สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) [กลุ่ม สพม.ร้อยเอ็ด 3]

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ
จังหวัดบุรีรัมย์
ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 72 เงิน 43 โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย 1. เด็กหญิงพรทิพา   ศรีกกโพธิ์
 
1. นายสุพรชัย   วิลัยหอม
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 92 ทอง 6 โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม 1. นางสาวกมลรัตน์  โสวะภาพ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอัจจิมา  สุพรม
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 58.5 เข้าร่วม 45 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  ศิริสาร
 
1. นางสาวศุนิสา  วาระสิทธิ์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 29 เข้าร่วม 60 โรงเรียนคำนาดีพิทยาคม 1. นางสาวศศิประภา  หวานอารมย์
 
1. นางสาวนันทภรณ์  สีลัย
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 15 เข้าร่วม 45 โรงเรียนเสลภูมิ 1. เด็กหญิงเกตนิชา  ดาศรี
 
1. นางสาววรรณภา  ขุนคำ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 27 เข้าร่วม 44 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. นางสาวชลธิชา  สีบุตตะ
 
1. นางมาลิน  จิตรเหิม
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 80 ทอง 24 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  สาระโวหาร
 
1. นางสาวชนิดาภรณ์  บุญประจักษ์
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 86.75 ทอง 8 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1. นางสาวฉัตรวดี  โพธิ์ศรี
 
1. นางกัลยาณี  แก้วพิกุล
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 75.1 เงิน 44 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1. เด็กชายพลพรรธณ์  ผลาพฤกษ์
 
1. นางทฤฒมน  บุญล้อม
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 38.8 เข้าร่วม 56 โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ 1. นายบุญมา  โพธิิ์ชัยโคตร
 
1. นางเอื้อมพร  นราทร
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 62 ทองแดง 47 โรงเรียนโพนทองวิทยายน 1. เด็กหญิงชนัญญา   วรรณพัฒน์
2. เด็กหญิงสุพิสชา  ไชยสิงห์
 
1. นางสาวธันยาภัทร์  พิมพ์สงวน
2. นางสาวพรพิทักษ์  บุตรแสน
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ม.4-ม.6 74.2 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคาร 1. นางสาวเนตรนภา  ไชยคำ
2. นางสาวเนตรอัปสร  ไชยคำ
 
1. นางภควดี  เพียรสงวน
2. นางประวีณา  แก้วใส
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 73.8 เงิน 49 โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา   ทำนา
2. เด็กชายชนานันท์    ชมชัย
 
1. นายชาญณรงค์   เมืองฮาม
2. นางสาววรรณิศา  ท่าสะอาด
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 89.8 ทอง 9 โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย 1. นางสาวสุดารัตน์   ไกรยา
 
1. นายชาญณรงค์   เมืองฮาม
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 29 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. นางสาวชนิสรา  เลิศศิริรังสรรค์
 
1. นางสมปอง  กุลค้อ
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 21 เข้าร่วม 30 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. นายบุญญฤทธิ์   ฝากาบล
 
1. นางสาวปิยะทิพย์   ดอนลาดลี
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 63.2 ทองแดง 33 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. นางสาวทักษิณา   พวงจันทร์
2. นางสาวพัชราภรณ์   เอี่ยมมะ
3. นายอติกานต์   โพธิ์ศรี
 
1. นางสาวเพ็ญประภา   อุดมฤทธิ์
2. นางสาวสิรินดา   แวงวรรณ
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 72.4 เงิน 26 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. นายธีรภัทร  มาตย์จันทร์
2. นางสาวปภาวรินทร์  เมาะราษี
3. นางสาวอาทิตยา  จันทรา
 
1. นางรุ่งนภา  ทศภานนท์
2. นางพจมาน  พิเดช
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 27 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. เด็กชายพีรพัฒน์  มงคลแก้ว
2. เด็กชายรณภพ  มาตย์คำจันทร์
3. เด็กชายสหฤทธิ์  สายเนตร
 
1. นายฉัตรชัย   สารเศวต
2. นางวนิดา  เลิศศิริรังสรรค์
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 76 เงิน 17 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1. นางสาวณัฐธิดา  สายเพ็ชร
2. นายณัฐภัทร  กำหอม
3. นางสาวพรรษพร  แหล่งสนาม
 
1. นางเยาวพร  ตรางา
2. นายพฤกษ์  สิทธิถวัลย์
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 64 ทองแดง 47 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1. นายภัคพล  บุ่งอุทุม
2. นายสิรวิชญ์  ปราณี
 
1. นางสาวพูลทรัพย์  อาจศัตรู
2. นายพรหมจตุรพักตร์  วรขันธ์
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 72 เงิน 29 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. นายฤทธิเกียรติ   ฤทธิทิตย์
2. นายสรกฎ   ตาลประเดิม
 
1. นางเกศสุมณฑ์   โนราช
2. นางสาวเพ็ญชรีย์   แสนศักดิ์
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 46 เข้าร่วม 57 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1. เด็กชายสรวิชญ์  หลิมกุล
 
1. นางสุพรรณี  อาวรณ์
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 80 ทอง 32 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1. นายกิตติพงศ์  จันทร์เสนา
 
1. นางกนกศร  พลยุทธ์
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 77.92 เงิน 40 โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย 1. เด็กหญิงบุษราคัม  ศรีสุพรรณ์
2. เด็กหญิงปภาวรินท์  แสงแก้ว
 
1. นางสาวอรุณศรี  โทรเลข
2. นางธิดารัตน์  กาวี
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 78.4 เงิน 39 โรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคม 1. นางสาวฉัตรฐิมาภรณ์  สาหนองหม้อ
 
1. นางอุไรรัตน์  ศิริสะละ
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 80 ทอง 15 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. นางสาวนวลอนงค์   หงษ์ศรีเมือง
 
1. นางสาวบุณยนุช   พรมบุตร
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 77.5 เงิน 30 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1. นางสาวธัญพิชชา  เร็วรุด
 
1. นางสาวยุพเรศ  นรโภค
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 42 เข้าร่วม 39 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. นายวงษ์สุเทพ  ประดิษฐ์บุญ
 
1. นายชัยยันต์   คำนันท์
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 44 เข้าร่วม 19 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. นายชรินทร์  สุนธงศิริ
2. นายภูมิเพชร  พลเยี่ยม
3. เด็กหญิงลักษณพร  จ้ำสีชา
 
1. นางสาวพัทธ์ธีรา  รัตนพันธุ์
2. นางสมสวย  วิชามุข
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 17.25 เข้าร่วม 31 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. นายภูวไนย  ยันตรุดร
2. นายศักดิ์สิทธิ์  สุรพร
3. นายอิทธิพล  บุญปก
 
1. นางเตือนใจ  งามดี
2. นางปนัดดา  ประเสริฐสังข์
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 76 เงิน 37 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. นางสาวกัญญาพัชร  พลเยี่ยม
2. นางสาวพกาวรรณ  พลเยี่ยม
3. นางสาวสุดารัตน์  มาตพงษ์
 
1. นางสาวสุดา  แพงแก้ว
2. นางสุรินธร  วังคะฮาด
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 63 ทองแดง 47 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. นางสาวรัชรี  พลเยี่ยม
2. นางสาววณิษา  พันธุ์พุฒ
3. นายสหรัถ  ขัติยนนท์
 
1. นางศิริพร  แสนศักดิ์
2. นางสาวใบเงิน  ศรีชะตา
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 83.2 ทอง 6 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. นางสาวกชกร  โลโห
2. นางสาวนภัสสร   นิติกิตเจริญวงศ์
3. นางสาวเอวิตรา  เบญจรูญ
 
1. นายชัยวัฒน์  ประทุมอ่อน
2. นางพัชรี  ศิลแสน
 
35 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 84 ทอง 4 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1. นายณัฐพล  ศรีคัทนาม
2. นายนพรุจน์  แสนหล้า
3. นางสาวรัตติยาพร  วรรณวิโรจน์
 
1. นายพรชัย  กำหอม
2. นางสมฤทัย  กำหอม
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 82.6 ทอง 23 โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย 1. เด็กหญิงผุสดี  แสนโสภาวรรณ
2. เด็กหญิงพันธิตา  วงศ์ราชพรม
3. เด็กหญิงสุชัญญา  แสงโครต
 
1. นางสาวสุกันญา  สงเคราะห์
2. นางสาวอัจฉราพร  ไวยเวช
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 83.7 ทอง 10 โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย 1. นางสาวชนากานต์  อ่างยาน
2. นายธีรภัทร  ศรีสุลัย
3. นางสาวสุกัญญา  สีทนสา
 
1. นางสาวสุกันญา  สงเคราะห์
2. นางสาวอัจฉราพร  ไวยเวช
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 90 ทอง 4 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. เด็กชายณัฐกฤต  แหน่งกระโทก
2. เด็กชายภูดิษ  ชลเดช
 
1. นายไพศาล   วงค์กระโซ่
2. นางสาวจาจุรี  เมืองแทน
 
39 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 76.6 เงิน 38 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. นางสาวนฤมล  สุริโย
2. นางสาวปวริศา  ชัยดำ
 
1. นางสาวน้ำทิพย์  ศรีตะวัน
2. นายคู่ชีพ  อาจเดช
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 71.83 เงิน 34 โรงเรียนโพธิ์ศรีสว่างวิทยา 1. เด็กชายวีระพงศ์  โฮมแพน
2. เด็กชายแทนตะวัน  ประหา
 
1. นางสาวิตรี  สังเฉวก
2. นายอนุชิต  คำหอม
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 60.38 ทองแดง 59 โรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคม 1. นายธนวัฒน์  จิตสม
2. นายอนันต์  ศรีวันทา
 
1. นายอุบล  ไกรยบุตร
2. นายเถลิงศักดิ์   วรรณจรูญ
 
42 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. นายปฏิภาณ  สีหาบุตร
2. นายศุภกฤต  นุ่นนาแซง
3. นายอภิรักษ์  พลเยี่ยม
 
