สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) [กลุ่ม สพม.ศรีสะเกษ 1]

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ
จังหวัดบุรีรัมย์
ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 72 เงิน 24 โรงเรียนกันทรารมณ์ 1. เด็กชายสิรวิชญ์   เขียวอ่อน
2. เด็กชายอดิศักดิ์  สหัสจันทร์
3. เด็กชายอนุพงษ์  บุญสติ
 
1. นายเฉลิม  บัวสิงห์
2. นางจงกล บัวสิงห์ และ  นายทิว พจนา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 78.3 เงิน 31 โรงเรียนกันทรารมณ์ 1. เด็กหญิงชวกร  ชิณวงษ์
 
1. นางกุลณพฤกษ์   กีรติชัยเศรษฐ
 
3 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 70 เงิน 19 โรงเรียนกันทรารมณ์ 1. นางสาวจันทร์ศิริ  คำผุย
2. นายนันทวัฒน์  วงค์พุฒ
3. นายสมภพ  จุลแดง
 
1. นางจตุพร  พรเกียรติคุณ
2. นางธนาภา  คำผุย
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 76.5 เงิน 34 โรงเรียนกันทรารมณ์ 1. นายชัยณรงค์  สิงห์ซอม
 
1. นางสาวศิวัชญา  มั่นธรรม
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 78 เงิน 16 โรงเรียนกันทรารมณ์ 1. เด็กหญิงเป็นหนึ่ง  สายวงศ์
 
1. นางเด่นดวง  ยศวิจิตร
 
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 71.8 เงิน 25 โรงเรียนกันทรารมณ์ 1. นางสาวชรินดา  ทองลือ
2. นางสาวธัญญารัตน์  ศรีหมอก
3. นางสาวนริศรา  เสียงหวาน
4. นางสาวบุษกร  สุวรรรณพงษ์
5. นายอดิเทพ  ทองแสน
 
1. นายรัตนดิลก  คำเพราะ
2. นางสุพัตรา  ดาวหน
 
7 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3 70 เงิน 9 โรงเรียนกันทรารมณ์ 1. เด็กชายฐาปกรณ์  ศรีส่ง
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  ศรีชัย
3. เด็กชายบัณฑิต  โสรี
 
1. นางจตุพร  พรเกียรติคุณ
2. นายสมลักษณ์  พรเกียรติคุณ
 
8 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 76 เงิน 24 โรงเรียนคูซอดประชาสรรค์ 1. นางสาวจิราวรรณ  เงินจันทร์
2. นางสาววิภาดา  โสพันธ์
3. นางสาวอมรรัตน์  เมืองชัย
 
1. นางธนภรณ์  คำสุมาลี
2. นางสุมิตตา  เกษร
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 76.36 เงิน 45 โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา 1. เด็กหญิงกิตติภาภรณ์  ดวนใหญ่
2. เด็กหญิงศิริรักษ์  ขยายวงศ์
 
1. นางสาวภารดี  นามวัน
2. นางบุณยรัตน์  สมาน
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 79 เงิน 29 โรงเรียนน้ำคำวิทยา 1. นางสาวพัฒนดา  มณีวรรณ
 
1. นายนิวัฒน์  ทองปั้น
 
11 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 78 เงิน 10 โรงเรียนบัวเจริญวิทยา 1. นางสาวอนิสา  ขันคำ
 
1. นางชาตรี  คำโสภา
 
12 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 79 เงิน 15 โรงเรียนบัวเจริญวิทยา 1. เด็กหญิงพิมพกานต์  คำเครือ
2. เด็กหญิงสุกัลยา  ศรีหดม
3. เด็กหญิงสุปรีดา  ศรีหดม
 
1. นางชาตรี  คำโสภา
2. นายกฤษฎา  เขตสกุล
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 75 เงิน 26 โรงเรียนประสานมิตรวิทยา 1. เด็กหญิงชนินาถ  ไกรสีทุม
 
1. นางสาวอำนวย  ไกรสีทุม
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 78 เงิน 15 โรงเรียนประสานมิตรวิทยา 1. เด็กหญิงกฤตติกา  แก่นโพธิ์
 
1. นางพัชรินทร์  สดมพฤกษ์
 
15 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 77 เงิน 29 โรงเรียนพยุห์วิทยา 1. นายคณิสร  สายแวว
2. นางสาวธิดาวรรณ  มาลาสาย
 
1. นางสุธารินี  อสิพงษ์
2. นายประดิษฐ์  อภัยศิลา
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 77 เงิน 38 โรงเรียนพยุห์วิทยา 1. เด็กชายธานินทร์  ขัวญอ่อน
 
1. นายไชยวัติศิลป์  พิมพัก
 
17 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 75 เงิน 10 โรงเรียนพยุห์วิทยา 1. เด็กชายประกาศิต  อยู่เย็น
 
