สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) [กลุ่ม สพม.ศรีสะเกษ 4]

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ
จังหวัดบุรีรัมย์
ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 88 ทอง 11 โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 1. เด็กหญิงศรีเพ็ญ  ชินพันธ์
 
1. นางสาวศิริญญา  สุตันตั้งใจ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 92 ทอง 6 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. นางสาวธินันทา  แก่นลา
 
1. นางสุภรัตน์  ยิ่งดี
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 46.1 เข้าร่วม 61 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. เด็กหญิงกัลยา  ประกาเวสูง
 
1. นางคำนวน   ไชยะเดชะ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 51.3 เข้าร่วม 28 โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ 1. นายวิชญ์พล  นุเรศรัมย์
 
1. นางอรพินท์  นุเรศรัมย์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 16 เข้าร่วม 42 โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา 1. เด็กหญิงวนิดา  พิมพ์ทอง
 
1. นายสิทธิรักษ์  นรสิงห์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 34 เข้าร่วม 32 โรงเรียนศรีรัตนวิทยา 1. นายทนงศักดิ์  พรมภักดิ์
 
1. นางสาวจินตนา  สมเสียง
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 78 เงิน 30 โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 1. เด็กหญิงกรกมล  แก้วอาสา
 
1. นางสาวกุลธิดา  ดวงแก้ว
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 78.2 เงิน 35 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. นางสาววิชญาพร  เหมเกียรติกุล
 
1. นางสาวนภาพิมพ์  ทองปัญญา
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 75.6 เงิน 42 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. เด็กหญิงฐิติมาภรณ์  บรรลุ
 
1. นายวิทยา  คำพันธ์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ 1. นายศุภกร  ตองอบ
 
1. นางสาวบาสิกา  สมรักษ์
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 50 โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา 1. เด็กหญิงชลธิชา  ลังกาวงษ์
2. เด็กชายวีระภัทร  โสระทิ
 
1. นางสาวจริยาภรณ์  สำเริง
2. นางสาววรินรัตน์  โอภาพ
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. นางสาวสันทราย  ทาตะวัตร
2. นายอดิศร  ศรีพินทร์
 
1. นางเนติมน  มีศิริ
2. นางขวัญชีวา  ศิริมา
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 85.76 ทอง 20 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. เด็กหญิงชนัญญา  สร้อยพาบ
2. เด็กหญิงพาทินธิดา  ชัยศรี
 
1. นางอรนุช  นามเขียว
2. นางฉวีวรรณ  โพธิวัฒน์
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 94.49 ทอง 4 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. นางสาววารุณี  ศรีบุรี
 
1. นางสาวปาจรีย์  นามวงศ์
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 20 โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ 1. นายจิรภัทร  ไชยสุวรรณ
 
1. นางสาวสกุณา  รันพิศาล
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 14 เข้าร่วม 34 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. นายเป๊ปซี่  อธิโคตร
 
1. นางสาวอลิชา  สมบูรณ์
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 82.3 ทอง 5 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. เด็กหญิงชลัญดา  ไชยโยธา
2. เด็กหญิงวิลัยลักษ์ขณา  ชิณโชติ
3. เด็กหญิงอารียา  วันเจริญ
 
1. นางกุนทินี  อรจันทร์
2. นางสาววลีรัตน์  จันทร์เลาะ
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 70.4 เงิน 38 โรงเรียนกระแชงวิทยา 1. นางสาวธนพร  พิมพ์สาร
2. นางสาววิยะดา   ทักษิณ
3. นางสาวอรพิน  พอใจ
 
1. นางสุพักตรา  สำราญสุข
2. นางสาวกรกนก  ภาคสอง
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 58 โรงเรียนกระแชงวิทยา 1. เด็กหญิงนันทนา  จามะรีย์
2. เด็กหญิงรุ้งอารีย์  วงษ์จำปา
3. เด็กหญิงอุไร  แก้วเกิด
 
1. นายกฤษฏ์  แก้วคำรอด
2. นายแหลมทอง  สำราญสุข
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 68 ทองแดง 34 โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 1. นายตระการ  จวงจันทร์
2. นางสาวภัชฬิฎา  งิ้วสุวรรณ
3. นางสาวเบญญาภา  อินทร์ปัญญา
 
1. นายกฤตเมธ  ชัยกวงชา
2. นางสาวอมรา  โทนะพันธ์
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 68 ทองแดง 40 โรงเรียนบึงมะลูวิทยา 1. เด็กหญิงบุษยมาศ  มะลิต้น
2. เด็กหญิงเลิศขวัญ  เบ้าคำผุย
 
1. นางทัศนีย์  อรุณรัมย์
2. นางสาววชิรญาณ์  หอมคำ
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 74 เงิน 24 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. นางสาวกรรณิกา  คำมุงคุล
2. นางสาวสิริยาภรณ์  คำแสน
 
1. นางสาวมัณฑนา  องอาจ
2. นางสาวมณีจันทร์  ธาตุทอง
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 92 ทอง 4 โรงเรียนศรีรัตนวิทยา 1. เด็กชายโชคทวี  ลาพันธ์
 
1. นางฉวีวรรณ  มาลี
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 98.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. นายนราธิป  เกตุพงษ์
 
1. นางสุกัญญา  สมสะอาด
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 77.45 เงิน 42 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม 1. เด็กหญิงทิพปภาดา  ไชยนรา
2. เด็กหญิงสุธาสินี  การะเกษ
 
1. นางบุญฑริกา  สีคำ
2. นางสาวอชิราภรณ์  ยอดกุล
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 90.33 ทอง 8 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม 1. นายภูวนัย  ศิริชัย
 
1. นางบุญฑริกา  สีคำ
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 71 เงิน 39 โรงเรียนศรีรัตนวิทยา 1. เด็กหญิงธิดาเทพ  ยวนพันธ์
 
1. นางจินห์จุฑา  มิ่งมิตรวิบูลย์
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 72 เงิน 42 โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา 1. นางสาววริญญา  บุญน้อย
 
1. นายอภิวัฒน์  อุ่นแก้ว
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 62 ทองแดง 10 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. เด็กชายโกเมศ  ประกอบผล
 
1. นางธนพร  สำลี
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 28 เข้าร่วม 44 โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  ชาภักดี
2. เด็กหญิงพิมานมาศ  บุญสุข
3. เด็กหญิงอลิชา  ชุยทอง
 
1. นางสาวพิมพ์ใจ  ภูหัดการ
2. นางสาววันวิสา  ไกรเพชร
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 19.51 เข้าร่วม 23 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. นายทัพไท  ไชยะเดชะ
2. นายพัฒนภูมิ  เลิศภัทรพาณิชย์
3. นางสาวศศิธร  เลื่อนฤทธิ์
 
1. นายจรรยวรรธน์  เจตนริศฐกานต์
2. นางธัญลักษณ์  เมธีปัญญากุล
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 74.6 เงิน 52 โรงเรียนศรีรัตนวิทยา 1. เด็กหญิงสุกัญญา  ใจเรือง
2. เด็กหญิงสุธาทิพย์   ศรีโวหะ
3. เด็กชายอนุรักษ์  ประอาง
 
1. นางณัฐฐิญา  หะโท
2. นางสาวพิกุลแก้ว  มีศิลป์
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 76 เงิน 16 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. นางสาวกฤติยาภรณ์  อาจชนะ
2. นางสาวธิญาดา  สุณะวัง
3. นางสาวพิมพ์ชนก  นาคใหญ่
 
1. นายไชยา  แหนงวงษ์
2. นางสาวมะลิวัลย์  สมศรี
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 76.2 เงิน 25 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. เด็กหญิงนลินนิภา  แช่อุย
2. เด็กหญิงภูไพลิน  ทองนาค
3. เด็กหญิงสุภาษิณี  จันทร์ทอง
 
1. นางสาวปรียานุช  คำมงคล
2. นางชญาพร  จรรยาวัฒนากุล
 
35 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 76 เงิน 25 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. นางสาวทักษพร   เรณู
2. นางสาวสุธาสินี  ธิปประโคน
3. นางสาวอภิชญา  เวชทัพ
 
1. นางมลิวัลย์  เลาหสูต
2. นางสาวเสาวลักษณ์  หล้าสิงห์
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 85.4 ทอง 10 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. เด็กหญิงกัญจน์ณัฏฐ์   จารึกธรรม
2. เด็กหญิงกิตติกานต์   กฤษฎาการภิญโญ
3. เด็กหญิงณรรฏฐกมล   แก้วคำสอน
 
1. นางศิลารัตน์  สุริยวงศ์
2. นายธัชกร  สุริยวงศ์
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 84 ทอง 9 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. นางสาวณิชนันท์  รัตพันธ์
2. นางสาววชิราภรณ์   แพเพิ่มสิน
3. นางสาวเพชรอาภา  พยัคฆ์
 
1. นายอัทธ์  คำอุดม
2. นางวรรณกร  คำอุดม
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 82 ทอง 23 โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 1. เด็กหญิงปณิตา  พละศักดิ์
2. เด็กหญิงพนิดา  อำพะรัตน์
 
1. นางสาวพิมพ์ใจ  ภูหัดการ
2. นางสาววันวิสา  ไกรเพชร
 
39 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 81.8 ทอง 10 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. นายขุนแผน  ทรงทัน
2. นางสาวพัฑรา  มาสุข
 
1. นายสืบพงษ์  ยุพา
2. นางนิภาพร  ยุพา
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 85.61 ทอง 10 โรงเรียนศรีรัตนวิทยา 1. เด็กชายก้องภพ  มะโนชาติ
2. เด็กชายศุภมงคล  สิงห์ทอง
 