1. นางสาวพรพรรณ  พลเยี่ยม
2. นางสมสวย  วิชามุข
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 89 ทอง 28 โรงเรียนโพนทองวิทยายน 1. เด็กหญิงชลิตา  พุ่มจันทร์
2. เด็กหญิงพรกนก  หาญกลาง
3. เด็กหญิงสิริอักษร  พลเยี่ยม
4. เด็กหญิงอพิญญา   รัตนวงศ์
5. เด็กหญิงแพรววนิต  คิดค้า
 
1. นางสาวเกศฎาภรณ์   สัมฤทธิ์สกุลชัย
2. นางพิมพิศา   ขันธ์สะอาด
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 88 ทอง 18 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. นางสาวชนิตา  ประหา
2. นางสาวชนิตา  เนินภู
3. นางสาวธาราทิพย์  สารบรรณ
4. นางสาวอนันตญา  บัวแก้ว
5. นางสาวอรปรียา  ไพรโสภา
 
1. นางสาวจริยา  โคตะ
2. นางสาวทิวาพร  พลเยี่ยม
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 83 ทอง 25 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. เด็กหญิงนงลักษณ์  ประดากรณ์
2. เด็กหญิงปิยธิดา  ทับทิมทอง
3. เด็กหญิงพัชรินทร์  ตรีเมฆ
4. เด็กหญิงพิชญาอร  ศรีเกื้อกลิ่น
5. เด็กหญิงวรัญญา  บาดาล
 
1. นางลัดดา  สีนางกุ
2. นางชมัยพร  บัวขาว
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 88 ทอง 12 โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย 1. นางสาวกัญญาพัชร  เมฆกกตาล
2. นายจักรินทร์  ไชยหงษ์
3. นางสาวศศิภา  วะลัยใจ
4. นายสรัล  รัตนวงค์
5. นางสาวอาภัสราภรณ์  กรพันธ์
 
1. นางสาวพัชรากร  ผลาไสย
2. นายจิระพันธ์  เสนาจันทร์
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 86 ทอง 15 โรงเรียนจารุณีศึกษา 1. เด็กหญิงชุมนุมพร  เต่าทอง
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  วงษ์สิงห์
3. เด็กชายวีรภัทร  เศษโถ
4. เด็กหญิงอรจิรา  แก้วภูนอก
5. เด็กชายอัจฉริยะ  พระสว่าง
 
1. นายอานนท์  หงษ์ทอง
2. นางสาวมัญชรีย์  กรมบุญ
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 86 ทอง 22 โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ 1. นายกฤษฏา  ผาดาบรรณ์
2. นายกิตติพงศ์  พรรณแสง
3. นางสาววชิราภรณ์  ศรีละคร
4. นายศรัณ  เอนกศักดิ์
5. นายอัษฎาวุฒิ   นามน้าวแสง
 
1. นายประภาส  ยศปิยะโชติ
2. นางสาวจุฬาลักษณ์  เฉลิมแสน
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 84.75 ทอง 20 โรงเรียนเสลภูมิ 1. นางสาวกาญจนา  ไสยกุล
2. นางสาวกุลธิดา  ประจวบสุข
3. นางสาวจิรวรรณ  ทินบุตร
4. เด็กชายชุติพนธ์  สารศิริ
5. นางสาวณัฐมน  คำปัน
6. เด็กชายณัฐวุฒิ  ราญมีชัย
7. นายประธาน  แย้มขยัน
8. นายพงษ์พัฒน์  ไชยเยช
9. นายภควัต  กลับพิษ
10. นางสาวมินตรา  อุปัชฌาย์
11. นางสาวรัชนีกร  บุญเข็ม
12. เด็กหญิงรุจาภา  พันธ์ทอง
13. เด็กชายรุ่งโรจน์  ไค่นุ่นหลาย
14. นางสาวละอองดาว  นามวงษ์เกาะ
15. นายวศิน  จำศูนย์
16. เด็กชายวิทยา  ศิริโส
17. นางสาวศิรินภา  ชฎามนต์
18. นางสาวศิวพร  ศรีวะรมย์
19. เด็กชายสุทธิชาติ  พรมวงศ์
20. นายสุรเชษฐ์  ไผ่โสภา
 
1. นางสาวชญาณิศา  ภูมาศ
2. นางสาวสุวิชา  อินทรียวงศ์
3. นายประภาส  มณีกัญญ์
4. นายศุภชาติ  ทอดภักดี
5. นางพรทิพย์  โก้ชัยภูมิ
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1. นายกันตยศ    ปะวิโน
2. นางสาวกันติญา   ระเบียบโพธิ์
3. นางสาวจารุพร   กำหอม
4. นายชัยชนะ    ไชยคราม
5. นางสาวฐิติรัตน์   พิมพ์บูลย์
6. นายณัฐพล    สีม่วง
7. นายณัฐพล   บัวชัย
8. นายธนธร    อุทะสี
9. นายบทม์กร   คชเดช
10. นางสาวบุญนิดา   แสงรูจี
11. นายประวันวิทย์   โกกิลารัตน์
12. นายพิชัยยุทธ   เหล่อขย่อน
13. นางสาววิลาวัลย์   พิมจ้อง
14. นายศุภกิตติ์    สิทธิไพร
15. นายอนันตกร   สวัสดิ์นที
16. นางสาวอมาวสุ    สินธุ์ชัง
17. นายอัษฎาวุธ    สุดสาคร
18. นายอำนาจ   แก้วเกตุพงษ์
19. นายเสถียรพงษ์   พลสาเดช
20. นางสาวแพรวพรรณ   พิมเพ็ง
 
1. นายใด  จันทะบาล
2. นางสาวผกาวัลย์    นามนัย
3. นายศิริชัย   ชลาลัย
4. นายสุรเกียรติ  จะระคร
5. นางสาวอัมรา  พรรณาสุระ
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 91 ทอง 7 โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย 1. เด็กหญิงนิรัชพร  ประชุมชัย
 
1. นางสุภาพร  อุลมาร
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 91 ทอง 23 โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย 1. นางสาวชนธิชา  น้ำคำ
 
1. นางปิยะดา  น้อยอามาตย์
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 89.4 ทอง 53 โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย 1. เด็กหญิงวรรณชนก  คลังทอง
2. เด็กชายอิทธิพัทธ์  แม่นสถิตย์
 
1. นางเนาวรัตน์  ปัญญาดิลก
2. นางสาววันเพ็ญ  อุ่นหล้า
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 94 ทอง 14 โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย 1. นายธานินทร์  แก้วพวง
2. นางสาวพรพิมล  ขันธวุฒิ
 
1. นางสาววันเพ็ญ  อุ่นหล้า
2. นางเนาวรัตน์  ปัญญาดิลก
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 84.25 ทอง 55 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. นางสาวทัศธิดา  พลเยี่ยม
2. เด็กหญิงนุชจิฬา  รัตนวงค์
3. เด็กหญิงปนัดดา  พลเยี่ยม
4. เด็กหญิงปิยพร  คูมูลตรี
5. เด็กหญิงพัชณีย์  ชายสวัสดิ์
6. เด็กหญิงพัชริดา  มะณี
7. นางสาวศศินา  รัตนวงศ์
8. นางสาวสุกัญญา  วิบูลย์กูล
9. เด็กหญิงสุจิรา  โพธิกะ
10. นางสาวสุทัตตา  พลเยี่ยม
 
1. นางหนูกาญจน์  พลเยี่ยม
2. นางเบญจมาศ  จรบุรมณ์
3. นางสาววรัญญา  พลเยี่ยม
 
56 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 81.7 ทอง 20 โรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยา 1. นางสาวกนกพร  แสนทอง
2. นายณัฐพงศ์  ชินหงส์
3. นางสาวนันธิพร  จันดาหัวดง
4. นางสาวพัชริน  เบ็จมาต
5. นางสาวภัณฑิรา  ฮุ่งหวล
6. นางสาวรวิภา  ศรีวะรมย์
7. นางสาววิรดา  ศรีสุภา
8. นางสาวศวิตา  นิยมธรรม
9. นางสาวสุพัชชา  วงค์สุวรรณ
10. นางสาวอรัญญา  สลางสิงห์
 
1. นายกมลเพชร  กลางประพันธ์
2. นางสาวอรไท  ห้วยทราย
3. นางสาวอัมพร  กมลเลิศ
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 78 เงิน 44 โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย 1. นางสาวจีรนันท์  คูณสว่าง
2. เด็กหญิงชลิตา  ประทุมสินธุ์
3. นางสาวพิมพร  ทับทิมหิน
4. เด็กหญิงพิลัยพร  พุกรอด
5. เด็กหญิงภัทรจิรา  อำโพธิ์
6. เด็กหญิงสุภนิดา  แสนสำโรง
7. เด็กหญิงเบ็ญจา  กำลังหาร
8. เด็กหญิงเมสินี  ศรีกลาง
 
1. นายวรพจน์  ชนะวงค์
2. นางศรีสุดา   พูลเจริญ
3. นายวรวิบูลย์  สุขยานุดิษย์
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3 92 ทอง 6 โรงเรียนจารุณีศึกษา 1. เด็กหญิงกัญญานัฐ  ศรีจันทร์
2. เด็กหญิงจรรยาพร  เนาอุด
3. เด็กหญิงญานิศา  อรศรี
4. เด็กหญิงณัฐณิชา  ทองทัก
5. เด็กหญิงณัฐธิดา  โพธิอามาตย์
6. เด็กหญิงดารินทร์  บุญคุณ
7. เด็กหญิงทิฑัมพร  สังฆะมณี
8. เด็กหญิงพลอยชมพู  โฮมวงค์
9. เด็กหญิงพัชราพา  พิมเสนา
10. เด็กหญิงวราวรรณ  พาพันทาง
 
