สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) [กลุ่ม สพม.ร้อยเอ็ด 1]

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ
จังหวัดบุรีรัมย์
ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 77 เงิน 26 โรงเรียนสตรีศึกษา 1. เด็กหญิงธีริศรา   อินทโชติ
 
1. นางพิมพลักษณ์  ไสยสุภีย์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 92 ทอง 6 โรงเรียนสตรีศึกษา 1. นางสาวจิราพร  อินทมนต์
 
1. นายสมศักดิ์  ปานเพ็ชร
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 64.9 ทองแดง 30 โรงเรียนสตรีศึกษา 1. เด็กหญิงเบญญทิพย์  อินอุ่นโชติ
 
1. นางสนิดาภรณ์  พันธ์หนองหว้า
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 40.7 เข้าร่วม 51 โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม 1. นางสาวธีรนุช  เวียงนนท์
 
1. นางวันทนา  มาศวรรณา
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 28 เข้าร่วม 17 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1. เด็กหญิงนิพิศพร  จันทรา
 
1. นางสุมณฑา  สิงห์ชา
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 41 เข้าร่วม 18 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1. นายภูวนาถ  ประเสริฐสังข์
 
1. นางชนากาญจน์  อุ่นละออ
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 88.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศึกษา 1. เด็กหญิงบัวชมพู  อุ่นเจริญ
 
1. นางศุภชาดา  ฌานทิพยดำรง
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 77.6 เงิน 40 โรงเรียนสตรีศึกษา 1. นางสาวกิตกนก  โคตรวิถี
 
1. นางนฤมล  เมืองหงษ์
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 39.9 เข้าร่วม 59 โรงเรียนสตรีศึกษา 1. เด็กหญิงกชกร  พาหะนิชย์
 
1. นางวิริยาภรณ์  พวงศรีเคน
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 80.1 ทอง 31 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 1. นายกิตติธัช  สีอ่อน
 
1. นางสาวปภัสรา  เจริญอาจ
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 75 เงิน 22 โรงเรียนสตรีศึกษา 1. นางสาวพิมพ์ภัสสร  พิสุทธิเมธา
2. นางสาวศิริญาภา  อ้นศรีวงศ์
 
1. นางภรณี  โสดาทิพย์
2. นางกมลภัทร  ประเทพา
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ม.4-ม.6 70.4 เงิน 11 โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก 1. นางสาวจิณัฐตา  มะอยู่เที่ยง
2. นางสาวปรียาพัชร  แดงแย้ม
 
1. นางสุขุมาลย์  อนุเวช
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 86.17 ทอง 17 โรงเรียนสตรีศึกษา 1. เด็กหญิงกัลยณัฐ  ตาแสง
2. เด็กหญิงกิตติยา  กิตติสมสกุล
 
1. นางสลักจิต  วิไลลักษณ์
2. นายปฏิภาณ  กันหาชัย
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 77.1 เงิน 41 โรงเรียนสตรีศึกษา 1. นางสาวไพรินทร์  พันโย
 
1. นายนิพนธ์  พลเยี่ยม
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1. เด็กชายธนวิชญ์  แสบงบาลเจริญชัย
 
1. นางวารีย์  รัตนภักดี
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 5 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1. นางสาวธิญาดา  คลังแสง
 
1. นางสาวชนิดา  พลแสน
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 81.7 ทอง 6 โรงเรียนสตรีศึกษา 1. นางสาวณัฐยาพัชญ์  อารีเอื้อ
2. นางสาวธนพร  โคตรบรรเทา
3. นางสาวรวิษฎา  สมมุติ
 
1. นางอำพัน  ศรีวิชัย
2. นางอนงค์  บัวพันธ์
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1. นายณัฐพงศ์  ยะราไสย์
2. นายปิติ  กลางคาร
3. นายพงศ์วิชญ์  ศิริรักษ์
 
1. นายดำรงศักดิ์  ปัญญาทิพย์
2. นางสาวสุวดี  ศรีนุเสน
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 52 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1. นางสาวกชกร  ประจันพล
2. เด็กชายฐิติวุธ  อายุวัฒน์
3. นางสาวเกษมณี  ไชยทา
 
1. นางสาวสุภาณี  คำสี
2. นายปาจิตร  ศรีสะอาด
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 72 เงิน 32 โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก 1. นายปิยะพันธ์  ตอเสนา
2. นางสาววารุณี  สมภักดี
3. นางสาวอธิชา  ปรินแคน
 
1. นางแพรวพรรณ  คู่กระสังข์
2. นายพงษ์ธันวา  สุดชา
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 73 เงิน 30 โรงเรียนสตรีศึกษา 1. เด็กหญิงฑิตยา  สายยางห้า
2. เด็กหญิงบัวชมพู  อารีเอื้อ
 
1. นายอาคม  สุทธิประภา
2. นายปรัชญา  รุ่งศรี
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 67 ทองแดง 47 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1. นายปรเมศ  ไชยขันธ์
2. นายปั้นทรัพย์  คลังพระศรี
 
1. นายภานุพงศ์  ลีชาคำ
2. นางวลีฉัตร  วิบูลย์กุล
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 82 ทอง 17 โรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม 1. เด็กชายพัสสน  ศรีโสภาพ
 
1. นางสาวยุวดี  ไชยนิจ
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 66 ทองแดง 49 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1. นางสาวอนัญญา  พุดสีเสน
 
1. นางพิชดา  รจนัย
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 78.27 เงิน 39 โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1. เด็กชายกฤติพงศ์  บัวลอย
2. เด็กชายธนากร  บุญวิเศษ
 
1. นางสาวเตือนใจ  ผลจันทร์
2. นางปิ่นสิริ  ภูบุญเต็ม
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 82.18 ทอง 29 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1. นายวรากร  บาลศิริ
 
1. นายอุเทน  กาญวิจิตร
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 93 ทอง 6 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1. เด็กหญิงรุจิรดา  วิเศษวงษา
 
1. นางสุภาวดี  สินทรธรรม
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 78.5 เงิน 27 โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก 1. นางสาวจินดารัตน์  พืชสิงห์
 
1. นายณัฐพงศ์  ศรแก้ว
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 45.5 เข้าร่วม 35 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1. เด็กหญิงปริญญากรณ์  ศรีส่อง
 
1. นางสำเนียง  ขันบุตร
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 44 เข้าร่วม 19 โรงเรียนสตรีศึกษา 1. เด็กชายปกฤตพนธ์  วงษ์ใหญ่
2. เด็กหญิงศุภิสรา  ภักดี
3. เด็กหญิงสิริวมล  แก้วคุ้ม
 
1. นายณรงค์รัตน์  เมธาคุณวุฒิ
2. นางอรนุช  สุวรรณโท
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 85.72 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1. นางสาวกนิฏฐกัณฑ์  แดงวิบูลย์
2. นายณภัทร  บุญมีเย็น
3. นายพลรัตน์  ไชยศิริ
 
1. นางสมจิต  อินทรชาติ
2. นางสาวสิริรักษ์  เขียวละออง
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 81.4 ทอง 13 โรงเรียนสตรีศึกษา 1. เด็กหญิงกรกนก   ทุมะลา
2. เด็กหญิงณัฐลดา   พัลวัล
3. เด็กหญิงสุพัตรา   ตะโก
 
1. นางสิริการณ์  รุ่งศรี
2. นางสาวพรชนก  มีสำโรง
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 83 ทอง 8 โรงเรียนสตรีศึกษา 1. นางสาวกีรติกร   พรหมนิกร
2. นางสาวปภัทสุดา   ภูแก้ว
3. นางสาวศุภิสรา   สุนเวียง
 
1. นายณรงค์รัตน์  เมธาคุณวุฒิ
2. นางสาวพรชนก  มีสำโรง
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 70 เงิน 47 โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก 1. เด็กชายธนทรัพย์  พลสิม
2. เด็กหญิงผารดา  ชินภาค
3. เด็กชายภูริ  อรัญภูมิ
 
1. นางสาวปัทมา  ถาปาลบุตร
2. นางรัชนี  เจริญทอง
 
35 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 78 เงิน 13 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1. นายกฤษฎา  วาจาเอื้อ
2. นายธนากร  ศรพลธรรม
3. นางสาวเยาวพา  พันธ์ภูมิ
 
1. นายสุรินทร์  ทวยหมื่น
2. นางสาวมัทยาภรณ์  รังษีคาร
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 88.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนธงธานี 1. เด็กชายณรงค์เกียรติ  สีกองเสน
2. เด็กชายพีระจักร  พลายชนะ
3. เด็กหญิงลภัสรดา  ภควรรณ
 
1. นางศิริลักษณ์  เพริดพราว
2. นายอานนท์  คนขยัน
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธงธานี 1. นางสาวกนกพร  หอมลา
2. นายวรภัทร  รักพงษ์
3. นายอรรถกร  นุ้ยจุ้ย
 
1. นางศิริลักษณ์  เพริดพราว
2. นางสาวเบญญาภา  สุระภักดิ์
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 84 ทอง 11 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1. เด็กหญิงฉัตรการุณย์  สุทธิประภา
2. เด็กชายปริญ  อินทร์ทอง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีกฤษณะ  ระวิโรจน์
2. นางวลักษวรรณ  วาเหลา
 
39 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 81.6 ทอง 11 โรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา 1. นายกฤษฏา  ทำสุนา
2. นายสหรัฐ  สวัสดิ์ผล
 