1. นางสุพรรณณี  จันทเขต
2. นางสาวพิกุลแก้ว  มีศิลป์
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 86.12 ทอง 4 โรงเรียนศรีรัตนวิทยา 1. เด็กชายสันติสุข  ส่องสีโรจน์
2. เด็กชายสิทธิโชค  สุขภูวงค์
 
1. นางสุพรรณณี  จันทเขต
2. นางสาวพิกุลแก้ว  มีศิลป์
 
42 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. นายจิตรภาณุ   สำลี
2. นายณัฐวุฒิ  ติงสะ
3. นายภูมิพิพัฒน์  ยงเพชร
 
1. ว่าที่ร้อยโทเฉลิมศักดิ์   สำลี
2. นางสาวรัตนาภรณ์   กำลังดี
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 89 ทอง 28 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. เด็กหญิงกัญจณัฐ  นาคสังข์
2. เด็กหญิงจงกล  วงศ์ใหญ่
3. เด็กหญิงชลิตา  ด้วงทอง
4. เด็กหญิงนภัสสร  แก้วจันทร์
5. เด็กหญิงหทัยชนก  แก้วคำสอน
 
1. นางสาวอัณศา  เขียวดี
2. นางทัศนี  ศิลบุตร
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 88 ทอง 18 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. นายจิรายุ  บึงไกร
2. นางสาวณัชชา  สุริวงค์
3. นางสาวปภาดา  เสนาภักดิ์
4. นายวิทยา  คงสิม
5. นายอมรเทพ  อ่อนผิว
 
1. นางพัทธยา  ชุมสงคราม
2. นางสาวไอรดา  วงวาน
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 83 ทอง 25 โรงเรียนบ้านโดนอาว 1. เด็กหญิงขนิษฐา  ใจชื่น
2. เด็กหญิงฐิติชญา  วันเจริญ
3. เด็กหญิงพลอยชมพู  ประหา
4. เด็กหญิงรจนาถ  เอี่ยมทรัพย์
5. เด็กหญิงวิยดา  วงค์วิวงค์
 
1. นายเรวัติ  ศรีนุเคราะห์
2. นางนลินี  ศรีนุเคราะห์
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 88 ทอง 12 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. นางสาวพรนภา  เตรียมชัย
2. นางสาวพิยะดา  พงษ์วัน
3. นายพีระพงษ์  วอทอง
4. นางสาวศิรประภา  คำแก้ว
5. นายเชิดชูตระกูล  ภูมลี
 
1. นายเกษมสันต์   เเพงมา
2. นางสาวสุรีรัตน์  อ่อนมิ่ง
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 73 เงิน 42 โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา 1. เด็กชายกฤษดากร  รักษาศิริ
2. เด็กชายพงศกร  บรรโล
3. เด็กหญิงพรรณวิษา  ไกรงาม
4. เด็กหญิงพัชรวดี  อนันต์
5. เด็กหญิงพิชชา  คำแสนราช
 
1. นางสาววรรณภา   เสาเวียง
2. นายศิริพงศ์  แสงทอง
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 88 ทอง 6 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. นายจิรนันท์  มูลมิน
2. นายธนกร  ละเลิศ
3. นางสาวนาฏยา  ปิ่นลา
4. นายพิทวัส  คำเหลือ
5. นายยุทธพิชัย  คำแพง
 
1. นายพันธ์ศักดิ์  งอนสวัน
2. นางอรวรรณ  หลอมทอง
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 87.75 ทอง 14 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. เด็กหญิงกนกวลัย  แสนแวด
2. นางสาวกมลชนก  สุทธิสนธิ์
3. นายกิตติศักดิ์  ชาลีกุล
4. นายจักรวรรดิ  บุสบัน
5. เด็กหญิงจิรนันท์   นันกระโทก
6. เด็กชายชัยวัฒน์  ไชยโย
7. นายชิษณุชา  อำไพ
8. เด็กชายณัฐดนัย  เครือบุตร
9. เด็กชายธนภัทร  บัวงาม
10. นายธีรภัทร  ยอมพันธ์
11. นายนันทพงค์  มณีพงษ์
12. นางสาวปฐะมาวดี  ดวงแก้ว
13. เด็กชายประวิทย์   ผลาผล
14. เด็กหญิงวิจิตรา  ดวงศรี
15. นางสาวศศิกานต์  ทองเหลือ
16. เด็กชายศักริน  แซ่ตั้ง
17. เด็กหญิงอินทิรารัตน์  ลิลัน
18. เด็กหญิงเพียงพอ  ศรีราตรี
19. เด็กหญิงเมธาวดี  หมายเขา
20. นายแสงสุรีย์  อิ่มอ้วน
 
1. นายปกรณ์พล  พวงพันธ์
2. นางสาวนารีรัตน์  ศิริพัฒน์
3. นางสาวรุ่งนภา  กิ่งแสง
4. นายวชิรวิชญ์  เปล่งปลั่ง
5. นางสาวจินดารัตน์  ชำนาญเวช
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 86 ทอง 47 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. เด็กหญิงผกายมาศ  สารภาพ
 
1. นางสวภัทร  หอมหวล
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 90 ทอง 37 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. นางสาวจิราพร  เมอมะนา
 
1. นางสิรินุช  สุขกาย
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 93.2 ทอง 19 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. เด็กหญิงฐปนีย์  พิบูลย์
2. เด็กชายรัฐภูมิ  ผุดผ่อง
 
1. นางสาวนภามาศ  ธานี
2. นางสาวพิชญ์นรี  มงคลธนกิตติ์
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 93 ทอง 27 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. นางสาวกัลยรัตน์  แก้วงามสอง
2. นายเขตโสภณ  สีบวงศ์
 
1. นางกัญจนา   ฝักแต้
2. นางสาวพวงผกา  แก้วยงค์
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 87 ทอง 32 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. เด็กหญิงฉัทชนัน  ทองบ่อ
2. เด็กหญิงชลธิชา  บุญชาลี
3. เด็กหญิงณัชชานิษฐ์  สุวรรณศิลป์
4. เด็กหญิงธมลวรรณ  ดวงแก้ว
5. เด็กหญิงบัณณิตา  สีหะบุตร
6. เด็กหญิงบุณยลดา  จูมสิมมา
7. เด็กหญิงพรนัชชา  บุญเลี้ยง
8. เด็กหญิงลดาวรรณ  กิ่งแสง
9. เด็กหญิงศศินา  ดวงศรี
10. เด็กหญิงเอวิตรา  บุดดา
 
1. นายคำภา  ดำพะธิก
2. นางชลัญธร  ดำพะธิก
3. นางสาวปนัดดา  ทองวิลัย
 
55 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 78.3 เงิน 30 โรงเรียนกระแชงวิทยา 1. นางสาวกนกพร  พื้นแสน
2. นางสาวจารุวรรณ  เกิดกล้า
3. นางสาวดวงฤดี  ลิลัน
4. นางสาวพรรณนิภา  ดาวไสย์
5. นางสาวมาริณี  เขียวมณฑา
6. นางสาวสุทธิดา  สง่าเดช
7. นางสาวสุภาพร  ดาวจันทร์
8. นางสาวอารียา  จันทร
9. นางสาวอารียา  ไชยมูล
10. นางสาวไพริน  ระหาร
 
1. นายวฤหัส  รุ่งเรือง
2. นางสาววัชริญา  จันทะลุน
3. นางสาวนันทนา  เกษมณี
 
56 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 79.4 เงิน 41 โรงเรียนกระแชงวิทยา 1. นายจิรวัฒน์  เพียงพันธ์
2. นางสาวชนิยา  พิมอุทา
3. เด็กชายธนภัทร  แก้วเมือง
4. เด็กชายธีร์ธวัช  คานทรัพย์
5. นายปิยะพนธ์  จามะรีย์
6. นายพงศกร  มวลพรหม
7. นางสาววรรณธิดา  เพ็งกระจ่าง
8. นายวัชรากร  นวลคำ
9. นางสาวศศิปรียา  พรมวงศ์
10. เด็กชายอชิตพล  บุญขันธ์
 
1. นายวฤหัส  รุ่งเรือง
2. นางสาวนันทนา  เกษมณี
3. นางสาววัชริญา  จันทะลุน
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3 94 ทอง 4 โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 1. เด็กหญิงชนัดดา  กุลรังนอก
2. เด็กหญิงณัฐาพร  พื้นผา
3. เด็กหญิงนภสร  ลายสันเทียะ
4. เด็กหญิงวรรณภา   เปรมประชา
5. เด็กหญิงวรรณิษา  ใยอุ่น
6. เด็กหญิงศศิปรียา  แก้วคำรอด
7. เด็กหญิงศุภิสรา  สุวรรณดี
8. เด็กหญิงอรวรรณ   เกษร
9. เด็กหญิงอัญมณี  อินธิมาท
10. เด็กหญิงอำพรรัตนา  กาวัน
 
1. นายธนพล  สารภาพ
2. นายณัฐพล  แก้วอาสา
3. นายชัยวัฒน์  ประพาฬ
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.4-ม.6 84 ทอง 8 โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 1. นางสาวชฎาพร  แก้วแดง
2. นายณพภาดล  พิลา
3. นายทินกร  นะวัน
4. นายธนากร  อัดจันทึก
5. นางสาวนริศรา  ผูกพันธ์
6. นายนันทวัฒน์  กงล้อม
7. นายปรเมษฐ์  ทองหลาง
8. นายพงศกร  วงษ์แก้ว
9. นายอดิศร  ทองสลับ
10. นายเกียรติศักดิ์  โพธิ์บอน
 