1. นายวิทวัส  สารจูม
2. นายบัญชา  อรัญหล้า
3. นายไพรชยนต์  ศรแผลง
 
59 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.4-ม.6 78 เงิน 18 โรงเรียนโนนชัยศรีวิทยา 1. นางสาวขนิษฐา  จันทรศิริ
2. นายธีระศักดิ์  พิมพ์ภาเรือ
3. นางสาวพรทิพย์  บุตรพรม
4. นายภูมิภัทร  วรชินา
5. นายรัชชานนท์   พละหาญ
6. นางสาววราภรณ์  โวหารลึก
7. นายวีระพงษ์  พลอยวิเลิศ
8. นางสาวสุกัญญา  พรมจันทร์
9. นายสุชัยวัช  บุญศิริ
10. นางสาวสุรางคนาง  บุตรพรม
 
1. นายทิวากร  หนองภักดี
2. นายกฤษดา  บุตรพรหม
3. นางฐาปนี  โสภาระ
 
60 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม 52 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. เด็กหญิงธันยพัฒน์  สุวรรณ์
2. เด็กหญิงวัชรินทร์  อาษาศรี
 
1. นายพงศภัค  ไชยโชค
 
61 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 77 เงิน 10 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. นางสาวกฤษณา  เทียมมาลา
2. นางสาวปัญญาพร  สายศรี
 
1. นายภานุวัฒน์  สุวรรณธาดา
2. นายนพพล  จันทรวารี
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 91 ทอง 11 โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงเกศรินทร์  โพธิ์ศรีเนาว์
 
1. นายทองพูน  สุขรัตน์
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 87 ทอง 47 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. นางสาวศรุตา  มังสาบาล
 
1. นางสาวจิราภา   ภูมิพันธ์
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 94 ทอง 12 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. เด็กหญิงปนัสยา  สุขคง
 
1. นางสาวจิราภา   ภูมิพันธ์
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 88 ทอง 23 โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ 1. นางสาวสุทธิดา  ผลาโชติ
 
1. นายธนวัฒน์  ธนาไสย์
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 85 ทอง 32 โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงพลอยไพลิน  ขัดสี
 
1. นายทองพูน  สุขรัตน์
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 94 ทอง 5 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. นายชลสิทธิ์  ยุบลชิต
 
1. นางสาวจิราภา   ภูมิพันธ์
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 77 เงิน 31 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. เด็กชายศศิพร  อ่อนน้อม
 
1. นางสาวจิราภา   ภูมิพันธ์
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 72 เงิน 52 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1. นางสาวนิภาวรรณ  แก้วศรีโท
 
1. นายอโศก  ภักดีวุฒิ
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 82 ทอง 39 โรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคม 1. เด็กหญิงจิราภา  ศรีบุษย์
2. เด็กหญิงจุฬารัตน์  บุตรพรม
 
1. นางณัฐมล  กุลสุวรรณ
2. นางนิกร  ดวงวงษา
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 77 เงิน 38 โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายอภินันท์  พูลสวัสดิ์
 
1. นายทองพูน  สุขรัตน์
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 92 ทอง 42 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1. นางสาวศิริประภา  พันธมา
 
1. นายอโศก  ภักดีวุฒิ
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 73.5 เงิน 50 โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม 1. เด็กชายกันตพงษ์  สองเมือง
2. เด็กชายภานุวัฒน์  เพียรชนะ
3. เด็กชายวัชรวิทย์  ลีคำ
 
1. ดร.นิราศ  ศรีขาวรส
2. นายนฤเบศ  มูลสาร
 
74 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 92 ทอง 18 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. นายกฤษดา  พลเยี่ยม
2. นายธีรภัทร  พิมพ์ทอง
3. นายศราวุธ  ภูยาแพทย์
 
1. นางสาวจิราภา   ภูมิพันธ์
2. นายอัษฎาวุฒิ  หนองภักดี
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 88 ทอง 11 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1. เด็กชายรัฐภูมิ  ปลื้มใจ
 
1. นางสาวทัดดาว  ปฏิพันธ์
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 95 ทอง 4 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1. นายจิรภัทร  พลศักดิ์
 
1. นางสาวทัดดาว  ปฏิพันธ์
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 81 ทอง 17 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1. นางสาวบุษญา  ศรีสุธรรม
 
1. นางสาวทัดดาว  ปฏิพันธ์
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 86 ทอง 4 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1. เด็กหญิงอินทิรา  กุ่มทอง
 
1. นางสาวทัดดาว  ปฏิพันธ์
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 74 เงิน 22 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. เด็กหญิงชมพูนุช  กำแก้ว
 
1. นายอานันท์  นิ่มวัฒนกุล
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 83 ทอง 5 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. นายศศิวงษ์  ทองพูล
 
1. นายอานันท์  นิ่มวัฒนกุล
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 72 เงิน 18 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกทิพย์   วิไลลักษณ์
2. นางสาวกมลลดา  หอมเนียม
3. นางสาวกฤษติยา  หาญบัวแก้ว
4. นายจิรภัทร  พลศักดิ์
5. เด็กหญิงน้ำฟ้า  มานิตยกุล
6. นายภูมินทร์  จินดา
7. นายศราวุธ  ภูมิแสนโคตร
8. เด็กหญิงอินทิรา  กุ่มทอง
 
1. นายอุทัย  ไชยธงรัตน์
2. นางสาวทัดดาว  ปฏิพันธ์
3. นางสุดารัตน์  จันทะบาล
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 90 ทอง 4 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกทิพย์   วิไลลักษณ์
2. นางสาวกมลลดา  หอมเนียม
3. นายจิรภัทร  พลศักดิ์
4. นางสาวชลธิชา  บุตรพรม
5. เด็กหญิงน้ำฟ้า  มานิตยกุล
6. นางสาวบุษญา  ศรีสุธรรม
7. เด็กชายประเสริฐ  วรชินา
8. เด็กหญิงพิชญ์นาฏ  ศรีจุลฮาด
9. เด็กชายพีรพล  ยุบล
10. นายภูมินทร์  จินดา
11. นางสาวรวิพร  ทารแพน
12. เด็กชายรัฐภูมิ  ปลื้มใจ
13. นายศราวุธ  ภูมิแสนโคตร
14. เด็กหญิงศิรัญธร  ศรีจุลฮาด
15. เด็กหญิงอินทิรา  กุ่มทอง
 
1. นางสาวทัดดาว  ปฏิพันธ์
2. นายอุทัย  ไชยธงรัตน์
3. นางสุดารัตน์  จันทะบาล
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 86 ทอง 9 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกทิพย์   วิไลลักษณ์
2. นางสาวกมลลดา  หอมเนียม
3. นางสาวกฤษติยา  หาญบัวแก้ว
4. เด็กชายชลธิชา  บุตรพรม
5. เด็กหญิงน้ำฟ้า  มานิตยกุล
6. เด็กชายประเสริฐ  วรชินา
7. เด็กหญิงพิชญ์นาฏ  ศรีจุลฮาด
8. เด็กชายพีรพล  ยุบล
9. นายภูมินทร์  จินดา
10. เด็กชายรวิพร  ทารแพน
11. นายศราวุธ  ภูมิแสนโคตร
12. เด็กหญิงศิรัญญธร  ศรีจุลฮาด
 
1. นางสาวทัดดาว  ปฏิพันธ์
2. นายอุทัย  ไชยธงรัตน์
3. นางสุดารัตน์  จันทะบาล
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 75 เงิน 16 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. นางสาวจารุพร  โสตสุภาพ
2. เด็กหญิงจีนตนา  ดวงส่งเสริม
3. เด็กหญิงชลดา  บุตรพรม
4. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  พรมชัย
5. เด็กหญิงณัฐนรี  มาศรี
6. เด็กหญิงณัฐสุดา  ไกยเดช
7. เด็กชายณัฐเดช  แสงจันดา
8. นางสาวพรพิมล  โพธิ์สาจันทร์
9. นายรัตนเขต  เค็งนอก
10. เด็กหญิงวนิดา  หมั่นเรียน
11. เด็กชายวรายุ  ทองกุณา
12. นางสาววาสนา  โมสืบแสน
13. นายศศิวงษ์  ทองพูล
14. เด็กหญิงศิริภรณ์  ประชานันท์
15. เด็กชายศุภกร  ใจจะดี
16. เด็กชายสิทธิชัย  สีนินสิทธิ์
17. นางสาวสุจิตรา  ไชยะทิพย์
18. นายสุระทิน  เดชสูงเนิน
19. เด็กหญิงอุมากร  ยอดเสาดี
20. นางสาวเกศณี  พิมพ์บูลย์
21. นางสาวเสาวภา  อัศวภูมิ
 
1. นายอานันท์  นิ่มวัฒนกุล
2. นายโกมล  วรามิตร
3. นายธนวรรธก์   แสนศักดิ์
4. นางสาวจิราภา   ภูมิพันธ์
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 88.4 ทอง 8 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. เด็กชายชนาธิป  จงสำราญ
2. เด็กชายชัยวัฒน์  พัตตาสิงห์
3. เด็กชายญาณพล  พลเยี่ยม
4. เด็กชายพชรดนัย  พลซื่อ
5. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  วิเชียรดี
6. เด็กชายวิศวะ  พลเยี่ยม
 
1. นายธนวรรธก์  แสนศักดิ์
2. นายโกมล  วรามิตร
3. นายภิเษกพล  พลเยี่ยม
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 91.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. นายคฑาภัทร  บุญมี
2. นายฐิติศักดิ์   ศรีษา
3. นายวชร   สัมพันธ์
4. นายสรวุธ  ศรีไชยบาล
5. นายอภิสิทธิ์  โพธิ์ชัยหล้า
6. นายเจนภพ  เดชพละ
 
