สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) [กลุ่ม สพม.ศรีสะเกษ 1]

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ
จังหวัดบุรีรัมย์
ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 93 ทอง 13 โรงเรียนกระดุมทองวิทยา 1. นายบวร  ศรีโครต
2. นายวุฒธิชัย  สุขหล้า
3. นายอัศวิน  แก้วรักษา
 
1. นายขุนทอง  สุขทวี
2. นายธนะสิทธิ์  พรหมทอง
 
2 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 86 ทอง 8 โรงเรียนกันทรารมณ์ 1. นางสาวชลัลธร  เชื้อทุม
2. นางสาวนราทิพย์  สิงห์งาม
3. นางสาวภัทรลดา  คำเพราะ
 
1. นางสุุดใจ  วงศ์คูณ
2. นางวริฐา  มานะศรีสุริยัน
 
3 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 89.5 ทอง 9 โรงเรียนกันทรารมณ์ 1. เด็กหญิงนภัสร  อุ้ยเจริญ
2. เด็กหญิงสิดาพร  ชาภักดี
3. เด็กหญิงสุณิสา  ศรีแก้วกุล
 
1. นางสมใจ   คำศรี
2. นางวรรณภา  แสนทวีสุข
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 80 ทอง 13 โรงเรียนกันทรารมณ์ 1. เด็กหญิงเป็นหนึ่ง  สายวงศ์
 
1. นางเด่นดวง  ยศวิจิตร
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87.33 ทอง 8 โรงเรียนกันทรารมณ์ 1. นางสาวนัทธ์ชนัน  พละศักดิ์
 
1. นางเด่นดวง  ยศวิจิตร
 
6 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 88 ทอง 8 โรงเรียนกันทรารมณ์ 1. เด็กชายวราวุฒิ  บัวแย้ม
 
1. นางสาวธัญญาลักณ์  วิทา
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 81 ทอง 11 โรงเรียนกันทรารมณ์ 1. เด็กชายอานุภาพ  บุญศักดิ์
 
1. นางเด่นดวง  ยศวิจิตร
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 86 ทอง 25 โรงเรียนกันทรารมณ์ 1. นางสาวดารารัตน์  บัวหอม
 
1. นายแสงทอง  บริสาร
 
9 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรารมณ์ 1. นายธนธร  ศรีไชยา
2. นางสาววัชราภรณ์  พืชศรี
3. นางสาวเจนจิรา  ประสานสุข
 
1. นางสมใจ  คำศรี
2. นางวรรณภา  แสนทวีสุข
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 86 ทอง 9 โรงเรียนกันทรารมณ์ 1. นางสาวแพรวไหม  สาโสธร
 
1. นางนพวรรณ  จำนงค์ศรี
 
11 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 80 ทอง 42 โรงเรียนกันทรารมณ์ 1. นายประกิต  เปรี่ยมสติ
2. นายพีระพงษ์  วรเลิศ
3. นายเปรม  สารการ
 
1. นายพัฒนา  พานจำนงค์
2. นายสนั่น  ศิริกุล
 
12 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 86.2 ทอง 7 โรงเรียนกันทรารมณ์ 1. นางสาวกมลชนก  ทองทวี
2. นางสาวพิมพ์มาดา  ภูบัวเพชร
3. นางสาวอิสริยาภรณ์  บุญนำ
 
1. นางนฤมล  สินธุรัตน์
2. นางนิออนด์   รอบคอบ
 
13 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 89 ทอง 5 โรงเรียนกันทรารมณ์ 1. นางสาวจันจิรา    ชื่นอารมณ์
2. นายบัญญัติ   มั่นปรีอ่อน
3. นายเรืองชัย   บุญบำเรอ
 
1. นายเฉลิม  บัวสิงห์
2. นายศักดนัย สืบเสน และ  นางนุชญนันท์ ศรเจริญฐิติกุล
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 81 ทอง 12 โรงเรียนกันทรารมณ์ 1. เด็กหญิงสุวิชาดา   ศาลา
 
1. นางเด่นดวง  ยศวิจิตร
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 84 ทอง 16 โรงเรียนกันทรารมณ์ 1. นางสาวกมลวรรณ  ปัญญาวัน
2. นายฉัตรชัย  สุดประเสริฐ
3. เด็กชายทวิวัฒน์  ศรีชนะ
4. นายธนากร  วราพุฒ
5. นายนพรัตน์  ครุฑพันธ์
6. เด็กชายพัฒนวัฒน์  สาประวัติ
7. นางสาวพิชญาภา  ปักโคทะกัง
8. เด็กชายวัชรพงษ์  สีหาพล
9. นางสาวสวรรยา  พละชาติ
10. นางสาวสุดาภา  บัวพันธ์
11. เด็กหญิงสุวิชาดา   ศาลา
12. เด็กชายหาญไชย  หอชัย
13. เด็กชายอานุภาพ  บุญศักดิ์
14. นางสาวเป็นหนึ่ง  สายวงศ์
15. นางสาวแพรวไหม  สาโสธร
 
1. นางเด่นดวง  ยศวิจิตร
2. นางนพวรรณ  จำนงค์ศรี
3. นางสิริญาพร  โยธี
4. นางสาวจุรีรัตน์  วงษ์แสวง
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 93 ทอง 7 โรงเรียนกันทรารมณ์ 1. นางสาวพรจันทร์  โพธิ์พรม
 
1. นายแสงทอง  บริสาร
 
17 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 83 ทอง 9 โรงเรียนกันทรารมณ์ 1. นางสาวสุทธิกานต์  สายตา
 
1. นางสาวอุทัย  สิงหาภู
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 86.33 ทอง 30 โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา 1. นายตรีเพชร  สมจันทร์
 
1. นายมนต์ชัย  ใสกระจ่าง
 
19 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 87.8 ทอง 22 โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา 1. นางสาวชลธิฌา  ใสกระจ่าง
2. นางสาวณฐพร  ศรกุพันธ์
3. นายณัฐนันท์  ดวนใหญ่
4. นายธีรวัฒน์  เขมรัชต์เรืองกิจ
5. นางสาวพรภิมล  พฤกษชาติ
6. นางสาวอภิสรา  สุภาพ
 
1. นายคธาสิทธิ์  รัตนา
2. นางวิมลพรรณ  บุตรสิงห์
3. นางสาวกนกวรรณ  บุญเชิญ
 
20 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 91.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนน้ำคำวิทยา 1. เด็กชายปิยะนันท์  สุปัตติ
2. เด็กหญิงศิวาพร  ประพฤติธรรม
3. เด็กหญิงอักษราภัค  ชนะงาม
 
1. นางสาวสุกัญญา  นามทอง
2. นางสาวลลิตา  พิมพ์พันธ์
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 92.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา 1. นายทองดี  สาระมู
 
1. นายสุรัตน์  สายสินธ์
 
22 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.4-ม.6 83.58 ทอง 47 โรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา 1. นายวีรพล  โสผล
 
1. นายสุรัตน์  สายสินธ์
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 92.33 ทอง 8 โรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา 1. นายทองดี  สาระมู
 
1. นายสุรัตน์  สายสินธ์
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 88 ทอง 6 โรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา 1. เด็กชายศักราช  พรหมโลกา
 
1. นางสาววชิราภรณ์  กิ่งคำ
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 84 ทอง 28 โรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา 1. นายทองดี  สาระมู
 
1. นายสุรัตน์  สายสินธ์
 
26 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง 4 โรงเรียนบัวเจริญวิทยา 1. เด็กหญิงดวงกมล  ล่ำสัน
 
1. นายกฤษฎา  เขตสกุล
 
27 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 92 ทอง 8 โรงเรียนบัวเจริญวิทยา 1. เด็กหญิงจุฑามาศ   แก้วใจ
 
