สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) [กลุ่ม สพม.ศรีสะเกษ 3]

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ
จังหวัดบุรีรัมย์
ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 92 ทอง 7 โรงเรียนปรางค์กู่ 1. เด็กหญิงอารียา  คำเสียง
 
1. นางศรุตา  ชมภูเขา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 89 ทอง 36 โรงเรียนขุขันธ์ 1. นางสาววรรณิดา  ศรีกะชา
 
1. นางสาวโศจยา  ดวงสิน
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 61.1 ทองแดง 39 โรงเรียนขุขันธ์ 1. เด็กหญิงนัฐกานต์  สว่างภพ
 
1. นางระเบียบ  คำไพเราะ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 43.1 เข้าร่วม 45 โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ 1. นางสาวอังวรา  สุทธิพันธ์
 
1. นางปาริชาติ  ชาวงษ์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 10 เข้าร่วม 57 โรงเรียนปรางค์กู่ 1. เด็กหญิงช่อชมพู  ขุนภักนา
 
1. นางศุภัชญา  จันทะเขตร์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 29 เข้าร่วม 40 โรงเรียนขุขันธ์ 1. นางสาวรุ่งตะวัน  อายุวงษ์
 
1. นางสาวพิมศิณี  พุทธชาติ
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 72.3 เงิน 55 โรงเรียนขุขันธ์ 1. เด็กหญิงศิรินภา  สิงหะราช
 
1. นายรัฐกร  คำมา
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 82 ทอง 19 โรงเรียนขุขันธ์ 1. นางสาวศศิกานต์  สุกุ
 
1. นายสุริยน  บุญเหมาะ
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 91.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนปรางค์กู่ 1. นางสาวอภิญญา  พงษ์ธนู
 
1. นางสิรินาฏ  รชตธำมรงค์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 86.5 ทอง 17 โรงเรียนละลมวิทยา 1. นายประกายสิทธิ์   ดวงเงิน
 
1. นางสาวนุชจุรี  ทองกำ
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 89 ทอง 4 โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ 1. เด็กชายฤทธิกร  วรรณบล
2. เด็กหญิงสุนิตา  แสงบุญ
 
1. นางสาวอมรรัตน์  ตาดม่วง
2. นางสาวเพ็ญศิริ  สุภารัตน์
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ม.4-ม.6 54.6 เข้าร่วม 43 โรงเรียนสวงษ์วิทยาคม 1. นางสาวฉันทนา  ศรีโพธิ์
2. นางสาวนงค์เยาว์  อะสิพงษ์
 
1. นางสาวศิริจันพร  คำอินทร์
2. นางสาวญาณิศา  โตมร
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 84.36 ทอง 22 โรงเรียนศรีตระกูลวิทยา 1. เด็กหญิงกัลยา  ในทอง
2. เด็กหญิงนรินทร์ทิพย์  เสือณรงค์
 
1. นางสาวนุชิดา  ใสกระจ่าง
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 74.81 เงิน 48 โรงเรียนศรีตระกูลวิทยา 1. นางสาวสุภาภรณ์  สุดสังข์
 
1. นางสาวนุชิดา  ใสกระจ่าง
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 44 เข้าร่วม 27 โรงเรียนขุขันธ์ 1. เด็กหญิงพิมพ์พิชญา  ศิริสุรวัฒน์
 
1. นางนุชนาถ  สว่างภพ
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 22 เข้าร่วม 28 โรงเรียนปรางค์กู่ 1. นายจักรดุลย์  คำลี
 
1. นางสาวทองพันธ์  ยงกุล
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 55.7 เข้าร่วม 61 โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ 1. เด็กชายนิชคุณ  คำเสียง
2. เด็กหญิงวลักษ์สุดา  แหวนเงิน
3. เด็กหญิงวัลวิสา  นาสมใจ
 
1. นายติยพัฒน์  เสนาน้อย
2. นางสาวพัชรี  แสนโสม
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 70.4 เงิน 38 โรงเรียนปรางค์กู่ 1. นางสาวกรรณิการ์  ทองดี
2. นางสาวกรรณิการ์  สายสินธุ์
3. นางสาวกัญญณัช  ผาธรรม
 
1. นายถิรธนา  คำแพง
2. นางสาววารีกุล  วิทยอุดม
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 27 โรงเรียนปรางค์กู่ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  เล่าเลิศ
2. เด็กหญิงกันยารัตน์  ผ่านพินิจ
3. เด็กหญิงน้ำเพชร  บุญทูล
 
1. นางสาวดวงตะวัน  งามแสง
2. นางสาวอาณิชยา  วรรณา
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 85 ทอง 8 โรงเรียนปรางค์กู่ 1. นางสาวกุสุมา  บุดดาวงค์
2. นางสาวชนิกานต์  สุขเสน
3. นางสาวชุลีพร  หงส์ศิริ
 
1. นางสาวทองพันธ์  ยงกุล
2. นางสาววารีกุล  วิทยอุดม
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 80 ทอง 21 โรงเรียนขุขันธ์ 1. เด็กชายกิจจา  ศิลารัตน์
2. เด็กชายราชันย์  แสงทอง
 
1. นางจิราภรณ์  ยืนนาน
2. นางอำภาพงษ์  กองทรัพย์
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 67.5 ทองแดง 43 โรงเรียนขุขันธ์ 1. นางสาวญดา  ดวงธนู
2. นายพนรัตน์  เพ็งแจ่ม
 
1. นางสาวสิริวรรณ  มะโน
2. นางธัญณ์ญสิตา  ธนโชติเดชากาญจน์
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 84 ทอง 11 โรงเรียนขุขันธ์ 1. นายประดิพัทธ์  โพธิ์กระสังข์
 
1. นางสาวอนงค์ทิพย์  ขันทอง
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 86 ทอง 18 โรงเรียนขุขันธ์ 1. นายสุริยกมล  จันคณา
 
1. นางสาววรรณิภา  อุตมะ
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 74.94 เงิน 47 โรงเรียนขุขันธ์ 1. เด็กหญิงมนัสนันท์   วงรักษา
2. เด็กหญิงศิริวรรณ  อุทุม
 
1. นางปนันตญา  ระหาร
2. นางสาวณิชกานต์  แก่นมั่น
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 90.78 ทอง 7 โรงเรียนขุขันธ์ 1. นางสาวปราณีย์  สายสินธุ์
 
1. นางสาวณัฐยาพร  คำแพง
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 61 โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ 1. เด็กหญิงฐิติวรดา  บุญมี
 
1. นางสุปราณี  ทองมนต์
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 69 ทองแดง 46 โรงเรียนขุขันธ์ 1. นางสาวสุภาวดี  พรมพิลา
 
1. นางสาวกมลชนก  ปัดทุมมัง
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 31 เข้าร่วม 55 โรงเรียนขุขันธ์ 1. เด็กชายกิตติคุณ  เพ็งแจ่ม
 
1. นายทศพร  มนตรีวงษ์
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 38 เข้าร่วม 25 โรงเรียนขุขันธ์ 1. เด็กหญิงณัฐพิมล  จันทอง
2. เด็กชายพิชญุตม์  พรหมดี
3. เด็กหญิงสวรส  แหวนวงษ์
 
1. นางศศิธร  แก้วเล็ก
2. นางสาวเกษศิรินทร์  วรรณวงศ์
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 17.79 เข้าร่วม 28 โรงเรียนขุขันธ์ 1. นางสาวชญานิศ  แก้วสุด
2. นายสุเมธ  วงค์ปลั่ง
3. นายอนุชา  มนทอง
 
1. นางสาวพิมพ์ณรดา  จินดาธรานันท์
2. นางสาวศศิธร  กุแก้ว
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 75.4 เงิน 44 โรงเรียนปรางค์กู่ 1. นางสาวณัฐวดี  คำแพง
2. นางสาวณิชกานต์  พรหมลิ
3. นางสาวทิศชาภัส  ทุมแสน
 
1. นางสาวกนกวรรณ  ศรชัย
2. นางสาวศศิธร  ประมาพันธ์
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 75 เงิน 18 โรงเรียนขุขันธ์ 1. นางสาวชลธิชา  มากนวล
2. นางสาวปิยธิดา  ศรีกะชา
3. นายสิรวิชญ์  บาตรโพธินันท์
 
1. นางณัฏฐากร  ดวงมณี
2. นางจุฑารัตน์   เสนาะศัพย์
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนขุขันธ์ 1. นางสาวณัฎชญา  อมรวิศิษฏ์
2. เด็กชายธนวัฒน์  แสนสิ่ง
3. นายวีระวัฒน์  จำปาขีด
 
1. นายวรวุฒิ  ศรีโพธิ์
2. นางอัจฉราวรรณ  บุญเหมาะ
 
35 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 73 เงิน 48 โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม 1. นางสาวกัญญารัตน์  กระโพธิ์
2. นางสาวนภัสสร  เกษก้าน
3. นางสาวนุชนาฏ   แซ่โซ่ง
 
1. นายวิเชียร  ไชยโชติ
2. นางสุทิศา  ไชยโชติ
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 80.7 ทอง 33 โรงเรียนขุขันธ์ 1. เด็กหญิงณิชาภัทร  เหลี่ยมทอง
2. เด็กหญิงมนัสชนก  แหวนเงิน
3. เด็กหญิงวนัสนันท์  คิ้วสุวรรณ
 
1. นางสาวเพ็ญศิริ  โพธิ์งาม
2. นางนารีรัตน์  ขันเงิน
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 88.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนปรางค์กู่ 1. นายพีรวัฒน์  สิงขรณ์
2. นายวันชัย  ละนิโส
3. นายอนุรักษ์  โหระเวช
 
1. นางสาวประภาภรณ์  อสิพงษ์
2. นายภูริภัทร  ทิพย์รักษา
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 89 ทอง 5 โรงเรียนศรีตระกูลวิทยา 1. เด็กหญิงชนิดาภา  ในทอง
2. เด็กหญิงมณีรัตน์  จำปาวะดี
 