1. นายธนวรรธก์  แสนศักดิ์
2. นายโกมล  วรามิตร
3. นายธนะพนธ์  โคตรพัฒน์
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 93 ทอง 5 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1. นายกมลฉัตร  อ่อนพุธธา
2. เด็กชายกิตติพงษ์  แสงหัวช้าง
3. นางสาวจันทร์จิรา  สังเกตุชน
4. เด็กหญิงจิตรดา  จันเรียง
5. เด็กหญิงชลลดา  อึ้งวรวานิช
6. เด็กชายชาคริต  ชัยแสนฤทธิ์
7. เด็กหญิงณัฐพัชร  อินมาตย์
8. นางสาวธนธรณ์  ทิพย์มะณี
9. นายธนพล  บุญเข็ม
10. เด็กชายธนภัทร์  ระกิติ
11. นายธนากร   กลางพรม
12. นายธันยวิชญ์  กุลบุตร
13. นายนรบดี  เสนานิกรณ์
14. เด็กหญิงนัยน์ปพร   กลางวิชัย
15. นายบุญฤทธิ์   ศรีโสภา
16. นางสาวปฏิพร   น้อยบัวทิพย์
17. นายพรชัย   ทิพอาสน์
18. นางสาวพรชิตา  กุสุมาลย์
19. เด็กหญิงรัตญา  โพธิสิงห์
20. เด็กหญิงรุ้งฤทัย  ทิวาพัฒน์
21. เด็กหญิงวณิตศรา  จอกทอง
22. เด็กหญิงวาสนา  ดวงอุปถัมภ์
23. นายวิศรุต  มัธนัง
24. เด็กหญิงศรัณภัสร์  ประทุมทิพย์
25. นางสาวศรินพร  สอนสวัสดิ์
26. นายศิวกร   เพ็งพันธ์
27. นายสิทธิศักดิ์   มีดวงจันทร์
28. นางสาวสุพรรณวดี  ไชยมัง
29. นางสาวสุภาพร   บุญภิละ
30. นางสาวสุมินตรา  แก้วเกตุพงษ์
31. นายสุริยะ  กลางพรม
32. เด็กหญิงอธิตยา  ยือรัมย์
33. นางสาวอสมาภรณ์  ตรางา
34. นายอัครวิทย์  อรรคนิมาตย์
35. นางสาวอาราดา  จินดารักษ์
36. นางสาวเก็จมณี   นุ่นนาแซง
37. เด็กหญิงเจนจิรา   สุธาวา
38. เด็กหญิงเจนจิรา   อิ่มจีน
39. เด็กชายเจษฎา  วงค์สุโท
 
1. นายประภาส  โพธิสาขา
2. นายพิษณุ  โนนแก้ว
3. นายหฤษฎ์  พฤษกรรม
4. นายชนะภัย  แก่นวิชา
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 82 ทอง 31 โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม 1. เด็กชายกฤษฎา  อ่อนดี
2. นางสาวกัลยรัตน์  ทานเวช
3. เด็กชายจตุรภัทร  นิชาญานันท์
4. นายจักรพงษ์  ไชยแสง
5. นางสาวจันจิรา   พรมชาติ
6. เด็กหญิงชนิกานต์  วงศ์ราชพรม
7. นายชยณัฐ  ศรีสุนทร
8. เด็กชายฐากูร  เสาะใส
9. นายณรงค์ชัย  พะยอม
10. นางสาวณัฐยา  พิลายนต์
11. เด็กชายณัฐวุฒิ  สายรัตน์
12. นางสาวณิชมน  อัศวภูมิ
13. นายถาวร  คล่องแคล่ว
14. นายธนพล  เหลาทอง
15. เด็กหญิงธัญญานุช  พลเยี่ยม
16. เด็กหญิงธีรภาดา  พรห์มสา
17. นายนรินทร  สังฆะกาโล
18. นางสาวนฤสรณ์  วิเศษดอนหวาย
19. นางสาวนันธิชา  เสือแก้ว
20. เด็กชายบดินเดชา  หินทอง
21. นางสาวปริศฐาร์  ชมภูเขา
22. นางสาวพรรณเพชร  ศรีราภา
23. เด็กหญิงพิชชาพรรณ  ปะโสติมัง
24. เด็กชายภัทรพล  คงน้อย
25. นางสาวภัทรวรรณ  สร้อยสิงห์
26. เด็กชายภานุวัฒน์  ปวงสุุข
27. นายรามิล  การินทร์
28. เด็กชายวิโรจน์  ศึกขยาด
29. เด็กชายวีรภัทร  ไชยปัตถา
30. เด็กหญิงศศิกานต์  ทองจำรัส
31. นายศิริวัฒน์  เศษบุบผา
32. นายศุภกร  นิลดาศรี
33. นางสาวสุดารัตน์  สมเพ็ชร
34. เด็กหญิงสุนารี  หอมทอง
35. เด็กชายอติกานต์  หวายเค
36. เด็กหญิงอรอนงค์  ภูมิพันธ์
37. เด็กหญิงอริสรา  บัวดง
38. นายอัครชัย  สายรัตน์
39. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ฤทธาพรม
40. เด็กหญิงเบญจวรรณ  เพชไพร
 
1. นายพูนสิทธิ์  บุญสินพร้อม
2. นางจันทร์เพ็ญ  สระเกษ
3. นายนิราศ  ศรีขาวรส
4. นายวัฒนา  อินทศิลา
5. นายวรวุฒิ  เสนภักดี
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 85.67 ทอง 40 โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ 1. เด็กชายธนารักษ์  วัฒนศรี
 
1. นายพินิจ  สุพรรณโน
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 85 ทอง 16 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1. นายกอบกฤช  ยะสีดา
 
1. นายอุทัย  ไชยธงรัตน์
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนท่าม่วงวิทยาคม 1. เด็กหญิงวิลาวรรณ  สุมังคเศษ
 
1. นางสาวอุทุมพร  อุทุมภา
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83.33 ทอง 30 โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคาร 1. นางสาววิวาศิณี  คำรัง
 
1. นางสาวถกลรัฐ  หรพร้อม
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 80.67 ทอง 56 โรงเรียนอนุบาลเกาะแก้ว 1. เด็กชายโยธิน  วรฉัตร
 
1. นายธนวัฒน์  ลาคำ
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 80.33 ทอง 57 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. นายณัฐวุฒิ  มานัด
 
1. นายนพดล  จิตรเหิม
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 75.67 เงิน 26 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. เด็กหญิงชาลิสา  พลเยี่ยม
 
1. นายนพดล  จิตรเหิม
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 76 เงิน 39 โรงเรียนคำนาดีพิทยาคม 1. นางสาวปริญญา  รอดตรง
 
1. นายไกรฤกษ์  ศรีศิริ
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 94 ทอง 5 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. เด็กชายชยางกูร  แสงภักดี
 
1. นายนพดล  จิตรเหิม
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 88.66 ทอง 24 โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคาร 1. นายคมกริช  สุดวิสัย
 
1. นางสาวถกลรัฐ  หรพร้อม
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.5 ทอง 11 โรงเรียนวังหลวงวิทยาคม 1. นางสาวศิริลักษณ์  เวชวรรณ์
 
1. นางสาวพรรษชล  บุญมี
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87 ทอง 10 โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคาร 1. นางสาวทิพย์กัญญา  บูรณะกิติ
 
1. นางสาวถกลรัฐ  หรพร้อม
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 82 ทอง 24 โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ 1. เด็กชายศิวพุฒิ  ศิริบุตร
 
1. นางอัจฉรา  กลมเกลียว
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 85 ทอง 24 โรงเรียนโพธิ์ศรีสว่างวิทยา 1. นายนฤเบศ  แสงน้อย
 
1. นางศิริพร  สินธุประเสริฐ
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.3 ทอง 21 โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงสุธานันท์  ไตรนิคม
 
1. นางมยุรา  ภูมิบุญชู
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83.3 ทอง 39 โรงเรียนคำนาดีพิทยาคม 1. นางสาวปริญญา  รอดตรง
 
1. นายไกรฤกษ์  ศรีศิริ
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 87 ทอง 9 โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  สงครามพล
2. เด็กชายชนินทร์  บุญจรัส
3. เด็กชายชัชวาล  โคสมบูรณ์
4. เด็กชายชัชวาล  โททอง
5. เด็กชายชิษณุพงศ์  พินิจ
6. เด็กชายสุทธิภัทร  โพธิ์บุญมา
7. เด็กหญิงหทัยชนก  อวยชัย
8. เด็กชายเอกวี  โพธิ์แก้ว
9. เด็กชายโชคชัย  บัวพิน
 
1. นางสาวรุ่งอรุณ  สิทธิศักดิ์
2. นายพงษ์นรินทร์  พันธ์ทอง
3. นายนรินทร์  อุดมนิวิ
4. นายวราวุธ  สารบรรณ์
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 85 ทอง 14 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. นายธีรภัทร  สุวรรณโค
2. นายนนทพัทธ์   จันทะชา
3. นางสาวปัณฑา  วังปรัชญานนท์
4. นายพละพล  พลเยี่ยม
5. นางสาวพีรดา  ทองคำ
6. นางสาวศลิษา   แสงชมภู
7. นางสาวสุกัญญา  ฐานไชยชู
8. นางสาวสุรัญชนา  ศรีษะ
9. นายอธิพัฒน์   ฮารอฟ
 
1. นายโกมล  วรามิตร
2. นายธนวรรธก์   แสนศักดิ์
3. นายธนะพนธ์  โคตรพัฒน์
4. นางสาวตติยา  กันภัย
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 87 ทอง 8 โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  สงครามพล
2. เด็กชายกิตติ  หาญฉวะ
3. เด็กหญิงกิตติกานต์  พันธ์สีมา
4. เด็กชายชนินทร์  บุญจรัส
5. เด็กชายชัชวาล  โคสมบูรณ์
6. นายชิษณุพงศ์  พินิจ
7. เด็กหญิงณัฐวิภา  สมเพชร
8. เด็กชายธนโชติ  ป้องศรี
9. เด็กชายธิติวุฒิ  นันทวัตร
10. เด็กหญิงธิลดา  พันธ์สีมา
11. เด็กหญิงธีมาพร  อาจญาทา
12. เด็กหญิงนภัสสร  การสุวรรณ
13. เด็กชายนันทกร  ชนะวงค์
14. เด็กหญิงนิพาดา  รูปเหลี่ยม
15. เด็กหญิงนิพาพร  สุทธิเมฆ
16. เด็กหญิงปนัดดา  ทองเฟื่อง
17. เด็กหญิงปาริฉัตร  ประทุมสินธุ์
18. เด็กชายภัครพล   คนยัง
19. เด็กชายภูธเนศ  โพธิ์มาตย์
20. เด็กหญิงมนต์นภา  โพธิ์ศรีลา
21. เด็กชายรพีภัทร  โพธิ์สิทธิ์
22. เด็กหญิงลลิตา  ไม่หวัน
23. เด็กหญิงลลิตา  ทองเขียว
24. นายวรันธร  มงคลช่วง
25. เด็กหญิงวรัมพร  การสุวรรณ
26. นายวรินธร  มงคลช่วง
27. เด็กหญิงวริศรา  ประทุมสินธุ์
28. เด็กหญิงศศินัดดา  อาจหาญ
29. เด็กหญิงศิริรัตน์  ศรีเรือง
30. เด็กหญิงสุชานาถ  การปัญญา
31. เด็กชายสุทธิภัทธ  โพธิ์บุญมา
32. เด็กหญิงสุธิมล  คงนุช
33. เด็กหญิงสุริวิภา  สิงห์สุขุม
34. นางสาวสโรชา  มอไธสง
35. เด็กชายสโรชา  อุดเลิศ
36. เด็กหญิงหทัยชนก  อวยชัย
37. เด็กหญิงอรปรียา  ลาดหนองขุ่น
38. เด็กหญิงอริสา  ขันติยู
39. เด็กชายเอกกวี  โพธิ์แก้ว
40. เด็กชายไกรวิชญ์  ประทุมสินธู์
 
