สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) [กลุ่ม สพม.เลย 2]

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ
จังหวัดบุรีรัมย์
ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 79 เงิน 21 โรงเรียนเหมืองแบ่งวิทยาคม 1. เด็กหญิงเกวิกา  อินทะนาม
 
1. นางสาวอมรรัตน์  สุวรรณศรี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 92 ทอง 6 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 1. นางสาวสุดารัตน์  ปานพูล
 
1. นางวิไลลักษณ์  เมฆทวี
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 50 โรงเรียนหนองหินวิทยาคม 1. เด็กชายเจษฎากร  พิมใจ
 
1. นางสาวสุวีรยา  โสศรี
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 42.7 เข้าร่วม 49 โรงเรียนภูหลวงวิทยา 1. นางสาววริศรา  กาวินคำ
 
1. นางสุณีย์  ธรรมกุล
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 15 เข้าร่วม 45 โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม 1. เด็กหญิงศศิวัชญา  อินทรพานิชย์
 
1. นางสาววิไลวรรณ  ไปนา
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 40 เข้าร่วม 19 โรงเรียนภูหลวงวิทยา 1. นางสาวจันทราทิพย์  ดัชถุยาวัตร
 
1. นางสุณีย์  ธรรมกุล
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 80 ทอง 24 โรงเรียนหนองหินวิทยาคม 1. เด็กหญิงชนกนันท์  กอบกระโทก
 
1. นางอรทัย  พูนสวัสดิ์
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 78.8 เงิน 31 โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ 1. นางสาววิิภาวรรณ  นาพัง
 
1. นางสาวศิราณี  ปราบหลอด
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 69.4 ทองแดง 52 โรงเรียนหนองหินวิทยาคม 1. เด็กหญิงอารียา  เพ็ชรล้ำ
 
1. นางสายยนต์  คำมงคุณ
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 83.7 ทอง 25 โรงเรียนหนองหินวิทยาคม 1. นายภูวนาท  คำสุข
 
1. นางสายยนต์  คำมงคุณ
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 75 เงิน 22 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 1. เด็กหญิงคุณัญญา  หินศิลา
2. เด็กหญิงฐิติชญา  บุตะเขียว
 
1. นางสาวนิศาชล  แพงตาแก้ว
2. นางวาสนา  ทองพูล
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ม.4-ม.6 58.6 เข้าร่วม 35 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 1. นางสาววาสินี  สุพรรณพุทธา
2. นางสาวเมวดี  พอกกา
 
1. นายนพรินทร์  สุบินรัตน์
2. นายวิชาญ  ศรีจันทร์
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 78.99 เงิน 40 โรงเรียนเอราวัณวิทยาคม 1. เด็กหญิงจิราพร  ศรีสะอาด
2. เด็กหญิงอุมากร  ประมังคะตา
 
1. นายองอาจ  แก้วอ้น
2. นางสาวมาริสา  บาลนาคม
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 74.86 เงิน 47 โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ 1. นางสาวสุกัญญา  พยัคชาติ
 
1. นางสาวสิรินญาพร  การเกษม
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 26 เข้าร่วม 36 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 1. เด็กชายนิพัทธ์  ชาภักดี
 
1. นายมนต์ชัย  เกษทองมา
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 28 เข้าร่วม 25 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 1. นายนวพล  บุญเสริม
 
1. นางยุวเรศ  พิลาแดง
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 66.8 ทองแดง 20 โรงเรียนหนองหินวิทยาคม 1. เด็กหญิงนิศารัตน์  ไชยสิน
2. เด็กหญิงลักษิกา  ทองรอด
3. เด็กหญิงสาริน  ไมตรีนุกุล
 
1. นายกุลเชษฐ  ศรีพล
2. นางสาวปาลิดา  บุญชูธัญนพ
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 71 เงิน 33 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 1. นางสาวพิมพ์รัตน์  ศรีสวัสดิ์
2. นางสาวภาณุมาศ  แสงปาก
3. นางสาววัลย์ลดา  เทสี
 
1. นางยุวเรศ  พิลาแดง
2. นางสาวธิวาภรณ์  เชื้อกษัตริย์
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 50 โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ 1. เด็กชายชิษณุพงศ์  บุญไตร
2. เด็กหญิงวนิดา  กองศรีเศษ
3. เด็กหญิงอัฐภิญญา  สีดา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีภูวัฒน์   สมกำพี้
2. นางสาวนภสร  พลายวิเคราะห์
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 63 ทองแดง 54 โรงเรียนเอราวัณวิทยาคม 1. นางสาววรรณศิลป์  ราชแสงทอง
2. นางสาวอารียา  บัวงาม
3. นางสาวเกศรินทร์  บรรเทา
 
1. นางวรรณธนารัฏ  ขุ่มด้วง
2. นางสาวปักษา  พิมคีรี
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 78 เงิน 22 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 1. เด็กชายธนาคาร  คุ้มสวน
2. เด็กชายวังไพร  จุลเพชร
 
1. นายวีระยุทธ  อ่อนจันทร์
2. นายณรงศักดิ์  สอนสุภาพ
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 77 เงิน 20 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 1. นายกฤษฎาพร  ศรีพรรณ์
2. นายรัฐพล  โสมาศรี
 
1. นายสุรชัย  สุชาดา
2. นางยุพา  ลิภา
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 86 ทอง 10 โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม 1. เด็กหญิงชนันรัตน์  พนาเกษมรัตน์
 
1. นางสาวสิริยา  ลาสุธรรม
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 88 ทอง 15 โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม 1. นายชลสิทธิ์  โหลทอง
 
1. นางสาวสิริยา  ลาสุธรรม
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 70.85 เงิน 55 โรงเรียนเอราวัณวิทยาคม 1. เด็กหญิงนารีรัตน์  อินทนาม
2. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  สมรัก
 
1. นางสาวปักษา  พิมคีรี
2. นางสุดใจ  แก้วอ้น
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 71.53 เงิน 54 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 1. นายอมตะ  ประเสริฐ
 
1. นางสาวเกษราภรณ์  เหตุเกษ
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 75 เงิน 31 โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม 1. เด็กหญิงดวงฤทัย  สง่าแรง
 
1. นางปนัดดา  จะโนรัตน์
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 77 เงิน 33 โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม 1. นางสาวตติยาพร  แสงคา
 
1. นางปนัดดา  จะโนรัตน์
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 38 เข้าร่วม 46 โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์    มูลสุวรรณ
 
1. นายพิทักษ์พงษ์  บัวเขียว
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 20 เข้าร่วม 52 โรงเรียนหนองหินวิทยาคม 1. เด็กหญิงธีริศรา  ฤาชา
2. เด็กหญิงภัทรสุดา  ภาไสย์
3. เด็กหญิงเกศรา  นามวงศ์
 
1. นายบรรพต  ตะไก่แก้ว
2. นางกฤติยา  ตะไก่แก้ว
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 8.75 เข้าร่วม 48 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 1. นางสาวณัฐชานันตษ์  แกะริมาฐิพัฒน์
2. นางสาวลัดดา   สุทธิสอน
3. นายสุทัศน์  บุญประคม
 
1. นางพัชรี  ภูวิเศษ
2. นางวรากร  ศรีดัน
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 75.4 เงิน 44 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 1. เด็กหญิงปราชญ์พิตรา   จักรดุลย์วิภพ
2. เด็กหญิงรวินท์นิภา  วิเศษยา
3. เด็กชายอัษฎายุทธ  ปัดศรี
 
1. นางวรรณิศา   อารยภัทรวงศ์
2. นางนิศาชล  อุทัยนิตย์
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 64 ทองแดง 41 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 1. นายธนโชติ  บุญสวน
2. นายพงษ์ธนภัทร  ถิ่นคำแบ่ง
 
1. นางชุติกาญจน์  ศักดิ์สิงห์
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 69 ทองแดง 54 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 1. นายนนท์ปวิธ  บัวผุย
2. นายภูริภัทร  คำไล้
3. นายสิทธิชัย  แก้ววงศ์
 
1. นางพัชรี  ฤทธิ์โพธื์
2. นายวีรเทพ  กองมณี
 
35 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 72 เงิน 50 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 1. นายยุทธศักดิ์  จันมณี
2. นายวชิรวุธ  ศรีหาบุญมา
3. นางสาวโสภาวดี  ทีแสงแดง
 
