สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) [กลุ่ม สพม.เลย 3]

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ
จังหวัดบุรีรัมย์
ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 77 เงิน 26 โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา 1. เด็กหญิงวรนิษฐา  แพงจันทร์
 
1. นางยุพยงค์  แสงพรม
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 89 ทอง 36 โรงเรียนภูเรือวิทยา 1. นางสาวอานงค์  กาวล
 
1. นางขนิษฐา  วงคำโสม
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 64.2 ทองแดง 33 โรงเรียนภูเรือวิทยา 1. เด็กหญิงเสาวณีย์  ศรีบุรินทร์
 
1. นางสาวชุติณัฐสมน  ปัญญาใสธนกุล
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 36.6 เข้าร่วม 55 โรงเรียนภูเรือวิทยา 1. นางสาวฐิติมา  โสประดิษฐ์
 
1. นายประเทือง  มิคะมา
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 13 เข้าร่วม 52 โรงเรียนวังโพนงามวิทยา 1. เด็กหญิงพิยดา   ศรีแสง
 
1. นางสาวเพ็ญนภา  บุญแย้ม
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 34 เข้าร่วม 32 โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยา 1. นางสาวอรอุมา  เนตรแสงศรี
 
1. นายประภากร  วังคีรี
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 70.6 เงิน 57 โรงเรียนวังโพนงามวิทยา 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  สมสี
 
1. นางสาวเพ็ญนภา  บุญแย้ม
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 75.6 เงิน 54 โรงเรียนนาแห้ววิทยา 1. นางสาววาสนา  สุทะนัง
 
1. นางศิริพร  กุวัง
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 46.8 เข้าร่วม 55 โรงเรียนวังโพนงามวิทยา 1. เด็กชายไชยวัฒน์  บุญมา
 
1. นางสาวเพ็ญนภา  บุญแย้ม
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 35.4 เข้าร่วม 58 โรงเรียนภูเรือวิทยา 1. นางสาวมัชฌิมา  พันทวี
 
1. นางสาวพรวิภา  ชาวดร
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 50 โรงเรียนภูเรือวิทยา 1. นางสาวกุลจิรา  ศรีบุรินทร์
2. นางสาวฐานิดา  ศรีบุรินทร์
 
1. นางพัชรี  อุ้ยเลิศ
2. นายสันธิเวชช์  มงคลชัย
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา 1. นางสาวปราถนา  ภักดี
2. นางสาวพนิดา  ตันตุลา
 
1. นางวิลาวรรณ  ตรีวิเศษ
2. นางสาวศิริพร  ตาริยะ
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 71.09 เงิน 55 โรงเรียนภูเรือวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  วังคีรีนนท์
2. เด็กหญิงจิราพร  ศรีชมษร
 
1. นางสาวพรวิภา  ชาวดร
2. นางสาวชุติณัฐสมน  ปัญญาใสธนกุล
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 64.3 ทองแดง 59 โรงเรียนภูเรือวิทยา 1. นางสาวณัฎฐณิชา  ประสมทรัพย์
 
1. นางสาวชุติณัฐสมน  ปัญญาใสธนกุล
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 10 เข้าร่วม 49 โรงเรียนนาแห้ววิทยา 1. เด็กหญิงฐิติพร  จันทะคุณ
 
1. นางสาวแคทรียา  อะทะโน
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 5 เข้าร่วม 49 โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา 1. นายธรณินทร์  พันติมิตร
 
1. นายภานุวัฒน์  พรหมรักษา
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 60.3 ทองแดง 56 โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา 1. เด็กหญิงจิรพัชร์  เชื้อบุญมี
2. เด็กหญิงมลฐิชา  จันทะพินิจ
3. เด็กหญิงวรรณวิภา  วิเศษโวหาร
 
1. นางสาวเบญจวรรณ  จันจอม
2. นางสาวศิริกัล  บุญไทย
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 71 เงิน 33 โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา 1. นางสาวประภาพร  ษรจันทร์
2. นางสาวปิยพร  วังคีรี
3. นางสาวเมทินี  สุทธิ
 
1. นางสาวพีรดา  บุญเชิด
2. นายเปรมฤทธิ์  ชานนท์เมือง
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 19 โรงเรียนภูเรือวิทยา 1. เด็กหญิงจรินญา  คำภาจูม
2. เด็กหญิงชญานิษฐ์  รามศิริ
3. เด็กหญิงณัฎฐณิชา  สุวรรณชาติ
 
1. นางสาวกนกขวัญ  เหมสุทธิ์
2. นางพูนสุข  ไชยสีหา
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 64 ทองแดง 51 โรงเรียนนาแห้ววิทยา 1. นางสาวณิชากร  ชิดทิด
2. นางสาวนิภาพร  สีบุ
3. นางสาวปรียาภัทร  พันทวี
 
1. นางอมรรัตน์   สารวิจิตร
2. นางสาวแคทรียา  อะทะโน
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 63 ทองแดง 48 โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา 1. เด็กหญิงพรตุลา  สิทธิศักดิ์
2. นางสาวภัทรวดี  แพงจันทร์
 
1. นางสาวพีรดา  บุญเชิด
2. นายเปรมฤทธิ์  ชานนท์เมือง
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 67 ทองแดง 47 โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา 1. นายชนาทิป  อรรคสูรย์
2. นางสาววิศัลย์ศยา  พิทักษ์
 
1. นางสาวพีรดา  บุญเชิด
2. นายเปรมฤทธิ์  ชานนท์เมือง
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม 52 โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา 1. เด็กชายปัญจพล  ไชยาน้อย
 
