สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 23 (สกลนคร) [กลุ่ม สพม.สกลนคร 1]

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ
จังหวัดบุรีรัมย์
ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ม.4-ม.6 63.2 ทองแดง 23 โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1. นางสาวพรรภษา  ศิหิรัญ
2. นายอนุวัฒน์  โททุมพล
 
1. นางสาวสุภัทตา  พรมลา
2. นางสาวกริกา  งามแสง
 
2 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 62.6 ทองแดง 37 โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1. เด็กหญิงชุตินันท์  ไตรราษฎร์
2. เด็กหญิงประภัสสร  ทิพย์คำมี
3. เด็กชายพรพินิจ  สาระชาติ
 
1. นายเสกสรร  จำปาอ่อน
2. นางปภัสสร  ข่วงทิพย์
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 75.63 เงิน 45 โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1. เด็กชายธันวา  ดีวันไชย
2. เด็กชายนวมินทร์  ทินบุตร
 
1. นางศุภัคชญา  ละครพล
2. นางสาวฤทัยรัตน์  รักษาภักดี
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 77.95 เงิน 43 โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1. นางสาวพิยะดา  โถปาคำ
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  ศรีสถาน
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 86.5 ทอง 19 โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1. นางสาวสุกฤษตา  กุดวงค์แก้ว
 
1. นางนงนุช  สีวาดมา
 
6 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง 22 โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1. นางสาวกชกร  แก้วบุญใส
2. นางสาวกฤษณ์ฤดี  นราวงษ์
 
1. นายอดุลย์ศักดิ์  สาริบุตร
2. นางสาวมนัสวี  ทบพักตร์
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 82 ทอง 28 โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1. นายอัดธนนท์  กุดวงศ์แก้ว
 
1. นางทองม้วน  พันธ์เลิศ
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 91 ทอง 6 โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1. เด็กชายธนาทิพย์  แสนคำ
 
1. นายทองพูล  พันธ์เลิศ
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 82.66 ทอง 39 โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1. นายวริทธินันท์  อินทวรรณ
 
1. นางทองม้วน  พันธ์เลิศ
 
10 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 75.8 เงิน 28 โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1. เด็กหญิงจันทราภรณ์   บุญยที
2. นางสาวจุฑารัตน์   สุพร
3. นางสาวนริศรา   แสงสิทธิ์
4. นางสาวปนัดดา   ประสงค์สุข
5. นางสาวภูพิงค์   อันทระบุตร
6. นางสาววิมลวรรณ   นิติยาโรจน์
 
1. นายพัลลภ  รักษาพล
2. นางสาวอุไรวรรณ  ทนุจันทร์
3. นางทองม้วน  พันธ์เลิศ
4. นางสาวสุกัญญา  โยธายุทธ
 
11 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 77.5 เงิน 25 โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1. นางสาวกุสุมา  สกุลลี
2. นายธนพล   ศรีมุกดา
3. นายธนัตถ์วรรณ  ริกำแง
4. นายนัฐวีร   ทู
5. นางสาวนุชนาท  ไชยแสง
6. นางสาวปานระพี   พรมรัตน์
7. นายวรพล   พองพรหม
8. นางสาวศิริภาพร  อินทร์คำน้อย
9. นางสาวสศิมา   ทะวิลา
10. นางสาวสิริภาพร    กันยา
11. นางสาวสุธากร   คงธนสัญญากุล
12. นางสาวสุพิชญา   พองพรหม
13. นางสาวสุภัสรา  บุญพา
14. นางสาวอทิติยา   ไพคำนาม
15. นางสาวอาทิตยา  โยธายศ
 
1. นายพัลลภ  รักษาพล
2. นางสาวอุไรวรรณ  ทนุจันทร์
3. นางทองม้วน  พันธ์เลิศ
4. ว่าที่ร้อยตรีวิโรจน์  แสนดวง
5. นายอดุลย์  เชิญบ่อแก
 
12 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 65.8 ทองแดง 38 โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1. เด็กหญิงชมพูเนกข์  ฐานะสุ
2. เด็กหญิงประภัสสร  กาญจนเกตุ
3. เด็กหญิงมานิตา  งามสิทธิ์
4. นายวิศวะ  ทนทา
5. นายอารยะ  พละสาร
 
1. นางอำภา  ศิริขันธ์
2. นายปรีดา  มองเพชร
 
13 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 71 เงิน 28 โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1. นางสาวกมลนัทธ์  อามาตย์ทอง
2. นายนเรนทร์  ราชคม
3. นางสาวบัณฑิตา  ลาวงศ์เกิด
4. นายภูธเนศวร์  ถึงนามลี
5. นางสาวรุจิรดา  โททุมพล
 
1. นายกงวิทย์  ศิริขันธ์
2. นายกฤษฏ์หิรัญ  ธนนันทน์นฤดน
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1. นางสาวสุดารัตน์  พลปลัด
 
1. นางไพรัตน์  ดงบัง
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 82.3 ทอง 12 โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1. เด็กหญิงกุลยา  ทุนชัย
 
1. นางสาวธนันต์พร  ชุมปัญญา
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 88.64 ทอง 11 โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1. เด็กหญิงกันตา  ระแสนพรหม
2. นางสาวอริสา  ปะระทัง
 
1. นางสาวบุษบา  ลือวันคำ
2. นางสาวอัมพิกา  พรหมพิทักษ์กุล
 
17 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1. นางสาวชนกนันท์  สมบูรณ์
2. นายไชยวัฒน์  ไชยสุระ
 
1. นายสหชัย  สุวรรณการ
2. นางสาวสุนิสา  ภูเวียนวงค์
 
18 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 93 ทอง 10 โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1. นางสาวจารุวรรณ  จำนงค์ไทย
 
1. นางมาริษา  เศียรกระโทก
 
19 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 56 โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1. เด็กหญิงจิรนันณ์  ขันบรรจง
2. เด็กหญิงณญาดา  เถาว์สอน
3. เด็กหญิงนันธิชา  บรรจงค์
4. เด็กหญิงบุญยวันต์  บรรจงค์
5. เด็กหญิงปลายฝน  แสนบรรดิษฐ
6. เด็กหญิงพิมพ์สุภา  พิมพ์โพธิ์
7. เด็กหญิงริสา  แก้วเกตสังข์
 
1. นางสาววีรญา  วรรณทอง
2. นางสาววสุนันท์  ทำนา
 
20 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 81 ทอง 47 โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1. เด็กหญิงขวัญนรี  บัวคำ
2. เด็กหญิงเดือนเพ็ญ  จำปา
3. เด็กหญิงแสงดาว  สาเสน
 
1. นางสาวสุมณา  อุดม
2. นางสาวกานต์พิชชา  พิพิทธภัณฑ์
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 90 ทอง 11 โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา 1. นางสาวสุภาวิณี  พรมวันดี
 
1. นางขวัญยืน  อธิศิริกุล
 
22 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 80.2 ทอง 36 โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา 1. นางสาวจิดาภา  โลดแจ้ง
2. นางสาวพรสวรรค์  เถาชารี
3. เด็กหญิงวรรณภา  งามยะราช
 
1. นายอนุชา  มีภูคำ
2. นางสาวปิยนุช  แฮนหลุน
 
23 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 71.5 เงิน 38 โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา 1. นางสาวจิตรกัญญา  งอยภูธร
2. นายชาลิสา  ชะนะแสบง
3. นายวรรลภย์  สีจันทึก
4. เด็กชายสิทธินนท์  นาคชมสา
5. นายเจริญชัย  ประกิ่ง
 
1. นายมนตรี  ล้ำเลิศ
2. นางสาวกนกอร  บุษปะฤกษ์
 
24 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 92.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา 1. นายชลทิต  วรพงษ์
2. นายธีรภัทร์  มุศิริ
3. นายปิยะวุฒิ  ลาพันธ์
4. นายวัชระ  วิลาศรี
5. นายสุรชาติ  เจริญสุข
6. นายเกียรติศักดิ์  ภาอาษา
 
1. นายสุชาติ  ธุระพระ
2. นายจักรี  วงศ์อักษร
3. นายนิกร  โสรินทร์
 
25 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 82 ทอง 11 โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา 1. นายอนาวิล  แก้วมะ
2. นางสาวเนตรนภา  ครุฑธะกะ
 
1. นายนิกร  โสรินทร์
2. นางไอลดา  สิงหนสาย
 
26 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 90 ทอง 6 โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา 1. เด็กหญิงบุษบา  ดีโยธา
2. เด็กหญิงปิยะนันท์  กันธุ
3. เด็กหญิงสุกัญญา  นารถชมสา
 