1. นายอานุภาพ  เรืองศรี
2. นายวรวัชร  วิลานันท์
3. นายเอกบดินทร์  ศรีสันต์
 
59 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 80 ทอง 5 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. เด็กหญิงพรพิมล  เชื้อเคน
2. เด็กหญิงอมรทิพย์  กล้าหาญ
 
1. นางสุวภัทร  ศรีนวล
2. นางอาภาภรณ์  ถิตย์รัศมี
 
60 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. นายณัฐกมล   คำสุข
2. นายบารมี  สายพันธ์
 
1. นางสาวสาคร  คุมมินทร์
2. นางวิภาษณีย์  เกิดนอก
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 91 ทอง 11 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. เด็กหญิงพรชิตา  โพธิ์ขาว
 
1. นายพชรพล  ทินบุตร
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 92 ทอง 24 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. นางสาวณัฐพร  วงศ์ไชยา
 
1. นายพชรพล  ทินบุตร
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 94 ทอง 12 โรงเรียนกุดเสลาวิทยาคม 1. เด็กหญิงวรรณิสา  ศิรินู
 
1. นายชัยวัฒน์  สิเนฮะ
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดเสลาวิทยาคม 1. นางสาวจุฑาทิพย์  ศรีบาง
 
1. นายชัยวัฒน์  สิเนฮะ
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 82 ทอง 39 โรงเรียนศรีรัตนวิทยา 1. เด็กชายกฤษกร  ยอดจักร์
 
1. นายณรงค์ศักดิ์  หาญกล้า
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 90 ทอง 16 โรงเรียนบึงมะลูวิทยา 1. นางสาวสุจิตตรา  สุทธิพงษ์
 
1. นางสาวปนัดดา  คำลีมัด
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 81 ทอง 23 โรงเรียนศรีรัตนวิทยา 1. เด็กชายพันธ์รวิชญ์  พันธ์โบ
 
1. นางสาววิไลรัตน์  แต้มทอง
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 89 ทอง 16 โรงเรียนกุดเสลาวิทยาคม 1. นางสาววรนุช  คำประภา
 
1. นายชัยวัฒน์  สิเนฮะ
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 88 ทอง 24 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. เด็กหญิงงามฟ้าใส  เสาเวียง
2. เด็กหญิงจิดาภา  เบ้าทุมมา
 
1. นายสุขนิรันดร์  ทองมาก
2. นางสาวนาฎชฎา  ทองบุบผา
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 92 ทอง 22 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. เด็กชายสิรดนัย  เวชสุวรรณกิจ
 
1. นายวิเชียร  สืบวงศ์
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 93 ทอง 25 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. นายพีระพัฒน์  หาระไชย
 
1. นายวิเชียร  สืบวงศ์
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 73 เงิน 53 โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  สุขวงค์
2. เด็กชายพรภวิทย์  กินรา
3. เด็กชายวชิระ  หาวะโคตร
 
1. นายอำนวยพร  ปราบเสียง
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 78 เงิน 35 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. นายกรวิชญ์  ปัตตาละตะ
2. นายมนูญ  สมศรี
3. นายวิศิษฎ์  หอมคำ
 
1. นายสุขนิรันดร์  ทองมาก
2. นางสาวนางสาวนาฎชฎา   ทองบุบผา
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 83 ทอง 16 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. เด็กชายอโนชา  การะเกษ
 
1. นางพิมพิลา  หมื่นศร
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 85 ทอง 9 โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 1. นายเรืองศักดิ์  โชคดี
 
1. นายกวี  ซุยทอง
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 79 เงิน 14 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. เด็กชายพิชฌากร  สาอุด
 
1. นางพิมพิลา  หมื่นศร
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 80 ทอง 17 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. นางสาวธัญชนก  เกี่ยวศรีกุล
 
1. นางพิมพิลา  หมื่นศร
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 82 ทอง 19 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. นายเอกบุรุษ  โภคพันธ์
 
1. นางพิมพิลา  หมื่นศร
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 91 ทอง 7 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. นายเกียรติภูมิ  ปะนามะทัง
 
1. นางพิมพิลา  หมื่นศร
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 78 เงิน 14 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. เด็กชายณฐพงศกร  พลชา
 
1. นางพิมพิลา  หมื่นศร
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 85 ทอง 4 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. นางสาวอรดา  ฝาใต้
 
1. นางพิมพิลา  หมื่นศร
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 64 ทองแดง 20 โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 1. เด็กหญิงสุมินตร  โกศล
 
1. นายศรายุทร  ประสานศรี
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 83 ทอง 23 โรงเรียนบึงมะลูวิทยา 1. นายอังคาร  สืบสิทธิ์
 
1. นายสุวิทย์  มีฤทธิ์
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 47 เข้าร่วม 27 โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 1. เด็กหญิงสุฎาพร  พิมพะนิล
 
1. นายศรายุทร  ประสานศรี
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 86 ทอง 9 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. นายเพชรายุธ  สีนวน
 
1. นางพิมพิลา  หมื่นศร
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 73 เงิน 13 โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 1. เด็กหญิงวิภาวรรณ  พันธ์งาม
 
1. นายศรายุทร  ประสานศรี
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 61 ทองแดง 24 โรงเรียนศรีรัตนวิทยา 1. นายทศพร  คำเพชร
 
1. นางสาวประภัสรา  มาสกุล
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 82 ทอง 11 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. เด็กหญิงสุปาญญ์  สุขศิริ
 
1. นางสาวเมษา  เพ็งชัย
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 81 ทอง 12 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. นางสาวกัณฐิกานต์  วารสุข
 
1. นางพิมพิลา  หมื่นศร
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 23 โรงเรียนบึงมะลูวิทยา 1. นายเกียรติภูมิ  อุ่นจิตร
 
1. นายสุวิทย์  มีฤทธิ์
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 20 โรงเรียนบึงมะลูวิทยา 1. นายมงคล  ทานนท์
 
1. นายสุวิทย์  มีฤทธิ์
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 70 เงิน 29 โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 1. เด็กหญิงศิริวิภา  ทองแปลง
 
1. นางสาวสันธิฌา  สายจันทร์
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 71 เงิน 19 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. นางสาวทัชชกร  พวงพันธ์
 
1. นางพิมพิลา  หมื่นศร
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 88 ทอง 6 โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงณัฏฐ์นรี  สาลีกุล
2. เด็กชายพีรพัฒน์  ศรีขว่าง
3. นายรัฐกิจ  วรรณทอง
4. นางสาวรัตนาภรณ์  สิงหชาติ
5. นางสาววรดา  มาโพนทอง
6. นางสาววิชญาดา  เรืองคำ
7. นายอัศราวุธ   ไชยทอง
8. นายเสริมศักดิ์  สิทธิชล
9. นางสาวไพลิน  ศรีดาจันทร์
 
1. นายอลงกรณ์  นิลดำ
2. นางบังอร  นิลดำ
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 79 เงิน 15 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. นางสาวกัณฐิกานต์  วารสุข
2. เด็กชายณฐพงศกร  พลชา
3. นางสาวทัชชกร  พวงพันธ์
4. นางสาวธัญชนก  เกี่ยวศรีกุล
5. นายนิติภณ  พรรษาวนัส
6. เด็กชายพิชฌากร  สาอุด
7. นางสาวอรดา  ฝาใต้
8. เด็กชายอโนชา  การะเกษ
9. นายเกียรติภูมิ  ปะนามะทัง
10. นายเชิดธวัช  บุญสร้อย
11. นายเพชรายุธ  สีนวน
12. เด็กชายเอกบุรุษ  โภคพันธ์
 
1. นางสาวเมษา  เพ็งชัย
2. นางพิมพิลา  หมื่นศร
3. นางสุดารัตน์  พรรษาวนัส
4. นางบุศย์รินทร์  ดาทอง
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 60 ทองแดง 20 โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 1. เด็กชายคงเดช  ต้นตะยอด
2. เด็กชายจักริน  โกศล
3. เด็กชายจารุวิทย์  สมหลง
4. นางสาวจิรายุ  ปัทมะ
5. เด็กหญิงชนิสรา  สุขชาติ
6. นางสาวณัฐวิกา  มะโนไพร
7. นางสาวณัทฐิยา  รุณเจริญ
8. นางสาวธมนวรรณ  จำปาทอง
9. เด็กหญิงธันยพร  อ่อนอินทร์
10. นางสาวธิดารัตน์  วงค์ศรี
11. เด็กชายธีรโชติ  วงษ์แก้ว
12. นายนราธิป  สิงห์เสน
13. เด็กหญิงประกายดาว  จวบสมบัติ
14. เด็กหญิงปรัชญา  ด่านสกุลมีศรี
15. เด็กชายภูมรินทร์  เอกทัน
16. เด็กชายภูมิศักดิ์  พวงพิมพ์
17. เด็กหญิงวรรณิดา  พันธุ์สุโพธิ์
18. นางสาวสกาวเดือน  ทวีบุญ
19. นางสาวอรวรรณ  ใจทอง
20. นายเรืองศักดิ์  โชคดี
21. นางสาวเสาวภาคย์  พละศักดิ์
 
1. นายกวี  ซุยทอง
2. นางปริชาติ  วงค์เจริญ
3. นายธนาวิท  แสนสุกใส
4. นายอานุภาพ  เรืองศรี
5. นางสาวอินทร์ธุอร  นิกพิมพ์
6. นายณัฐพล  แก้วอาสา
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 86.8 ทอง 11 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. เด็กชายชัยวัฒน์  ประสาร
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  โจมสติ
3. เด็กชายบุญสม  ทุ่มโมง
4. เด็กชายสรวิศ  อารีพงศ์
5. เด็กชายเจตน์รังสรรค์  สำราญ
 