1. นางสาวกัญญาณัฐ   ลาภา
2. นางสาวรุ่งอรุณ  สิทธิศักดิ์
3. นายปรีชา  ชำนาญเอื้อ
4. นายพงษ์นรินทร์  พันธ์ทอง
5. นายนรินทร์  อุดมนิวิ
6. นางสาวคำแสน  ธรรมสอน
7. นายประจักษ์  ยอดเมิน
8. นายวรวุธ  สารบรรณ์
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 80 ทอง 19 โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย 1. นางสาวกวิสรา  สถาพร
2. นางสาวจิราพร   พรมตีด
3. นายชัชวาล  ราชรี
4. นายชัยอนันต์   คำโคตร
5. นางสาวชุตินันท์   ไพรโสภา
6. นายฐิติวุฒน์   ศรีเล็ก
7. นางสาวณัฐชา   ร่วมธรรม
8. เด็กชายณัฐชาติ  ประทุมวัน
9. นายณัฐพงศ์  ปุณฑริกกุล
10. นายณัฐวุฒิ   แสงรื่น
11. นายนันธวัฒน์   พันธ์เพชร
12. นางสาวน้ำฝน  โพธิ์ทิพย์
13. นางสาวปนิดา   สุรพรม
14. นายปรมินทร์   ไชยมาตย์
15. นายประวันวิทย์  หีบทอง
16. นายปริญญา   ปิ่นประไมย์
17. นางสาวปสุดา  ราชรี
18. นางสาวปสุตา  ราชรี
19. นางสาวปาริฉัตร  พาชะนัย
20. นางสาวปุณญณัติ  ประทุมสินธุ์
21. นายพงศธร  สินภักดี
22. นางสาวพรชิตา   อ่อนพันธ์
23. นายพศิน   แสนสนยา
24. นางสาวภรธิดา   นีระพงษ์
25. นางสาวภัทรภา   ฐานะบำรุง
26. นายภาสชัย   จันทร์ชม
27. นางสาวลลิตา  ทานะเวศ
28. นายวรวุฒิ   บุรวัฒน์
29. นายวิชยุตม์   โพธิ์แก้ว
30. นางสาววิภาดา  พลเยี่ยม
31. นางสาวศศิธร  สุนทรา
32. นางสาวศิรดา  สุพานโชว์
33. นางสาวสิดาพร  พิมพ์ศักดิ์
34. นายสุขุม   สีไว
35. นางสาวสุภาดา   ละครไชย์
36. นายสุเมธี   วงศ์นารี
37. นายเจษดา  เทพอินทร์
38. เด็กชายเมธาสิทธิ์  พลเยี่ยม
39. นางสาวเยาวลักษณ์   จงใจสิทธิ์
 
1. นางสาวรุ่งอรุณ  สิทธิศักดิ์
2. นางสาวกัญญาณัฐ   ลาภา
3. นายปรีชา  ชำนาญเอื้อ
4. นายพงษ์นรินทร์  พันธ์ทอง
5. นายนรินทร์  อุดมนิวิ
6. นางสาวคำแสน  ธรรมสอน
7. นายประจักษ์  ยอดเมิน
8. นายวรวุธ  สารบรรณ์
 
109 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 77.4 เงิน 29 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. นายกิตตินนท์  ญาณสิทธิ์
2. เด็กชายจักริน  มณีเนตร
3. นางสาวณัฐวรรณ  สุริพล
4. นายทนงศักดิ์  อะนันตพัฒร
5. นางสาวธัญชนก  หล้าต๋า
6. นายธีรัตน์เทพ  เยาวภรณ์
7. นางสาวปรียาภรณ์  พลเยียม
8. นางสาวพิสรา  พิศพาร
9. เด็กชายพีรทัศน์  อ่อนสีไพร
10. นางสาวอัจฉรา  อ่อนสี
 
1. นางเรืองชัย  ประทุมออน
2. นางดวงเดือน  พิศพาร
3. นายธีระพล  เลิศสมพงษ์
 
110 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 88 ทอง 33 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. นายกฤษณะ  ปฐมทอง
2. นายทินกร  ยอดชาญ
3. นางสาวน้ำทิพย์  ใต้เมืองปาก
4. นางสาวปิยะธิดา  ชนะอรรถ
5. นางสาวพิมพ์ชนก  บัวลี
6. นายภูมินทร์  พันธุไพร
7. นางสาววรรณภรณ์  ศรีปัญญา
8. นายสหัชัย  นามพบ
9. นางสาวอาทิตยา  ทานินนท์
10. นายเจษฏา  ทุมอนันต์
 
1. นางเรืองชัย  ประทุมออน
2. นางดวงเดือน  พิศพาร
3. นายธีระพล  เลิศสมพงษ์
 
111 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 77.6 เงิน 21 โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงทิญาดา  ก้านอินทร์
2. เด็กหญิงทิตยา  โพธิ์กุดศรี
3. เด็กหญิงมณีรัตน์  แสงอ่อน
4. เด็กหญิงศศิธร  พรมเทพ
5. เด็กหญิงสุกัญญา  วรรณทวี
6. เด็กหญิงอนันตญา  ชูศรีเมือง
7. เด็กชายอมรรัตน์  ชิณศรี
8. เด็กหญิงอริสรา  คำโพนรัตน์
 
1. นายประสิทธิ์  เบ็ญจรูญ
2. นางสุภาภรณ์  จอมคำสิงห์
3. นางมยุรา  ภูมิบุญชู
4. นางสาวสุวิชชา  จรบุรมณ์
 
112 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 81 ทอง 36 โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย 1. นายกฤษดา  ประชุมรักษ์
2. นางสาวจิรภิญญา  พลเยี่ยม
3. นางสาวทิพย์เกสร  ไชยพันธ์
4. นายภานุพงศ์  ทรัพย์อรัญ
5. นางสาวรินศิณี  โยชนา
6. นางสาวสุกัญญา  มาลัย
7. นางสาวสุภาวดี  ธงเสนา
8. นางสาวอภัสรา  ประเสริฐสังข์
 
1. นางนริศรา  ไชยกันยา
2. นางรัตนา  กุลธนพัฒน์
3. นางวีระวรรณ  แก้วสุวรรณ์
4. นายสุรชัย  พิมพา
 
113 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 84.25 ทอง 12 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  เจริญพร
2. เด็กหญิงธารีรัตน์  สุทธิจันทร์
3. เด็กหญิงนลินนิภา  คชมิตร
4. เด็กหญิงประภาภรณ์  ป้องคำสิงห์
5. เด็กหญิงปิยาภรณ์  ถวิลไพร
6. เด็กหญิงพรชิตา  สุทธิประภา
7. เด็กหญิงวรเชษฐ์  ศักดิวงศ์
8. เด็กหญิงเนตรชนก  พลมนตรี
 
1. นางวันเพ็ญ  สุทธิจันทร์
2. นายวิทยา  สุทธิจันทร์
3. นางบุญศรี  ข่าขันมะลี
4. นายกีรติญา   ธุลี
 
114 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 86 ทอง 34 โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย 1. นางสาวกนิษฐา  ปัตถาทุม
2. นางสาวกัญญาวีร์  วันทอง
3. นางสาวกานต์มณี  พรมชาติ
4. นางสาวฐิติลักษณ์  โพธิ์วัง
5. นางสาวนริศรา  โคตรรัตน์
6. นางสาวนิจฉรา  สมรัตน์
7. นางสาวรุจิรา  วงคณิต
8. นางสาวสุทธิสา  สุจารี
 
1. นางนริศรา  ไชยกันยา
2. นางอัจฉรา  สายเชื้อ
3. นางสาวพิคะเนตร  พิลาสอน
4. นางสาววิลาวัณย์  วันทอง
 
115 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 65.8 ทองแดง 34 โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงฑิตยา  โพธิ์กุดศรี
2. เด็กหญิงทิญาดา  ก้านอินทร์
3. เด็กชายธนากร  ประเสริฐสังข์
4. เด็กชายธีรศักดิ์  ไชยนามล
5. เด็กชายพุฒิชัย  เวียงฆ้อง
6. เด็กหญิงมณีรัตน์  แสงอ่อน
7. เด็กชายวินัย  ป้องชัย
8. เด็กหญิงศศิธร  พรมเทพ
9. เด็กหญิงสุกัญญา  วรรณทวี
10. เด็กหญิงสุกัญญา  ไชยลุม
11. เด็กหญิงสุดารัตน์  โพธิ์ชัยรัตน์
12. เด็กหญิงสุดารัตน์  ไชยลุม
13. เด็กหญิงสุดารัตน์  กมลชิตร
14. เด็กหญิงอนันตยา  ชูศรีเมือง
15. เด็กหญิงอมรรัตน์  ชิณศรี
16. เด็กหญิงอริสา  คำโพนรัตน์
 
