สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) [กลุ่ม สพม.ศรีสะเกษ 2]

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ
จังหวัดบุรีรัมย์
ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 75 เงิน 32 โรงเรียนกำแพง 1. เด็กหญิงอรณีย์  งาหอม
 
1. นางสาวธิดาเทพ  ลายันต์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 92 ทอง 6 โรงเรียนราษีไศล 1. นางสาวพัชริยา  รุ่งรักษา
 
1. นางสาวกานต์ทิมา  โพธิ์งาม
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 65.2 ทองแดง 29 โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม 1. นางสาวอรนภา  บุญอยู่
 
1. นายอลงกรณ์  สาระบุตร
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 42.8 เข้าร่วม 47 โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม 1. นางสาววิจิตรา  แพ่งพนม
 
1. นายอลงกรณ์  สาระบุตร
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 22 เข้าร่วม 27 โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม 1. นางสาวกนก  กงทับ
 
1. นายอลงกรณ์  สาระบุตร
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 40 เข้าร่วม 19 โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม 1. นางสาววนิดา  การะเกษ
 
1. นางสาวเบญจมาพร  บานชื่่น
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 75.6 เงิน 40 โรงเรียนกำแพง 1. นางสาวอรอินทร์  บุญยก
 
1. นางสาวอุไรวรรณ  ชำนิกุล
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 82.4 ทอง 17 โรงเรียนกำแพง 1. นางสาวฐิติมา  บุตรราช
 
1. นางสาวอุไรวรรณ  ชำนิกุล
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 87.4 ทอง 8 โรงเรียนกำแพง 1. เด็กหญิงเกศศิรินทร์  พิมพ์นนท์
 
1. นางสาวนันทิยา  จิตตะโคตร์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 96.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพง 1. นายชินวัฒน์  อรัญทม
 
1. นางสาวนันทิยา  จิตตะโคตร์
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 85 ทอง 9 โรงเรียนกำแพง 1. เด็กหญิงญาณภัทร  ขันทอง
2. เด็กหญิงธนวันต์  พิมพา
 
1. นางอุบลวรรณ  พวงอก
2. นางสาวเพ็ญแข  คำนันต์
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ม.4-ม.6 68.4 ทองแดง 14 โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม 1. นายธวัชชัย   จังอินทร์
2. นายสมโชค  สุกใส
 
1. นายกฤติเดช  พลเยี่ยม
2. นางสาวกวินนา  หอมหวล
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 85.84 ทอง 19 โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกพร  บุญราช
2. เด็กชายพรหมพิริยะ  ชำรำ
 
1. นางสาวเบญจมาพร  บานชื่่น
2. นายอลงกรณ์  สาระบุตร
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 86.32 ทอง 17 โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม 1. นายธีระชัย  แท่นนรินทร์
 
1. นางสาวเบญจมาพร  บานชื่่น
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 15 เข้าร่วม 44 โรงเรียนกำแพง 1. เด็กหญิงเนตรชนก  วันดี
 
1. นางสาวนลินี  พานะรมย์
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 8 เข้าร่วม 46 โรงเรียนกำแพง 1. นายโชคนำชัย  ผู้มีสัตย์
 
1. นางกัลยา  ชนะบุตร
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 56.1 เข้าร่วม 60 โรงเรียนกำแพง 1. เด็กชายนัฐพล  ศรีลุน
2. เด็กหญิงภัทรวดี  เกษกุล
3. เด็กหญิงสุริญาภรณ์  พรหมประดิษฐ์
 
1. นางสาวชนนิกานต์  เชื้อทอง
2. นางสาวรุ่งรัตน์  ใจเต็ม
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 71.2 เงิน 32 โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม 1. นางสาวกัญญารัตน์   ยอดเกตุ
2. นางสาวมนัญญา  คนคง
3. นางสาววันวิสา   ดวงงาม
 
1. นางสาววราภรณ์  ธรรมรักษ์
2. นางกาญจนา  หาดคำ
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 61 ทองแดง 38 โรงเรียนกำแพง 1. เด็กหญิงทัศนีย์  เพชรสุวรรณ
2. เด็กหญิงนันทิพร  ไชยศรีทา
3. เด็กหญิงเนตรนภา  สุขพร้อม
 
1. นางอุมาภรณ์  เชื้อนัก
2. นางสาวกนกวรรณ  พิมพ์วัน
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 73 เงิน 29 โรงเรียนกำแพง 1. นางสาวฐิติวรรณ  ใจเด็ด
2. นางสาวธิญาดา  ดวงธนู
3. นางสาวอารียา  โพธิทอง
 
1. นางสาวสุดาวรรณ  กันทะมา
2. นางปาริสา  อร่ามเรือง
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 70 เงิน 37 โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม 1. เด็กชายวุฒิกร   ปัญญาดี
2. เด็กหญิงอนัญญา  สัมโย
 
1. นางนิชานันท์  จันทรคาต
2. นางธารารัตน์  แก้วมูล
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 63 ทองแดง 56 โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม 1. นางสาวศศิกานต์  บุญเภา
2. นางสาวสุธาสินี   โนนกลาง
 
1. นางสาวชนิสรา  ครุฑสาร
2. นางสาวพัชรียา  ผาดไธสง
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 66 ทองแดง 42 โรงเรียนกำแพง 1. เด็กชายธนพล  สุภาพ
 
1. นางไพรวัลย์  นิลโชติ
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 76 เงิน 41 โรงเรียนกำแพง 1. นายธนาดล  ผลาผล
 
1. นางสาวสมหมาย  ศรีสมพร
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 78.53 เงิน 38 โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม 1. เด็กหญิงสุนิสา  คุชิตา
2. เด็กหญิงอัจฉรา  แก้วแบน
 
1. นางนิชานันท์  จันทรคาต
2. นางสาวชนิสรา  ครุฑสาร
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 78.03 เงิน 42 โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม 1. นายพัชรพล  กาหลง
 
1. นางสาวรุ่งทิวา  ทองยุ้น
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 66.5 ทองแดง 53 โรงเรียนเกศเกล้าวิทยา 1. เด็กชายกิตติภณ  อมรปิยะฤกษ์
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  เสระพล
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 67 ทองแดง 52 โรงเรียนกำแพง 1. นางสาวณัฎฐณิชา  จินดา
 
1. นางกฤษณา  คุณมาศ
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 49 เข้าร่วม 28 โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม 1. เด็กชายคุณวุฒิ  บุญชม
 
1. นายปรเมศร  พุ่มจันทร์
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 30 เข้าร่วม 39 โรงเรียนกำแพง 1. เด็กชายพัชรพงษ์  บุญใหญ่
2. เด็กหญิงลลนา  ผาเงิน
3. เด็กหญิงเจริญรัตน์  แสนตา
 
1. นางสาวธัญทิพย์  ศรีนวล
2. นายธนกฤต  ศรีทัศน์
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 14.63 เข้าร่วม 38 โรงเรียนกำแพง 1. นางสาวกิตติมา  พุทธวงษ์
2. นายธนกร  ศรีละพรม
3. นายวันเฉลิม  โนนกลาง
 
1. นายนาวิกรี  ศรีนามะ
2. นายไพบูลย์ สนเท่ห์ และ  นางปุณยนุช พิมพานราทร
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 82 ทอง 10 โรงเรียนราษีไศล 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ประกอบสุข
2. เด็กหญิงวันวิสา  พรหมทา
3. เด็กหญิงสิริญากรณ์  แก่นสาร
 
1. นายศกร  พรหมทา
2. นายศราวุฒิ  พิมพ์ชัยศรี
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 68 ทองแดง 33 โรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล 1. นางสาวดวงกมล    สมบัติวงษ์
2. นางสาวศิริรัตน์   ขาวสะอาด
3. นางสาวสุพรรษา   วงค์ภักดี
 
1. นางสาวณัฐวดี    สัตโรจน์
2. นางดรุณี  เสมอภาค
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 69.5 ทองแดง 51 โรงเรียนกำแพง 1. เด็กหญิงนฤมล  ศรพรหม
2. เด็กหญิงมนัสนัน   เมืองจันทร์
3. เด็กหญิงสาลินี   ระยับศรี
 