1. นายกิตติ  พรมรักษ์
 
18 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 78.25 เงิน 22 โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม 1. นางสาวกนกวรรณ  แก้วสีนวน
2. นางสาวจิมาภรณ์  ชาลี
3. นางสาวชลธิชา  ชามัท
4. นางสาวณัฐธิดา  ไกรราช
5. นางสาวธิดารัตน์  ช่างปลูก
6. นางสาวนุชจรินทร์  บุติพันคา
7. นางสาวบัวสวรรค์  นักเรียง
8. นางสาวพัชรพร  ไชยรัตน์
9. นางสาวพัชรียา  ชาลี
10. นายภูมิพงษ์  นามวงษ์
11. นายราชันต์  จันทร์เต็ม
12. นางสาวสุพัตรา  ทองอินทร์
13. นางสาวสุพิชญาภา  แสงปิมปา
14. นายอภินันท์  ศรีนาคา
15. นายอภิรักษ์  ถาอ่อนสี
16. นางสาวอาภัชรี  นิสีดา
 
1. นางสาวมินตรา  ใยสะอาด
2. นางสาวนฤมล  ธรรมบรรเทิง
3. นายอู่ทอง  พิลาม
4. นางสาวจิตราพร  บุษบงก์
 
19 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 78 เงิน 31 โรงเรียนละทายวิทยา 1. นายจิรศักดิ์  อุ่นอ่อน
2. นางสาวอิสรยา  ทาละลัย
 
1. นายนราธิป  บุญรมย์
2. นางสุภาพ  บุญรมย์
 
20 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 71 เงิน 7 โรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคม 1. เด็กชายณัฐพล  อรอินทร์
 
1. นางธนิดา  แก้วพวง
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 79 เงิน 45 โรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคม 1. เด็กชายนิรวิทย์  ชิณวงค์
 
1. นางประนอม  ชาวสุรินทร์
 
22 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 75 เงิน 24 โรงเรียนวัดหลวงวิทยา 1. เด็กชายธรณินทร์  ศรีเกษ
2. เด็กหญิงปาริชาติ  สรสิทธิ์
 
1. นายปรีชา  อสิพงษ์
2. นายถาวร  ชัยชนะ
 
23 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ม.4-ม.6 70.6 เงิน 8 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. นางสาวกัญญณัช  หลอดเงิน
2. นางสาวณัฐสุดา  นิรันดร์วัฒนเดชา
 
1. นายไพรยุทธ  สะกีพันธ์
2. นางสุวจี  สังข์แก้ว
 
24 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. เด็กหญิงจิรัชญา  ศรบุญทอง
2. เด็กหญิงปัณฑิตา  กัณหา
3. เด็กหญิงวรัญญา  ไตรศรี
 
1. นายฟ้าคำรณ   กมล
2. นางสาวธนวรรณ  นัยเนตร
 
25 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 78 เงิน 4 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. เด็กชายปณิธาน  คำหล่อ
 
1. นายศุภชัย  เมตตามนุษย์
 
26 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 73.33 เงิน 19 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. นางสาวบุณยมินทร์  บุญเหลือ
 
1. นางสาวหทัยรัตน์  อมรเดชากุล
 
27 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 76.25 เงิน 28 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. เด็กหญิงจิราวดี  สิทธิโชค
2. เด็กหญิงจุฑาลักษณ์  เหมือนมาตย์
3. เด็กหญิงชนนิกานต์  พันสีดา
4. เด็กหญิงธาริณี  ชวนกระโทก
5. เด็กหญิงพิมพ์ตะวัน  คนมั่น
6. เด็กหญิงภารวี  ศรีจันทร์
7. เด็กหญิงวรัชยา  อินตะนัย
8. เด็กหญิงสกุลตลา  คำคาวี
9. เด็กหญิงอภิชญา  หาบุญมี
10. เด็กหญิงอภิชญา  หาบุญมี
11. เด็กหญิงเกศมณี  เทียมสิงห์
12. เด็กหญิงโศรดา  โกมุทพงษ์
 
1. นายกิตตินันท์  ศิละวงษ์
2. นายรัฏฐพิชญ์  กาญจนเสน
3. นายณัฐกิตต์  ราสุ
4. นางกนกอร  มูลสาร
 
28 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 77.16 เงิน 23 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. เด็กหญิงปภาพิสรณ์  สายพินิจ
2. เด็กหญิงปริมฐิตา  สมัย
 
1. นางสาวจิตอารีย์  บัญญัติ
2. MissYuka  OMIZU
 
29 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 79.3 เงิน 33 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. นางสาวจินาพร  สารทอง
 
1. นางนัยนา  ธรรมศิริ
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 79 เงิน 25 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. เด็กชายก่อพิสุทธิ์   ชาลี
2. เด็กชายทีปรากอน  อึ้งไชยพร
 
1. นางปทุมพร  พลศักดิ์
2. นางสาวอรุณีย์  อรจันทร์
 
31 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 72 เงิน 14 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. นางสาวกัลยารัตน์  จอดพิมาย
2. นางสาวธัญวรัตน์  แปงแสง
3. นางสาวแพรวา  ทองการ
 
1. นางอิศราวรรณ  ใจแจ้ง
2. นายชัยกฤต  อินทะโส
 
32 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 71 เงิน 15 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. นางสาวณัฐกมล  นามวงศ์
2. นางสาวณัฐวรรณ   ฉิมภู
3. นางสาวมุกอาภา  พนมแก่น
4. นางสาวอภิสรา  จันทศร
5. นางสาวโกลัญญา  หึมวัง
 
