สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) [กลุ่ม สพม.เลย 1]

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ
จังหวัดบุรีรัมย์
ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 93 ทอง 6 โรงเรียนเชียงกลมวิทยา 1. เด็กหญิงศศิธร  ไชยจงมี
 
1. นางสาวกัลญา  ด้วงแพง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 79 เงิน 57 โรงเรียนเชียงกลมวิทยา 1. นางสาวกนกวรรณ  เรืองสุข
 
1. นายพีรภัทร  สะเดา
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 67.3 ทองแดง 21 โรงเรียนเลยพิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ศรีบุรินทร์
 
1. นายสุวิทย์  สารเงิน
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 53.63 เข้าร่วม 19 โรงเรียนเชียงกลมวิทยา 1. นางสาวรัตติยา  อินนุชิต
 
1. นายอาทิตย์กมล  แสนใจวุฒิ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 14.5 เข้าร่วม 49 โรงเรียนเลยพิทยาคม 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์  หัวใจแก้ว
 
1. นายสุวิทย์  สารเงิน
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 42 เข้าร่วม 16 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย 1. นายรัชตพงศ์  สิมมา
 
1. นายสุธะนะ  พามนตรี
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 74.3 เงิน 42 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย 1. เด็กหญิงสิริกร  ทุมคำแก้ว
 
1. นางนารี  พามนตรี
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 87.4 ทอง 7 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย 1. นางสาวจิตติมา  กุลอัก
 
1. นางนารี  พามนตรี
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 77.3 เงิน 36 โรงเรียนเลยพิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐพร  ไทยษา
 
1. นางสาวอรทัย  แก้วมณีวัฒน์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 85.2 ทอง 22 โรงเรียนเลยพิทยาคม 1. นายสุทธินันท์  ภูขามา
 
1. นายสุวิทย์  สารเงิน
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 85 ทอง 9 โรงเรียนเลยพิทยาคม 1. เด็กหญิงปัญชิกา  โคตรบัว
2. เด็กหญิงมนัสนันท์  ชูตินันท์
 
1. นางธวัลรัตน์  สิงห์เทพ
2. นางสาวจีระนันท์  ธรรมโชดก
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ม.4-ม.6 73.25 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเลยพิทยาคม 1. นางสาวพิชญานันท์   ศรีราคำ
2. นางสาวอุไรวรรณ  สิงหพัส
 
1. นายคุ้มครอง  บุญช่วย
2. นางสาวชญานี  แก้วกัลยา
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 77.94 เงิน 43 โรงเรียนเชียงกลมวิทยา 1. เด็กหญิงจิรัชญา  วังคีรี
2. เด็กหญิงโสภิดา  ทามูล
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงจุฬาลักษณ์  กรมทอง
2. นางสาวขนิษฐา  มีมะจำ
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 69.85 ทองแดง 57 โรงเรียนเชียงกลมวิทยา 1. นายภูวดี  จันทวี
 
1. นางสาวขนิษฐา  มีมะจำ
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 83 ทอง 10 โรงเรียนเลยพิทยาคม 1. เด็กชายชาญวิชญ์  กมลรัตน์
 
1. นายสรายุทธ์  สีหะวงค์
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 36 เข้าร่วม 19 โรงเรียนเลยพิทยาคม 1. นายรัชชานนท์  สายสิญจน์
 
1. นายศิวัชญ์  ราชพัฒน์
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 66.6 ทองแดง 23 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย 1. เด็กหญิงจิรภิญญา  จูมพิลา
2. เด็กหญิงชิดชนก  ไชยรบ
3. เด็กหญิงมณฑนา  สุวรรณเทน
 
1. นางนาถนรินทร์  บุญธิมา
2. นายสาคร  ปริปุณนัง
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 70.6 เงิน 37 โรงเรียนเลยพิทยาคม 1. นายนนทชัย  แก้วเขียว
2. นางสาววารุณี  ตะฮึง
3. นางสาวสุรีรัตน์  ไชยโสดา
 
1. นายวัชระ  น้อยมี
2. นายศิวัชญ์  ราชพัฒน์
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 4 โรงเรียนเลยพิทยาคม 1. เด็กชายพัฒนวัฒน์  ตันมิ่ง
2. เด็กหญิงวารุณี  อิ่มเอิบ
3. เด็กหญิงสิริรัตน์  วุฒิประชารัฐ
 
1. นางพัชรี  มูลเมือง
2. นางมยุรีย์พร  ขันติยู
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 47 โรงเรียนเลยพิทยาคม 1. นางสาวทรีญา  สอนศรี
2. นางสาววศินี  เร่งสมบูรณ์สุข
3. นางสาววิรดา  ผุยมาตย์
 
1. นายวัชระ  น้อยมี
2. นางสาวอนุพร  วิชามล
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย 1. เด็กชายพีรพัชร  ธนะสูตร
2. เด็กชายภูรี  วงศ์ศิลา
 
1. นางอรุณรัตน์  ชมวงศ์
2. นางสาวปภัสรา  แถลงกัณฑ์
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 89 ทอง 6 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย 1. นางสาวฉัตรพร  หินโน
2. นางสาวนันทิกานต์  มาระมิ่ง
 
1. นางพัชราภรณ์  จันปัดถา
2. นางสาวสุมาลี  ไกลเมือง
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 70 เงิน 36 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย 1. เด็กหญิงลลิตา  คำแหงพล
 
1. นางสาวขวัญเรือน  วังคีรี
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 72 เงิน 47 โรงเรียนท่าลี่วิทยา 1. นายสรวิศ  ชัยชะนะ
 
1. นางสาวชลธิชา  ผาสุข
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 83.84 ทอง 21 โรงเรียนเชียงกลมวิทยา 1. เด็กชายณัฐชนนท์  ทับสิทธิ์
2. เด็กชายสิปปกร  เครือหงส์
 
1. นางวรารัตน์  เหลาผา
2. นายศักดา  พรมกุล
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 88.26 ทอง 12 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย 1. นายชัยนันท์  นววงศ์เสถียร
 
1. นางสาวขวัญเรือน  วังคีรี
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 57 โรงเรียนท่าลี่วิทยา 1. เด็กชายชัยกรณ์  ดีกระจ่าง
 
1. นางวนิดา  รักนิ่ม
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 95.5 ทอง 11 โรงเรียนเลยพิทยาคม 1. นางสาวชนิดาภา  นามศรีเรือง
 
1. นางสาวอนุพร  วิชามล
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 57.5 เข้าร่วม 13 โรงเรียนเลยพิทยาคม 1. เด็กหญิงพิมพ์มาดา   สวนมาลี
 
1. นางพัชรี  มูลเมือง
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 46 เข้าร่วม 13 โรงเรียนเลยพิทยาคม 1. เด็กชายจิรภัทร  จอมทอง
2. เด็กหญิงดารากรณ์  ศรไชย
3. เด็กชายติณษ์ณธรรศณ์  บางยี่ขัน
 
1. นายพิชญากรณ์  เหล่าอรรคะ
2. นางจิภาดา  ดวงท้าวเศษ
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 74.75 เงิน 11 โรงเรียนเลยพิทยาคม 1. นางสาวณัฐณิชา  ไพศาลวิทย์
2. นางสาวพิมพ์พีรา  ตรงสันติพงศ์
3. นายวรกาญจน์  กมลรัตน์
 
1. นายเจษฏา  กาญจนาจินดานันต์
2. นางวลัยพรรณ  สุวรรณชาติธนดี
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 81.4 ทอง 13 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย 1. เด็กหญิงญาณิศา  พันธ์ดิษฐ์
2. เด็กหญิงณัฏฐธิดา  อิสรพงศ์
3. เด็กชายธนาวิทย์  ทองแสน
 
1. นางสาวปิยะวรรณ  สุโพธิ์ชัย
2. นางสาววิริยา  ตาสี
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 69 ทองแดง 31 โรงเรียนเลยพิทยาคม 1. นางสาวกฤติพร  สุขใส
2. นางสาวณัชชา   บับภาสังข์
3. นางสาวสิริยากร  ตะไก่แก้ว
 
1. นายศุภชัย  โพธิ์ล้อม
2. นางกรรณิกา  อินพินิจ
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 82.6 ทอง 9 โรงเรียนเลยพิทยาคม 1. เด็กหญิงพิชญาภา  ธรรมมียะ
2. เด็กหญิงภัทรจาริน  สุวรรณมาโจ
3. เด็กหญิงศศิกานต์  นนทะปะ
 
1. นายสุพิชา  คำเครือ
2. นางสาวนภาพร  คำเชียง
 
35 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 81 ทอง 7 โรงเรียนเชียงกลมวิทยา 1. นางสาวชลธิดา  บุญทอด
2. นางสาวณัฐริณี  ก้อนคำ
3. นางสาวพัชราภา  นันทะผา
 
1. นางสาวณญาดา  คุณประสิทธิ์
2. นายสุรพงษ์  แก้วเกษศรี
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 81.2 ทอง 30 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย 1. เด็กหญิงชนษร  ผิวทอง
2. เด็กหญิงธนัชญา  นรมาตร์
3. เด็กหญิงภัทรดา  โยทะคง
 
1. นางสาวดารณี  ไชยเวช
2. นางสาวปัฐมาพร  สุราสา
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 73.4 เงิน 41 โรงเรียนเชียงคาน 1. นางสาวธัญรดา  หาชานนท์
2. นายสุทธิพงษ์  คำศรี
3. นายสุริยา  อ่อนศรี
 
1. นางสุทธินี  เเร่นาค
2. นางสาวโสภาพรรณ  โพธิ์ทอง
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเลยพิทยาคม 1. เด็กชายธิติสรร  อุทธบูรณ์
2. เด็กชายเดชาธรรม  ภูมิชัย
 
1. นางสาวอัจฉราพร  กันหาอาจ
2. นางสุพัตรา  ไชยจันหอม
 
39 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 86.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย 1. นายตรีเกียรติ  สุวรรณสิงห์
2. นายสุรเชษฐ์  ชมภูบุตร
 