1. นางสาวสุดารัตน์  จังอินทร์
 
28 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 84 ทอง 10 โรงเรียนบัวเจริญวิทยา 1. นางสาวชยาภรณ์  ศรวิชัย
2. นางสาวสุพัตรา  ปัญญา
3. นางสาวเจษฎาภรณ์  อินธิเดช
 
1. นายกฤษฎา  เขตสกุล
2. นางชาตรี  คำโสภา
 
29 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 84 ทอง 5 โรงเรียนบัวเจริญวิทยา 1. นายชัชพิสิฐ  นักพรม
2. นายภาณุวัฒน์  เทพมาลา
 
1. นางสาวดวงใจ  ทองเฟื่อง
2. นางสาวธัญญภัสร์  บูระพา
 
30 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบัวเจริญวิทยา 1. เด็กหญิงอภิสรา  จันทะวงศ์
 
1. นางชาตรี  คำโสภา
 
31 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 89 ทอง 6 โรงเรียนบัวเจริญวิทยา 1. เด็กชายกฤษนะพงษ์  สายยา
2. เด็กหญิงชยาภรณ์  เผ่าเล็ก
3. เด็กชายสมัชญ์  วงศ์สมบัติ
4. เด็กหญิงอภิสรา  จันทะวงศ์
5. เด็กหญิงอริศรา  ผ่องราษี
 
1. นายชฎาศักดิ์  ปรือปรัง
2. นางสาวมณีรัตน์  จันทร
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 85.33 ทอง 10 โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม 1. เด็กชายโชคภูชิต  ไชยสิน
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสุวิช  บุษบงก์
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 91 ทอง 18 โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม 1. เด็กชายโชคภูชิต  ไชยสิน
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสุวิช  บุษบงก์
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 91 ทอง 12 โรงเรียนละทายวิทยา 1. เด็กชายอิทธิ  จันทราภรณ์
 
1. นายเวหา  สุวรรณดี
 
35 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 85.61 ทอง 30 โรงเรียนละทายวิทยา 1. เด็กชายณัฐพล  ศรีสำอางค์
2. เด็กชายณัฐพล  สุวรรณดี
3. เด็กชายดลพร  ศรีสำอางค์
4. เด็กชายนัทธพงศ์  จัตกุล
5. เด็กชายบุณยทรรศน์  วงศ์เจริญ
6. เด็กชายวิวรรธ  อุ่นอ่อน
7. เด็กชายอณุวัตน์  พละศักดิ์
8. เด็กชายเดชศักดา  ทาไร
 
1. นายปรีชา  บุญศักดิ์
2. นายสุดใจ  แท่นศิลา
3. นางสาววนิดา  พบบุญ
 
36 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 91 ทอง 5 โรงเรียนละทายวิทยา 1. เด็กชายธนพล  ชื่นชม
 
1. นายสมนึก  ชาวสวน
 
37 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 84.4 ทอง 20 โรงเรียนละทายวิทยา 1. นายจิรพงค์  สาระภาพ
2. นางสาวชนัญชิดา  ประสานพันธ์
3. นางสาวปิยะดา  บุญประเคน
4. นางสาวพรพิมล  หัดจะรวย
5. นางสาวศิริภาพร  จันทร์ละออ
6. นางสาวสุกัญญา  ทองลือ
7. นางสาวสุจิตรา  คูณทวี
8. นางสาวสุมิตรา  บุญเรือง
9. นายหาญพล  แก้วกุล
10. นางสาวเอวิกา  สุรวิทย์
 
1. นางปิยะมาศ  ค้าโค
2. นางศิวภรณ์  พันธุ์เพ็ง
3. นายณรงค์ศักดิ์  ทองรินทร์
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 86 ทอง 22 โรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคม 1. นางสาวกนิษฐา  แก้วพวง
2. นายจตุภัทร  แก้วพวง
3. นายสุพจน์  คำโสภา
4. นางสาวอิสริยากรณ์   สมโภชน์
5. นายเฉลิมชัย  ชิณวงค์
 
1. นายวัลลภ  สุราวุธ
2. นางวิลัย  ชิณวงศ์
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 87 ทอง 37 โรงเรียนวัดหลวงวิทยา 1. เด็กหญิงปรางศิรีย์  ปิ่นธานี
 
1. นายสมบัติ  เจียงเพ็ง
 
40 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 84.2 ทอง 20 โรงเรียนวัดหลวงวิทยา 1. นางสาวจันทร์จิรา  แก้วคำ
2. เด็กหญิงจารุวรรณ  ศิลาภักดิ์
3. นางสาวธนภรณ์  ทองสลับ
4. นางสาวปริศนา  มีชัย
5. เด็กหญิงปิยะวรรณ  จันสมุทร
6. เด็กหญิงศศิวิมน  เฉลิมบุญ
7. เด็กชายศุภกร  ไกรรักษ์
8. เด็กหญิงอภิญญา  วงค์คำจันทร์
9. นางสาวเฉลิมรัตน์  เขียวอ่อน
10. เด็กชายเมฆา  รอดอยู่
 
1. นายสินถาวร  วงศ์ใหญ่
2. นายยุทธนา  การะเกด
3. นางสาวปรางทิพย์  ผลบุญ
 
41 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. นายปุลวัชร  ทัดเทียม
2. นางสาวพิมพ์ชนก  สุภาพ
 
1. นายรังสรรค์  จันธิมา
2. นางรุ่งนภา  ผลเกิด
 
42 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 82 ทอง 16 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. เด็กชายโสภณวิชญ์  ปฎิเหตุ
 
1. นางสาวศศิธร  ดัชถุยาวัตร
 
43 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. เด็กหญิงนลินพรรณ  เดชาศิลปพัฒน์
 
1. นายศุภชัย  เมตตามนุษย์
 
44 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 81.8 ทอง 51 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. นางสาวกวิสรา  นวรัตนากร
2. นายจิรายุส  บุญรักษา
3. นายณัฐวุฒิ  เสาเวียง
4. นางสาวตติยาพร  จงรักษ์
5. นางสาวบงกชกร  สารชาติ
6. นายปุระชัย  คันทจิตร
7. นางสาวภัคจิรา  วงศ์วิฉาย
8. นางสาวมณัฐชยา  อุ้มอุราน
9. นายอภิชาติ  พวงพัว
10. นายเธียรศักดิ์  มากมูล
 
1. นายกิตตินันท์  ศิละวงษ์
2. นายรัฏฐพิชญ์  กาญจนเสน
3. นางกนกอร  มูลสาร
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. นายวชิระ  พัวจรัสรุ่งสกุล
 
1. นายฐิติพงศ์  ทองศรี
 
46 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 86 ทอง 18 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. นางสาวกชกร  ไกรวิเศษ
2. นายมณฑล  วงษ์วิกย์กรณ์
3. นางสาวศริณภรณ์  โพธิ์ภักดี
 
1. นางศศินันท์  พงษ์จรัสจิรเดช
2. นายวิสุทธิ์  มีปิด
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 87 ทอง 9 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. เด็กหญิงกฤติมา  ลายันต์
2. เด็กหญิงกัญญาพร  ศิลาวงศ์
3. เด็กชายจรัสพงศ์  คงผาสุข
4. เด็กหญิงจิราพัชร  เย็นอนงค์
5. เด็กชายฐานนันตร์  ธงภักดี
6. เด็กชายฐิติพงศ์  แสงงาม
7. เด็กชายธนากร  ศิลามุข
8. เด็กหญิงน้ำทิพย์  งามแสง
9. เด็กชายพงศธร  ษรจันทร์ศรี
10. เด็กหญิงพลอยชมพู  ผิวเรือง
11. เด็กชายภูเบศ  สุขสำอาง
12. เด็กชายวัชสัณห์  จันทะเสน
 
