. เด็กชายณปภัช  วุฒิจิรา
7. เด็กชายนัฐกร  ตะนัน
8. เด็กหญิงรุ่งทิวา  ปานบุญเกิด
9. เด็กชายวีระศักดิ์  บุญแสน
10. เด็กชายสิปปกร  ยิ่งธงชัย
11. นายเจตรินทร์  จันทร์เหลือง
12. เด็กชายเอกภาพ  ศรีสมัย
 
1. นายวิทยา  บุตรดาวงษ์
2. นายประเสริฐ  แสงสิริวิชโย
3. นางยุพาพร   บุญใบ
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 87 ทอง 6 โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา 1. นายนฤดล  กุลสอนนาน
2. นางสาวปาลิตา  นุ่มอนงค์
3. นายพงศ์พัทธ์  นีอำมาตย์
4. นายพงษ์เดช  วงศ์อินทร์อยู่
5. นางสาวพิมพ์ชนก  วงศ์สีดา
6. นางสาวรสสุคนธ์  ผาคำลือ
7. นางสาวสุธิตรา  แง้นาเหนือ
8. นางสาวอรพรรณ  แสงทองดี
 
1. นายสมเกียรติ  สมรฤทธิ์
2. นางสาวเมวีญา  อดทน
 
67 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 87 ทอง 5 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1. เด็กหญิงรัญชด์   หิรัญ
 
1. นายชัชพงศ์  ไพยเสน
 
68 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. นางสาวณัชชนก  ประมวลเจริญกิจ
 
1. นางสาวธัญชญา  กระจายกลาง
 
69 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 87 ทอง 13 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. เด็กหญิงกฤษณา  มาลาทอง
2. นางสาวณัฐปัณชญา  ทุมรินทร์
3. เด็กหญิงปภาวรินทร์  ไชยตะมาตย์
4. เด็กหญิงวริศรา  บุตรแสนคม
5. เด็กหญิงศิรดา  สายสมร
 
1. นางสาวอรอุมา  แสงสว่าง
2. นางสาวดารากุล  ชุมปัญญา
 
70 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1. นางสาวฐิติยา  ช่วยจันทร์ดี
2. นายศิวากร   ศิริธรรม
 
1. Mr.Yasunari  Kawaminami
2. นายทศพร   วรสาร
 
71 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 87 ทอง 4 โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา 1. นายศิวกานต์  จิปอมจา
2. นายอนุกูล  งอยปัดพันธ์
 
1. นางสุพราว  หาญมนตรี
2. นายวัฒนศิลป์  เชื้อคมตา
 
72 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 86.9 ทอง 24 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. เด็กชายจิรายุ  อนันตธนรัตน์
2. เด็กชายณัฐกิตติ์  ทองส่งโสม
3. เด็กชายธนิศ  บับพาน
4. นายธัญ  หมุดเงิน
5. เด็กชายภาณุพงษ์  สินธุกุม
6. เด็กชายภูรินทร์  จิตจักร
7. นายรชานนท์  ธิติมูล
8. เด็กชายรัชพล  กันโฮมภู
 
1. นายสถาพร  เดชโฮม
2. นายนัฐพล  นามวงค์เนาว์
3. นางพรพิศ  ผิวหอม
 
73 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 86.8 ทอง 43 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1. นายจักรินทร์  นันสุนี
2. นายนำพล  ไชยเวียน
3. นางสาวพิชชานันท์  สกุลทอง
4. นางสาววรรณภา  วงศ์จีน
5. นางสาวสุภาวดี  ชวาลา
6. นางสาวสุวพิชชา  อุปพงษ์
7. นางสาวสุวิมล  พลไชย
8. นายอนุกูล  สอนสมนึก
9. นายอาทิตย์  ลามเพ็ญ
10. นายอุกฤษฎ์  คำพรมมา
 
1. นายวีระพงษ์  มนต์อินทร์
2. นางพัชรี  วงศ์ลุน
3. นางสาวพิมจันทร์  อุ่นทะยา
 
74 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 86.5 ทอง 19 โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1. นางสาวสุกฤษตา  กุดวงค์แก้ว
 
1. นางนงนุช  สีวาดมา
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 86 ทอง 9 โรงเรียนร่มเกล้า 1. นายณัฐพล  หล่อนสิ่ว
 