1. นายณัฐพล  ธรรมสัตย์
2. นายวิเชียร  สืบวงศ์
3. นายสมเกียรติ  ประสมศรี
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 82.33 ทอง 24 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. นายพงศภัค  ลำเจียก
2. นายวรเมฐ  ศรีสังขาล
3. นายสิริชัย  ฑีฆะ
4. นายสุริยา  ยศธะเสน
5. นายเทพชัย  จตุรพรพิพัฒน์
 
1. นายณัฐพล  ธรรมสัตย์
2. นายสมเกียรติ  ประสมศรี
3. นางสาวบุษยภัค  ธรรมสัตย์
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 88.33 ทอง 34 โรงเรียนกระแชงวิทยา 1. นายเลิศพิพัฒน์  จามะรีย์
 
1. นายมนต์ตรี  ขันทองคำ
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 88.67 ทอง 6 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. นายณัฐิวุติ  กิ่งเกษ
 
1. นายสืบพงษ์  ยุพา
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง 24 โรงเรียนบึงมะลูวิทยา 1. เด็กหญิงศศิธร  บุญเลี้ยง
 
1. นางภัชรีพร  วงศ์บา
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85.33 ทอง 19 โรงเรียนศรีรัตนวิทยา 1. นางสาวนภา  อุสาหะ
 
1. นางสาวภัทรา  ตาอุด
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 82 ทอง 50 โรงเรียนบ้านโดนอาว 1. เด็กชายธนกฤต  เนระจุล
 
1. นายชัยวัฒน์  จันพริ้ง
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 84.66 ทอง 24 โรงเรียนบึงมะลูวิทยา 1. นายธนายุทธ์  หาญชัย
 
1. นางสาวอาริตา  วงศ์บา
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78.67 เงิน 16 โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา 1. เด็กหญิงศิริวรรณ  อ้วนมะโฮง
 
1. นางสาวสุนันทา  ุถูกพันธ์
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 76.66 เงิน 31 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. เด็กหญิงสิริยากร  นบนอบ
 
1. นายณัฐพล  ธรรมสัตย์
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 87.5 ทอง 37 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. เด็กชายจิระชัย  พึมขุนทด
 
1. นางนางกชพร   สมสะอาด
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 84.33 ทอง 53 โรงเรียนกระแชงวิทยา 1. นายวุฒิไกร  พิมาทัย
 
1. นางรุ่งทิพย์  ยงเพชร
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง 42 โรงเรียนกระแชงวิทยา 1. เด็กหญิงพรพิมล  แก้วมูล
 
1. นายณรัช  มีผล
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83 ทอง 47 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. นางสาวสิริยากร  นบนอบ
 
1. นางสาวสุณัฐชา  มหาคามินทร์
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 82 ทอง 24 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. เด็กชายสรวิศ   อารีพงศ์
 
1. นายณัฐพล  ธรรมสัตย์
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 84 ทอง 28 โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา 1. นายอัครเดช  เกษแก้ว
 
1. นางเยาวดี  งามแฉล้ม
 
113 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 76.6 เงิน 49 โรงเรียนบ้านโดนอาว 1. เด็กหญิงพรรณิษา  ศิริเนาว์
 
1. นายคณพศ  ขำผา
 
114 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 78 เงิน 56 โรงเรียนกระแชงวิทยา 1. นางสาวกนกวรรณ  สถาวร
 
1. นางสาววัชริญา  จันทะลุน
 
115 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 86 ทอง 17 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. เด็กชายคณากร   ขุขันธ์เขต
2. เด็กชายชยุตม์   ศรีลา
3. เด็กชายธนบัตร   วันศรี
4. เด็กชายนพเก้า    อุตสัง
5. เด็กหญิงบรรณฑรวรรณ    ขันทอง
6. เด็กชายบุญญวัตต์  อ่ำประเสริฐ
7. เด็กหญิงปาริฉัตต์  วรรณทวี
8. เด็กชายพชร   หิรัญเรือง
9. เด็กชายวศิน   แก้วเขียวงาม
10. เด็กชายวุฒิชัย   ศรีรักษา
11. เด็กชายอภิรักษ์    ทองพูล
12. เด็กชายเทพชัย  พรมนิ่ม
 
1. นายวัชรินทร์  หอมคำ
2. นายพันกร  มนทอง
3. นางสาวพุทธรักษา   ถิระโคตร
4. นายอิทธิรัฐ  บุตรภักดี
 
116 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 82 ทอง 32 โรงเรียนบึงมะลูวิทยา 1. นายกฤษกร  เสาแก้ว
2. นายฐาปกรณ์  สิมมาเคน
3. นายดนัยวุฒิ  ศรฤทธิ์
4. นายทิชทวัช  ภักพวง
5. นายธนวัฒน์  เกษสงเคราะห์
6. นายพงษ์พิพัฒน์  หาญบัญญัติ
7. นายพาสุข  ร่ำรื่น
8. นายมงคล  ทานนท์
9. นายยศกร  จันทร์แจ่ม
10. นายรัฐภูมิ  ขุขันเขต
11. นายอภิวัฒน์   คำแก้ว
12. นายอังคาร  สืบสิทธิ์
 
1. นายสุวิทย์  มีฤทธิ์
2. นายอภิสทธ์  หลวงเดช
3. นายมงคล  เพประโคน
4. นางสาวศศิธร  บุญเนตร
 
117 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 84 ทอง 15 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  โคสัย
2. เด็กหญิงกรกนก  บุญเล็ก
3. เด็กชายกรวิชญ์  คงบำรุง
4. เด็กหญิงกฤติมา  ล่ามสมบัติ
5. เด็กชายกฤษฏิ์  ชื่นสงวน
6. เด็กหญิงกุลธิดา  ศรีษะมุข
7. เด็กหญิงคุณัชญา  ดิษเจริญ
8. เด็กหญิงชิดชนก  จันทรสนิท
9. เด็กหญิงณชาภัทร  ทาวงษ์
10. เด็กหญิงณัฐฐาศิริ  อินทะพันธ์
11. เด็กชายธนภัทร  กล้าวาจา
12. เด็กชายธนภาค  ขัติยะ
13. เด็กหญิงนิตยาพร  เริงนิรันดร์
14. เด็กหญิงปราณจิตราเทพ  ตั้งพิทักษ์ไกร
15. เด็กชายพรชัย  ขุขันธ์เขต
16. เด็กหญิงพิยดา  ปัจเวก
17. เด็กหญิงรจนา   มูลตระกูล
18. เด็กหญิงวชิราภรณ์  พันธ์ห่อ
19. เด็กชายวรกานต์  ปุยวงค์
20. เด็กหญิงวรรณษา  จันทรขันตี
21. เด็กหญิงวราภรณ์  วงศามาลย์
22. เด็กหญิงศยามล  ดาวสุก
23. เด็กชายสะราวุฒิ  มาดำ
24. เด็กชายสิรวิชญ์  ธรรมสัตย์
25. เด็กหญิงสิรินทิพย์  จันทวัน
26. เด็กหญิงสิริยากร  อินโสม
27. เด็กหญิงสิริยากร  นนยะโส
28. เด็กหญิงสิริยากร  นนยะโส
29. เด็กหญิงสุชานาฎ  วงค์งาม
30. เด็กหญิงอภิชยา  ส่องศรี
31. เด็กชายอภิชัย  ยิ่งกำแหง
32. เด็กหญิงอภิรดี  ยงเจริญ
33. เด็กหญิงอมรรัตน์  กำลังดี
34. เด็กชายเจษฏาภรณ์  บอกประโคน
35. เด็กชายเศวตฉัตร  ขันทอง
36. เด็กหญิงแพรวผกา  ส่องศรี
37. เด็กหญิงแพรวา  บัวผัน
 
1. นางบุศย์รินทร์  ดาทอง
2. นางกุนทินี  อรจันทร์
3. นางสาวรัตนาวรรณ  ไกรยา
4. นางสาวนภาพิมพ์  ทองปัญญา
5. นายณัฐพล  ธรรมสัตย์
6. นายวัชรินทร์  หอมคำ
7. นางภัสราภรณ์  พินิจ
8. นางสาวพีรยา  ศิริสวัสดิ์
 
118 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 79 เงิน 25 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. นางสาวกฤษณา  อุ่นแก้ว
2. นางสาวกาญจนา  โสภากุล
3. นายกิตติภพ  ศิลาไลย
4. นางสาวจุฑารัตน์  เกษมสุข
5. นางสาวชฎาวรรณ  คำเหลือ
6. นางสาวชนนิกานต์  เกษหงษ์
7. นายชัยธวัช  พรหมแก้ว
8. นางสาวช่อผกา  สายเสน
9. นางสาวฐิติวรดา  ไชยพล
10. นายณพนัสชัย  อุ่นทรัพย์
11. นางสาวดวงยิหวา  จำปารัตน์
12. นายทวีทรัพย์  บุญประภาร
13. นายธชย  รัตนา
14. นายธีรภัทร  บุดดีภักตย์
15. นายปรเมษฐ์  ศรีทะวงศ์
16. นางสาวปวีณรัตน์  สะอาด
17. นางสาวปิยวรรณ  จันทร์จิตร
18. นางสาวพรพิมล  สวาสวงศ์
19. นายพัชรพล  ทองอ่อน
20. นางสาวพิละยา  นุศลศาลา
21. นางสาวฟ้าใส  มีแสง
22. นางสาวยูถิกา  ชูเชิด
23. นางสาวรติพร  ไชยวิเศษ
24. นางสาววริศรา  คำแสนราช
25. นายวิโรจน์  สังข์เพ็ง
26. นายสกฤษฎิ์  ไชยรักษ์
27. นางสาวสุทธิณี  สิทธิพันธ์
28. นายสุรวุฒิ  บัวงาม
29. นายสุริยา  ยศธะแสน
30. นายสุวรรณกร  สัญไชย
31. นายอนิรุทธิ์  ยอมพันธ์
32. นางสาวอรกัญญา  บุญเรือง
33. นายอัครเดช  เทียนภูงา
34. นายอัษฎา  เนียมพันธ์
35. นางสาวอินทร์สุมินตร์  บังศรี
36. นางสาวอุ่นไอรัก  อินทร์ชื่น
37. นายเขตนิติ  คำลีมัด
38. นายเทพสุวรรณ  พันธ์มะลี
39. นางสาวเสาวคนธ์  เสาเวียง
40. นายเอกปวีร์  เมาหวล
 