1. นายปกาศิต  ศรแก้ว
2. นายไพฑูรย์  หิปะนัด
3. นายวีระชัย  สายโส
4. นายปิยะวุฒิ  พวงแก้ว
 
48 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. นางสาวกมลชนก  บุญศรี
2. นางสาวปิยะธิดา   อินทะนัย
3. นางสาวเกษศรินทร์  แก้วสมุทร์
 
1. นางถวิล วรรณวงศ์  และนายพิทักษ์พงษ์ นามวงษ์
2. นางกนกวรรณ สะกีพันธ์  และนางรุ่งระวีวรรณ ญาณวารี
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 87 ทอง 7 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. นางสาวญาณิศา  ชิณพันธ์
2. นายทัตธน  นวลสังข์
3. เด็กชายปวีณ  จิตรโภคา
4. นางสาวพรวลัย  พรมประดิษฐ์
5. นางสาวพิรญาณ์  ศรภักดี
6. นายวชิระ  พัวจรัสรุ่งสกุล
7. นางสาววิมลรัตน์  สมทิพย์
8. นางสาวอทิติญาภรณ์  ศรีสุนนท์
9. นายไววิทย์  อัศดร
 
1. นายฐิติพงศ์  ทองศรี
2. นายศิริพงษ์  วิเศษสังข์
3. นางกนกอร  มูลสาร
 
50 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 84.33 ทอง 20 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. นางสาวกรกนก  ละม่อมพร้อม
2. นายจิรัฏฐ์  นิรัตน์บัลลังก์
3. นางสาวฐิติญาดา  สุตะพันธ์
4. นายทรงพล  รัตนา
5. นางสาวนพัฒชา  พุฒพิมาย
6. นางสาววิภาดา  สงวนหงษ์
 
1. นายปิยะวุฒิ  พวงแก้ว
2. นายปกาศิต  ศรแก้ว
3. นายไพฑูรย์  หิปะนัด
 
51 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 86 ทอง 11 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. เด็กหญิงปุณยนุช  บุญรอง
2. เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  เครือไชย
3. เด็กหญิงอาจารี  มณฑาทิพย์
 
1. นางอิศราวรรณ  ใจแจ้ง
2. นางสุนันทา  บุญเอนก
 
52 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 83.18 ทอง 24 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. นางสาวพิชญา  จรูญคงถาวร
 
1. นางรัชนี  นวลศิริ
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 94 ทอง 4 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. นายพิชนุพันธ์   โทนุบล
 
1. นายดนัย  แสงสิงห์
 
54 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 90 ทอง 4 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. นางสาวพิรญาณ์  ศรภักดี
 
1. นายศิริพงษ์  วิเศษสังข์
 
55 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 91.4 ทอง 7 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. เด็กชายกิตติพงษ์  ทานกวีวงศ์
2. เด็กชายภัทรากร  บุญคง
 
1. นายศักดิ์ชาย  วรรณวงศ์
2. นายไกรลาศ  จิบจันทร์
 
56 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 88 ทอง 4 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. นายไววิทย์  อัศดร
 
1. นายฐิติพงศ์  ทองศรี
 
57 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. นางสาวกรกนก  ละม่อมพร้อม
2. นางสาวกฤติยากรณ์   สุทาวัน
3. นายกฤษณพง   สิมศรี
4. นายกวีพัชร์  เบ็ญจรูญ
5. นายกันต์พงษ์   พลเยี่ยม
6. นายจิรทีป   ผาสุข
7. นายจิรัฏฐ์  นิรัตน์บัลลังก์
8. นางสาวจุฑารัตน์   เลาหวิวัฒน์
9. นางสาวชัยมน   บุญมา
10. นางสาวฐิติญาดา  สุตะพันธ์
11. นายณัฐชนน   สืบหล้า
12. นายณัฐนนท์  พรหมคุณ
13. นายณัฐวุฒิ   สุวรรณวงศ์
14. นายตริมิซี  รัมภูษา
15. นางสาวทวีนันท์   ใบงาม
16. นางสาวปณิชา   วัฒนพฤกษชาติ
17. นางสาวประกายดารา  พันธ์คำ
18. นายปราบชัย    ศรีผกาแก้ว
19. นางสาวปัทมพรรษ  เสนรัตน์
20. นางสาวปัทมา  บุญภามา
21. นางสาวพรพนานันต์   แซ่ลิ้ม
22. นางสาวพรวรินทร์  อัครเกริกณรงค์
23. นายพลพรรธน์  สีลาลาด
24. นายพิเชษฐ์   มันตา
25. นายภัณฑไชญพัสฒ์   จิวตระกูล
26. นางสาวภัทรมน    ทะนงค์
27. นางสาวภูริชญา  สายสิญจน์
28. นางสาวภูวรรณ  ผลบุญ
29. นางสาวราชรัตน์   สีหบุตร
30. นางสาววรรณพร  พูลแก้ว
31. นางสาววิภาดา  สงวนหงษ์
32. นางสาวอุษณีย์  เข็มรักษ์
33. นางสาวเก็จมณี  กิ่งมณี
34. นายเจษฎาภรณ์   อำไพ
35. นายเฉลิมเกียรติ  โพธิ์สาชัย
36. นายโอบนิธิศ  เจียมเจริศักดิ์
 
1. นายเจตนิพิฐ  แท่นทอง
2. นายปกาศิต  ศรแก้ว
3. นายไพฑูรย์  หิปะนัด
4. นางสาวธิษณา  อ่อนบึง
 
58 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 90 ทอง 14 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. เด็กหญิงณัฐชา  รุ่งแสง
2. เด็กหญิงบัณฑิตา  วงษ์สามารถ
3. เด็กหญิงมรกต  จันทร์มณีเลิศ
4. เด็กหญิงสุชานาถ  อรุณชัยพงศ์
5. เด็กหญิงอภิชญา  ชาลากูลพฤฒิ
 
1. นางสาวพัชรนันท์  นิ่งนาน
2. นายพิทวัฒน์  สิงห์ดง
 
59 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 82 ทอง 5 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. เด็กหญิงพิชญาวี  ทิพย์รักษา
 
1. นายศุภชัย  เมตตามนุษย์
 
60 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 82 ทอง 16 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. เด็กชายก้องภัค  ศรีอำนาจ
 
1. นางสาววิราภรณ์  มโรณีย์
 
61 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 81 ทอง 18 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. เด็กชายฉันทวัฒน์  สาลี
2. เด็กหญิงสลิลทิพย์  สมหมาย
 
1. นายอภิวุฒิ  ทองไทย
2. นางสาวพิภัทรา  แซ่ตัง
 
62 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 84.2 ทอง 10 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. เด็กหญิงณัฐชา  เลื่อนฤทธิ์
2. เด็กหญิงธาริณี  ชวนกระโทก
3. เด็กหญิงนภนภางค์  บุษบงก์
4. เด็กหญิงนุชศรา  ศรีมะณี
5. เด็กหญิงปารยา  แก้วภักดี
6. เด็กชายพงศธร  ทบนา
7. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  หลักทองคำ
8. เด็กหญิงภารวี  ศรีจันทร์
9. เด็กหญิงวรัชยา  อินตะนัย
10. เด็กหญิงเมธาวี  นรชัย
 
1. นายกิตตินันท์  ศิละวงษ์
2. นายรัฏฐพิชญ์  กาญจนเสน
3. นางกนกอร  มูลสาร
4. นายณัฐกิตต์  ราสุ
 
63 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 82.67 ทอง 9 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. นายกายสิทธิ์   ชูเชื้อ
2. นางสาวฐิติกา  ไชยดี
3. นางสาวปานภาพ  ทองแก้ว
4. นายพีระกานต์  รุจิระพงศ์ชัย
5. นางสาวศุภรัตน์  จงวัฒนารักษ์
 