1. นายณัฐพล  บำรุงเกตุอุดม
2. นางสาวประศรี  ใจสว่าง
 
39 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 81.2 ทอง 13 โรงเรียนขุขันธ์ 1. นายภูมินทร์  ยกพล
2. นายอภิสิทธิ์  ทวีศรี
 
1. นางสาวลออทิพย์  คำไสย์
2. นางสาวจารุณี  ใจพร
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 73.38 เงิน 32 โรงเรียนปรางค์กู่ 1. เด็กหญิงกิ่งแก้ว  ศรีระษา
2. เด็กหญิงวรรณิดา  บุญซำ
 
1. นายประสิทธิ์  ชมภูเขา
2. นายจำเนียร  ใจนวน
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 77.2 เงิน 22 โรงเรียนสวงษ์วิทยาคม 1. เด็กชายพงศพล  สมพงษ์
2. เด็กชายอมรเทพ   สมพงษ์
 
1. นายบุตรดา  จันทเสน
2. นางราตรี  จันทเสน
 
42 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 29 เข้าร่วม 19 โรงเรียนสวงษ์วิทยาคม 1. นางสาวธัญญารัตน์  อุปริที
2. นายนวพล   ดินไธสง
3. นายอนุพงษ์  บุญพามา
 
1. นายบุตรดา  จันทเสน
2. นางราตรี  จันทเสน
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 90 ทอง 14 โรงเรียนขุขันธ์ 1. เด็กหญิงจตุรพร  จันภักดี
2. เด็กหญิงจินดามณี   นาเมืองรักษ์
3. เด็กหญิงญานันท์  บุดดาห์
4. เด็กหญิงสิริสุดา  ศิลปชัย
5. เด็กหญิงเจนจิรา  เสพสุข
 
1. นางเมฑาวี   วันดีรัตน์
2. นางสาวพนิดา  ไชยปัญญา
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 84 ทอง 48 โรงเรียนปรางค์กู่ 1. นางสาวณัฐธนัญญา  ทองพาด
2. นางสาวธัญชนก  วงศ์ละคร
3. นางสาวบัวแก้ว  สุขเมือง
4. นางสาวสุดารัตน์  สะเดาทอง
5. นางสาวอัญธิกา   ชินละมาตร์
 
1. นายไพโรจน์  อุทธะจันทร์
2. นางสาววสมน  ชอินทรวงศ์
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 82 ทอง 43 โรงเรียนปรางค์กู่ 1. เด็กหญิงกนกพร  หงส์ศิริ
2. เด็กหญิงชลธิชา  มีรัตน์
3. เด็กชายรัฐศาสตร์  พรรณกนกศักดิ์
4. เด็กหญิงรัตนาวดี  วิยาสิงห์
5. เด็กหญิงอรณิชา  จรลี
 
1. นายปราโมทย์  แหวนเงิน
2. นายพลากร  ประมวล
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 89 ทอง 7 โรงเรียนขุขันธ์ 1. นางสาวกชนันท์  ภูติยา
2. นางสาวจันทร์ธิดา  จันทร์ถา
3. นางสาวจุฑาขวัญ  การะทอน
4. นางสาวภัทรชญา  ศรีกุล
5. นางสาวเฟื่องลดา  บุญนรา
 
1. นายจำรูญ  ใจนวน
2. นางนุชนาท  อารีย์
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 75 เงิน 39 โรงเรียนปรางค์กู่ 1. เด็กหญิงกิตติยากร  โคษา
2. เด็กชายชยุตพล  สิงห์ขร
3. นางสาวธัญลักษณ์  แหวนเงิน
4. เด็กหญิงนภาภรณ์  วติวุฒิพงษ์
5. เด็กหญิงสุปราณี  แสงมาศ
 
1. นายถิระวัฒน์   เสาศิริ
2. นายศักดิ์ดา  แว่นเนตร
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 86 ทอง 22 โรงเรียนสวงษ์วิทยาคม 1. นางสาวจิระภรณ์  คำแสน
2. นางสาวจิราพร  สถาน
3. นายธีรวัฒน์  สถานพงษ์
4. นายศักดา  มะณี
5. นางสาวสุภาวิณี  ภูเงิน
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสมปอง  เอมรัตน์
2. นางมณีวรรณ  ใจนวน
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 85 ทอง 18 โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ 1. เด็กชายกฤษณะพล  จันทร์ใหม่
2. นางสาวกานดา  อุ่นถิ่น
3. นางสาวจาริญา  ใจธรรม
4. นางสาวฐิติวรรณ  วายลม
5. นายฐิติเดช  จันทร์เหลือง
6. นางสาวทิพวรรณ  ลินลาด
7. นางสาวนงเยาว์  นิจาย
8. นายนที  นิพันธ์รัมย์
9. นางสาวนันทกานต์  ไพรบึง
10. นางสาวพรไพลิน  บุญวิเศษ
11. นางสาวรพีพรรณ  แสวงวงศ์
12. นางสาววลัยพร  ศรีโพนทอง
13. นายสิริศักดิ์  งามพลกรัง
14. นางสาวสุพัตรา  ลิ้นลา
15. นายอดิศักดิ์  กองปัด
16. นายอดุลย์  พันธุ์เป็น
17. นางสาวอรปรียา  พลแก้ว
18. นางสาวเปรมฤดี  นิจาย
19. นายเมธา  ศรีลาชัย
20. นายเอกชัย  ไชยโครต
 
1. นางณัชชา  อ่อนหวาน
2. นางอภิศรา  เย็นสุข
3. นายวิโรจน์  บรรลือทรัพย์
4. นางสาววาณิชย์  ตาทอง
5. นางสุนีย์  แหวนเพ็ชร
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 80 ทอง 22 โรงเรียนหนองคูวิทยา 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  จันทะคุณ
2. เด็กชายณัฐพงษ์  คำเสียง
3. เด็กชายธนกร  อินทร์ตา
4. เด็กชายธนาดล  คำเสียง
5. นายธีรนัย  ทองคำ
6. นายธีรภัทร  ต่อต้น
7. นางสาวนัฐนันท์  แสงจันทร์
8. เด็กชายนันธวัฒน์  ม่วงอ่อน
9. นางสาวนิตยา  มาลาศรี
10. นางสาวประกายฟ้า  ศรีจันทร์
11. เด็กหญิงปวีณา   อินทร์ตา
12. นายมงคล  คำเสียง
13. นายมงคล  ทองก่ำ
14. นายมนตรี  พลนารี
15. เด็กหญิงวรกานต์  เตชะ
16. เด็กชายสิทธิกัณฑ์   มุ่งก่ายกลาง
17. เด็กหญิงสุชาดา  อินตา
18. นางสาวสุภาภรณ์  เเหวนเงิน
19. นายอภิชัย  คำทา
20. นายเติม  อินทร์ตา
 
1. นายกวีวัฒน์  แหวนเงิน
2. นายสิทธิชัย  พลแก้ว
3. นางภัทรวรรณ  พลแก้ว
4. นางสาวปุณยนุช  ขอบเขต
5. นางธัญญลักษณ์  ทองเปลว
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 88 ทอง 25 โรงเรียนบ้านตาอุด 1. เด็กหญิงศิริธิดา  ไพศาลสุวรรณ
 
1. นางวงศ์ดี  คุณมาศ
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 89 ทอง 49 โรงเรียนบ้านตาอุด 1. นางสาวอาริกา  ไพบูลย์
 
1. นางวงศ์ดี  คุณมาศ
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 90.2 ทอง 49 โรงเรียนขุขันธ์ 1. เด็กชายภูรินทร์  ทรงกลด
2. เด็กหญิงแก้วตา  พงษ์สมบัติ
 
1. นางระพีพัฒน์  เหลี่ยมทอง
2. นางสาวนฤมล  จันทร์ทอง
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 92 ทอง 41 โรงเรียนขุขันธ์ 1. นายศุภสัณฑ์   สุมานัด
2. นางสาวอรนุช   พรมนรา
 
1. นางทิพย์วรรณ  บุญสม
2. นางสาวปวีณา  สีหบุตร
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 85 ทอง 51 โรงเรียนปรางค์กู่ 1. เด็กหญิงธมลวรรณ  อินทร์ตา
2. เด็กหญิงนาราภัทร  แสนสุริย์
3. เด็กหญิงพัฒนาวดี  คำมา
4. เด็กหญิงภัณฑิรา  เข็มทอง
5. เด็กหญิงมัลลิการ์  จันทร์เทศ
6. เด็กหญิงวิภาพร  พงษ์ธนู
7. เด็กหญิงศศิกาญจน์  สายมั่น
8. เด็กหญิงสิตานันท์   สร้อยจิตร
9. เด็กหญิงอรทัย  แก้วนิมิตร
10. เด็กหญิงอลิศรา  นันทะสิงห์
 
1. นางนิรันดร์  สุภาทิพย์
2. ส.ต.ต.รณเดช  ไสว
3. นางสาวอภิชญา  สุบัณ
 
56 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 81.9 ทอง 19 โรงเรียนขุขันธ์ 1. เด็กหญิงชนากานต์  คำศิริ
2. นางสาวญาณิศา  ใจงาม
3. นางสาวปิยภัทร  อุดร
4. เด็กหญิงพจน์จนา  ศรีวิชา
5. นางสาวมนันยา  วันสุดล
6. เด็กชายศิริโรจน์  อินภูมี
7. นางสาวสริญดา  เสียงอ่อน
8. นายสิทธิชัย  ดวงใจ
9. เด็กหญิงอรวรรณ  สุวรรณเย็น
10. นางสาวเบ็ญจมิน  เรือนรส
 
1. นายธนัท  รัตนพันธ์
2. นายนำพล  จุมพิศ
3. นางสาวสารินี  จันคะนา
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 88.6 ทอง 7 โรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์ 1. นายกฤษฎา  พงษ์วัน
2. นางสาวขวัญจิรา  อุดมชัย
3. นายจิรายุส  พิมูลชาติ
4. นายชาญชล  พิมูลชาติ
5. นางสาวธนภรณ์   นันทะสิงห์
6. เด็กหญิงธิดาพร  อินทะพงษ์
7. นางสาวนันธิดา  ดอกพวง
8. นางสาวนิศาลักษณ์  ไชยมงคล
9. เด็กหญิงสุภาพร  เอี่ยมเเสน
10. เด็กชายอนุชา  ศรีจำปา
 