1. นางมณฑา  สถิตพิพัฒน์
2. นางบุศย์รินทร์  ดาทอง
3. นางสาวนภาพิมพ์  ทองปัญญา
4. นางกุนทินี  อรจันทร์
5. นายวัชรินทร์  หอมคำ
6. นายณัฐพล  ธรรมสัตย์
7. นางสาวฐาปนี  ฤกษ์ดี
8. นางสาวพีรยา  ศิริสวัสดิ์
 
119 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 70.8 เงิน 46 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. เด็กชายฐิติกร  ยาวิไชย
2. เด็กชายณัฐกิตติ์  อินทะพันธ์
3. เด็กหญิงณัฐณิชา  ถ่อสูงเนิน
4. เด็กหญิงปาริฉัตร  เพชรดี
5. เด็กชายพรสวรรค์  พรอินทร์
6. เด็กหญิงรัตติยา  เอื้องไชยสงค์
7. เด็กชายศตวรรษ  กุจะพันธ์
8. เด็กชายอนุชา  กุลบุตร
9. เด็กหญิงอรนันท์  ครองใจ
10. เด็กหญิงเบญจมาศ  ช่วงไธสง
 
1. นางราตรี  ชาติดร
2. นางสาวปุณยนุช  ประเสริฐสิทธิ์
3. นางสาวจันทร์เพ็ญ  ชาภักดี
 
120 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 83.6 ทอง 48 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. นางสาวจินดามณี  โกศล
2. นางสาวดวงแข  สังโขบล
3. นายปฏิภาณ  ชำนิกุล
4. นางสาวปณิชา  เครือทอง
5. นางสาวปวีณา  จันทะวงษ์
6. นางสาวศิริลักษ์  แก้วมูล
7. นายสรวิศ  สามารถ
8. นายสิทธิโชค  จรดล
9. นายอรรถวุฒิ  โคตรชัย
10. นายเจษฎา   บุตรสีนนท์
 
1. นางราตรี   ชาติดร
2. นายวชิรวิชญ์  เปล่งปลั่ง
3. นางสาวชนิดาภา  สุทธิทักษ์
 
121 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 77.8 เงิน 41 โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 1. นายกฤษฎา  พวงพิมพ์
2. นายกิตติพงษ์  ไชยภักดิ์
3. นางสาวชรินรัตน์  สายสมบัติ
4. นายนัฐพล  ยิ้มเกิด
5. นางสาวปรัชญา  เครือบุตร
6. นางสาววรรณษา  อินณรงค์
 
1. นางสาวอินทร์ธุอร  นิกพิมพ์
2. นางปริชาติ  วงค์เจริญ
3. นายกฤตเมธ   ชัยกวงชา
4. นายนิรุช  เชื้อเคน
 
122 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 65.5 ทองแดง 52 โรงเรียนศรีรัตนวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  พันสายออ
2. เด็กหญิงจิดาภา  สร้อยสูงเนิน
3. เด็กหญิงชนกนันท์  ปรนปรือ
4. เด็กหญิงชนกพร  ปรนปรือ
5. เด็กหญิงดลธร  บุญโชคนนทกร
6. เด็กหญิงภัสธนันญ์  บุญสุข
7. เด็กหญิงสุรดา  เชื้อดี
8. เด็กหญิงเมสิตา  หน้านวล
 
1. นางสาวภัทรา  ตาอุด
2. นางสาวนภัสวรรณ  ศักดิ์วิจารณ์
3. นางสาววิไลรัตน์  แต้มทอง
4. นางสาววันทนีย์  จันทร์หอม
 
123 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 85 ทอง 41 โรงเรียนศรีรัตนวิทยา 1. นางสาวกัญญารัตน์  อภัยศิลา
2. นางสาวกัณณิกา  แย้มใส
3. นางสาวกัลยาณี  ประเสริฐชาติ
4. นางสาวฉัตรตรีญา  สายทอง
5. นางสาวนภา  อุสาหะ
6. นางสาวศันศนีย์  มะลิลำ
7. นางสาวศิริพร  ศรีลาวงค์
8. นางสาวศิริวรรณ  นาคเกษม
9. นางสาวสุดารัตน์  มูลสาร
10. นางสาวอริยา  แซ่เล้า
 
1. นางสาวภัทรา  ตาอุด
2. นางสาววิไลรัตน์  แต้มทอง
3. นางสาวนภัสวรรณ  ศักดิ์วิจารณ์
4. นางสาววันทนีย์  จันทร์หอม
 
124 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 83.2 ทอง 10 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. เด็กหญิงณัชรินทร์  บริสุทธิ์
2. เด็กหญิงดวงนภา  พิมพ์พัฒน์
3. เด็กหญิงธนัญญา  เครือบุตร
4. เด็กหญิงธิดารัตน์   พิทักษ์
5. เด็กหญิงนิศมา  หินลาด
6. เด็กหญิงพรพิชญา   ชาลี
7. เด็กหญิงภัณฑิรา  ถิระโคตร
8. เด็กหญิงรุ่งอรุณรัตน์  เชื้อวงศ์
9. เด็กหญิงศศิธร  วงษ์อนันต์
10. เด็กหญิงสุชาดา  ชนะวงค์
11. เด็กหญิงอรจิรา  จันทศิรา
12. เด็กหญิงแสนเสน่ห์  สินศิริ
 
1. นางสุดารัตน์  พรรษาวนัส
2. นางสาวชัญญาภัค  สินศิริ
3. นายจิรวัฒน์  สัตพันธ์
4. นายธีระโชติ  พลชัย
5. นางรัชกร  ชะนะนิล
 
125 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 84.5 ทอง 10 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. นางสาวจันทิรามาศ  พรศิริ
2. นางสาวจีรนันท์  บุญโสภณ
3. นางสาวณัฐริกา  วอทอง
4. นางสาวธนพร  ธนะนู
5. นางสาวนวพร  แก้วนพรัตน์
6. นางสาวปรียานุช  สุพรรณ
7. นางสาวพัชรินทร์  บุญเติม
8. นางสาวพิชชาพร  พรอุไร
9. นางสาวรัตติกาล  โคตรวงค์
10. นางสาววรินดา  หาวรรณ์
11. นางสาวศิริรัตน์  สายโอ่
12. นางสาวศิโรรัตน์  สุนทรประยูร
13. นางสาวสุกานดา  เศกรัมย์
14. นางสาวสุทัตตา  แก้วเปี้ย
15. นางสาวอัจฉรโสภา  แก้วเหล่ายูง
16. นางสาวโสภิตชา  จำปาทิพย์
 
1. นางสุดารัตน์  พรรษาวนัส
2. นางสาวชัญญาภัค  สินศิริ
3. นายธีระโชติ  พลชัย
4. นายจิรวัฒน์  สัตพันธ์
5. นายวิทยา  คำพันธ์
 
126 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 67 ทองแดง 45 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. นายคชภัณฑ์  ปรึกษาดี
2. นายนัฐวุฒ   ผองพุทธ
3. นางสาวรัชนีกร  แพนไธสง
4. นายเมธวัจน์   สะอิ้นทองกุล
5. นายไกรสิทธิ์  นามวิชัย
 
1. นายพชรพล  ทินบุตร
2. นางสาวชัญญาภัค  สินศิร ิ
 
127 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 83.7 ทอง 32 โรงเรียนบึงมะลูวิทยา 1. นายพาสุข  ร่ำรื่น
2. นายรัฐภูมิ  ขุขันเขต
 
1. นายสุวิทย์  มีฤทธิ์
2. นายมนตรี  สอนไชยญาติ
 
128 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 80.66 ทอง 28 โรงเรียนศรีรัตนวิทยา 1. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ละมูล
 
1. นางศศธร  ผาทอง
 
129 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 89 ทอง 12 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. นางสาวอิสราลี  ปิยะพันธ์
 
1. นายจิระวัฒน์  ศรีสุข
 
130 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 73.33 เงิน 27 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. เด็กหญิงวิชญาดา  สุจริตภักดี
 
1. นายจัตุวัฒน์  สมภูงา
 
131 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 89.6 ทอง 23 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. นางสาวสุภาภรณ์  เทพอาษา
 
1. นางพรพรรณ  สกุลวัฒนาชีพ
 
132 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 61 ทองแดง 33 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  บุษบรรณ์
 
1. นางสาวภารดี  พันธุ์ไทย
 
133 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 72 เงิน 30 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. นายธีรภัทร์  บานฤทัย
 
1. นางสาวพรทิพย์  ตันติประภาคาร
 
134 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 85.33 ทอง 22 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. เด็กหญิงญารินดา  สิงห์ยาม
2. เด็กชายณัฐพล  สมบัติ
3. เด็กชายทรรศนกร  ตรองจิต
4. เด็กหญิงปิยะพิชญา  สัญญาถนอมรัช
5. เด็กชายเลิศอนันต์  สัพพวิญญูชน
 