1. นางเนตรญา  พินธิสืบ
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 62 ทองแดง 54 โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยา 1. นางสาวจารุวรรน  น้ำนวล
 
1. นางสาวสายชล  สายเหมย
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 71.32 เงิน 54 โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา 1. เด็กชายธนวัฒน์  จันทราภัย
2. เด็กชายประกาศิต  สุขคล้า
 
1. นางสาวพีรดา  บุญเชิด
2. นายเปรมฤทธิ์  ชานนท์เมือง
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 86.61 ทอง 16 โรงเรียนภูเรือวิทยา 1. นายอภิสิทธิ์  วังคีรี
 
1. นางสาวหทัยกาญจน์  พอค้ำ
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 73.5 เงิน 33 โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา 1. เด็กชายภูพิรัฐ  สารมะโน
 
1. นางสาวญาณิศา  เสนานุช
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 89 ทอง 16 โรงเรียนภูเรือวิทยา 1. นางสาวศุภร  ไชยคีนี
 
1. นางณัฏฐ์วรัตถ์  วิจิตรปัญญา
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 43.5 เข้าร่วม 36 โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา 1. เด็กชายธนพัฒน์  ฝอยเงิน
 
1. นางสาวเบญจวรรณ  จันจอม
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 28 เข้าร่วม 44 โรงเรียนภูเรือวิทยา 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  สุธงษา
2. เด็กหญิงภาวิดา  ชัยนิยม
3. เด็กชายอภิรักษ์  คุณนา
 
1. นางดวงพร  พรมน้ำอ่าง
2. นางสาวเดือนเพ็ญ  จันทะคุณ
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 17.64 เข้าร่วม 30 โรงเรียนภูเรือวิทยา 1. นางสาวมลธิดา  โสประดิษฐ
2. นางสาวศิริวรรณ  ภูสถาน
3. นายเมธี  ยิ่งยงวัฒนกิจ
 
1. นางสาวนัฐพร  แสนประสิทธิ์
2. นางสาวสันทนี  จอดนอก
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 75.8 เงิน 40 โรงเรียนภูเรือวิทยา 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  วันทองสุข
2. เด็กหญิงญาณิศา  ทิพย์ศรีราช
3. เด็กหญิงอุษณิษา  เขาลาด
 
1. นางสาคร  มูลอามาตย์
2. นายธนัญชัย  อาจปาสา
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 62 ทองแดง 53 โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา 1. นางสาวณัฐริกา   สายบุญเที่ยง
2. นางสาวสุกัลยา   ตันตุลา
3. นางสาวสุธิดา    แสนใจวุฒิ
 
1. นางสาวพิมลจิต  สิงห์สถิต
2. นางสาวศุภมาศ  ศรีบุตตา
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 69.7 ทองแดง 49 โรงเรียนวังโพนงามวิทยา 1. เด็กหญิงชลธิชา  โพนหลวง
2. เด็กหญิงวนัสนันท์  อุ่นแก้ว
3. เด็กหญิงวนิดา  พรมมาวัน
 
1. นายสกัณฑ์  ทันศึก
2. นางสาวนิละภา  นาพลเทพ
 
35 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 71 เงิน 54 โรงเรียนวังโพนงามวิทยา 1. นางสาวนันทนา  ยอยบุผา
2. นางสาวศิริวิภา  พรหมรักษา
3. นางสาวสุรินพร  เนธิบุตร
 
1. นายสกัณฑ์  ทันศึก
2. นายอดิศักดิ์  ศรีบุตรตา
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 80.9 ทอง 32 โรงเรียนภูเรือวิทยา 1. นางสาวกวินทรา  ลีตน
2. นางสาวภัทราพร  หม้อกรอง
3. นางสาวศศิธร  วิจิตรปัญญา
 
1. นายยุทธนา  ลาสิงห์
2. นางสาคร  มูลอามาตย์
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 74.5 เงิน 38 โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา 1. นายธนานัติ  จันทรศรี
2. นายราชพฤกษ์  สุวรรณโชติ
3. นางสาวอารียา  มงคลทรง
 
1. นางณัฐวดี  พรหมรักษา
2. นางนุชจรีภรณ์   จันทศร
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 71 เงิน 49 โรงเรียนภูเรือวิทยา 1. เด็กหญิงชิดชนก  ตาไธสง
2. เด็กหญิงพิชยา  จุตตะโน
 
1. นางดวงพร  พรมน้ำอ่าง
2. นางกัญญาณัฐ  ถาจัน
 
39 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 69.2 ทองแดง 53 โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา 1. นางสาวฐรินดา   ยางศรี
2. นางสาวภัทราวดี   เพิ่มพร
 
1. นางสาวพิมลจิต  สิงห์สถิต
2. นางสาวศุภมาศ  ศรีบุตตา
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 80.63 ทอง 16 โรงเรียนภูเรือวิทยา 1. เด็กชายธนเกียรติ  ศิโร
2. เด็กชายพิพิธธน  ศรีชมษร
 
1. นายชัยทัต  จันโทภาศ
2. นายโชคชัย  สุขผล
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 61.99 ทองแดง 55 โรงเรียนภูเรือวิทยา 1. เด็กชายกฤษฎา  ศรีบุรินทร์
2. เด็กชายภานุพงษ์  ยศพิมพ์
 
1. นายโชคชัย  สุขผล
2. นายชัยทัต  จันโทภาศ
 
42 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 15 เข้าร่วม 47 โรงเรียนภูเรือวิทยา 1. นายกิตติศักดิ์  หมั่นใจ
2. นายรุ่งตะวัน  ประจวบมอญ
3. นายอิทธิชัย  ยศพิมพ์
 
