สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) [กลุ่ม สพม.ร้อยเอ็ด 2]

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ
จังหวัดบุรีรัมย์
ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 74 เงิน 36 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 1. เด็กหญิงฐิติยาภรณ์  สอนศรี
 
1. นางนรินทร์  บุตรโท
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 92 ทอง 6 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 1. นางสาวสิริวิมล  ภูมิเรศสุนทร
 
1. นางรัชนีวรรณ  ใจเมือง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 63.4 ทองแดง 37 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 1. เด็กหญิงศศิกานต์  นามโน
 
1. นางอรัญยายี  กลางคาร
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 64 ทองแดง 5 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 1. นางสาวศศิกานต์  วรรณมหินทร์
 
1. นางสาวดอกไม้  ธรศรี
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 38 เข้าร่วม 5 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 1. นายวรันพงศ์  อาจเดช
 
1. นางอรัญยายี  กลางคาร
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 52 เข้าร่วม 5 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 1. นางสาวพิมพ์วลัญช์  หัวหนองหาญ
 
1. นางสาววินิดา  คามจังหาร
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 84 ทอง 5 โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 1. นางสาววิภาวี  โชติช่วง
 
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ  พลละคร
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 88.2 ทอง 5 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 1. นางสาวมินทา  สูงหนองนก
 
1. นางเอี่ยมจิต  ชนะชัย
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 80.7 ทอง 21 โรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคาร 1. เด็กหญิงศรสวรรค์   คำสุวรรณ
 
1. นางสุวรรณี   วงศ์ขุมเงิน
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 41.2 เข้าร่วม 54 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 1. นางสาวนฤศรา  บัวหลวง
 
1. นางกาญจนา  อโนนาม
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 1. นางสาวมลฤดี  บรรเทา
2. นางสาวอนิตศรา  ค่ายหนองสรวง
 
1. นางสาวนิภา  ศรีหนา
2. นายปัญจพล  ธิดา
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ม.4-ม.6 63.4 ทองแดง 22 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 1. นางสาวศิริลักษณ์  โพธิ์หมุด
2. นางสาวเปรมฤดี  สีกาวี
 
1. นางสาวนิภา  ศรีหนา
2. นายปัญจพล  ธิดา
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 73.19 เงิน 52 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 1. นายนพดล  แสนโพธิ์
2. นางสาวพัชรา  ยางคำ
 
1. นางแววดาว  ใจเสือ
2. นางประภากร  จันทมัตตุการ
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 88.05 ทอง 14 โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 1. นางสาวมณีรินทร์  พรมฤทธิ์
 
1. นางสุวลี  ใยคำโพด
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม 23 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  หมื่นขันธ์
 
1. นางรัชนี  สืบพานิช
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 40 เข้าร่วม 16 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 1. นางสาวขวัญนภา  เกษามา
 
1. นางกานดา  ศิริเมือง
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 65.7 ทองแดง 29 โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์   สังเขต
2. เด็กชายวายุพัฒน์   รู้ตากแดด
3. เด็กชายเผ่าเทพ   สุทธิสนธิ์
 
1. นางยอดขวัญ   คำตะลา
2. นายศรีรัตน์   สนสี
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 72 เงิน 31 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 1. นายชินดนัย  ชัยอาวุธ
2. นายวีรกร  พงษ์วัน
3. นางสาวสุคนธา  คำชมภู
 
1. นายสายธาร  มากงลาศ
2. นางลักขณา  ไพรพาลี
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 61 ทองแดง 38 โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ 1. เด็กหญิงทิติยา  ไชยเกตุ
2. เด็กหญิงปทิตตา  สรรพสมบัติ
3. เด็กชายศรัณตา  บุตรวิเศษ
 
1. นายพุทธชาติ  นาวารี
2. นางดวงใจ  นาวารี
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 86 ทอง 7 โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ 1. นายณรงค์ชัย  แสงสีงาม
2. นางสาวปนัดดา  อ่อนแสน
3. นางสาวอาทิตยา  ทะนนไชย
 
1. นายพิชิตศักดิ์  รากเงิน
2. นางจารุวรรณ  รากเงิน
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 65 ทองแดง 46 โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 1. เด็กชายคมธัช  สุนทรบุญ
2. เด็กชายศุภพิชญ์   อุดม
 
1. นางจิราพร   จันทร์หนองสรวง
2. นายอำนวย   หกพันนา
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 74 เงิน 24 โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 1. นางสาวพรพิรุณ  ขุนโม่
2. นางสาวศิริฤทัย  ทองบุ
 
1. นายกิตติศักดิ์  พวงศรีเคน
2. นายศุภชัย  ศรีจานเหนือ
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 82 ทอง 17 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 1. เด็กหญิงทิพากร  ซ้อนเพชร
 
1. นางเนตรฤทัย  วงศ์หนองหว้า
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 78 เงิน 37 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 1. นางสาวชลธิชา  ภาระจ่า
 
1. นางทิฐากานต์   ฉิมบ้านไร่
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 83.76 ทอง 22 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 1. เด็กชายรัชตะ  เงี้ยวพ่าย
2. เด็กชายศุภณัฐ  สิงห์นาครอง
 
1. นางกุสุมา  พรหมศรี
2. นางสาวเตชิตา  อรรคฮาด
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 84.94 ทอง 21 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 1. นางสาวพิฬรินทร์  พรมจารีย์
 
1. นางสาวเนาวรัตน์  คำภักดี
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 82.5 ทอง 13 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงนฤมล  สีเคลือบ
 
1. นางหนึ่งฤทัย   ยอดดี
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 99.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 1. นายสัญญา  ศรีธรรม
 
1. นางหนึ่งฤทัย   ยอดดี
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 57.5 เข้าร่วม 13 โรงเรียนหัวโทนวิทยา 1. เด็กชายภูผา  ม่วงงาม
 
1. นายบงกาล  จันทร์หัวโทน
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 33 เข้าร่วม 36 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 1. นางสาวกฤติกุลกันยา  ทุมพร
2. นายกิตติพงศ์  มงคลเสริม
3. นางสาวนลินนิภา  ไชยเสนา
 
1. นางพนิดา  เย็นเพชร
2. นายบรรจง  เชิงหอม
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 27 เข้าร่วม 14 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 1. นายคเณศฐ์  ศรีคำภา
2. นายธนพล  โทบุดดี
3. นายอาทิตย์   เบญจวานิช
 
1. นายสนั่น  จันทะริมา
2. นางวีณา  จันทะริมา
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 73.6 เงิน 57 โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 1. เด็กหญิงกฤติมา  สมภูงา
2. เด็กหญิงสุวรรณี  สาลี
3. เด็กหญิงโสภาวรรณ  เกตุวงศ์
 
1. นางอรอนงค์  สอนสนาม
2. นางสาวผกาทิพย์  ศรีทองคำ
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 65 ทองแดง 38 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 1. นางสาวณัฐณิชา  อ่ำศรี
2. นายธนกานต์  ศรีสระคู
3. นางสาวสิริภาพร  ภาสองชั้น
 
1. นางวิภา  สุขประเสริฐ
2. นายอรุณ  ฤทธิ์มนตรี
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 73.1 เงิน 32 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 1. เด็กหญิงกานต์พิชชา  เศรษโฐ
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  เจริญศักดิ์ภักดี
3. เด็กหญิงนันทิชา  พรมกุง
 
1. นายพงษ์พิษณุ  สล้างสิงห์
2. นายอัศวิน  อาจเดช
 
35 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 73 เงิน 48 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 1. นายณฐพล  บุญแจด
2. นายทักษิณ  ผาน้ำคำ
3. นายธนวัฒน์  จำปาทิพย์
 
1. นายสุทธวิทย์  ศรีบุตตะ
2. นางสุนจรี  ศรีบุตตะ
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 83.3 ทอง 19 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 1. เด็กหญิงจิตตราภรณ์   ภูแป้ง
2. เด็กหญิงณัชชา  ไชยโย
3. เด็กหญิงนาฏนภัส  ทองน้อย
 
1. นางสาวพัชนี   หงษ์ศรี
2. นางปราณี  บัวผัน
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 78.9 เงิน 27 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 1. นายก้องนิรุจน์  สีดาว
2. นางสาวยุวธิดา  แสนคำ
3. นางสาวรุจิกานต์  ใจเมือง
 
1. นางศุภกาญจน์  บุญพา
2. นางสาวยุพิณ  พาราศรี
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 83 ทอง 18 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 1. นางสาวมธุรดา  สามาลา
2. นายอัศราวุธ  ชุมภู
 
1. นายอรรถกร  ภูพวก
2. นางอิสรา  ภูพวก
 
39 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 76.4 เงิน 41 โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 1. นางสาวธีรภิญญา  คำแปล
2. นางสาวศศิกานต์  แสงแสน
 
1. นายสำรวย  วาเหลา
2. นายไสว  วีระพันธ์
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 82.42 ทอง 14 โรงเรียนดูกอึ่งประชาสามัคคี 1. เด็กชายนิรันดร์  จันคำมา
2. เด็กชายอภิชาติ  สีดาคำ
 
1. นายสุเมธ  ศรีวิไล
2. นายสุนทร  สาระพล
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 80.84 ทอง 8 โรงเรียนดูกอึ่งประชาสามัคคี 1. เด็กชายจิรภัทร  ศรีสมุทร
2. เด็กชายชินวัตร  รวมจิต
 
1. นายสุเมธ  ศรีวิไล
2. นางนิภาพันธ์  บุระพา
 
42 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 12 เข้าร่วม 50 โรงเรียนดูกอึ่งประชาสามัคคี 1. นายศักรินทร์  หล้าหัวหนอง
2. นายสุระเสก  พันแก้ว
3. นายไกรศิษฏ์  จักรไกรฤทัย
 