1. นางธัญวลัย  สุนันฐ์อาธร
2. นายวรวุฒิ  โง๊ะบุดดา
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 74.5 เงิน 58 โรงเรียนเหมืองแบ่งวิทยาคม 1. เด็กชายสัญญาณ  ชาญสูงเนิน
2. เด็กหญิงสิริยากร  กล่อมสังข์
3. เด็กหญิงอาทิตยา  โตภูเขียว
 
1. นางจัดติพร  รัตนมาลี
2. นางสาวอิศราภรณ์  สุวรรณพัฒน์
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 65.3 ทองแดง 60 โรงเรียนเหมืองแบ่งวิทยาคม 1. นางสาวจุฑารัตน์  สุขเสน
2. นางสาวมณฑิชา  แพงสี
3. นางสาววนัสนันท์  อินทะพุฒ
 
1. นางจัดติพร  รัตนมาลี
2. นางสาวอิศราภรณ์  สุวรรณพัฒน์
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 54 โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ 1. เด็กชายมติชน  หมีกุละ
2. นางสาวอรพรรณ์  ครรณทจันทร์
 
1. นายอดุลย์  หมีกุละ
2. นายธีรยุทธ  มุงคุณ
 
39 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 74.8 เงิน 45 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 1. นางสาวธัญชนก  พลซา
2. นางสาวอรปรียา  ดาวท่าน
 
1. นางธัญวลัย  สุนันฐ์อาธร
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 79.48 เงิน 18 โรงเรียนหนองหินวิทยาคม 1. เด็กชายพีรัชชัย  รักตะรัตนา
2. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  มูลทอง
 
1. นายชาญชัย  บุษบา
2. นายธงศักดิ์  มาศรี
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 70.83 เงิน 35 โรงเรียนหนองหินวิทยาคม 1. เด็กชายชัยวัฒน์  ขวัญจ่า
2. เด็กชายสาคร  ทองศรี
 
1. นายชาญชัย  บุษบา
2. นายธงศักดิ์  มาศรี
 
42 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม 1. นายชาญชัย  ชาลีเครือ
2. นายสุรเสกข์  แย้มพุง
3. นายเขษมศักดิ์  ไพคำนาม
 
1. นายบุญหลาย  รอนศึก
2. นางนงค์เยาว์  รอนศึก
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 88 ทอง 50 โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม 1. เด็กหญิงกันยารัตน์  แซ่โค้ว
2. เด็กหญิงกิ่งทอง  เพียรไธสง
3. เด็กหญิงณัฐธิดาพร  ครุฑวิเศษ
4. เด็กหญิงวันทนีย์  สมศิริ
5. เด็กหญิงเพ็ญนภา  เทศสิงห์
 
1. นางไพรัช   ขอสูงเนิน
2. นางสาวลักษิกา  ศรีไม้
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 83 ทอง 52 โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม 1. นางสาวกนกวรรณ  บัวระภา
2. นางสาวชุติมา  บุญเพ็ง
3. นางสาววรรณภา  ทองอ้ม
4. นางสาววาสนา  รักษาวงษ์
5. นางสาวสุภาภรณ์  เศษวิสัย
 
1. นางสาวเพชรรัตน์  คำสมจิตร
2. นางสุบิน  ประชุมวรรณ
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 82 ทอง 43 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 1. เด็กชายกรรตยศ  อาจแก้ว
2. เด็กหญิงจุฬารัตน์  พึ่งสุข
3. เด็กชายพันธกานต์  มูลตรี
4. เด็กหญิงวรรณวิษา  ศรีเมือง
5. เด็กหญิงหยกผกา  บุญไชย์
 
1. นายชัชชนะชัย  ภูมิพิชิตชัย
2. นายอรุณ  พลเสนา
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 84 ทอง 61 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 1. นางสาวกัญญารัตน์  ดอกพุทธา
2. นายนพรัตน์  โทมนัส
3. นายนัฐวัฒน์  นามกันยา
4. นางสาวศิริลักษณ์  ศรีจันทา
5. นางสาวอทิตยา  แสนสุด
 
1. นางสาววิราย  แซ่หว้า
2. นางสาวเจนจิรา  โคกพุ่ม
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 64 ทองแดง 46 โรงเรียนหนองหินวิทยาคม 1. เด็กชายคัมภีร์  ชำกุล
2. เด็กชายธนากร  ปองดี
3. เด็กชายธีรธาดา  สุขบัว
4. เด็กชายพุฒิพงศ์  ศรีหนารถ
5. เด็กชายศิรวัฒน์  บุญรักษา
 
1. นางสาวรัชนีกรณ์  ธนันท์ไชยสิน
2. นางสาวชนัดดา  ประกิ่ง
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 86 ทอง 22 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 1. นางสาวขจีบริมาส  ศศิสุวรรณพงศ์
2. นางสาวฐิตาภา  สิงห์มณี
3. นางสาววรนุช  จำมะอุ
4. นางสาวสุวิภา  ดอกจันทร์
5. นายเลอศักดิ์  ปิตตุลา
 
1. นายกิตติพงศ์   ประทุมทอง
2. นางสาววิรากร  เจริญเชื้อ
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 80.25 ทอง 39 โรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยา 1. นางสาวกานต์กนียา  สีดำ
2. นายกิตติศักดิ์  เขียวไกร
3. นางสาวจินตนา  จริงสันเทียะ
4. นางสาวจิราพรรณ  จันทะคูณ
5. นายจีระศักดิ์  บัวพา
6. นางสาวจุฑามาศ  พูลทรัพย์
7. นายณัฐพล  เพ็ชรรัตน์
8. เด็กชายธนภัทร  ปิ่นคำ
9. นางสาวนฤมล  วันดี
10. นางสาวน้ำฝน  บุตรชานนท์
11. นางสาวพิยะดา  สมภาร
12. นายวิวัฒน์  สีใส
13. นายวุฒิชัย  หมู่สูงเนิน
14. เด็กหญิงศิรินธรณ์  คำอ่าง
15. นายสมชาย  ทองดี
16. นางสาวสุดารัตน์  ศรีอุดม
17. นางสาวสุธิชา  ทับทิมใสย์
18. นายสุรสิทธิ์  ดดช่างพะเนาว์
19. นางสาวอภิญญา  นิพวงลา
20. นางสาวอริษา  อ้วนมะโฮง
 
1. นางรัชนี  กล้าหาญ
2. นางสาวกัญญารัตน์  เชื้อวังคำ
3. นางสาวธารา  สุธรรมมา
4. นายชายอมร  สุรสรณ์
5. นางสาววิยาพร  อินทะสุระ
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 84 ทอง 59 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 1. เด็กหญิงสุนิตตา  จันทิมา
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  หาจักร
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 88 ทอง 58 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 1. นางสาวปิยะวดี  ชาวหนอง
 
1. นางสาวเพ็ญพักตร  แก่นจันทร์
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 93.2 ทอง 19 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 1. เด็กหญิงพิชญ์ชริยา  วิศิษฏ์กิจการ
2. เด็กชายภานุ  ยุติธรรม
 
1. นางณัฏฐ์เณรี  สุรดีวิราพันธ์
2. นางกัญญา  คำไล้
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 95 ทอง 7 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 1. นางสาวศุภธิดา  พรมลุน
2. นายศุภเกียรติ  ธัญญะประกอบ
 
1. นางมัลลิกา  แก้วกุลบุตร
2. นางวาสนา  กำกูด
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 87 ทอง 32 โรงเรียนภูหลวงวิทยา 1. เด็กหญิงพรสวรรค์  ปัญญาประสิทธิ์
2. เด็กหญิงพิมศิริ  อาจแก้ว
3. นางสาวลัดดา  พิลาฤทธิ์
4. นางสาววรินธร  ศิริวิบูลย์
5. นางสาววิภาภรณ์  เป็นสุข
6. เด็กหญิงศิรประภา  อินทร์ไข
7. เด็กหญิงสกาวเดือน  ชนะทุม
8. เด็กหญิงสุภาพร  ขวัญแจ่ม
9. นางสาวอัจจิมา  สิมมาสุด
10. เด็กหญิงอาทิตย์ติญา  มั่งคง
 
1. นายอวยพร  อะโนศรี
2. นางทิวา  ไหมสมบุญ
3. นางสาววิรัตดา  ศรีวงษา
 
55 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 79.8 เงิน 26 โรงเรียนเซไลวิทยาคม 1. นางสาวกานต์สินี  โสภา
2. เด็กหญิงกิตติญา  บงแก้ว
3. เด็กหญิงกุลธิดา  บุตรเต
4. นางสาวจันทร์สุดา  มุขอาษา
5. เด็กหญิงชลธิชา  สิทธิจันทร์
6. เด็กหญิงชวัญพร  ครูทำไม้
7. เด็กหญิงพีชญา  เที่ยงกล้า
8. เด็กหญิงวรรณวลี  ศรีวงรัก
9. นางสาวสุทธิดา  สุทธิชาติ
10. นางสาวหิรัญญา  แก้วมาตร
 