1. นายสุคนธ์  ภูชำนิ
2. นายภาณุพงษ์  ทิพย์สุวรรณ
 
27 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 84 ทอง 16 โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา 1. นางสาวจิตลดา  สายแสง
2. นางสาวศศิวิมล  แสนทวีสุข
3. นางสาวอรพิณญา  ใสยศาสตร์
 
1. นายสุคนธ์  ภูชำนิ
2. นายชาตรี  ไตรยราช
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 76.33 เงิน 25 โรงเรียนดงมะไฟวิทยา 1. เด็กหญิงสุวรรณนี  นุ่มนก
 
1. นายอรรถพล  พิมพา
 
29 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 91.34 ทอง 7 โรงเรียนดงมะไฟวิทยา 1. เด็กหญิงขวัญชนก  กระจังทอง
2. เด็กหญิงภัทรพรรณ  ไชยเทพ
 
1. นางสาวสดใส  ชุมปัญญา
2. MissLiu  Lanlan
 
30 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 92 ทอง 41 โรงเรียนด่านม่วงคำพิทยาคม 1. นางสาวภัทรวรรณ  หล้าพรหม
2. นายสุริยา  ศรีนา
 
1. นางสาวเจนจิรา  ลูกอินทร์
2. นางสาวจันทกร  สืบสาว
 
31 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 88 ทอง 9 โรงเรียนด่านม่วงคำพิทยาคม 1. นางสาวนิภา  มุลเมืองแสน
2. นางสาวศิวพร  ไชยวงศ์คต
3. นางสาวอาทิตยา  อาป้อง
 
1. นางสาวถนอม  ถิ่นตองโขบ
2. นางวราภรณ์  พลราชม
 
32 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 88 ทอง 18 โรงเรียนด่านม่วงคำพิทยาคม 1. เด็กหญิงจิรภรณ์  สุขสบาย
2. เด็กหญิงอรอนงค์  บุตรโคษา
3. เด็กหญิงแพรชมพู  อินธิกาย
 
1. นางเนตรนภา  อินธิแสน
2. นางจารุวรรณ   สุรินทร์
 
33 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 84.6 ทอง 39 โรงเรียนด่านม่วงคำพิทยาคม 1. นายธนากร  แสงวงค์
2. นางสาวรัตติญา  ผาด่านแก้ว
3. นางสาวหนึ่งนภา  ลือแก้วมา
 
1. นางเนตรนภา  อินธิแสน
2. นางรุ่งทิพย์  วิเศษ
 
34 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 74.7 เงิน 41 โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี 1. เด็กหญิงจันณิกา  โคตรเสนา
2. นางสาวนพรัตน์  สุลำนาจ
3. นางสาวปัทมพร  ศิรินัย
4. เด็กหญิงปุณยาพร  ระศิกา
5. เด็กชายยศพงษ์  เกษสาคร
6. เด็กหญิงรุ่งไพลิน  วงศ์วันศรี
7. นางสาวสุดารัตน์  โพธิ์ศรีขาม
8. เด็กหญิงอรวิภา  เพ็งลุน
9. เด็กหญิงเปมิกา  ตาลทรัพย์
10. นางสาวเพชรลดา  จิตรัตนดาพร
 
1. นายคงเดช  ทิพวัน
2. นางสาวศิรินภา  ตราทิพย์
3. นางสาวพัชรินทร์  พลเสนา
 
35 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 91 ทอง 33 โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี 1. นายกิตติพงษ์  จันทร์ทอง
 
1. นายอำพล  พิลาตัน
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 80 ทอง 13 โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  ยศพิบูลย์
 
1. นายธนกฤต  จันลาวงศ์
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 19 โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี 1. เด็กชายพิรวิทย์  พาสีทำ
 
1. นายธนกฤต  จันลาวงศ์
 
38 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 82.5 ทอง 23 โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ก้อนดินจี่
2. เด็กหญิงวิสสุตา  วรสาร
3. เด็กชายเกรียงไกร  ภูแข็ง
 
1. นายเชาวนนท์  ชาทิพฮด
2. นางแจ่มจันทร์  วรสาร
 
39 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 85.6 ทอง 30 โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี 1. นางสาวกุลธิดา  ม่วงแก้ว
2. นางสาวพนิดา  ตาทิพย์
3. นางสาวเบญจมาศ  หงษ์ตะใน
 
1. นางสาวจุรารัตน์  อัครพิน
2. นางสาวทรรศนันทน์  พรมประศรี
 
40 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 93.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี 1. นางสาวกิตติญา  คำงาม
2. นางสาวชลธิชา  เม็ดอำมาตย์
3. นางสาวสุพัตรา  ลิ้นแก้ว
 
1. นางปิยวดี  สิงห์ทองไชย
2. นางสาวจิราภรณ์  พลราชม
 
41 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 85 ทอง 31 โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี 1. เด็กชายธีลพล  เพ็ชรไชย
2. เด็กหญิงพรทิพย์  ภูหลักด่าน
3. เด็กหญิงวนิดา  วิระศรี
 
1. นายวัฒนชัย  พิมพ์เภา
2. นางสิริกมล  เสนาสุ
 
42 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 82 ทอง 34 โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี 1. เด็กหญิงกุลธิดา  พระหันธงไชย
2. เด็กหญิงธิดา  นามบุญลือ
3. เด็กหญิงอริศรา  คานทอง
 
1. นางสาววิมลรัตน์  คำมุงคุณ
2. นางสาวมัลลิกา  สายสุรีย์
 
43 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 90.6 ทอง 24 โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี 1. นางสาวธัญญารัตน์  แสงเจริญ
2. นางสาวปพิชญา  ปาสังทอง
3. นางสาวแจ่มใส  ภูดี
 
1. นายไกรษร  ดีขะมาตย์
2. นางพวงชมภู  สิงหศิริ
 
44 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 83 ทอง 5 โรงเรียนท่าแร่ศึกษา 1. นายธนากร  คำสงค์
2. นายพรสวัสดิ์  ศรีหาราช
3. นายภัทรดร  แสงพรมชาลี
 
1. นางรุ่งอรุณ  ถำวาปี
2. นางสาวชบาไพร  มนต์อินทร์
 
45 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 53 เข้าร่วม 4 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1. นางสาววรรณศิริ  โฮเลช
 
1. นางสุดสาคร  ถึงนำมา
 
46 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 88.7 ทอง 11 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1. นางสาวชลธิชา  มนศิลป์
 
1. นางสุดใจ  สุนทรส
 
47 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 72 เงิน 30 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1. เด็กชายอชิรวิชญ์  ภูธรเลิศ
 
1. นายพัฒนา  เครือคำ
 
48 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 81 ทอง 17 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1. นางสาวกนกพร  แก้วมา
2. นางสาวณัฐณิชา  ไพรเตี้ย
3. เด็กหญิงรัตนาพร  ไชยตมาตย์
 
1. นางธิดารัตน์  ศักดิ์สุจริต
2. นางวนิดา  โคตรพิศ
 
49 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 81.4 ทอง 12 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1. เด็กหญิงกัญญาพัขร  ธงศรี
2. เด็กหญิงธวัลรัตน์  รู้บุญ
3. เด็กหญิงวรรณชนก  สุขสบาย
 
1. นางธิดารัตน์  ศักดิ์สุจริต
2. นางวนิดา  โคตรพิศ
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 89 ทอง 14 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1. เด็กหญิงดวงฤทัย  ราชคำ
 
1. นางสาววรรณนิภา  ทับพิลา
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1. นางสาวณัชชา  สอนสมนึก
2. เด็กหญิงปภาวรินท์  นรสาร
3. เด็กหญิงปวีณา  สอนสมนึก
4. เด็กหญิงพัชราภา  พลเหตุ
5. เด็กหญิงภาณุมาศ  วรดี
6. นางสาวมาระดี  บัวระบัติ
7. เด็กหญิงศิโรรัตน์   นิวงษา
8. นางสาวสาวิณี  ศรีรักษา
9. เด็กหญิงออมสิน  ทุ่มโมง
10. นางสาวเขมิกา  หนองกุ่ม
 
1. นางเพ็ญศรี  จิ่มอาษา
2. นางวาศนา  อัคราช
3. นางสาวสุภาภรณ์  ศรีรักษา
 
52 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 89.17 ทอง 26 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1. เด็กชายรุ่งคุณ  รังสินารา
 
1. นายประเสริฐ  แสงสิริวิชโย
 
53 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90.33 ทอง 8 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1. นางสาวสุพรรณิการ์  สุสวดโม้
 
1. นายประเสริฐ  แสงสิริวิชโย
 
54 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 87.33 ทอง 4 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1. เด็กชายรุ่งคุณ  รังสินารา
 