1. นายศุภชัย  บุญทิพย์
2. นางพันลัย  ปรุงเรณู
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 83.37 ทอง 12 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 1. เด็กชายนพรุจ  ชิณโคตร์
2. นายอภิวัฒน์  สาไชยันต์
 
1. นายวีรพันธุ์  จิตรมานะ
2. นายนิคม  จันทะโสม
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 93.82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 1. เด็กชายรัชต  วินทะไชย
2. เด็กชายสิทธิชัย  จำปาบุรี
 
1. นายนิคม  จันทะโสม
2. นายวีรพันธุ์  จิตรมานะ
 
42 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 13 เข้าร่วม 49 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1. นางสาวปัญญทิพย์  ประเสริฐสังข์
2. นายวัศพล  ศรีแสง
3. นายเจนพิพัฒธ์  สิงหรัฐนนทร์
 
1. นางสาวสุกัลยา  ยกน้อย
2. นายวิทยะวัฒน์  แก่งอินทร์
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 89 ทอง 28 โรงเรียนสตรีศึกษา 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  แสนมนตรี
2. เด็กหญิงณัฐพร  นิลวัฒนชัย
3. เด็กหญิงปัณณพร  ศิวิแว่น
4. เด็กหญิงยุพมาศ  ผ่องแผ้ว
5. เด็กหญิงวิชญาดา  อินทวงค์
 
1. นางรัชนี  จันทรา
2. นางณัฎฐิณี  พื้นชมภู
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 89 ทอง 9 โรงเรียนสตรีศึกษา 1. นางสาวญาสุมินทร์  สุทธิ
2. นางสาวณัฐณิชา  จันทร์ฉาย
3. นางสาวศิวภรณ์  สงครินทร์
4. นางสาวศุกลภัทร  พรมโสภา
5. นางสาวอภิญญา  นันทิพย์
 
1. นางสาวโศรญา  สารบรรณ
2. นางวรรณา  ประชานันท์
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 81 ทอง 56 โรงเรียนสตรีศึกษา 1. เด็กหญิงจิตรลดา  กลาง
2. เด็กหญิงชลธิชา  เครือวงษา
3. เด็กหญิงภัคธีมา  ช่างคำ
4. เด็กหญิงสิริปรียา  พิมกินรีย์
5. เด็กหญิงอชิรญา  เอกอุดมชัย
 
1. นางสุปราณี  หอมไกล
2. นางศิริพร  สิงห์เสนา
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 88 ทอง 12 โรงเรียนสตรีศึกษา 1. นางสาวณัฐนันท์  สุทธิพงษ์วรโชติ
2. นางสาวพรชิตา  ยิ่งรักษ์ศรีศักดิ์
3. นางสาววิชญาพร  เสาสมภพ
4. นางสาวสุภาภรณ์  ลาพัง
5. นางสาวอวัสดา  สาคะรินทร์
 
1. นางอาทิตยา  วงสมศรี
2. นางแสงทิพย์  อรรคเศรษฐัง
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 80 ทอง 25 โรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์ 1. เด็กชายกรวิชญ์  มิสา
2. เด็กหญิงณัฐกานต์  ชาวงค์
3. เด็กชายอัฐพล  เกษา
4. เด็กหญิงเก็จมณี  ลาทอง
5. เด็กชายเอกพันธ์  โพธิเศษ
 
1. นายสุริยา   จันดาหงส์
2. นางสาวปิยนุช  โคมารัมย์
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 86 ทอง 22 โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1. นางสาวขวัญกมล  รูปโสม
2. นางสาวธัญยธรณ์  แสงเสนา
3. นางสาวธัญสุดา  ธัญญะภู
4. นางสาวศิริเบญจวรรณ  โชคแสน
5. นางสาวสุกัญญา  นองนุช
 
1. นายปริญญา  เกษมสุข
2. นางสาวปิยรัตน์  สงค์จันทร์
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 88 ทอง 25 โรงเรียนขัติยะวงษา 1. นางสาวลักษิกา  สองเป็ง
 
1. นางนันทิยา  อนันตา
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 90 ทอง 37 โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1. นางสาวกัญญาภัค  นามโสม
 
1. นางสาวชฎาภรณ์  แก้วแสนทิพย์
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 93 ทอง 23 โรงเรียนสตรีศึกษา 1. นางสาวณัฐฐาพร  มียา
2. นายธัญลักษณ์  พันธุโพธิ์
 
1. นางศิริวรรณ  โลหาวุธ
2. นางสวาท  พิมพิลา
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 91 ทอง 52 โรงเรียนสตรีศึกษา 1. นางสาวรักชนก  มั่นใจ
2. นายศุภวิชญ์  ลำพาย
 
1. นางประกาย  แก้วกาหลง
2. นางพิศสวาท  ศรีสะอาด
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 89.25 ทอง 19 โรงเรียนสตรีศึกษา 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  พรมสูงยาง
2. เด็กหญิงกษมา  นวลรักษา
3. นางสาวกานต์ธิดา  พันทา
4. เด็กหญิงชนิสรา  ศรีสุข
5. เด็กหญิงชลิตา  บัวศรี
6. เด็กหญิงณัฐมน  จันทมงคล
7. เด็กหญิงธนพร  ประเสริฐสังข์
8. นางสาววรินทร  วิชัยรัตน์
9. นางสาวอารียา  ศรีสุโข
10. นางสาวเก็จมณี  มหาพรม
 
1. นางเพียรลัดดา  นิลผาย
2. นางรัชฎาพร   สู่สุข
3. นางสาวพรพิมล  หลักคำ
 
54 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 95.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเมืองน้อยวิทยาคม 1. นางสาวณัฐธิดา  อินทร์สุข
2. เด็กหญิงปานไพลิน  เสริฐศรี
3. นางสาวพัชรินทร์  สุวรรณ
4. เด็กหญิงภัทรธิดา  เวียงนนท์
5. นางสาวศิรประถา  เอี่ยมภูงา
6. เด็กหญิงศิรินันท์  ไม่หวั่น
7. เด็กหญิงสุดาพร  ดวงประทุม
8. นางสาวอรพิณ  ศิริเวช
9. นางสาวอาภา  ชูชื่น
10. นายเจษฎา  เวียงนนท์
 
1. สิบเอกทักษิณ  ศรสุทธิ์
2. นางจิรภา  สบายดี
3. นางศุภรัตน์  ไชยวงศ์
 
55 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 85.6 ทอง 13 โรงเรียนสตรีศึกษา 2 1. นายกิตติ  ไชยทิพย์
2. นางสาวทิพวรรณ  ทิพสิทธิ์
3. นายธนาธิป  เดชมี
4. นางสาวนันทนา  ดอนมะลา
5. นางสาวภัทธราวรรณ  พลปฐม
6. นางสาวศิริพร  ไทยสงคราม
7. นางสาวสุนิสา  บุญสิงห์
8. นางสาวสุระวดี  วรแก่นทราย
9. นายส่งศักดิ์  แก้วมีศรี
 
1. นายมนูญ  ไชยสีดา
2. นางสาวชินวรา  แสงคำไพ
3. นางพิสะชา  มิตรอุดม
 
56 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3 62 ทองแดง 28 โรงเรียนสตรีศึกษา 2 1. เด็กหญิงกนกพร  วินทะไชย
2. เด็กหญิงกรรณิการ์  ดวงแก้ว
3. เด็กหญิงกัญญาวีร์  วิรงค์
4. เด็กหญิงนันธิญา  ชิลประมวล
5. เด็กหญิงพรชิตา  บุญเรือง
6. เด็กหญิงพิมพ์อร  อนุแก่นทราย
7. เด็กหญิงมณธิชา  อัครบาล
8. เด็กหญิงรุ่งนภา  วาปีโส
9. เด็กหญิงศรันยน์พร  พัชรินทร์
10. เด็กหญิงเกตวรา  พินิจการ
 
1. นายมนูญ  ไชยสีดา
2. นางสาวชินวรา  แสงคำไพ
3. นางนพพร  พันธ์ุเสือ
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.4-ม.6 65 ทองแดง 30 โรงเรียนพลับพลาวิทยาคม 1. นางสาวกัญญารัตน์  ชาญชรา
2. นางสาวขนิษฐา  จำปาเทศ
3. นางสาวจุฑามาศ   พรามนัติ
4. นางสาวชนันดา  สินธุศิริ
5. นางสาวปิติพร   กมขุนทด
6. นางสาวพัชราภรณ์  ชาญชรา
7. เด็กหญิงภัทรวดี  สมบูรณ์
8. นางสาวศศิวิมล  ชายเจริญ
9. นายสหริช  โล่คำ
10. นางสาวสิริกัญญา  ศรชัย
 
1. นางสมบัติ  คำภาบุตร
2. นางสาวเกษสุดา  พฤฒามาตย์
3. นางศรีสุดา  ใจหาญ
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 75 เงิน 12 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1. เด็กหญิงปิญชาน์  ศรีจำนงค์
2. เด็กหญิงปิยากร  ประจันพล
 
1. นางจันทิมา  มงคลมณี
2. นางอัญชลี  เทศสนั่น
 
59 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 70 เงิน 25 โรงเรียนเมืองน้อยวิทยาคม 1. นางสาวพลอยไพรินทร์  สิงห์แก้ว
2. นางสาวสุกัญญา  ศิริม่วง
 
1. นางสุนันทา  สุ่มมาตย์
2. นางศุภรัตน์  ไชยวงศ์
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 92 ทอง 7 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1. เด็กชายปวริศ  อนันเต่า
 