1. นายภณัฐพงศ์  พลมุข
2. นางฌารินี  ทองมี
3. นางสาวกัญญพัชร  คูณแก้ว
 
56 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 85.6 ทอง 13 โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ 1. เด็กหญิงจิราภรณ์   ประเสริฐนู
2. เด็กหญิงปริยาภัทร   โตเปี่ยม
3. เด็กหญิงวิไลรัตน์  เจริญครบุรี
4. เด็กหญิงศลิษา  สุโกสิ
5. นางสาวสัจจาพร   ยางยุทธ์
6. เด็กหญิงอุษมา  สุโกสิ
7. เด็กหญิงเจนจิรา  เพ็งสีดา
8. นางสาวเบญจมาพร  สังข์ทอง
9. นางสาวเมขลา  สมใจ
10. เด็กหญิงเสาวลักษณ์    พานพิม
 
1. นายสมบัติ  พรหมชนะ
2. นายอาณัติ  สระแก้ว
3. นางสาวธิดารัตน์  วงษ์เวียน
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.4-ม.6 77.5 เงิน 20 โรงเรียนเขาหลวงวิทยา 1. นางสาวกมลวรรณ  พงษาธิกร
2. นางสาวกิ่งนภา  คิริชี
3. นางสาวจันทกานติ์  วิจิตรปัญญา
4. นางสาวบัณฑิตา  บุญลาภ
5. นางสาวประภาพร  วังคีรี
6. นางสาวมณฑาทิพย์  ต้นพนม
7. นางสาวมาญาดา  จันทรเสนา
8. นางสาวรัชนีกร  สุทธิสอน
9. นางสาวสายวลี  จันทร์แสงศรี
10. นางสาวสุธิดา  ศรีบุรินทร์
 
1. นายสุภัทร  จันทุม
2. นายวีระวัฒน์  ชัชวาลย์
3. นายปริญญา  พระรักษา
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม 45 โรงเรียนหนองหินวิทยาคม 1. เด็กชายกษิดิ์เดช  สุดสาว
2. เด็กหญิงทัศนีย์วรรณ  ปัญญาวงศ์
 
1. นายจะเด็ด  สิงห์สถิตย์
2. นายอิศราวุธ  ศรีคูณ
 
59 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 67 ทองแดง 30 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 1. นางสาวชญานิศ  ปัตตายะโส
2. นางสาวธิชากร  คำมา
 
1. นางสาวธัญญาพัฒน์   คำสีหา
2. นางเตือนใจ  เคนโยธา
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 1. เด็กหญิงพรพรรษา  เชี่ยวทอง
 
1. นายกิตติพงษ์  ธรรมวรรณ
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 95 ทอง 4 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 1. นางสาวรุจิรา  อุบลชัย
 
1. นายกิตติพงษ์  ธรรมวรรณ
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 94 ทอง 12 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 1. เด็กหญิงพรรณวสา  การะเกษ
 
1. นางลภัสนันท์  เจ้าทรัพย์
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ 1. นางสาวสุชัญญา  ทรงจำ
 
1. นางปวีณา  สุวรรณศรี
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 94 ทอง 5 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 1. เด็กหญิงชฎากรณ์  ภูมิดอนใส
 
1. นายสุพัฒน์  ไพบูลย์บรรพต
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 83 ทอง 34 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 1. นางสาวธัญญารัตน์  จงกรด
 
1. นางลภัสนันท์  เจ้าทรัพย์
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 88 ทอง 8 โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม 1. เด็กชายธนกร  ชัยเสน
 
1. นางสาวลัดดาวัลย์  แก้วโวหาร
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 94 ทอง 4 โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม 1. นางสาวจิราวรรณ  แพงแซง
 
1. นางสาวลัดดาวัลย์  แก้วโวหาร
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 86 ทอง 29 โรงเรียนเขาหลวงวิทยา 1. เด็กหญิงธารทิพย์  ทองแบบ
2. เด็กหญิงพิกุล  ทองแบบ
 
1. นางจิราลักษณ์  โพธิดอกไม้
2. นางสาววารุณี  สาระสิทธิ์
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 77 เงิน 38 โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม 1. เด็กชายปฏิภาณ  คำภูธร
 
1. นางสาวลัดดาวัลย์  แก้วโวหาร
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 94 ทอง 13 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 1. นายภาณุวัฒน์  ไชยรถ
 
1. นายกิตติพงษ์  ธรรมวรรณ
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 94.5 ทอง 5 โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ 1. เด็กชายจิรพัฒน์  ปาเต็ง
2. เด็กชายภัทรกูล  บุญเที่ยง
3. เด็กชายอภินันท์  ภักดีอำนาจ
 
1. นางปวีณา  สุวรรณศรี
2. นายดนัย  รัตนะ
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 78 เงิน 35 โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม 1. นางสาวจิตตา  อินทะวงค์
2. นางสาวนาราภัทร  แสนสมศักดิ์
3. นางสาวสุนิษา  กรมโคตร
 
1. นางสาวลัดดาวัลย์  แก้วโวหาร
2. นางอรสา  นามกอง
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 76 เงิน 32 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 จังหวัดเลย 1. นางสาวปุณยนุช  ชัยคำพา
 
1. นายสุริยะ  วิรัญจะ
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 83 ทอง 22 โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม 1. นายธนากร  กำเนิดหล่ม
 
1. นางสาวนพวรรณ  รัตนนิมิตร
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 75 เงิน 12 โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม 1. นายพศวัต  ก้านลำภู
 
1. นางสาวนพวรรณ  รัตนนิมิตร
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 19 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 จังหวัดเลย 1. เด็กหญิงณัฐสุดา  ทรัพย์ประทุม
 
1. นางสาวชลดา  ชาวไทย
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 63 ทองแดง 22 โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม 1. นายสิทธิศักดิ์  หล้าบ้านโพน
 
1. นางสาวนพวรรณ  รัตนนิมิตร
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 69 ทองแดง 23 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 จังหวัดเลย 1. เด็กหญิงจิรวรรณ  ทะนะเนตร
 
1. นายสุริยะ  วิรัญจะ
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 66 ทองแดง 26 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 จังหวัดเลย 1. นางสาวสิรินดา   แซ่ย้าง
 
1. นายสุริยะ  วิรัญจะ
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 23 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 จังหวัดเลย 1. นายอาทิตย์  หม่อมบ่าว
 
1. นางสาวชลดา  ชาวไทย
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 76 เงิน 12 โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม 1. นายณรงค์ฤทธิ์  เชาว์ผักปัง
 
1. นางสาวนพวรรณ  รัตนนิมิตร
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 87 ทอง 9 โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม 1. นายณรงค์ฤทธิ์  เชาว์ผักปัง
2. นายต่อตระกูล  บุตทนุ
3. นายธนธรณ์  ขวัญงอน
4. นายธนากร  กำเนิดหล่ม
5. นายธีระพงษ์  ชัยสงค์
6. นายประเวศ  สิงห์อาจ
7. นางสาวพรธิตา  แซงดานุช
8. นางสาวพรวินี  รินทร์อุด
9. นายพศวัต  ก้านลำภู
10. นางสาวมนัสชนก  เติมสวัสดิ์
11. นางสาววรรณวิภา  ถาโคตร
12. นางสาวสาธินี  ภิญโญ
13. นายสิทธิศักดิ์  หล้าบ้านโพน
14. นายสุธิศักดิ์  ชัยสงค์
15. นายเอกรัตน์  เดชป้องหา
 
1. นางสาวนพวรรณ  รัตนนิมิตร
2. นางสาวจุฑามาศ  ผิวกลม
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 77.8 เงิน 50 โรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยา 1. เด็กหญิงขวัญกมน  พิมสอน
2. นายทวีทรัพย์  ปิ่นคำ
3. เด็กชายธนากร  สมอฝาก
4. เด็กชายธันวา  สีดามาตย์
5. นายบวร  เพ็งพา
6. เด็กหญิงศิริกาล  นนทนำ
 
