สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 23 (สกลนคร) [กลุ่ม สพม.สกลนคร 1]

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ
จังหวัดบุรีรัมย์
ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 53 เข้าร่วม 4 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1. นางสาววรรณศิริ  โฮเลช
 
1. นางสุดสาคร  ถึงนำมา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม 53 โรงเรียนร่มเกล้า 1. เด็กหญิงมัลลิกา  ชินบุตร
 
1. นางสุทธินันท์  บุตรดี
 
3 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 58 โรงเรียนร่มเกล้า 1. เด็กหญิงธันยพร  แสนเมือง
2. เด็กชายพิชิตพงษ์  โกมลศรี
3. เด็กหญิงศุภรดา  เหลืองชารี
 
1. นางสาวพรธิดา  สำเภาทอง
2. นางจิราภรณ์  แวววงค์
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 57 เข้าร่วม 54 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1. นางสาวนิศารัตน์  ปิยะนันท์
2. นางสาวปิยรัตน์  สาริกบุตร
 
1. นายกรกต  ลาดสุวรรณ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 54.1 เข้าร่วม 52 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. เด็กหญิงปุณยภา  จันทรพเนาว์
 
1. นางพรพิศ  ผิวหอม
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 39 เข้าร่วม 4 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. เด็กหญิงวริศรา  บานแย้ม
 
1. นางสาวอมรรัตน์  เทียมราช
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 48.5 เข้าร่วม 30 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. เด็กหญิงวรัญญา  ผึ้งเถื่อน
 
1. นายอลงกรณ์  ดำรงไทย
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 23 เข้าร่วม 24 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. นายกิตติศักดิ์  เอียดแก้ว
2. นายชิษณุพงศ์  กุลด้วง
3. นางสาวนิชาภา  ฮังกาสี
 
1. นายกฤษฎา  ด้วงติลี
2. นางสาวชลฤชา  คะสาราช
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 26.3 เข้าร่วม 61 โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา 1. นายนิลพัฒน์  เชื้อคมตา
 
1. นางนวพร  ใจจิตร
 
10 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 10 โรงเรียนโพธิแสนวิทยา 1. เด็กหญิงฐิตาพร  อุ่มจันทร์สา
 
1. นางสาวณัฐริกา  อุปพงษ์