สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 23 (สกลนคร) [กลุ่ม สพม.สกลนคร 1]

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ
จังหวัดบุรีรัมย์
ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 71 เงิน 28 โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1. นางสาวกมลนัทธ์  อามาตย์ทอง
2. นายนเรนทร์  ราชคม
3. นางสาวบัณฑิตา  ลาวงศ์เกิด
4. นายภูธเนศวร์  ถึงนามลี
5. นางสาวรุจิรดา  โททุมพล
 
1. นายกงวิทย์  ศิริขันธ์
2. นายกฤษฏ์หิรัญ  ธนนันทน์นฤดน
 
2 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 77.5 เงิน 25 โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1. นางสาวกุสุมา  สกุลลี
2. นายธนพล   ศรีมุกดา
3. นายธนัตถ์วรรณ  ริกำแง
4. นายนัฐวีร   ทู
5. นางสาวนุชนาท  ไชยแสง
6. นางสาวปานระพี   พรมรัตน์
7. นายวรพล   พองพรหม
8. นางสาวศิริภาพร  อินทร์คำน้อย
9. นางสาวสศิมา   ทะวิลา
10. นางสาวสิริภาพร    กันยา
11. นางสาวสุธากร   คงธนสัญญากุล
12. นางสาวสุพิชญา   พองพรหม
13. นางสาวสุภัสรา  บุญพา
14. นางสาวอทิติยา   ไพคำนาม
15. นางสาวอาทิตยา  โยธายศ
 
1. นายพัลลภ  รักษาพล
2. นางสาวอุไรวรรณ  ทนุจันทร์
3. นางทองม้วน  พันธ์เลิศ
4. ว่าที่ร้อยตรีวิโรจน์  แสนดวง
5. นายอดุลย์  เชิญบ่อแก
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 75.63 เงิน 45 โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1. เด็กชายธันวา  ดีวันไชย
2. เด็กชายนวมินทร์  ทินบุตร
 
1. นางศุภัคชญา  ละครพล
2. นางสาวฤทัยรัตน์  รักษาภักดี
 
4 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 75.8 เงิน 28 โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1. เด็กหญิงจันทราภรณ์   บุญยที
2. นางสาวจุฑารัตน์   สุพร
3. นางสาวนริศรา   แสงสิทธิ์
4. นางสาวปนัดดา   ประสงค์สุข
5. นางสาวภูพิงค์   อันทระบุตร
6. นางสาววิมลวรรณ   นิติยาโรจน์
 
1. นายพัลลภ  รักษาพล
2. นางสาวอุไรวรรณ  ทนุจันทร์
3. นางทองม้วน  พันธ์เลิศ
4. นางสาวสุกัญญา  โยธายุทธ
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 77.95 เงิน 43 โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1. นางสาวพิยะดา  โถปาคำ
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  ศรีสถาน
 
6 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 71.5 เงิน 38 โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา 1. นางสาวจิตรกัญญา  งอยภูธร
2. นายชาลิสา  ชะนะแสบง
3. นายวรรลภย์  สีจันทึก
4. เด็กชายสิทธินนท์  นาคชมสา
5. นายเจริญชัย  ประกิ่ง
 
1. นายมนตรี  ล้ำเลิศ
2. นางสาวกนกอร  บุษปะฤกษ์
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 76.33 เงิน 25 โรงเรียนดงมะไฟวิทยา 1. เด็กหญิงสุวรรณนี  นุ่มนก
 
1. นายอรรถพล  พิมพา
 
8 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 74.7 เงิน 41 โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี 1. เด็กหญิงจันณิกา  โคตรเสนา
2. นางสาวนพรัตน์  สุลำนาจ
3. นางสาวปัทมพร  ศิรินัย
4. เด็กหญิงปุณยาพร  ระศิกา
5. เด็กชายยศพงษ์  เกษสาคร
6. เด็กหญิงรุ่งไพลิน  วงศ์วันศรี
7. นางสาวสุดารัตน์  โพธิ์ศรีขาม
8. เด็กหญิงอรวิภา  เพ็งลุน
9. เด็กหญิงเปมิกา  ตาลทรัพย์
10. นางสาวเพชรลดา  จิตรัตนดาพร
 