1. นายภากร  ปัญญาชัย
2. นายอภิสัณห์  พรมสอน
3. นางสาวพรสุดา  แคล้วไพรี
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 76.33 เงิน 49 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 จังหวัดเลย 1. นายชัยมงคล  จันทร์มา
2. นางสาวบัวชมพู  พันธ์เสงี่ยม
3. นางสาวมัจฉา  ผาลี
4. นายยุทธนา  นามวิจิตร
5. นางสาววิไลวรรณ  บุญสิมมา
 
1. นายวุฒิวัย  สิทธิเสนา
2. นางสาวนันธิกา  สรสนธิ์
3. นายเรวัตร์  จตุพรม
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 89 ทอง 10 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 1. นายกนกพล  นานอก
2. นายจักริน  สว่างชาติ
3. นางสาวจิตรรัตน์ดา  มาลัย
4. นายฉัตรชัยวัตน์  สารวงศ์
5. นางสาวชฎาวรรณ  ภาใส
6. เด็กหญิงชลธิชา  นิจพิทักษ์
7. นางสาวญาณิศา  สุขบัว
8. นางสาวณัฐกานต์  ภูท้าว
9. นายณัฐชนน  เรืองเดชา
10. นายธีระพล  ประทุมชาติ
11. นางสาวนงนภัส  ก้อมมะณี
12. นายนวพล   ตวงกระสินธุ์
13. นายนักรบ  ลืนภูเขียว
14. นางสาวบัณฑิตา  สุทธิกุล
15. นางสาวปนัดดา  ธรรมกุล
16. นางสาวปรารถนา  พิมมะทอง
17. นางสาวพรนิภา  แท่นศิลา
18. นายพัสกร  หนองทุ่ม
19. นายพีรพัฒน์  คำขันธ์
20. นายพีรวัฒน์   ทองทิพย์
21. นางสาวฟ้ารุ่ง  เหลือทรัพย์
22. นายภควัต  ดามัง
23. นายภัทรวุฒิ  คำมา
24. นายภูริณัฐ  ถือศักดิ์
25. นางสาวมัทนา  โพธินันท์
26. นายระพีพงษ์  วังคีรี
27. นางสาววริญธร  หมอยา
28. นางสาววรีพร  คงเจริญ
29. นายวิริยนันท์  ผุยขันธ์
30. นายสถาพร  บุญหลาย
31. นางสาวสิรินทรา  พิลาภ
32. นางสาวสิริวิมล  แก่งจำปา
33. นายอดุลวิทย์  จันทนิตย์
34. นายอภินันท์  ลาวัลย์
35. นายอภิวัฒน์  น้อยสง่า
36. นางสาวอัจฉราพร  จุระ
37. นางสาวอารีรัตน์  จุระ
38. นางสาวอุทุมพร  ม่วงคุ
39. นายเกียรติศักดิ์  พรหมเพชร
 
1. นายวีรเทพ  กองมณี
2. นางสาวธัญญาพัฒน์  คำสีหา
3. นางพัชรี  ภูวิเศษ
4. นางสาวปิยะรัตน์  สิงหาพรม
5. นายอนุชา  ภูวิเศษ
6. นายกุน  พลซา
7. นายวิทยา  ศรีภูธร
8. นายชัยศิริ  วงษ์คำจันทร์
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง 48 โรงเรียนเหมืองแบ่งวิทยาคม 1. เด็กชายกล้าณรงค์  มัครรินทร์
 
1. นายวัชชิราธร  สารธิมา
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 93.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม 1. นายธนากร  กำเนิดหล่ม
 
1. นางสาวนพวรรณ  รัตนนิมิตร
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81.66 ทอง 49 โรงเรียนเหมืองแบ่งวิทยาคม 1. เด็กหญิงเนตรนรินทร์  อ่ำศรี
 
1. นายวัชชิราธร  สารธิมา
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม 1. นางสาววรรณวิภา  ถาโคตร
 
1. นางสาวนพวรรณ  รัตนนิมิตร
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 88 ทอง 17 โรงเรียนเทศบาลวังสะพุง 2 บ้านบุ่งไสล่ 1. เด็กชายคฑากร  แก้วบุดดา
 
1. นายสกลวัฒน์  สีนวล
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 84.33 ทอง 27 โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม 1. นายธนากร  กำเนิดหล่ม
 
1. นางสาวนพวรรณ  รัตนนิมิตร
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 71.33 เงิน 47 โรงเรียนผาสามยอดวิทยาคม 1. เด็กหญิงกัลยา   ดวงศรี
 
1. นายอภิชาติ   สอนสุภาพ
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80 ทอง 20 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 จังหวัดเลย 1. นางสาวบัวชมพู   พันธ์เสงี่ยม
 
1. นายวุฒิวัย  สิทธิเสนา
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 88 ทอง 35 โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ 1. เด็กชายระพีพัฒน์   ผาธิ
 
1. นายศิริมงคล  นวนมา
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 86.33 ทอง 43 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 1. นายพรชัย  คำภา
 
1. นายอนุชา  ภูวิเศษ
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.5 ทอง 5 โรงเรียนเหมืองแบ่งวิทยาคม 1. เด็กหญิงเนตรนรินทร์  อ่ำศรี
 
1. นายวัชชิราธร  สารธิมา
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84 ทอง 34 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 จังหวัดเลย 1. นางสาววิไลวรรณ  บุญสิมมา
 
1. นายวุฒิวัย  สิทธิเสนา
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 88.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเหมืองแบ่งวิทยาคม 1. เด็กชายกล้าณรงค์  มัครรินทร์
 
1. นายวัชชิราธร  สารธิมา
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนวรราชวิทยา 1. นายสถาพร  ศรีมหาพรหม
 
1. นายทวีวัฒน์  ริดชัยนาม
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.6 ทอง 17 โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ 1. เด็กหญิงอัจฉราพรรณ   ป้องปา
 
1. นายฤทธิศร  อุตรัศมี
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนวรราชวิทยา 1. นางสาวพรทิพย์  หัวดอน
 
1. นายทวีวัฒน์  ริดชัยนาม
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 83 ทอง 37 โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ 1. เด็กชายชัยยุตม์  ถาวร
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  ฝ่ายเป็น
3. เด็กชายธีระศักดิ์  วงกระโซ่
4. เด็กหญิงนงรัตน์   ภักดีอำนาจ
5. เด็กชายพันธการต์   ศรีเจริญไพบูลย์
6. เด็กหญิงมานิตา   สีจูม
7. เด็กหญิงยุวดี  พานเหนือ
8. เด็กหญิงวสิกา  มาสุ่ม
9. เด็กหญิงวาศิตา  เศตรา
10. เด็กหญิงศุทธินี  รัตนประทุม
 
1. นายรณกร  อนุพันธ์
2. นายวิทยา  ทุมจันดา
3. นายวุฒิศักดิ์  กรมทอง
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 83 ทอง 29 โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ 1. นางสาวกุลปรียา  เพชรราชา
2. นายชัชวาล  ชัยเมือง
3. นางสาวทัชฌา  หล้าภูเขียว
4. นายธนากร  นามบรรดา
5. นางสาวปนัดดา  ชัยวิเศษ
6. นางสาววชิราภรณ์  ขันลุย
7. นายวิทยา   อินทร์ประจบ
8. นายศักดิ์ชัย  นวลปาน
9. นางสาวอรอุสา  อินทร์เอี่ยม
10. นายเกียรติศักดิ์  สมบูรณ์
 
1. นายรณกร  อนุพันธ์
2. นายวิทยา  ทุมจันดา
3. นายวุฒิศักดิ์  กรมทอง
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 89 ทอง 5 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  กองบุญเรือง
2. นางสาวกาญจนา  ใจปิง
3. เด็กชายกิตติภพ  ดอนอินทร์
4. เด็กหญิงจีรนันท์   ก่ายแก้ว
5. เด็กหญิงชลพิชา  วังคีรี
6. เด็กหญิงณัฐพร   กองแก้ว
7. เด็กชายณัฐวุฒิ    ตะพานบุญ
8. เด็กชายธนากร   ทองคำ
9. เด็กชายธีระวัฒน์  นารี
10. นายนนท์ปวิธ  บัวผุย
11. เด็กชายนันทพงศ์  เพ็งเเจ่ม
12. เด็กหญิงนิลดา  บัวใหญ่รักษา
13. เด็กหญิงบสสะบัง   โต่นวุธ
14. เด็กหญิงปวีณ์นุช  ลามคำ
15. เด็กหญิงปาณิสา  สุริยะมณี
16. เด็กหญิงพรกนก  อนุอินทร์
17. เด็กหญิงพัชรินทร์   แสงประชุม
18. เด็กหญิงภัคธิดา  จันเเสงศรี
19. เด็กชายภานุพงษ์  อัญชุลี
20. เด็กหญิงมนต์นภา    อักขระ
21. เด็กหญิงมนัสนันท์   แซนโม
22. เด็กหญิงรัตนาพร   สารวงษ์
23. เด็กหญิงวรนุช   แก้วกาบ
24. นางสาวศศินันท์  ซามาตย์
25. เด็กหญิงศิรินทิพย์    บุญพิมย์
26. เด็กชายอนวัช  เทวดา
27. เด็กหญิงอนุรดี  กิริชี
28. เด็กหญิงอรยา  ใจปิง
29. เด็กหญิงอารยา    พรหมมาศ
30. เด็กหญิงเนตรนภา   คำสุน
31. เด็กหญิงโสภิตนภา    คำวงศ์
32. เด็กหญิงโสภิตนภา  โสดามา
 