1. นายระวี  ศรีคำมุล
 
76 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 86 ทอง 5 โรงเรียนร่มเกล้า 1. นายคุณากร  ศรีมุกดา
2. นางสาวอธิษา  คำเพชร
 
1. นายพิเชษฐ  หาญมนตรี
2. นายธนายุทธ  ผายป้องนา
 
77 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 86 ทอง 18 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1. นางสาวชลิตา  แสนสุภา
2. นางสาวปารณีย์  คำทะเนตร
3. นางสาวศิริชล  ปุ่งคำน้อย
 
1. นางบุษบา  แสงวงค์
2. นางนุพิศ  อัคพิน
 
78 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6 86 ทอง 4 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. นายกนิษฐภาดา  มาตราช
 
1. นางรัชดาภรณ์  รัตนโชติ
 
79 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 86 ทอง 24 โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา 1. เด็กชายภูมินทร์  มุงคุณ
 
1. นายอนุพงษ์  ยุรชัย
 
80 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 85.8 ทอง 23 โรงเรียนร่มเกล้า 1. เด็กชายธิชานันท์  วงศ์เครือศร
 
1. นายระวี  ศรีคำมุล
 
81 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 85.67 ทอง 6 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1. นางสาวชนาภา  การะคุณ
2. นางสาวทิฆัมพร   เมฆอ้อย
3. นายธนโชติ   ฐานทองดี
4. นางสาวปาริฉัตร  โมครัตน์
5. นางสาวสุวนันท์  ทองคำรัตน์
 
1. นางสาวภาวิณี  บุตรดี
2. นางสาวณิชชา  คีรีวรรณ์
 
82 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 85.66 ทอง 26 โรงเรียนร่มเกล้า 1. เด็กชายภาคภูมิ  นรินทร์นอก
 
1. นายระวี  ศรีคำมุล
 
83 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 85.6 ทอง 30 โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี 1. นางสาวกุลธิดา  ม่วงแก้ว
2. นางสาวพนิดา  ตาทิพย์
3. นางสาวเบญจมาศ  หงษ์ตะใน
 
1. นางสาวจุรารัตน์  อัครพิน
2. นางสาวทรรศนันทน์  พรมประศรี
 
84 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.4-ม.6 85.08 ทอง 41 โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล ๓ 1. นายกรพจน์  รมราศรี
 
1. นายนฤดล  วาดเมือง
 
85 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 85 ทอง 11 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  พรหมสาขา ณ สกลนคร
2. เด็กหญิงสุพิชชา   พลทามูล
 
1. นางสาวภาวิณี  บุตรดี
2. Mr.Yasunari  Kawaminami
 
86 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 85 ทอง 31 โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี 1. เด็กชายธีลพล  เพ็ชรไชย
2. เด็กหญิงพรทิพย์  ภูหลักด่าน
3. เด็กหญิงวนิดา  วิระศรี
 
1. นายวัฒนชัย  พิมพ์เภา
2. นางสิริกมล  เสนาสุ
 
87 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 84.8 ทอง 17 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. นางสาวขวัญจิรา  ทุพแหม่ง
2. นางสาวจริญญา  มูลตองคะ
3. นายจิรศักดิ์  ทิพยะสุขศรี
4. นางสาวธนพร  วันทองสุข
5. นายนพดล  สุวรรณศรี
6. นางสาวปภิชญา  พานพินิจ
7. นางสาวประภาภรณ์  นาถาดทอง
8. นายพรเทพ  บุญทอง
9. นางสาววศินี  ธีรชัยมงคลกุล
10. นายวีระนนท์  จันทรังษี
 
1. นายปิยะพงษ์  ธรรมรักษ์
2. นายวราวิทย์  ทับทิม
3. ว่าที่พันตรีธงชัย  ประวีณานนท์
 
88 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 84.6 ทอง 39 โรงเรียนด่านม่วงคำพิทยาคม 1. นายธนากร  แสงวงค์
2. นางสาวรัตติญา  ผาด่านแก้ว
3. นางสาวหนึ่งนภา  ลือแก้วมา
 
1. นางเนตรนภา  อินธิแสน
2. นางรุ่งทิพย์  วิเศษ
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.5 ทอง 20 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. เด็กหญิงฟาตูมาตา  เนเบ้
 