1. นายอำนาจ  เส้นคราม
2. MissYuka  OMIZU
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 88 ทอง 5 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. นางสาวอทิติญาภรณ์  ศรีสุนนท์
 
1. นายฐิติพงศ์  ทองศรี
 
65 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 81.5 ทอง 39 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. เด็กชายกรรชัย  ทะสุนนท์
2. เด็กหญิงจุทามาส  บุญรักษา
3. เด็กชายชินวร  แสนคำ
4. เด็กหญิงนารา  นามวงศ์
5. เด็กชายภูริพัฒน์  โสพันธ์
6. เด็กชายโมไนย  บุญมี
 
1. นางศศินันท์  พงษ์จรัสจิรเดช
2. นางพิมลรัตน์  บุญงาม
3. นางศิรินนภา  จวงพลงาม
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 86 ทอง 10 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. นางสาวกานติมา  เกตุขุนทด
2. นายจิรัฏฐ์  นิรัตนบัลลังก์
3. นายณัฐนนท์  พรหมคุณ
4. นางสาวปัทมา  บุญภามา
5. นางสาวพรวรินทร์  อัครเกริกณรงค์
6. นายภัณฑไชญพัสฒ์  จิวตระกลู
7. นายวรเชษญ์  อสิพงษ์
8. นางสาววิภาดา  สงวนหงษ์
9. นางสาวสุธาสินี  จันทร์พราว
10. นางสาวอารียา  เจริญสุข
11. นางสาวอุษณีย์  เข็มรักษ์
12. นายโอบนิธิ  เจียมเจริญศักดิ์
 
1. นายปกาศิต  ศรแก้ว
2. นายไพฑูรย์  หิปะนัด
3. นายวีระชัย  สายโส
4. นายปิยะวุฒิ  พวงแก้ว
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 82 ทอง 12 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. เด็กชายกนก  แสงจันทร์
2. นางสาวญาณิศา  ชิณพันธ์
3. นางสาวณัฏฐาภรณ์  วงศรี
4. นายทัตธน  นวลสังข์
5. เด็กชายปวีณ  จิตรโภคา
6. เด็กชายปุณยวีร์  หล้าคำ
7. นางสาวพรวลัย  พรมประดิษฐ์
8. นายพัชรพล  ด้วงลอย
9. นางสาวพิรญาณ์  ศรภักดี
10. นายวชิระ  พัวจรัสรุ่งสกุล
11. เด็กชายวิมลรัตน์  สมทิพย์
12. นางสาวศรัยฉัตร  ฉัตรรัตนพงษ์
 
1. นายกิตตินันท์  ศิละวงษ์
2. นายศิริพงษ์  วิเศษสังข์
3. นายฐิติพงศ์  ทองศรี
4. นางกนกอร  มูลสาร
 
68 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 92 ทอง 41 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. นางสาวรชพร   พุฒิประภาส
2. นายสุวนิต  ธรรมบุตร
 
1. นางสาวนภัทร  เชิงหอม
2. นางสาวจิตวิไล  คำภา
 
69 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. เด็กหญิงขวัญแก้ว  สุภาพ
2. เด็กหญิงธนพร  ภัทรทิวานนท์
 
1. นายศักดิ์ดา  พายุพัด
2. นางพิชามญชุ์  อัครธีรพงศ์
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. เด็กชายธนกฤต   บุญสุภา
2. เด็กชายธนาพล   ทองเหมือน
3. เด็กชายธีรภัทร   แก้วรักษา
 
1. นายอดุลย์  แก้วภักดี
2. นายธีรยุทธ์  วิเศษสังข์
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 86 ทอง 12 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. เด็กหญิงชนนิกานต์  ปิยกรศาสตร์
 
1. นายฐิติพงศ์  ทองศรี
 
72 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 88 ทอง 18 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. นางสาวณริศราวรรณ  จันทรัตน์
2. นางสาวณัฏฐนันท์  แก้วคำ
3. นายณัฐกิตต์  จำปาจีน
4. นางสาวมัณฑนา  สีนวนจันทร์
5. นายศุภกฤต  เชิงชวรัตน์
 
1. นางสาวเพลินจิตร  โพธิ์กระจ่าง
2. นางพชรมน  วิริยะ
 
73 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 87.8 ทอง 25 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. นางสาวกํญญารัตน์  คำแพง
2. นางสาวจุุฑาทิพย์  จิตโชติ
3. นางสาวชลทิศา  แสงพราว
4. นางสาวทวีติยาภรณ์  โชคอนุวัฒน์
5. นางสาวธิดาพร  คุณสุวรรณบุตร
6. นางสาวนภาลัย  สุขสงวน
7. นางสาวนันท์นภัส  คุณวาที
8. นางสาวปฏิมาภรณ์  แก้ววงษา
9. นางสาวผกายแก้ว  มะลิทอง
10. นางสาวภัทราพร  ทองทิพย์
11. นางสาวลลิตา  ปักการะโถ
12. นางสาวสริญญาพร  ธิเดช
 
1. นายกิตตินันท์  ศิละวงษ์
2. นายรัฏฐพิชญ์  กาญจนเสน
3. นายณัฐกิตต์  ราสุ
4. นางกนกอร  มูลสาร
 
74 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 94 ทอง 5 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. เด็กชายณัฐพงศ์  เสาเวียง
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  โลบุญ
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ศรีนารักษ์
 
1. นางศศินันท์  พงษ์จรัสจิรเดช
2. นายกองแก้ว  แสนโคตร
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.5 ทอง 11 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. เด็กหญิงภัทรภร  เติมทานาม
 
1. นายปกาศิต  ศรแก้ว
 
76 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 83.2 ทอง 6 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. เด็กหญิงบุญฑริกา  สาสังข์
2. เด็กหญิงพิมผกา  โค้วไพโรจน์
3. เด็กหญิงรุจาภา  รุ่งพัฒนาชัยกุล
 
1. นางรัชนี  กมล
2. นางสาวภรณี  จันทรชิต
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. นางสาวญาณิศา  ชิณพันธ์
 
1. นายศิริพงษ์  วิเศษสังข์
 
78 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 84.67 ทอง 40 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. เด็กหญิงอัจฉราพร  ปะกิ่ง
 
1. นายวีระชัย  สายโส
 
79 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 82.54 ทอง 25 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. เด็กหญิงณัฐินีย์  พิทักษ์รังสรรค์
2. เด็กชายธีรภัทร  นาคนาคา
 
1. นางพรสริญ  ศุภภาภิญโญ
2. นางคคณา  แก้วคะตา
 
80 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. เด็กหญิงณัชนันท์  ช่วงสกุล
2. เด็กชายธนดล   อุ่นญาติ
3. เด็กหญิงภัชชนก  สืบวงศ์
 
1. นายประสิทธิ์  ทองแสน
2. นางสาวธนวรรณ  นัยเนตร
 
81 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 95 ทอง 4 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. นายธนภัทร  ไชยพันนา
 
1. นายดนัย  แสงสิงห์
 
82 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6 84 ทอง 7 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. นางสาวหทัยภัทร  จึงรักษ์พงษ์
 
1. นางสาววิราภรณ์  มโรณีย์
 
83 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 85.4 ทอง 18 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. นางสาวกัญญารัตน์  คำแพง
2. นางสาวณัฐธิดา  ด่านประสิทธิืผล
3. นางสาวปฏิมาภรณ์  แก้ววงษา
4. นางสาวปรินท์  หินตะ
5. นางสาวพรรณณัฐฎา  บูรณะ
6. นางสาวศิริพร  จันทร์หอม
7. นายศุภชัย  รักสิน
8. นายอภิชาติ  พวงพั่ว
9. นายอาทิตยา  ศิละวงษ์
10. นางสาวอาภัสรา  ทองฤทธิ์
 