1. นายวิทยา  ศรีภูธร
2. นายอนุชา  ภูวิเศษ
3. นางปพร  จันทร์ภูมิ
4. นายกุน  พลซา
5. นายชัยศิริ  วงษ์คำจันทร์
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 82 ทอง 17 โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ 1. นางสาวกิ่งกมล  ดอนบ้านเขียว
2. นางสาวกุลภรณ์  ชุมเกษียร
3. นางสาวจิราพร  กันหา
4. นางสาวจีรไนย  วรรณชัย
5. นางสาวจุฑามาศ  บุญประคม
6. นางสาวชลธิชา  จำปาม่วง
7. นางสาวณัฐกมล  อุตรพรม
8. นายณัฐพล  คนคม
9. นายดิเรกรัตน์  เจดีย์
10. นายธนากร   นามบรรดา
11. นางสาวธิดาภรณ์  ทวีทรัพย์
12. นายธีระพัฒน์  ภูมิสัตย์
13. นายธีระพัฒน์  พรมหล้า
14. นายนวพล  ทองคำ
15. นายนวมินทร์  อินทร์ชัยศรี
16. นายปราโมทย์  นามศิริ
17. นางสาวปวันรัตน์  ชัยวิเศษ
18. นางสาวพรปวีณ์  คำมูลมณีโรจน์
19. นางสาวพรพิดา  ไชยเบ้า
20. นายพีรพัฒน์   โคตรยอด
21. นางสาวมะลิสา  สังขพล
22. นางสาวรจนา  เนื่องชมภู
23. นายรัฐธรรมนูญ  จุลละนันท์
24. นางสาววชิราภรณ์   ขันลุย
25. นายวัชรากร  นันตา
26. นายวันชัย  โสภา
27. นางสาววาสิฎฐี  ยามี
28. นายวิทยา  ศิริประเสริฐ
29. นายวิทยา  อินทร์ประจบ
30. นางสาววิภาวดี  รักษ์คีรีเขต
31. นางสาววิภาวรรณ  นาพัง
32. นางสาวศศิธร  ธัญญะประกอบ
33. นางสาวศิริกาญจน์   จำปามี
34. นางสาวสมฤดี  กองเกิด
35. นายสราวุฒิ  ศรีสงคราม
36. นางสาวสุธิกานต์  ถีเศษ
37. นางสาวสุนิษา  นิลยอง
38. นายอนุวัตร  สีลาไชสงค์
39. นางสาวอลิสา  พรมมาตย์
40. นางสาวอัฉรียา  โสดาดง
 
1. นายรณกร  อนุพันธ์
2. นายศิริมงคล   นวนมา
3. นายภูวนาถ  เสนานุช
4. นายฤทธิศร  อุตรัศมี
5. นายพิทักษ์พงษ์  บัวเขียว
6. นางสาววิไลรัตน์  แก้วคำ
7. นางปวีณา  สุวรรณศรี
8. นางรัชนี  จุลวิถี
 
106 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 79 เงิน 20 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  เงินพุ่ม
2. เด็กชายธนกฤต  ชินแสน
3. เด็กหญิงนรีกานต์  มีโม
4. เด็กหญิงนฤสรณ์  มารอด
5. เด็กหญิงวรรณภา  คำชัย
6. เด็กชายวิศวกร  ภาษี
7. เด็กชายสิทธิชัย  รบชนะ
8. เด็กหญิงอริศรา  ตระพรม
 
1. นางสาวสุพรรณษา  ล้วนโสม
2. นางรับขวัญ  ดอกไม้
3. นายธนวัฒน์  ธรรมมิยะ
 
107 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 84 ทอง 12 โรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยา 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  สีทาทุ่ง
2. เด็กหญิงณัฐวนันท์  ผิวดำ
3. เด็กหญิงทิพย์ทิวา  อุวอง
4. เด็กหญิงปวริศา  ประจวบสุข
5. เด็กหญิงพัชราภา  นิพัฒน์
6. เด็กหญิงมนธิชา  ชัยนาม
7. เด็กหญิงอณัชชา  สมทัต
8. เด็กหญิงอรสา  สงวนประสิทธิ์
 
1. นางสาวศิรินาถ   ดวงแก้ว
2. นางสาวสุกัญญา   วันณา
3. นางสาวละมัย  สุมังเกษตร
4. นายภากร  ปัญญาชัย
 
108 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 76.75 เงิน 27 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 1. เด็กหญิงณัชณิชา  ศิริหล้า
2. เด็กหญิงปนัดดา  สาริยา
3. เด็กหญิงพิชญา  ชินอ่อน
4. เด็กหญิงมลนภา  ทิพแสง
5. เด็กหญิงลดาวัลย์  ทุมสวัสดิ์
6. เด็กหญิงวาสนา  นิกรสุข
7. เด็กหญิงศิวารักษ์  สามิดี
8. เด็กหญิงอารียา  นครโสภา
 
1. นางสาวสุพรรณษา  ล้วนโสม
2. นางรับขวัญ  ดอกไม้
3. นายอภิวัฒน์  กาญจนากาจ
4. นายธนวัฒน์  ธรรมมิยะ
 
109 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 85.2 ทอง 39 โรงเรียนหนองหินวิทยาคม 1. นางสาวจรรยาพร  มะดาศรี
2. นางสาวชลดา  ทรัพย์อุดม
3. นางสาวบัณฑิตา  เลิศคำฆ้อง
4. นางสาวรัชนีกร  สอนสุภาพ
5. นางสาวรินทร์ลภัส  ถิ่นคำบง
6. นางสาววรดา  โสภาวัฒน์
7. นางสาววรรณิกา  หันแจด
 
1. นางสาวชุติพันธุ์  เรืองใสส่อง
2. ว่าที่ร้อยตรีอดิศร  พูนสวัสดิ์
3. นางสาววิไลพร  แซ่เตีย
 
110 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 80.8 ทอง 13 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 จังหวัดเลย 1. นางสาวกนกพร  คัดทะจันทร์
2. นางสาวกรองขวัญ  พลเจือ
3. นายกิตติโชค   ผลสุวรรณ
4. เด็กหญิงชัญญา  ช่วยศิริ
5. นายชินวัตร  จรรยา
6. เด็กหญิงดวงนภา  เทพรักษณ์
7. นางสาวนิสา  แซ่วื่อ
8. นางสาวพนิดา  สมศรีจันทร์
9. เด็กหญิงพรทิพย์ษา  สุวรรณรุ่งไพรศาล
10. เด็กชายพุทธิพงษ์  ไชยสงค์
11. นางสาววานิดา  สีลา
12. นางสาววิมลศิริ  สมคะเณย์
13. นางสาววีนัส  ถวิลวงศ์
14. เด็กหญิงอวิณา  พิมพ์วงศ์
15. นางสาวเจนจิรา  วงศ์สามารถ
16. เด็กหญิงเมนิสา  จันทเสนา
 
1. นายศรีทอง  พิมทอง
2. นายพลอยภัทร์ชา  สวัสดิ์
3. นางสาวปิยะพร  สีที
4. นางสาวนันทวัน  รัตชาตา
 
111 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 61.75 ทองแดง 53 โรงเรียนเอราวัณวิทยาคม 1. นายณัฐวุฒิ  ศาลางาม
2. นายธีภัทร  คำศรี
3. นายนิธิกร  ภูธร
4. นายยอด  วิิจิตปัญญา
5. นายเสฏฐวุฒิ  พรมทอง
 
1. นายองอาจ  แก้วอ้น
2. นางสุดใจ  แก้วอ้น
 
112 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนวรราชวิทยา 1. นางสาววชิรินทรา  วงศ์ประชุม
 