1. นางสาวศิริรัตน์  กาลพฤกษ์
2. นางสาวจตุรพร  พันธ์งาม
 
35 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 75 เงิน 35 โรงเรียนกำแพง 1. นายภาสกร  ผลจันทร์
2. นางสาวศศิกานต์  ทาริยอินทร์
3. นางสาวสิริภัทร  บุญนำพา
 
1. นายสิทธิชัย  สีราช
2. นางสาวธีราพร  คำโสภา
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 83.3 ทอง 19 โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม 1. เด็กหญิงนิตยา  จังอินทร์
2. เด็กหญิงบุษราคัม  วิลัยเกษ
3. เด็กหญิงภัคจิรา  ยอดสาย
 
1. นางมันทนา  เกิดนอก
2. นางรจนีย์  น้อยพรหม
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 86.8 ทอง 5 โรงเรียนกำแพง 1. นางสาวกัญญานัฐ   เพ็งแจ่ม
2. นางสาวศรัณยา  จันทะกล
3. นางสาวโยยศวดี  แสนเมืองชิน
 
1. นางสาวพันธ์เครือ  เจริญ
2. นายสุรเดช  สิงห์โท
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 75 เงิน 34 โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม 1. เด็กชายกฤษณะ  จังอินทร์
2. เด็กชายวิชิตชัย  สิงห์เดช
 
1. นางปานทอง  เบ็ญจศาสตร์
2. นายถวิล  บุญศรี
 
39 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 70.2 เงิน 52 โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม 1. นางสาวกิตยาการ  ดีปานแก้ว
2. นายรัชพล  แซ่จึง
 
1. นายอภิสิทธิ์  บุญเกลี้ยง
2. นางสาวดวงนภา  สุพรรณ์
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 79.26 เงิน 19 โรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร 1. เด็กชายธนวัฒน์  สอนวันนา
2. เด็กชายเอกชัย  อันฑะเกตุ
 
1. นางสาวนันทพร  กตะศิลา
2. นางสาวรำไพ  เข็มทอง
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 68.72 ทองแดง 39 โรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร 1. เด็กชายนนทพันธ์  ศรีกัลยา
2. เด็กชายพัฒนพงษ์  โพธิ์ศรี
 
1. นางสาวนันทพร  กตะศิลา
2. นางสาวรำไพ  เข็มทอง
 
42 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 74 เงิน 5 โรงเรียนกำแพง 1. นางสาวกาญจนา  ยาดี
2. นายพีรพงศ์  พิลัย
3. นายอรัญ  โพธิจักร
 
1. นายบัญชา  พิมพ์สังกุล
2. นางสมบูรณ์  ศรีเมือง
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 89 ทอง 28 โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม 1. เด็กหญิงกนิษฐา  ตระกูลศักดิ์
2. เด็กหญิงปวีณา  สิงลี
3. เด็กหญิงพรชิตา  บัวบาล
4. เด็กหญิงยุพาพักตร์  คะเรรัมย์
5. เด็กหญิงอัฐภิญญา  สระทอง
 
1. นางชิสามาตา  กัณหา
2. นางสาวอาภาพร  ปัจจุสนันท์
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 86 ทอง 34 โรงเรียนราษีไศล 1. นางสาวดวงกมล   สมพร
2. นางสาวพนิดา  กะตะศิลา
3. นางสาวสุกัญญา  บุญมั่น
4. นางสาวอาทิตยา  ต้นทัพไทย
5. นางสาวเกวลี   สวัสดี
 
1. นางสาวพัชราภรณ์  นามเดช
2. นางสาวศุภกาญจน์  ศรีโสดาพล
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 83 ทอง 25 โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม 1. เด็กชายกิตติยศดา  สาธุ
2. เด็กชายธนาชัย  ฝักทอง
3. เด็กหญิงวิชญาพร  สะอาดแพน
4. เด็กหญิงสลิลรัตน์  เพ็งแจ่ม
5. เด็กหญิงสุพิชชา  ศรียันต์
 
1. นางสาวสังวาลย์  สีดา
2. นางสาวมณีรัตน์  สีโสด
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 86 ทอง 47 โรงเรียนกำแพง 1. นางสาวกัลยรัตน์  ธรรมนิยม
2. นางสาวณัฐกานต์  อุดร
3. นางสาวบัวชมพู  บุตรปราบ
4. นายอานนท์  วงค์ละคร
5. นางสาวอาริตา  บุญยิ่ง
 
1. นายเดชา  นวลรักษา
2. นางสมพร  นวลรักษา
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 84 ทอง 17 โรงเรียนไผ่งามพิทยาคม 1. เด็กหญิงกัลยาณี   ไกรวิเศษ
2. เด็กชายจิตภาณุ  เหล่าสุวรรณ์
3. เด็กชายณัฐนันท์   บุญอินทร์
4. เด็กหญิงวราภรณ์   จันทพันธ์
5. เด็กหญิงศุภากร   วงศ์วรวิวัฒน์
 
1. นายหงษ์  มีมุข
2. นางสาวคัทรียา  โสมนัสกุล
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 89 ทอง 4 โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม 1. นายกฤษณพงศ์  แก้วประดับ
2. นางสาวจิราวรรณ   โพธิวัฒน์
3. นายณัฐวุฒิ  แสงสำโรง
4. นายปรมินทร์  อินคำแหง
5. นายยุทธภูมิ  บุญมาก
 
1. นายณัฐพล  บัวพันธ์
2. นางบุญชื่น  ดาวเรือง
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 81 ทอง 38 โรงเรียนเคียวนำ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  โพธิ์ชัย
2. เด็กชายคมสันต์  จุลพันธ์
3. เด็กชายชนะพงษ์  ตึงตระกูล
4. เด็กหญิงชัญญานุช  อ่อนอก
5. เด็กหญิงชินานันท์  มะเค็ง
6. เด็กชายณรงศักดิ์  ผุยอุทา
7. เด็กชายทรงกิตติ  ศรีระบุตร
8. เด็กชายธวัชชัย  โนนสูง
9. เด็กหญิงปทุมรัตน์  ก้านท้าว
10. เด็กหญิงปรียากร  หินกล้า
11. เด็กชายพรพิชัย  พรมพุ้ย
12. เด็กหญิงพรสุดา  อยู่ล่าย
13. เด็กหญิงภัทราภรณ์  รัตนวัน
14. เด็กหญิงลลิตา  สิงห์คำ
15. เด็กหญิงวนิดา  พลรัตน์
16. เด็กหญิงวาสินี  ศรีโพนทอง
17. เด็กชายวิทวัส  ศรีษะเเก้ว
18. เด็กชายวิศรุต  ปกป้อง
19. เด็กชายสรชัย  ชัยเดช
20. เด็กชายสุธิชัย  ลิ่วรุจิกุล
 
1. นายณรงค์เดช  ศรีผุย
2. นางสาวธันย์ชนก  ธรรมบุตร
3. นางสาวนิตยา  เเพงศรี
4. นางสาวปภัสรา  บ่อทอง
5. นายพิชาญ  ใยขันธ์
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 88 ทอง 25 โรงเรียนเคียวนำ 1. เด็กชายชลัมพล  มั่นคง
 
1. นางกนกพร  ศรีโพนทอง
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 86 ทอง 61 โรงเรียนบึงบูรพ์ 1. นางสาววิมลพันธ์   ราษีบุตร
 
1. นายสุทัศน์  สาระขันธ์
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 89.8 ทอง 51 โรงเรียนกำแพง 1. เด็กชายจักรพงษ์  โพธิ์ดี
2. เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  สืบสิงห์
 
1. นางสาววริศรา  พรหมคุณ
2. นางสาวรุ้งลาวัลย์  พัฒนาจริยา
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 92 ทอง 41 โรงเรียนกำแพง 1. นางสาวจันทิมา  ประภาหาญ
2. นายณัชพัฒน์  แสงศรี
 