1. นางสาวมยุรา  ภูมิบุญชู
2. นางสาวสุวิชชา  จรบุรมณ์
3. นายประสิทธิ์  เบ็ญจรูญ
 
116 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 89.75 ทอง 5 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1. นางสาวกัญญ์วรา  เขียวน้ำชุม
2. นางสาวจิดาภา  อนุวาร
3. นางสาวชลณัฐ  สุขแสนล้น
4. นางสาวชวันรัตน์  นาเมืองรักษ์
5. นางสาวณหทัย  สุทธิประภา
6. นางสาวธมลวรรณ  ศรีถาวร
7. นางสาวปรียาภรณ์  ชมวงษ์
8. นางสาวรัตนาภรณ์  โพธิ์ใต้
9. นางสาวศรัญญา  นาเมืองรักษ์
10. นางสาวสิริยากร  ปองไป
11. นางสาวสุพัตรา  กอผจญ
12. นางสาวอาทิตา  ไชยช่วย
13. นางสาวอุ่นภูไพร  วงษ์สินธุ์
 
1. นางวันเพ็ญ  สุทธิจันทร์
2. นายวิทยา  สุทธิจันทร์
3. นางบุญศรี  ข่าขันมะลี
4. นายพชร   ปลอดโปร่ง
5. นายกีรติญา   ธุลี
 
117 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 74.5 เงิน 26 โรงเรียนโพธิ์ศรีสว่างวิทยา 1. นายพงษ์พิทักษ์  แก้วเมียน
2. เด็กหญิงพัชรา  ใจหล้า
3. นายภาคภูมิ  แก้วหนองตอ
4. เด็กชายสรณ์ศิริ  บุตอินทร์
5. เด็กชายอานุวัฒน์  สันทาลุนัย
 
1. นางศิริพร  สินธุประเสริฐ
2. นายศิริชัย  นาไชย
 
118 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 85.8 ทอง 28 โรงเรียนอนุบาลเกาะแก้ว 1. เด็กชายณัชพล  ลาคำ
2. เด็กชายวีระศักดิ์  จุ้ยเจ๊ก
 
1. นางดวงมะณี  ลาคำ
2. นางสาวประภาพร  สุวรรณธรรมมา
 
119 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 83.66 ทอง 18 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1. นางสาวศศิณัฏฐ์  ธนโชติศิริการกุล
 
1. นางสาวปุณยนุช  ทูลธรรม
 
120 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 79 เงิน 47 โรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคม 1. นางสาวสุดารัตน์  แก้วภูมิแห่
 
1. นางสาวศรุตยา  อุ่นอารีย์กุล
 
121 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 67.33 ทองแดง 44 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. นางสาวอัยลดา  ทองจันทร์
 
1. นางอรอุมา  บุญประจักษ์
 
122 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 90.2 ทอง 15 โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม 1. นางสาวณัฐณิชา  พิลาน้อย
 
1. นายสำเริง  สุตระ
 
123 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 78 เงิน 12 โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย 1. เด็กหญิงกมลชนก  ศรียงยศ
 
1. นางนภัสนันทร์  นรากุลนันท์
 
124 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 86 ทอง 5 โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ 1. นางสาวเทพารักษ์  ทิพเจริญ
 
1. นางสาวภัททิยา  อิโน
 
125 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 82.67 ทอง 35 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1. เด็กชายถิรวัฒน์  วิกล
2. เด็กหญิงนภัสพร  แนบชิตร์
3. เด็กชายอินทรัตน์  บุตรหนองหว้า
4. เด็กหญิงเจนนิเฟอร์  โสภาพล
5. เด็กชายเทพประทาน  ประทานพันธ์
 
1. นางสาวกรัญยวันณ์  ใค่นุ่นสิงห์
2. นางอุดมลักษณ์  ทองภู
 
126 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 87.66 ทอง 16 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1. นางสาวชณิษา  นิยมชื่น
2. นายชานน  สิริแสง
3. นางสาวศิริยญา  เพลียวงศ์
4. นายสิรดนัย  หวายฤทธิ์
5. นายอาคม  แสนโพธิ์
 
1. นางสาวกรัญยวันณ์  ใค่นุ่นสิงห์
2. นางอุดมลักษณ์  ทองภู
 
127 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 79.17 เงิน 53 โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ 1. เด็กหญิงมุฑิตา  ผลาชิตร
2. เด็กหญิงวราพร   ผกาผาด
 
1. นางสาวอารยา  คนไว
2. นางสาวภัททิยา  อิโน
 
128 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 87.5 ทอง 45 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1. นางสาวกิตติภาพร  ศิลปชัย
2. นางสาวเดือนชนก  พรหมวีระ
 
1. นางสาวศิรติกาน  สุ่มมาตร
2. Misszhang  xiaoyan
 
129 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 51 เข้าร่วม 38 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. เด็กหญิงกัณฐิกา  บุตรพรม
2. เด็กหญิงชุติมา  มุกดาธนพงศ์
 
1. นางสาวจิณทนุช  ศรีสว่าง
2. นายอภิเดช  พลเยี่ยม
 
130 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 58 เข้าร่วม 35 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1. นางสาวสิรินธร  สอนสวัสดิ์
2. นางสาวอัญชลี  บุตรพรม
 
1. นายพิทยุทธ  วงศ์คำมา
2. นางสาวอัมรา  ภูกาบ
 
131 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 73.6 เงิน 35 โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม 1. นางสาวสุธารัตน์  สุขโข
2. นางสาวอรญา  ไชยดำ
 
1. นางสาวกุสุมา  คนธี
2. นางสาวณัฐวรรณ  โกวิทจินดาชัย
 
132 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 32.66 เข้าร่วม 31 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1. นางสาวชนกพร  ไชยสัจ
2. นางสาวมาลี  มณีกันย์
 
1. นางสาวอัมรา  ภูกาบ
2. นายพิทยุทธ  วงศ์คำมา
 
133 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 93.66 ทอง 6 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1. นางสาวกันต์ฤทัย  หมุนลี
2. นางสาวจรัญญา  ดีสงคราม
3. นางสาวฉัตรทิพย์  สายสรี
4. นางสาวรัตติยา  แก้วจุลศรี
5. นางสาวศิริวรรณ  ทิวาพัฒน์
 
1. นางสาวศิรติกาน  สุ่มมาตร
2. Misszhang  xiaoyan
 
134 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 76.33 เงิน 19 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. นางสาวฉัตรทอง  ไสยรส
2. นางสาวบัวเงิน  ศรีจอม
3. นางสาวบุษบา  สิงห์ธวัช
4. นายอธิการ  ตรงคมาลี
5. นางสาวเพียงออ  ธงศรี
 
1. นางสาวจิณทนุช  ศรีสว่าง
2. นายอภิเดช  พลเยี่ยม
 
135 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 81.5 ทอง 42 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1. นางสาวปิยธิดา  อินมาลา
 
1. นางสาวศิรติกาน  สุ่มมาตร
 
136 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 74.33 เงิน 15 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1. นางสาวณัฐริกา  พิชัยโยธินกุล
 
1. นายพิทยุทธ  วงศ์คำมา
 
137 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 73.02 เงิน 53 โรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคม 1. เด็กหญิงขนิษฐา  สารบรรณ
2. เด็กหญิงศิริอนันต์  แสนสุข
 
1. นางนิกร  ดวงวงษา
2. นางสาวปรัศนียาภรณ์  มีหนองใหญ่
 
138 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 92.01 ทอง 5 โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ 1. นายเกวิน  บุตรหนองแสง
 
1. นางวัลภา  บุตรพรม
 
139 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 79.09 เงิน 51 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1. เด็กชายจตุรเทพ  ปลอดประโคน
2. เด็กชายจีรวัฒน์  ศักดิ์วงษ์
3. เด็กชายจีรศักดิ์  บำรุงพานิชย์
4. เด็กชายชิงนำชัย  เหลารัตน์
5. เด็กชายธีรภัทร  พิมพ์ผม
6. เด็กชายนนทวัฒน์  สรรพวุธ
7. เด็กชายภัทรภณ  สีชมภู
8. เด็กชายศาสตรี  สีกุดเรือ
 
1. นายพีระศักดิ์  มณีฉาย
2. นายถาวร  คมพยัคฆ์
3. นางทฤฒมน   บุญล้อม
 
140 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 88.5 ทอง 18 โรงเรียนคำนาดีพิทยาคม 1. นายกฤษดา  ภูศิลา
2. นายกิติศักดิ์  ขุนทอง
3. นายสก๊อตศรัน  แม็คคลาวด์
4. นายสิทธิชัย  ก่องนอก
5. นายอดิศักดิ์  แสงบุตร
6. นายอิทธิพงษ์  ยุบลชิต
 
1. นายสมชาย  มณีสาร
2. นายธนากร  เดชทะสร
3. นายจรศักดิ์  กล่อมกูล
 
141 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 72.6 เงิน 51 โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ 1. นางสาวจิระพัด  องคะศาสตร์
2. นางสาวนริศรา  เซ็นปักธงชัย
3. นางสาวนันทิชา  ทิพประมวล
4. นางสาวปัญญาพร  บุญชัยยงค์
5. นางสาวรัชดา  สุทธิประภา
6. นายวรพงศ์  เบ็ญจรูญ
7. นางสาววรัญญา  พัฒนโชติ
8. นางสาวอารยา  เทียมคำ
9. นายอิทธิพล  ผลาชิตร
10. นายเทพพิทักษ์  รักพึ่ง
 
1. นายประวิทย์  ชมภูพฤกษ์
2. นางสาวคณิตศาสตร์  บุญพันธ์
3. นางอัจฉรา  กลมเกลียว
 
142 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 65.4 ทองแดง 42 โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ 1. นางสาวฌัชชา  บุญสินชัย
2. นางสาวณัฐลดา  จันทะคัด
3. นางสาวรุ่งนภา  พูลประเสริฐ
4. นางสาววาทินี  รักการ
5. นางสาวอรอนงค์  วุทธศรี
 