1. นายสุเมธ  ศรีวิไล
2. นายวิทยา  สมผล
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 90 ทอง 14 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 1. เด็กหญิงพรสวรรค์  มูลสุวรรณ
2. เด็กหญิงพิสมัย  แผงอ่อน
3. เด็กหญิงภัทรวดี  พลสระคู
4. เด็กหญิงสิริมณี  มีสนาม
5. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  สาสนาม
 
1. นางวิภาพรรณ  ชินเพ็ง
2. นายศรีภูมิ  วงศ์หนองหว้า
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 88 ทอง 18 โรงเรียนทรายทองวิทยา 1. นายวัชรา  จันทะโมสร
2. นางสาววิชญาพร  ปาหลา
3. นางสาวสุกัญญา  ไชยแสนสวด
4. นายอนุวัฒน์  เสาร์โมกข์
5. นางสาวเบญจรัตน์  คำผาย
 
1. นางสาวบุศรินทร์  สุพรรณกลาง
2. นางรุนนี  งอยภูธร
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 85 ทอง 4 โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 1. นางสาวชนิดาพร  ศรีรักษา
2. เด็กหญิงบังอร  ลาภภิญโญ
3. เด็กหญิงภัทราวดี  เถียรสายออ
4. เด็กหญิงอัชราภรณ์  น้อยสำราญ
5. เด็กหญิงเพชรพัณห์ณี  จอมคำสิงห์
 
1. นายชัยสิทธิ์  วันทะวงษ์
2. นายธีรวัชร  เข็มแก้ว
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 87 ทอง 27 โรงเรียนทรายทองวิทยา 1. นางสาวจรรยา  วงษ์วิลา
2. นายณัฐวุฒิ  สุภาพ
3. นางสาวปรารถนา  บรรจมาตย์
4. นางสาวพิรุณรัตน์  พรรณมาลัย
5. นางสาวหงษาวดี  จันทร์ทอง
 
1. นายณรงค์ศักดิ์  สังมาตร
2. นางรุนนี  งอยภูธร
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 77 เงิน 35 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุ 1. เด็กชายจักรพงษ์  ชุมทอง
2. เด็กชายนครินทร์  อินทะมาตย์
3. เด็กหญิงศิริขวัญ  นามเสนาะ
4. เด็กหญิงศิริลักษณ์  นามเสนาะ
5. เด็กชายโทมัส  ศรีแก่นจันทร์
 
1. นายศรายุทธ  ขาวสวย
2. นายทศพล  ศิริสิงห์
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 87 ทอง 15 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 1. นายทักษ์ดนัย  วัชเรนวงศ์
2. นางสาวปภัสสร  น้อยมาลา
3. นางสาวรุ่งอรุณ  ปัดขานัง
4. นายวรเมธ  สังสนา
5. นายศิวกร  ผ่านภูวงษ์
 
1. นายเรืองกิตต์  เอราวรณ
2. นางสาวสราลี  สุขประเสริฐ
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 95.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 1. นางสาวกัลยา  โต่นวุธ
2. นางสาวคีตะพัฒน์  ดำพะธิก
3. นางสาวจันทรัสม์  ช่างบุ
4. นางสาวจุฑาทิพย์  จันทิชัย
5. นายชิตวัฒน์  ภารมาตย์
6. นายณัฐพนธ์  ฤาโสภา
7. เด็กชายณัฐวุฒิ  จันทร์ใส
8. นางสาวตุลารัตน์  พลหนองคูณ
9. นายทศพล  สีสุแล
10. นางสาวธนวรรณ  ปักษานนท์
11. นางสาวนริศรา  ดงษา
12. นางสาวบุษรารัตน์  ประสงค์สุข
13. นายพลชนะ  วงค์ทอง
14. เด็กหญิงวิมลณัฐชา  ศรีหริ่ง
15. นายวิษณุ  เลิศศรีดา
16. นายศราวุธ  วงษ์ลุน
17. นางสาวสุภาวดี  เดชชัย
18. นายอธิกรณ์  วิเศษสมัติ
19. นายอนุชิต  พวงภู่
20. นางสาวเกศมณี  โต่นวุธ
 
1. นายบัญชา  วงค์เสนา
2. นายมิตรชัย  แก้วอินตา
3. นายพงษ์เทพ  วงศ์ทอง
4. นางชญานิศ  ตาลกุล
5. นางอาทิตยา  สุรวาทกุล
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 88 ทอง 25 โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 1. เด็กหญิงศจิษฐา  เชียงศรี
 
1. นางนันทนาตรี  เผ่าศิริ
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 89 ทอง 49 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 1. นางสาวนรีรัตน์  โพนคำ
 
1. นางชนกานต์  เครื่องพาที
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 92.6 ทอง 28 โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 1. เด็กชายรฐนนท์  ตันหง่าย
2. เด็กหญิงเกษมณี   เพ็งรอด
 
1. นายจักรกฤษณ์    ทุมแสน
2. นางสาวพิกุลรัตน์   ผลชม
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 93 ทอง 27 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 1. นายกิตติศักดิ์  โทขันธ์
2. นางสาวพีร์ภาดา  พนมเขต
 
1. นางยุพาพิน  พวงศรี
2. นางนันทิยาพร  ขันธวงศ์
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 85.25 ทอง 49 โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  ใจภักดี
2. นางสาวคณิศร  ดอนเหนือ
3. เด็กหญิงชวัลลักษณ์  นามหงษา
4. นางสาวธมลวรรณ  สีเหลือง
5. เด็กหญิงพัชรพร  แดงด้วง
6. เด็กหญิงภัทรวิจิตรา  โสภาชัย
7. นางสาวมยุรี  ครองสี
8. เด็กหญิงวิรัชยาภรณ์  เทพพิทักษ์
9. เด็กหญิงศุภมาศ  นวลเถลิงศักดิ์
10. นางสาวสายธาร  วิเชียรโชติ
 
1. นายมิตรชัย  บุญมา
2. นางไพบูลย์  พรหมทา
3. นายบุญเลิศ  ขนานแข็ง
 
55 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 80.8 ทอง 22 โรงเรียนช้างเผือกวิทยาคม 1. นางสาวทัศศิญา  จันทุม
2. เด็กหญิงนันท์นภัส  ปราบหนองบั่ว
3. เด็กหญิงพิมพ์นารา  ประสพธนานันท์
4. นางสาวมุกดา  วิลาจันทร์
5. นางสาวลักษมี  สีดวงดี
6. นางสาวศิริขวัญ  โสดารัตน์
7. นางสาวศุภินธรา  กิ่งก้อน
8. นางสาวสุธาสินี  มนิลทิพย์
9. เด็กหญิงอรอนงค์  เมืองโพนงาม
10. นางสาวแพรวธิดา  ทำนานอก
 
1. นายสมัย  สมภูงา
2. นางปาริชาต  สาลี
3. นายถนอม  อุ่นน้ำเที่ยง
 
56 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 83.2 ทอง 25 โรงเรียนทรายทองวิทยา 1. นางสาวกิตติมา   พะลัง
2. นางสาวชุติมา  เฮงวิชัย
3. นางสาวธันยพร   สอนแก้ว
4. เด็กชายพีรภัทร์    บุญทะวงษ์
5. เด็กหญิงลลิตา   กอสาลี
6. นายวีรยุทธ์   ครองยุติ
7. เด็กหญิงสุกัญญา   จันคำ
8. นางสาวสุดารัตน์    สุขสีดา
9. นางสาวสุริฉาย   หินซุย
10. นายอรรยากร   ช่างหม้อ
 
1. นายจิรเดช  หาสูง
2. นายอินทศักดิ์    เสนาใน
3. นายทองปลิว    ธรศรี
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3 93 ทอง 5 โรงเรียนทรายทองวิทยา 1. เด็กชายกฤตนัย   พิมพ์สารี
2. เด็กหญิงจริยา   จารีรัตน์
3. เด็กหญิงจินดารัตน์   กันโท
4. เด็กชายณัฐกิตติ์    ผุดบัวดง
5. เด็กหญิงณัฐชา    โชคล้ำเหลือ
6. เด็กชายนพราช   เกษหอม
7. เด็กชายภูนิภัทร   วงษ์กัลยา
8. เด็กชายวิทยา   ยางงาม
9. เด็กชายศิลปกรณ์   ผิวงาม
10. เด็กชายเจษฎา  รอบรู้
 
1. นายอินทศักดิ์    เสนาใน
2. นายธิติสรณ์   รัตนสมัย
3. นางสาวมุตตา  ทาตาสุข
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.4-ม.6 89 ทอง 5 โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 1. นายจิติพงษ์  อภัยศรี
2. นายนันทวัฒน์  วรรณสิงห์
3. นายพงษ์ประณต  แซ่เฮ้ง
4. นายพงษ์พัฒน์  ศรีลาวุธ
5. นายภาสกร  ช่อรักษ์
6. นายศราวุธ  ประโกสันตัง
7. นายสุริยะ  กำลังเลิศ
8. นายอนุชา  ลาพัง
9. นายอลงกรณ์  มะเมีย
10. นายอัครพล  ฐินะกุล
 
1. นายวีระพงษ์  ลครรำ
2. นายเรืองเดช  เกิ้นโนนกอก
3. นายโอภาส  ทยาปัสสา
 
59 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 70 เงิน 22 โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 1. เด็กหญิงวริศรา  ประโยชน์ศิริ
2. เด็กหญิงศุภรัตน์  ศรีฮาด
 