1. นางสาวบุญญาเนตร  หนองยาง
2. นายชัยวัฒน์  พรหมลิ
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 86 ทอง 44 โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม 1. เด็กหญิงจุฬามณี  พันธ์ศรี
2. เด็กหญิงณัฐธัญ  เพียงตา
3. เด็กหญิงธาราทิพย์  สุวรรณเวียง
4. นางสาวนวรัตน์  ศรีใสย
5. นางสาวพิมผกา  บรรเทา
6. นางสาวพิมพ์ชนก  ชัยรัตน์
7. เด็กหญิงสุกาญดา  ทิพย์ศรี
8. เด็กหญิงสุดาพร  พรหมจรรย์
9. นางสาวสุธาริณี  พรหมเลิศ
10. เด็กหญิงอารีรัตน์  นามวงษ์
 
1. นางบุญชื่น  ดาวเรือง
2. นายอุดร  ปิยะวงษ์
3. นางสาวพิสุทธินี  สรสิทธิ์
 
55 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 88.3 ทอง 6 โรงเรียนกำแพง 1. นางสาวกนกพิชญ์   จันทร์มาลี
2. นางสาวกัญญานัฐ  ศรีบุญเรือง
3. เด็กหญิงณัฐธิดา  เพ็งแจ่ม
4. นายธีระพัชร  จันทำ
5. นางสาวพรวิมล  อุทัย
6. นายวิชญาดา  เกษกุล
7. นางสาวศิริลักษณ์  มงคลศิริ
8. นางสาวอรทัย  คล่องใจ
9. นางสาวอรปรียา  จันทำ
10. นางสาวอาริสา  ศรีวิลัย
 
1. นายสุรวุฒิ  มีบุญ
2. นายวิทยา  นาคสมบูรณ์
3. นางดวงเพ็ญ  มีบุญ
 
56 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 93 ทอง 5 โรงเรียนทุ่งสิมวิทยาคม 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  พันธพัฒน์
2. เด็กหญิงจิรภิญญา  เนาว์ขุนทด
3. เด็กหญิงฐิตาพัตน์   ศรียงยศ
4. เด็กหญิงธนัชชา  จันทำ
5. เด็กชายนพณัฐ  พันธพัฒน์
6. เด็กหญิงนริศรา  เพ็งแจ่ม
7. เด็กหญิงมานิตา  เพ็งแจ่ม
8. เด็กหญิงศิรินทิพย์  ศรีสังข์
9. เด็กหญิงสริตา  เพ็งแจ่ม
10. เด็กหญิงสุดารัตน์  ธรรมนิยม
 
1. นางสาวนัฏชนก  กองแก้ว
2. นางสุปัญญา  มณีรัตน์
3. นางเยาวเรศ  เจริญจันทรพันธ์
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3 78 เงิน 10 โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม 1. เด็กชายจักรกฤษ  นำชัย
2. เด็กหญิงฐิตาพร  แพทย์หมด
3. เด็กชายณรงศักดิ์  ดวงดี
4. นายธรรมนูญ  เงาศรี
5. นางสาวนพนันท์  ทะวาปี
6. เด็กหญิงพัชรพร  พรมไชยวงค์
7. เด็กหญิงพิชญาภา  เลาเลิศ
8. นางสาววทันยา  จุลพันธ์
9. เด็กหญิงเจนจิรา  สมบัติวงค์
10. เด็กหญิงเพชรไพรินทร์  ทักษะทิน
 
1. นายวิรัตน์  ศรีพลกรัง
2. นางสาวณัฐรดา  ศิลาชัย
3. นายจักรพล  วงค์จันทร์
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.4-ม.6 80 ทอง 14 โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม 1. นางสาวกิตติยากร   ศรีลาชัย
2. นางสาวณัฐธิดา   สุจิตร
3. นายณัฐนนท์   ธรรมดา
4. นายธิติพงศ์   พริ้งเพราะ
5. นางสาวนริศรา   จุลบุตร
6. นางสาวพรศิริ  จันทรสาร
7. นางสาวรัชฎาภรณ์   ศรียันต์
8. นางสาววรัญญา   นามวงศ์
9. นางสาวศิริกานดา   แพทย์นาดี
10. นางสาวเนตรนภา   หงษ์ทอง
 
1. นางสาวยุพาเรศ   พละศักดิ์
2. นายพยุงศักดิ์  บูรณะ
3. ว่าที่ร้อยตรีบดินทร์   วงเลิศ
 
59 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 47 โรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร 1. เด็กหญิงปรางฉาย  รุนอ่อน
2. เด็กหญิงระพีพรรณ  ศิริเทศ
 
1. นายธราเทพ  ศรีเกษ
2. นายสุรัตน์  ประพาฬ
 
60 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 65 ทองแดง 35 โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม 1. นางสาวทิพติยา  แก้วจันทร์
2. นางสาวอรวรรยา  แซ่โซ่ง
 
1. นางสาวยอดกัลยาณี  ลับแล
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 85 ทอง 35 โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม 1. เด็กชายภานุพงศ์  จิตรเที่ยง
 
1. นายธงชัย  ใจมนต์
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 93 ทอง 17 โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม 1. นายธวัฒน์ชัย  สีสด
 
1. นายอนุวัตร  สายเสน
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 72 เงิน 44 โรงเรียนเคียวนำ 1. เด็กชายชนะชัย  มุงคุณคำชาว
 
1. นางสาวสุทธิญาดา  จันทร์วิวัฒนากูล
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 87 ทอง 27 โรงเรียนกำแพง 1. นางสาวพรรณรพี  มีชัย
 
1. นายภูมินทร์  สุวรรณศรี
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 77 เงิน 50 โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม 1. เด็กหญิงสุปราณี  บุตรราช
 
1. นายธงชัย  ใจมนต์
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 75 เงิน 55 โรงเรียนบึงบูรพ์ 1. นางสาวธารา  อ้นบำรุง
 
1. นายชูชัย  พรหมคุณ
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 52 โรงเรียนกำแพง 1. เด็กหญิงนันทกร  กองเกิด
 
1. นายภูมินทร์  สุวรรณศรี
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 81 ทอง 41 โรงเรียนกำแพง 1. นางสาวอุทุมพร  ภิยาชัย
 
1. นายภูมินทร์  สุวรรณศรี
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 95 ทอง 4 โรงเรียนเกศเกล้าวิทยา 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  คงธาร
2. เด็กหญิงปนัดดา  บริสุทธิ์
 
1. นางลาวัลย์  สังวรณ์
2. นางสาวมยุรี  บรรจบพุดชา
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 77 เงิน 38 โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม 1. เด็กชายศักดิธัช  ศรียันต์
 
1. นายธงชัย  ใจมนต์
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม 1. นายชยพล  รัตนะวัน
 
1. นายศักดิ์โชค   ใจนวล
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 90 ทอง 18 โรงเรียนราษีไศล 1. เด็กชายปฏิภัทร  ฉิมพินิจ
2. เด็กชายพจน์มนตรี   สีหะจันทร์
3. เด็กชายอำพล    ไชยหงษ์
 
1. นายพงศกร  ตีบกลาง
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 92 ทอง 18 โรงเรียนกำแพง 1. นายปุณณวิช  ทองแย้ม
2. นายอติวันณ์  ศรีอำนาจ
3. นายอุมศักดิ์  สุนันต๊ะ
 
1. นายภูมินทร์  สุวรรณศรี
2. นางสาวพันธ์เครือ  เจริญ
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 83 ทอง 11 โรงเรียนกำแพง 1. นางสาวปภัสสร  ไขแสง
 
1. นางธัยมัย  มลัยไธสง
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 75 เงิน 17 โรงเรียนกำแพง 1. เด็กหญิงทิวากร  ปรางสุข
 
1. นายยศสรัล  มลัยไธสง
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 81 ทอง 15 โรงเรียนกำแพง 1. เด็กหญิงจุฑามณี  สุขมี
 
1. นายยศสรัล  มลัยไธสง
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 87 ทอง 15 โรงเรียนกำแพง 1. นายทศพร  ใจดี
 
1. นายยศสรัล  มลัยไธสง
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 70 เงิน 19 โรงเรียนกำแพง 1. เด็กหญิงเรืองริน  ศรีเทศ
 
1. นายยศสรัล  มลัยไธสง
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 78 เงิน 22 โรงเรียนกำแพง 1. นางสาวรัตนาภรณ์  ปางสุข
 