1. นายสุรศักดิ์  บุญธิมา
2. นางสาวณัฐภัสสร  ทิพย์เมืองเก่า
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 72.52 เงิน 33 โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา 1. นายพงษ์เทพ  ทิพนนท์
2. นายศิริโชค  ศรีวิไลลักษณ์
 
1. นายภูวนัย  กุลบุตร
2. นางปราณี  แกดำ
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 30 เข้าร่วม 61 โรงเรียนเลยพิทยาคม 1. เด็กชายธนวัฒน์  บัวเขียว
2. เด็กชายสัจจพงศ์  สุทธิสานนท์
 
1. นายภัทร  สุขผุย
2. นายณรงค์ชัย  บุตรวัง
 
42 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 30 เข้าร่วม 17 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย 1. นายปรมินทร์  เวฬุวนาธร
2. นายอุดร  มณีวรรณ
3. นายเดวิด  เชง
 
1. นายอุไทย  โกยชัย
2. นายเกียรติศักดิ์  รัตนคุณศาสน์
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 89 ทอง 28 โรงเรียนเชียงคาน 1. เด็กหญิงนัฐภัทร  จันมา
2. เด็กหญิงนัณภัทร  อารีเอื้อ
3. เด็กหญิงภาวินี  นพเก้า
4. เด็กหญิงวันทนีย์   รอดขาว
5. เด็กหญิงโยษิตา  กรมทอง
 
1. นายปรีชา  นามนนท์
2. นายนวกาญจน์  ประทุมวัน
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย 1. นางสาวกมลเนตร  ขวัญดี
2. นางสาวณัฐพร   แนวตัน
3. นางสาวนันท์นภัส  แก้วแสนเมือง
4. นางสาวสุวัฒนา  รังโคตร
5. นางสาวอริศรา  สารมะโน
 
1. นายพิเศษ  บรรพลา
2. นางรติรัตน์  บุญนัยน์รัตน์
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 85 ทอง 4 โรงเรียนเชียงคาน 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  พรมราศรี
2. เด็กหญิงชลธิชา  คำนามะ
3. เด็กหญิงชวัลนุช  พิมพ์กา
4. เด็กหญิงธิดารัตน์  พันธุ์มีสุข
5. เด็กหญิงปรียาภัทร  บุญคุณ
 
1. นายวรพิพัฒน์  จันทสาร
2. นางปุริมปรัชญ์  พันพลูวงษ์
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 87 ทอง 27 โรงเรียนเชียงคาน 1. นางสาวกรรณิการ์   ดากอง
2. นางสาวกฤติยาณี  ภูมี
3. นางสาวมานิตา  สะตะ
4. นางสาววาสนา  ปานิเสน
5. นางสาวอรพิน  กลิ่นหอม
 
1. นายมนตรี  ผ่านสุข
2. นายจีราวิชช์   บุญนัยน์รัตนน์
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 87 ทอง 11 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย 1. เด็กชายจิรวัฒน์  ศรีพรหม
2. เด็กหญิงจุฬารัตน์  วรรณชัย
3. เด็กชายชยพัทธ์  สว่างกุล
4. เด็กหญิงณัฐรุจา  วัฒนะ
5. เด็กหญิงอรนลิน  สักรอ
 
1. นายอุไทย  โกยชัย
2. นายนพัตธร  กรวยทอง
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 86 ทอง 22 โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา 1. นายชนาธิป  ชมภูทอง
2. นายธวัชชัย  ทิพโทสิงห์
3. นางสาวพิยดา  คงเมือง
4. นายพีระพัฒน์  จำปาสิม
5. นายสิทธินันท์  จันทมล
 
1. นางสมร  ตาระพันธ์
2. นางกฎพร  ปรีสมบูรณ์
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 82.25 ทอง 33 โรงเรียนเชียงคาน 1. นางสาวจุฑามาศ  แก้วยาศรี
2. นายณัฐพล  ทันดา
3. นางสาวณัฐยา  ใจนวน
4. นายตะวัน  จันมา
5. นายธีรพงศ์  คำชมภู
6. นางสาวปัทมา  อาษารินทร์
7. นายพลวัตร  อินดา
8. นายพัฒนพงศ์  ทำทิพย์
9. นายพิษณุ  ลาสม
10. นายพุฒิพงศ์  จิตงาม
11. นางสาววชิราภรณ์  ทุมสงคราม
12. นางสาววรัญญุตา  นามกอง
13. นางสาวศรุตา  แสงขาว
14. นางสาวสุภาภรณ์  แสงขาว
15. นางสาวแพรวนภา  เหาะดอน
 
1. นางรจนา  โพธิสมพร
2. นายวรพิพัฒน์  จันทสาร
3. นางสาวทิพเนตร  น่วมหมวด
4. นางสาวกนกวรรณ   ชัยสาด
5. นางสาวอรญา  จันทะมีเจริญกิจ
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 87 ทอง 37 โรงเรียนเชียงกลมวิทยา 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  กุมตัน
 
1. นางสาวศศิภา  วงษ์คำจันทร์
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 94 ทอง 4 โรงเรียนเชียงกลมวิทยา 1. นางสาวเกษร  นันทะทอง
 
1. นางสาวพักตร์สุดา  วงศ์ชมภู
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 93.6 ทอง 14 โรงเรียนมูลมังหลวงปู่ชอบ ฐานสโม 1. เด็กหญิงนาเดีย  บุตรพรม
2. เด็กชายอำนาจ  พบสุข
 
1. นายธวัชชัย  สุทธิดี
2. นางสาววรรณภา  สุราย
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย 1. นายวีรวุฒิ  โทพันธ์
2. นางสาวสิรินภา  สมอรัตน์
 
1. นางสาวบังอร  มูลโพธิ์
2. นางรติรัตน์  บุญนัยน์รัตน์
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 90.75 ทอง 6 โรงเรียนเลยพิทยาคม 1. เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์   ศรีเชื้อ
2. นางสาวครองขวัญ   ศรีเชื้อ
3. นางสาวจิดาภา   สุขปื้อ
4. เด็กหญิงจิดาภา   นารินทร์
5. นางสาวฉัตรพร   สุขใจ
6. เด็กหญิงชันม์ชุดา   อาจแก้ว
7. เด็กหญิงประภาศิริ   คงโพธิ์น้อย
8. นางสาวพลอยพิชชา   ยุทธเศรษฐสิริ
9. เด็กหญิงภัทรวดี   ชมมณี
10. เด็กหญิงสุธินี   จันทร์คามคำ
 
1. นางกฤศนรัตน์   พุทธเสน
2. นายทวีวัฒน์   พิมพ์พัฒน์
3. นางน้ำริน   รัตนสีหา
 
55 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 73.4 เงิน 45 โรงเรียนเชียงกลมวิทยา 1. นางสาวกรพินธ์  โปรณะ
2. เด็กชายณัฐพนธ์  แสนขัน
3. เด็กหญิงปิยภรณ์  ไชยสิทธิ์
4. เด็กชายปุณยวัจน์  ชนะงาม
5. เด็กหญิงพรชิตา  ทองนิล
6. เด็กหญิงมุธิตา  แก้วโบราณ
7. เด็กหญิงวรรณวิภา  บุญหนัก
8. เด็กชายสุรศักดิ์  ฮดลือชา
9. เด็กหญิงอริสสรา  คำใส
10. เด็กหญิงอริสสา  คำใส
 
1. นายเศรษฐ์  คุณทาบุตร
2. นางสุดารัตน์  คุณทาบุตร
3. นางสาวชไมพร  ธนะกิจ
 
56 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 79.8 เงิน 39 โรงเรียนเชียงกลมวิทยา 1. นายชัยธวัช  สำราญล้ำ
2. นายณรงค์ฤทธิ์  บุตรบาล
3. นายณัฐวุฒิ  เพชรส่อศรี
4. นายธวัชชัย  พิมพ์หาร
5. นายปิยะวัฒน์  หาทรัพย์
6. นายพีรวัส  แซ่เติน
7. นายพีระพัฒน์  ธรรมรังษี
8. นายวิชิตศักดิ์  สาลีสี
9. นายสหัสวรรษ  เหง้าโครตร
10. นายสิรวิชญ์  ภักดิ์มี
 
1. นายเจษฎา  นาสินส่ง
2. นายเศรษฐ์  คุณทาบุตร
3. นายทิราชัน  ดีแป้น
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3 90 ทอง 8 โรงเรียนเชียงกลมวิทยา 1. เด็กชายธนายุทธ  จันทะ
2. นางสาวบุษดี  มาตหนองจอก
3. เด็กหญิงปภัสสร  สีดานา
4. เด็กหญิงพิมลรัตน์  สอนจันทร์
5. เด็กหญิงมลธิฌา  วิจิตรปัญญา
6. เด็กชายยศวริศ  บริวัน
7. เด็กหญิงวรรณวิภา  บุญหนัก
8. เด็กชายวิทวัส  โพตะวรรณะ
9. เด็กหญิงสุธาสินี  แซ่เตียว
10. นายสุรพัส  หวานคำ
 
1. นายเจษฎา  นาสินส่ง
2. นายเศรษฐ์  คุณทาบุตร
3. นายทิราชัน  ดีแป้น
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.4-ม.6 78 เงิน 18 โรงเรียนเชียงกลมวิทยา 1. นายจักรพงศ์  รักษาภักดิ์
2. นายชาคริต  ม่วงเนียม
3. นายธนวัฒน์  วันทองสุข
4. นายธวัช  รัตนมงคล
5. นายนพกิจ  วรรณชัย
6. นายพงศ์พิพัฒน์  บุญอ่อน
7. นายภานุวัฒน์  พาคำ
8. นายยุทธภัทร  ป้องปา
9. นายอธิปัตย์  ธรรมรังษี
10. นายอภิสิทธิ์  น้อยคูณ
 