1. นายคงเดช  ทิพวัน
2. นางสาวศิรินภา  ตราทิพย์
3. นางสาวพัชรินทร์  พลเสนา
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 73.66 เงิน 18 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1. นายอริญชวิชญ์   บุสะอาด
 
1. นายทศพร   วรสาร
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 77.66 เงิน 10 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1. เด็กชายณัฐพงศ์   หันโพธิ์
 
1. นายเนติ์  มโนปัญญา
 
11 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 72 เงิน 59 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1. นางสาวขนิษฐา  พลศักดิ์ขวา
2. นายนนทวัฒน์  คนเพียร
3. นางสาวศริตา  หนองระสาน
4. นางสาวสุลีพร  ปุ่งคำน้อย
5. นายอรงค์กรต  ศิริฟอง
6. นายเสกสรรค์  รอดอุตร์
 
1. นางบุษบา  แสงวงค์
2. นางนุพิศ  อัคพิน
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 75 เงิน 10 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1. นางสาวกัลยา   พรหมอารักษ์
2. นางสาวเบญจรัตน์   ผาสารคำ
 
1. นายทศพร   วรสาร
2. Mr.Yasunari  Kawaminami
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 72 เงิน 30 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1. เด็กชายอชิรวิชญ์  ภูธรเลิศ
 
1. นายพัฒนา  เครือคำ
 
14 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 73.5 เงิน 28 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1. เด็กชายกฤษฎา  พันธุกาง
2. เด็กชายนชานนท์  แสงสุริยันต์
3. เด็กชายสุภธิษณ์  ศรีชาติ
 
1. นางสาวจารุณี  เรืองสวัสดิ์
2. นายพรชัย  สิทธิศักดิ์
 
15 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 76 เงิน 36 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1. เด็กหญิงณัฐมน  กิขุนทด
2. เด็กหญิงณัฐริกา  คำมีมิตร
3. เด็กหญิงธีริศรา  อุปรีย์
4. เด็กชายนพพร  ธิวะโต
5. เด็กหญิงปรีชวัลย์  พรมคำ
6. เด็กชายปัญญาวุฒิ  วงษาเนาว์
7. เด็กหญิงปิยธิดา  ไชยกว้าง
8. เด็กชายภัทรพี  พลไชย
9. เด็กชายภูริพัฒน์  แสนหูม
10. เด็กชายระพีพัฒน์  ทิพสุวรรณ
 
1. นายวีระพงษ์  มนต์อินทร์
2. นางพัชรี  วงศ์ลุน
3. นางสาวพิมจันทร์  อุ่นทะยา
 
16 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.4-ม.6 76 เงิน 42 โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล ๓ 1. นายบัณฑิต  สมนอก
 
1. นายภิรเดช  แก้วมงคล
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 76 เงิน 16 โรงเรียนร่มเกล้า 1. เด็กหญิงวิสุทธิดา  ผาใต้
 
1. นายระวี  ศรีคำมุล
 
18 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 73 เงิน 17 โรงเรียนร่มเกล้า 1. นายกันตพงศ์  ยางธิสาร
 
1. นางเบ็ญจวัลย์  คำภูษา
 
19 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 76 เงิน 44 โรงเรียนร่มเกล้า 1. นางสาวทิพย์ยาภรณ์  ผาด่านแก้ว
2. นางสาวรัชนีกร  เดชป้องหา
3. นางสาววิจิตรา  มาละศรี
 
1. นางสาวสมฤทัย  อิ้มพัฒน์
2. นางทิพย์วิมล  นันตสุข
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 74 เงิน 14 โรงเรียนร่มเกล้า 1. นายจักรพงษ์  เทศงามถ้วน
2. นายณภัทร  ร่วมสุข
3. นายณัฐพล  หล่อนสิ่ว
4. นางสาวพรรณารายณ์  พรมลา
5. เด็กชายพรศักดิ์  ผาด่านแก้ว
6. นางสาวพิมพ์ประกาย  วงค์วรรศรี
7. เด็กชายพีระยุทธ  แก้วมะ
8. นางสาวสุนิษา  กงพาน
 
1. นายระวี  ศรีคำมุล
2. นางพรสินี  ศรีคำมุล
3. นางนันทนา  มิตรสุภาพ
 
21 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 76 เงิน 22 โรงเรียนร่มเกล้า 1. เด็กชายณฐกร  จิตเย็น
2. เด็กชายศุภกิตติ์  แสนเฮ้า
 