1. นางจารุวรรณ  น้อยพลาย
2. นางจันทิมา  โกมลศรี
 
135 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 87 ทอง 19 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. นายคฑาวุธ  นามสุข
2. นางสาวชนัญธิดา  พันธ์สว่าง
3. นายณัฐพล  คำสุข
4. นายพุฒพงศ์  อ้วนคำภา
5. นางสาวอภิสรา  สถิตพิพัฒน์
 
1. นางสุธรรมา  สัญญาถนอมรัช
2. นางพรรณาภา  นิลมัย
 
136 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 81.17 ทอง 47 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. เด็กหญิงนิธินันท์  แก้วสง่า
2. เด็กหญิงเพ็ญสิริ  ศรีสวัสดิ์
 
1. นายพิชญาพงศ์  พันธ์จันทร์
2. นางสาวสุภาวดี  สิงห์คูณ
 
137 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 88.5 ทอง 43 โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 1. นางสาวบุญนุช  สารบูรณ์
2. นางสาววาสนา  คำเรืองบุญ
 
1. นางสาววัชราภรณ์  ศาลารัตน์
2. นางอำนวย  ไชยชนะ
 
138 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 72.33 เงิน 28 โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  คลธา
2. เด็กชายสราวุทธ์  อรศรี
 
1. นางสาวทรรศญา  พละศักดิ์
2. นางสาวมุกญาดา  เกศวัฒนกุล
 
139 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 73.3 เงิน 23 โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ 1. นางสาวภริตา  คล้ายแก้ว
2. นางสาวอภิสรา  ลาพรหมมา
 
1. นางสาวจริญญา  ศรแก้ว
2. MissShoko  Hasegawa
 
140 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 75.3 เงิน 32 โรงเรียนบึงมะลูวิทยา 1. นายธวัชชัย  พรมสุข
2. นางสาวสัตตบงกช  แซ่อุ่น
 
1. นายศุภวิทยา  หอมจิต
 
141 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 80 ทอง 52 โรงเรียนบึงมะลูวิทยา 1. นายจิตกร  พวงมาลา
2. นางสาวณัตสยามนต์  ขันติวงศ์
3. นางสาวประกายแก้ว  สสุปติ
4. นางสาวปาริชาติ  เรืองศรี
5. นางสาววฉราภรณ์   ศรศรี
 
1. นางสาวนิภาพรรณ  โสพัฒน์
2. นางสาวรักสิตา  พิบูลย์
 
142 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 74.67 เงิน 25 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. นางสาวกนกวรรณ  เจือกโว้น
2. นางสาวจิราดา  ถวิลบุญ
3. นางสาวชนนิกานต์  ศรีสุข
4. นางสาววรางคนา  ละมูล
5. นางสาวอมราวดี  จูแจ่ม
 
1. นางสาวเมธาวี  สกุลวรวิทย์
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงนัยนา  บุญกัณฑ์
 
143 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 87 ทอง 21 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. นางสาวจิตรา  จำปารัตน์
 
1. นางสาวศศิธร  ประดิษฐ์นอก
 
144 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 80.08 ทอง 36 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. เด็กหญิง ณัฐณิชา   วอนอก
2. เด็กหญิงภัทรนันท์   น้อยพลาย
 
1. นางสาวยุภาธิรัตน์  พันธราช
2. นางสาวนันท์นภัส  คุชิตา
 
145 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 79.11 เงิน 38 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. นายกิตติพงศ์  วงศ์จันทร์
 
1. นางสุภาพร  งาสุ้ย
 
146 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 82.66 ทอง 43 โรงเรียนศรีรัตนวิทยา 1. เด็กชายณัฐพล  ขันทอง
2. เด็กชายบรรพต  จันทมนต์
3. เด็กชายพีระพัฒน์  ธรรมมัง
4. นายวรายุทธ  นีระมนต์
5. นายวริทธิ์  วงศ์แก้ว
6. เด็กชายสรศักดิ์  ยิบยก
7. นายเจตนิพิฐ  ทารมย์
8. เด็กชายไชยดล  โทสา
 
1. นายธนะสิทธิ์  เที่ยงธรรมรุจน์
2. นางชัญญ์ญาณ์  เที่ยงธรรมรุจน์
3. นายปัณณวัฒน์  ทองดี
 
147 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 86.15 ทอง 31 โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 1. นายกิตติพล  ประดิษฐสิน
2. นายทนพงษ์  ไชยขันตรี
3. นายทิวทัศน์  เรือนแพง
4. นายปภาวินท์  อ่อนสีดา
5. นายศราวุฒิ  ขาวสลับ
6. นายสาทิศ  จิตต์รักษา
 
1. นายทธ  ทองภามี
2. นายสุจิน  คูณเมือง
3. นางสาววราภรณ์  สมดี
 
148 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 79.6 เงิน 33 โรงเรียนบึงมะลูวิทยา 1. นางสาวกมลวรรณ์  ชัยวงษา
2. นางสาวขัติยาภรณ์  เสียงหวาน
3. นางสาวดอกฝ้าย  เงินลุน
4. นายธนวัฒน์  เกษสงเคราะห์
5. นางสาวพรญาณี  มะยอง
6. นางสาวรัตนาภรณ์  วิเวกวรรณ
7. นางสาววรรลษา  ศรีทองคำ
8. นายสมพร  บุตดีภัก
9. นางสาวสิริยพร  สีนา
10. นางสาวสุธาวรรณ  สอนบุญมา
 
1. นางวรรณวิมล  อินทรบุตร
2. นางสาวศิริเนตร  ชินชัย
3. นายณัฐวุฒิ  พวงคำ
 
149 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 71.2 เงิน 29 โรงเรียนบึงมะลูวิทยา 1. เด็กหญิงช่อผกา  เพ็ชรจินดา
2. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์   คูณพงษ์
3. เด็กหญิงปภัสรา  แหวนหล่อ
4. เด็กหญิงศิรินทรา  โนนไธสงค์
5. เด็กหญิงไพลิน  แพงไทย
 
1. นางสาวมาลินี  แก้วยงค์
2. นางสาวกรพินธุ์  บุญเลิศ
 
150 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 71.2 เงิน 27 โรงเรียนศรีรัตนวิทยา 1. นางสาว ผ่องมุณี   ประเสริฐชาติ
2. นางสาวจิราภรณ์   คุณสิม
3. นางสาวปนัดดา  ปานศรี
4. นายวิวัฒน์  จันทำ
5. นางสาวศุภรัตน์   พรมภักดิ์
 
1. นางสาววลีรัตน์  คนหาญ
2. นางสาวเสาวณีย์  แก้วรักษา
 
151 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 84.4 ทอง 19 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. เด็กหญิงญาณิศา  แซ่ตั้น
2. เด็กหญิงณัฎฐณิชา  บุญช่วย
3. เด็กหญิงทิพรดา  อัตพันธ์
 
1. นางฉวีวรรณ  โพธิวัฒน์
2. นางสาวอรวัณย์  สืบสิมมา
 
152 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 72 เงิน 14 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. นายชุษณะ   แก้วมูล
2. นางสาวธนวรรณ  บรรพตาธิ
3. นางสาวปานชนก  พรมชา
 
1. นางอรนุช   นามเขียว
2. นางสาวปาจรีย์  นามวงศ์
 
153 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 82.5 ทอง 23 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. เด็กหญิงณภัสนันท์  อรัญศิริทิวากร
2. เด็กหญิงศุภกานต์  ณ อุบล
3. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  โพธิพันธ์
 
1. นางสาวกัลย์กมล  โรจนนัครวงศ์
2. นางสาวพรพิมล  เพื่อบุญมาก
 
154 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 87.5 ทอง 24 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. นางสาวจุฑามณี  บุญสถิตย์
2. นางสาวพัชรินทร์  โมระอรรถ
3. นางสาวเมทญา  ประเสริฐศรี
 
1. นางสาวกัลย์กมล   โรจนนัครวงศ์
2. นางสาวพรพิมล  เพื่อบุญมาก
 
155 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 81 ทอง 31 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. เด็กหญิงสิริยากร  แสงส่อง
2. เด็กหญิงเกตน์สิรี  มณีวงศ์
 
1. นางมณีกานต์  บุญเสริม
2. นายอดิศร  แก้วเขียว
 
156 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 78 เงิน 21 โรงเรียนศรีรัตนวิทยา 1. เด็กหญิงจิตรสินี  ใจดี
2. เด็กหญิงสร้อยฟ้า  ปิดตังระภา
 
1. นายขวัญชัย  จันทร์แดง
2. นางบุญลักษณ์  จันทร์แดง
 
157 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 80 ทอง 14 โรงเรียนบึงมะลูวิทยา 1. เด็กชายวัชรากร  บุญโต
2. เด็กชายวายุกูล  ลาภบุญ
 
1. นางสาวอรวรรณ  สิมมา
2. นายมนตรี  สอนไชยญาติ
 
158 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 77 เงิน 29 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. นายธนธัช   ต้นทรัพย์
2. นายธัญเทพ  เดือนใส
 
1. นางสาวปาริตา  ดวงงาม
2. นางสาธิดา  ดวงศรี
 
159 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. นางสาวฐิติกานต์  เชาว์ศรีกุล
2. นางสาวศศิกานต์  บุญโต
 
1. นางจารุวรรณ  แสงส่อง
2. ว่าที่ร้อยตรีเหรียญ  ดาทอง
 
160 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 75 เงิน 24 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. นายคุณาธิป  พละศรี
2. นายเกียรติชนก  พิมพ์ไชย
 