1. นายยศสรัล  มลัยไธสง
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 71 เงิน 14 โรงเรียนกำแพง 1. เด็กหญิงสุมินทรา  สุขโจ้
 
1. นางธันยมัย  มลัยไธสง
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 89 ทอง 4 โรงเรียนกำแพง 1. นางสาวปทิตตา  บุดดาวงศ์
 
1. นายยศสรัล  มลัยไธสง
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 77 เงิน 14 โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม 1. เด็กชายอภิรักษ์  โพธิวัฒน์
 
1. นางสาวอุไรวรรณ  พรหมศร
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 67 ทองแดง 26 โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม 1. นางสาวธิดารัตน์  กับมีผล
 
1. นางสาวอุไรวรรณ  พรหมศร
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 84 ทอง 16 โรงเรียนกำแพง 1. นางสาวกัลยารัตน์  โนนกลาง
2. เด็กหญิงจุฑามณี  สุขมี
3. เด็กหญิงทิวากร  ปรางสุข
4. นางสาวนวลปรางค์  โพธิวัฒน์
5. นางสาวปทิตตา  บุดดาวงศ์
6. นางสาวปภัสสร  ไขแสง
7. นางสาวปภัสสร  ไชอุดม
8. นางสาวปานไพลิน  บุญเกิด
9. นางสาวพิมพ์ชนก  พรหมทอง
10. นางสาวรัตนภรณ์  ปางสุข
11. นายศักรินทร์  วิเศษวงศ์สกุล
12. นายสิทธินนท์  คงบัว
13. เด็กหญิงสุมินทรา  สุขโจ้
14. นางสาวเพชรรดา  พิลาแดง
15. เด็กหญิงเรืองริน  ศรีเทศ
 
1. นายยศสรัล  มลัยไธสง
2. นางธันยมัย  มลัยไธสง
3. นายภูมินทร์  สุวรรณศรี
4. นายอภิชาติ  เนตรจันทร์
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 78.4 เงิน 46 โรงเรียนกำแพง 1. เด็กชายชัยพิพัฒน์  สมจิตร
2. เด็กชายธนาบัตติยา   ธรรมชาติ
3. เด็กชายปฐมพงษ์  กาญจรัส
4. เด็กชายพัชทรนันท์  ผามณี
5. เด็กชายภัชทรนนท์  ผามณี
 
1. นายอภิชาติ  เนตรจันทร์
2. นายภูมินทร์  สุวรรณศรี
3. นายยศสรัล  มลัยไธสง
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 81.66 ทอง 27 โรงเรียนกำแพง 1. นายชัยณรงค์  อินตะนัย
2. นายธนภัทร  สิงห์โท
3. นายอดิศวร  ธรรมรัตน์
4. นายอภิวัฒน์  กาญจรัส
5. นายอานนท์  บุญลือ
6. นางสาวอิสริยาภร  ศรีบุญโฮม
 
1. นายอภิชาติ  เนตรจันทร์
2. นายภูมินทร์  สุวรรณศรี
3. นายยศสรัล  มลัยไธสง
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 88.83 ทอง 29 โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม 1. เด็กชายสมบูรณ์  อำนวย
 
1. นายอลงกรณ์  สาระบุตร
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 93.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกำแพง 1. นายชินวัฒน์   อรัญทม
 
1. นายอภิชาติ  เนตรจันทร์
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง 59 โรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงอาจรีย์  มีสัตย์
 
1. นางอำมาลา  เกตษา
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85.33 ทอง 19 โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม 1. นางสาวภาวิดา  สันทวงศ์
 
1. นายอลงกรณ์  สาระบุตร
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 88 ทอง 17 โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม 1. เด็กชายสมบูรณ์  อำนวย
 
1. นายอลงกรณ์  สาระบุตร
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 82.33 ทอง 42 โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม 1. นายภูชิต  พาทอง
 
1. นายอลงกรณ์  สาระบุตร
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80.33 ทอง 12 โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  พลปากดี
 
1. นายอลงกรณ์  สาระบุตร
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84.33 ทอง 8 โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม 1. นางสาวภาวิดา  สันทวงศ์
 
1. นายอลงกรณ์  สาระบุตร
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 86.5 ทอง 43 โรงเรียนเคียวนำ 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  โยงรัมย์
 
1. นางสาวบุปผา  วิสุทธิมโน
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 88.66 ทอง 24 โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม 1. นายกฤษณพงศ์  แก้วประดับ
 
1. นายอลงกรณ์  สาระบุตร
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 77 เงิน 60 โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม 1. เด็กหญิงปภาวรินทร์  อสิพงษ์
 
1. นางสุดาวรรณ  โคตรเนตร
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 82.66 ทอง 48 โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม 1. นางสาวภาวิดา  สันทวงศ์
 
1. นายอลงกรณ์  สาระบุตร
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 75 เงิน 44 โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม 1. เด็กชายวาสิษฐ์  สาระบุตร
 
1. นายอลงกรณ์  สาระบุตร
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 81.67 ทอง 39 โรงเรียนกำแพง 1. นายชินวัฒน์   อรัญทม
 
1. นายอภิชาติ  เนตรจันทร์
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 94.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม 1. เด็กหญิงวรัญญา  จุ๋ยสวี
 
1. นายสมหมาย  เวียงสิมา
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84 ทอง 37 โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม 1. นางสาวภาวิดา  สันทวงศ์
 
1. นายอลงกรณ์  สาระบุตร
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 91 ทอง 6 โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม 1. นางสาวกรองกาญจน์  ชูกำแพง
2. นายกอบชัย  ดวงนิล
3. นางสาวกัญญาลักษณ์  สิงห์สกล
4. นายจักรกฤษ  อินทร์หอม
5. นางสาวจิราวรรณ   พรมลา
6. นายชิณกร  มียิ่ง
7. นางสาวณัฐกานต์  บุญโย
8. นายดนัสวิน  ธรรมชาติ
9. นายธราเทพ  ศรีสุวรรณ
10. นางสาวธัญญา  พรหมจันทร์
11. นางสาวธัญญาเรศ  โคตพันธ์
12. นางสาวธัญมน  แก่นสาร
13. นายนนทวัฒน์  สระทอง
14. นายนำชัย  บัวพร
15. นายนิติศาสตร์  โคตพันธ์
16. นายปติพัฒน์  ตรีแก้ว
17. นายปิ่นเพชร  บุตรดี
18. นายปุญญพัฒน์  สีหวงษ์
19. นางสาวพิชญา  ยอดกุล
20. นางสาวภีรดา  คุนาคม
21. นางสาวฤดี  จังอินทร์
22. นางสาวลัดดาวัลย์  หาญเสมอ
23. นางสาววรัญญา  ชาชมราช
24. นางสาววสุนธรา  ถาวร
25. นายวัชรพล  อภัยศรี
26. นายวิชัยรัตน์  สันทานุลัย
27. นางสาวศศิกาตน์  บุญเภา
28. นางสาวศุภกานต์  ธรรมนาม
29. นางสาวสุดารัตน์  บุตรราช
30. นางสาวสุดารัตน์  วรรณทิตย์
31. นางสาวสุภาพร  สระทอง
32. นางสาวสุภารา  บุญเติม
33. นางสาวสุภาวิณีย์  ศรียันต์
34. นางสาวสุมาลี  ทาสา
35. นางสาวอรุณกมล  เวหล
36. นางสาวอินธุอร  ศรีสุข
37. นายเทพทัต  จังอินทร์
38. นายไทคูน  ชารีงาม
 
1. นายนิกร  จันทะสาร
2. นายสมหมาย  เวียงสิมา
3. นางสาวราตรี  เชื้อทอง
4. นายถวิล  บุญศรี
5. นายบุญยิ่ง  ชราศรี
6. นางสาวณัชชา  จันทะสาร
 