1. นางสาวเบญจมาภรณ์  คำจุมพล
 
90 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.4-ม.6 84.5 ทอง 27 โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล ๓ 1. นายเรืองศักดิ์  พลราชม
 
1. นางกาญจนา  คิง
 
91 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 84.2 ทอง 25 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1. นางสาวกนกวรรณ  ศิริเวช
2. นายชาญชัย  อุตวงค์ษา
3. นางสาวชาลิษา  ฮองต้น
4. นายพงษ์ทวี  ข่าขันมะลี
5. นางสาวภัทรวดี  บุณรังศรี
6. นางสาวมินตรา  วะชุม
7. นายฤทธิพร  ชะลูด
8. นายสุรสีห์  สังโวรี
 
1. นายวีระพงษ์  มนต์อินทร์
2. นางพัชรี  วงศ์ลุน
3. นางสาวพิมจันทร์  อุ่นทะยา
 
92 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 84.2 ทอง 47 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1. นางสาวจุฐามาศ  ศรีคราม
2. นางสาวชนิกานต์  ศรเหลือง
3. นางสาวณัฏฐนิชา  สกุลวงษ์
4. นางสาวณัฐฐิณีย์  ศรีคุณ
5. นายดุชกาล  จันทรังษี
6. นางสาวนันธิดา  นิครหล่อน
7. นางสาวพิมลพรรณ  นามสอน
8. นางสาวพิยดา  ม่อมพะเนาว์
9. นางสาวรัตน์นิดา  ราชราชา
10. นางสาวสานิตา  ยอจำปา
11. นางสาวสุนิตา  พรมนิล
12. นางสาวอริสา  หาญชัยศรี
 
1. นางมะลิวรรณ  หาญสุริย์
2. นางสาววันวิสา  กุลลินพล
 
93 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 84 ทอง 10 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1. นายกฤษธรากร  แก้วขวัญ
2. นางสาวฐิติพรรณ  โคตรผาย
3. นายศิริชัย  มูลชมภู
4. นายสรศักดิ์  ฤทธาพรม
5. นางสาวอรวรรณ  นันแพง
 
1. นางประภากร  พรหมโสภา
2. นางสาวสุพิชชา  เอื้ออารีย์กุล
 
94 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 84 ทอง 28 โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา 1. นางสาวนันธิดา  แก้วบุตร
 
1. นายรัตนพล  คำเพชร
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 84 ทอง 10 โรงเรียนร่มเกล้า 1. นายจักรพงษ์  เทศงามถ้วน
 
1. นายระวี  ศรีคำมุล
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 84 ทอง 14 โรงเรียนร่มเกล้า 1. เด็กชายธิชานันท์  วงศ์เครือศร
 
1. นายระวี  ศรีคำมุล
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 84 ทอง 10 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1. นางสาวธนารีย์  น้อยแสงศรี
 
1. นางวิภารัตน์  คู่คิด
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 84 ทอง 16 โรงเรียนร่มเกล้า 1. เด็กหญิงกฤติมา  โค้วสุวรรณ์
2. นายจักรพงษ์  เทศงามถ้วน
3. เด็กชายจักรพันธ์  สดกลาง
4. นายณภัทร  ร่วมสุข
5. นายณัฐพล  หล่อนสิ่ว
6. นายทศพล  พิมพ์แพง
7. เด็กชายธิชานันท์  วงศ์เครือศร
8. เด็กชายพรศักดิ์  ผาด่านแก้ว
9. นางสาวพิมพ์ประกาย  วงค์วรรศรี
10. เด็กชายพีระยุทธ  แก้วมะ
11. เด็กชายภาคภูมิ  นรินทร์นอก
12. เด็กชายรุ่งอรุณ  แก้วมะ
13. เด็กหญิงวิสุทธิ์ธิดา  ผาใต้
14. เด็กชายสรวิชญ์  ปรือทอง
15. นางสาวสุนิษา  กงพาน
 
1. นายระวี  ศรีคำมุล
2. นางพรสินี  ศรีคำมุล
3. นางสุดารัตน์  สารวัน
4. นางนงค์รักษ์  เคนไชยวงศ์
 
99 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 84 ทอง 26 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1. นางสาวจิรวดี  นารินรักษ์
2. นางสาวศรุตา  จันทรังษี
 
