สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) [กลุ่ม สพม.ศรีสะเกษ 1]

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ
จังหวัดบุรีรัมย์
ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 69.6 ทองแดง 15 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. เด็กหญิงณาญา  ศรีแก้ว
 
1. นางสาวปิ่นหล้า  ศิลาบุตร
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 69.91 ทองแดง 56 โรงเรียนกันทรารมณ์ 1. นางสาวปรรัชช์  จันทร์หอม
 
1. นางสาวอุทัย  สิงหาภู
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 67.001 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. เด็กชายภูวสิษฏ์  พงศ์ธารินสิริ
 
1. นางพรสวรรค์  จรัสรุ่งชัยสกุล
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 64 ทองแดง 43 โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม 1. นายภูมินทร์  ชัยชนะ
2. นางสาวมลนภา  เสนคำสอน
 
1. นางพรทิพย์  เกียรติวีรวัฒนา
2. นายคณิต  สิ้นโศรก
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 60 ทองแดง 20 โรงเรียนประสานมิตรวิทยา 1. เด็กหญิงกฤตติกา  แก่นโพธิ์
2. นายจีรวัฒน์  เอกศิริ
3. เด็กหญิงญาณิศา  วันทะวงค์
4. เด็กชายฐิติพันธ์  ชราศรี
5. เด็กชายณัฐวุฒิ  ไชยวัฒน์
6. เด็กชายธนชัย  เวียงคำ
7. เด็กหญิงบีมัลลิกา  ศรีโสดา
8. เด็กหญิงปราณปรียา  ชารี
9. เด็กชายภูวเนตร  จันทรัตน์
10. นายมงคล  วรบุตร
11. เด็กชายรัตนากร  แก้วคำ
12. เด็กหญิงลลิตภัทร  ราชรินทร์
13. เด็กหญิงวริษา  แก่นโพธิ์
14. เด็กหญิงศรัญญา  ชารีวงศ์
15. เด็กชายศุภกร  ศิริปี
16. นายสิทธิชัย   ชารี
17. เด็กหญิงอารยา  ชาลี
18. เด็กหญิงเกศแก้ว  ชาลี
19. นายเจษฎา  เรืองศรี
20. นายเฉลิมพล  อินธิเดช
 
1. นางพิชญา  โพธิวัฒน์
2. นางธิยารัศมิ์  จันทร์หอม
3. นางบังอร  แสนทวีสุข
4. นางสาวจาระไน  ศรีสุธรรม
5. นางสาวประไพศรี  พุฒพวง
 
6 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 61 ทองแดง 41 โรงเรียนวัดหลวงวิทยา 1. เด็กชายชนาธิป  จิตรโคตร
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  โสดาวาปี
3. เด็กหญิงนันฑิกา  ชาญประดิษฐ์
4. เด็กชายนำพล  คุณมี
5. เด็กชายปิยวัธ  ส่งสุข
6. เด็กหญิงยุวดี  ไพรบูรณ์
7. เด็กหญิงรญชิดา  ปีดี
8. เด็กหญิงวรรณกานต์  ภูทิพย์
9. เด็กชายวีรภัทร  เมืองจันทร์
10. เด็กหญิงศศิธร  ธรรมธร
11. เด็กชายสรไกร  ทันที
12. เด็กชายสุริชัย  ศรีสังข์
13. เด็กหญิงสโรชา  แช่มมูล
14. เด็กหญิงอรรถยา  ฉิมพลี
15. เด็กชายเกรียงศักดิ์  นามวิชา
16. เด็กหญิงเพชรมณี  การะเกด
 
1. นายสุภี  นิลศรี
2. นางสาวสินจัย  การรักษ์
3. นางสาววิภาพร  ทะบรรหาญ
4. นายอนุชา  สุรารัตน์
5. นายฐิติวิชญ์  จันทร์สุข
 
7 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 65.75 ทองแดง 47 โรงเรียนกันทรารมณ์ 1. นายนที  อัมภรัตน์
2. นายพัฒนาการ  แสวงพันธ์
3. นายรัชชานนท์  แก้วมณี
4. นายวิชชากร  นวลศิริ
5. นายสุทธิชาติ  เผื่อแผ่
 
1. นางสาวธัญญาลักณ์  วิทา
2. นางสาวไอยเรศ  โดดชัย
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 67 ทองแดง 22 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. นายชัยนรินท์  รุ่งแสงนิธิวัฒน์
2. นางสาวทรงศิริ  จันทะเสน
 
1. นายอำนาจ  เส้นคราม
2. MissYuka  OMIZU
 
9 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 61 ทองแดง 53 โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1. นางสาวชนิตร์นันท์  พันธ์ภักดี
2. นางสาวทิพย์กมล   ทิพย์สมบัติ
 
1. นางสาววิภาพร  ชิณะแขว
2. นายไพรนคร  ชิณะแขว
 
10 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 62 ทองแดง 44 โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม 1. เด็กหญิงชนิกานต์  สรรพศรี
2. เด็กหญิงเพชรลดา  อัมภรัตน์
 
1. นางศิริลักษณ์  พงษ์สุระ
2. นายประหยัด  แถลงสุข
 
11 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 60 ทองแดง 26 โรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคม 1. เด็กชายณัฐชนนท์  คำโสภา
2. เด็กชายเกตุกิตติ  คำโสภา
3. เด็กชายเฉลิมพร  แก้วพวง
 
1. นายจิราวัฒน์  นางาม
2. นายเชาวลิต  เสาเวียง