1. นายกิตตินันท์  ศิละวงษ์
2. นายรัฏฐพิชญ์  กาญจนเสน
3. นางกนกอร  มูลสาร
4. นายณัฐกิตต์  ราสุ
 
84 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 94 ทอง 4 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. นายศักรินทร์   เทพขันธ์
2. นายเกียรติยศ   สีหะวงษ์
 
1. นายศักดิ์ชาย  วรรณวงศ์
2. นายไกรลาศ  จิบจันทร์
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. นายทัตธน  นวลสังข์
 
1. นายฐิติพงศ์  ทองศรี
 
86 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 85 ทอง 12 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. นางสาวจิราภรณ์  อ่อนอก
2. นายธนากร  สมใจ
3. นายปิยะพงษ์  วงษ์พินิจ
4. นางสาวภัทรานิษฐ์  ยังหมัด
5. นางสาววราภรณ์  ปราบภัย
6. นายศรัณย์  มรรคสันต์
 
1. นางศศินันท์  พงษ์จรัสจิรเดช
2. นางพิมลรัตน์  บุญงาม
3. นางกัญญา  ปิยกรศาสตร์
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  สารภาพ
2. เด็กชายจรัสพงศ์  คงผาสุข
3. เด็กหญิงจิราพัชร  เย็นอนงค์
4. เด็กชายชยพล  พลศักดิ์
5. เด็กชายชาญวิทย์   ทองคำพันธุกุล
6. เด็กหญิงฐปิตา   สุขโนนจารย์
7. เด็กชายฐานนันตร์  ธงภักดี
8. นายฐิติกร  ใยคำ
9. เด็กหญิงณัฐชา   จารุวงศ์
10. เด็กชายธนพล   จิตต์มั่นการ
11. เด็กหญิงธัญญลักษณ์   ช่วยสุข
12. นางสาวธันยนันท์   วุฒิวรเศรษฐ์
13. เด็กชายนันทภูมิ  จักรวรรณพร
14. เด็กหญิงนำ้พิทย์  งามแสง
15. เด็กหญิงบุษราลักษณ์   โพธิ์ภักดี
16. เด็กชายประดลภัทร  นามวงศ์
17. เด็กชายประดิษฐ์   จันทูล
18. เด็กหญิงปาณิกดา  นาคสินธุ์
19. เด็กหญิงปาระมี   ปริสัจจนันท์
20. เด็กหญิงปิยะนันท์  กาละเมฆ
21. เด็กชายพงศธร  ษรจันทร์ศรี
22. เด็กหญิงพลอยชมพู  ผิวเรือง
23. เด็กหญิงพิมพ์นารา   อภิรัตน์ธนินทร
24. เด็กชายพีระภัทร  เชือกรัมย์
25. เด็กหญิงภัทรภร   เติมทานาม
26. เด็กชายภาสกร  ใจเรือง
27. เด็กชายภูมิระพี  ภูมิวงศ์
28. เด็กชายภูริช  อิสริยศไกร
29. เด็กชายศกุนิชญ์  ศุภสุข
30. เด็กหญิงศรุตา  ตั้งปัญญาเวชสกุล
31. เด็กหญิงศิริวรรณ  นามวงศ์
32. เด็กชายศิริวัฒน์  สัมฤทธิ์
33. นางสาวศุภศร   สมบัวคู
34. นายศุภษร   แก้ววงษา
35. เด็กหญิงสุชาดา  แซ่เตียว
36. เด็กหญิงสุชาวดี   แซ่เตียว
37. เด็กหญิงสุทธิดา   ศรีบุญเรือง
38. เด็กหญิงสุภาพร  ใหม่สุข
39. เด็กหญิงอรดา   ยังหมัด
40. เด็กชายเจษฎ์  วรรณวงศ์
 
1. นายวีระชัย  สายโส
2. นายปกาศิต  ศรแก้ว
3. นางศลัญญา  ขันทอง
4. นางสาวทัชชภร  ธนูผาย
5. นางสาวชิสาพัชร์  นีลธัญนันท์
6. นายปิยะวุฒิ  พวงแก้ว
 
88 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 80.2 ทอง 18 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. นางสาวกมลวรรณ  จันทรส
2. นางสาววันสะบา  ลาลุน
 
1. นายวิชัย  ลาลุน
2. นายสมศักดิ์   วันสุดล
 
89 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. เด็กหญิงกุลนิษฐ์  สุวรรณศรี
2. เด็กหญิงพรปวีณ์  แสงสว่าง
3. เด็กหญิงศศิธรธีรา  เมตตามนุษย์
 
1. นางสุนันทา  บุญเอนก
2. นางอาภรณ์  บุญมาก
 
90 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 85 ทอง 8 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. นายสิทธาดนย์  แป้นพยอม
 
1. นางสาวบุญตา  โพธิ์งาม
 
91 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ๒ (ห้วยคล้า) 1. เด็กหญิงบุณฑริกา  ศรีพอง
2. เด็กหญิงวรรชรินทร์   ทองมันปู
 
1. นางปองกมล  แก้วคูณ
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 86 ทอง 15 โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1. นางสาวอภิญญา  โนนสูง
 
1. นายสุทธิกุล  กอกหวาน
 
93 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 86.9 ทอง 27 โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1. นายสุรกาญจน์  แก้วพินึก
2. นางสาวสุวิมล  เริงรมย์
3. นางสาวเมทิกา  มูลเสนา
 
1. นางสาวบุญล้อม  กันตรง
2. นางยุพิน  จันทร์ศรี
 
94 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 89.75 ทอง 11 โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1. นางสาวจิตติมา   อุรา
 
1. นางสาวเกศินี   บรรจง
 
95 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.4-ม.6 84.06 ทอง 29 โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1. นายวีระพงศ์  จันทร์ดี
 
1. นายอุทัย  จึงสมาน
 
96 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 86 ทอง 47 โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1. นางสาวกมลภา  ชุ่มอภัย
2. นายณรงค์ฤทธิ์  กองพงษ์
3. นางสาวนิศาชล  สมฤทธิ์
4. นางสาววนิสา  นางรองศรี
5. นางสาวสุวนันท์  วรรณทวี
 
1. นางสาวลลิตา  สายแก้ว
2. นางสาวกานต์นภัส  คดดวง
 
97 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 85.4 ทอง 46 โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1. นางสาวณัฏฐณิชา  คำเขื่อง
 
1. นางศิริพร  นามจันทรา
 
98 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.6 80.65 ทอง 17 โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ศรีคำมูล
2. นายคฑาทอง  สีหะวงษ์
3. นางสาวจันทร์ธิดา  กรุณา
4. นายจิรายุ  อ่อนสี
5. นายฉัชนันท์  ทองศรี
6. นางสาวชุติมณฑน์  ชัยชาญ
7. เด็กหญิงฐิติมา  เฉลิมบุญ
8. เด็กชายฐิติศักดิ์   แซ่ลิม
9. เด็กชายณัชนนท์  ทองอินทร์
10. เด็กหญิงณัฐพร  ศิริบัวพันธ์
11. นางสาวณัฐรดา  น้อยมิ่ง
12. นางสาวธัญญาธรณ์  สุขจันทร์
13. นางสาวนิธิพร  ก้อนทอง
14. นางสาวพุฒินันท์  สิริรจน์
15. นายภัทรพล  กำจร
16. นางสาวภัทรวดี  ประเชิญ
17. นายภูวนาถ  สารพัฒน์
18. เด็กชายยุทธสิทธิ์  ฤทธิชิน
19. นายวชิรวิทย์  ลาอำ
20. นางสาววริศรา  ทองเพ็ชร
21. นายวสิษฐ์พล  พันธสีมา
22. นายวีระพงศ์  จันทร์ดี
23. นายศราวุธ  ชัยชาญ
24. นางสาวศุภวดี  น้อยมิ่ง
25. นายสราวุฒิ  ชาวนา
26. นางสาวสุดารัตน์  สะโสดา
27. นางสาวสุดารัตน์  จินดาศรี
28. นายอรรถพล  นามวิชา
29. นายเกรียงไกร  ฤทธินันท์
30. นายเจตพัฒน์  เพ็งชัย
 