1. นางสาววีรันทร์ศิตา  มีหนองหว้า
2. นางสาวรุ่งนภา  โอภาษ
 
33 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 74.2 เงิน 40 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  ทองแสง
2. เด็กชายชลวิทย์  พงษ์ประสพ
3. เด็กหญิงปารยา  แก้วภักดี
4. เด็กชายปิยวัฒน์   วิถี
5. เด็กชายพงศธร  ทบนา
6. เด็กชายพีระพัฒน์  ยอดใส
7. เด็กหญิงภูริชญา  สีหบุตร
8. เด็กชายรัฐภัทร  สมมุติโชติหิรัญ
9. เด็กหญิงอรปรียา  ภูทอง
10. เด็กหญิงเมธาวดี  นรชัย
 
1. นางกนกอร  มูลสาร
2. นายกิตตินันท์  ศิละวงษ์
3. นายรัฏฐพิชญ์  กาญจนเสน
 
34 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 73.3 เงิน 46 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. นางสาวกวินธิดา  จอดพิมาย
2. นางสาวจุฬาลักษณ์  ฐานะวัน
3. นางสาวฐิติพร  ใยดี
4. นางสาวพัทธวรรณ  พึ่งพัก
5. นางสาววรรณภา  ใจเรือง
6. เด็กหญิงวริศา  ก้อนแก้ว
7. เด็กหญิงสลิญากรณ์  เกตษา
8. เด็กหญิงสิรินทรา  วงศ์แจ้ง
9. นางสาวสิริยากร  ส่วงเมา
10. เด็กหญิงอารยา  ศรีภา
 
1. นางสาวทัชชภร  ธนูผาย
2. นายภราดร  อยู่เย็น
3. นายณรงค์ฤทธิ์  บุญภา
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. เด็กหญิงกวินทรา  วิเศษวงษา
2. เด็กชายนรวีร์  วงค์ละคร
3. เด็กหญิงสิริภัคณา  วราพฤกษ์
 
1. นางยุพดี  พรหมทา
2. นางสาวศิริพร นามวงษ์  และนางนุจรี ศรีประใหม
 
36 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 73 เงิน 22 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. นางสาวปนัดดา  ฝ่ายชาวนา
2. นายพีรพัฒน์  แก้วการไร่
3. นางสาววรัญญา  ตอนสี
 
1. นายทองพูน  แพงมา
2. นายสำราญ  ฤกษ์อุโฆษ์
 
37 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 79 เงิน 12 โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1. เด็กหญิงอมาดา  ภานุมนต์วาที
 
1. นางสุพัตรา  ไชยโชติ
 
38 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 78 เงิน 32 โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1. เด็กหญิงสโรชา  พลขันธ์
 
1. นายธีระเดช  ทองอินทร์
 
39 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 78 เงิน 13 โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1. นางสาววรางคณา  วงศ์เจริญ
2. นายวสันต์  บุตรราช
3. นายสุทธิชัย  จำปาขีด
 
1. นางประภา  สมสุข
2. นายไพรนคร  ชิณะแขว
 
40 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 72.8 เงิน 22 โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1. นางสาวคริมา  คำโสภา
2. นางสาวชฎาภรณ์  หาญสู้
3. นายเอกราช  คงด้วง
 
1. นางเทพา  สระแก้ว
2. นางพิสมัย  ทองอาบ
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 79.2 เงิน 12 โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1. เด็กชายกิมเล้ง  อุโลก
2. เด็กชายปัณณวิชญ์  ทองปัญญา
 
1. นายบรรพชิต  โพธิ์บอน
2. นายสิรกฤษฎิ์  ศรีบุญเรือง
 
42 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 77 เงิน 13 โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1. เด็กหญิงพลอยพิมณ  จงตระการสมบัติ
 
1. นางวิจิตรา  บุญเย็น
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 75.67 เงิน 26 โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1. เด็กหญิงพิชญภา  แสนสุข
 
1. นายสุทธิกุล  กอกหวาน
 
44 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 78 เงิน 13 โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1. นายปราโมทย์    งามแสง
2. นางสาวพัชรี    บุญยง
 
1. Missyuko   yamaji
2. นายสำเริง   บุญตา
 
45 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 75 เงิน 21 โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1. นายชัยยันต์  ตุลาดิลก
2. นางสาวภทรกมล  อ่อนคำ
3. นางสาววริศรา  สีสด
 
1. นางเมตตา  ปัญญาสิทธิ์
2. นางไสว  ทองเพ็ชร
 
46 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 79.6 เงิน 38 โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  ทวีแสง
2. เด็กหญิงนพรัตน์  ทองแย้ม
3. เด็กหญิงสหกานต์  สังข์ขาว
 
1. นางสาวปราญชลี  นนทะวัน
2. นางสาวสุกัญญา   โลนุสิทธิ์
 
47 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 75 เงิน 32 โรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร 1. เด็กหญิงทอฝัน  ขันธ์ชัย
 
1. นางสาวณัฐทญา  รองทอง