1. นายโชคชัย  สุขผล
2. นายชัยทัต  จันโทภาศ
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 88 ทอง 50 โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา 1. นางสาวนวพร   สุภาใจ
2. นางสาวพรรณธษา  สารมโน
3. นางสาวรินรดา   พุทธสิมมา
4. นางสาวศุภลักษณ์  สุภาษิ
5. นางสาวสริตา    เสวิสิทธิ์
 
1. นางจุฬาลักษณ์  บุญพรหม
2. นางสาวศิริขวัญ  มาลาศรี
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 83 ทอง 52 โรงเรียนภูเรือวิทยา 1. นางสาวจิดาภา  เชื้อบุญมี
2. นายธีรภัทร  จำปาจันทร์
3. นางสาวสุดาพร  พอค้ำ
4. นางสาวสุดารัตน์  สุขคงเจริญ
5. นางสาวสุพรรษา  นานิล
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงบัวหลวง  เบาะแฉะ
2. ว่าที่ร้อยตรีณัฐกิตติ์ชยากรณ์  ตรีวิเศษ
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 82 ทอง 43 โรงเรียนวังโพนงามวิทยา 1. เด็กหญิงชลิตา  ฤทธิศักดิ์
2. เด็กหญิงชุลีพร  เนธิบุตร
3. เด็กหญิงปภาวรินทร์  ธรฤทธิ์
4. เด็กหญิงสายวลี  สินไชย
5. เด็กหญิงอรัญญา  พิมเสน
 
1. นางวิไลวรรณ  สุทธิพรรณกุล
2. นางสาวสุรางครัตน์  ทองสุข
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 86 ทอง 47 โรงเรียนภูเรือวิทยา 1. นางสาวนฤมน  วันทองสุข
2. นางสาวพรนภา  สารวงษ์
3. นางสาวภันฑิรา  วันทองสุข
4. นางสาววริยา  กาวน
5. นางสาวเบญญาภา  หัสน้อย
 
1. นางสาววรนุช  โคตรนิมิตร
2. นางสาวนภัสสร  ดาสุข
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนนาแห้ววิทยา 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  สิงห์รักษ์
2. เด็กหญิงจุฬารัตน์  ยาบูฮา
3. เด็กหญิงณัฐนิชา  มิ่งแก้ว
4. เด็กชายวัชรากร   สิงห์รักษ์
5. เด็กหญิงศศิประภา   ศรีกุม
 
1. นางสาวสุมาลี  กันธุ
2. นายธนารักษ์  ธรรมรักษ์
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 84 ทอง 40 โรงเรียนภูเรือวิทยา 1. นายกฤษดา  ชาวนา
2. นางสาวดวงพร  ศรีบุรินทร์
3. นายทนงศักดิ์  วงศ์ชมภู
4. นางสาวพรสุดา  สิบโท
5. นางสาววราภรณ์  ศรีชมษร
 
1. นางประภาวรรณ  สุขทองสา
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงบัวหลวง  เบาะแฉะ
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 83 ทอง 61 โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา 1. เด็กหญิงรังสิมา   ลายหมื่นไว
 
1. นางสาวรัชนี  ศรีอิ่นแก้ว
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 89 ทอง 49 โรงเรียนภูเรือวิทยา 1. นางสาวสุรัตน์ดา  ขาวสร้อย
 
1. นายฐิตินันท์  อุ้ยปะโค
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 93.2 ทอง 19 โรงเรียนภูเรือวิทยา 1. เด็กหญิงกฤติมา   พิมสาลี
2. เด็กชายนิธิกร  คำบุยา
 
1. นางประภาวรรณ  สุขทองสา
2. นางวิรตา  ไชยหาญ
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 94 ทอง 14 โรงเรียนนาแห้ววิทยา 1. นายจักรพงษ์  ประเสริฐสาร
2. นางสาวศศิธร  ฤทธิศักดิ์
 
1. นางสาวสุมาลี  กันธุ
2. นางสาวเอราวัณ  วงค์จันทร์
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 86.75 ทอง 38 โรงเรียนภูเรือวิทยา 1. เด็กหญิงกรกนก  สอนบัว
2. นางสาวกรวรรณ  เนธิบุตร
3. นางสาวจิรติกานต์  ชัยวิรัมย์
4. เด็กหญิงชริญญา  พรหมโสภา
5. นางสาวปัทมพร  เพียชิน
6. เด็กหญิงพรปวีณ์  พิมพ์สารี
7. นางสาวพัชรินทร์  กออำไพ
8. เด็กหญิงภคนันท์  ศรีบุรินทร์
9. เด็กหญิงวรัญญา  การด
10. เด็กหญิงอริสา  สีทาสังข์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงบัวหลวง  เบาะแฉะ
2. นางประภาวรรณ  สุขทองสา
 
54 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 60 ทองแดง 39 โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา 1. เด็กหญิงปรางทิพย์    เขื่อนสุวรรณ
2. เด็กหญิงพิกุล   อุ่นแก้ว
 
1. นายเอกลักษณ์  ราชพรหมมา
2. นายจิรายุ  บุษบก
 
55 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 67 ทองแดง 30 โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา 1. นางสาวพรรธษา    สิงห์สถิตย์
2. นางสาวสกุลกาญจน์   วลัยศรี
 
1. นายเอกลักษณ์  ราชพรหมมา
2. นายวีรชาติ  สมอุปฮาด
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 76 เงิน 42 โรงเรียนภูเรือวิทยา 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  แถวอุทุม
 