1. นางขนิษฐา  สุวรรณะ
2. นางสาวปณยา  มณีเนตร
 
100 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 84 ทอง 16 โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา 1. นางสาวจิตลดา  สายแสง
2. นางสาวศศิวิมล  แสนทวีสุข
3. นางสาวอรพิณญา  ใสยศาสตร์
 
1. นายสุคนธ์  ภูชำนิ
2. นายชาตรี  ไตรยราช
 
101 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 84 ทอง 24 โรงเรียนโพนพิทยาคม 1. นางสาวกมลฉัตร  วงค์สิงห์
2. นางสาวพัชรีญา  อ่อนหลง
3. นางสาวสุปรียา  วงศ์เจริญ
 
1. นางสุนันทา  บุตะลา
2. นางสาวสะคราญนิตย์  นามละคร
 
102 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 83.68 ทอง 23 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. นางสาวสุวโชค  บุระเนตร
 
1. นางทัศนีย์วรรณ  สามารถ
 
103 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 83.4 ทอง 9 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. เด็กชายชัยณรงค์  เอี้ยงลักขะ
2. เด็กหญิงณัฏฐนิชา  อุทัยสา
3. เด็กหญิงณัฐสุดา  สกลพิทักษ์
4. เด็กชายตุลาการ  งิ้วไชยราช
5. เด็กชายทรงยศ  ปาทาน
6. นางสาวธนัท  วรสิงห์
7. เด็กหญิงธรรมิกา  มีสูงเนิน
8. เด็กหญิงพรเพชร  สุขล้ำคณา
9. นางสาวพิมพ์พิชชา  บุตรละคร
10. เด็กหญิงรุ่งนภา  ขอเหนี่ยวกลาง
11. เด็กหญิงลภัสดา  คำแสนพันธ์
12. เด็กหญิงวนัชพร  โสรินทร์
13. เด็กหญิงสุพนิต  นามพิกุล
14. เด็กหญิงอิงลดา  สิงห์ลา
15. เด็กชายเจษฎากร  ประสงค์ดี
16. เด็กชายโยเซฟ  ศรีหาโคตร
 
1. นายเจษฎา  อินธิแสง
2. นางวีรวรรณ  ศรีนัครินทร์
3. นางสาวธัญญาเรศ  บุตราช
4. นายกฤษดากร  บรรลือ
5. นายสายฝน  กุละนาม
 
104 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 83 ทอง 5 โรงเรียนท่าแร่ศึกษา 1. นายธนากร  คำสงค์
2. นายพรสวัสดิ์  ศรีหาราช
3. นายภัทรดร  แสงพรมชาลี
 
1. นางรุ่งอรุณ  ถำวาปี
2. นางสาวชบาไพร  มนต์อินทร์
 
105 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 83 ทอง 13 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. นางสาวกาญจนันท์  ไชยชมภู
2. นางสาวจิราภา  กัลยาณลาภ
 
1. นางสาวณัฏฐ์นารี  ปิยะสมบูรณ์
2. นางสาวอภิญญา  นามแสง
 
106 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 83 ทอง 18 โรงเรียนโพนพิทยาคม 1. เด็กชายจิณณวัตร   แสงวงค์
2. เด็กชายนัฐวุฒิ  อุปคิ
3. เด็กชายศักดิ์ชลสิทธิ์  มั่นสกุล
 
1. นายนวรัตน์   พรหมจักร
2. นางลำไพ  โชคศรี
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 82.66 ทอง 39 โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1. นายวริทธินันท์  อินทวรรณ
 
1. นางทองม้วน  พันธ์เลิศ
 
108 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 82.5 ทอง 23 โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ก้อนดินจี่
2. เด็กหญิงวิสสุตา  วรสาร
3. เด็กชายเกรียงไกร  ภูแข็ง
 
1. นายเชาวนนท์  ชาทิพฮด
2. นางแจ่มจันทร์  วรสาร
 
109 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 82.3 ทอง 12 โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1. เด็กหญิงกุลยา  ทุนชัย
 
1. นางสาวธนันต์พร  ชุมปัญญา
 
110 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 82.2 ทอง 18 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. นางสาวรัตติยา  หลวงปราบ
 