1. นายประวิทย์  ชมภูพฤกษ์
2. นางสาวคณิตศาสตร์  บุญพันธ์
 
143 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 80.8 ทอง 31 โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย 1. เด็กหญิงณัฐชา  ทุมรินทร์
2. เด็กชายนัทพล  บูรณะกิตติ
3. เด็กหญิงวรัญญา  รังโคตร
 
1. นางสาวตรองปัญญ์  ทรายทอง
2. นางเพชรประคอง  หาญสุวรรณ
 
144 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 60 ทองแดง 45 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. นางสาวมณีรัตน์  ทาคำมูล
2. นางสาววิลาวัณย์  บรรจมาตย์
3. นางสาวสุภัสสอน  แวงวรรณ
 
1. นางสาวชนิดาภรณ์  บุญประจักษ์
2. นางสาวศิวาพร  บุญประจักษ์
 
145 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 77 เงิน 42 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  สุริเย
2. เด็กหญิงพัชราวรรณ​  มัทนัง
3. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส​   ธงศรี​
 
1. นายวีระพงษ์   ดอกรักกลาง
2. สิบเอกอัจติมา  มูลการ
 
146 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 91.4 ทอง 11 โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย 1. นางสาวนัยนา   ไพรโสภา
2. นายพลธวัช   อ่อนดี
3. นางสาวอรัชพร   กินรินทร์
 
1. นางสาวตรองปัญญ์   ทรายทอง
2. นางเยาวลักษณ์  วรรณโส
 
147 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 79 เงิน 35 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. เด็กหญิงธนพร  ศรีชื่น
2. เด็กหญิงพัณณิตา  พานอนันต์
 
1. นางพิทยาภรณ์  คูธนพิทักษ์กุล
2. นายจตุรภัทร  ประทุม
 
148 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 74 เงิน 28 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. นางสาวศุภาพิชญ์  ดีชัย
2. นางสาวสมฤดี  วรรณวงษ์
 
1. นายอุทัย  ศิลแสน
2. นางสาวชลดา  ตะกะศิลา
 
149 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 55 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. นางสาวยุพารัตน์  พลเยี่ยม
2. นางสาวอินทิรา  ฤทธิพรม
 
1. นายอุทัย  ศิลแสน
2. นางสาวพิมพร  บุญถ่าน
 
150 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 77 เงิน 29 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. นางสาวจิรวดี  พลเยี่ยม
2. นางสาวรจนา  ทันกิ่ง
 
1. นายอุทัย  ศิลแสน
2. นายปิยะพงษ์  พันธ์สุภา
 
151 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 87 ทอง 10 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1. เด็กชายชัยทัศน์   มาหา
2. เด็กชายภควัต   ศรีสุวอ
 
1. นางสาวกฤติยา  พลหาญ
2. นายสุนทร  โวหารลึก
 
152 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 80 ทอง 11 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1. นายภูริภูมิ  บัญชรสุวรรณ
2. นายวัชรพล   วรรณสุทธิ์
 
1. นายเกียรติศักดิ์  ศรีเรือง
2. นายวัฒนา  อายุพัฒน์
 
153 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 87 ทอง 10 โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม 1. นางสาวนภัสสร  นิลารัตน์
2. นางสาวพนิตพร  คำผา
 
1. นายณัฐวุฒิ  ภูมิชัยโชติ
2. นางสาวปทุมวดี  พานทอง
 
154 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 84 ทอง 16 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. นางสาวจีรนันท์  รัตนสงคราม
2. นางสาวชนิภรณ์  สายพิมพ์
 
1. นางสาวชลดา  ตะกะศิลา
2. นายอุทัย  ศิลแสน
 
155 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 80 ทอง 19 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. นางสาวกฤติยา  สีดาเลิศ
2. เด็กหญิงปรางค์ทิพย์  สีดาเลิศ
 
1. นายปิยะพงษ์  พันธ์สุภา
2. นายวรายุทธ  พลเยี่ยม
 
156 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 67 ทองแดง 49 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. นางสาวดวงฤทัย  แสงจันดา
2. นางสาวนริศรา  นามพุทธา
 
1. นายจตุรภัทร  ประทุม
2. นางพิทยาภรณ์   คูธนพิทักษ์กุล
 
157 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 30 เข้าร่วม 21 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. นายกฤติชัย  เตโช
2. นายตรีเพชร  ตรีจันทร์
 
1. นายวราพงศ์  ประเสริฐสังข์
2. นางวชิรมน  ประเสริฐสังข์
 
158 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 75.2 เงิน 31 โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ 1. เด็กชายนเรศว์  ประดับภูมิ
2. เด็กหญิงรสิตา  เกิดทิพย์
3. เด็กหญิงสุพิชชา  โตสวัสดิ์
 
1. นายพยงค์    นาก้อนทอง
2. นายประภาส  ยศปิยะโชติ
 
159 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 76.4 เงิน 20 โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม 1. นางสาวธันวรัตม์  ทาปลัด
2. นางสาวมลฤดี  ยุระชัย
3. นางสาวฤชุดา  สาขามุละ
 
1. นายศักดิ์สิทธิ์  สาขามุละ
2. นายธนาคร  ศรีแนน
 
160 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 79 เงิน 27 โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ 1. นางสาวชลธิชา  พัฒนโชติ
2. นายอัษฎาวุฒิ   ทนุวรรณ
 
1. นายประภาส  ยศปิยะโชติ
2. นายพยงค์  นาก้อนทอง
 
161 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 67.6 ทองแดง 28 โรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคม 1. นายพัดยศ  สมนึก
2. นายสุรศักดิ์  สร้อยเสนา
3. นายเจษฎา  ชูรัตน์
 
1. นายอุบล  ไกรยบุตร
2. นายเถลิงศักดิ์   วรรณจรูญ
 
162 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 74.4 เงิน 38 โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม 1. นายกุลพฤกษ์  กุลสท้าน
2. นายธนพล  รู้สูงเนิน
3. นายบารมี  สุขทวี
 
1. นายศักดิ์สิทธิ์  สาขามุละ
2. นายธนาคร  ศรีแนน
 
163 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 60 ทองแดง 26 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. เด็กชายณัฐกิตติ์  นามชู
2. นางสาววรัชมน  ประเสริฐสังข์
3. เด็กหญิงสุพิชญา  ผ่องสนาม
 
1. นางวชิรมน  ประเสริฐสังข์
2. นายวราพงศ์  ประเสริฐสังข์
 
164 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. นายอนิรุจน์  อมรรัตนเมธากุล
2. นายอานพ  สุนะไตร
3. นายอเนชา  นามนตรี
 
1. นายวราพงศ์  ประเสริฐสังข์
2. นางวชิรมน  ประเสริฐสังข์
 
165 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 90 ทอง 5 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. เด็กหญิงจิรนันท์  สารพัฒน์
2. เด็กชายชินวัตร  ไชยโส
3. เด็กชายศุภชัย  พละหาญ
 
1. นายวราพงศ์  ประเสริฐสังข์
2. นางวชิรมน  ประเสริฐสังข์
 
166 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 78.5 เงิน 26 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. นายนรินทร  พลเยี่ยม
2. นายปุริณสิริ  คชมิตร
3. นางสาวมลทิพย์ภรณ์  พลเยี่ยม
 
1. นางวชิรมน  ประเสริฐสังข์
2. นางสาวเบญจมาส  สิงหาทิพ
 
167 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. เด็กชายพุฒิเมธ   โพธิ์สาขา
2. เด็กชายศดิศ  ยานุวงษ์
3. เด็กชายเมธัส  อัครประชะ
 
1. นายวราพงศ์  ประเสริฐสังข์
2. นางวชิรมน  ประเสริฐสังข์
 
168 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. นายจิระศักดิ์  ปากวิเศษ
2. นางสาวณิชากร  ประทุมชัย
3. นายพัฒนะ  พันโน
 
1. นายวราพงศ์  ประเสริฐสังข์
2. นางวชิรมน  ประเสริฐสังข์
 
169 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 83 ทอง 35 โรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคม 1. เด็กชายกฤษฎา  วรรณโน
2. เด็กชายบูรณวิทย์  สมนึก
3. เด็กชายสรยุทธ  หารพยอม
 
1. นายสำรวน  แสงไสย
2. นายประวัติ  บุตรภักดี
 
170 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 82 ทอง 31 โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ 1. นายกฤษฎา  พัฒนะโชติ
2. นายสุริยา  เพชรโรจน์
3. นายสุรเดช  พัฒนโชติ
 
1. นายเกษม  ฉายวิไชย
2. นางชญานิน  สร้อยสุวรรณ
 
171 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 77 เงิน 37 โรงเรียนวังหลวงวิทยาคม 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  พรมวงศ์
2. เด็กชายณัฐพล  วงศ์อนุ
3. เด็กชายพงษ์พัฒน์  กาษรเส
 
1. นางเต็มดวง  ปากวิเศษ
2. นางสาวรัตนา  วงศ์ภูงา
 
172 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 83 ทอง 36 โรงเรียนวังหลวงวิทยาคม 1. นายณัฐพงษ์  ศรีสวรรค์
2. นางสาวพัชราวรรณ  พุทธแสง
3. นางสาวมธุรดา  เภสัชชะ
 
1. นางเต็มดวง  ปากวิเศษ
2. นางสาววิจิตรา  อัศวภูมิ
 
173 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 82.5 ทอง 34 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. นางสาวจินดาพรรณ  คำเขียว
2. นางสาวณัฐชา  สุตนนท์
3. เด็กหญิงนริศรา  พลเยี่ยม
4. เด็กชายนายธนบูรณ์  มานัด
5. เด็กหญิงรัชนีกร  มะอาจเลิศ
6. เด็กหญิงรุ่งนภา  หาสุข
 
1. นางสาวจิตสุดา  โบราณประสิทธิ์
2. นางรุ่งนภา  ศักดิ์ศรี
3. นายวรายุทธ  พลเยี่ยม
 