1. นางสาวธานีรัตน์  ไกรรักษ์
2. นายอุทัย  จึงสมาน
3. นายเทพปทาน  สีแก้ว
4. นายจตุรงค์  ศรีรส
5. นายธีรศักดิ์  ชูแก้ว
6. นายนิธิศ  สายเชื้อ
7. นายสมศักดิ์  นันทวิสิทธิ์
 
99 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 88.53 ทอง 7 โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1. เด็กชายชินภัทร  อุทัยทวีทรัพย์
2. เด็กชายธัชนนท์  ศรีภักดี
 
1. นางสาวชนิดาพร  ดวงแสง
2. นางมนัสนันท์  ละเลิศ
 
100 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 93 ทอง 23 โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1. เด็กชายภานุวิชญ์  บุนนาค
2. เด็กหญิงอเมเลีย  บุญมีศรีสุข
 
1. นางนิธินันท์  ธนะจิตต์สิน
2. นางปัทมา  ชลเทพ
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83.66 ทอง 32 โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1. เด็กหญิงพัชรธิดา  คำวิเศษ
 
1. นายสุทธิกุล  กอกหวาน
 
102 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 90.6 ทอง 8 โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1. นางสาวจุฑารัตน์  อุทาธรณ์
2. นางสาววราภรณ์   รุ่งแก้ว
3. นายวัฒนา  ล่องศาลา
 
1. นางสาวสร้อยทอง  ท่าโพธิ์
2. นางสาวสถิดาภรณ์  ขันคำ
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 81 ทอง 16 โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1. นางสาวจิราวดี  บำรุงวัตร์
 
1. นายเอกรัตน์  ลับโกษา
 
104 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 92.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1. นางสาวโศภิตา  รัตนรัก
 
1. นางบุญญาพร  บูรณะศรี
 
105 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 94.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1. นางสาวกมลวรรณ  ภิบาลจอมมี
2. นายวัชรินทร์  ขันติวงค์
 
1. Miss๋Jiahui  Xie
2. นายปิยลดา   หารไชย
 
106 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 83 ทอง 25 โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1. เด็กหญิงธิญาดา  จันสีชา
2. เด็กหญิงนันทิชา   ทรงประสิทธ์
3. เด็กหญิงพลอยไพลิน  พรรณา
4. เด็กชายศุภชัย  วิเชียร
5. เด็กหญิงอนุชิตา   มาพงษ์
 
1. นายมงคล  ไชยเทพ
2. นางสาวหนึ่งฤทัย  จิบจันทร์
 
107 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 82.41 ทอง 28 โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1. เด็กหญิงกรรณิกา   รัตนาวิวัฒน์
2. เด็กชายพีรดนย์  สุริยะฉัตร
 
1. นางพรวิรุณ  ประเสริฐสังข์
2. นางสาวบุษบา  ทองกลม
 
108 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 85 ทอง 20 โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1. นางสาวณัฏฐกานต์  เพชรลานน์
 
1. นางปิยาพร  พรหมทา
 
109 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 87.75 ทอง 30 โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1. เด็กหญิงจันทิมา  แสงอรุณ
2. เด็กหญิงญาณิศา  เนื่องไชยยศ
3. เด็กหญิงธนภรณ์  จันทร์อุดม
4. นางสาวปิยะพัชร  ดวงตา
5. นางสาวภัทราพร  พิมพ์จันทร์
6. เด็กหญิงรัตนตรัย  อ่อนเกษ
7. เด็กหญิงศุภพิชญ์  รุญเจริญ
8. นางสาวสรัญญา  พิมสมาน
9. เด็กหญิงเปี่ยมปิติ  ส่งคุณธรรม
10. เด็กหญิงเมแกน  เฟอร์ไฮเด็น
 
1. นางไพลี  จันทร์นิยม
2. นางณัฐรดา  สาลี
3. นางผัสนี  พานพรหม
 
110 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 83.67 ทอง 41 โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1. นางสาวณฐภัทร  ชนานุวัฒน์
2. นางสาวบุณฑริกา  บุญชัยศรี
3. นางสาวปพิชญา  มีบุญ
4. นายศุภเชษฐ์  จารุรัชกุล
5. นางสาวหทัยชนก   ทองนำ
 
1. Mr.์Norman  Guest
2. นางสาวชนกพร  สติภาบุญโสดากร
 
111 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1. นางสาวนันทิกานต์  ไชยบรรณ์
2. เด็กหญิงสโรชา  เหล่ามานะกุล
 
1. นางสาววิภาพร  ชิณะแขว
2. นายไพรนคร  ชิณะแขว
 
112 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 87 ทอง 8 โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1. เด็กชายณฏฐพล  ทองคำ
2. เด็กชายธรรมนูญ  กล่อมปัญญา
3. เด็กชายศุภวิชญ์  นาจำปา
 
1. นายไพรนคร  ชิณะแขว
2. นายภูเบศ  เศรษฐบุตร
 
113 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 84.8 ทอง 19 โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1. เด็กชายจักรกริช  จันสีดา
2. เด็กชายพรพิพัฒณ์  ตลาดขวัญ
3. เด็กหญิงพิชญภา  แสนสุข
4. เด็กหญิงวิลาวัลย์  อันทะโคตร
5. เด็กชายศิริศักดิ์  เทนสุนา
6. เด็กชายสรกฤช  สาลี
 
1. นายสุทธิกุล  กอกหวาน
2. นายปิยะบุตร  ประวัติพงษ์
3. นายรัฐกร  แผ่นแก้ว
 
114 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 94 ทอง 11 โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1. นางสาวช่อลดา   พิมพรมมา
2. นางสาวอริศรา   ใจสุข
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์   ไชยปัญญา
2. นายธีรศักดิ์   ชูแก้ว
 
115 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 87 ทอง 5 โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1. นางสาวอภิญญา  โนนสูง
 
1. นายพิสิฐ  คามวัลย์
 
116 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.4-ม.6 93.33 ทอง 17 โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1. นายอรรถพล  นามวิชา
 
1. นายอุทัย  จึงสมาน
 
117 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1. เด็กชายเจสัน  ชาวสวน
 
1. นางวลัย  นามวงศ์
 
118 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1. เด็กชายธัญพิสิษฐ์   ศรีวงษา
2. เด็กหญิงเทพธิดา  เเก้วสง่า
 
1. นางสาววิภาพร  ชิณะแขว
2. นายไพรนคร  ชิณะแขว
 
119 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 88.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1. นางสาวภูริตา  วงศ์ประเทศ
2. นางสาวศรินยา   กองพงษ์
3. นางสาวสุภาวดี  ศรีสังขาร
 
1. นางสาวสุภัทรา  ชูสาย
2. นางสาวโสภา   พิเชฐโสภณ
 
120 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 92 ทอง 14 โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1. นายธนชัย  แก้วแสน
2. นายวิวิธชัย  ใจคุ้มเก่า
3. นายสุรศักดิ์  พรหมศร
 
1. นายไพรนคร  ชิณะแขว
2. นายภูเบศ  เศรษฐบุตร
 
121 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง 11 โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1. เด็กหญิงพิชญภา  แสนสุข
 
1. นายศิโรรัตน์  ทนงค์
 
122 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 92.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1. นางสาวจิราวดี  บำรุงวัตร์
 