1. นายศตวรรษ  ศรีอินทร์
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 92 ทอง 24 โรงเรียนสตรีศึกษา 1. นางสาวจิตรลดา  ไกยสวน
 
1. นายสุภชัย  เหลืองณัฐรัตน์
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี 1. นายภาชิณ  บัวพันธุ์
 
1. นายยม  ดำรงเชื้อ
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 72 เงิน 50 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี 1. นายเพชรายุธ  กระจ่างกลาง
 
1. นายยม  ดำรงเชื้อ
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 80 ทอง 42 โรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม 1. เด็กหญิงสุกัญญา  หงส์สิงห์
 
1. นายศุภกิจ  สมศิลา
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 92 ทอง 10 โรงเรียนสตรีศึกษา 1. นายอภิรักษ์  พระสว่าง
 
1. นางจิตสุดา  อาวรณ์
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 58 โรงเรียนเทอดไทยวิทยาคม 1. เด็กหญิงนฤมล  อดทน
 
1. นางสาวรสสุคนธ์  นามกันยา
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 86 ทอง 28 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1. นายรัฐภูมิ  วิสัชนาม
 
1. นายจิรัฐติกร  ศรีชื่น
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 86 ทอง 29 โรงเรียนเมืองน้อยวิทยาคม 1. เด็กหญิงนิรุชา  บุบพิ
2. เด็กหญิงศิรประภา  บุตรช่วง
 
1. นางรัชณีย์  ธนสีลังกูร
2. นายสุทธิศักดิ์  คุณทรัพย์
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 92 ทอง 22 โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง 1. เด็กหญิงศรุตา  ดีจะมาลา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีดุสิต  นิลผาย
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 93 ทอง 25 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1. นางสาวณิชาภา  เจษฎาวาณิช
 
1. นายศุภชัย  ไพรินทร์
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 67 ทองแดง 57 โรงเรียนพลับพลาวิทยาคม 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  แก้วกาหลง
2. เด็กชายธนากร  ชารี
3. เด็กชายํธนายุทธ  อินทรี
 
1. นายสอาด  ภูมิโชติ
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 68 ทองแดง 56 โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก 1. นายกฤษดา  เพชรภักดี
2. นายพีรพล  บริสุทธิ์
3. นายสุรชัน  สีหานาม
 
1. นางพิศมัย  ข่าทิพย์พาที
2. นายสมดิจ  ถวิลมาตย์
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 83 ทอง 16 โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง 1. เด็กหญิงขวัญกมล  นามราช
 
1. นายชัชวาฬ  เถาน้อย
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 76 เงิน 14 โรงเรียนสตรีศึกษา 1. นางสาวชลดา  บุญย้อย
 
1. นางสาวชฎากาญจน์  รักการ
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 75 เงิน 20 โรงเรียนสตรีศึกษา 1. นางสาวพัชรพร  สายสังข์
 
1. นางสาวชฎากาญจน์  รักการ
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 85 ทอง 12 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด 1. เด็กชายวินทกร  ออทาลาน
 
1. นายสมถวิล  จุ่นหัวโทน
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 86 ทอง 15 โรงเรียนสตรีศึกษา 1. นางสาวจิราภา  ผาสุข
 
1. นางสาวชฎากาญจน์  รักการ
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 89 ทอง 8 โรงเรียนสตรีศึกษา 1. เด็กหญิงโชนรังสี  โพธิกะ
 
1. นางสาวกมลชนก  ยามสุข
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 80 ทอง 26 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด 1. นางสาวชณัฐศิกาญจน์  สว่างวงศ์
 
1. นางพิศมัย  หลวงสนาม
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม 23 โรงเรียนธงธานี 1. เด็กหญิงสุมิตรา  ไชยวาส
 
1. นางสาวชยุตรา  เหล่าชัย
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 18 โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง 1. เด็กหญิงยุพรัตน์  มาตยาคูณ
 
1. นายชัชวาฬ  เถาน้อย
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 68 ทองแดง 16 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1. นางสาวปิยะรัตน์  บุตรจินดา
 
1. นางสาวขวัญนภา  วรนาม
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1. เด็กหญิงปานระพี  วิลาศ
 
1. นางกนกวรรณ  นิโรคะ
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 68 ทองแดง 24 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด 1. นางสาวดารารัศมี  บำรุงศรี
 
1. นางพิศมัย  หลวงสนาม
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 23 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1. เด็กหญิงธนาวรรณ  ยวงสุวรรณ์
 
1. นางสาวขวัญนภา  วรนาม
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1. เด็กชายฐากูร  ปัสสาคร
 
1. นางสาวหนึ่งฤทัย  ถุงจันทร์แก้ว
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 65 ทองแดง 20 โรงเรียนธงธานี 1. เด็กชายกิตติพัศ  ช่วยทองหลาง
2. นางสาวณัฐริกา  ซ่อนกลิ่น
3. เด็กหญิงดรุณี  จันทะศูนย์
4. เด็กหญิงธันวาพร  ดวงวงษา
5. เด็กหญิงปิ่นอนงค์  กรดแก้ว
6. เด็กหญิงพรรวษา  เหมียดมาลา
7. เด็กหญิงภัทรธิดา  สุวิมลชัยกุล
8. นางสาวรวิสรา  สาระดี
 
1. นายสมชัย  สายเชื้อ
2. นางปริญดา  สายเชื้อ
3. นางสาวชยุตรา  เหล่าชัย
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 86 ทอง 12 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1. เด็กชายกิติพงษ์  แต่งประกอบ
2. เด็กชายปฏิญญา  วรนาม
3. เด็กชายพีรพัฒน์   แสงสวัสดิ์
4. เด็กชายภาณุวัฒน์  ปิยมาตย์
5. เด็กชายรัชพล  พรมสูงยาง
6. เด็กชาย้เสฎฐวุฒิ  แวดโส
 
1. นายวชิระ  ชัยหงส์ษา
2. นายวรวิชย์  จันทร์เพ็ง
3. นายสุเทพ  สายโสภา
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 86.66 ทอง 15 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1. นายธนพล  สมนา
2. นายธนาธิป  โมหา
3. นายธีรภัทร์  ไปพบ
4. นายสุทัศน์  อาจสด
5. นายอภิพัฒน์  ไข่หิน
6. นายเอกภูมิ  บวรโมทย์
 
1. นายสุเทพ  สายโสภา
2. นายวชิระ  ชัยหงส์ษา
3. นายวรวิชย์  จันทร์เพ็ง
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสตรีศึกษา 1. เด็กหญิงกนกอร  แสงงาม
2. นางสาวกลมทิพย์  โพธิ์ขำ
3. นางสาวกัญญาพัชร  โคตะบุตร
4. เด็กหญิงกิตติยาพร  กุลกิจ
5. นางสาวขนิษฐา  สู่สุข
6. นางสาวขวัญสุดา  กาญจนหงษ์
7. นางสาวจงกลพรรณ  สวัสดิ์เอื้อ
8. นางสาวจารุวรรณ  สุขสงวน
9. นางสาวจิราพร  พนมเขต
10. นางสาวชลธิชา  เพียงตา
11. นางสาวชลัลยา  สัตยรักษ์
12. เด็กหญิงชวิศา  สัมพันธารักษ์
13. นางสาวชุติกาญจน์  นันทวงศ์
14. นายธนกร  เทพสถิต
15. นางสาวธนิดา  เสี่ยงสาย
16. เด็กหญิงธรรมมิกา  สุรีอาจ
17. เด็กหญิงนิรมล  เขตเจริญ
18. นางสาวนิรุชา  นวลนุกูล
19. เด็กหญิงนิศารัตน์  ศรีบุญเรือง
20. นางสาวปรียาภรณ์  เริงรื่น
21. นางสาวปัทมาวดี  นิลผาย
22. นางสาวปุณิกา  สงวนรัตน์
23. นางสาวพัชรพร  ประทัศน์
24. นางสาวพัชรีพร  น้อยบุดดี
25. นางสาวพันชจิมาพร  เพ็งนาม
26. นางสาวพิมกนก  ทัดเทียมหัด
27. นายวรการ  ตาลเอี่ยม
28. นางสาวสุกัญญา  วงนาแพง
29. เด็กหญิงสุชาดา  คำภักดี
30. นายสุทธิพร  แดงอินทวัฒน์
31. นางสาวสุรภา  ทิณรัตน์
32. นายสุริยา  ธานีลาส
33. นางสาวสุวิมล  เกตตาก
34. นายอนุวัฒน์  สามารถ
35. เด็กหญิงอัจฉรา  นันทดิลก
36. นางสาวอัจฉราวดี  เรืองศรีอรัญ
37. เด็กหญิงเพียงขวัญ  บุตรสาราแก่นทราย
 