1. นางสาวขวัญนภา  ซามาตย์
 
113 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนวรราชวิทยา 1. นางสาวปิยฉัตร  เกษนาค
 
1. นายพลศิวะ  วงศ์โสภา
 
114 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนวรราชวิทยา 1. เด็กชายณัฐพงษ์  ทองผล
 
1. Mr.Albert  Arguelles
 
115 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 84.8 ทอง 50 โรงเรียนภูหลวงวิทยา 1. นางสาววาสุขขี  สอนเสนา
 
1. นางสาวสุชานันท์  แพงดี
 
116 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 60 ทองแดง 41 โรงเรียนเอราวัณวิทยาคม 1. เด็กหญิงมณฑิกานต์  เฉวียงวาศน์
 
1. นางเบญจวรรณ  กมลรัตน์
 
117 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 70 เงิน 32 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 1. นางสาวลิลลี่  เบนยาโคพ
 
1. นายไพโรจน์  ลิภา
 
118 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 89.34 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 1. เด็กหญิงกรรวี  ตั้งสมบูรณ์
2. เด็กชายธีร์  พิทักษ์ศฤงคาร
3. เด็กชายปฏิพล  ทองอ่อน
4. เด็กชายภูมิ  ชัยศรี
5. เด็กหญิงรสิตา  กันน้อม
 
1. นางสาวนันธิญา   ขันทสิทธิ์
2. MissRenabelle B.  Felices
 
119 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 85.67 ทอง 28 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 1. นายคงกะพัน  พลซา
2. นางสาวธิญาดา  ขันทะม่วง
3. นางสาวปนัดดา  สุขบัว
4. นายวีระยุทธ  พลซา
5. นางสาวสุภาสินี  เทวสัตย์
 
1. นางกนกพร  อยู่ครบ
2. นางสาวขวัญเรือน  ประจวบมอญ
 
120 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนวรราชวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญ์วรา  กิติศรีวรพันธ์
2. เด็กหญิงชลิดา  ไพรพฤกษ์
 
1. MissLiu  Chang
2. MissWang  Ting
 
121 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 91 ทอง 30 โรงเรียนวรราชวิทยา 1. นางสาวลักษมี  น้อยดี
2. นายสุธี  คัฒมารศรี
 
1. MissLiu  Chang
2. MissWang  Ting
 
122 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 54.3 เข้าร่วม 36 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 1. นางสาวนันท์นภัส  บัวระภา
2. นางสาวอรอนงค์  สิงห์ทองลา
 
1. นางวารุณี  มูลกองศรี
2. นายปราโมทย์  กออัศวโกวิท
 
123 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 27 เข้าร่วม 34 โรงเรียนหนองหินวิทยาคม 1. นางสาวนฤมล  แถลงสุข
2. นางสาวอุษณีย์  คำมา
 
1. นางสาวณัฐติยา  ศรีรักษา
2. นางสาววาลุกา  ศุภบวรรัตน์
 
124 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 91.33 ทอง 17 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 1. นางสาวจิระนันท์  กั้วพิจิตร
2. นายธันวา  รอดภัย
3. นายภูวนารถ  ดาศรี
4. นายวัชรพล  คำรัง
5. นางสาววิไลพร  มุงคุณ
 
1. นางสาวทวีพร  พูลจิตร
2. นางสาวขวัญเรือน  ประจวบมอญ
 
125 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 60.33 ทองแดง 43 โรงเรียนหนองหินวิทยาคม 1. นางสาวญาวิณี  ชัยศิริ
2. นายธานุวัฒน์  ธรรมรัง
3. นายบัญชา  พวงศรี
4. นางสาวภควดี  ภิญโญฤทธิ์
5. นางสาวสุพัตรา  โสภา
 
1. นางสาวณัฐติยา  ศรีรักษา
2. นางสาวอมรพรรณ  สิงห์น้อย
 
126 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 80.75 ทอง 43 โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม 1. นางสาวสุภัตรา  พานกระดึง
 
1. นางสาวชมพูนุท  อมรรัตนพงศ์
 
127 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 57 เข้าร่วม 28 โรงเรียนหนองหินวิทยาคม 1. นางสาวณัฐนิชา  สารพันธ์
 
1. นางสาวณัฐติยา  ศรีรักษา
 
128 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 67.13 ทองแดง 61 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 1. เด็กหญิงชนันภรณ์  ลอยทอง
2. เด็กหญิงชมพิชาญ์  ลอยทอง
 
1. นางวราภรณ์  พลซา
2. นางสาววิบูลย์ศรี  สมแสน
 
129 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 80.67 ทอง 33 โรงเรียนเขาหลวงวิทยา 1. นางสาวศิริลักษณ์  เรียนยศ
 
1. นางฐิติกานต์  เอกทัศน์
 
130 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 88.72 ทอง 13 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 1. เด็กชายณิชชานน  นนท์ศิริ
2. เด็กชายธีรภัทร  ส้านสิงห์
3. นายนันทพงศ์  เพ็งเเจ่ม
4. นายนาวิน  เทียนทอง
5. เด็กชายปณิธาน  พลซา
6. เด็กชายภาคภูมิ  พรมทา
7. เด็กชายภูวดล  จำปา
8. นายรัชชานนท์  เเสงเเจ้
 
1. นายชลพรรธน์  จีระพรพันธ์
2. นางสาวรุ่งตะวัน  เสน่ห์ราชกิจ
 
131 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 78.4 เงิน 37 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 1. นางสาวณัชชา  พรมมาศ
2. นางสาวทิษฏยา  ลุนภา
3. นางสาวนาถฤดี  โนนก้อม
4. นางสาวพรพรรณ  สุวรรณราช
5. นางสาววชิรญาณ์  แสนบุ่งค้อ
6. นางสาวศุภลักษณ์  พลซา
7. นางสาวเฟื่องลดา  แอ่งเสือ
 
1. นางสาวนิออน  พันยา
2. นางประทุมวัน  มาศรี
3. นายพีระพงศ์  แนวประเสริฐ
 
132 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 75.2 เงิน 20 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 1. เด็กหญิงจิตภินันท์  ทันชม
2. เด็กหญิงฐิติพร  ขันคำ
3. เด็กชายธรรมรักษ์  บุญหนัก
4. เด็กหญิงสุนิสา  นิชำนาญ
5. นางสาวอารียา  อินทรตระกูล
 
1. นางสาวจรีพร  อนุศรี
2. นางสายชล  ศรีนาค
 
133 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 73.8 เงิน 21 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 1. นายธารธารา  จันสีทา
2. นางสาวนลินนิภา  แสงดานุช
3. นางสาวศรินธร  หมั่นบุญ
4. นางสาวอมรธิดา  อินทร์เจริญ
5. นายเกษมสันต์  คุณสาร
 
1. นางประทุมวัน  มาศรี
2. นางสาวสุมณา  เกตุศรี
 
134 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 70 เงิน 55 โรงเรียนหนองหินวิทยาคม 1. เด็กหญิงปณิดา  ผองแก้ว
2. เด็กหญิงปาริชาติ  โชคเหมาะ
3. เด็กหญิงมนัสนันท์  กองศรี
 
1. นางกรรณิการ์  สิงห์สถิตย์
 
135 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 62 ทองแดง 29 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 จังหวัดเลย 1. นางสาวนงนุช  อู่รัตนมณี
2. นายวรวัฒน์  บุญกอบ
3. นายศตคุณ  สุขสมศรี
 
1. นายสายันต์  ศรีสะอาด
2. นางลดาวัลย์  จำศักดิ์
 
136 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 84.5 ทอง 12 โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม 1. เด็กหญิงนิภาพร  หมื่นสีพรม
2. เด็กหญิงปทิตตา  วิเศษภักดี
3. เด็กหญิงปพิชญา  ศรีสวัสดิ์
 
1. นางสาวสุกัญญา  โพธิ์ศรี
2. นางสาวอิสริยารักษ์  ยศสุภาพ
 
137 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 85 ทอง 34 โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม 1. นายทัตพล  มูลบุรี
2. นางสาวสุดารัตน์  จันทร์อ่อน
3. นายไชยวัฒน์  เอกปัจชา
 
1. นางสาวสุกัญญา  โพธิ์ศรี
2. นางสาวอิสริยารักษ์  ยศสุภาพ
 
138 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 90 ทอง 16 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 1. นางสาวบุษราคัม   วงศ์ไชยา
2. เด็กหญิงเพียงเพียร  เพียปลัด
 