1. นางสาวมธุรส  แก้วหารอด
 
123 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 92.33 ทอง 12 โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1. นางสาวนพรัตน์   ทำนาสุข
2. นายพีรพงศ์   ศรีบุญ
3. นางสาวรวีวรรณ   บุราณสุข
4. นายวีรภัทร   พุทธสวัสดิ์
5. นางสาวอินทุอร  ฤกษ์ใหญ่
 
1. นางสาวกาญจนา  ทุ่มโมง
2. MissXiuyong  Huang
 
124 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6 80 ทอง 46 โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1. นายภูวนาท  สารพัฒน์
 
1. นางสาวธารีรัตน์  ไกรรักษ์
 
125 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 80 ทอง 15 โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1. เด็กหญิงธิติมา  โกกะพันธ์
 
1. นายธัญวิชญ์  สาลีวงศ์
 
126 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 94 ทอง 4 โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1. นางสาวนฤมล  เจริญชัย
 
1. นางเยาวลักษณ์  น้อยมิ่ง
 
127 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 84 ทอง 19 โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1. นางสาวกรองกาญ  นายน้อย
2. นางสาวกานธิดา  พงษ์วัน
3. นางสาวจอมรุจา  สรรพศรี
4. นางสาวจอมรุจี  สรรพศรี
5. เด็กชายจักรกริช  จันสีดา
6. นางสาวจันทร์สุดา  กึ่งวงษ์
7. นางสาวจิราวดี  บำรุงวัตร์
8. นายชินวัตร  จันทร์เทศ
9. นายญาณพล  นิธิกุมภี
10. นางสาวณัฎชยากานต์  โกศลคุณวัฒน์
11. นางสาวณัฐนิช   ศรีสังวร
12. นายนัฐพล  ศรีพรหมมาศ
13. นายประดิษฐ์  ปัญญาสูง
14. นางสาวปราณปรียา  ่ส่งเสริม
15. นายปิยะวัฒน์  กรีสวาสดิ์
16. นายปุณณพัฒน์  ชุมแก่น
17. นายพงศ์พสิน   ศรีเพ็ชร
18. นายพนมกร  ทันใจ
19. เด็กชายพรพิพัฒน์  ตลาดขวัญ
20. นางสาวพัชราภรณ์  ครัวกระโทก
21. เด็กหญิงพิชญาภา  แสนสุข
22. นางสาวภัณฑิลา  จันทร์นิยม
23. นายภูวกฤต  ศรีเพ็ญ
24. เด็กชายวรวุฒิ  เพ็ชรนาม
25. นายวิทวัส  สุยะต๊ะ
26. นางสาววิไลวรรณ  ดวงมาลา
27. นางสาวศิริกัญญา  กิ่งเกษ
28. นางสาวศิริลักษณ์  จำปาพันธ์
29. เด็กชายศิริศักดิ์  เทนสุข
30. นายศุภกฤต  รินทร
31. เด็กชายสรกฤช  สาลี
32. นางสาวสุกัญญา  ลาเลิศ
33. นายอนันทชัย  สวนดี
34. นางสาวอภิญญา  โนนสูง
 
1. นายเอกรัตน์  ลับโกษา
2. นายสุทธิกุล  กอกหวาน
3. นายธนากร  คงสมมนต์
4. นางสาวศิโรรัตน์  ทนงค์
5. นางสาวมธุรส  แก้วหารอด
6. นายปิยะบุตร  ประวัติพงษ์
7. นายรัฐกร  แผ่นแก้ว
8. นายวชิรภัทร  แพงอก
 
128 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 89.33 ทอง 10 โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1. เด็กหญิงญาณิศา   ชนะบุตร
2. เด็กหญิงอภิญญา   ทำมา
 
1. นางสาวชลล์ลฤลล์   เนียมจิตร
2. นางสาวจุฑารัตน์   ใยพงษ์
 
129 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 85.33 ทอง 13 โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1. นายอนันทชัย  สวนดี
 
1. นายสุทธิกุล  กอกหวาน
 
130 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 88 ทอง 6 โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1. เด็กหญิง พรพิมล   ไกรรักษ์
2. เด็กหญิงชลิตา  บัวบังศร
3. เด็กหญิงชุติมาพร  ชนะงาม
 
1. นางอุไรวรรณ  เพื้อก่ำ
2. นายวิโรจน์  วรรณชัย
 
131 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 90 ทอง 17 โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1. เด็กหญิงคริมา  ศรีหา
 
1. นายเฉลียว  ศิริดล
 
132 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1. เด็กหญิงวริศรา  กุลสุข
 
1. นางสาวพันิภา  จันทะโสม
 
133 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 84.8 ทอง 7 โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1. เด็กหญิงกิตติยากร  ติละกูล
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  อังคสกุลเกียรติ
3. เด็กหญิงปิยพัชร์  บุรัสการ
4. เด็กหญิงพัณณิตา  แสงชัจจ์
5. เด็กหญิงพีร์พัชชา  เทิดกตัญญูพงศ์
 
1. นางวิไล  กุยแก้ว
2. นายศํกดิ์ชาย  เกษร
 
134 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 88.33 ทอง 12 โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1. เด็กชายธนัขกฤศ  ธนินทรวรกุล
 
1. นางสาวจินต์ภาณี  กองจินดา
 
135 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 85.99 ทอง 20 โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1. เด็กชายธัญกร  โพธิ์ศรี
2. เด็กหญิงประกายจันทร์  ทองเสี่ยน
3. เด็กหญิงผไทมาศ  บับภาสังข์
4. เด็กชายภูมิภัทร  พละกุล
5. เด็กหญิงวารีนิธิ  ฐิติสมบูรณ์
 
1. นางสาวเมธาวี  เผื่อแผ่
2. นายเด่นโชค  ขุนพันธ์ุ
 
136 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 98 ทอง 4 โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1. นายพีระพัฒน์  จินดามณี
 
1. นายวิทยา  อินธิมาศ
 
137 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 91.25 ทอง 5 โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า 1. นายฐาปกรณ์  ใบเขียว
 
1. นางจุลกีฬา  อาษาบาล
 
138 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 92.4 ทอง 14 โรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร 1. เด็กหญิงนิศารัตน์  ปะทะวัง
2. เด็กหญิงปวีณา  วงศา
3. เด็กหญิงอาลีนา อินธิรา  ออฟชาแล็ก
 
1. นายประจักษ์  ติมรัมย์
2. นายทิปพเนตร  ศรีนา
 
139 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 93 ทอง 5 โรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร 1. นางสาวจุฬาภัทร  ศรีเสริม
2. นายชาติชาย  สำราญ
3. นางสาวดารณีพร  คำบาล
 
1. นายประจักษ์  ติมรัมย์
2. นางอมรวรรณ  ศรีนา
 
140 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 91 ทอง 20 โรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร 1. นางสาวจิรัชยา  พวงท้าว
 
1. นางภัสนันท์  เขียวอ่อน
 
141 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 93 ทอง 5 โรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร 1. นางสาวนุศรา  ธาตุทอง
2. นายสมพล  วิลา
 
1. นางพชรมน  ศิลาชัย
2. นางวีรญาณ์  รุ่งเรือง
 
142 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 85 ทอง 27 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ 1. นางสาวจิดาภา  จันเหลือง
2. นางสาวศวรรยา  ดวนใหญ่
3. นางสาวสิริกานต์  สำราญล้ำ
 