1. นางวชิราภรณ์  เฉลิมแสน
2. ดร.นพดล  เทียมเมืองแพน
3. นางสาวมัทนา  วิไลลักษณ์
4. นายตะวัน  ประเสริฐสังข์
5. นายปฏิรูป  พุทธมอญ
6. นายบัณฑิต  ประทาน
7. นายอดิเทพ  บุรีมาตร์
8. นายศราวุธ  อำนาเรือง
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 86 ทอง 23 โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง 1. นางสาวกนกวรรณ  ศรีสัมพันธ์
2. เด็กหญิงกฤติยาณี   พิศดู
3. เด็กชายกฤษฎา  ภูสงเศษ
4. นางสาวกัญญารัตน์  โกยรัมย์
5. เด็กหญิงกิตติยากร   สุวรรณฉวี
6. เด็กชายคุณานนต์  ลุนสอน
7. นางสาวจีราภา  เจริญภักดี
8. เด็กหญิงชนิดา  สินธุศิริ
9. เด็กหญิงชลธิชา  เลิศคำหวาน
10. เด็กหญิงญาณวรรณ  รักศรี
11. นายฐิติศักดิ์  อนันทเพ็ชร
12. นางสาวณัฐกานต์  ภูมิวิสัย
13. นายณัฐพล  กลจะแสง
14. นางสาวณัฐลิดา  คำพันธ์
15. นายธนบดี  นพผล
16. เด็กชายธนพล  ทิวาพัฒน์
17. เด็กหญิงธิดารัตน์  อรรคดี
18. เด็กหญิงนัทวรรณ  ปัญญะพิลา
19. นางสาวปัทมวรรณ  สุวรรณยุทธ์
20. เด็กหญิงปัทมาพร  ลุนสอน
21. นางสาวปิยวรรณ  ตามภานนท์
22. นางสาวปิยะฉัตร  ทับวิธร
23. เด็กหญิงพนิดา  ทาแพงน้อย
24. เด็กชายภัทรพล  สิงหาศรี
25. เด็กหญิงยอดขวัญ  ขาวเหลือง
26. นางสาวรัชญากร   บุญอภัย
27. นายรัฐดล  อมรึก
28. นายวรวิทย์  เอกสุข
29. เด็กชายวีรภัทร  คำภักดี
30. นางสาวศศิธร  นามสง่า
31. เด็กชายศิรสิทธิ์  สิงห์สา
32. นางสาวศิรินท์พร  ตราตรี
33. เด็กหญิงศิรินภา  สวัสดิผล
34. เด็กชายสรยุทธ  ผดุงสัตย์
35. นางสาวสุทธิดา   ฟ้อนงานดี
36. เด็กหญิงสุภัสสรา   กุลโพนเมือง
37. เด็กชายอนุสรณ์   ช่างสันเทียะ
38. เด็กชายอภิธาร  ต้นจารย์
39. นางสาวเกวาลิน  โกยรัมย์
40. นางสาวเพทาย  ชลเดช
 
1. นายเสกสรร  มีหลง
2. นายชัชวาฬ  เถาน้อย
3. นายบุญยงค์  สารารัตน์
4. นายทัศภูมิ  หงษ์ฟ้อน
5. นางสาวรญา  พันธุ์ชนะ
6. นางสาวกรรณิกา  ศรีประภาพงศ์
7. นายสมพงษ์  พิมประเสริฐ
8. นางสาวนนท์ธิญา  แสวงวงค์
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 90.17 ทอง 17 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1. เด็กชายรัชชานนท์  โยธาสุภาพ
 
1. นางกนกวรรณ  นิโรคะ
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนม่วงลาดวิทยาคาร 1. นายแสนรุ้ง  จอมคำสิงห์
 
1. นายประวิทย์  แสงสุขวาว
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83.66 ทอง 32 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1. เด็กหญิงณัฐธิฌา  ปรินทอง
 
1. นางกนกวรรณ  นิโรคะ
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 76.66 เงิน 55 โรงเรียนสตรีศึกษา 1. นางสาวหทัยชนก  วรรณศรี
 
1. นางวชิราภรณ์  เฉลิมแสน
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 90.67 ทอง 7 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1. เด็กชายฐากูร  ปัสสาคร
 
1. นางกนกวรรณ  นิโรคะ
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 81.33 ทอง 49 โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก 1. นายจรูญ  เจริญสุข
 
1. นายศุภชัย  แสงหัวช้าง
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 70.33 เงิน 49 โรงเรียนพลับพลาวิทยาคม 1. นางสาวพัชราภา  แก้วกาหลง
 
1. นางสร้อยทอง  โปร่งไธสง
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85 ทอง 7 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1. นางสาวนิภามาศ  สุไชยชิต
 
1. นางกนกวรรณ  นิโรคะ
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 94 ทอง 5 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1. เด็กชายกิติพงษ์  แต่งประกอบ
 
1. นางกนกวรรณ  นิโรคะ
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 88 ทอง 27 โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1. นายสุรชัย  ดวงใส
 
1. นางอนุทิน  บูรณปัทมะ
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง 8 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1. เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  จอมคำสิงห์
 
1. นางกนกวรรณ  นิโรคะ
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88.33 ทอง 5 โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง 1. นางสาวศศิธร  นามสง่า
 
1. นายชัชวาฬ  เถาน้อย
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 82 ทอง 24 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1. เด็กชายชวกร  ไชยมีสุข
 
1. นางกนกวรรณ  นิโรคะ
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 78 เงิน 51 โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก 1. นายบัณฑิต  ดวงขันธ์
 
1. นายหนูคาร  เวียงสมุทร
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78.6 เงิน 45 โรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม 1. เด็กหญิงปราณปรียา  ปาสาเนา
 
1. นางเกียรติวิไล  จันทวารีย์
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83.3 ทอง 39 โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง 1. นางสาวปัทมวรรณ  สุวรรณยุทธ์
 
1. นายทัศภูมิ  หงษ์ฟ้อน
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 88 ทอง 4 โรงเรียนสตรีศึกษา 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  อาวรณ์
2. เด็กหญิงจันทร์จิรา  จำปาอ่อน
3. เด็กหญิงชนัญธิดา  ใจฉวะ
4. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  แสนสวาท
5. เด็กหญิงนันทกานต์  ประสาร
6. เด็กหญิงปรัชญวรรณ  อนันเอื้อ
7. เด็กหญิงปริชมน  ภักดีล้น
8. เด็กหญิงรุ่งนรี  ปุรณะ
9. เด็กหญิงสิริวิมล  อันทะไชย
10. เด็กหญิงเกษวรรณกาญจน์  สุระชัย
11. เด็กหญิงเบญจญาณีย์  จันทรโฮม
12. เด็กหญิงใจคำฟ้า  นามบุญมา
 
1. นายอดิเทพ  บุรีมาตร์
2. นายศราวุธ  อำนาเรือง
3. นายปฏิรูป  พุทธมอญ
4. นายตะวัน  ประเสริฐสังข์
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 87 ทอง 6 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1. นายชาญวิทย์  แก่นนาคำ
2. นายตุลยวัต  ราชมูล
3. นายธนพล  สมนา
4. นายธีรภัทร์  ไปพบ
5. นายประภาน  ภูมิแสนโคตร
6. นายรหัท  ทองนาเมือง
7. นายราเชนทร์  ปัญญา
8. นายวัชรพล  มงคลศรี
9. นายสุทัศน์  อาจสด
10. นางสาวอภิชญา  ปากหวาน
11. นายเฟรม  พิชัย
12. นายเมฆินทร์  สังฆะวัน
 
1. นายสุเทพ  สายโสภา
2. นายวชิระ  ชัยหงส์ษา
3. นายวรวิชย์  จันทร์เพ็ง
4. นายธนบวร  ศรเผือก
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 86 ทอง 9 โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  อันทะไชย
2. เด็กชายจักรพงษ์  นงนวล
3. เด็กหญิงจิตวรรณ  ลานตวน
4. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ธรรมวิเศษ
5. เด็กหญิงชลดาธร  ภูมิสมศรี
6. เด็กหญิงชลธิชา  ดวงพระเพ็ง
7. เด็กชายณัฐชยา  ดวงเพชรแสง
8. เด็กชายณัฐพล  สนองผัน
9. เด็กหญิงทิพย์ญาดา  อ้อคำ
10. เด็กชายธนโชติ  เวียงนนท์
11. เด็กหญิงธารารัตน์  ยุบลวัฒน์
12. เด็กหญิงธิดารัตน์  สุระเสน
13. เด็กชายธีรภัทร์  อ้อคำ
14. เด็กหญิงนิตยา  หาสุข
15. เด็กหญิงบุณยานุช  สวัสดิ์เอื้อ
16. เด็กหญิงปาริชาต  สุ่มมาตย์
17. เด็กชายปิฎก  คำจันทร์
18. เด็กหญิงปิยณัฐ  เขตกลาง
19. เด็กชายปุญญพัฒน์  ศิริเวช
20. เด็กหญิงพัณณิตา  ใจใส
21. เด็กชายพันธุ์ทวี  วรคุณ
22. เด็กชายพิทยา  สุไชยสงค์
23. เด็กชายภูวนัตถ์  มโนศรี
24. เด็กหญิงมลธิชา  ศรีทอง
25. เด็กหญิงมาริสา  ก้านศรีรัตน์
26. เด็กชายรัติกร  ศรดี
27. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  ฤทธิแผลง
28. เด็กชายวัชรพล  หาญสกล
29. เด็กหญิงศศิกานต์  หวานอารมย์
30. เด็กชายศักรินทร์  ฤทธิแผลง
31. เด็กหญิงศิริรัตน์  สุระพินิจ
32. เด็กชายศุภณัฐ  พรมจิต
33. เด็กหญิงสุทธิกานต์   ศิริบรรณ์
34. เด็กชายอภิชาติ  ชนุดรัมย์
35. เด็กหญิงอารยา  สินทร
36. เด็กหญิงเนตรนภัส  คำแก่นแก้ว
37. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ตะราษี
38. เด็กชายเอกราช  สุ่มมาตย์
39. เด็กชายไอเดีย  ตรีเพ็ชร
 