1. นายอำพล  กาบบัว
2. นายบรรพต  ยาวะโนภาส
3. นางสาววรรณภา  พงษ์ธนู
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3 77 เงิน 16 โรงเรียนขุขันธ์ 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  เกตุเปีย
2. เด็กหญิงกรองกาญจน์  บุญเรือง
3. เด็กหญิงกุลนันท์  วงษ์ขันธ์
4. นางสาวณัฐมล  มูลเหล็ก
5. นางสาวปนัดดา  คนหาญ
6. เด็กหญิงศรีไพร  ปลงใจ
7. เด็กหญิงศุภิสรา  ดอนเหลือม
8. เด็กหญิงสุภาพร   ศรีหะวงษ์
9. เด็กหญิงสุภาลัย  ปัจจัยโคถา
10. นางสาวอธิตยา  ขุ่นสูงเนิน
 
1. นายศักดิ์สิทธิ์  ท้าวด่อน
2. นางสาวศุภรัตน์  เจริญศรีเมือง
3. นายกิตติศักดิ์  คำศิริ
 
59 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.4-ม.6 87 ทอง 7 โรงเรียนปรางค์กู่ 1. นายชัยวัฒน์  มิตบะสิทธิ์
2. เด็กชายธวัชชัย  อินสุระ
3. นายนวฤกษ์  แก้วพิกุล
4. นายพงษ์พิทักษ์  หมื่นฤทธิ์
5. นายศตวรรษ  แก้วละมุล
6. นายศักดา  จันทร์เขียว
7. เด็กชายศักดิ์ชัย  สีหา
8. นางสาวสุชัญญา  บุระคร
9. นายเชาวรัตน์  ไฟพุฒ
10. นางสาวแก้วกัลยา  แสนแก้ว
 
1. นายศักชิพร  ศรีดาชาติ
2. นายบรรพต  วรรณวงษ์
3. นายณัฐวัฒน์  วันดี
 
60 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม 52 โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ 1. เด็กหญิงชีวพร  ศาลางาม
2. เด็กหญิงรุจิระ  วรรณชา
 
1. นางฉวี  กลิ่นไธสง
2. นางสาวกนกกาจน์  พลคำ
 
61 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 31 เข้าร่วม 61 โรงเรียนโนนกระสังวิทยาคม 1. นางสาวขวัญชนก  ปิ่นหอม
2. นางสาวศุภดา  กันทรประเสิรฐ
 
1. นายนิวัฒน์  ศรีเลิศ
2. นายทวน  โคษา
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 74 เงิน 48 โรงเรียนขุขันธ์ 1. เด็กหญิงภัคจิรา  ชื่นจิตร
 
1. นางสาวอรอุมา  วิสัย
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 95 ทอง 4 โรงเรียนปรางค์กู่ 1. นายธนธรณ์  จำปางาม
 
1. นายโชคชัย  บุญเสนอ
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 78 เงิน 32 โรงเรียนขุขันธ์ 1. เด็กหญิงดากานดา  ธรรมบันเทิง
 
1. นางสาวอรอุมา  วิสัย
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 94 ทอง 4 โรงเรียนปรางค์กู่ 1. นายสรวิศ  แหวนเงิน
 
1. นางกรรณิการ์  จันทะดวง
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 83 ทอง 37 โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม 1. เด็กหญิงพรรวษา  ผดุงกิจกาญจน์
 
1. นายรณชัย  ชัยสิทธิ์
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 89 ทอง 20 โรงเรียนขุขันธ์ 1. นายทศพล  คณิต
 
1. นายไกรลาศ  ผุดผา
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 87 ทอง 9 โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม 1. เด็กหญิงสุภัทราวลี  สิทธิสร
 
1. นายรณชัย  ชัยสิทธิ์
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 93 ทอง 7 โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม 1. นางสาวอรวรา  ดาวสุข
 
1. นายรณชัย  ชัยสิทธิ์
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 80 ทอง 48 โรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์ 1. เด็กชายก้องกิดากร  ศรีมาศ
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  พุทธานุ
 
1. นายจิรศักดิ์  วงศ์จอม
2. นางสาวกฤษณวรรณ  วงศิริ
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 95 ทอง 4 โรงเรียนสวงษ์วิทยาคม 1. เด็กหญิงยุพา  คำผาง
 
1. นางนภาลัย  สติมั่น
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 95 ทอง 4 โรงเรียนสวงษ์วิทยาคม 1. นางสาวนันทิยา  วงษ์พินิจ
 
1. นางนภาลัย  สติมั่น
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 93 ทอง 12 โรงเรียนศรีตระกูลวิทยา 1. เด็กชายราเชนทร์  ในทอง
2. เด็กชายศรายุท  เสดา
3. เด็กชายเจษฎาวุฒิ  ในทอง
 
1. นายวิจิตร  ดวนใหญ่
2. นายธีรพงษ์  ช่างสลัก
 
74 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 77 เงิน 47 โรงเรียนขุขันธ์ 1. นายกฤษฎากรณ์  ศรีมาศ
2. นางสาวธนารีย์  ตาแสง
3. นางสาวอังศนา  เรืองสาย
 
1. นายไกรลาศ  ผุดผา
2. นายวิฑูรย์  ปาเส
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 81 ทอง 21 โรงเรียนขุขันธ์ 1. เด็กชายชัยธวัช  พันธ์ทอง
 
1. นางสาวอารี  ไทยเครือวัลย์
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 79 เงิน 14 โรงเรียนขุขันธ์ 1. เด็กหญิงปานตะวัน  บุญขาว
 
1. นางสาวอารี  ไทยเครือวัลย์
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 69 ทองแดง 34 โรงเรียนสวงษ์วิทยาคม 1. เด็กหญิงนิราภร  บัวหอม
 
1. นางสาวรัชตา  กลิ่นแก้ว
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 79 เงิน 25 โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ 1. นายปรัชญา   ทองหล่อ
 
1. นายภัทรพล  แป้นนรินทร์
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 68 ทองแดง 18 โรงเรียนสวงษ์วิทยาคม 1. เด็กหญิงนฤมล  จันทิพย์
 
1. นางสาวรัชตา  กลิ่นแก้ว
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 73 เงิน 28 โรงเรียนสวงษ์วิทยาคม 1. นางสาวสายพิณ  จันครา
 
1. นางสาวรัชตา  กลิ่นแก้ว
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 75 เงิน 18 โรงเรียนขุขันธ์ 1. เด็กหญิง นภาทิพย์  สัยชาญ
 
1. นางยุพยงค์  บำรุง
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 28 โรงเรียนสวงษ์วิทยาคม 1. นางสาวณัฐธิดา  สถานพงษ์
 
1. นางสาวรัชตา  กลิ่นแก้ว
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 61 ทองแดง 23 โรงเรียนขุขันธ์ 1. เด็กหญิงพรทิพา  สุขเสมอ
 
1. นางสาวอารี  ไทยเครือวัลย์
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 53 เข้าร่วม 31 โรงเรียนขุขันธ์ 1. เด็กหญิงสุภาวิณี  ปรือปรัก
 
1. นางสาวอารี  ไทยเครือวัลย์
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 67 ทองแดง 25 โรงเรียนขุขันธ์ 1. นางสาวสุพิสชา  รัตนพันธ์
 
1. นางยุพยงค์  บำรุง
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 23 โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ 1. เด็กชายจิราวัฒน์   หมั่นหยวก
 
1. นายภัทรพล  แป้นนรินทร์
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 20 โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ 1. นายอาชาไนย์   แสงมาศ
 
1. นายภัทรพล  แป้นนรินทร์
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 82 ทอง 9 โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  บุญเพ็ง
 
1. นายสุตพงศ์  สีดาฮด
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 75 เงิน 15 โรงเรียนขุขันธ์ 1. เด็กชายธีระศักดิ์  สา่รทอง
 
1. นางยุพยงค์  บำรุง
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 76 เงิน 23 โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ 1. เด็กชายกมลเทพ   ยมภักดี
2. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  บุญเพ็ง
3. เด็กหญิงกาญจนา    มาสูงเนิน
4. เด็กหญิงจันทิมา   บุญเริ่ม
5. เด็กหญิงจุฑามาศ   สุธงษา
6. เด็กหญิงชาคริยา   เทียนขาว
7. เด็กหญิงณัฎฐ์วดี   เทียนขาว
8. เด็กชายธนากร   แสงมาศ
9. เด็กหญิงธารารัตน์   จันทอง
10. นายนรพัทร   สุกใส
11. นายปรัชญา   ทองหล่อ
12. เด็กหญิงพิกุลทอง   แสงมาศ
13. เด็กหญิงรัตนา   แดงงาม
14. นายวุฒิชัย    อะมะมูล
15. เด็กหญิงอลีนา   จันทอง
 
1. นายภัทรพล  แป้นนรินทร์
2. นายสุตพงศ์  ศรีดาฮด
3. นางเนตรนภา  สุรสรณ์
4. นางสาววิยะดา  นามวัฒน์
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 77.4 เงิน 52 โรงเรียนโนนกระสังวิทยาคม 1. เด็กชายจิระพันธ์   หนองหว้า
2. เด็กชายชลากร  อุดรพันธ์
3. เด็กชายนนทวัฒน์  บุตรดาวงค์
4. เด็กชายพิทักษ์  สำเนียงหวาน
5. เด็กชายสุริยฉัตร  บุตรดาวงค์
6. เด็กชายโชคทวี  แสนแก้ว
 
1. นายธีระยุทธ  เด่นดวง
2. นางสาวสรัญญา  สิตะพงษ์
3. นางอันติมา  ใจดี
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 79.66 เงิน 37 โรงเรียนขุขันธ์ 1. นายชัยวัฒน์   ทาระ
2. นายตะวัน  วิลา
3. นายปิยเวช   สาดา
4. นายภานุวัฒน์  บุญใหญ่
5. นางสาววิภาดา   ศรีนาด
6. นายศักดิ์ชัย   บัวงาม
 