1. ว่าที่ร้อยตรีเหรียญ  ดาทอง
2. นางจารุวรรณ  แสงส่อง
 
161 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 84 ทอง 26 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. นายกฤษธนา  กัณหารินทร์
2. นายภาคภูมิ  สุขชาติ
 
1. นายชาญณรงค์  แผนพุทธา
2. นางสาวปาริตา  ดวงงาม
 
162 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 82 ทอง 19 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. เด็กหญิง พัชราภรณ์   พาสว่าง
2. เด็กหญิงกานต์ชนก    เขมรทอง
 
1. นางคำรวม  ทรัพย์ศิริ
2. นางสาวกาญจนา  ชัยชาญ
 
163 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 80 ทอง 19 โรงเรียนศรีแก้วพิทยา 1. เด็กหญิงกัลยา  แซ่โต๋ว
2. เด็กหญิงอุไรวรรณ  จำปาสิม
 
1. นายบัญชา  แข่งขัน
2. นางนิตณพา  แข่งขัน
 
164 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 90 ทอง 7 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. นายฤทธิไกร  พวงเพ็ชร์
2. นางสาวเบญญทิพย์  เบิกบาน
 
1. นายบรรหยัด  สุริพล
2. นางสาวณภาย์  ทนงค์
 
165 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 20 เข้าร่วม 29 โรงเรียนศรีรัตนวิทยา 1. นายก้องภพ  เถาว์คำ
2. นายอนุชา  สงโสด
 
1. นายขวัญชัย  จันทร์แดง
2. นางบุญลักษณ์  จันทร์แดง
 
166 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 74.4 เงิน 37 โรงเรียนศรีรัตนวิทยา 1. เด็กชายคเณศวร  ละมูล
2. เด็กชายภานุวัฒน์  ผาสุข
3. เด็กชายรพีภูมิ  จันทร์แดง
 
1. นายขวัญชัย  จันทร์แดง
2. นางบุญลักษณ์  จันทร์แดง
 
167 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 71.2 เงิน 51 โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 1. นางสาวกรกนก  พุฒพันธ์
2. นางสาวพัชรี  คตตระกาล
3. นายสิทธิชัย  แก้วสง่า
 
1. นางสาวนิภาภรณ์  ยุวะบุตร
2. นายเวชกรณ์  กรมพะไมย
 
168 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 89 ทอง 11 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. นายกฤษฎา  ดวงมณี
2. นายตรีภัทร  กล้าวาจา
 
1. นางสาวปาริตา  ดวงงาม
2. นายชาญณรงค์  แผนพุทธา
 
169 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 64 ทองแดง 46 โรงเรียนกุดเสลาวิทยาคม 1. เด็กชายณัฐพล  อัครวงค์
2. เด็กชายธัชชัย  หาสุข
3. เด็กชายพนมฉัตร  เสนคราม
 
1. นายสันติ  แสงสีดา
2. นางสาวภูษนิศา  บัวหลาย
 
170 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 62.5 ทองแดง 52 โรงเรียนกุดเสลาวิทยาคม 1. นายทศพร  แก้วสว่าง
2. นายภาณุพันธ์  มูลแก้ว
3. นางสาววิไลวรรณ  คำสุข
 
1. นายสันติ  แสงสีดา
2. นางสาวภูษนิศา  บัวหลาย
 
171 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนร่มโพธิ์วิทยา 1. เด็กชายภูธนภัทร   เมฆคลี
2. เด็กชายวัชรินทร์  แสงน้อย
3. เด็กชายศิรสิทธิ์   ปัตโต
 
1. นายวสุรงค์  พรหมคุณ
2. นายพริษฐ์  ม่วงมิตร
 
172 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 85 ทอง 10 โรงเรียนกุดเสลาวิทยาคม 1. นางสาวทิพย์ธิญาพร  โคตระ
2. นายศุภวัฒน์  พากุดเลาะ
3. นายเอกรัตน์  มหาวงค์
 
1. นายสันติ  แสงสีดา
2. นายคมสันต์  เสาวโค
 
173 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 88 ทอง 7 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. เด็กหญิงชนกนันท์  สรรพศรี
2. เด็กหญิงพัชราภรณ์  อินทมาศ
3. เด็กหญิงศิริลักษ์  วงค์เสน
 
1. นายบรรหยัด  สุริพล
2. นางสาวปาริตา  ดวงงาม
 
174 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 94 ทอง 10 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. นายณัฐพล  อินทมาศ
2. นายภิรมย์พร  สุริพล
3. นางสาวลัคคนา  บุญเพ็ง
 
1. นายบรรหยัด  สุริพล
2. นางมลิวัลย์  เลาหะสูต
 
175 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3 60 ทองแดง 15 โรงเรียนกุดเสลาวิทยาคม 1. เด็กชายธีรศักดิ์  ศรีรักษา
2. เด็กชายปุรเชษฐ์  นารินทร์
3. นายวีระภาพ  สุทธาคง
 
1. นายสันติ  แสงสีดา
2. นายคมสันต์  เสาวโค
 
176 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 72 เงิน 17 โรงเรียนร่มโพธิ์วิทยา 1. นายชลัมพล   แก้วลอย
2. นายนาฬิกอติภัค  จันจำนงค์
3. นางสาวลดาวัลย์   ทองละมุล
 
1. นายวสุรงค์  พรหมคุณ
2. นางธัญญลักษณ์  พรหมคุณ
 
177 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 72 เงิน 55 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม 1. เด็กชายณัฐพล  กงแก้ว
2. เด็กชายพงศ์พัศ  สมาคม
3. เด็กชายยงยุทธ  ประชาราษฎ์
 
1. นายพรทิพย์  นามทองใบ
2. นางบัวทอง  เบ็ญมาศ
 
178 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 80 ทอง 42 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม 1. นายวิศิษฎ์  สมจิตต์
2. นายอภิสิทธิ์  ยิ้มญวน
3. นายอุเทน  พรมสาร
 
1. นายพรทิพย์  นามทองใบ
2. นางบัวทอง  เบ็ญมาศ
 
179 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 95 ทอง 4 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  พิมศร
2. เด็กหญิงฐิติยา  คำเกษ
3. เด็กหญิงธัญญาเรศ  ปรึกศรีดา
 
1. นายพรทิพย์  นามทองใบ
2. นางบัวทอง  เบ็ญมาศ
 
180 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 88 ทอง 7 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม 1. นางสาวฐิติกานต์  พวงเกษ
2. นายวีระวัฒน์  มีพันธ์
3. นางสาวอริสา  เครือคุณ
 
1. นางบัวทอง  เบ็ญมาศ
2. นายพรทิพย์  นามทองใบ
 
181 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 83.5 ทอง 28 โรงเรียนศรีรัตนวิทยา 1. เด็กหญิงณัชชา  นิสสัย
2. เด็กชายนันทวัฒน์  อัฐแป
3. เด็กหญิงภาวิณี  วิไล
4. เด็กชายยศกร  ประทุมวงษ์
5. เด็กชายศิวกร  แก้วธานี
6. เด็กหญิงสุมาลี  ด้วงสีทอง
 
1. นายประสิทธิ์  แสงสิงห์
2. นางปัชชา  รัตนพร
3. นายบุญเลิศ  พลชลี
 
182 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 89 ทอง 8 โรงเรียนศรีรัตนวิทยา 1. นางสาวพรรณภัสษา  เทาศิริ
2. นางสาวพัชราพร  ลาวเมือง
3. นางสาวยุภาวดี  เบ็ญมาศ
4. นายรัฐพงศ์  เบ้าทอง
5. นางสาววรรณพร  จันทร์หอม
6. นายเจตริน  ทองเพ็ชร
 
1. นางปัชชา  รัตนพร
2. นายประสิทธิ์  แสงสิงห์
3. นายบุญเลิศ  พลชลี
 
183 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 80 ทอง 29 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. เด็กชายคุนานนต์  มะลิรส
2. เด็กชายนครินทร์  คูณผล
3. เด็กหญิงพิมพ์พร  ศิริผลา
 
1. นางสาวปัทมาวรรณ  วันทวี
2. นางสาวอัมพรรัตน์  กุคำทอน
 
184 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 90.8 ทอง 5 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. นายชัชรินทร์   รักเกียรติ์
2. นายทรัพย์ทวี  ไชวิจิต
3. นายทวีศักดิ์  อารีรมย์
 
1. นางสาวอัมพรรัตน์  กุคำทอน
2. นางวิลาวัลย์  เพ็งชัย
 
185 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 91 ทอง 8 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. เด็กชายดำรงศักดิ์  สาสังข์
2. เด็กหญิงพรนภา  นวนแย้ม
3. เด็กหญิงศศินภา  เพ็งกระจ่าง
 
1. นางณญาตา  โสพัฒน์
2. นายบุญหลาย  มะเค็ง
 
186 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 74 เงิน 32 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. นางสาวศศิธร  จันณรงค์
2. นางสาวศิรินภา  คำเหลือ
3. นางสาวสุนันทา  กาลพัฒน์
 
1. นางณญาตา  โสพัฒน์
2. นางรวงทอง  คุณสวัสดิ์
 
187 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 89 ทอง 8 โรงเรียนศรีรัตนวิทยา 1. เด็กหญิงนภัสกร  จันทมาตย์
2. เด็กหญิงปวีณา  สารวัล
3. เด็กหญิงศันสนีย์  คำแหน
 