1. นายประเสริฐ  แสงสิริวิชโย
 
55 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 87 ทอง 9 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  แสนสุข
2. เด็กชายกันตพงศ์  คุณเลี้ยง
3. เด็กชายจิตติ  สิทธิ
4. เด็กชายจุฑาภัทร  ศรีทอง
5. เด็กหญิงญาดา  สุวรรณา
6. เด็กชายณปภัช  วุฒิจิรา
7. เด็กชายนัฐกร  ตะนัน
8. เด็กหญิงรุ่งทิวา  ปานบุญเกิด
9. เด็กชายวีระศักดิ์  บุญแสน
10. เด็กชายสิปปกร  ยิ่งธงชัย
11. นายเจตรินทร์  จันทร์เหลือง
12. เด็กชายเอกภาพ  ศรีสมัย
 
1. นายวิทยา  บุตรดาวงษ์
2. นายประเสริฐ  แสงสิริวิชโย
3. นางยุพาพร   บุญใบ
 
56 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 76 เงิน 36 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1. เด็กหญิงณัฐมน  กิขุนทด
2. เด็กหญิงณัฐริกา  คำมีมิตร
3. เด็กหญิงธีริศรา  อุปรีย์
4. เด็กชายนพพร  ธิวะโต
5. เด็กหญิงปรีชวัลย์  พรมคำ
6. เด็กชายปัญญาวุฒิ  วงษาเนาว์
7. เด็กหญิงปิยธิดา  ไชยกว้าง
8. เด็กชายภัทรพี  พลไชย
9. เด็กชายภูริพัฒน์  แสนหูม
10. เด็กชายระพีพัฒน์  ทิพสุวรรณ
 
1. นายวีระพงษ์  มนต์อินทร์
2. นางพัชรี  วงศ์ลุน
3. นางสาวพิมจันทร์  อุ่นทะยา
 
57 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 86.8 ทอง 43 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1. นายจักรินทร์  นันสุนี
2. นายนำพล  ไชยเวียน
3. นางสาวพิชชานันท์  สกุลทอง
4. นางสาววรรณภา  วงศ์จีน
5. นางสาวสุภาวดี  ชวาลา
6. นางสาวสุวพิชชา  อุปพงษ์
7. นางสาวสุวิมล  พลไชย
8. นายอนุกูล  สอนสมนึก
9. นายอาทิตย์  ลามเพ็ญ
10. นายอุกฤษฎ์  คำพรมมา
 
1. นายวีระพงษ์  มนต์อินทร์
2. นางพัชรี  วงศ์ลุน
3. นางสาวพิมจันทร์  อุ่นทะยา
 
58 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 84.2 ทอง 25 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1. นางสาวกนกวรรณ  ศิริเวช
2. นายชาญชัย  อุตวงค์ษา
3. นางสาวชาลิษา  ฮองต้น
4. นายพงษ์ทวี  ข่าขันมะลี
5. นางสาวภัทรวดี  บุณรังศรี
6. นางสาวมินตรา  วะชุม
7. นายฤทธิพร  ชะลูด
8. นายสุรสีห์  สังโวรี
 
1. นายวีระพงษ์  มนต์อินทร์
2. นางพัชรี  วงศ์ลุน
3. นางสาวพิมจันทร์  อุ่นทะยา
 
59 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 81.33 ทอง 26 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1. เด็กชายรุ่งคุณ  รังสินารา
 
1. นางสาววันวิสา  ประสพดี
 
60 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 92 ทอง 4 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1. นางสาวกฤชกร   สุวรรณเจริญ
 
1. นางสาววันวิสา  ประสพดี
 
61 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 77.66 เงิน 10 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1. เด็กชายณัฐพงศ์   หันโพธิ์
 
1. นายเนติ์  มโนปัญญา
 
62 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 87 ทอง 5 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1. เด็กหญิงรัญชด์   หิรัญ
 
1. นายชัชพงศ์  ไพยเสน
 
63 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 88.01 ทอง 14 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1. นายวิศาล   เรียมแสน
2. นางสาวศุภลักษณ์   คำมุงคุณ
3. นางสาวเพชรพกา   อ่อนสองชั้น
4. นางสาวเพชรลดา   จิตอัคคะ
5. นางสาวเพ็ญพิสุทธ์   พรมอ้วน
 
1. นายกฤษฎากร  เกริกกานต์กุล
2. นายชัชพงศ์   ไพยเสน
 
64 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 85 ทอง 11 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  พรหมสาขา ณ สกลนคร
2. เด็กหญิงสุพิชชา   พลทามูล
 
1. นางสาวภาวิณี  บุตรดี
2. Mr.Yasunari  Kawaminami
 
65 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1. นางสาวฐิติยา  ช่วยจันทร์ดี
2. นายศิวากร   ศิริธรรม
 
1. Mr.Yasunari  Kawaminami
2. นายทศพร   วรสาร
 
66 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 75 เงิน 10 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1. นางสาวกัลยา   พรหมอารักษ์
2. นางสาวเบญจรัตน์   ผาสารคำ
 
1. นายทศพร   วรสาร
2. Mr.Yasunari  Kawaminami
 
67 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 85.67 ทอง 6 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1. นางสาวชนาภา  การะคุณ
2. นางสาวทิฆัมพร   เมฆอ้อย
3. นายธนโชติ   ฐานทองดี
4. นางสาวปาริฉัตร  โมครัตน์
5. นางสาวสุวนันท์  ทองคำรัตน์
 
1. นางสาวภาวิณี  บุตรดี
2. นางสาวณิชชา  คีรีวรรณ์
 
68 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 73.66 เงิน 18 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1. นายอริญชวิชญ์   บุสะอาด
 
1. นายทศพร   วรสาร
 
69 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 95 ทอง 5 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1. นางสาวชลลดา  คิดค้า
2. นายพิริยะ  ตระกูลวาง
 
1. นายพรชัย  สิทธิศักดิ์
2. นางศิรินาฎ  ลุนจักร
 
70 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 73.5 เงิน 28 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1. เด็กชายกฤษฎา  พันธุกาง
2. เด็กชายนชานนท์  แสงสุริยันต์
3. เด็กชายสุภธิษณ์  ศรีชาติ
 
1. นางสาวจารุณี  เรืองสวัสดิ์
2. นายพรชัย  สิทธิศักดิ์
 
71 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 95.5 ทอง 7 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1. นายกัสมา  พันธุกาง
2. นายอติวรรษ  สีตะวัน
3. นายเกียรติภูมิ  สาระพรม
 
1. นายเดชอุดม  ไชยวงศ์คต
2. นายรอบรู้  ด่างเกษี
 
72 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 81 ทอง 27 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  ทิพกุล
2. เด็กหญิงกานต์ธีรา  ประจำถิ่น
3. เด็กหญิงพิมพรรณ  แสงวงค์
 
1. นางบุษบา  แสงวงค์
2. นางนุพิศ  อัคพิน
 
73 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 86 ทอง 18 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1. นางสาวชลิตา  แสนสุภา
2. นางสาวปารณีย์  คำทะเนตร
3. นางสาวศิริชล  ปุ่งคำน้อย
 
1. นางบุษบา  แสงวงค์
2. นางนุพิศ  อัคพิน
 
74 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 72 เงิน 59 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1. นางสาวขนิษฐา  พลศักดิ์ขวา
2. นายนนทวัฒน์  คนเพียร
3. นางสาวศริตา  หนองระสาน
4. นางสาวสุลีพร  ปุ่งคำน้อย
5. นายอรงค์กรต  ศิริฟอง
6. นายเสกสรรค์  รอดอุตร์
 
1. นางบุษบา  แสงวงค์
2. นางนุพิศ  อัคพิน
 
75 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.6 80.22 ทอง 25 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1. นางสาวกนกวรรณ  ศิริเวช
2. นายขจรศักดิ์  แถวไธสง
3. นางสาวจารุวรรณ  ม่อมพะเนาว์
4. นายชาญชัย  อุตวงค์ษา
5. นางสาวชาลิษา  ฮองต้น
6. เด็กชายณัฐนันท์  นนทะโชติ
7. นายณัฐวุฒิ  สุภรณ์
8. นางสาวปรียาภรณ์  อุตรทุม
9. นายพงษ์ทวี  ข่าขันมะลี
10. นายพฤหัส  วงศ์ศรีชา
11. นางสาวพิชชนันท์  สกุลทอง
12. นางสาวภัทรวดี  บุณรังศรี
13. เด็กชายภาณุพงษ์  สังวรดี
14. นายภาดล  วภักดิ์เพชร
15. เด็กชายภานุเทพ  พุ่งสิน
16. นางสาวมินตรา  วะชุม
17. นางสาวรจนพร  โสบุญ
18. นายฤทธิพร  ชะลูด
19. นางสาววรรณภา  วงศ์จีน
20. นางสาววิภาวี  พิทักษ์กุล
21. นายสันติกานต์  บุระวงค์
22. นางสาวสุธิดา  ศรีวงศ์
23. นางสาวสุภาวดี  ชวาลา
24. นางสาวสุวพิชชา  อุปพงษ์
25. นางสาวสุวิมล  พลไชย
26. นางสาวอทิตยา  พิทักษ์วาปี
27. เด็กชายอภิวุฒิ  กิตตินุวงศ์
28. นายอริญชย์  พิมพา
29. นายอาทิตย์  ลามเพ็ญ
30. นายโจนธารย์  นาโควงค์
 