1. นายสมโภชน์  สุวรรณ์
2. นายจีระศักดิ์  ธนเกียรติไพศาล
3. นายอุดมกานต์  แพงอก
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ 1. เด็กชายจิระวัฒน์  หมื่นหยวก
 
1. นายชัยประเสริฐ  บุญเสริม
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 80 ทอง 48 โรงเรียนบ้านตาอุด 1. นายวรวุฒิ  สุมนทา
 
1. นางสาวมัณฑนา  ขันวงษ์
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81.33 ทอง 51 โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ 1. เด็กหญิงสาวิตรี  บุญธรรม
 
1. นายถาวร  ณัฏฐภัทรเตชาธร
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 81.66 ทอง 38 โรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์ 1. นางสาวรัชฎาภรณ์  ไพรวงศ์
 
1. นายบุญญฤทธิ์  บุญเลิศ
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 87.33 ทอง 23 โรงเรียนขุขันธ์ราษฎรบำรุง 1. เด็กชายพีระวัตร  เสาตรง
 
1. นางกมลชนก  สมร
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 81 ทอง 52 โรงเรียนขุขันธ์ 1. นายณัฐดนัย  ไชยกระโทก
 
1. นางรัตนา  สร้อยรอด
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 61.67 ทองแดง 58 โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ 1. เด็กหญิงจิราพร   หลวงรักษ์
 
1. นางสาวจุฑามาศ   มะลิลา
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 76.66 เงิน 31 โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ 1. นางสาวอรอนงค์  วงศ์ภูธร
 
1. นางสาวศิวาภรณ์  บุญเสริม
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง 48 โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ 1. เด็กชายนพัสกรณ์  ชื่นชม
 
1. นางจริยา  แก้วลอย
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 88 ทอง 27 โรงเรียนขุขันธ์ 1. นายจิรานุวัฒน์  บังเอิญ
 
1. นายจีระศักดิ์  ธนเกียรติไพศาล
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง 42 โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ 1. เด็กหญิงจิราพร   หลวงรักษ์
 
1. นางสาวจุฑามาศ   มะลิลา
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86 ทอง 18 โรงเรียนสวายพิทยาคม 1. นางสาวพรรณิดา  โสพันธ์
 
1. นางสาวธันยพร  สะสมผลสวัสดิ์
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 70.67 เงิน 48 โรงเรียนสวงษ์วิทยาคม 1. เด็กชายพีรณัฐ   สมพงษ์
 
1. นายเอกชัย  สารชาติ
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 84.67 ทอง 25 โรงเรียนขุขันธ์ 1. นายวุฒิพงษ์  บุญหวาน
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงนิรัชรา  บรรลัง
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.6 ทอง 17 โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ 1. นางสาวจิราพร  หลวงรักษ์
 
1. นางสาวจุฑามาศ  มะลิลา
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80 ทอง 49 โรงเรียนขุขันธ์ 1. นางสาววัชรีพร  ชื่นจิตร
 
1. นางสาวรัชนีกร​  แย้มสรวล
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 81 ทอง 42 โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ 1. เด็กชายจอมพล  ไชยศรีษะ
2. เด็กชายฐาปกรณ์  แสงบุญ
3. เด็กชายนพรัตน์  วิมุตติ
4. เด็กหญิงนภัสกมล  พุฒมาลา
5. นายบูรพา  อายุวงศ์
6. เด็กหญิงปารีนา  สิงหะ
7. เด็กชายวรรณนิษา  ไตรโยธี
8. เด็กหญิงสร้อยสุดา  อินทร์ชื่น
9. เด็กหญิงสุชานันท์  ศรีสวรรค์
10. เด็กหญิงสุทธิมนต์  ศรีสวรรค์
11. เด็กหญิงอมลธีรา  สุกใสย์
12. เด็กหญิงอาริษา  เรื่องรักษ์
 
1. นายกิตติพงษ์  ประทุมสินธุ์
2. นางสาวปานศิริ  สิงห์ทอง
3. นางสาวปาลิตา  ศรีนุเคราะห์
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 85 ทอง 14 โรงเรียนขุขันธ์ 1. นางสาวกนกพรรณ  วิชิต
2. นายกรณ์ธนัช  บุญนะรา
3. นางสาวกัลยณัฐ  รศพล
4. นางสาวชรินรัตน์  ศรีสุวรรณ์
5. นายตะวัน  วิลา
6. นางสาวนรากร  หลวงสนิท
7. นางสาวศิริพร  บัวบุญ
8. นายสารัช  จันทร์ดา
9. นายอดิศักดิ์  พลลี
10. นายอัครเดช  งานพรหม
11. นางสาวอารีรัตน์  ดิษฐ์ประสพ
12. นางสาวโสรยา  วงษ์ขันธ์
 
1. นายอุดมกานต์  แพงอก
2. นายสมโภชน์  สุวรรณ์
3. นายจีระศํกดิ์  ธนเกียรติไพศาล
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 82 ทอง 19 โรงเรียนขุขันธ์ 1. เด็กหญิงกิติยา  พันธ์แก่น
2. เด็กชายกีรติ  พงษ์วัน
3. เด็กหญิงจิติญาภรณ์  เทพบุรี
4. เด็กชายชนม์ชนันท์  ใจมนต์
5. เด็กชายชยพล  บุญกู่
6. เด็กหญิงชลธิชา  ขุมเงิน
7. เด็กหญิงชุติมา  กระบวนศรี
8. เด็กหญิงฐิติมา  เหลี่ยมทอง
9. เด็กชายณัฐพล  ใจดี
10. เด็กชายธนกร  ดวงตา
11. เด็กหญิงธัญญารัตน์  ปราถนา
12. เด็กชายนิธิพงษ์  สถานพงษ์
13. เด็กชายปราโมทย์  ยกพล
14. เด็กชายปรีชา  ไชยนะรา
15. เด็กหญิงปานรพี  ประนอม
16. เด็กหญิงปิยะดา  วงวิจิตร
17. เด็กชายพรหมรินทร์  ศรีสิงห์
18. เด็กชายพลจัตวา  อุตส่าห์
19. เด็กหญิงพิมพิมล  บุสบก
20. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  สถานพงษ์
21. เด็กชายพีรพัฒน์  วงษ์สมบัติ
22. เด็กหญิงภัทรจิรา  สาธุวงษ์
23. เด็กชายภานุวิชญ์  กันทะพันธ์
24. เด็กหญิงรัตนวลี  แพงมาก
25. เด็กชายฤกษ์ณรงค์  บุญรัมย์
26. เด็กหญิงวนิดา  ชาญเชี่ยว
27. เด็กหญิงวาริณี  ศิริวงศ์
28. เด็กชายวุฒิพงษ์  สำรวย
29. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  ประมาณ
30. เด็กหญิงศิริขวัญ  วิเศษพงษ์
31. เด็กหญิงสมฤทัย  แก้วนิมิตร
32. เด็กหญิงสาธิตา  วงษ์ขันธ์
33. เด็กชายสุพล  หนองหาญ
34. เด็กหญิงสุภาภรณ์  ศรีแก้ว
35. เด็กหญิงสุมาลินี  โพธิศรีหา
36. เด็กหญิงอริสา  สืบสมุทร
37. เด็กหญิงอาภัสรา  ทิพบำรุง
38. เด็กหญิงเพชรลดา  มะโน
39. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  บุญขาว
40. เด็กหญิงเอมอร  บุตะเคียน
 
1. นายดิลก  หิปะนัด
2. นางสาวสุภารัตน์  จันครา
3. นางสาวกัญญ์ภัชสรณ์  รัตนประดับมุข
4. นายไกรลาศ  ผุดผา
5. นางยุพยงค์  บำรุง
6. นางสาวรัชนีกร  แย้มสรวล
7. นายสรนันท์  ครองยุติ
8. นางสาวกุสุมาลย์  คำเลิศ
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 85 ทอง 12 โรงเรียนขุขันธ์ 1. นายกฤษฎา  แก้วกัณหา
2. นายกฤษดา  มหาสุนทร
3. นางสาวกาญจนา  ไกรวิเศษ
4. นางสาวขนิษฐา  งามสม
5. นางสาวชญานี  สวาหลัง
6. นายชัยวัฒน์  ทาระ
7. นายชานุโรจน์  คำพระสอน
8. นายธงชัย  งามล้วน
9. นายนฤเทพ  ศรีขันดิษฐ์
10. นายปรวรรต  วิเศษชู
11. นายประกาศิต  เสาตรง
12. นางสาวผกาแก้ว  บุญตา
13. นายภานุวัฒน์  บุญใหญ่
14. นางสาวมินตรา  สถานพงษ์
15. นางสาวรัชฎาภรณ์  พรมโวหาร
16. นางสาวรัชนีกร  ใจดี
17. นางสาววรรณพรรษา  ชะเทียนรัมย์
18. นายวุฒิไกร  จันนะรา
19. นายศราวุฒิ  พิมศร
20. นางสาวศิริมา  สมร
21. นางสาวศิริลักษณ์  แสงแดง
22. นางสาวศิวพร  คันศร
23. นายศิวพล  พุทธิแจ่ม
24. นางสาวศุภรัตน์  ทองอินทร์
25. นายสวัสดิ์  บุตดาห์
26. นางสาวสุชาดา  แสนสุข
27. นายสุธินันท์  ปรีดารัตน์
28. นางสาวสุนิสา  สุกระวัน
29. นายสุพศิน  อาคะพงษ์
30. นางสาวสุมลฑา  สรีเลิศ
31. นายอนุรักษ์  วงษ์ขันธ์
32. นายอภิชาติ  นามชมภู
33. นางสาวอาทิตยา  ใบแสง
34. นางสาวอุไรวรรณ  จ่าแท่นทะรัง
35. นายเจษฎา  พรมโคต
36. นางสาวเพ็ญนภา  มันทะราช
37. นายเมธาสิทธิ์  เสนคราม
38. นายเรวัต  เกษหอม
39. นางสาวเอมอร  บุตะเคียน
40. นายโยธิน  จันธรรม
 