104 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 74.2 เงิน 40 โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม 1. เด็กชายกฤษฎากร  ปัตตะ
2. เด็กหญิงกุลธิดา  สงพิมพ์
3. เด็กหญิงกุลนารี  สงพิมพ์
4. เด็กชายคฑาวุธ  จังอินทร์
5. เด็กชายชัยพัทธ์  ยอดสีมา
6. เด็กชายธีรพล  พางาม
7. เด็กหญิงนวรัตน์  สดสรี
8. เด็กชายภูมินทร์  วงษ์เจริญ
9. เด็กหญิงสุนิตตา  นำทอง
10. เด็กหญิงอรทัย  ตรงซอน
 
1. นางสาวอมรรัตน์  พิเลิศ
 
105 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 87.8 ทอง 35 โรงเรียนราษีไศล 1. นางสาวกรรณิการ์  พะวร
2. นายกรวิชญ์  สมอาสา
3. นายกฤษฎา  ศรีสมบัติ
4. นางสาวกุลวดี  คำแก้ว
5. นายนพนนท์  นาคไธสง
6. นางสาวนัฐพร  มนัยนิล
7. นายภัทรพงษ์  แหวนหล่อ
8. นายวชิระ  ชะบา
9. นางสาวอภิญญา  สีดา
10. นางสาวอลิศา  จำปา
 
1. นางนันทนา  นนท์ตา
2. นางสาวสิริวรัญญา  อินพานิชชยุตม์
3. นางสาวมนัสวี  สุระบุตร
 
106 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 80.6 ทอง 37 โรงเรียนกำแพง 1. นางสาวกัญญาวีร์  เฝ้าเวียงคำ
2. นางสาวทิวากร  สองบุญ
3. นายธนพล  แซ่จึง
4. นางสาวนธิภรณ์  มณีด่านจาก
5. นางสาวนิพาดา  หนองคู
6. นางสาวปิยธิดา  ปิ่นหอม
7. นางสาวปิยะดา  คุโณ
8. นางสาวพรทิพย์  หอมวัน
9. นางสาวพัชราพา  งามแสง
10. นางสาวศนิชา  คุ้มไพทูลย์
11. นางสาวศิรินยา  รสชา
12. นายอภิวัฒน์  มะณีแสง
 
1. นางวาสิฏฐี  ตาดทอง
2. นายเมธาวี  สิงห์นาค
 
107 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 66.25 ทองแดง 46 โรงเรียนราษีไศล 1. เด็กหญิงกมลชนก  ทองด้วง
2. เด็กหญิงขวัญฤดี  ชาตะรีย์
3. เด็กหญิงจริยา  หล้าศรี
4. เด็กชายชุติมา  ทองสุทธิ์
5. เด็กหญิงทิตตยา  สาสังข์
6. เด็กหญิงพรรณวษา  ศรีเทศ
7. เด็กหญิงพรวดี  อบมาพันธ์
8. เด็กหญิงอรนุช  อนุสนธิ์
 
1. นางอมลวรรณ  คุณมาศ
2. นายรังสรรค์  พลอาจ
3. นางนันทนา  นนท์ตา
4. นางธัญย์ประภา  ดวงกุลวรเสฎฐ์
 
108 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 74 เงิน 29 โรงเรียนคลีกลิ้งพัฒนาทร 1. นายณัฐพล  เทพสุวรรณ
2. นายธวัชชัย  สีเสน
3. นายธวัชชัย  นากรณ์
4. นายวงศพัทธ์  คำเฉวก
5. นายไชยยา  เถื่อนสุภา
 
1. นางมะยุรี  ศรีนวล
2. นางสุพิศ  บุตรดา
 
109 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 80.66 ทอง 28 โรงเรียนกำแพง 1. เด็กหญิงชนัญญา  วงษ์วิลา
 
1. นางอรุณรัตน์  ศรีสมุทร
 
110 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 71 เงิน 58 โรงเรียนกำแพง 1. นางสาวจิรดา  แก้วแสน
 
1. นางณัฏฐ์ฑิกานต์  เศรษฐสิริโชติ
 
111 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 74.33 เงิน 21 โรงเรียนเกศเกล้าวิทยา 1. เด็กชายพงษ์ศักดา  มะลิงาม
 
1. Mrs.Richel   Fernadez
 
112 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 87.6 ทอง 32 โรงเรียนกำแพง 1. นางสาววชิราพร  สายยืด
 
1. นางดวงเพ็ญ  มีบุญ
 
113 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 60 ทองแดง 41 โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม 1. เด็กหญิงพัณณิตา  คงชื่นจิตต์
 
1. นายอธิวัฒน์  อัตตโน
 
114 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 60 ทองแดง 43 โรงเรียนราษีไศล 1. นางสาวกาญจนา  บุญยอ
 
1. นางปุณยวีร์  จิรวิริยพงษ์
 
115 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 84.33 ทอง 26 โรงเรียนกำแพง 1. เด็กหญิงชนันนัทธ์  อินทรีย์
2. เด็กหญิงปตัญชลี  หนองหงอก
3. เด็กหญิงพาขวัญ  มีชัย
4. เด็กหญิงภรณ์ภัทร  กรรเชียง
5. เด็กชายศุภกิตติ์  นาครินทร์
 
1. นางดวงเพ็ญ  มีบุญ
2. นางสาวพรชนก  แพงแสน
 
116 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 80.33 ทอง 54 โรงเรียนกำแพง 1. นายณรงค์ศักดิ์  บำรุง
2. นางสาวบุษกร  วีระทูล
3. นางสาวพรธิระมน  เกษกุล
4. นางสาวศศิกานต์  หอมหวล
5. นางสาวศิริกัลยา  โตมร
 
1. นางณัฏฐ์ฑิกานต์  เศรษฐสิริโชติ
2. นายอดุลวิทย์  แก้วสมุทร
 
117 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 88.33 ทอง 15 โรงเรียนเคียวนำ 1. เด็กหญิงณัฐวดี  เมาะราษี
2. เด็กหญิงสิรินทร์ธร  บุรมณ์
 
1. นางสาวมะลิวรรณ  ขนานแข็ง
2. Mr.Chen  Ming yao
 
118 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 91 ทอง 30 โรงเรียนบึงบูรพ์ 1. นางสาวรัตนาภรณ์  หาญห้าว
2. นางสาวอริสา  ลาลุน
 
1. นางสาวพรรษ์นลัท  กาญจนาภา
2. นางสาวฉวี  ธรรมธร
 
119 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 51.6 เข้าร่วม 37 โรงเรียนกำแพง 1. นางสาวปณิดา  นิลทัย
2. นางสาวอริษา  เมืองจันทร์
 
1. นางสาวพิมพ์ชนก  วรินทร์อินทร์
2. นางเพชรี  โสดา
 
120 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 68.3 ทองแดง 42 โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม 1. นายธนัสนันท์  บ่อทอง
2. นายอภิรักษ์  นิลเขียว
 
1. นางสาวอรวรรณ  ศรีระษา
2. นางสาวชุติกาญจน์  เพิ่มทรัพย์
 
121 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 83.66 ทอง 43 โรงเรียนกำแพง 1. นายกฤษฎา  ชัยวรรณ์
2. นางสาวชลธิชา  แสงพรม
3. นางสาวนิศารัตน์  โสพัฒน์
4. นางสาวประภาวดี  งามศิริ
5. นางสาววิลาวัลย์  ชำนิเชิงค้า
 
1. นางสาววิจิตรา  เทียมใส
2. Miss Xiuo Han  Wei
 
122 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 68.33 ทองแดง 34 โรงเรียนกำแพง 1. นางสาวกุลวิภาวดี  รัตนะ
2. นายพิชชากร  งามแสง
3. นางสาวศศินา  วรครุธ
4. นางสาวสุภาภรณ์  แสนจันทร์
5. นางสาวอุมาภรณ์  ทองตัน
 
1. นางสาวพิมพ์ชนก  วรินทร์อินทร์
2. นางสาวพิมพิไล  ฤกษ์ใหญ่
 
123 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 86.5 ทอง 25 โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม 1. นางสาวภัทรวดี  ศรศรี
 
1. นางสาวอรวรรณ  ศรีระษา
 
124 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 71.62 เงิน 56 โรงเรียนราษีไศล 1. เด็กชายจรูญ  พาหา
2. เด็กหญิงโชติกา  กตะศิลา
 