1. นายวีระพงษ์  มนต์อินทร์
2. นางสาวพิมจันทร์  อุ่นทะยา
3. นางพัชรี  วงศ์ลุน
4. นายภุชงค์  วงศ์กัณหา
5. นางวนิดา  บิดร
 
76 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 82 ทอง 39 โรงเรียนบ้านโพนแพงเจียรวนนท์อุทิศ 5 1. เด็กหญิงลัฐิกา  วระโงน
2. เด็กหญิงวิภาวลัย  ฮาบละคร
 
1. นางสาวอัจฉราภรณ์  จันทมาศ
2. นางสาวเจตสุดา  แร่ถ่าย
 
77 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6 81.33 ทอง 40 โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล ๓ 1. นายอัษฎา  โคตรผาบ
 
1. นางกาญจนา  คิง
 
78 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.4-ม.6 85.08 ทอง 41 โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล ๓ 1. นายกรพจน์  รมราศรี
 
1. นายนฤดล  วาดเมือง
 
79 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.4-ม.6 84.5 ทอง 27 โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล ๓ 1. นายเรืองศักดิ์  พลราชม
 
1. นางกาญจนา  คิง
 
80 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.4-ม.6 76 เงิน 42 โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล ๓ 1. นายบัณฑิต  สมนอก
 
1. นายภิรเดช  แก้วมงคล
 
81 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม 53 โรงเรียนร่มเกล้า 1. เด็กหญิงมัลลิกา  ชินบุตร
 
1. นางสุทธินันท์  บุตรดี
 
82 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 58 โรงเรียนร่มเกล้า 1. เด็กหญิงธันยพร  แสนเมือง
2. เด็กชายพิชิตพงษ์  โกมลศรี
3. เด็กหญิงศุภรดา  เหลืองชารี
 
1. นางสาวพรธิดา  สำเภาทอง
2. นางจิราภรณ์  แวววงค์
 
83 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 80 ทอง 11 โรงเรียนร่มเกล้า 1. นางสาวจิตรลดา  บุตรชาติ
2. นางสาวนันทนา  ผาใต้
3. นางสาวพรสกล  อินทรปานนท์
 
1. นางสาวจุฑามาศ  คำเพชรดี
2. นางสาวปรียาภัทร  เครือคำ
 
84 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 78.01 เงิน 16 โรงเรียนร่มเกล้า 1. นายณัฐภูมิ  งึ้มซา
2. นายภูมินทร์  ผาใต้
 
1. นายวีระพันธ์  จันทะจร
2. นางนารี  จันทะจร
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 60 ทองแดง 27 โรงเรียนร่มเกล้า 1. เด็กชายสรวิชญ์  ปรือทอง
 
1. นายระวี  ศรีคำมุล
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 84 ทอง 10 โรงเรียนร่มเกล้า 1. นายจักรพงษ์  เทศงามถ้วน
 
1. นายระวี  ศรีคำมุล
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 84 ทอง 14 โรงเรียนร่มเกล้า 1. เด็กชายธิชานันท์  วงศ์เครือศร
 
1. นายระวี  ศรีคำมุล
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 76 เงิน 16 โรงเรียนร่มเกล้า 1. เด็กหญิงวิสุทธิดา  ผาใต้
 
1. นายระวี  ศรีคำมุล
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 60 ทองแดง 16 โรงเรียนร่มเกล้า 1. นางสาวพิมพ์ประกาย  วงค์วรรศรี
 
1. นายระวี  ศรีคำมุล
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 90 ทอง 8 โรงเรียนร่มเกล้า 1. นายณภัทร   ร่วมสุข
 
1. นายระวี  ศรีคำมุล
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 86 ทอง 9 โรงเรียนร่มเกล้า 1. นายณัฐพล  หล่อนสิ่ว
 
1. นายระวี  ศรีคำมุล
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 74 เงิน 14 โรงเรียนร่มเกล้า 1. นายจักรพงษ์  เทศงามถ้วน
2. นายณภัทร  ร่วมสุข
3. นายณัฐพล  หล่อนสิ่ว
4. นางสาวพรรณารายณ์  พรมลา
5. เด็กชายพรศักดิ์  ผาด่านแก้ว
6. นางสาวพิมพ์ประกาย  วงค์วรรศรี
7. เด็กชายพีระยุทธ  แก้วมะ
8. นางสาวสุนิษา  กงพาน
 
1. นายระวี  ศรีคำมุล
2. นางพรสินี  ศรีคำมุล
3. นางนันทนา  มิตรสุภาพ
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 84 ทอง 16 โรงเรียนร่มเกล้า 1. เด็กหญิงกฤติมา  โค้วสุวรรณ์
2. นายจักรพงษ์  เทศงามถ้วน
3. เด็กชายจักรพันธ์  สดกลาง
4. นายณภัทร  ร่วมสุข
5. นายณัฐพล  หล่อนสิ่ว
6. นายทศพล  พิมพ์แพง
7. เด็กชายธิชานันท์  วงศ์เครือศร
8. เด็กชายพรศักดิ์  ผาด่านแก้ว
9. นางสาวพิมพ์ประกาย  วงค์วรรศรี
10. เด็กชายพีระยุทธ  แก้วมะ
11. เด็กชายภาคภูมิ  นรินทร์นอก
12. เด็กชายรุ่งอรุณ  แก้วมะ
13. เด็กหญิงวิสุทธิ์ธิดา  ผาใต้
14. เด็กชายสรวิชญ์  ปรือทอง
15. นางสาวสุนิษา  กงพาน
 
1. นายระวี  ศรีคำมุล
2. นางพรสินี  ศรีคำมุล
3. นางสุดารัตน์  สารวัน
4. นางนงค์รักษ์  เคนไชยวงศ์
 
94 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 86 ทอง 5 โรงเรียนร่มเกล้า 1. นายคุณากร  ศรีมุกดา
2. นางสาวอธิษา  คำเพชร
 
1. นายพิเชษฐ  หาญมนตรี
2. นายธนายุทธ  ผายป้องนา
 
95 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 76 เงิน 44 โรงเรียนร่มเกล้า 1. นางสาวทิพย์ยาภรณ์  ผาด่านแก้ว
2. นางสาวรัชนีกร  เดชป้องหา
3. นางสาววิจิตรา  มาละศรี
 
1. นางสาวสมฤทัย  อิ้มพัฒน์
2. นางทิพย์วิมล  นันตสุข
 
96 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 70 เงิน 29 โรงเรียนร่มเกล้า 1. เด็กชายจอมพล  พลราชม
2. เด็กหญิงศุธิดา  มุลเมืองแสน
3. เด็กหญิงอพิชญา  อุทัยวัฒน์
 
1. นางเบ็ญจวัลย์  คำภูษา
2. นางสาวรัตนพันธ์  คณะเมือง
 
97 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 68 ทองแดง 17 โรงเรียนร่มเกล้า 1. เด็กชายพีรวิชญ์  สอดศรี
 
1. นางสาวกัลยา  จะนู
 
98 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 72 เงิน 39 โรงเรียนร่มเกล้า 1. เด็กชายศิริโชค  ฮ่มป่า
 
1. นางเบ็ญจวัลย์  คำภูษา
 
99 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 73 เงิน 17 โรงเรียนร่มเกล้า 1. นายกันตพงศ์  ยางธิสาร
 
1. นางเบ็ญจวัลย์  คำภูษา
 
100 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 76 เงิน 22 โรงเรียนร่มเกล้า 1. เด็กชายณฐกร  จิตเย็น
2. เด็กชายศุภกิตติ์  แสนเฮ้า
 
1. นางเบ็ญจวัลย์  คำภูษา
2. นางสาวรัตนพันธ์  คณะเมือง
 
101 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 85.66 ทอง 26 โรงเรียนร่มเกล้า 1. เด็กชายภาคภูมิ  นรินทร์นอก
 