1. นายจีระศักดิ์  ธนเกียรติไพศาล
2. นายสมโภชน์  สุวรรณ์
3. นายอุดมกานต์  แพงอก
4. นางสาวชนัญชิดา  นันทา
5. นางยุพยงค์  บำรุง
6. นางสาวรัชนีกร​  ​แย้มสรวล
7. นายสรนันท์  ครองยุติ
8. นายไกรลาศ  ผุดผา
 
113 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 77.6 เงิน 28 โรงเรียนขุขันธ์ 1. เด็กหญิงกรองทอง  มูลจัด
2. เด็กหญิงกานต์พิชชา  พละศักดิ์
3. เด็กหญิงกานต์สิริรัตน์  สุดสังข์
4. เด็กหญิงพัณณิตา  สิงหะ
5. เด็กชายภูวดล  เสนาะ
6. เด็กชายวราธร   ทูขุนทด
7. เด็กชายสรศักดิ์  อาจสาลี
8. เด็กชายอนุกูล  พลคำ
9. เด็กหญิงอริสา  สืบสุนทร
10. เด็กชายเจษฎา  ปลื้มใจ
 
1. นางสาวชนัญชิดา  นันทา
2. นางอัมพร  จันทรืเทียมวงษ์
3. นางยุพยงค์  บำรุง
 
114 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 84.6 ทอง 46 โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  กอเซ็ม
2. นางสาวทักษพร  มันทุราช
3. เด็กชายธีรภัทร์  ใสดาว
4. นายปราโมทย์  เสาตรง
5. เด็กหญิงปานัดดา  สายเมือง
6. นายวรวุฒิ  ยาจิตร
7. นายศุภกิจ  อินธิสุทธิ์
8. นางสาวสิริยากรณ์  ประประโคน
9. นางสาวอัญมณี   ใจหวัง
10. เด็กชายไกรศร  สืบเพ็ง
 
1. นางสาวอังสนา  สูนย์กลาง
2. นางชนุษพร  อุดรพันธ์
3. นางสาวปภาวรินทร์  ทองสุข
 
115 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 73 เงิน 32 โรงเรียนปรางค์กู่ 1. เด็กหญิงจันทร์รุ่ง  บุญมาก
2. เด็กหญิงจารุวรรณ  ไชยสาร
3. เด็กหญิงชวิศา  กิ่งรัตน์
4. นางสาวทิศชาภัส  ทุมเสน
5. เด็กหญิงธัญญรัตน์  สีสัน
6. เด็กหญิงนันทิชา  แสงเพ็ง
7. เด็กหญิงมธุรส  ศรีหา
8. เด็กหญิงวลัยลักษณ์  สีสัน
9. เด็กหญิงวิรงรอง  คำเสียง
10. เด็กหญิงอภิชญา  ทองเลิศ
11. เด็กหญิงเกศกนก  ศรีเลิศ
12. เด็กหญิงแสงเดือน  บึงไกร
 
1. นางพเยีย  ห้วยจันทร์
2. นางสาวสายชล  เจริญผล
 
116 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 83.4 ทอง 29 โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ 1. นางสาวทิพย์เกษร  สุพรรณ์
2. นางสาวนันทรัตน์  อินดา
3. นางสาวพนิตสุภา  บุญจูง
4. นางสาวรุ่งทิวา  ถามนต์
5. นายสุทัชชัย  ศรีสะวัน
6. นางสาวสุนันทา  ถิ่นนิคม
7. นายอนุชิต  โสริยาด
8. นายเอกณรงค์  นาคศรี
 
1. นางสาวอังสนา  สูนย์กลาง
2. นางชนุษพร  อุดรพันธ์
3. นางสาวปภาวรินทร์  ทองสุข
4. นางสาวนันทนา  ตุ้มวงษา
 
117 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 76.25 เงิน 28 โรงเรียนศรีตระกูลวิทยา 1. เด็กหญิงกัลยา  ในทอง
2. เด็กหญิงชมิตา  ดีเหลือ
3. เด็กหญิงชัญญานุช  เทาศิริ
4. เด็กหญิงฐิดาพร  คำลอย
5. เด็กหญิงนวลนภา  หมุนดี
6. เด็กหญิงพรสวรรค์  เทาศิริ
7. เด็กหญิงพิชญาวีร์  ศรุตรัตน์วรากุล
8. เด็กหญิงพิมผกา  ณรัมย์
9. เด็กหญิงศินีนาฎ  บัวจันทร์
10. เด็กหญิงสุภาวดี  เรืองคำ
11. เด็กหญิงอภิชญา  ทองดี
12. เด็กหญิงอาภัสรา  สมเพชร
 
1. นายธนานันต์  ศรีประภาพงศ์
2. นางสาวกัลยา  อุตะมะ
3. นางสาวเบญจมาศ  ส่วยโสภา
4. นายวิจิตร  ดวนใหญ่
 
118 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 86.8 ทอง 31 โรงเรียนศรีตระกูลวิทยา 1. นางสาวกมลวรรณ  เพชรประดับ
2. นางสาวกวินทิพย์  เทาศิริ
3. นางสาวชฎา  สุดสังข์
4. นางสาวชนาธิป  เปลี่ยนขุนทด
5. นางสาวปิยนุช  ทองเกิด
6. นางสาวพจมาน  แสงเงิน
7. นางสาวพิมผกา  เทาศิริ
8. นางสาวรัชประภา  ในทอง
9. นางสาวศศิประภา  พิมตระคลอง
10. นางสาวเกศราภรณ์  พงษ์วัน
11. นางสาวโสรชา  จารัตน์
 
1. นายธนานันต์  ศรีประภาพงศ์
2. นางสาวกัลยา  อุตะมะ
3. นางสาวเบญจมาศ  ส่วยโสภา
4. นายวุฒิไกร  โพธิ์งาม
 
119 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 79.4 เงิน 15 โรงเรียนหนองคูวิทยา 1. เด็กหญิงชลธิชา  บุญชม
2. เด็กหญิงชลลดา  อินทร์ตา
3. เด็กชายชินภัทร  คำเสียง
4. เด็กชายธวัธชัย  สีสัน
5. เด็กหญิงธีราพร  นรดี
6. เด็กชายนันธวัฒน์  ม่วงอ่อน
7. เด็กหญิงปวีณา  ทองก่ำ
8. เด็กหญิงมนต์ทา  คำทา
9. เด็กหญิงรัตติกาล   ทิศโหล
10. เด็กหญิงวรกานต์  เตชะ
11. เด็กหญิงวารุณี  ทัศน์จันดา
12. เด็กหญิงสุธิตา  อินทร์ตา
13. เด็กหญิงสุนิษา  ทองสุมาตร
14. เด็กหญิงอัศรา  คำทา
15. เด็กหญิงอาทิติยา  ขยัน
16. เด็กหญิงอารียา  เจ็นประโคน
 
1. นายอนุพงศ์  เตชะ
2. นายสิทธิชัย  พลแก้ว
3. นางภัทรวรรณ  พลแก้ว
4. ว่าที่ร้อยตรีหญิงนัยนา  โอชา
5. นางสาวบุณยานุช  บุญเลิศ
 
120 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 76 เงิน 27 โรงเรียนหนองคูวิทยา 1. นางสาวกรรณิกา  คำเสียง
2. นางสาวชนินาถ  อ้นชนบท
3. นางสาวชลธิชา   อวยชัย
4. นางสาวนัฐนันท์  แสงจันทร์
5. นางสาวปาณมินท์  นรดี
6. นางสาวมะลิวัลย์  คำทา
7. นางสาวรัตติกาล  คำเพ็ง
8. นางสาวราณี  นรดี
9. นายศุภสัณห์  สมเพ็ชร
10. นางสาวสมพร  อินทร์ตา
11. นางสาวสุภาภรณ์  เเหวนเงิน
12. นางสาวอมรรัตน์  สุภาทิพย์
13. นางสาวอาภัสรา  บุญทัน
14. นางสาวอินธิรา  จันอุษา
15. นางสาวเกษสุดา  พวงจำปี
16. นางสาวไพรินทร์  ชัยรัมย์
 
1. นายสิทธิชัย  พลแก้ว
2. นางภัทรวรรณ  พลแก้ว
3. นายอนุพงศ์  เตชะ
4. นางสาวบุณยานุช  บุญเลิศ
5. ว่าที่ร้อยตรีหญิงนัยนา  โอชา
 
121 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 73 เงิน 34 โรงเรียนขุขันธ์ 1. นายณรงค์ฤทธิ์  พันธุชาติ
2. นางสาวธัญพร  ใจดี
3. นางสาวปิ่นปรากรม  ป้องกัน
4. นายวรวิช  ทันเกตุ
5. เด็กหญิงอารีรัตน์  สาระพล
 
1. นางอัมพร  จันทร์เทียมวงษ์
2. นางสาวอัมพร  อาจภักดี
 
122 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 80.8 ทอง 35 โรงเรียนหนองคูวิทยา 1. นายวัชระ  อินทร์ตา
2. นางสาวอริสา  เตชะ
 
1. นายดนัย  ภูฉายา
2. นายสังวาล  คำเหลือ
 
123 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 88.66 ทอง 10 โรงเรียนขุขันธ์ 1. เด็กหญิงธนัชญา   บุญเย็น
 
1. นางสาวรำไพพรรณ   เครือชัย
 
124 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 89 ทอง 12 โรงเรียนขุขันธ์ 1. นางสาวโสพิศ  มังกรศักดิ์สิทธิ์
 
1. นางสาวนพวรรณ   โสริยาตร
 
125 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 65.66 ทองแดง 51 โรงเรียนขุขันธ์ 1. เด็กหญิงอาภาสินี   เทวา
 
1. นางสุนิษา   ใจนวน
 
126 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 90.4 ทอง 14 โรงเรียนขุขันธ์ 1. นางสาวกมลชนก   ชาญพินิจ
 
1. นางพิมพ์พิสา   ถุงจันทร์
 
127 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 80 ทอง 16 โรงเรียนขุขันธ์ 1. นางสาวกมลชนก  อินยาพงษ์
 