1. นางสาวอุบล  จันทะสี
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 81 ทอง 56 โรงเรียนภูเรือวิทยา 1. นางสาวณัฐธิดา  มีเพชร
 
1. นางสาวอุบล  จันทะสี
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 70 เงิน 49 โรงเรียนภูเรือวิทยา 1. เด็กหญิงศิรดา  ทองปั้น
 
1. นางสาวอุบล  จันทะสี
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 66 ทองแดง 59 โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา 1. นางสาวสุภลักษณ์  พรมดี
 
1. นางเสาวรี  เที่ยงตรง
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 77 เงิน 50 โรงเรียนภูเรือวิทยา 1. เด็กหญิงศุภลักษณ์  โกษาจันทร์
 
1. นางสาวอุบล  จันทะสี
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 78 เงิน 50 โรงเรียนภูเรือวิทยา 1. นายปิยะ  ศรีบุรินทร์
 
1. นางสาวอุบล  จันทะสี
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 50 โรงเรียนภูเรือวิทยา 1. เด็กหญิงชนิการต์  พรมดี
 
1. นางสาวอุบล  จันทะสี
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 87 ทอง 25 โรงเรียนภูเรือวิทยา 1. นางสาวธิดารัตน์  จันทร์สง่า
 
1. นางสาวอุบล  จันทะสี
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 80 ทอง 48 โรงเรียนวังโพนงามวิทยา 1. เด็กหญิงภัทริยา  ทองแบบ
2. เด็กหญิงรัชริกา  สิงห์ทองลา
 
1. นางสาวกุลวดี  โปรณะ
2. นางสิริมา  มหาฤทธิ์
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 79 เงิน 29 โรงเรียนนาแห้ววิทยา 1. เด็กหญิงอรปรียา  ยศคำแหง
 
1. นายวรวิทย์  เมืองก้อน
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 94 ทอง 13 โรงเรียนภูเรือวิทยา 1. นายสุภัชชัย  ศรีบุรินทร์
 
1. นางสาวอุบล  จันทะสี
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 93.5 ทอง 10 โรงเรียนนาแห้ววิทยา 1. นางสาวทิพธัญญา   อินทัง
2. นางสาวธันยพร  สิงห์รักษ์
3. นางสาวพิยดา   สิงห์รักษ์
 
1. นายวรวิทย์  เมืองก้อน
2. นายเอราวัณ  วงค์จันทร์
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 81 ทอง 21 โรงเรียนภูเรือวิทยา 1. นางสาวนฤมล  วังคีรี
 
1. นายมานะศักดิ์  บุญเฮ้า
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 60 ทองแดง 27 โรงเรียนภูเรือวิทยา 1. นางสาวอารียา  ขะพินิจ
 
1. นายมานะศักดิ์  บุญเฮ้า
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 62 ทองแดง 23 โรงเรียนภูเรือวิทยา 1. เด็กหญิงชลธิชา  พรหมรักษา
 
1. นายมานะศักดิ์  บุญเฮ้า
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 42 เข้าร่วม 29 โรงเรียนภูเรือวิทยา 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  วังคีรี
 
1. นายมานะศักดิ์  บุญเฮ้า
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 24 โรงเรียนภูเรือวิทยา 1. เด็กหญิงมณีรัตน์  แก้วแจ่ม
 
1. นายมานะศักดิ์  บุญเฮ้า
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 67 ทองแดง 27 โรงเรียนภูเรือวิทยา 1. นางสาวหทัยรัตน์  พรหมดี
 
1. นายมานะศักดิ์  บุญเฮ้า
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 60 ทองแดง 28 โรงเรียนภูเรือวิทยา 1. นางสาวกัญญารัตน์  วิจิตรปัญญา
 
1. นายมานะศักดิ์  บุญเฮ้า
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 60 ทองแดง 27 โรงเรียนภูเรือวิทยา 1. เด็กหญิงจุฑาเสาวภาคย์  กาปั่น
2. เด็กชายธันวา  ศรีบุรินทร์
3. นายภูธเนศ  เนตรผง
4. เด็กหญิงรัญชิดา  ศรีบุรินทร์
5. เด็กหญิงวราภรณ์  ภูสถาน
6. นางสาววัชราภรณ์  หุมอาจ
7. เด็กชายศิริพงษ์  บรรจงสุวิวัฒน์
8. เด็กหญิงสุธินันท์  กันแสน
 
1. นายมานะศักดิ์  บุญเฮ้า
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 73.8 เงิน 56 โรงเรียนวังโพนงามวิทยา 1. เด็กชายณัฐนนท์  ชมพู
2. เด็กหญิงภัคจิรา  พุทธระสุ
3. เด็กชายวาคิม  โคตรมหา
4. เด็กชายวีรภัทร  โสดา
5. เด็กหญิงสิริปรียา  เรืองใสส่อง
6. เด็กชายสิริวัฒน์  ศรีบุรินทร์
 
1. นายวุฒิชัย  พาแก่ดำ
2. นางสิริมา  มหาฤทธิ์
3. นายปิยะราช  ขวัญคุ้ม
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 78.66 เงิน 40 โรงเรียนภูเรือวิทยา 1. นางสาวกมลชนก  ศรีบุรินทร์
2. นางสาวญาดา  เตชาชินรักษ์
3. นายธนากรณ์  พรหมรักษา
4. นางสาวนฤมล  เคนโพธิ์
5. นายภราดร  คุณนา
6. นายวรวิทย์  กันยาประสิทธิ์
 
1. นางสาวเขมวิกา  สุนะไตร
2. นายจิรพงษ์  สวัสดิ์ภูมิ
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 82.5 ทอง 57 โรงเรียนวังโพนงามวิทยา 1. เด็กชายไชยวัฒน์  บุญมา
 