1. นางเบ็ญจวัลย์  คำภูษา
2. นางสาวรัตนพันธ์  คณะเมือง
 
22 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 72 เงิน 39 โรงเรียนร่มเกล้า 1. เด็กชายศิริโชค  ฮ่มป่า
 
1. นางเบ็ญจวัลย์  คำภูษา
 
23 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 78.01 เงิน 16 โรงเรียนร่มเกล้า 1. นายณัฐภูมิ  งึ้มซา
2. นายภูมินทร์  ผาใต้
 
1. นายวีระพันธ์  จันทะจร
2. นางนารี  จันทะจร
 
24 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 70 เงิน 29 โรงเรียนร่มเกล้า 1. เด็กชายจอมพล  พลราชม
2. เด็กหญิงศุธิดา  มุลเมืองแสน
3. เด็กหญิงอพิชญา  อุทัยวัฒน์
 
1. นางเบ็ญจวัลย์  คำภูษา
2. นางสาวรัตนพันธ์  คณะเมือง
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 76 เงิน 17 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1. เด็กหญิงเอกนุตตรีย์   กุลสอนนาน
 
1. นางวิภารัตน์  คู่คิด
 
26 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 71 เงิน 39 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1. เด็กชายภาคิน  สาขา
2. นางสาวศิริประภา  ทองปิว
 
1. นางสาวสกลรัตน์   พูนทองอินทร์
2. นางวนิดา  คณะพล
 
27 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 74.4 เงิน 37 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1. นางสาวกนกพร  ทอนฮามแก้ว
2. เด็กหญิงกุลธิดา  ปัญญาวัน
 
1. นางสาวปณยา  มณีเนตร
2. นางขนิษฐา  สุวรรณะ
 
28 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 79 เงิน 35 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1. เด็กชายธนาลักษณ์  ยะวงษ์ศรี
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  เรืองวงค์
 
1. นางสาวประภัสศร  เวฬุวะนารักษ์
2. นางสาวปิยนาถ  กลิ่นดอกแก้ว
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 74 เงิน 11 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1. นายนันทวุฒิ  ตันมูล
 
1. นางวิภารัตน์  คู่คิด
 
30 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 79 เงิน 13 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1. นายพุทธิชัย  เกตุเอี่ยม
2. นายเจษฎาพร  ทองขันธ์
 
1. นางรัชดาพร  สดใส
2. นายนพรัตน์  ขาวพิมพ์
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 71.3 เงิน 46 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1. นางสาวทิพย์สุดา  ศรีเพียชัย
2. นายพงษ์เลิศ  พรหมโคตร
3. นางสาวลลิตา  ร้อยต๊ะ
 
1. นางพรพิรุณ  งอยจันทร์ศรี
2. นางนวลจันทร์  ปะกิระคัง
 
32 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 78.6 เงิน 15 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. เด็กหญิงกมนนัทธ์  สีทาไข
2. เด็กหญิงพรกนก  เครือเทียน
3. เด็กหญิงลิลรฎา  เอื้อศิลามงคล
 
1. นายธีรพันธุ์  จันทบุตร
2. นางเสาวลักษณ์  สุวรรณรงค์
 
33 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 76 เงิน 48 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. นางสาวนัทธมน  กุศลาไสยานนท์
 
1. นางนุจจรี  เหมะธุลิน
 
34 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 78 เงิน 22 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. เด็กหญิงกุลภัสสร์  โชตแสง
2. เด็กหญิงพรนภัส  ต๊ะย่วน
 
1. นางกิตติพร  อาจวิชัย
2. นายสถาพร  เดชโฮม
 
35 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 70 เงิน 22 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. นายกัญจน์พนน์  วงศ์วิชิต
2. นายนันทวัฒน์  วัฒนสุชาติ
 
1. นายธนัญชัย  ทาบุดดี
2. นางนันทิยา  จุลพงษ์
 
36 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 74.7 เงิน 45 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. เด็กชายนิพพิชฌน์  แก้วดี
 
1. นางน้อมจิต  ศรีอาจ
 
37 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 70 เงิน 16 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. นายกิตติธัช  ขุนน้อย
2. นางสาวชญานิศา  การุญ
3. นางสาวประภัสสร  ศรีนารัตน์
4. นายวรเทพ  หล้าพรหม
5. นางสาวเนตรชนก  งอยจันทร์ศรี
 