1. นางณัฏฐกานต์   รัตนพันธ์
 
128 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนขุขันธ์ 1. เด็กชายจิระพงศ์  พิมาทัย
2. เด็กชายชนะภัย  มาสขาว
3. เด็กหญิงญดา  วงษ์ขันธ์
4. เด็กหญิงมะลิต้า  มิลลาร์
5. เด็กชายวชิรวิชญ์   ธนธีรวงศ์สกุล
 
1. นางยิหวา ผุดผา  พิฉินทธารี
2. นายเอกวัชร  ทองศรี
 
129 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 82.34 ทอง 45 โรงเรียนขุขันธ์ 1. นางสาวกนกพร​   เทศ​ขันธ์​
2. นางสาวกฤติยาภรณ์   ปรือปรัก
3. นางสาวสุภาภร   ไชยนรา
4. นางสาวสุภาวดี   ถึงไชย
5. นายอุกกฤษฎ์   สมร
 
1. นางสาวกนกลักษณ์   จันทร์อินทร์
2. นางสาวดวงตะวัน   พันธเสน
 
130 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 86.17 ทอง 21 โรงเรียนปรางค์กู่ 1. นางสาวชลลัดดา  วรรณประภา
2. นางสาวสุนิธิดา  แสงเพ็ง
 
1. นางสาวเพ็ญพิชชา  อสิพงษ์
2. Mr.MIAO  CHEN
 
131 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 91 ทอง 30 โรงเรียนขุขันธ์ 1. นางสาวประภัสสร   รักพุทรา
2. นางสาววัชราภรณ์   เพียรอุสาหะ
 
1. นางสาวศุภมาศ   ชูชี
2. MissZhao   Yawen
 
132 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 77.5 เงิน 22 โรงเรียนปรางค์กู่ 1. นางสาวจิรนันท์  สุขเมือง
2. นางสาวสุธิมา  สุขเติม
 
1. นางสาวสุพัตรา  สุวรรณเพชร
2. นางสาววริษา  ศรีเลิศ
 
133 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 40 เข้าร่วม 40 โรงเรียนปรางค์กู่ 1. นางสาวดวงฤทัย  คำเสียง
2. นางสาวเกษศิริ  ศรัทธาธรรม
 
1. นางสาวประภัสสร  อสิพงษ์
2. นางสาวอุบล  ขาวสะอาด
 
134 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 74.4 เงิน 9 โรงเรียนปรางค์กู่ 1. นางสาวปนัดดา  มากมูล
2. นางสาวปรียาภรณ์  ชัยวิเศษ
 
1. Mr.Won Hee  Lee
2. นางสาวพิมพ์วิภา  เหมือนตา
 
135 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 89.3 ทอง 12 โรงเรียนปรางค์กู่ 1. นางสาวพัชรินทร์  คนหมั่น
2. นางสาวสุกัญญา  กันยาวงค์
 
1. นางสาวนราภรณ์  ต้นพุดซา
2. MissXiangyu  Ren
 
136 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 65.66 ทองแดง 24 โรงเรียนปรางค์กู่ 1. นางสาวธนพร  ชาติสีหราช
2. นางสาวศุภานน  สุขเมือง
 
1. นางสาวประภัสสร  อสิพงษ์
2. นางสาวสุพพตา  สิทธิรักษ์
 
137 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 71.7 เงิน 9 โรงเรียนขุขันธ์ 1. นางสาวลลิตตา   พลภักดี
2. นางสาวศศิกานต์   สุโทษา
 
1. นางสาวนรีพร   เลิศนาลัย
2. นางวิไลลักษณ์   พฤกษา
 
138 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 89 ทอง 25 โรงเรียนขุขันธ์ 1. นางสาวชญาภัทร   ขุขันธิน
2. นายบุญญฤทธิ์   อัยพงษ์
3. นางสาวปิยะพร   สมร
4. นางสาวพิยดา   สากล
5. นางสาวสุภัตตรา   ชาญชิตร
 
1. นางสาวพัชราภรณ์   พิลากุล
2. นางสาวสุวรรณา   กระโพธิ์
 
139 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 69.33 ทองแดง 32 โรงเรียนปรางค์กู่ 1. นางสาวนาเดีย  ทองก่ำ
2. นางสาวปัณฑิตา  วิวาสุข
3. นางสาวพรทิพย์  พลธรรม
4. นางสาวพรวดี  เชี่ยวชาญ
5. นางสาวอัญชลิกา  บุญปัญญา
 
1. นางสาวประภัสสร  อสิพงษ์
2. Mr.MASATAKA  SASAKI
 
140 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 82 ทอง 5 โรงเรียนปรางค์กู่ 1. นางสาวกรรณิการ์  คำเสียง
2. นายชวรินทร์  สำเภา
3. นางสาวพรรณวษา  เตียนสิงห์
4. นายวุฒิชัย  สามพิมพ์
5. นางสาวศิระประภา  เกื้อทาน
 
1. Mr.Won Hee  Lee
2. นางสาวพิมพ์วิภา  เหมือนตา
 
141 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 89.25 ทอง 12 โรงเรียนปรางค์กู่ 1. นางสาวนงลักษณ์  สีตะวัน
 
1. นางสาวนราภรณ์  ต้นพุดซา
 
142 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 82 ทอง 5 โรงเรียนขุขันธ์ 1. นางสาวเมขลา   เสดา
 
1. นางสาวนรีพร   เลิศนาลัย
 
143 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 77.19 เงิน 43 โรงเรียนสวงษ์วิทยาคม 1. เด็กหญิงชนิกานต์  คำมาพันธ์
2. เด็กหญิงรจนา  สมเสนา
 
1. นางสาวนิรันดา  สระโสม
2. นางธารา  คำแสน
 
144 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 78.46 เงิน 42 โรงเรียนขุขันธ์ 1. นางสาวจิรดา   ปลื้มใจ
 
1. นางสาวสาริกา   บัวงาม
 
145 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 89.49 ทอง 12 โรงเรียนขุขันธ์ 1. เด็กชายฉัตรชัย  แจ่มศรี
2. เด็กชายธรรมกร  พลเกตุ
3. เด็กชายธีรวัฒน์  ทิพย์บำรุง
4. เด็กชายนพดล  วงษ์ขันธ์
5. เด็กชายพลกฤต  ศรีมาศ
6. เด็กชายสพลดนัย  ใจมนต์
7. เด็กชายอัครพล  เจริญจิตร
8. เด็กชายเสกสันต์  สว่างภพ
 
1. นายศักดิ์สิทธิ์  ท้าวด่อน
2. นายบุญเย็น  สาระชาติ
3. นายเอกชัย  งามรูป
 
146 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 84.05 ทอง 41 โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. นายธนัญษา  จันทอง
2. นายธนากร  คำเสียง
3. นายนัทธพงศ์  พิมพ์ละออ
4. นายวราพงศ์  แสงมาศ
5. นายศุทธวัต   ขุมกระโทก
6. นายสุภัทร  สระทอง
 
1. นายณัฐพงษ์  นาคนวล
2. นายเกษมศักดิ์  โทแสง
3. นางสุพีชา  นาคนวล
 
147 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนขุขันธ์ 1. นางสาวกรรณิตา   พลคำ
2. นายกรีฑา   อภัยสม
3. นายณัฐพล  สายพงษ์
4. นางสาวปฐมาวดี  ดวงสีดา
5. นางสาวปนัดดา  อัจนา
6. นายภัควินทร์  วิริยะกาญจนา
7. นางสาวศศิประภา  น้ำหวาน
8. นายสุรัตพล  ยินใส
9. นางสาวอนัญญา  ปรือปรัง
10. นางสาวอมรรัตน์  ทองเกิด
 
1. นายทศพร  มนตรีวงษ์
2. นางสาวพิไลพร  อ่อนคำ
3. นายธีรโชติ  ชาติดำดี
 
148 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 77.2 เงิน 14 โรงเรียนขุขันธ์ 1. เด็กชายณิธิกร  นาคญวน
2. เด็กหญิงปริญญา  ศรีนุกูล
3. เด็กหญิงรุ่งนภา  นครแจ้ง
4. เด็กหญิงรุ่งนภา  ใจโชติ
5. เด็กหญิงศิริญาดา  จิลบุตร
 
1. นางสาวจารุวรรณ  ธนวาที
2. นางสาวชนากานต์  นุริตานนท์
 
149 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 70.8 เงิน 30 โรงเรียนขุขันธ์ 1. นางสาวกรรณิการ์  เทพแสง
2. นางสาวชุติมา  คำพินิจ
3. นางสาวศศิวิมล  ตะเคียนเกลี้ยง
4. นางสาวสุนันทา  บุตรเสมียน
5. นางสาวอนิตศรา   ศรีพิพัฒน์
 
1. นายทศพร  มนตรีวงษ์
2. นางสาวพิไลพร  อ่อนคำ
 
150 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 87.4 ทอง 7 โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ 1. เด็กหญิงนภัสสร  ไชยศรีษะ
2. เด็กหญิงวรรณนิสา  แสงเลื่อม
3. เด็กหญิงศิริวรรณ์  บัวดี
 
1. นางสาวอมรรัตน์  ตาดม่วง
2. นางสาวเพ็ญศิริ  สุภารัตน์
 
151 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 75.4 เงิน 6 โรงเรียนปรางค์กู่ 1. นางสาวซ่อนทราย  บุญปัญญา
2. นางสาวปารีรัฐ  ระยับศรี
3. นางสาวอรดา  สีดำ
 
1. นางสาวศศิธร  ไกยสิทธิ์
2. นางสาวนิตยพร  ภาวิเศษ
 
152 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 79.25 เงิน 37 โรงเรียนศรีตระกูลวิทยา 1. เด็กหญิงกมลพร   หมู่มาก
2. เด็กหญิงนิภาวรรณ  โคตะมา
3. เด็กหญิงวันวิสา   บัวเกิด
 