1. นางวรุณธิดา  ศรีโสดา
2. นายประสิทธิ์  แสงสิงห์
 
188 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 86 ทอง 8 โรงเรียนศรีรัตนวิทยา 1. นางสาวพรทิพย์  แกชวดดง
2. นางสาวสุทธิดา  ประทุมวงษ์
3. นางสาวสุนันทา  รจนัย
 
1. นางวรุณธิดา  ศรีโสดา
2. นายประสิทธิ์  แสงสิงห์
 
189 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 92.6 ทอง 11 โรงเรียนศรีรัตนวิทยา 1. เด็กหญิงณัชชา  เขตนิมิตร
2. เด็กหญิงธนารีย์  นางวงษ์
3. เด็กหญิงปพิชญา  ภูยาดวง
 
1. นายประสิทธิ์  แสงสิงห์
2. นางสาวชาลิณีณฐกมล  พลปลัด
 
190 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 92.2 ทอง 11 โรงเรียนศรีรัตนวิทยา 1. นายจักรกฤษณ์  อาการ
2. นายภูนพัฒน์  สมุติรัมย์
3. นายสราวุฒิ  สงคราม
 
1. นายประสิทธิ์  แสงสิงห์
2. นางปัชชา  รัตนพร
 
191 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 86 ทอง 15 โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา 1. เด็กหญิงวราภรณ์  ทองพามี
2. เด็กหญิงวิลาวัณย์  อารีรมย์
3. เด็กหญิงเมลดา  สมบูรณ์ชัย
 
1. นางสาวกุลทิวา  นนทพจน์
2. นางสาวสุรีรัตน์  พันชาลี
 
192 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 86 ทอง 24 โรงเรียนศรีรัตนวิทยา 1. นางสาวนิตยา  บุญทาทอง
2. นางสาววรรัตน์  ห่อทรัพย์
3. นายศราวุฒิ  ใสปาน
 
1. นายประสิทธิ์  แสงสิงห์
2. นางวรุณธิดา  ศรีโสดา
 
193 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 92 ทอง 6 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. เด็กหญิงผ่องพิลา  ศิลาคำ
2. เด็กหญิงศรินยา  ศรแก้ว
3. เด็กหญิงอนันธิตา  โพธิ์อุดม
 
1. นางวิลาวัลย์  เพ็งชัย
2. นางสาวอัมพรรัตน์  กุคำทอน
 
194 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. นางสาวกุลธิดา  ลาพันธ์
2. นางสาวปณิศา  ยอดสิงห์
3. นางสาวอธิตญา  โพธิ์อุดม
 
1. นางวิลาวัลย์  เพ็งชัย
2. นางสาวอัมพรรัตน์  กุคำทอน
 
195 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 74 เงิน 7 โรงเรียนบึงมะลูวิทยา 1. เด็กชายฐิติพงศ์  รัตพันธ์
 
1. นางสุรีรัตน์  ศักดิ์วิจารณ์
 
196 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 74 เงิน 4 โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 1. เด็กชายสิทธิพงษ์   แพงคำแดง
 
1. นางสาวทัดดาว  บุดดาพงษ์
 
197 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 86 ทอง 4 โรงเรียนกระแชงวิทยา 1. เด็กหญิงปริณรัตน์  มวลพรหม
 
1. นางสาวณิชาภา  นารินรักษ์
 
198 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง 4 โรงเรียนบึงมะลูวิทยา 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  โพนสำโรง
 
1. นางสุรีรัตน์  ศักดิ์วิจารณ์
 
199 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 76 เงิน 20 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม 1. เด็กหญิงประภัสดา  พลชาติ
2. เด็กหญิงวรรณิสา   บุญชาติ
3. เด็กหญิงศศิวิมล  อินธิเดช
 
1. นางสาวนุชชะรี  คมศรี
2. นางสาวสาวิตรี  แก้วพวง
 
200 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 83 ทอง 11 โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 1. นางสาวดุสิตา  กาญกล้า
2. นางสาววิจิตรา   ยุทธพันธ์
3. นางสาวสุธิดา  แสนสุข
 
1. นางสาวศิริญญา  สุตันตั้งใจ
2. นางวิชุดา   ตำหนง
 
201 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 66 ทองแดง 22 โรงเรียนบึงมะลูวิทยา 1. เด็กชายปรัตถกร  เจียมสกุล
 
1. นางมยุรี  เหง้าโพธิ์
 
202 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 96 ทอง 4 โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 1. เด็กหญิงรุ่งอรุณรัศมี  สุพล
 
1. นายธนาวิท  แสนสุขใส
 
203 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 1. เด็กชายกฤษฏา  เสนคำสอน
 
1. นางวิชุดา  ตำหนง
 
204 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 76 เงิน 8 โรงเรียนบึงมะลูวิทยา 1. เด็กหญิงภัทริกา  แพงดี
 
1. นางอภิชญา  อ้วนคำภา
 
205 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 12 โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 1. เด็กชายสิทธิพงษ์   แพงคำแดง
 
1. นางสาววิชุดา   โพธิ์ทิพย์
 
206 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 81 ทอง 18 โรงเรียนบึงมะลูวิทยา 1. เด็กชายศรายุทธ   ขุนภักนา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีเมธี  บุญปัญญา
 
207 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 81 ทอง 21 โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 1. เด็กชายนัฐพงษ์  พื้นผา
 
1. นางวิชุดา   ตำหนง
 
208 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 85 ทอง 14 โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 1. นางสาวเพ็ญฤดี  สีเหลือง
 
1. นางวิชุดา   ตำหนง
 
209 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 80 ทอง 14 โรงเรียนบึงมะลูวิทยา 1. นางสาวสุวรรณี  บุญเล็ก
 
1. นางสุรีรัตน์  ศักดิ์วิจารณ์
 
210 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 73 เงิน 17 โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 1. นายกฤษฎา  พวงพิมพ์
 
1. นางวิชุดา  ตำหนง
 
211 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกระแชงวิทยา 1. นายธนบดี  จันเพ็ง
2. เด็กชายธีรพงษ์  อิ่มอ้วน
 
1. นางสาวดวงตา   ท้าวด่อน
2. นางสาวดวงรัตน์  ปัญญาวัน
 
212 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 82.33 ทอง 42 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. เด็กชายคณากร  ขุขันธ์เขต
 
1. นายทองพูล  ทุมโยมา
 
213 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6 81.33 ทอง 40 โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ 1. นายเอกราช  แก้วบุปผา
 
1. นายอลงกรณ์  นิลดำ
 
214 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 89.5 ทอง 13 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. เด็กชายนิรุจ  สีขาว
 
1. นายอนุชา  บุญเย็น
 
215 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.4-ม.6 82.25 ทอง 48 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. นายธัชพล  วงค์งามเถาว์
 
1. นายทองพูล  ทุมโยมา
 
216 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 77.03 เงิน 45 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. เด็กชายชาญชัย  สนทยา
 
1. นายอนุชา  บุญเย็น
 
217 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.4-ม.6 81.8 ทอง 39 โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ 1. นายธนกฤต  แก้วศรี
 
1. นายอลงกรณ์  นิลดำ
 
218 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 90 ทอง 29 โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ 1. เด็กชายอดิศักดิ์  โพธิ์ศรี
 
1. นายอลงกรณ์  นิลดำ
 
219 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.4-ม.6 89.33 ทอง 33 โรงเรียนศรีรัตนวิทยา 1. นายอนุสรณ์  อาจหอม
 
1. นายวิทยา  นามพันธ์
 
220 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.6 80.06 ทอง 29 โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ 1. นายกลยุทธ์  วายลม
2. เด็กหญิงกัณฐิกา  ไพจาน
3. นางสาวครองขวัญ  ทองอินทร์
4. นางสาวจิราภรณ์  มะปราง
5. นายชญานนท์  จอมหงษ์
6. เด็กชายชัชวาล  พิมศร
7. นายชัยวัฒน์  วงษ์พินิจ
8. นางสาวฐิตินันท์  วรรณทอง
9. นายณัฐพงษ์  มีวงษ์
10. เด็กชายณัฐพล  ฐานะ
11. นายธนกฤต  แก้วศรี
12. เด็กชายธรรมรัตน์  อระไง
13. นายธีรวัฒน์  สุวรรณมาโจ
14. เด็กหญิงธีร์วรา  สาลีกุล
15. นายนัฐชนน  รุ่งคำ
16. เด็กหญิงบุญนิศา  หรรษา
17. นายประกายรัตน์  โพธิสาร
18. เด็กหญิงปวีณนุช  รักษาศิริ
19. เด็กชายภูวิศา  กุลเกษ
20. นายลัทธพล  บุญยงค์
21. เด็กหญิงวิจิตรา  คำลอย
22. นายศรัณย์  สืบสังข์
23. เด็กหญิงศิริรัตน์  ไชยสุวรรณ
24. เด็กชายศุภโชค  แก้วละออ
25. เด็กชายอดิศักดิ์  โพธิ์ศรี
26. เด็กหญิงอนิสา  ดาวงษ์
27. เด็กหญิงเกษศิรินทร์  อุ่นเเก้ว
28. เด็กหญิงเบญจพร  สินศิริ
29. เด็กหญิงเบญญาภา  คำนึก
30. เด็กหญิงโสภิตนภา  พงษ์เสน่ห์
 
1. นายภาคิน  โนนสูง
2. นางผกามาศ  ไชยสวาสดิ์
3. นายสิทธิชัย  สุวรรณโชติ
4. นางสาวกุมารีรัตน์  วันทะวงษ์
5. นายอลงกรณ์  นิลดำ
6. นางบังอร  นิลดำ
7. นายณรงค์ฤทธิ์  ดาวงษ์