1. นายเจษฎา  นาสินส่ง
2. นายเศรษฐ์  คุณทาบุตร
3. นางสาวศิริรัตน์  ยอดช่าง
 
59 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม 40 โรงเรียนคอนสาวิทยา 1. เด็กหญิงกุลกัลยา  สุทธิสอน
2. เด็กหญิงสุภาภรณ์  บุญศรีภูมิ
 
1. นายกำจร  นุชมา
2. นางสาวรุ่งอรุณ  นามกอง
 
60 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 70 เงิน 25 โรงเรียนคอนสาวิทยา 1. นางสาวนันฐิกา  ชาวทอง
2. นางสาววธิดา  สิขาระภา
 
1. นายกำจร  นุชมา
2. นางสาวรุ่งอรุณ  นามกอง
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 76 เงิน 42 โรงเรียนเชียงกลมวิทยา 1. เด็กหญิงมนัสนันท์  สอนแก้ว
 
1. นางสาวปิยพร  สารมโน
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 94 ทอง 9 โรงเรียนเลยพิทยาคม 1. นายฐานันดร  วรชินา
 
1. นายสถิต  วิเศษสัตย์
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 94 ทอง 12 โรงเรียนเลยพิทยาคม 1. เด็กชายทรงพล  กุลวงษ์
 
1. นางสาวเพชรรัตน์  ภูธรศรี
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 78 เงิน 36 โรงเรียนเลยพิทยาคม 1. นางสาวปิยพร  ศรจันทร์
 
1. นางสาวมุกมาดา  ช้อนชนะ
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 93 ทอง 8 โรงเรียนเชียงคาน 1. นางสาวปัญญพัฒน์   ทุมสงคราม
 
1. นายวีระธรรม  จำปาบุรี
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 84 ทอง 28 โรงเรียนนาด้วงวิทยา 1. นางสาวอริญญา  คำพรมมี
 
1. นางสุภูษณี  พรมกัลยา
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 61 ทองแดง 55 โรงเรียนเลยพิทยาคม 1. เด็กหญิงนพรดา  สวัสดิ์ธรรม
 
1. นางสาวเพชรรัตน์  ภูธรศรี
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 81 ทอง 41 โรงเรียนเลยพิทยาคม 1. นายพุทธิพงษ์  เหตุเกษ
 
1. นายสถิต  วิเศษสัตย์
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 86 ทอง 29 โรงเรียนนาด้วงวิทยา 1. เด็กหญิงพิชติมา  วรรณชัย
2. เด็กหญิงอลิชา  แสนสี
 
1. นางนิตยา  บริบูรณ์
2. นางสุภูษณี  พรมกัลยา
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 94 ทอง 10 โรงเรียนเลยพิทยาคม 1. เด็กหญิงศศิธร  หล่มเหลา
 
1. นางสาวเพชรรัตน์  ภูธรศรี
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 94 ทอง 13 โรงเรียนเลยพิทยาคม 1. นายรัฐชานันท์  ยศปัญญา
 
1. นายสถิต  วิเศษสัตย์
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 78 เงิน 37 โรงเรียนเลยพิทยาคม 1. เด็กชายทีปกิติ์   พรหมสัตยพรต
2. เด็กหญิงอรประพิณ  บุตรดา
3. เด็กชายเอกรัตน์   สีโสพล
 
1. นายสถิต  วิเศษสัตย์
2. นางสาวแก้วกานดา  สุขจ้อย
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 90 ทอง 26 โรงเรียนเลยพิทยาคม 1. นายฐิติพล  พรหมสัตยพรต
2. นางสาววลนิษฐา  จันทนา
3. นางสาวศศิกานต์  บุตรตะยา
 
1. นางสาวแก้วกานดา  สุขจ้อย
2. นางสาวเฟื่อง  โคตรโสภา
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 85 ทอง 9 โรงเรียนเลยพิทยาคม 1. นายธนาธินาตย์  ปานสุวรรณ
 
1. นายสุวัฒน์ชัย  จันทร์สว่าง
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 86 ทอง 7 โรงเรียนเลยพิทยาคม 1. นายเอกรินทร์  อินทบุญศรี
 
1. นายสุวัฒน์ชัย  จันทร์สว่าง
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 83 ทอง 11 โรงเรียนเลยพิทยาคม 1. นางสาววริศรา  จันทนา
 
1. นายสุวัฒน์ชัย  จันทร์สว่าง
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 87 ทอง 10 โรงเรียนเลยพิทยาคม 1. เด็กหญิงธนัญศิริ  หารคำแพง
 
1. นายสุวัฒน์ชัย  จันทร์สว่าง
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 81 ทอง 12 โรงเรียนเลยพิทยาคม 1. นายธนบดี  ปานสุวรรณ
 
1. นายสุวัฒน์ชัย  จันทร์สว่าง
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 87 ทอง 15 โรงเรียนเลยพิทยาคม 1. นางสาวสุนิสา  คงทะเล
 
1. นางเบญญาภา  ทุมสงคราม
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 80 ทอง 19 โรงเรียนเลยพิทยาคม 1. นางสาวพิมลรัตน์  สิงห์ลอ
 
1. นางเบญญาภา  ทุมสงคราม
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 61 ทองแดง 24 โรงเรียนเลยพิทยาคม 1. นางสาวกัญญารัตน์  ศรนะลา
 
1. นางเบญญาภา  ทุมสงคราม
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 86 ทอง 6 โรงเรียนเลยพิทยาคม 1. นางสาวพิมลรัตน์  สิงห์ลอ
 
1. นางเบญญาภา  ทุมสงคราม
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเลยพิทยาคม 1. นายเอกรินทร์  อินทบุญศรี
 
1. นางเบญญาภา  ทุมสงคราม
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 76 เงิน 13 โรงเรียนเลยพิทยาคม 1. นางสาวปาริฉัตร  งามแสง
 
1. นางเบญญาภา  ทุมสงคราม
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเลยพิทยาคม 1. นางสาวกัญญารัตน์  ศรนะลา
2. นายฉกรรจ์ชัย  คำสุวรรณ
3. นางสาวธันยนันท์  ไตรวีระกุล
4. นางสาวปาริฉัตร  งามแสง
5. นางสาวพิมพ์นารา  บุตรดีสุวรรณ
6. นางสาวพิมลรัตน์  สิงห์ลอ
7. นางสาววริศรา  จันทนา
8. นางสาวสุนิสา  คงทะเล
9. นายเอกรินทร์  อินทบุญศรี
 
1. นางเบญญาภา  ทุมสงคราม
2. นายสุวัฒน์ชัย  จันทร์สว่าง
3. นางสาววริศนันท์  อุปไมยอธิชัย
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเลยพิทยาคม 1. นางสาวกัญญารัตน์  ศรนะลา
2. นายคีตศินป์  เกิดไชยะ
3. เด็กหญิงชุตินันท์  ผิวมะลิ
4. นางสาวณัฐธิดา  โคตรสุโพธิ์
5. นางสาวณัฐภัทร  สว่างพิทักษ์
6. นางสาวดลพร  ไสยวิจีณ
7. นายธนบดี  ปานสุวรรณ
8. เด็กหญิงธนัญศิริ  หารคำแพง
9. เด็กชายธนาธินาตย์  ปานสุวรรณ
10. นางสาวปวันรัตน์  รัตนวุฒิชัย
11. นางสาวปาริฉัตร  งามแสง
12. นางสาวพิชญาพร  อุ้ยเลิศ
13. นางสาวพิมลรัตน์  สิงห์ลอ
14. นายเอกรินทร์  อินทบุญศรี
15. เด็กหญิงแพรชมพู  เกตะวันดี
 
1. นายสุวัฒน์ชัย  จันทร์สว่าง
2. นางเบญญาภา  ทุมสงคราม
3. นายสถิต  วิเศษสัตย์
4. นางอสาวดี  วิเศษสัตย์
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 81 ทอง 13 โรงเรียนเลยพิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกรส  พวงพิลา
2. เด็กหญิงกฤษติยา  สิทธิเสนา
3. นางสาวกัญญารัตน์  ศรนะลา
4. นายคีตศินป์  เกิดไชยะ
5. นางสาวณัฐธิดา  โคตรสุโพธิ์
6. นายธนบดี  ปานสุวรรณ
7. นายธนาธินาตย์  ปานสุวรรณ
8. นางสาวปาริฉัตร  งามแสง
9. นางสาวพิมลรัตน์  สิงห์ลอ
10. นางสาววริศรา  จันทนา
11. นางสาวสุนิสา  คงทะเล
12. นายเอกรินทร์  อินทบุญศรี
 
1. นายสุวัฒน์ชัย  จันทร์สว่าง
2. นางเบญญาภา  ทุมสงคราม
3. นายนิติพล  จันทะพล
4. นางสาวเพชรรัตน์  ภูธรศรี
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 81 ทอง 13 โรงเรียนเลยพิทยาคม 1. เด็กหญิงกัตติกมาส  คละสกุล
2. นางสาวจิราวรรณ  บุญเรืองศรี
3. นางสาวชนัญชิดา  บุตรโยจันโท
4. นางสาวชลธิชา  เพียคะป้อง
5. เด็กหญิงณัฐพร  สิงห์เทพ
6. นางสาวณิชานันท์  นวรัตน์ ณ อยุธยา
7. นายธนบดี  ปานสุวรรณ
8. นายธนาธินาตย์  ปานสุวรรณ
9. นางสาวนริตา  มุ่งกลาง
10. นางสาวปยุตา  วงศ์ภูเวช
11. เด็กหญิงพนิตพร  แก้วแสนเมือง
12. เด็กหญิงมัธุลดา  คำไล้
13. นางสาวรสิตา  ชาวดร
14. นางสาวรุ่งทิพย์  ทิพมาเมืองคุณ
15. นางสาวศศินา  ใหม่วงศ์
16. เด็กหญิงสุชัญญา  ราชแก้ว
17. นางสาวสุพรรษา  ประเสริฐสังข์
18. นางสาวอมรรัตน์  ชมมณี
19. นางสาวอรอนงค์  สุวรรณสนธ์
20. นางสาวเพชรรัตน์  วรชินา
21. นางสาวเสาวลักษณ์  กุดเขียวอาจ
 