1. นายวุฒิชัย  พาแก่ดำ
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 78.67 เงิน 53 โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยา 1. นายภาดล  นันทกร
 
1. นางพรสุข  เนียมอินทร์
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83.66 ทอง 32 โรงเรียนนาแห้ววิทยา 1. เด็กหญิงมนัสวีร์  ดวงอุปะ
 
1. นายจักรภพ  สังคีตศิลป์
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา 1. นางสาวสิริยากรณ์   ดวงแพง
 
1. นายสุเมธ  แก้วแย้ม
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 85.33 ทอง 22 โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยา 1. นายทิชานนท์  บุญอภัย
 
1. นางสาวศิริสุดา  คณะศิริวงษ์
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 62 ทองแดง 56 โรงเรียนนาแห้ววิทยา 1. เด็กหญิงชิดชนก  เนตรอนงค์
 
1. นายจักรภพ  สังคีตศิลป์
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 76.33 เงิน 36 โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยา 1. นางสาวอารยา  ศรีสันงาม
 
1. นางพรสุข  เนียมอินทร์
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 87.5 ทอง 37 โรงเรียนวังโพนงามวิทยา 1. เด็กชายพานุพงษ์  พิมพ์สารี
 
1. นายธนะพัฒน์  ทองภูบาล
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81.5 ทอง 45 โรงเรียนนาแห้ววิทยา 1. เด็กหญิงชิดชนก  เนตรอนงค์
 
1. นายจักรภพ  สังคีตศิลป์
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 81.33 ทอง 52 โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา 1. นางสาวกันญารัตน์  คงคา
 
1. นายสุเมธ  แก้วแย้ม
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 77 เงิน 55 โรงเรียนภูเรือวิทยา 1. นายธนากรณ์  พรหมรักษา
 
1. นางสาวเขมวิกา  สุนะไตร
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง 23 โรงเรียนนาแห้ววิทยา 1. เด็กหญิงมนัสวีร์  ดวงอุปะ
 
1. นายจักรภพ  สังคีตศิลป์
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86.3 ทอง 23 โรงเรียนนาแห้ววิทยา 1. นางสาวทิพรดา  น้ำกระจาย
 
1. นายจักรภพ  สังคีตศิลป์
 
91 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 83.2 ทอง 11 โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา 1. นางสาวจารุวรรณ  บุญธรรม
2. เด็กหญิงจินตนา  สมศักดิ์
3. นายธนภัทร  นมัสการ
4. นายธิฌากรณ์  แก่นจันทร์
5. เด็กหญิงมณฑาทิพย์  คำยี่
6. เด็กชายวชิรวิทย์  บุญชัย
7. นางสาววันวิสา  อุทัย
8. นางสาวศรลดา  ไชยโยทา
9. เด็กชายสรยุทธ  ทองเผือก
10. เด็กชายสิทธิพงษ์  สารมะโน
 
1. นายพีระพงษ์  กองสิงห์
2. นางเสาวรี  เที่ยงตรง
 
92 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 88.8 ทอง 26 โรงเรียนภูเรือวิทยา 1. นางสาวจิลาพร  ศรีบุรินทร์
2. นายชาญวุฒิ  สุขกาวงค์
3. นางสาวณัฐกมล  ดงเย็น
4. นายธณดล  สิงห์เดชะ
5. นายธนากร  จงใจกลาง
6. นางสาวนลินรัตน์  สุธงษา
7. นางสาววีร์สุดา  ศรีบุญเรือง
8. นายอนุชิต  ร่องจิก
9. นายอภิเชษฐ  เดชเสน
10. นางสาวเมธิกา  จันศรีอ่อน
 
1. นางสาวนวรัตน์  วรรณทองสุก
2. นายชัยฤทธิ์  ไชยจักร
3. นายกฤษณะพงษ์  เพิ่มศรี
 
93 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 56.75 เข้าร่วม 56 โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา 1. เด็กชายธนกฤต   เพ็ญศรี
2. นายธีรภัทร   ทิพโสต
3. นายธีรภัทร  พรมนำ
4. นางสาวนรินธร   บัวชาบาล
5. เด็กหญิงปรัชญา  เชื้อบุญจันทร์
 
1. นางสาวกนกวรรณ  จำปาศักดิ์
2. นางสาวจารุวรรณ  สิงห์สถิตย์
 
94 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 76 เงิน 42 โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา 1. เด็กหญิงภัทรธิดา   ใจเถิ้ม
 
1. นางเดือนเพ็ญ  คุ้มภัย
 
95 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 84 ทอง 23 โรงเรียนวังโพนงามวิทยา 1. นางสาวดัชนียา  รัตนศิริ
 
1. MissCindy  D. Mojares
 
96 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 62.5 ทองแดง 57 โรงเรียนวังโพนงามวิทยา 1. เด็กชายพานุพงษ์  พิมพ์สารี
 
1. นางวิไลวรรณ  สุทธิพรรณกุล
 
97 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 84.8 ทอง 50 โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา 1. นางสาวรวิภา   โสภัณ
 
1. นางสาวสิริลักษณ์  แถวอุทุม
 
98 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 61 ทองแดง 33 โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา 1. เด็กหญิงอันนา   สิงห์สถิต
 
1. นางชิณีนินท์  อินปาน
 
99 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 63 ทองแดง 39 โรงเรียนวังโพนงามวิทยา 1. นางสาวดัชนียา  รัตนศิริ
 