1. นางไพวรรณ์  ยอดธรรมรัตน์
2. นางสาวมุกดา  บรรณบุบผา
 
143 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 80 ทอง 40 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ 1. นางสาวกนิษฐา  ชาติเชื้อ
2. เด็กหญิงกานต์สิรี  เจริญศรีสมบัติ
3. นายณัฎ  ศรบุญทอง
4. นายณัฐวุฒิ  ศรีบูรณ์
5. นางสาวดาริน  คะมี
6. นางสาวธันชนก  คำจันทร์
7. นายธิติกรณ์  ระวิชัย
8. นายธีรธรรม  ยะประเภา
9. นายนราธิวัฒน์  เจริญชัย
10. นางสาวบัวชมพู  คำทวี
11. นางสาวพลิศภัสร์  ภัททวัชรมงคล
12. นายพิสิษฐ์  นามวิชัย
13. นางสาวภัทรวดี  จันใด
14. นางสาวศิริมณี  ไชยโพธิ์
15. นายอธิพัชร์  พิริยะพรทวีเดช
16. นางสาวอนงนาฎ  นิสวงค์
17. นางสาวอังษณา  โพธิจันทร์
18. นางสาวเกล้าฟ้า  คำมุงคุล
19. นายเศรษฐสิริ  บุญศรี
20. เด็กหญิงแพรชมพู  ไกรศร
 
1. นายทวีชัย  ใจพร
2. นางปุญญพัฒน์  สุตะพันธ์
3. นางจิรวรรณ  ศรีนาม
4. นายธนศักดิ์  เวทนา
5. นางสาวนุชนภา  สุขใจ
 
144 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 86 ทอง 25 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ 1. เด็กชายภูบดี  ศรีโสดา
 
1. นายไกรสยาม  น้อยมิ่ง
 
145 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 88 ทอง 16 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ 1. นายชัยวัฒน์  คำเสียง
2. นางสาวณัฐริกา  ชนะมี
 
1. นายธนศักดิ์  ตยะพักตร์
2. นายศุภชัย  พิมทะปะทัง
 
146 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 86.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ 1. เด็กหญิงกมลวรรณ   คารศรี
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์   ศรีใส
3. เด็กชายวชิรวิชญ์  สิทธิศรีจันทร์
 
1. ว่าที่ร้อยโทประหยัด   หัดโถ
2. นางสาวปฐมาภรณ์   อาทิเวช
 
147 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 82 ทอง 34 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ 1. เด็กหญิงกวินทิพย์  พันธ์สำโรง
2. เด็กหญิงบัณฑิตา  เรืองสิทธิ์
3. เด็กหญิงรริสรา  พรมกอง
 
1. นางสาวฐิติพร   มีเดช
2. นางเกศรา  จันทร์แสง
 
148 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 89.5 ทอง 13 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ 1. เด็กชายธรรมคุณ  สัมฤทธิ์
 
1. นายไกรสยาม  น้อยมิ่ง
 
149 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 84 ทอง 26 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ 1. เด็กชายจักรภพ  หิมะคุณ
2. เด็กชายปภินวิช  จารีรักษ์
3. เด็กชายภูริพัฒน์  ตั้งวิริยะวรกุล
 
1. นายวิจักษณ์  ทองเพชร
2. นายสุรศักดิ์  บุญมางาม
 
150 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 82 ทอง 44 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  จันทร์เติบ
2. เด็กหญิงณรัตนา  อำไพ
3. เด็กหญิงมิ่งขวัญ  ยานะรมย์
 
1. นางไพวรรณ์  ยอดธรรมรัตน์
2. นางสุประวีณ์  ทานะ
 
151 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 87 ทอง 19 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ 1. นายกริชศักดา  สาขา
2. นางสาวจิดาภา  โสภาลี
3. นายจิรพัฒน์  สมศรี
4. นางสาวจิราวดี   ดอกคำ
5. นางสาวชฎาวรรณ  ทองจันทร์
6. นางสาวชนานันท์  บุษราคัม
7. เด็กชายชัชพิภูมิ   พรหมทา
8. นางสาวฐิตาภา  ศิริโสตณ์
9. นายฐิติภัทร   พรหมคุณ
10. นางสาวฐิติมา  พิมพา
11. นายทินภัทร   บุษบา
12. นายธนวิทย์   บรรลุศิลป์
13. นายธวัชชัย  พวงเพรช
14. นางสาวธารทิพย์  ศรีเชียงหาม
15. เด็กชายนพณัฐ  รัตนวัน
16. นางสาวนภัสวรรณ  กุหลาบขาว
17. นางสาวบุญธีรา  แฝงบุญ
18. นางสาวปณิดา   สิทธฺิคุณ
19. เด็กหญิงปภาพินท์  แผ้วไธสง
20. เด็กหญิงปิยธิดา  ดิษฐ์ประสพ
21. นางสาวปิยธิดา  ฉลาดเอื้อ
22. นายพชร  ถิระโคตร
23. เด็กหญิงพนิชดา  แดงบุญเรือง
24. นางสาวพรชนก  จึงตระกูล
25. นางสาวพรพิมล   นาริต
26. นายพานทองแท้  บุญชิต
27. นางสาวพิชชาภา   ชัยชาญ
28. เด็กชายพีรณัฐ   วงค์ขันต์
29. นางสาวภัทราพร  สระแก้ว
30. นายภูริพัฒน์  คำหล้า
31. นางสาวรัชนีกร  วรรณวงษ์
32. นายวชิรวิทย์  บัวทอง
33. เด็กหญิงวราภรณ์  ผันพลี
34. นางสาววิชญาพร  นามภักดี
35. เด็กหญิงศลิษา  ทองดี
36. เด็กหญิงสุพัชญา   สุตะพันธ์
37. เด็กหญิงอทิตยา  เหมือนลา
38. นายอัมรินทร์  ผันพลี
39. นายเจนณรงค์   ชมชื่น
40. นายเทวินทร์   นามรัตน์ศรี
 
1. นายสุภรณ์  พรหมคุณ
2. นางนวลอนงค์  วุฒิเสลา
3. นายไกรสยาม  น้อยมิ่ง
4. นายศุภชัย  พิมทะปะทัง
5. นายสุรศักดิ์  พะประโคน
6. นางจิตรดา  แจ่มปัญญา
7. นางกัญญารัตน์  พรหมคุณ
8. นายทัศพันธ์  จันประทัด
 
152 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 93 ทอง 25 โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม 1. นางสาวณัฐกานต์  สารีอาจ
 
1. นายอภิชาติ  ประสิทธิชัย
 
153 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 86 ทอง 12 โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม 1. เด็กหญิงชญาณี  ชัยธรรม
2. เด็กหญิงพรธีรา  พิมพ์บุตร
3. เด็กหญิงอภิสรา  หล่อดี
 
1. นางกาญจนา  ยอดมาลี
2. นางสุมาลี  บุญเฮ้า
 
154 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม 1. เด็กชายอรรถพล  รอดคำทุย
2. เด็กชายเจษฎาภรณ์  ทองฤทธิ์
 
1. นางศิริลักษณ์  พงษ์สุระ
2. นางสาวนฤมล  โททอง
 
155 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.4-ม.6 80 ทอง 14 โรงเรียนโนนเพ็กวิทยาคม 1. นางสาวชนิตา  เกตุฐิน
2. นางสาวชนิศร  มณีโชติ
3. นางสาวช่อทิพ  โสภาพ
4. นางสาวฐิติพร  โสรส
5. นายธนาวุธ  มากวิไล
6. นางสาวพัชรี  เกิดดี
7. นางสาวศศิธร  พิมสมบูรณ์
8. นางสาวหนึ่งฤทัย  คำโต
9. นายเชิดชัย  ท้องที่
10. นางสาวโสลดา  กระโพธิ์
 
1. นายจรัส  สุขตะ
2. นายสุทิน  คำพอง
3. นางศุภกร  วงศ์ใหญ่
 
156 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83.33 ทอง 30 โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม 1. นางสาวณัฐณิชา  ราชบุบผา
 
1. นายธณรัชต์  ดีพูน