1. นายคำดี   ภักพวง
2. นางสาวกิตติยา   หวังสม
 
153 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 82 ทอง 45 โรงเรียนศรีตระกูลวิทยา 1. นางสาวกุลปริยา  สุดสังข์
2. นางสาวนุชจรินทร์  บุญตา
3. นางสาวอุษณา  เทาศิริ
 
1. นายคำดี   ภักพวง
2. นายยศธนา  คำศรี
 
154 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนขุขันธ์ 1. เด็กหญิงกชกัญญษร   แสงธนหิรัญ
2. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  คู่กระสังข์
 
1. นางสาวสาวิณี  สตารัตน์
2. นายสังเวียน  ไสว
 
155 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 83 ทอง 14 โรงเรียนขุขันธ์ 1. เด็กชายกีรติเดช  มณีวีรกุล
2. เด็กชายภานุวัฒน์  สุกวัน
 
1. นางสาวสุกัณยา  สอนพูด
2. นายอิทธิพล  เสาร์แดน
 
156 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 55 โรงเรียนปรางค์กู่ 1. เด็กชายพีรภัทร  เล่าเลิศ
2. เด็กหญิงสิริมณี  มณีจันทร์
 
1. นางสาวกฤษณา  นันทะสิงห์
2. นางสาวสุพพตา  สิทธิรักษ์
 
157 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 87 ทอง 4 โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. นายราเชนทร์  ยอดอาจ
2. นายอนุวัทย์  จาวชัชวาลวงศ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีชาญณรงค์  พันธ์แก่น
2. นางปนิดา  ทวีชาติ
 
158 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 54 โรงเรียนปรางค์กู่ 1. เด็กชายทศพร  สีสัน
2. เด็กชายพิชชากร  จันทอง
 
1. นางอภิญญาพร  วรแสน
2. นางสาวสุพพตา  สิทธิรักษ์
 
159 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 70 เงิน 32 โรงเรียนขุขันธ์ 1. นายพลภัทร  ชาวงษ์
2. นายพีรวัส  กองทรัพย์
 
1. นายอิทธิพล  เสาร์แดน
2. นางสาวสาวิณี  สตารัตน์
 
160 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 82 ทอง 36 โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวฐิตินันท์  หวังผล
2. นางสาวฐิติมา  ภูนุภา
 
1. นางปนิดา  ทวีชาติ
2. ว่าที่ร้อยตรีชาญณรงค์  พันธ์แก่น
 
161 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 91 ทอง 7 โรงเรียนปรางค์กู่ 1. เด็กชายปรินทร์  ครอบเพชร
2. เด็กหญิงสุทธิดา  เทพอรัญ
 
1. นายวุฒิสรณ์  พิชญสมบัติ
2. นางสาวจุฬารัตน์  บุญเสริม
 
162 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 89.2 ทอง 9 โรงเรียนปรางค์กู่ 1. เด็กชายพิษณุพงษ์  เสนนอก
2. เด็กชายพุฒิพงศ์  จันทพันธ์
 
1. นายวุฒิสรณ์  พิชญสมบัติ
2. นางสาวจุฬารัตน์  บุญเสริม
 
163 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 86 ทอง 12 โรงเรียนปรางค์กู่ 1. นายยุคลเดช  ทิพย์แสง
2. นายอัศราวุธ  สานทอง
 
1. นายวุฒิสรณ์  พิชญสมบัติ
2. นางสาวจุฬารัตน์  บุญเสริม
 
164 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 20 เข้าร่วม 29 โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวอุมาพร  แก้วละมุล
2. นางสาวเบจภรณ์  แจ่มใส
 
1. นางปนิดา  ทวีชาติ
2. นายวิษณุกร  แก้วละมุล
 
165 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 77.8 เงิน 17 โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงชัญญา  ศักดิ์สิงห์
2. เด็กชายวรินทร  งามเลิศ
3. เด็กหญิงวริศรา  พิมพะ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีชาญณรงค์  พันธ์แก่น
2. นางปนิดา  ทวีชาติ
 
166 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 71 เงิน 52 โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวจัณญาลักษณ์  เจริญยิ่ง
2. นางสาวจิราพร  แหวนเงิน
3. นางสาวนันธิณี  แสนศิริ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีชาญณรงค์  พันธ์แก่น
2. นางปนิดา  ทวีชาติ
 
167 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 79 เงิน 27 โรงเรียนขุขันธ์ 1. นายพงศ์พณิช  เสนาภักดิ์
2. นายพิชญาภัค  สาระชาติ
 
1. นายประพาฬพงษ์  คำศรี
2. นายสังเวียน  ไสว
 
168 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 65 ทองแดง 41 โรงเรียนปรางค์กู่ 1. เด็กชายปิยวัฒน์  พงษ์สุวรรณ
2. เด็กชายภัคนันท์  อุ่นคำ
3. เด็กชายรัฐภูมิ  สุบเสนี
 
1. นายกฤดากร  สมบัติกำไร
2. นายเสถียร  คำชมภู
 
169 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 66 ทองแดง 45 โรงเรียนปรางค์กู่ 1. นางสาวกอบดาว  วิเศษพงษ์
2. นางสาวกอบเดือน  วิเศษพงษ์
3. นายพิทยาธร  สุขจันทร์
 
1. นายศักดิ์ดา  แว่นเนตร
2. นางสาวสุภัควรรณ  อัครชาติ
 
170 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 70 เงิน 16 โรงเรียนปรางค์กู่ 1. เด็กหญิงบุญสิตา  แสงสอน
2. เด็กหญิงปภัสสร  รัตนวัน
3. เด็กชายวาสุเทพ  ธงศรี
 
1. นางสาวอุไร  ครบสุวรรณ
2. นายณัฐสิทธิ์  กองรักษา
 
171 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 73 เงิน 22 โรงเรียนปรางค์กู่ 1. นายชัยวัฒน์  คำมา
2. นางสาวรัตติยากรณ์  นามวิชา
3. นางสาวสุปรียา  แสงอุ่น
 
1. นายณัฐสิทธิ์  กองรักษา
2. นายกฤดากร  สมบัติกำไร
 
172 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 70 เงิน 36 โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ 1. เด็กชายจีรวัฒน์  สุระ
2. เด็กชายธนกร  อินธนู
3. เด็กชายวุฒิชัย  ไชยศรีษะ
 
1. นายมงคล  สีเหลือง
2. นางสาวสรุณี  พงศ์สุระ
 
173 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 73.5 เงิน 36 โรงเรียนปรางค์กู่ 1. นางสาวณัฐกานต์  บึงไกร
2. นางสาวศิริพรรณ  คำเสียง
3. นางสาวอรทัย  หงษ์จันทร์
 
1. นางสาวอุไร  ครบสุวรรณ
2. นายเสถียร  คำชมภู
 
174 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3 70 เงิน 9 โรงเรียนปรางค์กู่ 1. เด็กชายธนพงษ์  บุดดาวงค์
2. เด็กชายบรรณวิชญ์  ธีระบุตร
3. เด็กชายสรศักดิ์  จันทร์สมุทร
 
1. นายณัฐสิทธิ์  กองรักษา
2. นายกฤดากร  สมบัติกำไร
 
175 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 60 ทองแดง 24 โรงเรียนปรางค์กู่ 1. นางสาวปรีญารัตน์  จันดา
2. นางสาววัชรี  แหวนวงษ์
3. นายอนุสิทธิ์  ศรีบริบูรณ์
 
1. นางสาวสุภัควรรณ  อัครชาติ
2. นายเสถียร  คำชมภู
 
176 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 87 ทอง 13 โรงเรียนปรางค์กู่ 1. เด็กชายธนายุ  แก้วพินึก
2. เด็กชายวสวัตติ์  แหวนเงิน
3. เด็กชายวิทยาวัฒน์  นามแก้ว
 
1. นายพงษ์เทพ   บุญแผ้ว
2. นางสาวณัฐชลานันท์  หิมะวัน
 
177 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 80 ทอง 42 โรงเรียนหนองคูวิทยา 1. นายจิรวัฒน์  สีดำ
2. นายวีรพล  แหวนเงิน
3. นายเอกภพ  แหวนเงิน
 
1. นายพินิจ  สุขพันธ์
2. นายบรรณกร  พงษ์สีดา
 
178 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 70 เงิน 53 โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ 1. เด็กหญิงนุชนารถ  วิชิตธ์
2. เด็กหญิงพัชรินทร์  หล้าล้ำ
3. เด็กหญิงเบญญาภา  เอี้ยงประสิทธิ์
 
1. นายมาลา  ดวงทอง
2. นายอภิเดช  กิริยะ
 
179 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 84 ทอง 31 โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ 1. นางสาวชุติมา  ไมเลิศหล้า
2. นางสาวธิญาดา  วิวาสุขุ
3. นางสาวศิริวิภา  แสงอุ่น
 
1. นายมาลา  ดวงทอง
2. นางจารุวรรณ  พิมพ์มาศ
 
180 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 89 ทอง 11 โรงเรียนขุขันธ์ 1. เด็กหญิงฉัตรสุดา  เสาพิรด
2. เด็กหญิงทิพยดา  ดวงอินทร์
3. เด็กชายธนภัทร  มงคลเลิศ
4. เด็กหญิงนันท์ฑริการ์  จันดา
5. เด็กชายศิรชัช  บังเอิญ
6. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ล่ำสัน
 
1. นางสาวสำฤทธิ์  ศรีมงคล
2. นางสาวนาถฏิญา  สารีพวง
3. นางสาวราตรี  เนียมมูล
 
181 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 86 ทอง 11 โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม 1. นายกฤตนัย  ช่างเหล็ก
2. นายจิระพงศ์  เกษก้าน
3. นายนพรัตน์   บุญร่วม
4. นายภานุพงศ์  อายุวงค์
5. นางสาววิไลวรรณ  ปรางมาศ
6. นายอภิวัฒน์  สุภาพ
 
1. นางเสาวภา  พรหมทา
2. นางสาวจินตนา  คงเสนะ
3. นางอำพร  สะดวก
 
182 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 82 ทอง 19 โรงเรียนปรางค์กู่ 1. เด็กหญิงนันธิดา  เตชะ
2. นางสาวภัทรดา  อินทร์ตา
3. เด็กหญิงสายธาร  เตชะ
 