1. นางสาวศิริพรรณ  ตะเพียนทอง
 
125 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 78.65 เงิน 41 โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม 1. นายภราดร  คำวงษ์
 
1. นางสุดาวรรณ  โคตรเนตร
 
126 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 72.5 เงิน 55 โรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล 1. เด็กชายกฤษฎาบัณฑิต  มินธร
2. เด็กชายจิรยุทธ  แก้วบุตร
3. เด็กชายจิรวัฒน์  พรมลา
4. เด็กชายจิระ  สัยดี
5. เด็กชายณัฐพล  มั่งมี
6. เด็กชายต้องวิทย์  สง่างาม
7. เด็กชายนพรัตน์  กะการดี
8. เด็กชายวิชิต  โพธิ์สังข์
 
1. นายทศวร  ผ่องใส
2. นายสันติสุข  แก้วศิริ
3. นายพรพิชิต  หงษ์คำ
 
127 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 78.8 เงิน 55 โรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์ 1. นายจิรชัย  ตุ้มทอง
2. นายทัศติพงษ์  บัวพันธ์
3. นายศุภวัฒน์  ศรีวิสรณ์
4. นายศุภวัฒน์  มะโนรัตน์
5. นายสันติสุข  พรมศิริ
6. นายอภิสิทธิ์  แสงใส
 
1. นายรติพงษ์  รักษาพันธุ์
2. นายรังสรรค์  สุภารัตน์
3. นายวิทูล  จันทร์เพ็ญ
 
128 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 75.8 เงิน 44 โรงเรียนกำแพง 1. นายกฤษฎา  สีชาเนตร
2. นางสาวณัฎฐนิช  พันธ์งาม
3. นายณัฐพล  แซ่ลิ้ม
4. นางสาวปัทมา  สืบสำราญ
5. นายพิสิษฐ์  บุญเศรษฐศิริ
6. นางสาวลดา  ไกรมะเริง
7. นางสาวลัดดา  มักโกมินทร์
8. นางสาววรรณวดี  พิมพ์ปรุ
9. นายศุลี  สตางค์จันทร์
10. นางสาวอิสริยาภรณ์  ทองใส
 
1. นายวิทธิพงษ์  วันทา
2. นายสมคิด  แสงอรุณ
3. นางสาวจิราวรรณ  อุณวงศ์
 
129 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 72.8 เงิน 25 โรงเรียนราษีไศล 1. เด็กหญิงชญาดา  บุญเล่ห์
2. เด็กหญิงชยุดา  พรหมมานนท์
3. เด็กหญิงปนัดดา  สุภาพันธ์
4. เด็กหญิงสิรินทร์ญา  ถาวร
5. เด็กหญิงสุวิมล  กตะศิลา
 
1. นายฉัตรดนัย  พูลเจริญพาณิชย์
2. นางสาวพจนีย์  โนนกอง
 
130 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 80 ทอง 8 โรงเรียนราษีไศล 1. นายกฤษตยชญ์  คำแสน
2. นางสาวพิมผกา  ใยอุ่น
3. นางสาวภารีรัตน์  จันทร์โท
4. นางสาวศิรินทิพย์  พาหา
5. นางสาวอรัชพร  วรรณวงษ์
 
1. นายฉัตรดนัย  พูลเจริญพาณิชย์
2. นางสาวพจนีย์  โนนกอง
 
131 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 95.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพง 1. เด็กหญิงดารณี  วงษา
2. เด็กหญิงนฤมล  เมืองจันทร์
3. เด็กหญิงสุพัตรา  เมืองจันทร์
 
1. นางสมพร  กสิพันธ์
2. นางสมพร  นวลรักษา
 
132 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 62 ทองแดง 29 โรงเรียนกำแพง 1. นางสาวขวัญ  เดชกล้า
2. นางสาววรนุช  บุดดาวงค์
3. นางสาวเพิ่มศิริ  ทองปัญญา
 
1. นางสมพร  กสิพันธ์
2. นางสมพร  นวลรักษา
 
133 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 86.25 ทอง 7 โรงเรียนทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงธณิชชา  อบรมทรัพย์
2. เด็กหญิงธิดารัตน์   เทพทัศน์
3. เด็กหญิงวิภาดา   ไกรยา
 
1. นางสาวนิตยา  กองทรัพย์
2. นางพัชนิภา  เหลื่อมอุไร
 
134 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 83.3 ทอง 39 โรงเรียนกำแพง 1. นายธนานันท์  ชูกำแพง
2. นางสาวนิภาพร  ไชยโคตร
3. นางสาวสุปรียา  นาแซง
 
1. นางสาวจันจิรา  ไชยาฤทธิ์
2. นางสาวสุวรรณี   แก้วบัวเคน
 
135 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 68 ทองแดง 57 โรงเรียนกำแพง 1. เด็กหญิงวิชญาดา  ขันอาษา
2. เด็กหญิงวิศัลย์ศยา  มีชัย
 
1. นายราเชนทร์  พะวงษ์
2. นางกนิษฐา  วงศ์คำ
 
136 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 85 ทอง 7 โรงเรียนทุ่งสิมวิทยาคม 1. เด็กชายธนาพนธ์  แต้มมาก
2. เด็กชายนาวี  กล้าตลุมบอล
 
1. นายณัฏฐเอก  กระจ่าง
2. ว่าที่ร้อยตรีนิธิกร  เที่ยงทัศน์
 
137 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 43 โรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร 1. เด็กหญิงจิดาภา   บุญยอ
2. เด็กหญิงระพีพรรณ   ศิริเทศ
 
1. นายยงยุทธ  สมบัติ
2. นายเชษฐา  อาษาราช
 
138 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 77 เงิน 29 โรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล 1. นางสาวจริญญา   สุวรรณลาภา
2. นายวงษ์สุกรี  เกศไชโยโตมั่นคง
 
1. นางรัตติยา  สุริยะ
2. นางสาวเพ็ญสินี   คำโน
 
139 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 86 ทอง 11 โรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร 1. เด็กชายธีระพัฒน์   โสระ
2. เด็กชายนัฐพงษ์   พรหมเมตตา
 
1. นายยงยุทธ  สมบัติ
2. นายเชษฐา  อาษาราช
 
140 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 49 โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม 1. นายกิตติศักดิ์  สุตะพันธ์
2. นายชวัลลักษณ์  พรรณโรจน์
 
1. นายณัฐพล  บัวพันธ์
2. นางมณีวรรณ  บัวพันธ์
 
141 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 78 เงิน 50 โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม 1. นางสาวธิดารัตน์  พัดทอง
2. นางสาวนัททพร  บุญเฮ้า
 
1. นายณัฐพล  บัวพันธ์
2. นางมณีวรรณ  บัวพันธ์
 
142 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 89 ทอง 9 โรงเรียนกำแพง 1. เด็กชายรชานนท์  ระยับศรี
2. เด็กชายสิงหราข  บุญพิม
 
1. นายสมยศ  พิมณุวงค์
2. นางศุภานัน  บำรุงธนรัชต์
 
143 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 64.4 ทองแดง 56 โรงเรียนกำแพง 1. เด็กหญิงศิรประภา  ยะภา
2. เด็กหญิงอาริยา  เมืองจันทร์
 
1. นางสาวจารุพร  พิมพา
2. นายราเชนทร์  พะวงษ์
 
144 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 88 ทอง 9 โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม 1. นางสาวกรรณิการ์  โทนะพันธ์
2. นางสาวนฤมล  ขันแก้ว
 
1. นายณัฐพล   บัวพันธ์
2. นางมณีวรรณ  บัวพันธ์
 
145 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 78 เงิน 10 โรงเรียนกำแพง 1. นายธนพล  ไชยนิตย์
2. นายภูวนาถ  สิงห์มนต์
 
1. นายราเชนทร์  พะวงษ์
2. นางสาวพัชรินทร์  มากมูล
 
146 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 76.8 เงิน 22 โรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร 1. เด็กหญิงชลธิชา  ชาวมูล
2. เด็กหญิงประภัสรา  ด่านกลาง
3. เด็กหญิงปรารถนา  ไม่ปรากฎ
 