1. นายสิทธิภพ   ไชยคีนี
2. นายสุวัฒน์ชัย  จันทร์สว่าง
3. นางเบญญาภา  ทุมสงคราม
4. นางสาวอาภาภรณ์  ศรีวิชา
5. นายประวิตร  บุญประคอง
6. นางสาวแก้วกานดา  สุขจ้อย
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 81.6 ทอง 36 โรงเรียนเลยพิทยาคม 1. เด็กชายจีระสิทธิ์  สิงมะหาพรม
2. เด็กชายฉลองราช  ลีกระจ่าง
3. เด็กชายชัยวัฒน์   เรืองสุวรีย์
4. เด็กหญิงประภาพร   สิทธิเเก้ว
5. เด็กหญิงพิมพ์แพรพลอย   วันสุพงศ์
6. เด็กชายไญยยณัฏฐ์   จันทะบุตร
 
1. นายณัฐพงษ์  เกรียงไกรวงษ์
2. นายประวิตร  บุญประคอง
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 76 เงิน 50 โรงเรียนเลยพิทยาคม 1. นายก้าวหน้า   บัวเวียง
2. นายชญานนท์   วิชาศรี
3. นายธเนศ   พงศ์พิสุทธิโกศล
4. นายพิชิต   พิมพ์เขต
5. นางสาวภูซาน   ศรีเเสงรัตน์
6. นายศิวกร   ไชยศรี
 
1. นายประวิตร  บุญประคอง
2. นายณัฐพงษ์  เกรียงไกรวงษ์
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 91 ทอง 6 โรงเรียนเชียงกลมวิทยา 1. นางสาวกนกพร  ไชยวงษ์
2. เด็กหญิงกัลยา  แสนสายเนตร
3. นางสาวกานต์ธิดา  พรหมเมือง
4. นางสาวจีระวรรณ  บุดดา
5. เด็กหญิงชนม์ชนก  ศรีบุรินทร์
6. เด็กหญิงณญาดา  พุทธมาตย์
7. เด็กหญิงณัฐชนิดา  ปัดแก่ง
8. เด็กหญิงดวงกมล  ไชยแสง
9. นายธนทัต  ภูจำปา
10. เด็กชายธนวัฒน์  ธรรมรังษี
11. เด็กชายธีรเมธ  บุญหมอน
12. เด็กชายนราธิป  พงษ์พา
13. นายนวมินทร์  ส้านสิงห์
14. นางสาวนันทพร  กิจดี
15. นางสาวน้ำทิพย์  บุญประเสริฐ
16. นายปรเมธ  มีสมบุญ
17. เด็กหญิงปวันรัตน์  ตัญญาภักดิ์
18. นางสาวปวีณา  ธัญญารักษ์
19. นายพงศกร  การิกาญจน์
20. เด็กหญิงพรพิมล  วังคีรี
21. นางสาวพีรยา  แก้วดวงดี
22. เด็กหญิงมุกธิดา  ศรีบัวรินทร์
23. เด็กชายรัชตะ  อ่อนนาเมือง
24. นางสาววราภรณ์  ไชยสิทธิ์
25. นายวรเชษฐ์  เฮืองบุญศรี
26. นายวุฒิพงษ์  วันทองสุข
27. นายศุภกิตติ์  วันทองสุข
28. นายสนธยา  โสมาศรี
29. นายสิทธิศักดิ์  ต้นพนม
30. นางสาวสุกัญญา  บุษบา
31. นางสาวสุดารัตน์  ฮาดนิล
32. นายอนิวัติ  นันยอด
33. นายอภิสิทธิ์  มาตเมือง
34. นางสาวอรธิดา  ทุมภักดี
35. นางสาวอลิตา  ศรีมงคล
36. นางสาวอัญชญา  จุลทา
37. นางสาวอารีญา  ชาวดร
38. นางสาวเกษร  นันทะทอง
39. นายเจษฎา  โอชารส
40. นางสาวเพชรดา  นิลนามมะ
 
1. นายสุนันท์  รอดประทับ
2. นายวีรยุทธ  เหมือนนึก
3. นายศิริชัย  น้อยโสภา
4. นายพรชัย  เหลาเป
5. นางสาวปรีดาวรรณ  รอดประทับ
6. นางสาวปิยพร  สารมโน
7. นางพชรมน  ดวงดาวพารัมย์
8. นางสาวพัชราภรณ์  ลีเบาะ
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 86.83 ทอง 37 โรงเรียนเชียงกลมวิทยา 1. เด็กชายณัฐพนธ์  แสนขัน
 
1. นางสาวพัชราภรณ์  ลีเบาะ
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 80.33 ทอง 46 โรงเรียนปากชมวิทยา 1. นายเกียรติศักดิ์  ภักดี
 
1. นางสาวมุกรดา  ฤทธิ์ช่วย
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80.66 ทอง 55 โรงเรียนปากชมวิทยา 1. เด็กหญิงวิรัญชณา   แก้ววงษา
 
1. นางสาวมุกรดา  ฤทธิ์ช่วย
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 71.33 เงิน 60 โรงเรียนธาตุพิทยาคม 1. นางสาวศิริวรรณ  กองขุนทด
 
1. นางกิติยา  แก้ววงษา
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 87.67 ทอง 21 โรงเรียนเชียงกลมวิทยา 1. เด็กชายณัฐพนธ์  แสนขัน
 
1. นางสาวพัชราภรณ์  ลีเบาะ
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 82.33 ทอง 42 โรงเรียนธาตุพิทยาคม 1. นายณัฐวัตร  พลถาวร
 
1. นางสาวกมลพรรณ  บุตรโสมตา
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 71 เงิน 48 โรงเรียนท่าลี่วิทยา 1. เด็กหญิงดวงพร  สิงห์ทอง
 
1. นางสาวจุฬาลักษณ์  พรมจักร
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 75 เงิน 44 โรงเรียนเลยพิทยาคม 1. นางสาวเพลงพร   พะกะยะ
 
1. นายณัฐพงษ์  เกรียงไกรวงษ์
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 87.5 ทอง 37 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย 1. เด็กชายอโณทัย  ธรรมกุลธีระกิจ
 
1. นายวิชิต  สีมี่
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 87.33 ทอง 34 โรงเรียนหทัยคริสเตียน 1. นายเอกพิเศษ  สกุลปัน
 
1. นายเกรียงไกร  เค้ามี
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง 16 โรงเรียนท่าลี่วิทยา 1. เด็กหญิงธนัญญา  สายบุญเลิศ
 
1. นายพฒนพล  คงเนียม
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84.33 ทอง 28 โรงเรียนเลยพิทยาคม 1. นางสาววณิชยา   ลีลาพาณิชย์ชัย
 
1. นายณัฐพงษ์  เกรียงไกรวงษ์
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 84.67 ทอง 12 โรงเรียนเชียงกลมวิทยา 1. เด็กชายณัฐพนธ์  แสนขัน
 
1. นางพชรมน  ดวงดาวพารัมย์
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 78.33 เงิน 49 โรงเรียนเชียงคาน 1. นายอาชานนท์  รัตนมงคล
 
1. นายมนตรี  ประกอบกุล
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.6 ทอง 25 โรงเรียนท่าลี่วิทยา 1. เด็กหญิงธนัญญา  สายบุญเลิศ
 
1. นางประไพศิริน  พระศรีเจริญ
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80 ทอง 49 โรงเรียนเลยพิทยาคม 1. นางสาวสุทธินันท์   จันทมล
 
1. นายณัฐพงษ์  เกรียงไกรวงษ์
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนเชียงกลมวิทยา 1. เด็กชายกฤษฎา  อุทธคำ
2. เด็กหญิงณญาดา  พุทธมาตย์
3. เด็กชายธนวัฒน์  ธรรมรังษี
4. เด็กชายธีรเมศ  บุญหมอน
5. เด็กหญิงนารีนาฏ  บัวบังใบ
6. เด็กหญิงปริศรา  แถลงจิตต์
7. เด็กชายผดุงศักดิ์  มรรครมณ์
8. เด็กชายภัคพล  นารี
9. เด็กชายรัชตะ  อ่อนนาเมือง
 
1. นายสุนันท์  รอดประทับ
2. นางสาวปรีดาวรรณ  รอดประทับ
3. นางสาวพัชราภรณ์  ลีเบาะ
4. นางพชรมน  ดวงดาวพารัมย์
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 88 ทอง 4 โรงเรียนเลยพิทยาคม 1. นางสาวกมลรัตน์   ไชยสิทธิ์
2. นางสาวจิรนันท์   บุญเรือง
3. นางสาวฉัตรสุดา   เสมอตัว
4. นายธนวัฒน์   แพงพุย
5. นายธีรวัจน์   นาราช
6. นางสาวนภัสสร  สายลาด
7. นายปัณณวิชญ์   โสคำ
8. นางสาวรชนา  ประสงค์
9. นางสาววณิชยา   ลีลาพาณิชย์ชัย
10. นายวัชรพล   สำเร็จงาน
11. นายศิวกร   ไชยศรี
12. นายสิรวิชญ์   ขอบทอง
 