1. นายมานะ  อะมะมูล
2. นายไพโรจน์  สุภศร
 
60 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 65 ทองแดง 35 โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 1. นางสาวชนาภัทร  ไทยโสภา
2. นางสาววรารัตน์  แสนตลาด
 
1. นายนรินทร์  ประวันนา
2. นายมานะ  อะมะมูล
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 86 ทอง 30 โรงเรียนอาจสามารถวิทยา 1. เด็กชายถิรทรัพย์  จวงโพนงาม
 
1. นายวีระพงษ์  ศิลปักษา
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 93 ทอง 17 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 1. นายศรัญญู  หลวงสนาม
 
1. นายทศนาฎ  ยอดเสนา
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 84 ทอง 26 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 1. เด็กหญิงเบญจมาศ  เพชรดี
 
1. นายวิโรจน์  ใจเมือง
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 89 ทอง 19 โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 1. นางสาวปิยะวรรณ  หานชัย
 
1. นายเฉลิมชัย  ชินพร
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 91 ทอง 18 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 1. เด็กหญิงนันทิดา  สุจริต
 
1. นายสุพจน์  ศิรินันติกุล
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 1. นางสาวศิริลักษณ์  กงทัพ
 
1. นายปกรณ์  สีดาพาลี
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 1. เด็กชายวัชรพงษ์  สีเที่ยง
 
1. นายทศนาฎ  ยอดเสนา
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 88 ทอง 22 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 1. นายธนดล  คำโนนม่วง
 
1. นายสุพจน์  ศิรินันติกุล
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 90 ทอง 10 โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 1. นายธนวัฒน์  วิเศษศรี
2. นายศาสตราวุธ  รังกา
 
1. นางประทุมวรรณ  อินธิสาร
2. นายปกรณ์  สีดาพาลี
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 94 ทอง 10 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 1. เด็กหญิงสาวินี  ธูปน้ำคำ
 
1. นายทศนาฎ  ยอดเสนา
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 92 ทอง 42 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 1. เด็กหญิงจุรีพร  ใจนันท์ตา
 
1. นายสุริยา  วิไลลักษณ์
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 1. เด็กชายจักกรี  มะโนลัย
2. เด็กชายชัยวัฒน์  ชมชื่น
3. เด็กชายภูริทัช  จันทร์แสน
 
1. นายวิโรจน์  ใจเมือง
2. นายสุริยา  วิไลลักษณ์
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 92 ทอง 18 โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 1. นายครรชิตพล  ทนงค์ยิ่ง
2. นายมินทะดา  ดวงมาลา
3. นายไพรัชต์  แสงโตโพธิ์
 
1. นางประทุมวรรณ  อินธิสาร
2. นายปกรณ์  สีดาพาลี
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนเหล่าหลวงประชานุสรณ์ 1. นางสาวปรียรัตน์   โพธิ์ภักดี
 
1. นางนิศานาถ  โกฏแสน
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนเหล่าหลวงประชานุสรณ์ 1. นางสาวปรียรัตน์   โพธิ์ภักดี
 
1. นางนิศานาถ  โกฏแสน
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 89 ทอง 10 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 1. นายวงศธร  บัวหอม
 
1. นางลัดดา  ล้อจรัสศรีกุล
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 81 ทอง 17 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 1. นางสาวพรชิตา  โชคโชด
 
1. นางลัดดา  ล้อจรัสศรีกุล
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 80 ทอง 8 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 1. นายนันทวัฒน์  อินทร์โฮง
 
1. นายปกรณ์  ปกาสิทธิ์
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 73 เงิน 20 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 1. นายวีรวัฒน์  เวชกามา
 
1. นางลัดดา  ล้อจรัสศรีกุล
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 1. เด็กชายอรรศฎา  ด่านป้อม
 
1. นายวุฒิชัย  สีสมพาน
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 70 เงิน 17 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 1. นางสาวธัญสินี  จ่าแก้ว
 
1. นายธิบดี  เพชรสม
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 68 ทองแดง 33 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงอมรรัตน์  จันทร์สุวรรณ
 
1. นายธิบดี  เพชรสม
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 84 ทอง 16 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 1. นางสาวกนกวรรณ  อาจหนองหว้า
2. นางสาวกัญญารัตน์  หิมพล
3. นางสาวชรินทร  นาดี
4. นางสาวธัญลักษณ์  ช่างถม
5. นางสาวธัญสินี  จ่าแก้ว
6. นายธีรวุฒิ  ศรีศิลป์
7. นายนันทวัฒน์  อินทร์โฮง
8. นางสาวพรพรรณ  เหิมหอม
9. นางสาวพลอยไพลิน  อุ่นคำ
10. นางสาวภัทรวดี  หงทะนี
11. นางสาวรุจิรา  สีดำ
12. นางสาวศิวพร  ไชยราช
13. เด็กหญิงอมรรัตน์  จันทร์สุวรรณ
14. นางสาวอรทัย  อาจสุโพธิ์
15. นายอานนท์  งามดังนาค
 
1. นายปกรณ์  ปกาสิทธิ์
2. นายธิบดี  เพชรสม
3. นางสาวชลิตา  นิเกตุ
4. นายพิทักษ์  ทุมพร
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 80.8 ทอง 43 โรงเรียนเหล่าหลวงประชานุสรณ์ 1. นายกิตติศักดิ์  แคนลาด
2. นายณัฐพร   สังข์ทอง
3. นายภัทรพล   ภาระบาล
4. นายสุทธิราช  ช่างกลึง
5. นายอัจฉริยะ   โอวาท
 
1. นายศิวกร   ทองดี
2. นางนวนจิต  ชินหงษ์
3. นางสาวมณีรัตน์   เนียรประดิษฐ
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 75 เงิน 55 โรงเรียนทรายทองวิทยา 1. นางสาวธนัชชา   จารีรัตน์
2. นายธีรภัทร   พันธ์โน
3. นายธีรเดช  จำศรี
4. นายวรายุส  อันโน
5. นายศิวกร  สางทุกข์
6. นายไพบูลย์  สาติพา
 
1. นางสาวบุศรินทร์  สุพรรณกลาง
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 89 ทอง 10 โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 1. นางสาวกรวไล  บุตรนันท์
2. นางสาวกิตติยา  อามาตย์
3. นางสาวจิราวัลย์  วงค์วังจันทร์
4. นางสาวชญานิศ  พิมพ์วงศ์
5. เด็กหญิงชลธิชา  สารผล
6. นางสาวช่อผกา  ทนงค์ยิ่ง
7. เด็กชายณัฐดนัย  ใจภัคดี
8. นายธนพงษ์  บุญดี
9. นายธนภูมิ  ชมชัย
10. นายธันวา  เลิศล้ำ
11. นายธีรภัทร  บัตรวิเศษ
12. เด็กหญิงนันท์ทิญาธร  ยุงกลาง
13. นางสาวบุษบา  สีหานาม
14. นางสาวปทุมรัตต์  พาโคกทม
15. นายประกาศิต  สินจักร
16. นายปัณณวัฒน์  หนองหลวง
17. นางสาวปารินี  จรลี
18. นางสาวปิยพร  สีลำเนาว์
19. นางสาวพันชิกานต์  เข็มทอง
20. นายวงศพัทธ์  บุญญะรัง
21. นางสาววนัสนันท์  บุตรจันทร์
22. นางสาววรรณภา  บุตรชน
23. นายวันชัย  จรลี
24. เด็กหญิงวิไลวรรณ  อินทิจันทร์
25. นายศรายุทธ  ศิริบุตรวงศ์
26. เด็กหญิงศศิกานต์  ประโยชน์สิริกุล
27. นายศักดิ์ดา  ทางสูงเนิน
28. เด็กหญิงศุภลักษณ์  ทาหาวงษ์
29. เด็กชายสิทธิโชค  ขอสุข
30. เด็กหญิงสุกัลยา  คำพร
31. เด็กหญิงสุรารักษ์  ทองหลง
32. นายอภิสิทธิ์  ภูมิลุน
33. นางสาวอัฉรียา  ต้นจาน
34. นางสาวอาทิตยา  บูชาธรรม
35. เด็กหญิงเกศรินทร์  สัมณีย์
36. นางสาวเกศสิรินทร์  เนตะคำ
 
1. นายวุฒิชัย  สีสมพาน
2. นางรัชตพร  จารย์รัตน์
3. นายบรรชา  ใจกล้า
4. นางสาวณัฐกานต์  มณีแสง
5. นายวงศกร  ฉาไธสง
6. นายอภิสิทธิ์  เทินสะเกษ
7. นายศราวุธ  สมีดี
8. นางเพลินพิศ  เปรมปรี
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 86 ทอง 23 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 1. นางสาวจิราพร  สีกาขาว
2. นางสาวจิราพร  พนมโชติ
3. นางสาวจุทามาศ  พงษ์พูน
4. นายชนะภัย  ขอมภักดี
5. นางสาวชลธิชา  เสียงสาว
6. นางสาวณัฐธิดา  ลุมพิลา
7. นายณัฐพงษ์   กุลสุวรรณ
8. นายนิติพรหม  ศรีวิเศษ
9. นางสาวนุศรา  สังสนา
10. นางสาวปรีณาพรรณ  ชุมแสง
11. นางสาวปรียาดา  ผันผาย
12. นางสาวปาริชาติ  โอชาลี
13. นางสาวผกาวดี  ศรีอ้น
14. นายพงศ์ธร  จันทพาล
15. นางสาวพงษ์สุดา  นาวัลย์
16. นางสาวพรพรรณ  อัฒจักร
17. นางสาวพีรญา  ใจเมือง
18. นายพีระวัฒน์  พลมาตร์
19. นางสาวมุกดา  สำเภา
20. นายรังสิมันต์  สมชัย
21. นายรัชชัย  จำปายศ
22. นางสาวรัตติญาภรณ์  แสนโคตร
23. นางสาวรัตนาพร  เสาะสมบูรณ์
24. นายวงศธร  บัวหอม
25. นางสาววรัณญา  พินทา
26. นายวีระศักดิ์  ระโยธี
27. นายวุฒิพงษ์  อดออม
28. นางสาวศิริญาภรณ์  ทวีลาภ
29. นางสาวศิริวิมล  สุทาดา
30. นางสาวศุทนุช  อธิมัง
31. นายสงกรานต์  เต็มใจ
32. นายสันติราช  สุทธิธรรม
33. นางสาวสุภาพร  บุรเคน
34. นายอนันทวรรษ  ไชยสิงห์
35. นางสาวอรอนงค์  ศรีฉายา
36. นางสาวอัจฉราภรณ์  นาศพัฒ์
37. นางสาวอัจฉราภรณ์  นันตะเคน
38. นางสาวเจตปรียา  บัวศิริ
39. นายเจษฎาภรณ์  เหลืองทองคำ
40. นางสาวเบญจวรรณ  ขันแข็ง
 