1. นางสาวอรุณนี  แก้วคำ
2. นางมาลินี  งามแสง
 
183 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 84.8 ทอง 37 โรงเรียนศรีตระกูลวิทยา 1. นางสาวฐิติมา  สมเพ็ช
2. นางสาวพรชิตา  สีดาพันธ์
3. นางสาวเกษมณี  เพ็ชรัตน์
 
1. นายวิษณุ  หนองม่วง
2. นางกิตติยา  หวังสม
 
184 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 93 ทอง 5 โรงเรียนสวายพิทยาคม 1. เด็กหญิงชนกานต์  ทองหล่อ
2. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  บุราคร
3. เด็กหญิงพิยดา  ทองหล่อ
 
1. นางสาวธัชธัญญา  ดำริวิเศษ
2. นางกรรญดา  ไชยสิทธิ์
 
185 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 82 ทอง 15 โรงเรียนขุขันธ์ 1. นางสาวฐิตา  วงษ์นิล
2. นางสาวพิมพ์ชนก  สินทรมย์
3. นางสาวสุภัตรา  มาลัย
 
1. นายบันลือ  สิทธิศร
2. นางสิริมา  เล้าวาลิต
 
186 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 86 ทอง 17 โรงเรียนปรางค์กู่ 1. เด็กหญิงนริสรา  ยอดกุล
2. เด็กหญิงอรอุมา  จันดี
3. เด็กหญิงโยษิตา  อิ่มวงค์
 
1. นางสุปราณีย์  เพ็งธรรม
2. นายสุจินต์  สมบัติวงศ์
 
187 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 85 ทอง 16 โรงเรียนปรางค์กู่ 1. นางสาวชลธิชา  แก้วยอดลา
2. นางสาวธมลวรรณ  ระยับศรี
3. นางสาวพัชรี  คนหมั่น
 
1. นางสุปราณีย์  เพ็งธรรม
2. นางวรนุช  หน่างเกษม
 
188 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 91.8 ทอง 18 โรงเรียนปรางค์กู่ 1. เด็กหญิงชลธิชา  รักชาติ
2. เด็กหญิงพันภษา  ระยับศรี
3. เด็กหญิงวิภาดา  พันธุศิริ
 
1. นางสาวรัตติยา  โฉมเฉลา
2. นายจิรวัฒน์  เสนาะล้ำ
 
189 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 88.2 ทอง 41 โรงเรียนปรางค์กู่ 1. นางสาวชุติกาณจน์  บุญประกอบ
2. นายดนุพล  คำพลอย
3. นางสาวปวีณา  ก้านเหลือง
 
1. นางสาวรัตติยา  โฉมเฉลา
2. นางวัลยา  ชยันตรดิลก
 
190 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 80 ทอง 51 โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ 1. เด็กหญิงจีระนันท์  พันธมาศ
2. เด็กหญิงฉันทิศา  มันทะราช
3. เด็กหญิงแก้วตา  บัญชาเมฆ
 
1. นายอภิเดช  กิริยะ
2. นายมาลา  ดวงทอง
 
191 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 70 เงิน 59 โรงเรียนโนนกระสังวิทยาคม 1. นางสาวจิราพัชร  เตารัตน์
2. เด็กหญิงธนาภา  สายพิน
3. นายภูวดล  โพธิ์นอก
 
1. นางสาวจิระวรรณ  แพงวิเศษ
2. นายทองกร  สิทธิศร
 
192 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 88 ทอง 18 โรงเรียนขุขันธ์ 1. เด็กหญิงกุลธิดา  คำแพง
2. เด็กหญิงปิยะดา  กูลแก้ว
3. เด็กหญิงสุทธิกานต์  ใจสว่าง
 
1. นางสาวนาถฏิญา  สารีพวง
2. นางสาวสำฤทธิ์  ศรีมงคล
 
193 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 91.5 ทอง 13 โรงเรียนขุขันธ์ 1. นางสาวกาญจนา  ระหาร
2. นางสาวฐิติพร  ศรีระษา
3. นางสาวทัศวรรณ  ศรีระษา
 
1. นางสาวราตรี  เนียมมูล
2. นางสาวสำฤทธิ์  ศรีมงคล
 
194 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวายพิทยาคม 1. เด็กหญิงศุภานัน  พุฒหอม
 
1. นางสาวสุที  คำลือชา
 
195 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 88 ทอง 5 โรงเรียนสวงษ์วิทยาคม 1. เด็กหญิงกังสดาล  เกษอินทร์
2. เด็กหญิงสุประวีณ์  มะโน
3. เด็กหญิงอังคณา  โพศรี
 
1. นางทัศนีย์  ภาผล
2. นางกฤติมา  จันครา
 
196 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวงษ์วิทยาคม 1. นางสาวณิชนันท์  ใจเพ็ง
2. นางสาววรรณภา  มูลดับ
3. นางสาวอรัญญา  พุ่มพล
 
1. นางนันธิยา  จันทศิลา
2. นางกฤติมา  จันครา
 
197 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม 1. เด็กหญิงสรณ์สิริ  แหวนเงิน
 
1. นายสมโภช  พิมสอน
 
198 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 74 เงิน 11 โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ 1. เด็กหญิงวสุ  แสวงสุข
 
1. นางสุนีย์  แหวนเพชร
 
199 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 72 เงิน 30 โรงเรียนสวายพิทยาคม 1. เด็กหญิงนพวรรณ  นาคนวล
 
1. นางสาวสุที  คำลือชา
 
200 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 83 ทอง 15 โรงเรียนสวายพิทยาคม 1. เด็กหญิงอรทัย  คุชิตา
 
1. นางสาวยุภาภรณ์  ทรงกลด
 
201 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 70 เงิน 16 โรงเรียนหนองคูวิทยา 1. นางสาวจิราพัชร  อินทร์ตา
 
1. นางสาวจิราภรณ์  จันดำ
 
202 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 75 เงิน 13 โรงเรียนสวายพิทยาคม 1. นางสาวรุจิรา  พันธมาศ
 
1. นายโสภณ  บุญภา
 
203 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 84 ทอง 5 โรงเรียนสวายพิทยาคม 1. นางสาวสิริพรรณ  ปุญญา
2. นางสาวหนึ่งฤทัย  ชิดน้อย
 
1. นายสิทธิชัย  ยอดมาลี
2. นางสาวธัชธัญญา  ดำริวิเศษ
 
204 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 92.33 ทอง 5 โรงเรียนปรางค์กู่ 1. เด็กชายธนภัทร  เฉลิมรัตน์
 
1. นายพลากร  ประมวล
 
205 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนปรางค์กู่ 1. นายปรัชญา  ราษี
 
1. นายพลากร  ประมวล
 
206 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 89.5 ทอง 13 โรงเรียนปรางค์กู่ 1. เด็กชายพศวัต  สีหะวงษ์
 
1. นายคุณาพจน์   คลธา
 
207 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.4-ม.6 83.75 ทอง 46 โรงเรียนขุขันธ์ 1. นายศตวัฒน์   ในทอง
 
1. นายนครินทร์  อุดม
 
208 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 72.66 เงิน 47 โรงเรียนปรางค์กู่ 1. เด็กชายจิรายุ  ใจกล้า
 
1. นายพลากร  ประมวล
 
209 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.4-ม.6 84.5 ทอง 27 โรงเรียนปรางค์กู่ 1. นายศรัณย์  พวงทอง
 
1. นายพลากร  ประมวล
 
210 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 91 ทอง 15 โรงเรียนปรางค์กู่ 1. เด็กชายจตุมงคล  มั่งคั่ง
 
1. นายพลากร  ประมวล
 
211 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.4-ม.6 90.67 ทอง 29 โรงเรียนปรางค์กู่ 1. นายวัชระชัย  ท่าหาร
 
1. นายพลากร  ประมวล
 
212 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.6 72.9 เงิน 38 โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม 1. นางสาวกัญญาวีร์  เอกอำไพ
2. เด็กชายกิตติพล  อัมภรัตน์
3. เด็กชายชญานนท์  ขุมเงิน
4. นายชาญณรงค์  ทรงจิต
5. นางสาวณัฐมน  ยาศรี
6. นายตะวัน  ศรีมะณี
7. เด็กหญิงทรรศนีย์  มะณีวงค์
8. เด็กหญิงทิฐินันท์  เพชรงาม
9. เด็กชายธนภัทร  ประกอบกิจ
10. เด็กชายธราเทพ  โยธี
11. เด็กชายนลธวัช  แสนสุภา
12. เด็กหญิงนันทิชา  วงศ์พินิจ
13. นายนิรันดร์รัตน์  จิตรัก
14. เด็กหญิงปราณี  บุญตา
15. เด็กหญิงผนิตา  แก้วลอย
16. นายพงษ์พัฒน์  สุภาพ
17. เด็กหญิงพรณิภา  แก้วลอย
18. เด็กหญิงพิมพ์นารา  จันทร์พลงาม
19. นายพิเชษฐ์  เจียงแก้ว
20. เด็กชายภูรินทร์  เกษอินทร์
21. เด็กชายภูเบศ  จรเด็จ
22. นางสาวรุ่งนภา  ไชยโชติ
23. เด็กหญิงวิราณี  พันมะลี
24. นายศุภชัย  วิทยา
25. นางสาวสาธิตา  คู่กระสังข์
26. เด็กชายสิทธิพล  สอนลา
27. นายสุทธิพงษ์  พงษ์วัน
28. นางสาวสุภาวดี  บัลลัง
29. นายเชษฐา  นาคนาคา
30. เด็กหญิงเปรมสิณี  พันมะลี
 
1. นายรณชัย  ชัยสิทธิ์
2. นางสาวทัศนีพร  แสนสุข
3. นางสาวแสงเดือน  ธรรมวิเศษ
4. นางสาววริยา  พันวิสู
5. นางสาวจันจิรา  จงรักษ์
6. ว่าที่ร้อยตรีธวัชชัย  บุญหนัก
7. นายศึก  ลูกอินทร์