1. นายณัฐพงษ์  เกรียงไกรวงษ์
2. นายประวิตร  บุญประคอง
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเลยพิทยาคม 1. นางสาวกมลรัตน์   ไชยสิทธิ์
2. นายก้าวหน้า   บัวเวียง
3. นางสาวจิรนันท์   บุญเรือง
4. นางสาวฉัตรสุดา   เสมอตัว
5. นายชญานนท์   วิชาศรี
6. นายชนบดี   เทพวันดี
7. นางสาวชัชชญา   พลดาหาญกีรติ
8. นางสาวชุติปภา   พรหมเสนา
9. นางสาวฐิตาพร   สรรพการ
10. นายณัฐศาสตร์   อาจเสนา
11. นายธนวัฒน์   แพงพุย
12. นายธนาธิป  ละธาดา
13. นางสาวธิดารัตน์   มีตา
14. นายธีรภัทร์   วินมูล
15. นายธีรวัจน์   นาราช
16. นายธเนศ   พงศ์พิสุทธิโกศล
17. นางสาวนันทภัค   ปิติวิทยากุล
18. นางสาวปรีญารัชญ์   จิตรโคตร
19. นายปัณณวิชญ์   โสคำ
20. นางสาวปิยพร   พรมพิลาด
21. นายพงศกร   อินทะผิว
22. นายพิชิต   พิมพ์เขต
23. นายพิริยกร   สุขโข
24. นางสาวภูซาน   ศรีเเสงรัตน์
25. นางสาวรุจรวี   มูลถวิล
26. นางสาววณิชยา   ลีลาพาณิชย์ชัย
27. นายศิวกร   ไชยศรี
28. นายสิรวิชญ์   ขอบทอง
29. นางสาวสุทธินันท์   จันทมล
30. นางสาวสุพรรษา   นาสอ้าน
31. นางสาวอรวรรณ​   กฤตลักษณ์
32. นางสาวอารียา   ต่อชีวี
33. นางสาวอินทร์ฉัตร   แสงสุวรรณ์พร
34. นายเฉลิมชนม์   โพธิ์ชัย
 
1. นายประวิตร  บุญประคอง
2. นายณัฐพงษ์  เกรียงไกรวงษ์
3. นางอภิญญา  บุญโท
 
111 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 79.4 เงิน 18 โรงเรียนเชียงคาน 1. เด็กหญิงกนกพร   สุริโย
2. เด็กชายณัฐวุฒิ   หงส์สิงห์
3. เด็กชายธนกร   ศรีรักษ์
4. เด็กหญิงนาถินี   เหล่าสมบัติ
5. เด็กหญิงนิตยาภรณ์   ศรีคำ
6. เด็กหญิงปวีณา   กันอิน
7. เด็กชายรัฐภูมิ   จันทะนา
8. เด็กชายอนุชิต   เขียวทิพย์
9. เด็กชายเชาวนนท์   ผากอง
10. เด็กหญิงเสาวลักษณ์   ศรอุทัย
 
1. นายสง่า  พิลาทา
2. นายวาสนา  บุดดาเหลา
3. นางสาวคนางค์  เชื้อบุญมี
 
112 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 88.6 ทอง 27 โรงเรียนเชียงคาน 1. นางสาวกิติญาพร   ยามดี
2. นายธนันชัย   ภูริศิริ
3. นายนิพิษฐ์พนธ์   แสงดี
4. นางสาวปิยะณัฐ   สามั่น
5. นางสาววรรณพร  ลุนพงษ์
6. นางสาวศันสนีย์   ครองตรี
7. นางสาวสุกัญญา   ท้าวพิณ
8. นายสุริยา   ก้อนคา
9. นายอลงกรณ์  พลดี
10. นายไกรสิทธิ์  พลดี
 
1. นายสง่า  พิลาทา
2. นางสาวคนางค์  เชื้อบุญมี
3. นายวาสนา  บุุดดาเหลา
 
113 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 83 ทอง 16 โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา 1. เด็กหญิงกัลย์สุดา  สุทธิประภา
2. เด็กหญิงชลธิชา  อุ่นพรม
3. เด็กหญิงฐิติอารดา  บัวบาน
4. เด็กหญิงนฤมล  สุพรหม
5. เด็กหญิงพิชชาภา  ราศรี
6. เด็กหญิงรัชนีกร  พรมสุปัส
7. เด็กหญิงลักษณพร  ครนายก
8. เด็กหญิงวรรณพร  จันทร์สว่าง
9. เด็กหญิงศุภามาศ  แสนบุ่งค้อ
10. เด็กหญิงอัศราพร  อุ่นพรม
 
1. นายฤทธิพร  สอดโสม
2. นางวราภรณ์  แสนกลาง
3. นางสาววราลักษณ์  ศรีมาจันทร์
4. นายวัฒนชัย  ขันชัยภูมิ
 
114 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 89.4 ทอง 7 โรงเรียนเลยพิทยาคม 1. นางสาวกระษัตรี  แก้วยาศรี
2. นางสาวชบาไพร  เนธิบุตร
3. นางสาวชุติกานต์  แสนเสนา
4. นางสาวพรพิมล  ผุยมาตย์
5. นางสาวพิมพ์อัมพร  พรหมศิริ
6. นางสาวศศิวิมล  เอกสามารถ
 
1. นางอสาวดี   วิเศษสัตย์
2. นางสาวอาภาภรณ์  ศรีวิชา
3. นางสาววริศนันท์  อุปไมยอธิชัย
4. นางสาวนฤมล  เกิดเกียรติสุข
 
115 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 82.25 ทอง 16 โรงเรียนเลยพิทยาคม 1. เด็กหญิงกชพรรณ  นันทะเสนา
2. เด็กหญิงกันติศา  สิทธิชัยจารุเมธี
3. เด็กหญิงกัลย์สุดา  จันทนา
4. เด็กหญิงณัฐวดี  จันทนา
5. เด็กหญิงนราวดี  แสงรัตน์วัชรา
6. เด็กหญิงปนัดดา  บุญฤทธาพิเชษฐ
7. เด็กหญิงรมย์ธีรา  จันทนา
8. เด็กหญิงวริษา  เชื้อไพบูลย์
 
1. นางอสาวดี   วิเศษสัตย์
2. นางสาววริศนันท์  อุปไมยอธิชัย
3. นางสาวอาภาภรณ์  ศรีวิชา
4. นางสาวทมาภรณ์  ใจรักษ์
 
116 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 84.4 ทอง 45 โรงเรียนปากชมวิทยา 1. นางสาวกมลนิตย์  ใจเรา
2. นางสาวจิราพร  ศรีแก้ว
3. นางสาวชุติกาญจน์  เพ็งพิทักษ์
4. นางสาวน้ำค้าง  จันทร์เขียว
5. นางสาวปรายลดา  ทนุราช
6. นางสาวปรารถนา  สมหาร
7. นางสาวลักษิกา  อบเชย
8. นางสาวสุชาวดี  ปะทอง
9. นางสาวสุดารัตน์  ดาสว่าง
10. นางสาวเบญจพร  ทรายทอง
 
1. นายวิระชัย  แก้วมาตย์
2. นางสิริกร  บัวรุ่ง
3. นางศุภมาส  โสวรรณา
4. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสกุลรัตน์  คะอังกุ
 
117 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 72.37 เงิน 35 โรงเรียนนาด้วงวิทยา 1. นางสาวกัญญารัตน์  พันธ์เดช
2. เด็กหญิงณัฐริกา  สร้อยพรม
3. นายธีรพันธ์  นุขัน
4. เด็กหญิงพรชิตา   บุตรวงค์
5. นางสาวพิศนภา  เสมอการ
6. เด็กหญิงลลิตา  ศรีสอาด
7. นางสาววราภรณ์  จันละคร
8. นางสาววสุนา  เนธิบุตร
9. เด็กชายศศิธร  วาระวะ
10. นายสมภพ  สิงห์ทอง
11. นายสิทธิชัย  สุวรรณมงคล
12. นางสาวสุพัฒตรา  จันทะโคตร
13. นายอามรรัตน์  ประเสริฐหล้า
14. นางสาวอิสริยา  แก้วทา
15. นางสาวเพชรี  ขำอ่อน
16. นายโอมนิธิ  สร้อยพรม
 
1. นางสาวญาณิศา  ผิวฝาด
2. นางสุภูษณี  พรมกัลยา
3. นางนิตยา  บริบูรณ์
4. นายโชคชัย  แสงกุดเรือ
5. นายวีรชน  สอนเฒ่า
 
118 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 52.75 เข้าร่วม 59 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย 1. เด็กชายธนกร  ชมชายผล
2. เด็กชายธนเทพ  หมั่นพลศรี
3. เด็กชายพิทักษ์พลไกร  มะเสนา
4. เด็กชายเขมทัต  คำกำจร
5. เด็กหญิงเมธาวี  ทายัง
 
1. นายปริวัตร์  โลขันธ์
2. นางสาวสุพัฒนา  สุวรรณปะกา
 
119 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 85.5 ทอง 29 โรงเรียนนาอ้อวิทยา 1. เด็กชายศุภชัย  เชียงรินทร์
2. เด็กหญิงเพชรรุจานันท์  สายสุวรรณ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีโยธี   ไชยคีนี
2. นางสาววันธุการณ์  จันทะคุณ
 
120 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 91.33 ทอง 5 โรงเรียนเลยพิทยาคม 1. เด็กหญิงภิศสิรี   เพ็งมีศรี
 
1. Mr.Ralph    Decapia
 
121 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 90 ทอง 8 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย 1. นางสาวปริยดา  นัทธี
 
1. นางเรณู   นวลคำ
 
122 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 80 ทอง 7 โรงเรียนเลยพิทยาคม 1. เด็กหญิงธนพร   สหายา
 
1. Mrs.Jocelyn   P. Decapia
 
123 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 89.8 ทอง 19 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย 1. นางสาวกุลภัสสร์  กองสิงห์
 
1. นายทรรศกร  วงจันทร์
 
124 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 72 เงิน 19 โรงเรียนเลยพิทยาคม 1. เด็กหญิงชัญญาดา  โชติพิชญกานต์
 
1. Mr.Fernando  P. Causapin
 
125 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 81 ทอง 15 โรงเรียนเลยพิทยาคม 1. นางสาวธนพรพรรษ์  พุทธทองศรี
 