1. นายธนะพัฒน์  ทองภูบาล
 
100 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 78.67 เงิน 50 โรงเรียนภูเรือวิทยา 1. เด็กหญิงขวัญดาว  วังคีรี
2. เด็กชายปริญญ์  ศิขรินทร์วรานนท์
3. เด็กหญิงพรปวีณ์  อามาตย์
4. เด็กหญิงสุธาวรรณ  โสดา
5. เด็กหญิงอรสิริพิมพ์  วิจิตรปัญญา
 
1. นางสาวอรอุมา  ขันทะศรี
2. MissMaricar  S.Aliste
 
101 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 74.37 เงิน 61 โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา 1. นางสาวชลธิชา  มูลชาติ
2. นางสาวนภาวดี  ศรีแสง
3. นางสาวพันพัสสา   ขุนราช
4. นางสาวราชภัฏ   มีศรี
5. นายวัชรากร    แก้วเกษศรี
 
1. MissAnnalyn  Diaz Nacor
2. นางพัชรา  พิทักษฺสฤษดิ์
 
102 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 83.17 ทอง 38 โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา 1. เด็กหญิงนริศรา   อุ่นแก้ว
2. เด็กหญิงสิริรัตน์   มีสุข
 
1. นางสาวธัญญานันต์  ข่มอาวุธ
2. นางสาวปนัสยา  เพ็งแจ่ม
 
103 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 87.5 ทอง 45 โรงเรียนภูเรือวิทยา 1. นางสาวฉัตรชฎา  อาสาวัง
2. นางสาวชนรดา  จันทร์นุ่ม
 
1. นางสาววรรณปวี  มณียศ
2. MissLu  Rong
 
104 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 69.6 ทองแดง 41 โรงเรียนภูเรือวิทยา 1. นางสาวศิริลักษณ์  แสงพรม
2. นางสาวสุขรดา  ศรีบุรินทร์
 
1. นางสาวปิติรัตน์  รอดทอง
2. Miss๋Jia  Shan
 
105 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 81.66 ทอง 48 โรงเรียนภูเรือวิทยา 1. นางสาวกัญญาภัค  สุขศรี
2. นางสาวธีริศรา  หาคูณ
3. นางสาวศสิทรา  ศรีแก้ว
4. นางสาวอรปรียา  วังคำ
5. นางสาวอรพรรณ  กัณหาวรรณ
 
1. นางสาววรรณปวี  มณียศ
2. Miss๋Jia  Shan
 
106 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 80.5 ทอง 44 โรงเรียนภูเรือวิทยา 1. นางสาวรุ้งเพชร  ศรีบุรินทร์
 
1. นางสาวอัจฉราพร  โอชาอัมพวัน
 
107 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 68.85 ทองแดง 58 โรงเรียนวังโพนงามวิทยา 1. เด็กชายสัภยา  แถวอุทุม
 
1. นางวิไลวรรณ  สุทธิพรรณกุล
 
108 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 68.53 ทองแดง 58 โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา 1. นายเจษฎากร   ชินระนาท
 
1. MissKate  Manalo Garcia
 
109 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 87.5 ทอง 24 โรงเรียนวังโพนงามวิทยา 1. นายกฤษฎาพงษ์  พิมพ์เสนา
2. นายนพกร  แก้วเหลี่ยม
3. นายฤทธินนท์์  จันสีดา
4. นายสมยศ  พรหมโสภา
5. นายสิทธิพงษ์  คำแก้ว
6. นายอนุศร  โสประดิษฐ์
 
1. นางนิตยา  ลาภหลาย
2. นางสาวพรรณนิภา  สามศรี
3. นางสาวกนกวรรณ  เตือนประโยชน์
 
110 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 78.8 เงิน 41 โรงเรียนภูเรือวิทยา 1. นางสาวกนกเนตร  ศรีบุรินทร์
2. นางสาวลัคณา  วงค์คำโสม
3. นางสาววรนุช  โสประดิษฐ
 
1. นางพัชรี  อุ้ยเลิศ
2. นางฐิติมา  หล้าหิบ
 
111 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 60 ทองแดง 45 โรงเรียนภูเรือวิทยา 1. นางสาวพรรณนิภา  คำมานิตย์
2. นางสาวศศิประภา  เนธิบุตร
3. นางสาวเกสรา  ศรีบุรินทร์
 
1. นางพัชรี  อุ้ยเลิศ
2. นางฐิติมา  หล้าหิบ
 
112 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 86 ทอง 23 โรงเรียนภูเรือวิทยา 1. เด็กหญิงพรชนิตว์ตา  บาระมี
2. เด็กชายศุภวิชญ์  แต่งเอี่ยม
 
1. นางดาวใจ  ทำทิพย์
2. นางสาวสุดารัตน์  มีมูล
 
113 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 86 ทอง 5 โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยา 1. เด็กหญิงวิชาดา  แก่นคุณขำ
2. เด็กชายอนุสรณ์  โสดวิลัย
 
1. นายสิริพงษ์  ลือหาร
2. นายทัตพงศ์  พานทองคำ
 
114 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 51 โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา 1. เด็กชายนิติพงษ์   จันทศร
2. เด็กชายสุธาศิน   พรหมดี
 
1. นายธงชัย  รักษามั่น
2. นางนิศรา  รักษามั่น
 
115 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 82 ทอง 18 โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา 1. นางสาวณัฐณิชา   ตาชูชาติ
2. นายณัฐปกรณ์   จันโทมา
 
1. นายธงชัย  รักษามั่น
2. นางนิศรา  รักษามั่น
 
116 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 70 เงิน 39 โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา 1. เด็กชายฐปนรรฆ์  พรหมรักษา
2. เด็กชายปารมี   พอสม
 