174 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 81.5 ทอง 32 โรงเรียนวังหลวงวิทยาคม 1. นางสาวชีวนันท์  สิงห์โนนทัน
2. นางสาวดวงใจ  พรมวงศ์
3. นางสาวมนธิตา  กอสุระ
4. นางสาวลลิตา  วงค์อนุ
5. นางสาวอัญชลี  คำทอง
6. นางสาวอาทิตย์ตยา  ไดยะศรี
 
1. นายอัครฉัตร   เพียรชนะ
2. นางฐัติมา  อ่อนประทุม
3. นายประจักษ์  เยาวพันธ์
 
175 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 72 เงิน 46 โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม 1. เด็กหญิงพรผกา  ใครชม
2. เด็กหญิงพิกุล  หกพันนา
3. เด็กหญิงอรวรรณ  ลือโชติ
 
1. นายระดมพล  พลซื่อ
2. นางวนิดา  ไชยแสง
 
176 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 87.8 ทอง 20 โรงเรียนโพนทองวิทยายน 1. นางสาวกนกพร  พรมลี
2. นางสาวณัฐธิดา  ทิพโชติ
3. นางสาวธัญญารัตน์  หงษ์ทวี
 
1. นายสุรินทร์  ดาหลวงมาตร
2. นางสาวจินตภาส์  ทีอุทิศ
 
177 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 86 ทอง 12 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ยันตรุดร
2. เด็กหญิงภัทราภรณ์  พุทธวงค์
3. เด็กหญิงมธุรดา  รัตนวงศ์
 
1. นางรุ่งนภา  ศักดิ์ศรี
2. นายธวัชชัย  อินทเสวก
 
178 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 74 เงิน 32 โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ 1. นางสาวกัญญารักษ์  ไสยรส
2. นางสาวประภัสสร  ศีรละคร
3. นางสาวสุขสัน  พัฒนโชติ
 
1. นางชญานิน  สร้อยสุวรรณ
2. นางจีรนันท์  บุญสา
 
179 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 87 ทอง 13 โรงเรียนโพนทองวิทยายน 1. เด็กชายพงศธร  แสงอาจ
2. เด็กหญิงพนิดา  แสงปาก
3. เด็กหญิงวริทธิ์นันท์  ลับพเสถียร
 
1. นางวรัญญา  เมืองแวง
2. นางสาวสุรดา  พุฒิกุลพัฒนา
 
180 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 84 ทอง 24 โรงเรียนโพนทองวิทยายน 1. นางสาวพัชรินทร์   ยุบลชิตร์
2. นางสาววิภาดา  สอาดสิทธิ์
3. นางสาวอธิตยาพร  พลเยี่ยม
 
1. นางวรัญญา  เมืองแวง
2. นายภูดิท  เมืองแวง
 
181 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 91.8 ทอง 18 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐฐา  เพ็งพันธ์
2. เด็กหญิงธัญพร  จอมสมสา
3. เด็กหญิงนธิดา  สุขแสน
 
1. นางสาวจิตสุดา  โบราณประสิทธิ์
2. นายวรายุทธ  พลเยี่ยม
 
182 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 91.8 ทอง 14 โรงเรียนโพนทองวิทยายน 1. นางสาวพิยดา  บุญประสิทธิ์
2. นายอัศนัย  สังขดิษฐ์
3. นางสาวอารียา  โพธิ์จิตร
 
1. นางประยงค์  สารบรรณ
2. นางรุ่งฤดี  แสนพยุห์
 
183 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 84 ทอง 29 โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  ภูมิดอนไสย์
2. เด็กหญิงณัฐริกา  ตาเมือง
3. เด็กหญิงภัณฑิรา  พัฒนโชติ
 
1. นางบังอร  สุนทรพงศ์
2. นางสาวภัททิยา  อิโน
 
184 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 75 เงิน 45 โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ 1. นางสาวกัญญารัตน์  ทิปิสาร
2. นางสาวรัชฎา  สายวงษ์
3. นางสาวสุนิสา  พัฒนะโชติ
 
1. นายอรรถพร  สุนทรพงศ์
2. นางบังอร  สุนทรพงศ์
 
185 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 84 ทอง 42 โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  ฝ่ายสาฤทธิ์
2. เด็กหญิงนิยดา  สินหาชัย
3. เด็กหญิงวนัชพร  ศิริโท
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  โพธิ์ศรีศาสตร์
2. นางวรางคณา  หลิ่มจ่าง
 
186 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 84.8 ทอง 35 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1. นางสาวจิราพร  จำนงค์ภักดี
2. นางสาวณัฐรินทร์  จงใจงาม
3. นายอรรถพงษ์  ผ่องใส
 
1. นายคำนึง  ศิริสาร
2. นางอุรพงษ์  โงชาฤทธิ์
 
187 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 70 เงิน 19 โรงเรียนอนุบาลเกาะแก้ว 1. เด็กชายธีรภัทร  สิงขจรอาจ
 
1. นายอุบล  อาทิตย์ตั้ง
 
188 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 81 ทอง 14 โรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เมฆตรี
 
1. นางสุมิตรา  สุวรรณกูฏ
 
189 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 65.5 ทองแดง 36 โรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  อนุมาตย์
2. เด็กหญิงจันทะพร  บุตรสาร
3. เด็กหญิงวรนุช  ชิณวงค์
 
1. นางสาวสุมิตรา  สุวรรณกูฏ
2. นางสาวรุ่งทิวา  สุ่มมาตย์
 
190 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 74 เงิน 8 โรงเรียนโนนชัยศรีวิทยา 1. เด็กหญิงวัทน์สิริ  ผาโคต
 
1. นางเพชรมณีย์  ศรีจันทร์
 
191 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 75 เงิน 21 โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม 1. เด็กชายกฤษณะ  ศรีวะรมย์
 
1. นางพัชราภรณ์  วินทะไชย
 
192 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนขวาววิทยาคาร 1. เด็กหญิงภัทรธิดา  มาลัยกอง
 
1. นางสาวแพรวีร์  ศรีโอษฐ์
 
193 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 85 ทอง 13 โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายณัฐพร  แข็งแรง
 
1. นางสุรีย์พร  บุญสินชัย
 
194 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 87 ทอง 7 โรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงพรพนา  หานนท์
 
1. นางสาวรุ่งทิวา  สุ่มมาตย์
 
195 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 71 เงิน 15 โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย 1. นางสาวสุกฤตตา  คณะพรม
 
1. นางสาวรุ่งเรือง  ศรีวะลา
 
196 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 80 ทอง 14 โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย 1. นางสาวปวีณา  พลคำมาก
 
1. นางสาวรุ่งเรือง  ศรีวะลา
 
197 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 78 เงิน 15 โรงเรียนโพธิ์ศรีสว่างวิทยา 1. นายทนงศักดิ์  โพธิ์บุบผา
2. เด็กหญิงศิริรัตน์  อุดมรักษ์
 
1. นางอักษรสำอางค์  นาก้อนทอง
2. นางวันเพ็ญ  ศีรษะภูมิ
 
198 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 85.66 ทอง 26 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1. นายศุภกิจ  ศิริโท
 
1. นายวิทยา  สุทธิจันทร์
 
199 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 88 ทอง 18 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1. นายพงศ์พิพัฒน์  มัดหา
 
1. นายวิทยา  สุทธิจันทร์
 
200 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.4-ม.6 87.75 ทอง 32 โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ 1. นายอานนท์  พุทธบุรี
 
1. นางสาวภาวิณี  จำปาทอง
 
201 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 88.66 ทอง 7 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. นายพิพัฒน์  ดรนาม
 
1. นายอานันท์  นิ่มวัฒนกุล
 
202 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.4-ม.6 88.34 ทอง 7 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. นายสุรชน  พลเยี่ยม
 
1. นายอานันท์  นิ่มวัฒนกุล
 
203 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยา 1. เด็กชายนพกานต์  ขำโตนด
 
1. นายอาทิตย์  เจริญตา
 
204 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.4-ม.6 94.33 ทอง 12 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1. นายภราดร  ตรางา
 
1. นายวิทยา  สุทธิจันทร์
 
205 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.6 82.95 ทอง 11 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1. นางสาวกัญญ์วรา  เขียวน้ำชุม
2. เด็กชายกิตติชัย  สิงหาวุธ
3. นางสาวจิดาภา  อนุว่าร
4. นางสาวชลณัฐ  สุขแสนล้น
5. นางสาวชวันรัตน์  นาเมืองรักษ์
6. นายชินกฤต  เพชรโรจน์
7. เด็กหญิงณัฐธิดา  เจริญพร
8. นายณัฐวุฒิ  คงเสือ
9. เด็กหญิงธารีรัตน์  สุทธิจันทร์
10. นายนพรัตน์  บุตมะชะ
11. นางสาวนันทิกานต์  บูรณะกิติ
12. นายปฏิมา  ภูมิฐาน
13. เด็กหญิงประภาภรณ์  ป้องคำสิงห์
14. นางสาวปรียาภรณ์  ชมวงษ์
15. นายปิยะเชษฐ์  รินไชย
16. เด็กหญิงปิยาภรณ์  ถวิลไพร
17. นายพงศ์พิพัฒน์  มัดหา
18. นายพิชิต  แสงจันทร์
19. นายภราดร  ตรางา
20. นางสาวรัตนาภรณ์  โพธิ์ใต้
21. นางสาวศลิษา  แสงนาค
22. นายศิริวุฒิ  ระวัง
23. นายศิริศักดิ์  ประทุมชาติ
24. เด็กชายศุภกิจ  ศิริโท
25. นางสาวสิริยากร  ปองไป
26. นางสาวสุพัตรา  กอผจญ
27. นางสาวอัฐฉราภรณ์  นาเมืองรักษ์
28. นางสาวอาทิตา  ไชยช่วย
29. นางสาวเก็จมณี  ปักฤทัย
30. เด็กหญิงเนตรชนก  พลมนตรี
 
1. นายวิทยา  สุทธิจันทร์
2. นางวันเพ็ญ  สุทธิจันทร์
3. นางบุญศรี  ข่าขันมะลี
4. นายกีรติญา   ธุรี
5. นายพชร   ปลอดโปร่ง