1. นายระวี  ศรีคำมุล
 
102 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 85.8 ทอง 23 โรงเรียนร่มเกล้า 1. เด็กชายธิชานันท์  วงศ์เครือศร
 
1. นายระวี  ศรีคำมุล
 
103 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 91 ทอง 15 โรงเรียนร่มเกล้า 1. เด็กชายพรศักดิ์  ผาด่านแก้ว
 
1. นายระวี  ศรีคำมุล
 
104 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 71 เงิน 39 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1. เด็กชายภาคิน  สาขา
2. นางสาวศิริประภา  ทองปิว
 
1. นางสาวสกลรัตน์   พูนทองอินทร์
2. นางวนิดา  คณะพล
 
105 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 71.3 เงิน 46 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1. นางสาวทิพย์สุดา  ศรีเพียชัย
2. นายพงษ์เลิศ  พรหมโคตร
3. นางสาวลลิตา  ร้อยต๊ะ
 
1. นางพรพิรุณ  งอยจันทร์ศรี
2. นางนวลจันทร์  ปะกิระคัง
 
106 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 90 ทอง 14 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1. เด็กหญิงนภาพร  กิมาลี
2. เด็กหญิงพชรพรพรรณ  ศรีสุธรรม
3. เด็กหญิงพรพิมล  มงคล
4. นางสาวมณีรินทร์  ลีลาชัย
5. เด็กหญิงเนตรนภา  เสื้อก่านคำ
 
1. นางสาวจิตรลดา  ยุงไธสง
2. นายชวัลวิชญ์  ทิพราช
 
107 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 84 ทอง 10 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1. นายกฤษธรากร  แก้วขวัญ
2. นางสาวฐิติพรรณ  โคตรผาย
3. นายศิริชัย  มูลชมภู
4. นายสรศักดิ์  ฤทธาพรม
5. นางสาวอรวรรณ  นันแพง
 
1. นางประภากร  พรหมโสภา
2. นางสาวสุพิชชา  เอื้ออารีย์กุล
 
108 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 87 ทอง 11 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1. เด็กหญิงญาณิศา  บาลโคตรคุณ
2. เด็กชายพงศพัศ  แสงวงค์
3. เด็กชายพีระพัส  แสงวงค์
4. เด็กหญิงศศิชา  จำเริญ
5. เด็กหญิงสุจิรา  วงค์นาตาล
 
1. นางวาสนา  ตันมูล
2. นางสาวจิตรลดา  ยุงไธสง
 
109 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 57 เข้าร่วม 54 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1. นางสาวนิศารัตน์  ปิยะนันท์
2. นางสาวปิยรัตน์  สาริกบุตร
 
1. นายกรกต  ลาดสุวรรณ
 
110 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 91 ทอง 18 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์  พิมพ์มีลาย
 
1. นางสาวอมรรัตน์  พจนา
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 74 เงิน 11 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1. นายนันทวุฒิ  ตันมูล
 
1. นางวิภารัตน์  คู่คิด
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1. เด็กชายอตินันธ์  พันลำภักดิ์
 
1. นางวิภารัตน์  คู่คิด
 
113 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 84 ทอง 10 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1. นางสาวธนารีย์  น้อยแสงศรี
 
1. นางวิภารัตน์  คู่คิด
 
114 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 21 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1. เด็กชายณภัทร    แก้วสมโรง
 
1. นางวิภารัตน์  คู่คิด
 
115 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 82 ทอง 8 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1. นายสมภพ   วงศ์เตชะ
 
1. นางวิภารัตน์  คู่คิด
 
116 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 76 เงิน 17 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1. เด็กหญิงเอกนุตตรีย์   กุลสอนนาน
 
1. นางวิภารัตน์  คู่คิด
 
117 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 68 ทองแดง 24 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1. นางสาวเพ็ญนภา   พังแสงสุ
 
1. นางวิภารัตน์  คู่คิด
 
118 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 93.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1. เด็กชายจตุรวิทย์  แก้วหาวงค์
2. นายณัฐพงศ์  ยาสาชัย
3. เด็กชายตุลกูล  ชารีพร
4. เด็กชายตุลธร  ชารีพร
5. นายสุริยันต์  ขันธรรม
 
1. นายเจษฎา  งอยจันทร์ศรี
2. นางพิไลวรรณ  สีหามาตย์
3. นางพรพิรุณ  งอยจันทร์ศรี
 
119 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 89 ทอง 10 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1. นายดนตรี  ม่อมพะเนาว์
2. นายธงชัย  อุ่มจันทร์สา
3. นางสาวนภาพร  คำสงค์
4. นายปฏิภาร  เภาโพธิ์
5. นางสาวรัตนา  ถิถา
 
1. นายเจษฎา  งอยจันทร์ศรี
2. นายบดินทร์  นารถโคษา
3. นางพรพิรุณ  งอยจันทร์ศรี
 
120 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 81.66 ทอง 14 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1. นางสาวรัตนา  ถิถา
 
1. นายเจษฎา  งอยจันทร์ศรี
 
121 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 91 ทอง 18 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1. นายสุริยันต์  ขันธรรม
 
1. นายเจษฎา  งอยจันทร์ศรี
 
122 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง 11 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1. เด็กหญิงเมธิกา  จิตรเจริญวรกิจ
 
1. นายเจษฎา  งอยจันทร์ศรี
 
123 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 84.2 ทอง 47 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1. นางสาวจุฐามาศ  ศรีคราม
2. นางสาวชนิกานต์  ศรเหลือง
3. นางสาวณัฏฐนิชา  สกุลวงษ์
4. นางสาวณัฐฐิณีย์  ศรีคุณ
5. นายดุชกาล  จันทรังษี
6. นางสาวนันธิดา  นิครหล่อน
7. นางสาวพิมลพรรณ  นามสอน
8. นางสาวพิยดา  ม่อมพะเนาว์
9. นางสาวรัตน์นิดา  ราชราชา
10. นางสาวสานิตา  ยอจำปา
11. นางสาวสุนิตา  พรมนิล
12. นางสาวอริสา  หาญชัยศรี
 
1. นางมะลิวรรณ  หาญสุริย์
2. นางสาววันวิสา  กุลลินพล
 
124 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 79 เงิน 35 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1. เด็กชายธนาลักษณ์  ยะวงษ์ศรี
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  เรืองวงค์
 
1. นางสาวประภัสศร  เวฬุวะนารักษ์
2. นางสาวปิยนาถ  กลิ่นดอกแก้ว
 
125 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1. เด็กชายสรยุทธ   ยุคลา
2. เด็กหญิงอัณศยา  สุวรรณแสง
 
1. นางรัชดาพร  สดใส
2. นายนพรัตน์  ขาวพิมพ์
 
126 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 79 เงิน 13 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1. นายพุทธิชัย  เกตุเอี่ยม
2. นายเจษฎาพร  ทองขันธ์
 
1. นางรัชดาพร  สดใส
2. นายนพรัตน์  ขาวพิมพ์
 
127 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 84 ทอง 26 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1. นางสาวจิรวดี  นารินรักษ์
2. นางสาวศรุตา  จันทรังษี
 
1. นางขนิษฐา  สุวรรณะ
2. นางสาวปณยา  มณีเนตร
 
128 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 74.4 เงิน 37 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1. นางสาวกนกพร  ทอนฮามแก้ว
2. เด็กหญิงกุลธิดา  ปัญญาวัน
 
1. นางสาวปณยา  มณีเนตร
2. นางขนิษฐา  สุวรรณะ
 
129 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 81 ทอง 42 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ชัยอำมาตย์
2. เด็กหญิงบัณฑิตา  วงค์เตชะ
3. เด็กหญิงรัตษะดาพร  เภาโพธิ์
4. เด็กหญิงสุชาดา  วงค์เตชะ
5. เด็กชายอัสนี  เกษมสานต์
6. เด็กหญิงอิษยา  บุตราช
 
1. นางกัลยา  เพชรพรรณ
 
130 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 90 ทอง 5 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  จันทรังษี
2. เด็กหญิงสลุตา  นงค์แสน
3. เด็กหญิงเบญจวรรณ  จันทรังษี
 
1. นางปัญจพร  แสนภูวา
 
131 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 92 ทอง 17 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  รักษ์ชน
2. เด็กหญิงธิดาทิพย์  ไชยหาญ
3. เด็กหญิงอรอินทุ์  ติกขะปัญโญ
 
1. นางวิไล  ชมภูราษฎร์
2. นางเพ็ญศิริ  วงศ์นรา
 
132 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 54.1 เข้าร่วม 52 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. เด็กหญิงปุณยภา  จันทรพเนาว์
 