1. นายอานนท์  ใคร่นุ่นหลาย
2. นายธีระพงษ์  บุญเข็ม
3. นายปกรณ์   สีดาพาลี
4. นางศิรินันท์  ขันแข็ง
5. นางกรรณิการ์  ขุนทอง
6. นางสาวนิรัชพร  ดาวเรือง
7. นางสาวจริยา  ศรีชนะ
8. นายเลอศักดิ์  ไชยวงศ์วัฒน์
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 78 เงิน 27 โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม 1. นางสาวกนกพร  ประจงจิตร
2. นางสาวกรรณิการ์  เวียงสิมา
3. นายขจรเกียรติ  ภูมิสมศรี
4. นายจักนรินทร์  หาญพรม
5. นายจิระพงษ์  ไกยสวน
6. นางสาวจิราพร  เที่ยงอารีย์
7. นายจุลจักร  กุดเสนา
8. นายฉัตรชัย  สังฆทิพย์
9. นางสาวชลธิชา  สาสุนันท์
10. นายธงไชย  ดอนพล
11. นางสาวธนพร  ณะวันทา
12. นายธนากร  ศิริเกษ
13. นางสาวธิดา  เปลือยหนองแข้
14. นางสาวปนัดฐา  จันทะคัด
15. นางสาวปาริชาติ  อาจจันทึก
16. นางสาวปิ่นมณี  วรนาม
17. นางสาวพรชิตา  พุทธิสน
18. นางสาวพรทิพย์  สุรินทร
19. นายพร้อมพนัส  สมานมิตร
20. นายพุทธิพงศ์  ปัญญาทรงรุจิ
21. นางสาวมะปราง  บัวพิมพ์
22. นางสาวลักขณา  สุบิน
23. นายศราวุฒิ  ตะราษี
24. นางสาวศิตาวรัชญ์  เศรษฐวิบูลย์
25. นายศุภชัย  เวียงวิเศษ
26. นางสาวสิริกัญญา  นนทะภา
27. นางสาวอภัสรา  ชำนาญเอื้อ
28. นางสาวอรัญญา  แก้วสุข
29. นางสาวอัฉราภรณ์  ทิ้งโคตร
30. นางสาวเสาวลักษณ์  สุรพินิจ
 
1. นายอานนท์  ใคร่นุ่นหลาย
2. นายธีระพงษ์  บุญเข็ม
3. นางสาวนภัสบงกช  ไชยมูล
4. นางศิรินันท์  ขันแข็ง
5. นางสาวยุพเรศ  ผันอากาศ
6. นางกรรณิการ์  ขุนทอง
7. นางสาวลัดดาวัลย์  โคตรพิมพ์
8. นางสาวนัชชา  อิ่นอุ่นโชติ
 
112 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 80.8 ทอง 14 โรงเรียนขัติยะวงษา 1. เด็กชายจุลจักร  ประคองจิตร์
2. เด็กชายฐิติศักดิ์  แน่นอุดร
3. เด็กหญิงธิดาลักษณ์  สุทธิรักษ์
4. เด็กชายปฏิพัทธ์  สีลาเกตุ
5. เด็กหญิงปนิตา  จตุเทน
6. เด็กชายพัชรพล  อินทร์จอหอ
7. เด็กหญิงพิริษา  นามไพร
8. เด็กชายรุ่งโรจน์  เวียงสมุทร
9. เด็กหญิงศิริลักษณ์  หรบรรณ์
10. เด็กหญิงเรืองพิลาส  นามแสงผา
 
1. นางทัศนี  อาวรณ์
2. นางกรณ์ศศิร์  สกาวรัตน์
3. นางสาวศศินา  คนองมาก
 
113 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 83.4 ทอง 29 โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก 1. นายจิรายุ  ไม้แก้ว
2. นางสาวชนิตา  แสงหัวช้าง
3. นางสาวนภาพร  บุตรสอน
4. นายพลณวัฒน์  ศรีละบุตร
5. นางสาวภัทรวริน  ผาดาบรรณ์
6. นางสาวยศวดี  โคตรทิพย์
7. นางสาววรรณภา  กัลยาลัง
8. นางสาววิไลวรรณ  โนรินทร์
9. นางสาวเพชรไพลิน  คุ้มบุดดี
 
1. นางถนอมนวล  สายวิเศษ
2. นายอรรถการ  ยามโสภา
 
114 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 56 โรงเรียนสตรีศึกษา 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ตระกูลศรี
2. เด็กหญิงกรรณิการ์  บุญย้อย
3. เด็กหญิงกวินธิดา  เวียงกมล
4. เด็กหญิงจิดาภา  แสวงผล
5. เด็กหญิงณัชชา  ขนานแข็ง
6. เด็กหญิงปพิชญา  เคหาบาล
7. นางสาวปิ่นทิพย์  ยิ่งกำเเหง
8. เด็กหญิงพัชรพร  ชินไข
 
1. นางอัญชัญ  ศรีกรินทร์
2. นางอินทิรา  พัฒนเศรษฐดิลก
3. นางสุภาพร  ไชยโย
4. นางสาวพิชญธิดา  หนองเป็ด
 
115 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก 1. นายจิรายุ  ไม้แก้ว
2. นางสาวชนิตา  แสงหัวช้าง
3. นางสาวนภาพร  บุตรสอน
4. นางสาวภัทรวริน  ผาดาบรรณ์
5. นางสาวยศวดี  โคตรทิพย์
6. นางสาววรรณภา  กัลยาลัง
7. นางสาววิไลวรรณ  โนรินทร์
8. นางสาวเพชรไพลิน  คุ้มบุดดี
 
1. นางถนอมนวล  สายวิเศษ
2. นายอรรถการ  ยามโสภา
 
116 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 74.6 เงิน 24 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี 1. เด็กหญิงกุลณัฐ  กมลสินธ์ุ
2. เด็กหญิงจณิสตา  ชูศรีทอง
3. เด็กชายจิติพันธ์  บรรดาศักดิ์
4. เด็กหญิงพัชชา   ไชยโส
5. เด็กหญิงพัชรินทร์  วรวงค์
6. เด็กหญิงภัทรมน  พิมพาไชย
7. เด็กหญิงมนธากาญจน์  ใกล้ชิด
8. เด็กหญิงวรัญญา  ทัศนศรี
9. เด็กหญิงวีรวรรณ  คชฤทธิ์
10. เด็กชายสิทธิพร  พลบำรุง
11. เด็กหญิงสุนิสา  ศรีโพน
12. เด็กหญิงอนงค์นาฏ  ผ่องสันเทียะ
13. เด็กหญิงอนัญญา  ชนะมูล
14. เด็กชายอนุชา  สีทนสา
15. เด็กหญิงเกวลิน  โฮมจูมจัง
16. เด็กชายเจนวิทย์  เณรคล้าย
 
1. นายวัฒนา  น้อยวิบล
2. นายมงคล  นาวัลย์
3. นางสาวเปมิกา  นามสง่า
4. นายบุดดี  สุริโย
5. นางฉวี  สุ่มมาตย์
 
117 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 69 ทองแดง 44 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี 1. นายคงชนะ  หัวดอน
2. นายชินวัตร  ผันอากาศ
3. นายฐากูร  ไกรพินิจ
4. นางสาวธิดา  แก้วกาหลง
5. นางสาวน้ำฝน  วันประภา
6. นางสาวปริมประภา  ทุ่งลาด
7. นางสาวมยุรี  พะสุไชย
8. นางสาวระพีพร  ณ ดาฤทธิ์
9. นางสาววิชุดา  ประเทพา
10. นายวุฒินันท์  คำเนตร
11. นางสาวศิริมา  พลาจันทร์
12. นางสาวศิวพร  สาลีกิจ
13. นางสาวสุภัทธา  ระดาบุตร
14. นายเสถียรอาจ  สุ่มมาตย์
15. นางสาวแพรวมณี  ผานาค
16. นายไวยวิทย์  กองคำ
 
1. นายวัฒนา  น้อยวิบล
2. นายบุดดี  สุริโย
3. นางสาวเปมิกา  นามสง่า
4. นางฉวี  สุ่มมาตย์
5. นางกมลวรรณ  สืบกินร
 
118 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 75 เงิน 24 โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม 1. นายกฤษณะ  สุวรรณศรี
2. นายณัฐวุฒิ  สาคะรินทร์
3. นายอธิเชษฐ์  วิชาชัย
4. นายอนุชา  บำรุงเอื้อ
5. นายอภิสิทธ์  อุดม
 
1. นายพรนิวัตร  สนั่นเอื้อ
 
119 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 89.66 ทอง 7 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1. นายจักรทิพย์กุญชร  ขันธ์แก้ว
 
1. นางวนิดา  สูงสันเขต
 
120 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 85 ทอง 20 โรงเรียนสตรีศึกษา 1. นายภูมิรักษ์  รักษาภักดี
 
1. นางจรรยาพร  ดอว์
 
121 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสตรีศึกษา 1. เด็กหญิงณัฏฐ์ชยา  พลซื่อ
 
1. นางสาวฉัตรชนก  นะที
 
122 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 88.8 ทอง 27 โรงเรียนสตรีศึกษา 1. นางสาวทิพพาดา  ปรีดาพันธ์ุ
 
1. นางฐิติรัตน์  พูลลาภ
 
123 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 72 เงิน 19 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1. เด็กชายธฤต  ทองวันดี
 