1. นายเอนก  อุดมวงศ์
2. นายปรมินทร์  นาพนัง
3. นางลัดดา  ล้อจรัสศรีกุล
4. นายวะรัฐ  ทุมลา
5. นางพัชรินทร์  สังสนา
6. นายสุรเชษฐ  สังสนา
7. นายเรศ  เเสงทอง
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 86.83 ทอง 37 โรงเรียนอาจสามารถวิทยา 1. เด็กชายพุฒิพงค์  มาริสา
 
1. นายวีระพงษ์  ศิลปักษา
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 82 ทอง 28 โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา 1. นายพลวัฒน์  ผาภูมิ
 
1. นางวาสนา  มณีพงษ์
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.33 ทอง 15 โรงเรียนทรายทองวิทยา 1. เด็กหญิงศิริจิรา  บัวลาด
 
1. นางสาวบุศรินทร์  สุพรรณกลาง
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91.83 ทอง 4 โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 1. นางสาวจิราวัลย์  วงค์วังจันทร์
 
1. นางรัชตพร  จารย์รัตน์
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 85.67 ทอง 36 โรงเรียนสูงยางวิทยาประชาสรรค์ 1. นายเดชาวัต   ยันเยี่ยม
 
1. นายเชิดเชาว์   ชุมพล
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 82 ทอง 45 โรงเรียนช้างเผือกวิทยาคม 1. นายณัฐดนัย  ไชยกา
 
1. นายทินกร  สุดชารี
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80.33 ทอง 12 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงกฤติยากรณ์  สีระวงศ์
 
1. นายณัฐพงษ์   ใจดี
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 79 เงิน 23 โรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยา 1. นางสาวกนกวรรณ  คำจันทร์
 
1. นายปัญญา  สร้อยสระคู
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 89 ทอง 32 โรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์ 1. นายสิทธิศักดิ์  พรมมะลี
 
1. นายพยุงศักดิ์  นามเสนาะ
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 87 ทอง 37 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 1. นายจิรเกียรติ  สิงเค้า
 
1. นางยุวดี  โกสุมาลย์
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84 ทอง 26 โรงเรียนอาจสามารถวิทยา 1. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  ทองภูเหวด
 
1. นางธญา  สุพิมพ์
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84 ทอง 34 โรงเรียนโพนเมืองประชารัฐ 1. นางสาวนิธิดา  มานิชสาร
 
1. นางสาวอรวรรณ  ศรีบุญเพชร
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 83.67 ทอง 14 โรงเรียนกู่กาสิงห์ประชาสรรค์ 1. นายกฤษดา  จุลเหลา
 
1. นายวีรยุทธ  หยุดยั้ง
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 87 ทอง 15 โรงเรียนทรายทองวิทยา 1. นายนัฐกิจ  วิระษร
 
1. นางสาวบุศรินทร์  สุพรรณกลาง
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 74.6 เงิน 53 โรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยา 1. เด็กหญิงปาริษา   ภาพลงาม
 
1. นายปัญญา  สร้อยสระคู
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85 ทอง 28 โรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยา 1. นางสาวกนกวรรณ  คำจันทร์
 
1. นายปัญญา   สร้อยสระคู
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 88 ทอง 4 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 1. เด็กชายกันตพงศ์  บุตรหินกอง
2. เด็กชายณัฐพล  พิมพ์หนองหว้า
3. เด็กหญิงธนัญญา  นามพิชัย
4. เด็กชายพิสิษฐ์  พิณพงษ์
5. เด็กชายมนัสวี  พลสุวรรณ
6. เด็กชายรัฐภูมิ  วิเชียรศรี
7. เด็กชายวืสิษฐศักดิ์  โพธิ์วัด
8. เด็กชายศุภกิจ  สุดชารี
9. เด็กชายอมรเทพ  จันทร์ภูมิ
10. เด็กชายเจษฎา  ค่ำชู
11. เด็กหญิงโชติภา  ใจน้อย
12. เด็กชายไชยสืรินทร์  ไชยรัตน์
 
1. นายนรินทร์  ถนัดค้า
2. นายโอภาส  จันทรี
3. นายธนกฤต  เดชสองชั้น
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 84 ทอง 22 โรงเรียนทรายทองวิทยา 1. นายคุณานนท์  พาวัง
2. นายจักรพันธ์  นงค์จิตร์
3. นางสาวณัฏฐ์ชญา  สิงห์ศรี
4. นางสาวธิดา  รัตนเถลา
5. นางสาวนัฐพร  พิสมัย
6. นางสาวพัชริดา  ชินวงศ์
7. นางสาววิชญาพร  ปาหลา
8. นายอภินันท์  สุระพาล
9. นางสาวอรถนา  ธรรมมนตรี
 
1. นางสาวบุศรินทร์  สุพรรณกลาง
2. นางสาวพิสดา  อำภาพันธ์
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 88 ทอง 7 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  มะลิมาตย์
2. เด็กหญิงคณิตา  ศรีจำปา
3. เด็กชายจารุพัฒน์  โล่ห์วันทา
4. เด็กหญิงชุติมา  ศรีบูรพา
5. เด็กชายณัฐกมล  มหาวงษ์
6. เด็กชายณัฐนันท์  ฤทธิ์กระจ่าง
7. เด็กชายณัฐพล  ปุรินัยท์
8. เด็กหญิงณัฐริกา  ยามโสภา
9. เด็กชายธนากร  แก้วหิน
10. เด็กชายนพเก้า  อ่อนแก้วอ้อม
11. เด็กชายนราธร  เวียงใต้
12. เด็กหญิงนันทพร  บุญตาราษฎร์
13. เด็กหญิงนันท์ธิดา  หินทุ่มเพชร
14. เด็กหญิงปนัดดา  คณะหาญ
15. เด็กหญิงปิยนันท์  วันหนา
16. เด็กชายปิยวัตร  บุญประวงค์
17. เด็กหญิงพรชิตา  พันธ์พานิช
18. เด็กหญิงพรธิดา  หมายถมกลาง
19. เด็กหญิงพักตร์พิมล  กมลพันธุ์
20. เด็กหญิงพัชราภรณ์  ไชยน้ำอ้อม
21. เด็กหญิงภัทรวดี  ไพศรีศาล
22. เด็กหญิงมนต์ชญาทิพย์  ศรีสุใบ
23. เด็กหญิงวทานิยา  เวียงภักดิ์
24. เด็กหญิงวรรณณิภา  ศาลาคำ
25. เด็กหญิงวริศรา  มนต์แว่น
26. เด็กชายวีระพล  เสนาประทุม
27. เด็กหญิงศิรารัตน์  บางวิเศษ
28. เด็กหญิงศิริพร  ศรีฮาด
29. เด็กหญิงสกุณา  บุญหล้า
30. เด็กหญิงสกุณา  พุ่มมณี
31. เด็กหญิงสงกรานต์  คำสูงเนิน
32. เด็กชายสุขสันต์  ฝาชัยภูมิ
33. เด็กชายสุขสันต์  กัณหาชัย
34. เด็กหญิงสุชัญญา  เวโรจน์
35. เด็กหญิงสุดารัตน์  สิงห์สุข
36. เด็กหญิงสุภาวิณี  ลาดศิลา
37. เด็กหญิงอนุธิดา  เต็งหนัก
38. เด็กชายอัสมา  ศรีประเสริฐ
39. เด็กชายเศรษฐกิจ  คำโฉม
40. เด็กชายแทนเทพ  สุขขำ
 