1. นางพรพิศ  ผิวหอม
 
133 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 39 เข้าร่วม 4 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. เด็กหญิงวริศรา  บานแย้ม
 
1. นางสาวอมรรัตน์  เทียมราช
 
134 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 82.2 ทอง 18 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. นางสาวรัตติยา  หลวงปราบ
 
1. นางสาวกีรติ  พลศักดิ์ขวา
 
135 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 74.7 เงิน 45 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. เด็กชายนิพพิชฌน์  แก้วดี
 
1. นางน้อมจิต  ศรีอาจ
 
136 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 83.68 ทอง 23 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. นางสาวสุวโชค  บุระเนตร
 
1. นางทัศนีย์วรรณ  สามารถ
 
137 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 81 ทอง 11 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. นายวศิน  วงศ์อามาตย์
 
1. นายสุรศักดิ์   เมตตาวิมล
 
138 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 5 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. นายจักรี  พาเสน่ห์
 
1. นายนิรันดร  เพชรคำ
 
139 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 74 เงิน 14 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. นางสาวณัฐวรรณ  เนื้ออ่อน
2. นายธนกฤต  จันทะวงษา
3. นางสาวศศิภา  กรองกาญจนสิริ
 
1. นางรุจิพัชญ์  อรุวีวัฒนานนท์
2. นางอรุณรัตน์  กิ่งโก้
 
140 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 78 เงิน 22 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. เด็กหญิงกุลภัสสร์  โชตแสง
2. เด็กหญิงพรนภัส  ต๊ะย่วน
 
1. นางกิตติพร  อาจวิชัย
2. นายสถาพร  เดชโฮม
 
141 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 72 เงิน 29 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. นางสาวณิชากานต์  เกิดทวี
2. นายเศรษฐภูมิ  สุขชิน
 
1. นางวิจิตรา  แก้วหล่อ
2. นายวีระพล  สุวรรณชัยรบ
 
142 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 70.5 เงิน 43 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. เด็กชายปุณย์พิภพ  กัลยาณธีร์
 
1. นางยุภา  วุธรา
 
143 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 48.5 เข้าร่วม 30 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. เด็กหญิงวรัญญา  ผึ้งเถื่อน
 
1. นายอลงกรณ์  ดำรงไทย
 
144 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 6 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. เด็กหญิงชุติญา  จารุธนิตกุล
2. เด็กหญิงธัญจิรา  ศรีมหา
3. เด็กหญิงอัญมณี  แก้วเวียงเดช
 
1. นางสกลรัตน์  สวัสดิ์มูล
2. นางมนันยา  คำมุลตรี
 
145 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 81.34 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. นายจักรี  พาเสน่ห์
2. นางสาวณัฐกุล  คำเรืองศรี
3. นายวิกรชัย  พชรโชค
 
1. นายกรีฑา  ภูผาดแร่
2. นางสาวนิศากร  แก้วกิ่ง
 
146 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 23 เข้าร่วม 24 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. นายกิตติศักดิ์  เอียดแก้ว
2. นายชิษณุพงศ์  กุลด้วง
3. นางสาวนิชาภา  ฮังกาสี
 
1. นายกฤษฎา  ด้วงติลี
2. นางสาวชลฤชา  คะสาราช
 
147 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 89 ทอง 9 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. นางสาวธิดารัตน์   คำเอื้อ
2. นางสาวศุภรัตน์   ไชยรบ
3. นางสาวสุธาศินี   ต้นเงิน
4. นางสาวอัญลดา   สอนวงษา
5. นางสาวเพชรดา   บัวผัน
 
1. นางเตือนตา   ศรีอัจฉริยะกุล
2. นางเกษมณี   เรืองเพชร
 
148 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 88 ทอง 12 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. นางสาวจินดามณี  มีพรหม
2. นางสาวประทานพร  บุญลี
3. นางสาวพนิตนันท์  แก้วคำแจ้ง
4. นางสาวศศินิภา  ช่วยรักษา
5. นางสาวเมธานัน  อัคราช
 
1. นายสายฝน  กุละนาม
2. นางชุติมา  รายณะสุข
 
149 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. นางสาวจุฬารัตน์  สูตรชัย
2. นายธนิต   ธนะคำดี
3. นายสุขวัฒน์   ขวาละคร
4. นายสุวิช   บุบผาชาติ
5. นางสาวหทัยกาญจน์  สินสุขเจริญ
 
1. นางตติญา   กาญจะนะกันโห
2. นายณพัชร  เอกภูมิพัฒ
 
150 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 93.6 ทอง 14 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. เด็กหญิงญนันทพร    ลีประเสริฐสุนทร
2. เด็กชายวินทกานต์   นามประกาย
 
1. นางญาจิตต์   เมตุลา
2. นางลัดดาวรรณ์   ใจกลาง
 
151 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 70 เงิน 22 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. นายกัญจน์พนน์  วงศ์วิชิต
2. นายนันทวัฒน์  วัฒนสุชาติ
 
1. นายธนัญชัย  ทาบุดดี
2. นางนันทิยา  จุลพงษ์
 
152 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 90 ทอง 17 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. เด็กชายรติพล  สุคำภา
 
1. นางเสาวนีย์  วงศ์วิชิต
 
153 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 93 ทอง 17 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  อุดมเดชาเวทย์
 
1. นางเสาวนีย์  วงศ์วิชิต
 
154 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 76 เงิน 48 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. นางสาวนัทธมน  กุศลาไสยานนท์
 
1. นางนุจจรี  เหมะธุลิน
 
155 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 94 ทอง 10 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. เด็กหญิงฐิติพร  พิทักษ์ศฤงคาร
 
1. นางจิราภรณ์   พรหมสาขา ณ สกลนคร
 
156 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 63 ทองแดง 19 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. นายอิทธิโชติ  ศรีสร้อย
 
1. นางทัตพิชา  ป้องเรือ
 
157 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 64 ทองแดง 20 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. เด็กหญิงณภัทร  พรหมสาขา ณ สกลนคร
 
1. นางทัตพิชา  ป้องเรือ
 
158 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 91 ทอง 7 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. นางสาวกรณิศ  เทือกเพีย
2. นางสาวกันยกร  ศรีระดา
3. เด็กชายกิตติณัฏฐ์  คำแสนพันธ์
4. นางสาวจริยา   โคตรผาย
5. นางสาวจิรนันท์  สุขประเสริฐ
6. นายจิรายุ  คำทะเนตร
7. เด็กหญิงจุฑามาศ  เหง้าน้อย
8. เด็กชายฐิติวัฒน์  ฮ่มป่า
9. เด็กหญิงณัฐชา  โฮมวงศ์
10. นางสาวณัฐธิดา  เอื้ออารีย์กุล
11. นายณัฐวุฒิ  พุ่มโพธิ์ทอง
12. นางสาวณัฐสุดา  หลักชัย
13. เด็กชายธนภัทร  นิธิสรรพสิทธิ
14. นางสาวธนิยาภรณ์  บุระเนตร
15. นายธัญพิสิษฐ์  สุจริต
16. นางสาวนภสร  พงษ์ชลนิฤมล
17. นางสาวนภเกตน์  โคตรชุม
18. นางสาวนีระนุช  วรชินา
19. เด็กชายปฏิภาณ  บุญคุ้ม
20. นายปรเมศวร์  หาญจำปา
21. นายปัณณวิทย์  จันทเสนา
22. เด็กหญิงปิยรัตน์  ครุธตำคำ
23. นางสาวปิยะสุดา  เสนสุข
24. นายรณกฤต  ตันติวิไล
25. นางสาวรุจิรดา  แสงสีดา
26. นางสาววราลักษณ์  แสนปุชุม
27. นายวัชรพล  วงศ์สาพาน
28. นายวาทยากร  อุ่นใจ
29. นางสาวสาริศา  พรหมสาขา ณ สกลนคร
30. เด็กชายอภิชัย  โพธิ์นัย
31. นางสาวอาริษา  พรมราช
32. นายเลิศลักษณ์  วรรณชัย
 
1. นายประจักษ์  อุ่นใจ
2. นางวิลัยภรณ์  บุณโยทยาน
3. นายสายฝน  กุละนาม
4. นายณพัชร  เอกภูมิพัฒ
5. นายธีรภัทร์  น้อยสา
6. นายกิตติ  นันตะสุข
7. นางอรัญญา  แสงสิริวิชโย
8. นายปฐวีกานต์  บินอารีย์
 
159 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  เหง้าน้อย
 
1. นางวิลัยภรณ์  บุณโยทยาน
 
160 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 91.33 ทอง 12 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. นายภราดล  สมผล
 