1. นายพีรกร  สิงห์ชัย
 
126 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 83.33 ทอง 33 โรงเรียนเชียงคาน 1. เด็กหญิงกัลย์ทิตา  จันมา
2. เด็กหญิงณัฐมน  จันสุข
3. เด็กหญิงณิชานันท์  วังคะฮาต
4. เด็กหญิงนราภรณ์  สาลาสุตา
5. เด็กชายพงศ์ปณต  บุตรดีขันธ์
 
1. นางสาวภัทรวดี  สุวรรณดี
2. Mr.Tambe  Sampson
 
127 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 86 ทอง 24 โรงเรียนเชียงคาน 1. นางสาวกชพรรณ  ภิญโย
2. นางสาวกมลพร  พันธ์พรม
3. นายธอร์น  ชาวหา
4. นางสาวปราณปรียา  ตันแพง
5. นางสาวรุ่งทิวา  ทาป้อง
 
1. นางสาวลัดดาภรณ์  ไชยสุระ
2. นายอลงกรณ์  ระวังชัยสงค์
 
128 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 81 ทอง 48 โรงเรียนเลยพิทยาคม 1. เด็กหญิงฐิตารีย์   ลีกระจ่าง
2. เด็กหญิงสโรชินี   สุนทราวิรัตน์
 
1. นางพนิดา   กุลเทียนประดิษฐ์
2. นางสาวสุกัญญา  ราชเจริญ
 
129 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 94 ทอง 11 โรงเรียนเลยพิทยาคม 1. นางสาวนุชนารถ   ไชยช่วย
2. นางสาวโสธิดา   หงษ์สง่า
 
1. นางสาวปริศนา   บุญประสพ
2. MissZhang   Ran
 
130 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 78.33 เงิน 21 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย 1. เด็กหญิงณัชชา  พุฒิสันติกุล
2. เด็กหญิงธนัญญา  นาใจรีบ
 
1. นายนฤดล  มะโนศรี
2. นางสาวพวงเพ็ชร  สีสม
 
131 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 80.3 ทอง 12 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย 1. นางสาวกตัญญู  เย็นจอหอ
2. นางสาวภาพิมล  ประสมศรี
 
1. นางสาวพวงเพ็ชร  สีสม
2. นายทรรศกร  วงจันทร์
 
132 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 94.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเลยพิทยาคม 1. นางสาวณัฐพร   ยศพิมพ์
2. นายธนารักษ์   ศรีบุรินทร์
 
1. นางสาวลัลน์ลลิตา   ทุมสิงห์
2. MissLi   Ruirui
 
133 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 70 เงิน 20 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย 1. นางสาวนราวัลย์  วิจิตรปัญญา
2. นางสาวอธิติยา  ทองบุ
 
1. นางสาวพวงเพ็ชร  สีสม
2. นางสาวกชพร  พวงชมภู
 
134 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 92 ทอง 14 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย 1. นางสาวชนม์นิภา  แก้วยอด
2. นางสาวนิรัชดา  เหล่าโสด
3. นางสาวลดาวัลย์  หมื่นแร่
4. นางสาวสุพิชฌา  ผาทอง
5. นางสาวอัญญมณี  สนสมบัติ
 
1. MissSong  Shuangge
2. นางสาวจรัมย์ภา  อินทาราม
 
135 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 84.33 ทอง 8 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย 1. นางสาวจิตราพร  ขันตี
2. นายสุระวีร์  ใคร่ครวญ
3. นางสาวอรวรรณ  ศักดิ์แสงโสภา
4. นางสาวอัจราพร  ชาแสน
5. นางสาวอารยา  เพิ่มพูล
 
1. นางสาวกชพร  พวงชมภู
2. นางสาวพวงเพ็ชร  สีสม
 
136 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 89 ทอง 13 โรงเรียนเลยพิทยาคม 1. นางสาวปริยากร   สำราญ
 
1. นางสาวกรรณิการ์   สีแดง
 
137 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 74.33 เงิน 15 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย 1. นางสาวปิยวรรณ  ยามช่วง
 
1. นางสาวกชพร  พวงชมภู
 
138 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 83.59 ทอง 22 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  บุญยรัตนะ
2. เด็กชายศุภวิชญ์  โทเล
 
1. นางนพมาศ  ไทยภักดี
2. นายนฤดล  มะโนศรี
 
139 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 74.94 เงิน 48 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย 1. นายเกษมสุข  กิติศรีวรพันธ์
 
1. นางเรณู  นวลคำ
 
140 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 87.94 ทอง 16 โรงเรียนนาอ้อวิทยา 1. นายจรัญ  ประทุมชาติ
2. นายธนากร  โคตรปัญญา
3. นายนัฐพงศ์  บุรีแสง
4. เด็กชายปกรณ์เกียรติ  ชัชวาลย์
5. นายพงศกร  อินอุ
6. นายวุฒินันท์  สีกา
7. นายเสกสรร  ศรีรักษาพล
8. นายเอกภพ  ฤทธิชัย
 
1. นายสมศักดิ์   งามสวัสดิ์
2. นางพูลสิน  คัมภ์บุญยอ
 
141 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 81.85 ทอง 48 โรงเรียนเชียงกลมวิทยา 1. นายณรงค์ศักดิ์  อ่อนตาม
2. นายนัดพกร  สุภาษิ
3. นายนิติทัศน์  ถิ่นก้อง
4. นายศุภกฤษณ์  วิจิตรปัญญา
5. นายอดิลักษณ์  โคตรสมอ
6. นายอดิศักดิ์  สุพรหมอินทร์
 
1. นายศักดา  พรมกุล
2. นางณฐพร  จันทร์แจ่ม
3. นางสาวสีวัน  กองสิงห์
 
142 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 78.8 เงิน 36 โรงเรียนปากชมวิทยา 1. นางสาวจารุวรรณ  บุคดีป้อง
2. นางสาวณัฐริกา  ทรงภัยเดช
3. นางสาวผกาทิพย์  แสนรินทร์
4. นางสาวพิมพ์นภา  ทนภรา
5. นายภานุพงษ์  สมสกุล
6. นางสาวรุ่งนภา  ละตา
7. นางสาวสุปราณี  ขันทะพรม
8. นางสาวอรปรียา  รัตนพันธ์
9. นางสาวเสาวลักษณ์  เสดสุวรรณ
10. นางสาวไพรินทร์  กึกก้อง
 
1. นายทวีป  วิชาราช
2. นางรัชฎาภรณ์  วิชาราช
3. นางสาวเกวิกา  ภูมิดี
 
143 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 80 ทอง 35 โรงเรียนเลยพิทยาคม 1. เด็กหญิงญาดา  ทรงศิลป์
2. เด็กหญิงนันทิยา  สาลาด
3. เด็กหญิงพรนัชชา  สอนสุภาพ
 
1. นางสาวรติพร  ดรอินทร์
2. นางศรีสุรางค์  สารีพิมพ์
 
144 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 60 ทองแดง 45 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย 1. นางสาวกริญญา  ภูมิกระจาย
2. นายพุทธรักษ์  คัชภูทัศน์
3. นายอโนชา  แสงโพธิ์
 
1. นางสาวจิรัชญา  วังตะพันธ์
2. นางสาวพิวา  อนุศรี
 
145 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 83.5 ทอง 15 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย 1. เด็กหญิงณัฐธยาน์  เกิดสว่าง
2. เด็กหญิงณัฐนรี  สีวันดี
3. เด็กหญิงนันท์นภัส  ทวยคม
 
1. นางสาวจิรัชญา  วังตะพันธ์
2. นางสาวพิวา  อนุศรี
 
146 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 87.4 ทอง 25 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย 1. นางสาวกรพินธุ์  ศรีลุนทอง
2. นางสาวณัชชา  นิลยอง
3. นายศุภกร  บุติมาลย์
 
1. นางสาวจิรัชญา  วังตะพันธ์
2. นางสาวเณรัญญา  พจนารถ
 
147 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 69 ทองแดง 56 โรงเรียนท่าลี่วิทยา 1. นายพิเชฐพงศ์  วัฒนพรหม
2. เด็กชายศุภเศรษฐ์  สังขพันธ์
 
1. นายสุรศักดิ์  กาษี
2. นางสาวอรอุมา  อาริโย
 
148 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 73 เงิน 30 โรงเรียนเชียงคาน 1. เด็กชายจิณวรรธ   มัดถาปะถัง
2. เด็กชายธีรวัฒน์  สายจันทร์
 
1. นางสาวชวัลนุช  พรมภักดิ์
2. นายอุทัย  ไชยโชค
 
149 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 43 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย 1. เด็กชายชยณัฐ  ศรีขลา
2. เด็กชายฐิติณัฐนนท์  นครสูงเนิน
 
1. นายพิษณุวัชร์  สวัสดี
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงแก้วกัลยา  มาตรา
 
150 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 87 ทอง 4 โรงเรียนเชียงคาน 1. นายชินวุฒิ  เดชทัน
2. นายถนอม  ชัชวาลย์
 
1. นายอุทัย  ไชยโชค
2. นายสุวิจักขณ์  วอหา
 
151 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 45 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย 1. เด็กชายสรวิศ  หาญธงชัย
2. เด็กชายเทพประทาน  ถามูลตรี
 
1. นายพิษณุวัชร์  สวัสดี
2. นายพิเชษฐ์  กัลย์ชัย
 
152 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 42 เข้าร่วม 57 โรงเรียนเชียงคาน 1. นายชยพล  ทายตะคุ
2. นายนภัสกร   เลิศวินิจนันท์
 
1. นายอุทัย  ไชยโชค
2. นายวรวัฒน์  คำหวาน
 
153 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 87 ทอง 10 โรงเรียนเชียงคาน 1. นายวิริทธิ์พล  แก้วดวงจันทร์
2. นายเกียรติศักดิ์  สอนพรม
 
1. นายอุทัย  ไชยโชค
2. นางสาวชวัลนุช  พรมภักดิ์
 
154 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 60 ทองแดง 55 โรงเรียนเชียงคาน 1. เด็กชายกฤตเมธ  เลียนไธสง
2. เด็กชายกิตติพล   จันทร์ชื่น
 