1. นายนิรันดร์  ศรีวรรณะ
2. นายณัฐพงษ์  ใจดี
3. นายพิทักษ์  ทุมพร
4. นายสรรเสริญ  สุรวาทศิลป์
5. นางน้ำฝน  ศรีวรรณะ
6. นายถิรเดช  สีหานาม
7. นางวชิราวดี  ศรีนา
8. นายธวัฒน์ชัย  สายวิเศษ
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 80 ทอง 19 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 1. นายกฤษดา  ชาวงษ์
2. นางสาวกัญญารัตน์  ประสาน
3. นางสาวกัลยา  ศรีแพ่ง
4. นางสาวกุสุมาวดี  สระน้ำอ้อม
5. นางสาวจริญาพร  สีสินธุ์
6. นางสาวจันทกานต์  มีผิว
7. นางสาวจิตรดา  หาสนาม
8. นายจิรายุทธ  จันทร์ยาง
9. นางสาวชมภูนุช  แก้วมา
10. นางสาวชัญญานุช  เทพมหาชัย
11. นายณภัทร  ไพรโสภา
12. นางสาวณัฐธิดา  รัตนปรีเปรม
13. นางสาวณัฐนิช  เศษแหม่ง
14. นายณัฐพงษ์  ธรรมวงษ์
15. นายณัฐวุฒิ  ศรีประเสริฐ
16. นายธนาวัฒน์  กวดไธสงค์
17. นางสาวธัญชนก  โคภูมี
18. นายนทีกานต์  ทับมะโรง
19. นางสาวนิติยากร  ช่างถม
20. นางสาวนิศานาถ  มะโนลัย
21. นายปรมัตถ์  สุขจันทา
22. นางสาวปลิตา  อุทาหรณ์
23. นางสาวปิยดา  จันทร์จำนงค์
24. นางสาวปิยะธิดา  สุ่ยหล้า
25. นางสาวภัทรสุดา  ไชยบัวแดง
26. นายภาณุพงศ์  แพงวงศ์
27. นางสาวมาลัยเพชร  ศัพท์พันธุ์
28. นายรุจดนัย  ทองเจริญ
29. นางสาวรุ่งฟ้า  ทองมั่นจันทร์
30. นางสาวลลิตา  ไกรวงษ์
31. นางสาววรรณพร  ศรีกลับ
32. นายวรินทร  สิงห์ทองห้าว
33. นางสาววลลิตา  บางวิเศษ
34. นางสาววิภาภรณ์  นามไธสง
35. นางสาวศุภธิดา  เหนี่ยวบุบผา
36. นางสาวสุภาวดี  เหลือลำ
37. นางสาวอภิญญา  โพธิ์หมุด
38. นางสาวอภิฤดี  กองพิธี
39. นางสาวเมย์วดี  มียา
40. นายเอกรัตน์  ศรีเจริญ
 
1. นายนิรันดร์  ศรีวรรณะ
2. นายณัฐพงษ์  ใจดี
3. นายสรรเสริญ  สุรวาทศิลป์
4. นายพิทักษ์  ทุมพร
5. นางน้ำฝน  ศรีวรรณะ
6. นางวชิราวดี  ศรีนา
7. นายถิรเดช  สีหานาม
8. นายธวัฒน์ชัย  สายวิเศษ
 
108 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 77.8 เงิน 25 โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 1. นายกรวิชญ์  วิสูงเร
2. เด็กชายกิตติโชติ  กุลสุวรรณ
3. เด็กหญิงชลลดา  มาตย์จันทร์
4. นายดนุศิลป  บุญคำ
5. เด็กชายต้นตระกูล  ประทิน
6. เด็กชายธนวัฒน์  วังสนาม
7. เด็กหญิงมัณฑิตา  ธรรมสาร
8. เด็กหญิงวิยะดา  พลอาษา
9. เด็กหญิงศรัณย์พร  พิมพ์หนองหว้า
10. เด็กหญิงอาทิตยาพร  ศรีบุตรดี
 
1. นางสาวมณเฑียร  ศรีสนาม
2. นางสาวจันจิรา  ทุมแสน
3. นายจักรี  เชิงหอม
 
109 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 87 ทอง 41 โรงเรียนช้างเผือกวิทยาคม 1. นายคมสัน  สีดามาตย์
2. นางสาวจิตตา  หงษ์คำมี
3. นายทวีทรัพย์  บถญครัน
4. นายนพรุจ  ศรีภู
5. นายนาวิน  สีสุนนท์
6. นายปฏิพล  กองแก้ว
7. นางสาวปภัทศร  ศรีทรัพย์
8. นางสาวปาณิสรา  พรมเสนา
9. นางสาวพรสวรรค์  หงษ์ลอยลม
10. นางสาวศรุตา  บุญเบ้า
 
1. นางสาวสุธิดา  ศรีอ่อน
2. นางพรวิไล  ไชยสงค์
3. นางสาวจุฬารัตน์  โพธิ์ภักดี
 
110 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 74.8 เงิน 29 โรงเรียนทรายทองวิทยา 1. เด็กหญิงกิตติยาภรณ์.   สองวงศ์
2. เด็กหญิงนิตติยา  สำโรงแสง
3. เด็กชายปภาวดี  สมภักดี
4. เด็กหญิงศุภากร  มูลเซอร์
5. เด็กหญิงสุพรรณดี  สำโรงแสง
6. เด็กหญิงเกวลิน  วรหาสังข์
 
1. นางจารุวรรณ  ฝางเสน
2. นางสิริกร  ชาชิโย
3. นางสาววัลณภา  โกสุมาร
 
111 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 86 ทอง 15 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 1. นายจักกฤษณ์  โสดารัตน์
2. นายจิระวัฒน์  ปะกิเนทัง
3. นางสาวณัฐสุรางค์  ด่านวันดี
4. นางสาวนาตาลีย์  วัฒนานุกูล
5. นางสาวปัณฑารัตน์  แก้วสุข
6. นางสาวยุวดี  นามโครต
7. นางสาวศศิมาพร  สิงห์แก้ว
8. นายอภิลักษณ์  มะณีคำ
 
1. นางรุ่งอรุณ  ศรีสนาม
2. นางรุ่งกาล  บุตรบุญชู
3. นางนุชรัช  เพรชดี
 
112 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 76 เงิน 32 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  แก้วประทุม
2. เด็กหญิงกุลภรณ์  โคตรทองหลาง
3. เด็กหญิงจิดาภา  ไชยมาตย์
4. เด็กหญิงพรนภา  นามัง
5. เด็กหญิงพรรณา  ตะสน
6. เด็กหญิงมธุริน  หอมเนียน
7. เด็กหญิงวิรัลยุพา  เหลาไชย
8. เด็กหญิงวิลาวัลย์  หรเวช
9. เด็กหญิงศศิมาภรณ์  โพธิ์ขาว
10. เด็กหญิงสุริยากร  สุริยะ
11. เด็กหญิงสุวนันท์  เทียมปาก
12. เด็กหญิงหนึ่งธิดา  ผงษา
 
1. นายรัชชานนท์  พัฒนจักร
2. นายปัญจพล  ธิดา
3. นางสาวนิภา  ศรีหนา
4. นางสาวพนมพร  ชินชนะ
 
113 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 90.2 ทอง 15 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 1. นายจักรินทร์  อุปชิต
2. นางสาวจุฬามณี  นามทะจันทร์
3. นางสาวบุษยา  ตาไธสง
4. นายพงศกร  นะราวัง
5. นางสาวภัทราภรณ์  นาแซง
6. นายวีรวัฒน์  จันคำ
7. นางสาวศศิธร  เสริมแสง
8. นายสหภพ  บุญเทพ
9. นายสุริโย  มังศรี
10. นายอรรถพร  ดอนเกิด
11. นางสาวอัญญดา  ปาเส
12. นางสาวอารียา  คณะหาญ
 
1. นางสาวพนมพร  ชินชนะ
2. นางสาวนิภา  ศรีหนา
3. นายปัญจพล  ธิดา
4. นายรัชชานนท์  พัฒนจักร
 
114 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 78 เงิน 18 โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 1. เด็กชายคมปกร  โสดา
2. เด็กหญิงชญาภา  แสงแดง
3. เด็กชายชนพัฒน์  สาดสี
4. นายธัญปกรณ์  สิงคะนอง
5. เด็กชายนันทวัฒน์   ไชยโยลา
6. เด็กหญิงพรชิตา  ลาหนองแคน
7. เด็กหญิงพรรณภษา  บุตราษี
8. เด็กหญิงพรรณภษา  บุตราษี
9. เด็กชายภูมินทร์  กิจไร่
10. เด็กชายภูวฤทธิ์  อินทรีย์
11. เด็กชายวรวุฒิ  ชมเชย
12. เด็กชายวิฐิชัย  เตียเปิ้น
13. เด็กชายศิริวัฒน์  บุญแต่ง
14. เด็กหญิงสมพร  วรวิเศษ
15. เด็กหญิงสมพร  วรวิเศษ
16. เด็กชายอิศิริยะวัฒน์  เหลื่อมศรีจันทร์
 
1. นางรัชตพร  จารย์รัตน์
2. นางสาวณัฐกานต์  มณีแสง
3. นางสุพรรณ์  โมบัณฑิตย์
4. นางบุญญาพร  สีลา
5. นางทักษิณา  ใจกล้า
 
115 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 81 ทอง 11 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 1. นางสาวจารุวรรณ  แก้วภูมิแห่
2. นายจิรายุ  ลาพานิช
3. นายภัทรเชษฐ  สังสนา
4. นายอรรถพล  ผันผาย
5. นายอิทธิพัฒธ์  ศิลมัย
 
1. นายสุรเชษฐ  สังสนา
2. นายธีรพัฒน์  เสฆัง
 
116 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 90 ทอง 12 โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 1. นางสาวปรัชยาภรณ์  สอนจันทร์
2. นายวิศรุต  เชิดรัมย์
 
1. นายบัญชา  วงค์เสนา
2. นายปกรณ์  สีดาพาลี
 
117 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 78.33 เงิน 37 โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  ใจกล้า
 
1. นางวนัชภรณ์  ปึ่งพรม
 
118 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 84 ทอง 23 โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 1. นายวุฒิพงษ์  พาลาด
 
1. นางเกศสุดา  ศิริโท
 
119 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 69 ทองแดง 38 โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐฌา  แก้วสังข์
 
1. นางวิมลรัตน์  สงนางรอง
 
120 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 87.8 ทอง 31 โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 1. นางสาวชุติมา  วังหิน
 
1. นางเพียรเพ็ญ  ชมภูพาน
 
121 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 60 ทองแดง 41 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 1. เด็กหญิงศิรินภา  โภคานันท์
 