1. นายธงชัย  รักษามั่น
2. นางสาวพนมพร  แสงขาว
 
117 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 68 ทองแดง 41 โรงเรียนภูเรือวิทยา 1. นายพีรพัฒน์  เชื้อบุญมี
2. นายสุรัตน์  บุราณ
 
1. นายวีรวัฒน์  บุตรดา
2. นายสรณ์สิริ  ศรีชาทุม
 
118 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา 1. นางสาวกิตติภรณ์   สุวรรณโชติ
2. นางสาวพละพร   แสงรัตน์
 
1. นายธงชัย  รักษามั่น
2. นางนิศรา  รักษามั่น
 
119 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา 1. เด็กหญิงณิชานันท์   จันทะแก้ว
2. เด็กหญิงเปมิกา   พรหมจักร
 
1. นายธงชัย  รักษามั่น
2. นางนิศรา  รักษามั่น
 
120 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 93.4 ทอง 5 โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา 1. นางสาวณัฏฐณิชา    โปรณะ
2. นางสาวณัฐวรา   โคพานิชย์
 
1. นายธงชัย  รักษามั่น
2. นางนิศรา  รักษามั่น
 
121 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 67 ทองแดง 49 โรงเรียนนาแห้ววิทยา 1. นางสาววิมลมณี  กุลศิริ
2. นางสาวอภิญญา  สิงห์รักษ์
 
1. นายปิยะวัฒน์  แสนบริสุทธิ์
2. นางพัฒน์นรี  แสนบริสุทธิ์
 
122 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 20 เข้าร่วม 29 โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา 1. นางสาวกมลนัทธ์   วังคำ
2. นางสาวณัฐฌา   สารมะโน
 
1. นายธงชัย  รักษามั่น
2. นางสาวเด่นนภา  ยอยบุปผา
 
123 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 76.6 เงิน 23 โรงเรียนภูเรือวิทยา 1. เด็กหญิงปณิดา  อินทรคุปต์
2. เด็กหญิงปภาวรินท์  วังคีรี
3. เด็กหญิงศิรประภา  โกศรีวงศ์
 
1. นายวีรวัฒน์  บุตรดา
2. นางสาวสุดารัตน์  มีมูล
 
124 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 72.8 เงิน 40 โรงเรียนนาแห้ววิทยา 1. นางสาวนุชจิพร  จันทะคุณ
2. นางสาวสุวนันท์  สิงห์รักษ์
3. นางสาวอัญชิสา  ถิ่นที่
 
1. นายปิยะวัฒน์  แสนบริสุทธิ์
2. นางพัฒน์นรี  แสนบริสุทธิ์
 
125 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 75 เงิน 51 โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา 1. นายธนกร   วลีเจริญพงษ์
2. นางสาวสุธีมนต์   วงษ์จันทร์
 
1. นายธงชัย  รักษามั่น
2. นางนิศรา  รักษามั่น
 
126 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 60 ทองแดง 26 โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา 1. เด็กชายกิตติพัฒน์   สังปัสสา
2. เด็กชายนฤภัททร์    พระสุวรรณ
3. เด็กชายปิยะชัย  แสนศักดิ์
 
1. นายวรณัฐ  นามปัญญา
2. นายพงศ์พิช  คูสูงเนิน
 
127 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 73 เงิน 22 โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา 1. นายกิตติธร  บุญอาจ
2. นายภูมิชัย  ยศปัญญา
3. นายศักดิ์ณรงค์  เขื่อนสุวรรณ
 
1. นายวรณัฐ  นามปัญญา
2. นายพงศ์พิช  คูสูงเนิน
 
128 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 86 ทอง 18 โรงเรียนภูเรือวิทยา 1. เด็กชายวิศรุต  วงศ์ศุภลักษณ์
2. เด็กชายศราวุธ  สิงห์เดชะ
3. เด็กชายอนันท์  บุญเนตร
 
1. นายสมบูรณ์   คนยั้ง
2. นายสุปัญญา  แก้ววงษา
 
129 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 84 ทอง 16 โรงเรียนนาแห้ววิทยา 1. นายณัฐกานต์  ฤกษ์งาม
2. นายณัฐพงศ์  เนาวราช
3. นายปัณณวัฒน์  พันธุ์ไพโรจน์
 
1. นายปริญญา  วงษ์นอก
2. นางสาวจารุวรรณ  จำปารัตน์
 
130 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 71 เงิน 50 โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยา 1. เด็กหญิงชัญญานุช  จันทร์ภิรมย์
2. นางสาวพิมพ์ลภัส  เนตรแสงศรี
3. นางสาวอมรา  เนตรแสงศรี
 
1. นายคเชนทร์  นาคสุวรรณ
2. นายเพชรสยาม  แพงจันทร์
 
131 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 86.5 ทอง 16 โรงเรียนนาแห้ววิทยา 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  จันทะคุณ
2. เด็กหญิงธัญญารัตน์  จันทะคุณ
3. เด็กหญิงธัญวรัตน์  พุทธรักษ์
4. เด็กหญิงธีราพร  โคตมหา
5. เด็กหญิงปฐมาภรณ์  ทรงพุฒิ
6. เด็กหญิงสิรินยา  จันทะคุณ
 
1. นางขวัญหทัย  อินมา
2. นางธัญญารัตน์  อุ่นแก้ว
3. นางทิพสุคนธ์  มอญขันธ์
 
132 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 85 ทอง 12 โรงเรียนนาแห้ววิทยา 1. นางสาวธนธรณ์  จันทะคุณ
2. นางสาวประภัสสร  จันอุตสาห์
3. นางสาวรัถยา   อิ่มถาวร
4. นางสาววรากร  ศรีคำ
5. นายอติชาด  แสงรัตน์
6. นางสาวเจนจิรา  จันอุตสาห์
 