1. นางสาวกีรติ  พลศักดิ์ขวา
 
111 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 82.2 ทอง 30 โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา 1. นายกวีวัธน์  มิทำมา
2. นายชลธีร์  ชาภูคำ
3. นายทักษิณ  สิงค์วงษา
4. นายธนพงษ์  ใยพันธ์
5. นายธนสินธุ์  กุลสอนนาน
6. นายธนายศ  พรหมภักดี
7. นายธีรภัทร์  เภาโพธิ์
8. นายภัทรพงษ์  เนืองทอง
9. นายอธิพัทธ์  อิ่มบุญสุ
10. นายอานนท์  เที่ยงมนต์
 
1. นายธีรนันท์  มินยะกากี
2. นายนพดล  ครสาย
3. นางสาวสุภาวรรณ  สุขะพันธ์
 
112 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 82 ทอง 39 โรงเรียนบ้านโพนแพงเจียรวนนท์อุทิศ 5 1. เด็กหญิงลัฐิกา  วระโงน
2. เด็กหญิงวิภาวลัย  ฮาบละคร
 
1. นางสาวอัจฉราภรณ์  จันทมาศ
2. นางสาวเจตสุดา  แร่ถ่าย
 
113 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 82 ทอง 32 โรงเรียนโพธิแสนวิทยา 1. นายชัชชล  ขวาธิจักร
2. นายนิธิพัฒน์  ศรีจันทร์
3. นายวรวุฒิ  ชัยทะ
 
1. นางเสาวรัตน์  ไชยต้นเทือก
2. นายเข็มเพชร  ศรีทอง
 
114 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 82 ทอง 8 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1. นายสมภพ   วงศ์เตชะ
 
1. นางวิภารัตน์  คู่คิด
 
115 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 82 ทอง 28 โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1. นายอัดธนนท์  กุดวงศ์แก้ว
 
1. นางทองม้วน  พันธ์เลิศ
 
116 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 82 ทอง 11 โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา 1. นายอนาวิล  แก้วมะ
2. นางสาวเนตรนภา  ครุฑธะกะ
 
1. นายนิกร  โสรินทร์
2. นางไอลดา  สิงหนสาย
 
117 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 82 ทอง 34 โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี 1. เด็กหญิงกุลธิดา  พระหันธงไชย
2. เด็กหญิงธิดา  นามบุญลือ
3. เด็กหญิงอริศรา  คานทอง
 
1. นางสาววิมลรัตน์  คำมุงคุณ
2. นางสาวมัลลิกา  สายสุรีย์
 
118 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 81.66 ทอง 14 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1. นางสาวรัตนา  ถิถา
 
1. นายเจษฎา  งอยจันทร์ศรี
 
119 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 81.4 ทอง 12 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1. เด็กหญิงกัญญาพัขร  ธงศรี
2. เด็กหญิงธวัลรัตน์  รู้บุญ
3. เด็กหญิงวรรณชนก  สุขสบาย
 
1. นางธิดารัตน์  ศักดิ์สุจริต
2. นางวนิดา  โคตรพิศ
 
120 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 81.34 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. นายจักรี  พาเสน่ห์
2. นางสาวณัฐกุล  คำเรืองศรี
3. นายวิกรชัย  พชรโชค
 
1. นายกรีฑา  ภูผาดแร่
2. นางสาวนิศากร  แก้วกิ่ง
 
121 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 81.33 ทอง 26 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1. เด็กชายรุ่งคุณ  รังสินารา
 
1. นางสาววันวิสา  ประสพดี
 
122 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6 81.33 ทอง 40 โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล ๓ 1. นายอัษฎา  โคตรผาบ
 
1. นางกาญจนา  คิง
 
123 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 81 ทอง 11 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. นายวศิน  วงศ์อามาตย์
 
1. นายสุรศักดิ์   เมตตาวิมล
 
124 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 81 ทอง 17 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1. นางสาวกนกพร  แก้วมา
2. นางสาวณัฐณิชา  ไพรเตี้ย
3. เด็กหญิงรัตนาพร  ไชยตมาตย์
 
1. นางธิดารัตน์  ศักดิ์สุจริต
2. นางวนิดา  โคตรพิศ
 
125 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 81 ทอง 27 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  ทิพกุล
2. เด็กหญิงกานต์ธีรา  ประจำถิ่น
3. เด็กหญิงพิมพรรณ  แสงวงค์
 
