สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) [กลุ่ม สพม.ศรีสะเกษ 1]

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ
จังหวัดบุรีรัมย์
ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 24 เข้าร่วม 22 โรงเรียนกันทรารมณ์ 1. นายกฤตพจน์  สายสิม
2. นายกิตติกร  กมล
3. นายศิษฐกะ  วิไล
 
1. นางปวีณา  สุรำไพ
2. นางนิออนด์   รอบคอบ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 39.6 เข้าร่วม 52 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. นางสาวสโรชา  แขมคำ
 
1. นางอาภรณ์   บุญมาก
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 25.75 เข้าร่วม 15 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. นายณัฐวัฒน์  มูลวิริยกิจ
2. นายณัทภัค  วรรณวงค์
3. นางสาวนัยน์ยพัชร  วิเศษวงษา
 
1. นางสาวเนตรนภา  บัวเกษ
2. นายอุกฤต  ทีงาม
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 54 เข้าร่วม 10 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. นายภัทรพล  บุญแซม
 
1. นางฉลองขวัญ  สุธรรมมา
 
5 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม 45 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. เด็กหญิงกัญญนันทน์  คนหลัก
2. เด็กหญิงเจนจิรา  จำเริญทรัพย์
 
1. พันจ่าเอกอรรถพล  เข็มแดง
2. นายปัญญาศักดิ์  นิลเพ็ชร
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 37 เข้าร่วม 24 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. นางสาวกชกร  ขำรัมย์
 
1. นางสาวจุฑามาศ  บุญทน
 
7 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 20 เข้าร่วม 29 โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1. นางสาวจารุวรรณ  วงษ์ใหญ่
2. นายศรัณย์ภัทร   เวียงสิมา
 
1. นายธุวลักษณ์  แก้วคูณ
2. นางรสสุคนธ์  แก้วคูณ
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 17.5 เข้าร่วม 40 โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม 1. เด็กหญิงจันจิรา  โคตรสาลี
 
1. นางนันทกา  ดลปัดชา