1. นายวรวัฒน์  คำหวาน
2. นายนิมิตร  บัวระภา
 
155 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 72.6 เงิน 40 โรงเรียนเลยพิทยาคม 1. เด็กหญิงบัณฑิตา   สุวรรณเพ็ง
2. เด็กหญิงศศินิภา   พันธุตา
 
1. นางสาวณัฐพร   สิงห์มณี
2. นางสาวมัลลิกา   ศรีสร้อย
 
156 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 68 ทองแดง 46 โรงเรียนเลยพิทยาคม 1. นายทักษ์ดนัย   สีภา
2. นางสาวพาณิภัค   พันธ์โสดา
 
1. นางสาวณัฐพร   สิงห์มณี
2. นายจุลดิศ   คำหว่าน
 
157 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 69 ทองแดง 13 โรงเรียนเลยพิทยาคม 1. นายสิรภพ  ทาโบราณ
2. นายสิรภพ  ปาระ
 
1. นายองอาจ  เกตะวันดี
2. นายกีรติ  มูลเมือง
 
158 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 75 เงิน 34 โรงเรียนเชียงคาน 1. เด็กชายกร   แดงทอง
2. เด็กหญิงนภัสสร  เจริญใจ
3. เด็กหญิงเสาวภา  ตันทอง
 
1. นางสาวชวัลนุช  พรมภักดิ์
2. นายสุวิจักขณ์  วอหา
 
159 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 76.2 เงิน 21 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย 1. นายจิรัฐชัย  จีระฐานุพงศ์
2. นายณภัทร  จู่สกุล
3. นายณัฐิวุฒิ  วิเศษศรี
 
1. นายพิเชษฐ์  กัลป์ชัย
2. ว่าที่ร้อยตรีีพิชญ์พศิน  อินทรศักดิ์
 
160 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 91 ทอง 9 โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา 1. นายพีระพัฒน์  จำปาสิม
2. นายสิทธินันท์  จันทมล
 
1. นางสมร  ตาระพันธ์
2. นายนิติวุฒิ  เสริมทรง
 
161 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 92 ทอง 9 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย 1. เด็กชายฐิติวุฒิ  งามนุมาส
2. เด็กชายภาคิน  ชินเสนา
3. เด็กชายวรกรณ์  มอญขาม
 
1. นายธวัชชัย  จันทร์บุตรสา
2. นายเทพนฤทธิ์  สุเภาแสน
 
162 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 77.4 เงิน 23 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย 1. เด็กชายฐิติพันธ์  เชยกรีวงษ์
2. นายนุติพงษ์  สุทธิขันธ์
3. นางสาววราภรณ์  รินทา
 
1. นายเทพนฤทธิ์  สุเภาแสน
2. นายธวัชชัย  จันทร์บุตรสา
 
163 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 70 เงิน 16 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย 1. เด็กชายนภัสกร  แก้วพิภพ
2. เด็กชายศิริวิวัฒน์  วระวาท
3. เด็กชายสิทธิพล  พัฒเพ็ง
 
1. นายธวัชชัย  จันทร์บุตรสา
2. นายเทพนฤทธิ์  สุเภาแสน
 
164 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 84 ทอง 11 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย 1. เด็กชายคาทซึมาซะ  อิโนอุเอะ
2. นายธเนศ  หลักคำ
3. นายวุฒิชัย  คำนา
 
1. นายธวัชชัย  จันทร์บุตรสา
2. นายเทพนฤทธิ์  สุเภาแสน
 
165 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย 1. เด็กชายกลย์ธัช  ดุษฎีกุลชัย
2. เด็กชายธนภัทร  นามสมบูรณ์
3. เด็กชายปัญญวัชร  ชารี
 
1. นายธวัชชัย  จันทร์บุตรสา
2. นายเทพนฤทธิ์  สุเภาแสน
 
166 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 91.5 ทอง 15 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย 1. นายศุภวิชญ์  เหล่าหอม
2. นายอภิชาติ  แก้วพิลารมย์
3. นายเมคา  เหล่าประเสริฐ
 
1. นายธวัชชัย  จันทร์บุตรสา
2. นายทนงเกียรติ  พลไชยา
 
167 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3 85 ทอง 4 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย 1. เด็กชายชัยภัทร  โถชารี
2. เด็กชายณพัสกร  คำอู
3. เด็กชายปฏิภาณ  ชมชัยรัตน์
 
1. นายเทพนฤทธิ์  สุเภาแสน
2. นายธวัชชัย  จันทร์บุตรสา
 
168 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 85 ทอง 10 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย 1. นายคฑาวุธ  พรมรินทร์
2. นายอิณฑัช  วิทูรสกุล
3. นายโชติทิวัตถ์  จิตต์ประสงค์
 
1. นายเทพนฤทธิ์  สุเภาแสน
2. นายธวัชชัย  จันทร์บุตรสา
 
169 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปากชมวิทยา 1. เด็กชายจุฑานนท์  ไม้หนองกอย
2. เด็กชายนันทวัฒน์  บัณฑิต
3. เด็กชายศุภกิตติ์  แสงสกุล
 
1. นายพงษ์พิพัฒน์  เพชรพิชัย
2. นางสุมล  แสนใจวุฒิ
 
170 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 85 ทอง 9 โรงเรียนปากชมวิทยา 1. นายจีระพันธ์  แก้วอินตะ
2. นายนันทวัฒน์  พันจัน
3. นายพีรภัทร์  เงินสุภา
 
1. นายพงษ์พิพัฒน์  เพชรพิชัย
2. นายกิตติสุข  บุบผาดา
 
171 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 58 โรงเรียนเขาแก้ววิทยาสรรพ์ 1. เด็กชายกลวัชร์  กองอินทร์
2. เด็กชายกิตติพงษ์  ยศพิมพา
3. เด็กชายธีระพัฒน์  มูลถวิล
 
1. นายนิรุต  เลพล
2. นางพรทิพย์  อามาตมุลตรี
 
172 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 84 ทอง 31 โรงเรียนคอนสาวิทยา 1. นางสาวดวงกมล  ศรีบุรินทร์
2. นางสาวนิตย์ติยา  ทามูล
3. นางสาววราภรณ์  ทองคำ
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  โคตรชมภู
2. นายชัยมงคล  แก้วเขียว
 
173 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 92.5 ทอง 4 โรงเรียนท่าลี่วิทยา 1. เด็กหญิงจันทิมา  สมบูรณ์
2. เด็กหญิงนฤมล  จันจุติ
3. เด็กหญิงรุจิภาศ  ชุ่มสะอาด
4. เด็กหญิงวรัญญา  อดทน
5. เด็กหญิงวรัญญา  ตัญญาภักดิ์
6. เด็กหญิงเขมิกา  ขันทะคีรี
 
1. นางสาวนงค์ใย  จันทาชนะ
2. นางเพียงกาญจน์  พรามนิล
3. นายสุรศักดิ์  กาษี
 
174 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 84 ทอง 16 โรงเรียนเชียงคาน 1. นางสาวปนัดดา  อึ้งสกุล
2. นางสาวพรรณิภา  ทุ่มก่ำ
3. นางสาวลักษณา  ป้องนาลา
4. นางสาวอภิญญา  ประคอง
5. นางสาวเกวลิน  ฝอยทอง
6. นายเจษฎา  ยาที
 
1. นางวรัชยา  ไปแดน
2. นางหยาดฟ้า  วิชาพร
3. นายพิษณุวัตร  หงษา
 
175 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 70 เงิน 54 โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  กุสินรัมย์
2. เด็กหญิงชนิสรา  ทันบุญ
3. เด็กหญิงวนิดา  สารวงษ์
 
1. นางกัลยาณี  วรรณปะเก
2. นางกฎพร  ปรีสมบูรณ์
 
176 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 86.4 ทอง 26 โรงเรียนเชียงกลมวิทยา 1. นางสาวนิตยา  ฮาดนิล
2. นายอนุรักษ์  วันเย็น
3. นางสาวอังคณา  แมนไธสง
 
1. นายสมเกียรติ  ศรีกุลวงษ์
2. นายเสกสรร  บุบผากรรณ์
 
177 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 86 ทอง 12 โรงเรียนเชียงกลมวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐพร  น้อยพรหม
2. เด็กชายศุภกิตต์  สุวรรณชาติ
3. เด็กชายอัมรินทร์  เสมแก้ว
 
1. นายพีรภัทร  สะเดา
2. นางสาวปิยะธิดา  ศรีบุรินทร์
 
178 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 75 เงิน 29 โรงเรียนเลยพิทยาคม 1. นางสาวภิญญดา  สมภาร
2. นางสาวอมรรัตน์  จูมพันธ์
3. นางสาวอังค์วรา  ปราบศัตรู
 
1. นายสหรัฐ  เต็มวงษ์
2. นายธีรวัชร  สุรินทร์
 
179 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 83 ทอง 31 โรงเรียนท่าลี่วิทยา 1. เด็กหญิงกัชชลา  จันทร์หอม
2. เด็กหญิงนงนภัส  ใจเที่ยง
3. เด็กหญิงเยาวรัตน์  ศรียาลัย
 
1. นายสมบูรณ์  พรมภักดิ์
2. นางสาวสุภดา  ตาปราบ
 
180 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 81 ทอง 42 โรงเรียนท่าลี่วิทยา 1. นางสาวนันทิกา  เชื้อบุญมี
2. นางสาวพัทธวรรณ  พิบูรณ์
3. นางสาววรรณพรรณ  วันหากิจ
 
1. นายสมบูรณ์  พรมภักดิ์
2. นางสาวสุภดา  ตาปราบ
 
181 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 92.4 ทอง 14 โรงเรียนเชียงกลมวิทยา 1. เด็กหญิงดาวรรณ  วงประเสริฐ
2. เด็กหญิงธัญญาพร  แสนขอนยาง
3. เด็กหญิงภัทริสา  สอนพรม
 