1. นางสาวภัทราภรณ์  ศรีมีเทียน
 
122 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 69 ทองแดง 33 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 1. นายจงรัก  งอยปัดพันธ์
 
1. นางจารุวรรณลักษณ์  เวียงคำ
 
123 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 82.38 ทอง 38 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  จิตจำนงค์
2. เด็กหญิงฐิติพร   เศษโถ
3. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์   จันทร์ต้อย
4. เด็กหญิงสุภมาศ   เกิดผล
5. เด็กหญิงอภิชญา  สิงหลสาย
 
1. นางณัฐพัชร์  สล้างสิงห์
2. นางเพ็ญจิต   ทองอ่ำ
 
124 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 85.34 ทอง 29 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 1. นางสาวจิดาภา  อายุสม
2. นางสาวฐิติยา  ไชยโย
3. นายนนทชา   แซ่เตีย
4. นายสิทธิญา  ดีวงษา
5. นายสุรวิชญ์   โพธิ์ตาก
 
1. นางพรจิต  สอนโกษา
2. นางยุวดี  โกสุมาลย์
 
125 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 85.67 ทอง 23 โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  มะลัด
2. เด็กหญิงเวทิศา  จำปาทอง
 
1. MissNie   Xiao Mei
2. นายวิเชียร  กำลา
 
126 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 96 ทอง 4 โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 1. นางสาวอนงค์นาถ  แพงจันทร์
2. นางสาวเนตรดาว  จำปาทอง
 
1. MissLiu  Xiao Jie
2. นางสาวจินตนา  แสงโสภา
 
127 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 89.33 ทอง 4 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 1. เด็กหญิงภัทรธิดา   นาใจดี
2. เด็กหญิงสิริวรรณา   สาติพา
 
1. นางสาววิลาวัลย์  จันทริมา
2. นางสาวเนตรนภา  ศรีเทศ
 
128 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 74.3 เงิน 21 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 1. นางสาวกนิษฐา   ศิริจงเพียร
2. นางสาวรัตนาวรรณ   ปาสา
 
1. นางสาววิลาวัลย์  จันทริมา
2. MissJunko  Togashi
 
129 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 61 ทองแดง 14 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 1. นายชยางกูร  อ่ำพูล
2. นางสาวศิริประะภา  แพงคำรักษ์
 
1. นางสาวศิวาพร  สิงห์นันท์
2. นางอรวรรณ  พันพุ่ม
 
130 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 81 ทอง 14 โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 1. นางสาวภัชราภรณ์  ไหมน้ำคำ
2. นางสาวสุนันทา  ถือมาลา
 
1. นายสันติชา มานูเอล  เลโอนาร์ด
2. นางผุสดี  สิงห์ทอง
 
131 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 77.3 เงิน 28 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 1. นางสาวนฤวรรณ  คำพรม
2. นายสิทธิศักดิ์  อักษร
 
1. นางสาวปิ่นมณี  พันหนองแสน
2. นางสาวธนาภา  สิงหลสาย
 
132 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 84 ทอง 5 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 1. นายกฤต   ร่านบ้านแพ้ว
2. นางสาวภัทรา   อินทะเสย์
 
1. นางสาววิลาวัลย์  จันทริมา
2. MissJunko  Togashi
 
133 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 82.65 ทอง 10 โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 1. นางสาวธนพร  ดีพลงาม
2. นางสาวเรือนขวัญ  จันทร์ศิริ
 
1. นายสันติชา มานูเอล  เลโอนาร์ด
2. นางสาวอุบลวรรณ  สร้อยสระคู
 
134 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 93 ทอง 9 โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 1. นางสาวจีรนาฎ  ธงงาม
2. นางสาวญนันทนิยา  สงดำ
3. นายธนโชติ  ลุยตัน
4. นางสาวนภัสวรรณ  โยตำแย
5. นางสาวโชติมณี  พิมพา
 
1. นางกมลพรรณ  สามาลา
2. นางสาววงค์เดือน  สีลำเนาว์
 
135 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 73.33 เงิน 28 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 1. นางสาวรินลดา   นวลดี
2. นายลัทธพล   คงศิริ
3. นายวิศรุต   วลัยศรี
4. นางสาวสุวรรณา   คำสอน
5. นายเกริกชัย   คำสอน
 
1. นางสาววิลาวัลย์  จันทริมา
2. นางสาวเนตรนภา  ศรีเทศ
 
136 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 82 ทอง 10 โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 1. นางสาวมาริษา  วงค์เสนา
2. นางสาวหทัยภัทร  คำสวาสดิ์
3. นางสาวอนันตญา  มะกอกนา
4. นางสาวอังติดาลักษณ์  บุตรชาติ
5. นางสาวเพ็ญศิริ  จำเนียรพืช
 
1. นายสันติชา มานูเอล  เลโอนาร์ด
2. นางสาววิชชุดา  มณีกัณ
 
137 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 74 เงิน 13 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 1. นางสาววีรนันท์  วรชิน
2. นางสาวสุธาสินี  อุ่นเรือน
3. นายอนุรักษ์  สัตนันท์
4. นางสาวเบญญทิพย์  พิศเพีง
5. นางสาวเบญญาภา  กลางเมือง
 
1. นางสาวศิวาพร  สิงห์นันท์
2. นางอรวรรณ  พันพุ่ม
 
138 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 84.25 ทอง 31 โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 1. นางสาวพลอยนภา  มะลิวรรณ
 
1. นางสาววิชชุดา  มณีกัณ
 
139 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 58.67 เข้าร่วม 26 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 1. นายกฤษดา   ผาคำ
 
1. นางสาววิลาวัลย์  จันทริมา
 
140 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 80.53 ทอง 34 โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา 1. เด็กหญิงนภัสสร  โสบุตร
2. เด็กชายภัทรพล  มูลมณี
 
1. นางสุภาพร  ชมหมื่่น
2. นายสุรชัย  วิเศษสุด
 
141 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 82.63 ทอง 25 โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 1. นางสาวสุพิชชา  แท่นประยุทธ
 
1. นายพิศิษฐ์  วรรณคำ
 
142 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 89.62 ทอง 10 โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 1. เด็กหญิงกันยารัตน์  น้อยบุดดี
2. เด็กหญิงจิราภรณ์  เกรียงศรี
3. เด็กชายฉัตรมงคล  ทุมจีน
4. นายชัยวัฒน์  ชัยชาญรัมย์
5. นายณัฐศักดิ์  ไฝงาม
6. นายนัฐพงษ์  วรวิเศษ
7. เด็กหญิงมนัสวี  บุตราษี
8. นายสิทธิพร  พลเสน
 
1. นายสมจิตร์  ประทุมทอง
2. นางสาววงค์เดือน  สีสำเนาว์
3. นายเพิ่มพูน  พลศิริ
 
143 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 88.6 ทอง 16 โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 1. นางสาวธีรนาฎ  น้อยโคตร
2. นายพัชรดนัย  ขันโพธิ์น้อย
3. นายวัศพล  พลเสนา
4. นางสาวสุพรรณิการ์  นุชเกิด
5. นางสาวอวัสดา  หอมไกล
6. นายเอกราช  จันทะจร
 
1. นายสมจิตร์  ประทุมทอง
2. นางสาววงค์เดือน  สีสำเนาว์
3. นายเพิ่มพูน  พลศิริ
 
144 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 70.2 เงิน 53 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 1. นายกฤติกานต์  น้อยสุพรรณ
2. นางสาวขวัญจิตร  สิทธิศรี
3. นางสาวณธิชา  พุทไทยสงค์
4. นางสาวธัญญภรณ์  คงเสนา
5. นางสาวนิตยา  สู้ศึก
6. นางสาวปริมประภา  หาญเสนา
7. นายพีระพงษ์   อุไชย
8. นางสาวอนุธิดา  แสงคุณ
9. นายอรรถพร  ดอนเกิด
10. นางสาวอรัญญา  ธรรมโหร
 
1. นายจักรี  ชนะภัย
2. นางสาวพัชราภรณ์  พิรุณ
3. นางทิพวรรณ  ประชานันท์
 
145 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 61.6 ทองแดง 40 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 1. เด็กชายณัฐพงศ์  พันธ์ศรี
2. เด็กชายธีรวัจน์  ประมวลศิลป์
3. เด็กหญิงประภาสรณ์  บุญไทย
4. เด็กหญิงพรรภษา  อุ่นอินทร์
5. เด็กหญิงแพรพลอย  พุทธานุ
 
1. นายภูมิพิชาติ  หินไชยศรี
2. นางพัชรา  ศักดิ์แสง
 
146 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 76.8 เงิน 15 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 1. นายภาณุวัฒน์  ตุรุไชย์
2. นางสาววิลาสินี  คำสิงห์
3. นางสาวศณัฐชา  พิศเพ็ง
4. นางสาวสุนิตา  เหล็กกล้า
5. นางสาวสุภาวดี  เหลือล้ำ
 
1. นางพัชรา  ศักดิ์แสง
2. นายภูมิพิชาติ  หินไชยศรี
 
147 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 60.4 ทองแดง 60 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 1. เด็กหญิงชลนิชา  ไชยยงค์
2. เด็กหญิงณัฐริกา  หล้าหัวหนอง
3. เด็กหญิงเอมอร  หินจันทร์
 
1. นางสาวจักรีวรรณ  พัฒนวิบูลย์
2. นางสาวปภัสราภรณ์  ดีพลงาม
 
148 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 60 ทองแดง 45 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 1. นางสาวจิราพร  สุดชารี
2. นางสาวจีรนุช  พลหินกอง
3. นางสาวอาทิติยา  โสมณี
 