1. นางสาวเบญจมาภรณ์  คำจุมพล
 
161 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.5 ทอง 20 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. เด็กหญิงฟาตูมาตา  เนเบ้
 
1. นางสาวเบญจมาภรณ์  คำจุมพล
 
162 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. นายศิรวิทย์  ผันพลี
 
1. นางสาวเบญจมาภรณ์  คำจุมพล
 
163 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 83.4 ทอง 9 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. เด็กชายชัยณรงค์  เอี้ยงลักขะ
2. เด็กหญิงณัฏฐนิชา  อุทัยสา
3. เด็กหญิงณัฐสุดา  สกลพิทักษ์
4. เด็กชายตุลาการ  งิ้วไชยราช
5. เด็กชายทรงยศ  ปาทาน
6. นางสาวธนัท  วรสิงห์
7. เด็กหญิงธรรมิกา  มีสูงเนิน
8. เด็กหญิงพรเพชร  สุขล้ำคณา
9. นางสาวพิมพ์พิชชา  บุตรละคร
10. เด็กหญิงรุ่งนภา  ขอเหนี่ยวกลาง
11. เด็กหญิงลภัสดา  คำแสนพันธ์
12. เด็กหญิงวนัชพร  โสรินทร์
13. เด็กหญิงสุพนิต  นามพิกุล
14. เด็กหญิงอิงลดา  สิงห์ลา
15. เด็กชายเจษฎากร  ประสงค์ดี
16. เด็กชายโยเซฟ  ศรีหาโคตร
 
1. นายเจษฎา  อินธิแสง
2. นางวีรวรรณ  ศรีนัครินทร์
3. นางสาวธัญญาเรศ  บุตราช
4. นายกฤษดากร  บรรลือ
5. นายสายฝน  กุละนาม
 
164 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 90.6 ทอง 13 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. นางสาวมัสติกา  กุลสอนนาน
 
1. นางสาวปาลิกา  พืชสิงห์
 
165 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. นางสาวณัชชนก  ประมวลเจริญกิจ
 
1. นางสาวธัญชญา  กระจายกลาง
 
166 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 87 ทอง 13 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. เด็กหญิงกฤษณา  มาลาทอง
2. นางสาวณัฐปัณชญา  ทุมรินทร์
3. เด็กหญิงปภาวรินทร์  ไชยตะมาตย์
4. เด็กหญิงวริศรา  บุตรแสนคม
5. เด็กหญิงศิรดา  สายสมร
 
1. นางสาวอรอุมา  แสงสว่าง
2. นางสาวดารากุล  ชุมปัญญา
 
167 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 95 ทอง 6 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. นางสาวทอฝัน  ยศรักษา
2. นางสาววิรัญญา  บ้านเนิน
 
1. นางสาวปิยวรรณ  ชโลธร
2. นางสาวพัสตาภรณ์  สวรรค์พร
 
168 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 78.33 เงิน 8 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. นางสาวทัตพิชา  พงศ์สิทธิศักดิ์
2. นางสาววรารัตน์  หาญบัวคำ
 
1. นางสาววิไลวรรณ  เปี่ยมหน้าไม้
2. MissJinHee  Jeong
 
169 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 83 ทอง 13 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. นางสาวกาญจนันท์  ไชยชมภู
2. นางสาวจิราภา  กัลยาณลาภ
 
1. นางสาวณัฏฐ์นารี  ปิยะสมบูรณ์
2. นางสาวอภิญญา  นามแสง
 
170 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 90 ทอง 11 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. นางสาวธารทิพย์  ดีวันไชย
2. นางสาววิชิตา  ศรีบัวเทศ
 
1. นางสาวปิยวรรณ  ชโลธร
2. นางสาวพัสตาภรณ์  สวรรค์พร
 
171 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 92.66 ทอง 11 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. นางสาวณัฐฌา  วิภาคะ
2. นางสาวพรกนก  วงศ์สีดา
3. นางสาวพรรณพัตรษา  เพ็งเก่ง
4. นางสาวอภิชญา  ขจรเกษ
5. นางสาวแก้วตา  ระวิโรจน์
 
1. นางสาวพัสตาภรณ์  สวรรค์พร
2. นางสาวปิยวรรณ  ชโลธร
 
172 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 70 เงิน 16 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. นายกิตติธัช  ขุนน้อย
2. นางสาวชญานิศา  การุญ
3. นางสาวประภัสสร  ศรีนารัตน์
4. นายวรเทพ  หล้าพรหม
5. นางสาวเนตรชนก  งอยจันทร์ศรี
 
1. นางสาววิไลวรรณ  เปี่ยมหน้าไม้
2. นางภัทรามาส  เพ็ญสุภา
 
173 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 92.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. นางสาวชาลิสา  ศูนย์ศร
 
1. นางสาวพัสตาภรณ์  สวรรค์พร
 
174 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 90.19 ทอง 8 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. นางสาวชมพูนุช  กนกอนันต์
2. เด็กชายฐิติภิศุทธิ์  สุวรรณมงคล
 
1. นางนิตยา  บุญรักษา
2. นางสาวนิศากร  วังคำ
 
175 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 86.9 ทอง 24 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. เด็กชายจิรายุ  อนันตธนรัตน์
2. เด็กชายณัฐกิตติ์  ทองส่งโสม
3. เด็กชายธนิศ  บับพาน
4. นายธัญ  หมุดเงิน
5. เด็กชายภาณุพงษ์  สินธุกุม
6. เด็กชายภูรินทร์  จิตจักร
7. นายรชานนท์  ธิติมูล
8. เด็กชายรัชพล  กันโฮมภู
 
1. นายสถาพร  เดชโฮม
2. นายนัฐพล  นามวงค์เนาว์
3. นางพรพิศ  ผิวหอม
 
176 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 84.8 ทอง 17 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. นางสาวขวัญจิรา  ทุพแหม่ง
2. นางสาวจริญญา  มูลตองคะ
3. นายจิรศักดิ์  ทิพยะสุขศรี
4. นางสาวธนพร  วันทองสุข
5. นายนพดล  สุวรรณศรี
6. นางสาวปภิชญา  พานพินิจ
7. นางสาวประภาภรณ์  นาถาดทอง
8. นายพรเทพ  บุญทอง
9. นางสาววศินี  ธีรชัยมงคลกุล
10. นายวีระนนท์  จันทรังษี
 
1. นายปิยะพงษ์  ธรรมรักษ์
2. นายวราวิทย์  ทับทิม
3. ว่าที่พันตรีธงชัย  ประวีณานนท์
 
177 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 79 เงิน 40 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. นางสาวชุติกาญจน์  สุริยะศรี
2. เด็กหญิงหทัยทิพย์  มีภูคำ
3. เด็กหญิงอันนา  ศรีอาจ
 
1. นางสาวประภากร  นีละวงศ์
2. นางสาวชลลดา  จักรุวงษ์
 
178 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 76.8 เงิน 5 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. นางสาวลลิตา  ศรีมาบุตร
2. นางสาววชิราภรณ์  วงศ์ตาผา
3. นางสาววรินทร  คนซื่อ
 
1. นางพวงผกา  ภาวะบุตร
2. นางคันที  โสมชัย
 
179 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 80 ทอง 21 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. เด็กชายชนินทร์  กนกอนันต์
2. เด็กชายธนพล  จันทรัตน์
 
1. นายธีรพันธุ์  จันทบุตร
2. นางสาวณัฐริกา  ทองสมนึก
 
180 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 64 ทองแดง 53 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. นายจัตุมงคล  สุขศรีนวล
2. นายไกรวิท  แซ่ตั้น
 
1. นายวันเฉลิม  โสตะวงค์
2. นายชุติพงศ์  พันธุ์สมบัติ
 
181 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 75 เงิน 11 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. นายชวกร  เหลาแก้ว
2. นายภทรพล  ศูนย์จันทร์
 
1. นางเสาวลักษณ์  สุวรรณรงค์
2. นายสุวัช  มูลเมืองแสน
 
182 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 78.6 เงิน 15 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. เด็กหญิงกมนนัทธ์  สีทาไข
2. เด็กหญิงพรกนก  เครือเทียน
3. เด็กหญิงลิลรฎา  เอื้อศิลามงคล
 
1. นายธีรพันธุ์  จันทบุตร
2. นางเสาวลักษณ์  สุวรรณรงค์
 
183 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 78.6 เงิน 10 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. นางสาวธนพร  เจริญกิจวิบูรณ์
2. นายศุภกร  ปราโมทย์จิตร
3. นายเกียรติศักดิ์  มหาสุขุม
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  สุวรรณรงค์
2. นายสุวัช  มูลเมืองแสน
 