1. นางบุษบา  แสงวงค์
2. นางนุพิศ  อัคพิน
 
126 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 81 ทอง 42 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ชัยอำมาตย์
2. เด็กหญิงบัณฑิตา  วงค์เตชะ
3. เด็กหญิงรัตษะดาพร  เภาโพธิ์
4. เด็กหญิงสุชาดา  วงค์เตชะ
5. เด็กชายอัสนี  เกษมสานต์
6. เด็กหญิงอิษยา  บุตราช
 
1. นางกัลยา  เพชรพรรณ
 
127 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 81 ทอง 47 โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1. เด็กหญิงขวัญนรี  บัวคำ
2. เด็กหญิงเดือนเพ็ญ  จำปา
3. เด็กหญิงแสงดาว  สาเสน
 
1. นางสาวสุมณา  อุดม
2. นางสาวกานต์พิชชา  พิพิทธภัณฑ์
 
128 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.6 80.22 ทอง 25 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1. นางสาวกนกวรรณ  ศิริเวช
2. นายขจรศักดิ์  แถวไธสง
3. นางสาวจารุวรรณ  ม่อมพะเนาว์
4. นายชาญชัย  อุตวงค์ษา
5. นางสาวชาลิษา  ฮองต้น
6. เด็กชายณัฐนันท์  นนทะโชติ
7. นายณัฐวุฒิ  สุภรณ์
8. นางสาวปรียาภรณ์  อุตรทุม
9. นายพงษ์ทวี  ข่าขันมะลี
10. นายพฤหัส  วงศ์ศรีชา
11. นางสาวพิชชนันท์  สกุลทอง
12. นางสาวภัทรวดี  บุณรังศรี
13. เด็กชายภาณุพงษ์  สังวรดี
14. นายภาดล  วภักดิ์เพชร
15. เด็กชายภานุเทพ  พุ่งสิน
16. นางสาวมินตรา  วะชุม
17. นางสาวรจนพร  โสบุญ
18. นายฤทธิพร  ชะลูด
19. นางสาววรรณภา  วงศ์จีน
20. นางสาววิภาวี  พิทักษ์กุล
21. นายสันติกานต์  บุระวงค์
22. นางสาวสุธิดา  ศรีวงศ์
23. นางสาวสุภาวดี  ชวาลา
24. นางสาวสุวพิชชา  อุปพงษ์
25. นางสาวสุวิมล  พลไชย
26. นางสาวอทิตยา  พิทักษ์วาปี
27. เด็กชายอภิวุฒิ  กิตตินุวงศ์
28. นายอริญชย์  พิมพา
29. นายอาทิตย์  ลามเพ็ญ
30. นายโจนธารย์  นาโควงค์
 
1. นายวีระพงษ์  มนต์อินทร์
2. นางสาวพิมจันทร์  อุ่นทะยา
3. นางพัชรี  วงศ์ลุน
4. นายภุชงค์  วงศ์กัณหา
5. นางวนิดา  บิดร
 
129 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 80.2 ทอง 36 โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา 1. นางสาวจิดาภา  โลดแจ้ง
2. นางสาวพรสวรรค์  เถาชารี
3. เด็กหญิงวรรณภา  งามยะราช
 
1. นายอนุชา  มีภูคำ
2. นางสาวปิยนุช  แฮนหลุน
 
130 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 80 ทอง 11 โรงเรียนร่มเกล้า 1. นางสาวจิตรลดา  บุตรชาติ
2. นางสาวนันทนา  ผาใต้
3. นางสาวพรสกล  อินทรปานนท์
 
1. นางสาวจุฑามาศ  คำเพชรดี
2. นางสาวปรียาภัทร  เครือคำ
 
131 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง 22 โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1. นางสาวกชกร  แก้วบุญใส
2. นางสาวกฤษณ์ฤดี  นราวงษ์
 
1. นายอดุลย์ศักดิ์  สาริบุตร
2. นางสาวมนัสวี  ทบพักตร์
 
132 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 80 ทอง 26 โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา 1. เด็กหญิงเบญจรัตน์  มุงคุณ
 
1. นายรัตนพล  คำเพชร
 
133 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 80 ทอง 13 โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  ยศพิบูลย์
 
1. นายธนกฤต  จันลาวงศ์
 
134 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 80 ทอง 21 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. เด็กชายชนินทร์  กนกอนันต์
2. เด็กชายธนพล  จันทรัตน์
 
1. นายธีรพันธุ์  จันทบุตร
2. นางสาวณัฐริกา  ทองสมนึก