1. นางสาวนิติยา  แสนคำ
2. นางสาวจักรีวรรณ  พัฒนวิบูลย์
 
149 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 82.5 ทอง 23 โรงเรียนทรายทองวิทยา 1. เด็กชายจิรายุ  ขันธ์ใกล้
2. เด็กหญิงปริศนา  คำแสนพัน
3. เด็กหญิงวันวิสาข์  แสนสุข
 
1. นางดวงพร  สำโรงแสง
2. นางสาวเสาวคนธ์  เคนพันค้อ
 
150 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 81.7 ทอง 46 โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 1. นางสาวกติกา  วงศ์มาศ
2. นางสาวณัฐณิชา.   แสนชมภู
3. นางสาวอรัญญา  ศรีหานาม
 
1. นางพรรณี  โยธาขันธ์
2. นางดวงพร  สุดชารี
 
151 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 95 ทอง 4 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 1. เด็กหญิงนันท์นภัส  ปัสสา
2. เด็กชายวิชยคุปต์  สลางสิงห์
 
1. นางสาวกาญจนา  คำสนาม
2. นายวีระยุทธ  บุญรักษา
 
152 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 66 ทองแดง 44 โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 1. เด็กหญิงพุธิตา  ศรีสัมพันธ์
2. เด็กหญิงสุนิษา  นามพิลา
 
1. นายนรินทร์  บุญศักดิ์
2. นางสาวอุมาพร  สมนึก
 
153 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 79 เงิน 21 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 1. นายกรองเกียรติ  ชุมทอง
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  แสงอาจหาญ
 
1. นางประวิณา  ทองวิเศษ
2. นายพรชัย   ทองวิเศษ
 
154 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 82 ทอง 18 โรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์ 1. นายนทีธร  มะลิมาศ
2. นายนวมินทร์  คำมะสอน
 
1. นางรัตนาพร  สัตตาคม
2. นายบุญเยี่ยม  ศรีสุขกาญจน์
 
155 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 82 ทอง 15 โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 1. เด็กชายนภัสกร  ดีสองชั้น
2. นายรติพงษ์  เพิ่มพูล
 
1. นายวิระ  โกสุมาลย์
2. นางวรลักษณ์  ภาคมฤค
 
156 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 1. นายธราดล  พลภูงา
2. นายนภัทร  มูลวันดี
 
1. นายวิระ  โกสุมาลย์
2. นางกรรณิการ์  พงษ์โสภณ
 
157 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 87 ทอง 10 โรงเรียนโพนเมืองประชารัฐ 1. นายชินวัตร  โพนเมืองหล้า
2. นางสาวพินประภา  โสโป
 
1. นายทองคำ  เพ็ชรหงษ์
2. นางพณมวัลย์  นาวารี
 
158 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 73 เงิน 27 โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 1. เด็กหญิงวาสนา  ฉิมมา
2. เด็กชายศุภกิจ  จันแดง
 
1. นายกิตติ  ทวยสอน
2. นางรัตนา  ทวยสอน
 
159 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 83.4 ทอง 16 โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 1. เด็กหญิงปานรพี  แสงแสน
2. เด็กหญิงเยาวภา  เปนนาม
 
1. นายภูมิพัฒน์  นามศักดิ์
2. นายพีรยุทธ  แสงฟ้า
 
160 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 77 เงิน 21 โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 1. นางสาวญาดาวดี  ทองมาก
2. นางสาวเดือนเพ็ญ  นันทไสย์
 
1. นางกัลยา  สุเมตร
2. นายทินวัฒน์  สมานสุข
 
161 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 20 เข้าร่วม 29 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 1. นางสาวปวรวรรณ  ผาธิการ
2. นางสาวพรรณษา  คูณศรี
 
1. นายรัฐธรรมนูญ  น้อยวงศ์
2. นางสาวกรวิกา  พูลลาภ
 
162 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 75.2 เงิน 31 โรงเรียนโพนเมืองประชารัฐ 1. เด็กหญิงกฤติญา  นามเสนา
2. เด็กหญิงจิรวรรณ  อารีวงษ์
3. เด็กหญิงรติมา  ไกยสวน
 
1. นายทองคำ  เพ็ชรหงษ์
2. นางพณมวัลย์  นาวารี
 
163 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 73.6 เงิน 37 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 1. นายทินกร  หัตรัตไชย
2. นายภัทรพงษ์  พันธ์ศรี
3. นายรัชชานนท์  ศรีสุวรรณ์
 
1. นางสุกัญญา  สัมฤทธิ์
2. นางกิจติพร  นาทาม
 
164 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 88 ทอง 14 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 1. นายจักรภพ  สุขยานุดิษฐ์
2. นายชนินทร์  พรหมบุตร
 
1. นายวีระยุทธ  บุญรักษา
2. นายจักรภัทร  กุดทองดี
 
165 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 94 ทอง 7 โรงเรียนทุ่งหลวงพลับพลาไชย 1. เด็กชายชนาธิป  โชคแสน
2. เด็กชายนิธิกร  อินทร์งาม
3. เด็กชายสมชาย  ดาบชัย
 
1. นายอภิวัฒน์  ภูระวงษ์
2. นายพิชิต  ศรีหาวัตร
 
166 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 82 ทอง 12 โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 1. นายรัชพล  สำราญสุข
2. นายสรศักดิ์  มามี
3. นายอภิศักดิ์  สิงห์เดช
 
1. นายจิรพิพัฒน์  ลินทอง
2. นางสาวชุติมา  พาโคกทม
 
167 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 60 ทองแดง 26 โรงเรียนทุ่งหลวงพลับพลาไชย 1. เด็กชายธนพล  สุวรรณธาดา
2. เด็กชายธนวัฒน์  สุขสวรรค์
3. เด็กหญิงแพรวา  สุวรรณธาดา
 
1. นายอภิวัฒน์  ภูระวงษ์
2. นายภูรินทร์  รัตนศรี
 
168 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 65 ทองแดง 39 โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 1. นายจักรพันธ์  เต็กมงคล
2. นายบัลลังก์  มาบิดา
3. นายโชคชัย  แสนสำราญ
 
1. นางสาวชุติมา  พาโคกทม
2. นายจิรพิพัฒน์  ลินทอง
 
169 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 78.5 เงิน 18 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 1. เด็กหญิงจิรัชยา  พลเยี่ยม
2. เด็กหญิงพิชชาดา  พนมท้าว
3. เด็กหญิงอารยา  ล้ำเหลือ
 
1. นายรัฐธรรมนูญ   น้อยวงศ์
2. นายวรวิทย์  พลเยี่ยม
 
170 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 65 ทองแดง 42 โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 1. นายกิตติธัช  ด่านชัยภูมิพัฒน์
2. นายภูวดล  ภูถวิล
3. นายสรวิชญ์  แสงหงษ์
 
1. นางสาวชุติมา  พาโคกทม
2. นายจิรพิพัฒน์  ลินทอง
 
171 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3 60 ทองแดง 15 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 1. เด็กชายดนุพล  พวงศรี
2. เด็กชายธีระพล  สารภีย์
3. เด็กชายอัครพนธ์  เส็งนา
 
1. นายรัฐธรรมนูญ   น้อยวงศ์
2. นายวรวิทย์  พลเยี่ยม
 
172 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 60 ทองแดง 24 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 1. นายธนโชติ  จันทะมา
2. นายปฐวี  ฤทธิคือกรด
3. นายพิชัยภูษิต  ขนันเเข็ง
 
1. นายรัฐธรรมนูญ   น้อยวงศ์
2. นายอิทธิชัย  อุปริวงศ์
 
173 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 87 ทอง 13 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 1. เด็กชายกิตติพัศ  กางโงน
2. เด็กชายอลงกต  หงษ์แสน
3. เด็กชายไตรภูมิ  เสียงสนั่น
 
1. นายอนุชิต  ธรรมราษฎร์
2. นายอรรคพล  บุญชำ
 
174 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 89 ทอง 4 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 1. นายจักรพันธ์  เทพเจริญ
2. นายบูรพา  สิงห์ทอง
3. นายสาคร  บัวสีคำ
 
1. นายสุรพล  พุทธคู
2. นายประยงค์  คมขำ
 
175 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 80 ทอง 30 โรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์ 1. เด็กชายกอบศักดิ์  ศรีกงพาน
2. เด็กชายต้นกล้า   มูลคำน้อย
3. เด็กชายเจษฎา  ภาโสภะ
 
1. นายปรมัตถ์  บุญโพธิ์
2. นางวรพันธุ์  บุตรนาแพง
 
176 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 82 ทอง 41 โรงเรียนสามขาท่าหาดยาววิทยา 1. นายจักรพงษ์  คงนิล
2. นายวุฒิพงษ์  จันทร์โสภา
3. นายอนุรักษ์  สามขา
 
1. นางลำปรางค์  พรมสำโรง
2. นางนิตยา  ผลสุข
 
177 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 1. เด็กหญิงฐิติพร  นามมนตรี
2. เด็กชายธนกฤต  มุณีชัย
3. นายนราธิป  นิจโกฏิ
4. นายนรินทร์  นิจโกฏิ
5. เด็กชายสิทธพร  กุมภาษี
6. นายอนุรักษ์  นิรันต์ราย
 
1. นางกิ่งแก้ว  สายเชื้อ
2. นายสุรพล  พุทธคู
3. นางสาวพวงชมภู  สาระโภค
 
178 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 1. นางสาวณัฐธิชา  ทำสระคู
2. นางสาวปณิดา  เอ็นสุข
3. นายพงศ์พิพัฒน์  ศรีโพธิ์งาม
4. นางสาววิภาวรรณ  บุญยอม
5. นายเจษฎา  หลู่ดอนบม
6. นางสาวแคทรียา  วรรณมหินทร์
 