1. นางขวัญหทัย  อินมา
2. นางสาวสุมาลี  กันธุ
3. นางสุพัตรา  มนตรีศรี
 
133 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 75 เงิน 39 โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  สิงห์สถิตย์
2. เด็กชายชานนท์   จุลวิถี
3. เด็กหญิงอริญญา   อุ่นแก้ว
 
1. นายอภิรัตน์  พรหมรักษา
2. นายจักรชัย  แก้วพิภพ
 
134 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 89.8 ทอง 13 โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา 1. นางสาวจิราภรณ์    โม้หิน
2. นายชวกร   ทรงพุฒิ
3. นางสาวธัญญารัตน์   โม้หิน
 
1. นายอภิรัตน์  พรหมรักษา
2. นายจักรชัย  แก้วพิภพ
 
135 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 85 ทอง 31 โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยา 1. เด็กชายฐิติกร  แถวอุทุม
2. เด็กชายพีรพัฒน์  เนตรแสงศรี
3. นายวาคิม  เนตรแสงศรี
 
1. นายนรเศรษฐ์  แสนประสิทธิ์
2. นายเพชรสยาม  แพงจันทร์
 
136 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 78 เงิน 17 โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยา 1. นายคณิตศร  วันทองสุข
2. นายฐิตินันท์  วันทองสุข
3. นายวิชชากร  สารมะโน
 
1. นายนรเศรษฐ์  แสนประสิทธิ์
2. นายเพชรสยาม  แพงจันทร์
 
137 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 82 ทอง 35 โรงเรียนนาแห้ววิทยา 1. นางสาวมัณฑนา  จันทะคุณ
2. นางสาวสุทธิดา  บาริศรี
3. นางสาวอรไพลิน  สิงห์รักษ์
 
1. นางขวัญหทัย  อินมา
2. นางสาวภัทรวดี  มีคำ
 
138 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 89 ทอง 46 โรงเรียนภูเรือวิทยา 1. เด็กหญิงจตุรพร  อาจแก้ว
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  ศรีชมษร
3. เด็กหญิงอรปรีญา  ศรีบุรินทร์
 
1. นางกุสุมา  เสนานุช
2. นางสาวสันทนี  จอดนอก
 
139 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 86.8 ทอง 49 โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยา 1. นายชาญชล  เนตรแสงศรี
2. นายตรีเนตร  ละลึกถึง
3. นายสุรพัฒน์  จุลวิถี
 
1. นายเพชรสยาม  แพงจันทร์
2. นายนรเศรษฐ์  แสนประสิทธิ์
 
140 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 80 ทอง 51 โรงเรียนภูเรือวิทยา 1. เด็กชายสถาภูมิ  ศรีบุรินทร์
2. เด็กหญิงสุภัสสร  ยาระงับ
3. เด็กหญิงอรปรียา  สิงห์คำป้อง
 
1. นางกุสุมา  เสนานุช
2. นายฐิตินันท์  อุ้ยปะโค
 
141 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 73 เงิน 51 โรงเรียนภูเรือวิทยา 1. นางสาวกัลยรัตน์  สีหะสุทธ์
2. นางสาวชนินาถ  ซาเสน
3. นางสาวสุพรรณี  พรมมี
 
1. นางสาวสันทนี  จอดนอก
2. นางกุสุมา  เสนานุช
 
142 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 80 ทอง 53 โรงเรียนภูเรือวิทยา 1. เด็กหญิงกัณฐิกา  นนทะภา
2. เด็กชายฐิติวัฒน์  สีทาสังข์
3. เด็กชายพัชรพล  มณีศรี
 
1. นางกุสุมา  เสนานุช
2. นางสุภาภรณ์  กล้าหาญ
 
143 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 74 เงิน 37 โรงเรียนวังโพนงามวิทยา 1. เด็กหญิงพรพิมล  สุคงเจริญ
 
1. นางสาวสุพิศ  ทองมา
 
144 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 73 เงิน 25 โรงเรียนนาแห้ววิทยา 1. เด็กหญิงพิมพ์พา  ชานุวัตน์
2. เด็กหญิงพิมลรัตน์  สีหะวงค์
3. เด็กหญิงสุกัญญา  บุญแต่ง
 
1. นางอัมพร  สีหะวงษ์
2. นางสาวจารุวรรณ  คำกรฤาชา
 
145 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 76 เงิน 6 โรงเรียนภูเรือวิทยา 1. นายบุริศร์  เอี่ยมชัย
 
1. นายพงศธร  แสงอาวุธ
 
146 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 38 โรงเรียนวังโพนงามวิทยา 1. เด็กหญิงสุธาศิณี  วงลุนลา
 
1. นางสาวสุพิศ  ทองมา
 
147 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 68 ทองแดง 40 โรงเรียนภูเรือวิทยา 1. นายจิรกิตติ์  วรรณชัย
2. เด็กชายณัฐพงศ์  สุทาผา
 
1. นายพงศธร  แสงอาวุธ
 
148 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.4-ม.6 87.91 ทอง 31 โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา 1. นายพชรพล  เหมือนอินทร์
 
1. นายพีระพงษ์  กองสิงห์
 
149 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.4-ม.6 83.7 ทอง 30 โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา 1. นายพุฒิพงษ์  หอมวุฒิวงศ์
 
1. นายพีระพงษ์  กองสิงห์