1. นางสาววิไลวรรณ  เปี่ยมหน้าไม้
2. นางภัทรามาส  เพ็ญสุภา
 
38 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 79 เงิน 40 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. นางสาวชุติกาญจน์  สุริยะศรี
2. เด็กหญิงหทัยทิพย์  มีภูคำ
3. เด็กหญิงอันนา  ศรีอาจ
 
1. นางสาวประภากร  นีละวงศ์
2. นางสาวชลลดา  จักรุวงษ์
 
39 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 78.6 เงิน 10 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. นางสาวธนพร  เจริญกิจวิบูรณ์
2. นายศุภกร  ปราโมทย์จิตร
3. นายเกียรติศักดิ์  มหาสุขุม
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  สุวรรณรงค์
2. นายสุวัช  มูลเมืองแสน
 
40 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 72 เงิน 29 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. นางสาวณิชากานต์  เกิดทวี
2. นายเศรษฐภูมิ  สุขชิน
 
1. นางวิจิตรา  แก้วหล่อ
2. นายวีระพล  สุวรรณชัยรบ
 
41 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 75 เงิน 11 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. นายชวกร  เหลาแก้ว
2. นายภทรพล  ศูนย์จันทร์
 
1. นางเสาวลักษณ์  สุวรรณรงค์
2. นายสุวัช  มูลเมืองแสน
 
42 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 74 เงิน 14 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. นางสาวณัฐวรรณ  เนื้ออ่อน
2. นายธนกฤต  จันทะวงษา
3. นางสาวศศิภา  กรองกาญจนสิริ
 
1. นางรุจิพัชญ์  อรุวีวัฒนานนท์
2. นางอรุณรัตน์  กิ่งโก้
 
43 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 78.33 เงิน 8 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. นางสาวทัตพิชา  พงศ์สิทธิศักดิ์
2. นางสาววรารัตน์  หาญบัวคำ
 
1. นางสาววิไลวรรณ  เปี่ยมหน้าไม้
2. MissJinHee  Jeong
 
44 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 76.8 เงิน 5 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. นางสาวลลิตา  ศรีมาบุตร
2. นางสาววชิราภรณ์  วงศ์ตาผา
3. นางสาววรินทร  คนซื่อ
 
1. นางพวงผกา  ภาวะบุตร
2. นางคันที  โสมชัย
 
45 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 70.5 เงิน 43 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. เด็กชายปุณย์พิภพ  กัลยาณธีร์
 
1. นางยุภา  วุธรา
 
46 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 72 เงิน 30 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. เด็กชายธนภัทร  พันธ์ชัย
 
1. นางสาวแสงเทียน  นามละคร
 
47 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 77 เงิน 38 โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา 1. นางสาวสาวิตรี  ทนงศิลป์
 
1. นายบัณฑิต  มุงคุณ
 
48 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 76 เงิน 33 โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา 1. เด็กชายณัชพล  หาแก่น
 
1. นางสาวสมจิตร  จันทาสี
 
49 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 78.5 เงิน 35 โรงเรียนโพธิแสนวิทยา 1. เด็กชายจิระพงษ์  จำปาราช
2. เด็กชายรัชชานนท์  อุ่มสาพล
3. เด็กชายสมคิด  พรมหากุล
 
1. นายเข็มเพชร  ศรีทอง
2. นายไพฑูรย์  สุริยะศรี
 
50 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 74 เงิน 26 โรงเรียนโพธิแสนวิทยา 1. นางสาวทิพย์สุดา  ผาสีกาย
2. นางสาวศรสวรรค์  ช่วยคงทอง
3. นางสาวอาริยา  พรหมหากุล
 
1. นายวีระศักดิ์  พรหมประศรี
2. นางศิริพร   พรหมประศรี
 
51 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 76.4 เงิน 28 โรงเรียนโพนพิทยาคม 1. นายทิชากร   คันทะนาด
2. นายสราวุธ   เครือตาแก้ว
3. นางสาวสุทธิดา   อินธิแสง
 
1. นายนวรัตน์   พรหมจักร
2. นายสิทธิพงษ์  จันทร์สว่าง