1. นายมงคล  คลังมนตรี
 
124 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 74 เงิน 25 โรงเรียนสตรีศึกษา 1. นางสาวจิดาภา  แสนหลาบคำ
 
1. นางวลิดา  จันทรสมบัติ
 
125 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 88.67 ทอง 6 โรงเรียนสตรีศึกษา 1. เด็กหญิงฐิติวรดา  ฉิรินัง
2. เด็กหญิงณัฐนรี  สุริโย
3. เด็กหญิงนรานาถ  บูรณะเวช
4. เด็กชายปารภัทร  รุจิรพิพัฒน์
5. เด็กหญิงภัคจิรา  มัณตชาโต
 
1. นางสาวนวรัตน์  ปาลา
 
126 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 86.67 ทอง 20 โรงเรียนสตรีศึกษา 1. นางสาวณิชชาวีณ์  ธีรสิทธิ์สาธิต
2. นายปรเมธ  ไชยภูมิ
3. นายภวัต  คมพิพัฒน์พงศ์
4. นางสาวภัทร่ธิดา  แสนคำ
5. นายเอเนอะ  โอเรสเต้
 
1. นายนายจารุตม์  หาญอาษา
 
127 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 95.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1. เด็กหญิงจารวี  ศรีมงคล
2. เด็กหญิงปัญญาดา  ปิยะนารถ
 
1. นางสาวภัทรลดา  ปิ่นเจริญ
2. นางสาวอรอุมา  ปาสาใน
 
128 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสตรีศึกษา 1. นางสาวณัชชา  แสงอรุณ
2. นางสาวศศิวิมล   รัตนจันทร์
 
1. MissJin  Xiao song
2. MissLiang  Zhen
 
129 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 70.66 เงิน 30 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1. เด็กชายอติชาติ  โสโพธิ์
2. เด็กชายเธียรภาส   ธนะสีลังกูร
 
1. นางสาวฉัตรสุดา  บุญเสริม
 
130 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 47.3 เข้าร่วม 38 โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง 1. นางสาวรุจิรัตน์  มณีพงษ์
2. นายอัฎพล  แซ่ลี้
 
1. นางสาวพิมพัชรา  ผิวขาว
 
131 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 87.5 ทอง 6 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1. นายชิณวัตร  แก้วปัญญา
2. นางสาวเพชรลดา  คงฤทธิ์
 
1. นายเกรียงศักดิ์  ศรีน้ำเงิน
2. นางสาวเครือวัลย์  ทองวันดี
 
132 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 81.3 ทอง 22 โรงเรียนสตรีศึกษา 1. นางสาวธัญสุดา  สุระมรรคา
2. นางสาวภัทรนิษฐ์  หิรัณย์ตันติกร
 
1. นายเมธา  ธนะมูล
2. Mr.Zheng  Cong
 
133 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 85.49 ทอง 8 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1. นางสาวกนกวรรณ  สาสีเสาร์
2. นายศักรินทร์  วันชูเชิด
 
1. นายเกรียงศักดิ์  ศรีน้ำเงิน
2. นางสาวเครือวัลย์  ทองวันดี
 
134 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 94.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสตรีศึกษา 1. นางสาวจิรัชยา  สังสุดชา
2. นางสาวดวงฤดี  กรวดนอก
3. นางสาววรอาภา  บุญกาพิมพ์
4. นายสิทธิพล  กันหาโนน
5. นางสาวสุธีรา  ศรีสุนา
 
1. นางสาวอรพรรณ  ปัสสาสัย
2. นางสาวกาญจนา  บุญทวี
 
135 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 63.67 ทองแดง 40 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 1. นางสาวกษมา  ไวยเจริญ
2. นางสาวพรรณษา  พลหว้า
3. นางสาววันวิสา  พลพุทธา
4. นางสาวสุจิตรา  รัตนสวนจิก
5. นางสาวุสุภาภรณ์  คันยุไร
 
1. นางสาวปภัสสร  นาสุริยวงษ์
2. นางณิชากร  พลเยี่ยม
 
136 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 81 ทอง 11 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1. นายชัชวานนท์   วิชพล
2. นางสาวณัชชา  มุทนาเวช
3. นายนันทวัฒน์   ธาระจันทร์
4. นางสาวศิริลักษณ์  วรนาม
5. นางสาวสุพัตรา   ภูชุม
 
1. นายเกรียงศักดิ์  ศรีน้ำเงิน
2. นางสาวเครือวัลย์  ทองวันดี
 
137 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 90 ทอง 9 โรงเรียนสตรีศึกษา 1. นางสาวศิริญากรณ์  สังฆะมณี
 
1. MissZhen  Liang
 
138 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 74.57 เงิน 51 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด 1. เด็กหญิงพรจิรา  อุปมานะ
2. เด็กหญิงมีณา  เสือเจริญ
 
1. นางจณิศณัชชา  แน่นอุดร
2. นางกิ่งลำดวน  มุกดา
 
139 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 73.58 เงิน 53 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี 1. นางสาวกนกวรรณ  กระจ่างกลาง
 
1. นางสาวเอมอมร  สายตำลึง
 
140 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 53.49 เข้าร่วม 57 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด 1. เด็กชายคงศักดิ์  สงสุรีย์
2. เด็กชายณัฐธภัทร  แก้วสระคู
3. เด็กชายธนพล  สีชารี
4. เด็กชายธนายุต  จันทชิต
5. เด็กชายนิภัทร  พวงทอง
6. เด็กชายพรหมโชค  พันโกฏิ
7. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  สีทน
8. เด็กชายสุรโยธิน  เชื้อวังคำ
 
1. นายพรรคพงศ์  โสมาเกตุ
2. นายบัญชา  ภาระพงษ์
3. นายธีรเทพ  มีอำนาจ
 
141 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 90.7 ทอง 8 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี 1. นายธันวา  พรมมี
2. นายธานุวัฒน์  สุริโย
3. นายปริญญา  มาตรา
4. นายภาณุพงศ์  วงศ์สนธิ์
5. นายสิทธิโชค  สมภักดี
6. นายอภิชาติ  ละอองศรี
 
1. นางสมร  ต้องโพนทอง
2. นางกลิ่นสุคนธ์  จอมไพรศรี
3. นายคมกริช  บุตรอุดม
 
142 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 88 ทอง 9 โรงเรียนสตรีศึกษา 1. นางสาวกนกอร  นาคมนต์
2. นายคเชนทร์  อัคพิน
3. นายจตุพล  ภักดีรัตน์
4. นายธราธร  เอกวุธ
5. นางสาวนภัสวรรณ  พิมพิมล
6. นางสาวปิยะฉัตร  ประดิษฐบุญ
7. นางสาวภัทราภรณ์  มูลมาก
8. นางสาวหัดฤดี  อารีเอื้อ
9. นางสาวเจษฎาพร  วงษ์เสนา
10. นายเอกวิตย์  วาระโก
 
1. นายชยกร  ไชยน้ำอ้อม
2. นางสุมาลี  กำเนิดแวงควง
3. นางประภาพร  จันทร์เสน
 
143 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 57.2 เข้าร่วม 49 โรงเรียนสตรีศึกษา 2 1. นางสาวดาวรรณ  หงษ์สิงห์
2. นางสาวพัชรา  สิทธิศาสตร์
3. นายสันติราษฎร์  ชูตา
4. นางสาวอมรรัตน์  นามิสา
5. นางสาวอรวรรยา  แน่งน้อย
 
1. นายธงศักดิ์  จันทร์เสน
2. นางมิ่งขวัญ  หนองขุ่นสาร
 
144 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 85.4 ทอง 14 โรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  จันทะโยธา
2. เด็กชายธีรภัทร์  สมจันทร์
3. เด็กหญิงนิภารัตน์  ปัสสาสี
 
1. นางจิราภรณ์  มุริกา
2. นางสุมาลี  คำขูรู
 
145 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 62 ทองแดง 29 โรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม 1. นางสาวกนกวรรณ  ชำนาญดี
2. นางสาวกัญญาณัฐ  ชิณหงส์
3. นางสาวสรัญญา  ศรีวันดี
 
1. นางจิราภรณ์  มุริกา
2. นางสุมาลี  คำขูรู
 
146 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 75.5 เงิน 47 โรงเรียนสตรีศึกษา 1. เด็กหญิงจิราภา  เพ็งจันทร์
2. เด็กชายญาณพัฒน์  บุภักดี
3. เด็กหญิงพิชชาธร  ถิ่นน้อย
 
1. นายพรชัย  ธรรมโร
2. นางพิมพลักษณ์  ไสยสุภีย์
 
147 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 81.7 ทอง 46 โรงเรียนสตรีศึกษา 1. นางสาวพันมณี  วงศ์อามาตย์
2. นางสาววิชชุลดา  จันทะโสม
3. นางสาวศิริธิดา  แก้วมัจฉา
 
1. นางขนิษฐา  สิทธิศักดิ์
2. นางสาวอภิชญา  สาทวงศ์
 
148 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 72 เงิน 46 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1. นายกันต์ธีร์   พวงศรี
2. นายณัฐดนัญก์   วิเศษสัตย์
 
1. นางสาวพรพินิจ  นิจสุข
2. นายกฤษดา   สามิบัติ
 
149 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 61 ทองแดง 56 โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม 1. เด็กชายกรวิชญ์  โคตรโยธา
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  น้อยก้อม
 
1. นายธเนตร  ผกากูล
 
150 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 83 ทอง 4 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1. นายกฤษตพัฒน์   ครูศากยวงศ์
2. นายปัณณกร   แก้วมา
 