1. นางสาวณัฐมน  คำขัน
2. นางสาวนิออน  พันยา
 
139 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 68 ทองแดง 40 โรงเรียนหนองหินวิทยาคม 1. เด็กหญิงกนิษฐา  เหล่าชัย
2. เด็กหญิงภานุมาส  โมครัตน์
 
1. นางสุพัตรา  สิงห์สถิตย์
2. นายกฤษฎา  น้อมธรรม
 
140 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 43 โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม 1. นายธนบดี  เทพไตรรัตน์
2. นายไชยพร  กีเกียง
 
1. นายจิตกร  กองลาแซ
2. นายนพรัตน์  ทองล้น
 
141 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 72 เงิน 49 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 1. นางสาวฤทัยรัตน์   ถิ่นคำบง
2. นางสาววิไลรัตน์   สกุลจาป
 
1. นายธีรวัฒน์   ศรีบัวรินทร์
2. นายองค์   บุตรวิลัย
 
142 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 89 ทอง 8 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 1. เด็กหญิงอัจจิมา   รังศรี
2. เด็กหญิงอัจจิมา   มีมาตร
 
1. นายธีรวัฒน์   ศรีบัวรินทร์
2. นางสุธาสินี  ดาวเรือง
 
143 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 69 ทองแดง 37 โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม 1. นางสาวณัฐชยา   สุขสมยา
2. นางสาวพรรณภษา  สีดาอุบล
 
1. นางสาวนรารัตน์  แสงจันทร์
2. นายสัญญา  โทรัตน์
 
144 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 84 ทอง 26 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 1. นางสาววชิรญาณ์  พลซา
2. นางสาวศุภรัตน์  ชินรัตน์
 
1. นางสาวณัฐมน  คำขัน
2. นางสาวนิออน  พันยา
 
145 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 62 ทองแดง 44 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 1. นางสาวตรีญาณธร  แถลงกัณฑ์
2. นางสาววรนุช  ตะบอง
 
1. นายกิตติพงศ์   ประทุมทอง
2. นายนนชัย  จันทร์กลม
 
146 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 75.4 เงิน 33 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 1. เด็กหญิงอมรรัตน์   คงคา
2. เด็กหญิงโสภิดา   แสนบุ่งค้อ
 
1. นายธีรวัฒน์   ศรีบัวรินทร์
2. นายนนชัย  จันทร์กลม
 
147 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 1. นายธนวัต  อันทะจันทร์
2. นายอภิชานนท์  พลซา
 
1. นายกิตติพงศ์   ประทุมทอง
2. นายนนชัย  จันทร์กลม
 
148 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 20 เข้าร่วม 29 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 1. นายชลสิทธิ์  กองกลิ่น
2. นางสาวสุนิสา  วงพิลา
 
1. นายวรวุฒิ  โง๊ะบุดดา
2. นายวีระเทพ  กองมณี
 
149 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 77.8 เงิน 17 โรงเรียนหนองหินวิทยาคม 1. นางสาวปวีณา  วงหนองแล้ง
2. นางสาววาริสา  จันทคาส
3. เด็กชายศุภลักษณ์  โสดามา
 
1. นางนุจรี  ช้างอินทร์
2. นายภานุพัฒน์  อ้วนพรมมา
 
150 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 73.6 เงิน 37 โรงเรียนหนองหินวิทยาคม 1. นางสาวฐาปนี  บุญสูง
2. นายธราเทพ  อินทสอน
3. นายอนุกิจ  ใจมนต์
 
1. นางนุจรี  ช้างอินทร์
2. นายวิษณุ  คงสูงเนิน
 
151 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 76 เงิน 46 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 1. นางสาวขวัญนภา  ชื่นอารมณ์
2. นางสาวชนิฎาภรณ์  บุญเชิด
 
1. นายกิตติพงศ์  ประทุมทอง
2. นางสาวนิออน  พันยา
 
152 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 93 ทอง 8 โรงเรียนหนองหินวิทยาคม 1. นายขจรพงศ์  ทองสุข
2. นายธนาธิป  สายคำพล
3. นายสุทธิพงษ์  แสนสมบัติ
 
1. นายบุญเที่ยง  คนกล้า
2. นายธงศักดิ์  มาศรี
 
153 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 78 เงิน 20 โรงเรียนหนองหินวิทยาคม 1. นางสาวกัญญาณัฐ  สอนมาลา
2. นายพีรดนย์  ดวงลาปา
3. นายวิทวัส  ดาศรี
 
1. นายบุญเที่ยง  คนกล้า
2. นางสาวสุธาสินี  ไชยแสน
 
154 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 80 ทอง 17 โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม 1. นายชาคริต  พันสนิท
2. นายทฤษฎี  จิรลักษณวงศ์
3. นายธีรภัทร  ทองลา
 
1. นายชาญชัย  นันทะผา
2. นายธีรภัทร์  ปุญญา
 
155 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 72.5 เงิน 38 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 1. นายธนกรณ์  มาหา
2. นายภัทรพงษ์  สังข์แคลนพรม
3. นายสิทธิพัฒน์  สาธรสุทธิ์
 
1. นายวรวุฒิ  โง๊ะบุดดา
2. นายวีระเทพ  กองมณี
 
156 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3 75 เงิน 5 โรงเรียนเทศบาลวังสะพุง 2 บ้านบุ่งไสล่ 1. เด็กชายธีรศักดิ์  อุตวงค์
2. เด็กชายนพรัตน์  ป้องกัน
3. เด็กชายสุทธิชัย  วันหน่อแก้ว
 
1. นางสาวฐิติมา  รัตโนทัย
2. นางบงกชกร   จักรดุลย์วิภพ
 
157 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 78 เงิน 11 โรงเรียนเทศบาลวังสะพุง 2 บ้านบุ่งไสล่ 1. นายภานุวัฒน์  ลิจันทร์
2. นายวุฒิชัย  ผามะนาว
3. นายเอกราช  คำชาวนา
 
1. นางสาวฐิติมา  รัตโนทัย
2. นางวารุณี  เร่งสมบูรณ์
 
158 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 82 ทอง 39 โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม 1. เด็กชายธีรภัทร  สุดกลาง
2. เด็กชายพีระพล  กองรัตน์
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์  พรมเมตตา
 
1. นายเอกชัย  ไชยรัตน์
2. นายบุญถม  ดูดี
 
159 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 87 ทอง 6 โรงเรียนเหมืองแบ่งวิทยาคม 1. นายณัฐพงษ์  กำแก้ว
2. นายธนันชนัย  พลดงนอก
3. นายพีรพงษ์  กมลศาล
 
1. นายอนุรักษ์  พันธุ์กวี
2. นางเมธาวี  พามี
 
160 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเอราวัณวิทยาคม 1. เด็กชายณัฐพล  ศรีธรณ์
2. เด็กหญิงวราลักษณ์  เฉวียงวาศน์
3. เด็กหญิงวิราวรรณ  นันตระกูล
 
1. นางกิ่งแก้ว  ศรีบุตร
2. นางกิติราภรณ์  จันทะวัน
 
161 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเหมืองแบ่งวิทยาคม 1. นางสาวปวีณา   สีหานารินทร์
2. นางสาวมุนินทร์  บุญล้อม
3. นางสาววรรณวิสา  ศรีพล
 
1. นายอนุรักษ์  พันธุ์กวี
2. นางเมธาวี  พามี
 
162 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 92 ทอง 5 โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ 1. เด็กหญิงชุดา   หล้าดี
2. เด็กชายพงษ์ดนัย  มะลัยคำ
3. เด็กหญิงยศวรา   คำพรม
4. เด็กชายวชิรากร   หารประชุม
5. เด็กหญิงอมรรัตน์  เสนาะเสียง
6. เด็กหญิงแก้วกาญจน์   นึ่งประโคน
 
1. นางสาวนรีรัตน์  สารไพร
2. นายปิ่นเพชร   ไชยสุทธิ์
3. นางสาวนภสร   พลายวิเคราะห์
 
163 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 84 ทอง 16 โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ 1. นายณัฐวุฒิ   ศรียะ
2. นางสาวธาริณี   กาญจนะกัญโห
3. นายนรมันติ์   กรรณลา
4. นางสาวศรัณยพร   คำโคตร์
5. นายศรัณยู    กรรรลา
6. นางสาวศศิยาพร   พรมพลเมือง
 
1. นายสุพิน   พระสุนี
2. ว่าที่ร้อยตรีดนัย  นวนสี
3. นางสาวสมจิตร   ใจเอื้อ
 
164 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 75 เงิน 39 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 1. เด็กหญิงจุฑามณี  ศรีแก้ว
2. เด็กหญิงนภัสสร  ศรีเมืองแก้ว
3. เด็กหญิงรุจิรา  สีปา
 