1. นายเชษฐา  อาษาราช
2. นางพวงเพชร  อาษาราช
 
147 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 72.4 เงิน 44 โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม 1. นายกฤษณุพงษ์   มะกรวัฒนะ
2. นางสาวจริญญา   คนคง
3. นายทวีทรัพย์  ทวีชาติ
 
1. นางสุกานดา   ธานี
2. นายก้องหล้า  พรมดวงดี
 
148 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 79 เงิน 27 โรงเรียนกำแพง 1. นายธนศักดิ์  ศรีกาญจน์
2. นายพรชัย  โยธา
 
1. นายกาลอธิบ  จิตต์ตานุภาพ
2. นางสาวจารุพร  พิมพา
 
149 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 67 ทองแดง 31 โรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์ 1. เด็กชายวีรวัฒน์   อินทนิล
2. เด็กชายอรรถพล  ผกาแดง
3. เด็กหญิงอิชยา  ใชโย
 
1. นายภัทรียานาฏ  วรโชติโชคอนันต์
2. นายวิทูล  จันทร์เพ็ญ
 
150 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 63.5 ทองแดง 50 โรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์ 1. นายธนดล  สายศิลป์
2. นางสาวนฤมล  โนนกลาง
3. นางสาวสุชาดา  กายชาติ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีเพ็ง  แซ่กัง
2. นางพรรณปพร  จำปาศรี
 
151 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 70 เงิน 16 โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม 1. เด็กชายจักรพรรดิ  สองสี
2. เด็กชายปภาวิชญ์  หงษ์อินทร์
3. เด็กชายศิวกร  ภูภักดี
 
1. นายโกสิทธิ์  ทองคำเจริญ
2. นายณัฐพงศ์  เจตินัย
 
152 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 65 ทองแดง 39 โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม 1. นายกิตติศักดิ์  สุตะพันธ์
2. นายปัญญวัชร  มูลศิริ
3. นายวีรกานต์  โพธิวัฒน์
 
1. นายณัฐพล  บัวพันธ์
2. นางมณีวรรณ  บัวพันธ์
 
153 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 76.5 เงิน 22 โรงเรียนบึงบูรพ์ 1. เด็กชายจักรินทร์   นามสุวอ
2. เด็กชายธีรยุทธ  เผดิมวงค์
3. เด็กชายพงศ์พล  คำแพง
 
1. นายกฤตชนะ  ฤาชา
2. นายกฤษดา  เจริญมาก
 
154 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 65 ทองแดง 42 โรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์ 1. นางสาวธิฆัมพร  บุญวงศ์
2. นางสาวสุชาวดี  ทินกรกำธร
3. นางสาวอาทิตยา  ทองปัญญา
 
1. นายสุทธิศักดิ์  เกตษา
2. นางอำมาลา  เกตษา
 
155 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3 70 เงิน 9 โรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์ 1. เด็กชายคัฑวุธฒ์  วงษ์ขันธ์
2. นายนัฐวุฒิ  จุ้ยเรือง
3. เด็กชายเอกอานนท์   วงค์ราช
 
1. ว่าที่ร้อยตรีเพ็ง  แซ่กัง
2. นางเมธาวี  สายสิน
 
156 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์ 1. นายจักรพล  ศรีจันทร์
2. นายทศพร  ดิษฐประสพ
3. นายธนดล  สายศิลป์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีเพ็ง  แซ่กัง
2. นางอัจฉรา  ป้องกัน
 
157 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 86 ทอง 18 โรงเรียนคลีกลิ้งพัฒนาทร 1. นายคณิน  กมล
2. นายคณุตม์  กมล
3. นายอภิชาติ  เทพจันดา
 
1. นายนพรัตน์  ชูศรีพัฒน์
2. นางสมพร  จันทพันธ์
 
158 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 85 ทอง 9 โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม 1. นายชุติพงศ์  มืดการุณ
2. นายทองคูณ  สระทอง
3. นายพงษ์สิทธิ์  จำนิล
 
1. นายวัฒนา  จันทา
2. นายเรวัตร  เกิดนอก
 
159 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 69 ทองแดง 54 โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม 1. เด็กหญิงสุวดี  ตรีแก้ว
2. เด็กหญิงอรปรียา  สุกใส
3. เด็กหญิงอริษรา  จังอินทร์
 
1. นางสาวศรัณยาพร  อิ่มเพ็ชร
2. นางสาวประยงค์  ใจสว่าง
 
160 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 88 ทอง 7 โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม 1. นางสาวกานต์พิชชา  กองแก้ว
2. นางสาววณิชชา  นิลทัย
3. นางสาวศิริพร  ดาวเรือง
 
1. นายสมใจ  สุทธสนธิ์
2. นายณัฐพงศ์  เจตินัย
 
161 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 83 ทอง 32 โรงเรียนบึงบูรพ์ 1. เด็กหญิงกรพินธิ์   ดำเกลี้ยง
2. เด็กหญิงธีร์จุฑา    ลัทธิมนต์
3. เด็กหญิงมยุรี   สุดชอบ
4. เด็กหญิงรักษิตา   จันทร์เขียว
5. เด็กหญิงวิไลพร    ลัดดาทอง
6. เด็กหญิงสุวิดา   ไกรสุข
 
1. นางกนกวรรณ  จุฑาจันทร์
2. นายกฤษดา  เจริญมาก
3. นางสุดใจ  นนท์ศิลา
 
162 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 90 ทอง 7 โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม 1. นางสาวกมลวรรณ  ถวายนิล
2. นางสาวกรรชฬิกาญจน์   ชินบุตร
3. นางสาวจีรภิญญา  บุญมาก
4. นายชินวัตร  ศรีใสย
5. นายณัฐณูญ  บุญอินทร์
6. นายอภิเชษฐ์  ศรศรี
 
1. นางสุภาวดี  ไชยช่วย
2. นางศิริวรรณ  ดาวเรือง
3. นางสาวจิตรลดา  พรรณะ
 
163 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 84 ทอง 12 โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม 1. เด็กหญิงกฤษณา  อรรคบุตร
2. เด็กหญิงนภารัตน์  ปุรัมภะ
3. เด็กหญิงศศิวิมล  แสงใส
 
1. นายสมใจ  สุทธสนธิ์
2. นายณัฐพงศ์  เจตินัย
 
164 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 76 เงิน 54 โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม 1. นางสาวจันทร์จิรา  นามจำปา
2. นางสาวชลธิชา  อินทร์แก้ว
3. นางสาวทอฝัน  ศรีทอง
 
1. นางอำพัน  ทองพีระ
2. นางสมคิด  ศิลาโชติ
 
165 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 85 ทอง 31 โรงเรียนกำแพง 1. เด็กหญิงกิตติวรรณ  กันสูง
2. เด็กชายประยุทธ  พรมพุ้ย
3. เด็กหญิงสาลิณี  บุญอารี
 
1. นายตรีญรัตน์  สิมมา
2. นายบัญชา  พิมพ์สังกุล
 
166 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 65 ทองแดง 57 โรงเรียนกำแพง 1. นางสาววรญา  สิงห์ยอง
2. นางสาวสุดาลักษณ์  หาญกล้า
3. นางสาวอทิตยา  พาพิมพ์
 
1. นายบัญชา  พิมพ์สังกุล
2. นายปรัชญากร  อินทร์วัน
 
167 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 85 ทอง 24 โรงเรียนทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงประกายนันท์  ประจันพล
2. เด็กหญิงสินีนาฎ  โปร่งจิต
3. เด็กหญิงอัปษรศรี  นิลศรี
 
1. นายวุฒิศักดิ์  สุภิษะ
2. นางสาววรนุช  ศรีรักษา
 
168 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 86 ทอง 8 โรงเรียนทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวนิตยาภรณ์  ดวงอาจ
2. นางสาวพิมพ์ภิไลย์  ใจมนต์
3. นางสาวสุชาฎา  ยองรัมย์
 
1. นายวุฒิศักดิ์  สุภิษะ
2. นางสาววรนุช  ศรีรักษา
 
169 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 90.6 ทอง 33 โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม 1. นางสาวครีมลนันท์  กระสังข์
2. นางสาวจิรนุช  เฟื่องบุญ
3. นางสาวปาณิตา  แก้วงค์ษา
 