1. นางปราณี  เมืองหนองหว้า
2. นางอรวรรณ  ดวงเกตุ
 
179 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 84 ทอง 12 โรงเรียนกู่กาสิงห์ประชาสรรค์ 1. นางสาวณัฐภัทร  เกาะเด็ด
2. นางสาวนฤมินทร์  กินรา
3. นายวรวิชญ์  สันตะลับ
 
1. นางชมพูนุช แพงวงษ์  จันทรประทักษ์
2. นางสาวดวงกมล  สูงพล
 
180 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 90.4 ทอง 9 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 1. นางสาวชนิกานต์  เกลาเกลียง
2. นางสาววณิชยา  หน่อแก้ว
3. นางสาวศิริประภา  สีดามา
 
1. นางพานทอง  โพธิคลัง
2. นางสาวอุไรวรรณ  งาสาร
 
181 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 1. เด็กหญิงธนิดา  พลเยี่ยม
2. เด็กชายธีระวัฒน์  ไปพรม
3. เด็กหญิงศศิกานต์  เขียวโคตร
 
1. นายสมพร  มาตย์คำจันทร์
2. นายนิมิตต์  การะดี
 
182 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 68 ทองแดง 43 โรงเรียนอาจสามารถวิทยา 1. นางสาวทิตยา  แสงทวี
2. นางสาวฟารดา  สอนโกษา
3. นางสาวอภิรดี  โสภา
 
1. นางประจงศักดิ์  ภาสว่าง
2. นายอาทิตย์  บุตรมงคล
 
183 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 86 ทอง 17 โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 1. เด็กหญิงปัศยากร  ตินะรัก
2. เด็กหญิงวนัทปรียา  สิมงาม
3. เด็กหญิงหงส์เหม  ลาดหนองขุ่น
 
1. นางกชพรรณ  แขวงภูเขียว
2. นางสาวนิตยา  ไชยมหา
 
184 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 85 ทอง 16 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 1. นางสาวกาญจนา  ชากำนัน
2. นางสาวอัจฉราภรณ์  สังสนา
3. นางสาวเบญจมาศ  คินันติ
 
1. นางสาวชมนาท  พรหมโคตร
2. นางสุปราณี  พลพันธ์งาม
 
185 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 92.6 ทอง 11 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 1. นางสาววัลนภา  หัสโน
2. นางสาวสิริวรรณ  เคาวฤก
3. เด็กชายเด่นดนัย  มูลภักดี
 
1. นางสาวชมนาท  พรหมโคตร
2. นางพรพิมพ์  กิริยะ
 
186 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 85 ทอง 56 โรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์ 1. นางสาวนิรมล  สีพันธ์
2. นางสาวภณิดา  แก้วหาวงษ์
3. นางสาวอัจฉรา  คณะเขต
 
1. นายปรมัตถ์  บุญโพธิ์
2. นางวรพันธุ์  บุตรนาแพง
 
187 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 89 ทอง 8 โรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์ 1. นางสาวจารุวรรณ  สายทอง
2. นางสาวน้ำทิพย์  พิมพ์หนองแปน
3. เด็กชายยอดเจริญ  พาลาด
 
1. นายปรมัตถ์  บุญโพธิ์
2. นางวรพันธุ์  บุตรนาแพง
 
188 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 83 ทอง 33 โรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์ 1. นางสาวปริญดา  โต่นวุธ
2. นางสาวสุนิตรา  เรืองนาม
3. นางสาวเกื้อกูล  ไชยหนองแปน
 
1. นายปรมัตถ์  บุญโพธิ์
2. นางวรพันธุ์  บุตรนาแพง
 
189 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  เสาะสมบูรณ์
2. เด็กหญิงจารุวรรณ  สายสั้น
3. เด็กหญิงชฎาพร  สอนจำปา
 
1. นางสุปราณี  พลพันธ์งาม
2. นางสาวชมนาท  พรหมโคตร
 
190 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 1. นางสาวฐิติญาดา  ชิมชม
2. นางสาวนภาพร  สุขอำนวย
3. นางสาวรัตติกาล  ทองสามัญ
 
1. นายรัฐพล  นามคำ
2. นางสุปราณี  พลพันธ์งาม
 
191 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 74 เงิน 4 โรงเรียนหัวโทนวิทยา 1. เด็กหญิงอริยา  สีหานาม
 
1. นางณัฎฐิกา  สิทธิจันทร์
 
192 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 84 ทอง 5 โรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์ 1. เด็กชายรพีภัทร  ชามะกรม
 
1. นางสาวดลฤดี  มยุรา
 
193 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 84 ทอง 7 โรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์ 1. เด็กชายนัฐวุฒิ  พาสิงห์
 
1. นางสาวณภัทร  โมฆรัตน์
 
194 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 37 โรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์ 1. เด็กหญิงจินตพร  วงค์ท้าว
2. เด็กหญิงเบญจมาศ  โพธิ์หนองฮี
3. เด็กหญิงเมษณี  หาญชุก
 
1. นางสาวดลฤดี  มยุรา
2. นางสาวณภัทร  โมฆรัตน์
 
195 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 75 เงิน 21 โรงเรียนทรายทองวิทยา 1. เด็กชายปราณรวุฒิ  ลุณลี
 
1. นางสาวพรทิพย์  จันทร์บางสพาน
 
196 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนช้างเผือกวิทยาคม 1. เด็กหญิงกรวิภา  บังผาจาน
 
1. นายประดิษฐ์  โพธิ์แสง
 
197 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสามขาท่าหาดยาววิทยา 1. นายธีระพงษ์  โต๊ะสิงห์
 
1. นายศิริพงษ์  ศรีมีเทียน
 
198 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 81 ทอง 9 โรงเรียนสามขาท่าหาดยาววิทยา 1. นายนที  สุทธิสูงกุล
2. นางสาวสุดารัตน์  นามโคตร
 
1. นายถนัด  พรสงวน
2. นางสาวกาญจน์สมิดา  วิชาสวัสดิ์
 
199 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 75 เงิน 25 โรงเรียนน้ำใสวรวิทย์ 1. นายทรัพย์ไพบูลย์  เสมียนกุล
2. นายนัทฐพล  อุตพันธ์
 
1. นายสมเด็จ  ศรีใส
2. นางดวงทิพย์  ศรีใส
 
200 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 84 ทอง 35 โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ 1. เด็กชายวนสัณฑ์  กายสิทธิ์
 
1. นายไพโรจน์  โพธิ์ศรีขาม
 
201 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6 80 ทอง 46 โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา 1. นายนัฐภูมินทร  ครูภิพรม
 
1. นายธวัชชัย  สุนา
 
202 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 82 ทอง 37 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 1. เด็กชายภูสนะ  อรุญศรี
 
1. นายพิทักษ์  ทุมพร
 
203 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.4-ม.6 90.75 ทอง 17 โรงเรียนช้างเผือกวิทยาคม 1. นายนราธิป  คำศรี
 
1. นายทินกร  สุดชารี
 
204 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 92.83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 1. นางสาวรุ่งทิวา  คำนาก่วม
 
1. นายเอนก  อุดมวงค์
 
205 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.4-ม.6 95.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 1. นายจิรกฤต  อุดมวงค์
 
1. นายเอนก  อุดมวงค์
 
206 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 1. นายธีรภัทร  รณขันธ์
 
1. นายเอนก  อุดมวงค์
 
207 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.4-ม.6 98.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 1. นายนพนันท์  พิมพ์ขุมเหล็ก
 
1. นายโอภาส  จันทรี
 
208 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.6 80.29 ทอง 19 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  จันทยา
2. นางสาวกรกนก  ทาระพันธ์
3. นายกฤตภาส  ปัตลา
4. เด็กชายกิตติชัย  ทิพยมาตย์
5. นายจักรพันธ์  ศรคูณ
6. นายจิรกฤต  อุดมวงค์
7. นายจิรายุ  ลาพานิช
8. เด็กชายชวรัตน์  เนตรแสง
9. นางสาวณัฐนันท์  จันคำ
10. นายธีรภัทร  รณขันธ์
11. นายนฤดล  สร้างพล
12. นางสาวนุศรา  สังสนา
13. นางสาวปาริชาติ  โอชาสี
14. นางสาวพงษ์สุดา  นาวัลย์
15. เด็กชายพรพิพัฒน์  โยคะสิงห์
16. นายพีระวัฒน์  พลมาตร์
17. นายพุฒิชัย  เทียมคำ
18. นายภัทรเชษฐ  สังสนา
19. นายรังสิมันตุ์  สมชัย
20. นางสาวรัตติญาภรณ์  แสนโคตร
21. นางสาวรุ่งทิวา  คำนาก่วม
22. นายวุฒิพงษ์  อดออม
23. นางสาวสุภาพรรณ  ประสมศรี
24. นางสาวสุมิตรา  โมหา
25. นางสาวสุวดี  รักษา
26. นางสาวอัจฉราภรณ์  นันตะเคน
27. นางสาวอัจฉราภรณ์  นาศพัฒน์
28. นางสาวเจตปรียา  บัวศิริ
29. เด็กชายเจษฎา  ถานัดดี
30. นางสาวเบญจวรรณ  ขันแข็ง
 
1. นางสาวลัดดา  ล้อจรัสศรีกุล
2. นางพัชรินทร์  สังสนา
3. นายเอนก  อุดมวงค์
4. นายคมศักดิ์  จันทรักษ์
5. นางปรกช  จันทรักษ์
6. นายจำรัส  แสนศรี
7. นายสุรเชษฐ  สังสนา