1. นางสูติกาล  สิทธิรัตน์
2. นางดวงวิภา  ประโสทะนัง
 
165 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 89.8 ทอง 13 โรงเรียนเอราวัณวิทยาคม 1. นางสาวภาวดี  เจ็ดกระโทก
2. นางสาวศิริลักษณ์  ศรีจันทะ
3. นายเกียรติศักดิ์  โสประดิษฐ์
 
1. นางกิติราภรณ์  จันทะวัน
2. นางกิ่งแก้ว  ศรีบุตร
 
166 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 91 ทอง 8 โรงเรียนเขาหลวงวิทยา 1. เด็กชายธนกฤต  นามโคตร
2. เด็กชายพรชัย  ประจิตร
3. เด็กชายอนุสรณ์  ธนูศิลป์
 
1. นายอนันตพูล  บุญแก้ว
2. นายอาทิตย์  เอกทัศน์
 
167 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 67 ทองแดง 50 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 จังหวัดเลย 1. นางสาวกมลวรรณ  สีม่วง
2. นางสาวชนิดา  เวชมะโน
3. นางสาวศุภาวดี  เวชมะโน
 
1. นายภูษิต  สากองสี
2. นางสาวธันยนันท์  สุกแก้ว
 
168 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 86 ทอง 17 โรงเรียนเซไลวิทยาคม 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ศรีทา
2. เด็กหญิงวราภรณ์  เหลืองทอง
3. เด็กหญิงสนธยา  นามวงษ์
 
1. นางธนพร  จะเกรง
2. นายพลกฤต  บุญอินทร์
 
169 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 81 ทอง 42 โรงเรียนเอราวัณวิทยาคม 1. นายธีรภัทร์  โสกัณทัศย์
2. นางสาวพิจิตรา  โล้เชียงสาย
3. นางสาวสุดารัตน์  ทองทับไทย
 
1. นางกิติราภรณ์  จันทะวัน
2. นางกิ่งแก้ว  ศรีบุตร
 
170 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 95.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม 1. เด็กหญิงกชกร  แก้ววงษา
2. เด็กหญิงพิจิตรา  ชมชาลี
3. เด็กหญิงอรรยา  สาริมา
 
1. นางกมลลักษณ์  ศุภอมรเรืองศรี
2. นางสุพรรณี  อ้อไธสง
 
171 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 92.2 ทอง 11 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 1. นางสาวกอบกุล  บิดาศรี
2. นางสาวปภัสรา  งอกงาม
3. นางสาวอนันตญา  อัปมระกา
 
1. นางดวงวิภา  ประโสทะนัง
2. นางสูติกาล  สิทธิรัตน์
 
172 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 84 ทอง 29 โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม 1. เด็กหญิงชุติมา  สินธพ
2. เด็กหญิงภัทรวดี  คำมุงคุณ
3. เด็กหญิงอดิศา  วันวิเศษ
 
1. นางสาวนรารัตน์  แสงจันทร์
2. นางสำเภา  ทิพย์สุวรรณ
 
173 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม 1. นางสาวชลดา  ศรีวิชา
2. นายธีระพงษ์  บุญหล้า
3. นายวิทวัส  คุณประทุม
 
1. นางสาวนรารัตน์  แสงจันทร์
2. นางสำเภา  ทิพย์สุวรรณ
 
174 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ 1. เด็กหญิงนุชจรี   สีละลวย
2. เด็กหญิงวรรณวิษา   ชานาง
3. เด็กหญิงสุธาดา   กรรณลา
 
1. นางเจษฎาวัลย์   จันทร์ศิริ
2. นายสุพิน   พระสุนี
 
175 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 89 ทอง 20 โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ 1. เด็กหญิงธิดารัตน์   เห็มทอง
2. นางสาวรจนากร   จันทร์ดิษฐ์
3. นางสาวรุ่งทิพย์   ชนะสะแบง
 
1. นางสาวสุชาดา   แสงตาปัน
2. นางสาวสมจิตร   ใจเอื้อ
 
176 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 40 โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  นารัง
2. เด็กหญิงดุจดาว  หอมสมบัติ
3. เด็กหญิงรุ่งนภา  หอมสมบัติ
 
1. นางสาวจีระนันท์  กรรณลา
2. นางสาวสุวรรณา  คำมา
 
177 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 66 ทองแดง 22 โรงเรียนเซไลวิทยาคม 1. เด็กหญิงพจนีย์  ชัยชนะ
 
1. นายนัฐกรณ์  หะธรรมวงค์
 
178 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 70 เงิน 33 โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ 1. เด็กชายธีรภัทร  ป้องเศร้า
 
1. นางสาวจีระนันท์  กรรณลา
 
179 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 64 ทองแดง 45 โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ 1. เด็กชายชนัดพล  ราชบาศรี
2. เด็กชายสิทธิพันธ์  พิลาคูณ
 
1. นางสาวจีระนันท์  กรรณลา
2. นายธีระ  แก้วปัตตา
 
180 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 82.66 ทอง 39 โรงเรียนวรราชวิทยา 1. เด็กชายปฏิพาน  ทองดวง
 
1. นายจัตุพล  พิลาชัย
 
181 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6 82.66 ทอง 29 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 1. นายอภิสิทธิ์  ปารมี
 
1. นางสาวสุพรรณษา  ล้วนโสม
 
182 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวรราชวิทยา 1. เด็กชายธนาภูมิ  สนองเดช
 
1. นายจัตุพล  พิลาชัย
 
183 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.4-ม.6 88.75 ทอง 27 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 1. นายอัฐพล  พลฤทธิ์
 
1. นางสาวสุพรรณษา  ล้วนโสม
 
184 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 81.66 ทอง 39 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 1. เด็กชายอัมรินทร์  แสงสุธา
 
1. นางสาวสุพรรณษา  ล้วนโสม
 
185 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.4-ม.6 82.43 ทอง 36 โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ 1. นายนวพล  ทองคำ
 
1. นายฤทธิศร  อุตรัศมี
 
186 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 91 ทอง 15 โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ 1. เด็กชายนครรินทร์กิ่งศักดิ์   จำปามี
 
1. นายฤทธิศร  อุตรัศมี
 
187 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนวรราชวิทยา 1. นายวีระสาร  มุทาพร
 
1. นายทวีวัฒน์  ริดชัยนาม
 
188 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.6 -1 - โรงเรียนวรราชวิทยา 1. นางสาวกัญญารัตน์  วิพายา
2. นายกิตติพงษ์  ชาภักดี
3. นางสาวจักรีภรณ์  ชินพระวอ
4. เด็กหญิงจามจุรี  บุญสรรค์
5. เด็กหญิงชวัลลักษณ์  แพงเกษ
6. เด็กหญิงฐิติยา  พิมสุข
7. เด็กหญิงทักษพร  สิงห์สถิตย์
8. นายธนบดี  จันดาผล
9. นายธนาทร  คำไล้
10. เด็กชายธนาภมูิ  สนองเดช
11. เด็กหญิงธนาภรณ์  สนองเดช
12. นายนพเกศ  มูลสละ
13. นางสาวนรินรัตน์  ปานพลู
14. นางสาวนันทนา  พาโฮม
15. นางสาวบุษราคัม  จันทโส
16. เด็กชายปฏิพาน  ทองดวง
17. นางสาวปณิชสา  จันทวรรณ์
18. นางสาวพรทิพย์  หัวดอน
19. นายพีระวัฒน์  เทวดา
20. นายรัชชานนท์  โพธิ์ฟันเรือ
21. นายวิวรรธน์  ประทุมทอง
22. นายวีระสาร  มุทาพร
23. นายศักดิ์ดา  ชัยสงค์
24. นายสถาพร  ศรีมหาพรหม
25. นายสหภาพ  สุพรหม
26. นายสิทธิโชค  หีบแก้ว
27. เด็กหญิงสิรินทิพย์  ปานกรด
28. นางสาวสุพิชญา  สีทะ
29. นางสาวอารีรัตน์  สารวงษ์
30. นายเจษฎาภรณ์  แสงขาน
 
1. นายทวีวัฒน์  ริดชัยนาม
2. นายจัตุพล  พิลาชัย
3. นางสาวศรีสุดา  บุญมาศ
4. นายยุทธนา  ภูยาแพทย์
5. นายอภิศักดิ์  บุบพิ
6. นางสาวชุติมา  ผิวสวัสดิ์
7. นางสาวปาริชาติ  อะวะตา