1. นางสาวศรัณยาพร  อิ่มเพ็ชร
2. นางสาวสรณี  ศิรินัย
 
170 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 88.6 ทอง 37 โรงเรียนคลีกลิ้งพัฒนาทร 1. นางสาวญาดา  ค้ำคูณ
2. นางสาวพิชชาพร  จันสุพรม
3. นางสาวรุ่งทิวา  สุโพธ์
 
1. นายติณณภพ  พรมดี
2. นายธวัชชัย  โคตรพันธ์
 
171 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 83 ทอง 41 โรงเรียนคลีกลิ้งพัฒนาทร 1. นางสาวพลอยริน  ทองสุทธิ์
2. นางสาวศิริวรรณ  ศรีสร้อยพร้าว
3. นางสาวสุนารี  บุญเชิด
 
1. นางกาญจนา  วิชาชัย
2. นางสาวธวัลรัตน์  พิศมัย
 
172 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 91 ทอง 8 โรงเรียนคลีกลิ้งพัฒนาทร 1. นางสาวจิราภรณ์  มาถาวร
2. นางสาวนุศรา  ถ้วยทอง
3. นางสาวสุวิมล  สีคำ
 
1. นางกาญจนา  วิชาชัย
2. นางสาวธวัลรัตน์  พิศมัย
 
173 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 85 ทอง 34 โรงเรียนกำแพง 1. เด็กหญิงจิดาภา  ศรีภักดี
2. เด็กหญิงลลิตา  สดใส
3. เด็กหญิงศศิกานต์  รัตนาม
 
1. นายสมยศ  พิมณุวงค์
2. นางศุภานัน  บำรุงธนรัชต์
 
174 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 91.5 ทอง 13 โรงเรียนกำแพง 1. นายธนากร  ใยดี
2. นางสาวพัชราภา  บรรลังก์
3. นางสาวสุทธิดา  บรรลังก์
 
1. นางศุภานัน  บำรุงธนรัชต์
2. นายสมยศ  พิมณุวงค์
 
175 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 84 ทอง 5 โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม 1. เด็กหญิงเพ็ญศิริ  จันทำ
 
1. นายกฤติเดช  พลเยี่ยม
 
176 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 78 เงิน 30 โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม 1. เด็กหญิงชาลินี  จันดาวงศ์
 
1. นางกนกพร  บัวสอนเจริญเลิศ
 
177 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม 1. เด็กหญิงนฤมล  คำเอี่ยม
2. เด็กหญิงสุพิฌชา  อินทิรักษ์
3. เด็กหญิงไอลดา  สมพา
 
1. นางสาวดวงนภา  สุพรรณ์
2. นางสาวดวงเดือน  ชนะงาม
 
178 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 78 เงิน 14 โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม 1. นางสาวกนกวรรณ  โคตะบิน
2. นางสาวจินลดา  กาหลง
3. นางสาวณัฏฐาลิฬท์  ทองตัน
 
1. นายณัฐพล   บัวพันธ์
2. นางมณีวรรณ  บัวพันธ์
 
179 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 75 เงิน 10 โรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  วงษ์ภักดี
 
1. นางสาวกนกกาญจน์  สมบัติวงค์
 
180 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์  เรืองมณีนพ
 
1. นางเณศรา  โฉมรุ่ง
 
181 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 71 เงิน 14 โรงเรียนทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กชายพิพัฒน์   บุญมาก
 
1. นายเอกราช  ต้อนรับ
 
182 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กชายเขต  ดวงงาม
 
1. นายเอกราช  ต้อนรับ
 
183 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 12 โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม 1. เด็กหญิงวิศุดา   ค่ำคูน
 
1. นายสมหมาย  เวียงสิมา
 
184 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 90 ทอง 8 โรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล 1. เด็กหญิงจีรนันท์  ชัยภา
 
1. นางสาวกนกกาญจน์  สมบัติวงค์
 
185 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 77 เงิน 29 โรงเรียนคลีกลิ้งพัฒนาทร 1. เด็กหญิงอริษา  กรีพัฒน์
 
1. นางปราณี  เวียงเหล็ก
 
186 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม 1. นายจักรณรินทร์  สติภา
 
1. นายสมหมาย  เวียงสิมา
 
187 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 68 ทองแดง 27 โรงเรียนคลีกลิ้งพัฒนาทร 1. นางสาวมัณฑรีพร  กุมะระ
 
1. นางปราณี  เวียงเหล็ก
 
188 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6 82 ทอง 8 โรงเรียนเบญจประชาสรรค์ 1. นายภควัต  สายแก้ว
 
1. นายนาวา  โสภาลี
 
189 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์ 1. นางสาวกนกวรรณ  สุระ
2. นายพีระพักตร์   บุญยัง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีเพ็ง  แซ่กัง
2. นางอัจฉรา  ป้องกัน
 
190 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 85 ทอง 28 โรงเรียนราษีไศล 1. เด็กชายไทธนา  ชาลือ
 
1. นายปรีดา  ศิลาโชติ
 
191 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.4-ม.6 84.41 ทอง 43 โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม 1. นายนัฐวุฒิ  เวียงคำ
 
1. นายลิขสิทธิ์  ชื่นชม
 
192 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 71.33 เงิน 48 โรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร 1. เด็กชายณัฐกิตติ์  คำภริยา
 
1. นางเสาวลี  ขันนาเลา
 
193 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.4-ม.6 75.34 เงิน 51 โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม 1. นายบูรพา  จิบทอง
 
1. นายศักดิ์โชค  ใจนวล
 
194 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 88.33 ทอง 35 โรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร 1. เด็กชายอัศนี  วันยุมา
 
1. นางเสาวลี  ขันนาเลา
 
195 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.4-ม.6 80 ทอง 40 โรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร 1. นายเจตพัฒน์  พันมะลี
 
1. นางเสาวลี  ขันนาเลา
 
196 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.6 70.1 เงิน 46 โรงเรียนราษีไศล 1. เด็กหญิงกมลชนก  ทองด้วง
2. เด็กชายกฤษณะ  เหมือนตา
3. เด็กหญิงกันติมา  แก้วไสย
4. เด็กหญิงขวัญฤดี  ชาตะรีย์
5. เด็กหญิงจริยา  หล้าศรี
6. นายจักรพันธ์  พิมพ์สุวรรณ
7. เด็กชายจีรวัตร  จีนเมฆ
8. เด็กหญิงชุติมา  ทองสุทธิ์
9. เด็กหญิงณัฐธิดา  บุญธรรม
10. เด็กหญิงทิตตยา  สาสังข์
11. เด็กชายธนบดี  สีดา
12. นายธนพัฒน์   พรหมศรี
13. เด็กชายธวัชชัย  เดียงสา
14. เด็กหญิงน้ำทิพย์  สีเสน
15. เด็กหญิงปัญญดา  สีเสน
16. เด็กหญิงพรรณวษา  ศรีเทศ
17. เด็กหญิงพรวดี  อบมาพันธ์
18. เด็กชายพัชรพล  ภักดีล้น
19. นายพายุฤทธิ์  สายงาม
20. นางสาววันวิสา   พรรษา
21. เด็กหญิงวิมลสิริ  ไกรวิเศษ
22. นางสาวศศิกานต์  สมสุข
23. เด็กหญิงสิริกานต์  สุนันท์ชัย
24. เด็กชายองอาจ  จันทร์เพ็ญ
25. เด็กชายอนันต์  ชาลือ
26. เด็กหญิงอรนุช  อนุสนธิ์
27. เด็กชายอัสนี  ชาลีกุล
28. นายอาภากร  สุดาจันทร์
29. นายเมธี  วิรุณพันธ์
30. เด็กชายไทธนา  ชาลือ
 
1. นายพงศกร  ตีบกลาง
2. นายปรีดา  ศิลาโชติ
3. นางอมลวรรณ  คุณมาศ
4. นางสาวณันทิยาพร  ธัญยาธีรพงษ์
5. นายถาวร  บุญตา
6. นายรังสรรค์  พลอาจ
7. นางธัญย์ประภา  ดวงกุลวรเสฎฐ์