1. นายบุญชัย  จันทนา
2. นางสาววรลักษม์  จันทเมือง
 
182 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 85 ทอง 56 โรงเรียนเชียงคาน 1. นางสาวปนัดดา  ถามี
2. นางสาวอุไรวรรณ  สุวรรณษา
3. นางสาวเจนจิรา  จุลทรรศ์
 
1. นางประภารัตน์  สิงห์สถิตย์
2. นางหยาดฟ้า  วิชาพร
 
183 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 86 ทอง 15 โรงเรียนเชียงคาน 1. เด็กหญิงธัญลักษณ์  เทพรังสฤทฎิ์
2. เด็กหญิงพรนัชชา  ลาอ่อน
3. เด็กหญิงสุพิชฌาย์  ผ่อนผัน
 
1. นางประภารัตน์  สิงห์สถิตย์
2. นางหยาดฟ้า  วิชาพร
 
184 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 75 เงิน 45 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย 1. นางสาวกุลยา  จันทร์ดี
2. นางสาวจุฬาลักษณ์   เจริญวัย
3. นางสาวสิริกาญจน์   ตาดี
 
1. นางสาวเณรัญญา  พจนารภ
2. นางอรุณรัตน์  ชมวงศ์
 
185 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 80 ทอง 53 โรงเรียนเชียงคาน 1. เด็กหญิงชนากานต์  โคตรทารินทร์
2. เด็กหญิงมุทิตา  ทุ่มก่ำ
3. เด็กหญิงสุภัสสรา  ศรีสังข์
 
1. นางหยาดฟ้า  วิชาพร
2. นางประภารัตน์  สิงห์สถิตย์
 
186 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 86.5 ทอง 30 โรงเรียนนาด้วงวิทยา 1. นางสาวนิตยา  วรรณชัย
2. นางสาววาสนา  บัวลาศรี
3. นางสาวอรพรรณ  ขนันแข็ง
 
1. นางปิ่นทอง  มงคลวัจน์
2. นางชรินทร์ทิพย์  ทับทิมจันทร์
 
187 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม 9 โรงเรียนเชียงคาน 1. เด็กชายธีรเดช  สุขะ
 
1. นางซึ้งฤดี  นวลประเสริฐ
 
188 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 74 เงิน 18 โรงเรียนเชียงคาน 1. เด็กชายภัทรพงษ์  ป่าสะดง
 
1. นางสุรีย์พร  บุสดี
 
189 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 73 เงิน 38 โรงเรียนเชียงคาน 1. เด็กชายนิตติพงษ์  รามศิริ
 
1. นางซึ้งฤดี  นวลประเสริฐ
 
190 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเชียงคาน 1. เด็กชายพิพัฒน์พงษ์  บุญธรรม
 
1. นางสุรีย์พร  บุสดี
 
191 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 72 เงิน 27 โรงเรียนเชียงคาน 1. เด็กชายปรเมศ  วงประดิษฐ์
2. เด็กชายวิชิต  ชัยพิมพ์
3. เด็กชายเบญจพล  ผงอ้วน
 
1. นางสุรีย์พร  บุสดี
2. นางทิชากร  เห็มทอง
 
192 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 67 ทองแดง 13 โรงเรียนเชียงคาน 1. เด็กชายชัยนาท  ทาสุคนธ์
 
1. นางสุรีย์พร  บุสดี
 
193 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนเชียงคาน 1. เด็กชายสมพล  ประสงค์
 
 
194 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 78 เงิน 7 โรงเรียนเชียงกลมวิทยา 1. เด็กชายอดิเทพ  แผ่นสุวรรณ
 
1. นางสาวปิยพร  สารมโน
 
195 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 42 โรงเรียนเชียงคาน 1. เด็กชายธีรภัทร  คำใส
 
1. นางสุรีย์พร  บุสดี
 
196 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 75 เงิน 5 โรงเรียนเชียงคาน 1. เด็กชายพิพัฒน์พงษ์  บุญธรรม
 
1. นางสุรีย์พร  บุสดี
 
197 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 12 โรงเรียนเชียงคาน 1. เด็กชายธีรเดช    สุขะ
 
1. นางสาวโสภาพรรณ  โพธิ์ทอง
 
198 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 87 ทอง 10 โรงเรียนเชียงคาน 1. เด็กหญิงพัชราภา  แก้วไชยสงค์
 
1. นางสุรีย์พร  บุสดี
 
199 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 86 ทอง 9 โรงเรียนท่าลี่วิทยา 1. เด็กชายธนเสฏฐ์  พงษ์สุพรรณ
 
1. นางสาววีรดา  ไวโสภา
 
200 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนเชียงคาน 1. เด็กชายพิพัฒน์พงษ์  บุญธรรม
 
1. นางสุรีย์พร  บุสดี
 
201 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนเชียงคาน 1. นายชินวัตร  สั้นจันดา
 
1. นางสาวโสภาพรรณ  โพธิ์ทอง
 
202 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา 1. นายอภิวัฒน์  ทีปภูเขียว
 
1. นายนวพัตร  นิลโชติ
 
203 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 45 เข้าร่วม 10 โรงเรียนเชียงคาน 1. เด็กชายธีรเดช    สุขะ
2. เด็กชายนภัทรพนธ์  ยั่งยืน
 
1. นางสุรีย์พร  บุสดี
2. นางสาวรัตติมา  ไมตรีสวัสดิ์
 
204 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 76 เงิน 14 โรงเรียนเชียงคาน 1. เด็กหญิงพัชราภา  แก้วไชยสงค์
2. เด็กชายภัทรพงษ์  ป่าสะดง
 
1. นางสุรีย์พร  บุสดี
2. นางสาวพิไลพร  กาญจนโกมล
 
205 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น -1 - โรงเรียนเชียงคาน 1. เด็กชายธนพัฒน์  บรรจุแก้ว
2. เด็กชายเทพฤทธิ์  คงปิ่น
 
1. นางสุรีย์พร  บุสดี
2. นางสาวรัตติมา  ไมตรีสวัสดิ์
 
206 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 82.66 ทอง 39 โรงเรียนเลยพิทยาคม 1. เด็กชายภูริภัทร  ภูสถาน
 
1. นางอสาวดี   วิเศษสัตย์
 
207 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6 81.66 ทอง 38 โรงเรียนเลยพิทยาคม 1. นายชนพล  จันทศร
 
1. นางอสาวดี   วิเศษสัตย์
 
208 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 88 ทอง 18 โรงเรียนเลยพิทยาคม 1. เด็กชายพุฒิภัทร  คำบุรี
 
1. นายสิทธิภพ  ไชยคีนี
 
209 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.4-ม.6 91.25 ทอง 13 โรงเรียนเลยพิทยาคม 1. นายณัฐพงศ์  บุตรพรหม
 
1. นายสุวัฒน์ชัย  จันทร์สว่าง
 
210 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 85.7 ทอง 24 โรงเรียนเลยพิทยาคม 1. เด็กชายนิชคุณ  สิงห์สถิต
 
1. นายนิติพล  จันทะพล
 
211 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.4-ม.6 90.3 ทอง 4 โรงเรียนเลยพิทยาคม 1. นายธีรวัฒน์  ยามา
 
1. นางอสาวดี   วิเศษสัตย์
 
212 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 90.33 ทอง 24 โรงเรียนเลยพิทยาคม 1. เด็กชายภัคภูมิ  ศิริหล้า
 
1. นางอสาวดี   วิเศษสัตย์
 
213 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.4-ม.6 89.67 ทอง 32 โรงเรียนเลยพิทยาคม 1. นายอัครพล  สำแดงเดช
 
1. นายนิติพล  จันทะพล
 
214 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.6 80.75 ทอง 16 โรงเรียนเลยพิทยาคม 1. นางสาวกัญญาเนตร  อุ่นแฝง
2. เด็กหญิงกุลนันท์  ฟองนวล
3. นายชนพล  จันทศร
4. นางสาวชนิตา  นันทะ
5. นางสาวชลธิชา  ปริสัตตะ
6. นางสาวณัฐดาพร  คำไพเลื่อน
7. นายณัฐพงศ์  บุตรพรหม
8. นายดำรงศักดิ์  ชาเหลา
9. นางสาวทิพรัตน์  พิลาทอน
10. นางสาวธิติยา  ศรีปูณะ
11. นายธีรวัฒน์  ยามา
12. นางสาวนธพร  สีมี
13. นางสาวนันทัชพร  พันธสุมา
14. เด็กชายปณิพงศ์  พรมทา
15. นายพุฒิพงศ์  คำภาพล
16. เด็กชายพุฒิภัทร  คำบุรี
17. นายวชิรวิทย์  แก้วเกษศรี
18. นางสาววัชรีภรณ์  ปงคำลือ
19. นายวุฒิชัย  คำใส
20. นางสาวศศิกานต์  โสระสิงห์
21. นางสาวศุทธินี  ผดุงกิจ
22. เด็กชายศุภกร   โพธิ์ทอง
23. นายศุภชัย  ลาดนอก
24. นายสราวุธ  ศรีฟอง
25. นายสิทธิโชค  วงมาเกษ
26. นางสาวสุดารัตน์  ทิพย์นาง
27. นางสาวอภิญญา  สากองสี
28. นายอัครพล  สำแดงเดช
29. นางสาวอารยา  นาสมตรึก
30. นางสาวอินทิราภรณ์  บัวระภา
 
1. นางอสาวดี   วิเศษสัตย์
2. นางสาวอาภาภรณ์  ศรีวิชา
3. นางสาววริศนันท์  อุปไมยอธิชัย
4. นางสาวนฤมล  เกิดเกียรติสุข
5. นางสาวทมาภรณ์  ใจรักษ์
6. นายนิติพล  จันทะพล
7. นายสุวัฒน์ชัย  จันทร์สว่าง