1. นางรัตนาภรณ์  สาบุตร
2. นายราชภัฏ  แสงภักดี
 
151 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 77 เงิน 29 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1. นายธีรภัทร์  ภักดี
2. นายวัชรินทร์  พรมเกตุ
 
1. นางสาวอรวรรยา  เย็นวัฒนา
2. นางสาวพรพินิจ   นิจสุข
 
152 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 76 เงิน 24 โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  สุทธิประภา
2. เด็กชายโธมัส  พรมพิลา
 
1. นายทวีลาพ  ชมพูจันทร์
2. นายปริญญา  เกษมสุข
 
153 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 77 เงิน 20 โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1. นายรัฐภูมิ  ธนาโชติอัครโภคิน
2. นายสุทธิชัย  ศาลาจันทร์
 
1. นายชัยมงคล  ภูโกสัย
2. นายปริญญา  เกษมสุข
 
154 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 91 ทอง 7 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด 1. นางสาวสุจิตรา  คัดมา
2. นายอลงกต  อรัญพูล
 
1. นางสาววิรัลพัชร  นารี
2. นายนราวุธ  ซื่อความซื่อ
 
155 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 86 ทอง 12 โรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ   รอบรู้ดี
2. เด็กหญิงฑิกุลพร  คำพิทูล
 
1. นายไวยวิทย์  มูลทรัพย์
2. นางสาวชลธิชา  ก้านจักร
 
156 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 80 ทอง 19 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด 1. เด็กหญิงณัฎฐณิชา  บุญมาวงษา
2. เด็กหญิงนิรัชชา  วิเศษยา
 
1. นางสาววิรัลพัชร  นารี
2. นางสาวหฤทัย  คำสุเรส
 
157 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 61 ทองแดง 57 โรงเรียนสตรีศึกษา 1. นางสาวนริศรา  ไอยรัตน์
2. นางสาวนัชวี  พรเจริญปัญญากุล
 
1. นายเอกรินทร์  ศรีผ่อง
2. นายอภิชัย  สุขโนนจารย์
 
158 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 66 ทองแดง 14 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1. นายนพวิทย์  ชำนาญเอื้อ
2. นายภูบดินทร์  วรขันธ์
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  หมู่สีเสียด
2. นายเจตวัตร  สวัสดิ์พาณิชย์
 
159 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 80.6 ทอง 11 โรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม 1. เด็กหญิงวรัญญา  โคตะโน
2. เด็กหญิงสิริวิมล  วัลละภา
3. เด็กหญิงสุนิชา  หงส์พันธ์
 
1. นายณรงค์ฤทธิ์  ม่วงมนตรี
2. นายคำสัน  แน่นอุดร
 
160 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 78.6 เงิน 10 โรงเรียนสตรีศึกษา 1. นายจิรัฐิติกร  จำปาชุม
2. นางสาวจิราภรณ์  แก้วนาง
3. นางสาวศริญญา  ภามนตรี
 
1. นายเอกรินทร์  ศรีผ่อง
2. นางปัทมาวดี  พันธะไชย
 
161 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 78 เงิน 31 โรงเรียนสตรีศึกษา 1. นางสาวธัญพร  วินทะไชย
2. นางสาวแจ่มจันทร์  เพ็งวิภาส
 
1. นายถาวร  ช่อจันทร์
2. นางศิริลักษณ์  คามวัลย์
 
162 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 75 เงิน 23 โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง 1. เด็กชายชลธาร  ชุบศรี
2. เด็กชายปรีติ  สุตนนท์
3. เด็กชายอชิรวิทย์  ศรีทองจันทร์
 
1. นายสุพล  งามแก้ว
2. นางสาวชวัลนุช  ครองสนั่น
 
163 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 78.4 เงิน 18 โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1. เด็กชายปริชญา  หงส์ทองคำ
2. นายภัทรดล  แสงกุล
3. เด็กชายรัชพล  กาลพันธา
 
1. นายชัยมงคล  ภูโกสัย
2. นายปริญญา  เกษมสุข
 
164 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 80 ทอง 7 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1. เด็กชายชุติ  จันหัวนา
2. เด็กชายสรวิชญ์  ภูกงลี
3. เด็กชายอภิรักษ์  ศิริบาล
 
1. นายวิทยะวัฒน์  แก่งอินทร์
2. นายไกรเวทย์  อินธิสาร
 
165 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 94 ทอง 7 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1. นายพีรพัฒน์  สันหนัง
2. นายวิทยากร  ลุนสูงยาง
3. นายอนพัทย์  พยัฆกุล
 
1. นายวิทยะวัฒน์  แก่งอินทร์
2. นายกิตติศักดิ์  โพธิโชติ
 
166 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 77.5 เงิน 20 โรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา 1. เด็กชายชินวัตน์  เศษจันทร์
2. เด็กชายณัฐวุฒ  อุปแก้ว
3. เด็กชายเจษฎาภรณ์  ใหม่คามิ
 
1. นายยืนยง  จันทนาม
2. นายเด่นศักดิ์  สุทธิบาก
 
167 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 97.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1. นายธนะรัชต์  ภาภักดี
2. นายปุญญวัต  ศรีชุติโยทัย
3. นายเจษฎา  นุริตมนต์
 
1. นายวิทยะวัฒน์  แก่งอินทร์
2. นายไกรเวทย์  อินธิสาร
 
168 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3 70 เงิน 9 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1. เด็กชายนภัทร์  ทองขาว
2. เด็กชายวัชราวุติ  จอมคำสิงห์
3. เด็กชายเสฎฐวุฒิ  ศรีวิเศษ
 
1. นายไพทูลย์  แสนเสนา
2. นายราชภัฏ  แสงภักดี
 
169 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 60 ทองแดง 24 โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง 1. นายจตุรงค์  บุญช่วย
2. นายณรงค์  ภาระนะที
3. นายณัฐวุติ  แสนสำราญ
 
1. นายจักรพันธ์  วินทะไชย
2. นางสาวชวัลนุช  ครองสนั่น
 
170 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 81 ทอง 44 โรงเรียนสตรีศึกษา 1. เด็กหญิงชญานิศ  เดชพิมล
2. เด็กหญิงภรณ์นภา  จันทะคัด
3. เด็กหญิงรัชฎาพร  เถื่อนโยธา
 
1. นางวชิราภรณ์  ศรีพงษ์
2. นางกรรณิการ์  สุมารินทร์
 
171 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 79 เงิน 55 โรงเรียนสตรีศึกษา 1. นางสาวรุ่งนภา  สืบชมภู
2. นางสาวสุทธิดา  เอกวงษา
3. นางสาวเกศิณี  สิทธิโคตร
 
1. นางสาวกรรวี  ณ.เมืองสอง
2. นางสุกัญญา  บุณยทัต
 
172 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 87 ทอง 13 โรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา 1. เด็กหญิงชลธิชา  ระถาวนิตย์
2. เด็กหญิงพวงชมพู  ชัยทองสี
3. เด็กหญิงไอวี่  รีส
 
1. นางสาวนิตยา  ศิริวารินทร์
2. นางอรัญญา  ตะคอนรัมย์
 
173 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 82 ทอง 41 โรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา 1. นางสาวปาริฉัตร  ขันชะพัฒน์
2. นางสาวสุชาดา  ปิยวนะ
3. นางสาวอุษา  สระอาวาส
 
1. นางสมนึก  ยิ่งกำแหง
2. นางสุมาลัย  ศุภดล
 
174 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 90.5 ทอง 8 โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก 1. เด็กหญิงกฤติยา  แก่นจำปา
2. เด็กหญิงณัฐฐินันท์  จิตแสง
3. เด็กชายนาธาน  ลุนนากัน
4. เด็กชายวายุ  ลุนนากัน
5. เด็กชายอรรถพร  อยู่ลือ
6. เด็กชายเสฏฐวุฒิ  ลุนสูงยาง
 
1. นางสุภาวดี  ศรีอาจ
2. นางสาวธัญญลักษณ์  คุ้มบุดดี
3. นายจรัลพงศ์  เสนบุญมี
 
175 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 87 ทอง 10 โรงเรียนธงธานี 1. นางสาวณิชากร  มนตรีโพธิ์
2. นางสาวนิภาพร  วิศาสตร์
3. นางสาววราพร  บุญแสน
4. นางสาวศศิวิมล  พลคาม
5. นางสาวสุวนันท์  กรดแก้ว
6. นางสาวเกศรินทร์   สิทธิเดช
 
1. นางสาวชวนพิศ  มะโนมัย
2. นางศิริลักษณ์  ติ๊บสุก
3. นางปริญดา  สายเชื้อ
 
176 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 71 เงิน 52 โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก 1. เด็กหญิงจินตนา  กองต๊ะ
2. เด็กหญิงสิรินดา  ภูบุญลาด
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  สืบสำราญ
 
1. นางสุภาวดี  ศรีอาจ
2. นางสาวธัญญลักษณ์  คุ้มบุดดี
 
177 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 76 เงิน 54 โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1. นางสาวกมลรัตน์  เติมใจ
2. นางสาวชลธิชา  หัสจรรย์
3. นางสาววริศรา  ภูษาแก้ว
 
1. นางชนากานต์  อินทะวัน
2. นางสาวพรนิภา  มาแก้ว
 
178 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 86 ทอง 12 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 1. เด็กหญิงณัฐฐา  คณฑา
2. เด็กหญิงอธิชา  อ่อนพฤกษ์ภูมิ
3. เด็กหญิงแพรไพลิน  พัฒนาสูร
 