184 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 60 ทองแดง 26 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. เด็กชายกิตติภพ  โสภา
2. เด็กชายชวิศ  อภิชนรัตนากร
3. เด็กชายโชติวัฒน์  แต้ศิริเวชช์
 
1. นายอดิศักดิ์  แสนทิพย์
2. นางเนตรชนก  แสนทิพย์
 
185 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 65 ทองแดง 39 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. นางสาวบัณฑิตา  แสงสุริยันต์
2. นายภูดิส  แสนทิพย์
3. นายเลิศพิพัฒน์  นครินทร์สาคร
 
1. นายธีรพันธุ์  จันทบุตร
2. นางสาวเสาวลักษณ์  สุวรรณรงค์
 
186 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. นายชนินทร์  ไตรธิเลน
2. นางสาวนุชธิดา  พรหมแก้ว
3. นางสาวอรนลิน  มนตรี
 
1. นางพูนสวัสดิ์  วะสาร
2. นางสาวจันทร์สมร  ตุพิลา
 
187 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 72 เงิน 30 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. เด็กชายธนภัทร  พันธ์ชัย
 
1. นางสาวแสงเทียน  นามละคร
 
188 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 90 ทอง 5 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. นายภูธน  เกษมสานต์
 
1. นางสาววิสุชาธิดา  เครือสุวรรณ
 
189 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6 86 ทอง 4 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. นายกนิษฐภาดา  มาตราช
 
1. นางรัชดาภรณ์  รัตนโชติ
 
190 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88 ทอง 17 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สกลนคร 1. นางสาวพิมลภรณ์  ลีคำงาม
 
1. นางคุณัญญา  พาชอบ
 
191 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 26.3 เข้าร่วม 61 โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา 1. นายนิลพัฒน์  เชื้อคมตา
 
1. นางนวพร  ใจจิตร
 
192 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 82.2 ทอง 30 โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา 1. นายกวีวัธน์  มิทำมา
2. นายชลธีร์  ชาภูคำ
3. นายทักษิณ  สิงค์วงษา
4. นายธนพงษ์  ใยพันธ์
5. นายธนสินธุ์  กุลสอนนาน
6. นายธนายศ  พรหมภักดี
7. นายธีรภัทร์  เภาโพธิ์
8. นายภัทรพงษ์  เนืองทอง
9. นายอธิพัทธ์  อิ่มบุญสุ
10. นายอานนท์  เที่ยงมนต์
 
1. นายธีรนันท์  มินยะกากี
2. นายนพดล  ครสาย
3. นางสาวสุภาวรรณ  สุขะพันธ์
 
193 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 77 เงิน 38 โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา 1. นางสาวสาวิตรี  ทนงศิลป์
 
1. นายบัณฑิต  มุงคุณ
 
194 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 84 ทอง 28 โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา 1. นางสาวนันธิดา  แก้วบุตร
 
1. นายรัตนพล  คำเพชร
 
195 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 80 ทอง 26 โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา 1. เด็กหญิงเบญจรัตน์  มุงคุณ
 
1. นายรัตนพล  คำเพชร
 
196 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 94 ทอง 13 โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา 1. นางสาวกฤติยา  กิ้วลาดแยง
 
1. นายรัตนพล  คำเพชร
 
197 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88.33 ทอง 5 โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา 1. นางสาวกรรณิภา  นามวงศ์ชัย
 
1. นายสมเกียรติ  สมรฤทธิ์
 
198 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 87 ทอง 6 โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา 1. นายนฤดล  กุลสอนนาน
2. นางสาวปาลิตา  นุ่มอนงค์
3. นายพงศ์พัทธ์  นีอำมาตย์
4. นายพงษ์เดช  วงศ์อินทร์อยู่
5. นางสาวพิมพ์ชนก  วงศ์สีดา
6. นางสาวรสสุคนธ์  ผาคำลือ
7. นางสาวสุธิตรา  แง้นาเหนือ
8. นางสาวอรพรรณ  แสงทองดี
 
1. นายสมเกียรติ  สมรฤทธิ์
2. นางสาวเมวีญา  อดทน
 
199 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 89.7 ทอง 7 โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา 1. นางสาวหนึ่งธิดา  ต่ายเนาว์ดง
 
1. นางวรรณคนา  บุญเนาว์
 
200 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 87 ทอง 4 โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา 1. นายศิวกานต์  จิปอมจา
2. นายอนุกูล  งอยปัดพันธ์
 
1. นางสุพราว  หาญมนตรี
2. นายวัฒนศิลป์  เชื้อคมตา
 
201 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 76 เงิน 33 โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา 1. เด็กชายณัชพล  หาแก่น
 
1. นางสาวสมจิตร  จันทาสี
 
202 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 86 ทอง 24 โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา 1. เด็กชายภูมินทร์  มุงคุณ
 
1. นายอนุพงษ์  ยุรชัย
 
203 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 74 เงิน 26 โรงเรียนโพธิแสนวิทยา 1. นางสาวทิพย์สุดา  ผาสีกาย
2. นางสาวศรสวรรค์  ช่วยคงทอง
3. นางสาวอาริยา  พรหมหากุล
 
1. นายวีระศักดิ์  พรหมประศรี
2. นางศิริพร   พรหมประศรี
 
204 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 88.17 ทอง 8 โรงเรียนโพธิแสนวิทยา 1. เด็กชายธีวัฒน์  อุปพงษ์
2. เด็กชายรัฐภพ  อิ่มบุญสุ
 
1. นายโรจนศักดิ์   อินทนน
2. นางรัตดาภรณ์  แสงสว่าง
 
205 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 78.5 เงิน 35 โรงเรียนโพธิแสนวิทยา 1. เด็กชายจิระพงษ์  จำปาราช
2. เด็กชายรัชชานนท์  อุ่มสาพล
3. เด็กชายสมคิด  พรมหากุล
 
1. นายเข็มเพชร  ศรีทอง
2. นายไพฑูรย์  สุริยะศรี
 
206 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 82 ทอง 32 โรงเรียนโพธิแสนวิทยา 1. นายชัชชล  ขวาธิจักร
2. นายนิธิพัฒน์  ศรีจันทร์
3. นายวรวุฒิ  ชัยทะ
 
1. นางเสาวรัตน์  ไชยต้นเทือก
2. นายเข็มเพชร  ศรีทอง
 
207 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 10 โรงเรียนโพธิแสนวิทยา 1. เด็กหญิงฐิตาพร  อุ่มจันทร์สา
 
1. นางสาวณัฐริกา  อุปพงษ์
 
208 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโพธิแสนวิทยา 1. นางสาวฐิตาพา  อุ่มจันทร์สา
 
1. นางสาวณัฐริกา  อุปพงษ์
 
209 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น -1 - โรงเรียนโพธิแสนวิทยา 1. เด็กชายธนพล  คำเพราะ
2. เด็กชายสมภพ  ผาพองยุน
 
1. นางสาวภัควลัญชญ์  ศรีีประภา
2. นายโรจนศักดิ์   อินทนน
 
210 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 83 ทอง 18 โรงเรียนโพนพิทยาคม 1. เด็กชายจิณณวัตร   แสงวงค์
2. เด็กชายนัฐวุฒิ  อุปคิ
3. เด็กชายศักดิ์ชลสิทธิ์  มั่นสกุล
 
1. นายนวรัตน์   พรหมจักร
2. นางลำไพ  โชคศรี
 
211 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 76.4 เงิน 28 โรงเรียนโพนพิทยาคม 1. นายทิชากร   คันทะนาด
2. นายสราวุธ   เครือตาแก้ว
3. นางสาวสุทธิดา   อินธิแสง
 
1. นายนวรัตน์   พรหมจักร
2. นายสิทธิพงษ์  จันทร์สว่าง
 
212 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนพิทยาคม 1. นายวรเทพ   พึ่งสมยา
2. เด็กชายสุริโย   ศรีสุวรรณ
3. เด็กชายอภิสิทธิ์   อุปติ
 
1. นายนวรัตน์   พรหมจักร
2. นางรุ่งสว่าง  จันทรวีระกุล
 
213 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโพนพิทยาคม 1. นายนครินทร์   มหาชัย
2. นางสาวพัชรีญา   อดทน
3. นายภูธเนศ   คึมยะราช
 
1. นายนวรัตน์   พรหมจักร
2. นายสิทธิพงษ์  จันทร์สว่าง
 
214 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 84 ทอง 24 โรงเรียนโพนพิทยาคม 1. นางสาวกมลฉัตร  วงค์สิงห์
2. นางสาวพัชรีญา  อ่อนหลง
3. นางสาวสุปรียา  วงศ์เจริญ
 
1. นางสุนันทา  บุตะลา
2. นางสาวสะคราญนิตย์  นามละคร