1. นายสมบัติ  เพ็งนาม
2. นายอภิชาติ  จันหัวนา
 
179 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 74 เงิน 32 โรงเรียนขัติยะวงษา 1. นางสาวพรปวี  แฟนลิ้นฟ้า
2. นางสาวอรัญญา  เรืองสวัสดิ์
3. นางสาวอารีรัตน์  รักสุทธี
 
1. นายสุริยน  สารฤทธิ์
2. นางอรวรรณ  รุ่งวิสัย
 
180 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 82 ทอง 34 โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม 1. เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  รัตนตระกูล
2. เด็กหญิงชมพูนุช  พลหาญ
3. เด็กหญิงมาริสา  อัญญโพธิ์
 
1. นายเลอศักดิ์  ไชยวงค์วัฒน์
2. นางสาวนภัสบงกช  ไชยมูล
 
181 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 91 ทอง 30 โรงเรียนขัติยะวงษา 1. เด็กหญิงลัดดาวรรณ  เจริญพันธ์
2. เด็กชายศิริภัทร  ร่วมรักษ์
3. เด็กหญิงอาทิตยา  วงศ์ไชย
 
1. นางครีภัทร  นัวร์ฌอง
2. นางสาวธัญกาญจน์  บำรุง
 
182 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 96.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศึกษา 1. นางสาวจิรัชยา  กงละวัล
2. นางสาวอัญมณี  กอผจญ
3. นางสาวเปรมฤทัย  ศิริกังวาล
 
1. นางสมาน  ศุภคุณภิญโญ
2. นางสาวพัชนี  สุริยพันธ์ุ
 
183 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 85 ทอง 21 โรงเรียนจังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงชุตินันท์  ยวนใจ
2. เด็กหญิงวรัญญา  ไชยฮะนิจ
3. เด็กหญิงสุภาพร  ขุนเพียร
 
1. นางประภัสสร  รถา
2. นางวรานิษฐ์  ภูริธนาสินศักดิ์
 
184 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 90 ทอง 10 โรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม 1. นางสาวกัญญารัตน์  ชารีวรรณ
2. นางสาวจงกลณี  จันทะล่าม
3. นางสาวเกศชนก  มังสุลัย
 
1. นายวิธวัฒน์  นิยมวัน
2. นางสาวกาญจนา  แสงวิเศษ
 
185 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนจังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์ 1. นางสาวการะเกด  วังแสง
2. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  เสริฐศรี
3. นางสาววิชชุรดา  พัฒนสาร
 
1. นางปราณี  เจริญเขต
2. นางนันทพร  ประเสริฐสังข์
 
186 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 88 ทอง 22 โรงเรียนสตรีศึกษา 1. นางสาวชุติมาพร  สีจันลา
2. นางสาวนัญทิชา  ไชยอุดม
3. นางสาวภัทรวดี  สิมแสน
 
1. นางสุกัญญา  บุณยทัต
2. นางฉวีวรรณ  อุปไมยาราม
 
187 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนขัติยะวงษา 1. นายสันติพงษ์  ตัวงาม
 
1. นางตุ้มทอง  กล้าหาญ
 
188 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา 1. เด็กชายอภิวัฒน์  สิงห์สนั่น
 
1. นางสาววีร์รา  รัตนพรหมรินทร์
 
189 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 81 ทอง 14 โรงเรียนเทอดไทยวิทยาคม 1. เด็กหญิงพัชราวดี  ธรรมสมบัติ
 
1. นางสาวจิราพร  ผุยผง
 
190 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 39 โรงเรียนเทอดไทยวิทยาคม 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  สำแดงชัย
2. เด็กหญิงสุณัฐชา  ถิ่นอุบล
3. เด็กหญิงสุริวิภา  ทูลธรรม
 
1. นางสาวจิราพร  ผุยผง
2. นางสาวพรทิพย์  สอนแสง
 
191 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 67 ทองแดง 20 โรงเรียนเมืองน้อยวิทยาคม 1. นางสาวรัชรินทร์  เวียงนนท์
2. นางสาวสายรุ้ง  วิชพล
3. นางสาวอรุณรัตน์  สีชำนาจ
 
1. นางดาวเรือง  รัตนพล
2. นางมณฑิรา  ทักขินัย
 
192 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 66 ทองแดง 22 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี 1. นายกล้าวิชญ์  ชูแก้ว
 
1. นางชนกนันท์  แสงกุดเรือ
 
193 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 73 เงิน 26 โรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา 1. เด็กหญิงอัษชราพร  สิงห์สนั่น
 
1. นางสาววีร์รา  รัตนพรหมรินทร์
 
194 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 65 ทองแดง 9 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี 1. เด็กชายวศิน  คงประเสริญ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงเปมิกา  นามสง่า
 
195 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขัติยะวงษา 1. นายจงมี  ภูตาบนาค
 
1. นายสมชาย  วงศ์เพชรศรี
 
196 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 91 ทอง 4 โรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา 1. เด็กชายรพีภัทร  ผุดผา
 
1. นางสะอาด  อินละคร
 
197 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 88 ทอง 6 โรงเรียนสตรีศึกษา 1. นายพีระวิชญ์  จงเจตน์ดี
 
1. นายจิระศักดิ์  เส็งนา
 
198 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 84 ทอง 7 โรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์ 1. นางสาวจินดารัตน์  สุขจิตร
 
1. นางจิราพร  สิงห์พลทัน
 
199 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 84 ทอง 4 โรงเรียนพลับพลาวิทยาคม 1. นางสาวปรางสุดา  บุญแสน
 
1. นางสมบัติ  คำภาบุตร
 
200 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 74 เงิน 27 โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม 1. เด็กชายวรชัย  พิมพ์เดช
2. เด็กชายอัครเดช  ปราสาร
 
1. นางสาวนิรัชพร  ดาวเรือง
2. นางสงวน  มูลศรีแก้ว
 
201 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 86.66 ทอง 22 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1. เด็กหญิงปานระพี  วิลาศ
 
1. นางกนกวรรณ  นิโรคะ
 
202 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6 80.33 ทอง 44 โรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม 1. นายพงศ์พณิชย์  เพชรโย
 
1. นายโชคชัย  สาระรัตน์
 
203 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 90 ทอง 9 โรงเรียนสตรีศึกษา 1. เด็กชายชัชติยะ  สินธุธรรม
 
1. นางสาวมัทนา  วิไลลักษณ์
 
204 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.4-ม.6 91.25 ทอง 13 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 1. นายสรวิศ  สีลาเกตุ
 
1. นายมนตรี  นาคพันธ์
 
205 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 85 ทอง 28 โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก 1. เด็กชายธนากร  ข่าขันมะลี
 
1. นายหนูคาร  เวียงสมุทร
 
206 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.4-ม.6 85.1 ทอง 22 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี 1. นายธนพร  โพธิจักร
 
1. นายวัฒนา  น้อยวิบล
 
207 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 88.33 ทอง 35 โรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม 1. เด็กชายณัฐดนัย  ชายศรี
 
1. นายโชคชัย  สาระรัตน์
 
208 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.4-ม.6 91.67 ทอง 25 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี 1. นายวิเศษ  มาตย์วิเศษ
 
1. นายมงคล  นาวัลย์
 
209 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.6 72.75 เงิน 39 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี 1. เด็กชายจิติพันธ์  บรรดาศักดิ์
2. นายชินวัตร  ผันอากาศ
3. นายฐากูล  ไกรพินิจ
4. นายธนพร  โพธิจักร
5. นางสาวธิดา  แก้วกาหลง
6. นางสาวน้ำฝน  วันประภา
7. นางสาวปริมประภา  ทุ่งลาด
8. เด็กหญิงพัชชา   ไชยโส
9. เด็กหญิงพัชรินทร์  วรวงค์
10. เด็กหญิงมนธากาญจน์  ใกล้ชิด
11. นางสาวมยุรี  พะสุไชย
12. นางสาวระพีพร  ณ ดาฤทธิ์
13. เด็กชายวรัญญา  ทัศนศรี
14. นางสาววิชุดา  ประเทพา
15. นายวิเศษ  มาตย์วิเศษ
16. นายวุฒินันท์  คำเนตร
17. นางสาวศิริมา  พลาจันทร์
18. นางสาวศิวพร  สาลีกิจ
19. เด็กชายสมคิด  ศรีแสนตอ
20. นางสาวสุภัทธา  ระดาบุตร
21. เด็กหญิงอนงค์นาฏ  ผ่องสันเทียะ
22. เด็กหญิงอนัญญา  ชนะมูล
23. เด็กชายอนุชา  สีทนสา
24. เด็กชายอรรถชัย  บาไสย์
25. เด็กหญิงเกวลิน  โฮมจูมจัง
26. เด็กชายเจนวิทย์  เณรคล้าย
27. นางสาวเนตรนภา  ภูครองตา
28. นายเสถียรอาจ  สุ่มมาตย์
29. นางสาวแพรวมณี  ผานาค
30. นายไวยวิทย์  กองคำ
 
1. นายวัฒนา  น้อยวิบล
2. นายมงคล  นาวัลย์
3. นายบุดดี  สุริโย
4. นางกมลวรรณ  สืบกินร
5. นางฉวี  สุ่มมาตย์
6. นางสาวเปมิกา  นามสง่า