สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) [กลุ่ม สพม.ยโสธร 2]

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ
จังหวัดบุรีรัมย์
ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 87 ทอง 12 โรงเรียนทรายมูลวิทยา 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  นิลจันทร์
 
1. นางสาวกฤษณา  นามแก้ว
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 91 ทอง 20 โรงเรียนโพนงามพิทยาคาร 1. นางสาวรจนา  ทานะเวช
 
1. นางสาวชลศรัญย์  อุ่นศิริวงศ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 69.6 ทองแดง 15 โรงเรียนป่าติ้ววิทยา 1. เด็กหญิงมัจฉาชล  แสวงแก้ว
 
1. นางสาวปิยนุช  มานะพระ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 37.9 เข้าร่วม 54 โรงเรียนทรายมูลวิทยา 1. นางสาววนัสนันท์  แซ่พ่าน
 
1. นางฉายรัศมี  บุญพา
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 29 เข้าร่วม 13 โรงเรียนเลิงนกทา 1. นางสาวสุพิชญา  สีหามาตย์
 
1. นางบรรจง  พรหมเงิน
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 36 เข้าร่วม 28 โรงเรียนเลิงนกทา 1. นางสาวศศินา  แสงวงษ์
 
1. นางวราภรณ์  อมรฤทธิ์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 83 ทอง 9 โรงเรียนเลิงนกทา 1. นางสาวชาริณี  รัตนะ
 
1. นางวิไลวรรณ  ศรีธรรม
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 82.8 ทอง 14 โรงเรียนทรายมูลวิทยา 1. นางสาววันวิสาข์  กาญจน์สุวรรณ์
 
1. นายจักรพงษ์  ศรีธรรมา
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 72.6 เงิน 49 โรงเรียนคำเตยวิทยา 1. เด็กหญิงศศิธร  รัตโนสถ
 
1. นางนงลักษณ์  โสภารัตน์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 76.7 เงิน 39 โรงเรียนเลิงนกทา 1. นางสาวฐิติพร  เขียวสอาด
 
1. นางสาวดวงโชติกาล  วงศ์ทอง
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 80 ทอง 20 โรงเรียนเมืองกลางประชานุกูล 1. เด็กหญิงกษมา   เพ็งบุญโสม
2. เด็กหญิงระพีพรรณ  ภารุสุข
 
1. นางสาวอุไรวรรณ  มณีล้ำ
2. นางลินจง  เจริญธรรม
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 32 โรงเรียนเลิงนกทา 1. นางสาวรัฐติยาพร  ธาตุทอง
2. นายศรัณย์  ธรรมปัต
 
1. นางกฤตอร  บุบผามาลา
2. นางวิราภรณ์  บำรุงภักดี
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 82.55 ทอง 25 โรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงนุชรีย์  ดอกบัว
2. เด็กหญิงบัณฑิตา  คุณาเลา
 
1. นางศศินันท์  สมประสงค์
2. นายเกียรติสุนทร  พลเยี่ยม
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 75.8 เงิน 43 โรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ 1. นางสาวเบญจา  กำลังดี
 
1. นางศศินันท์  สมประสงค์
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 22 เข้าร่วม 39 โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 1. เด็กชายอนุรชา  องอาจ
 
1. นางสาวฌรัณฌา  ชายทวีป
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 9 เข้าร่วม 43 โรงเรียนเลิงนกทา 1. นางสาวจุฑาทิพย์  ทองมี
 
1. นายสุทธิพงษ์  พึ่งเพ็ง
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 61.8 ทองแดง 45 โรงเรียนเลิงนกทา 1. เด็กหญิงกรรณิกา  ยืนยง
2. เด็กหญิงณัฐนรี  หมุนสุข
3. เด็กหญิงปริชญา  ปริวัตรกุลแก้ว
 
1. นายกัปตพล  ควรชม
2. นางรจนา  พุ่มจันทร์
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 76.8 เงิน 9 โรงเรียนเลิงนกทา 1. นางสาวชลธิชา  ทองแสง
2. นางสาวปณิดา  ไชโยธา
3. นางสาวพิชญาภา  ยืนยง
 
1. นางสาวรุ่งทิวา  คาถา
2. นางสาวจิราภรณ์  ฝูงใหญ่
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 61 ทองแดง 38 โรงเรียนเลิงนกทา 1. เด็กหญิงกฤติญาณี  วงศ์อินตา
2. เด็กชายกิตตินันท์  อัมพร
3. เด็กหญิงบรรณสรณ์  เทศนา
 
1. นางสาวรุ่งทิวา  คาถา
2. นางสาวทิพวรรณ  ปัสสาพันธ์
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 77 เงิน 15 โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 1. นางสาวกฤษณะพร  วะชุม
2. นายธนดล  เสาม่วง
3. นางสาวลลิตาพร  เชตฐราช
 
1. นางสาวฌรัณฌา  ชายทวีป
2. นางสาวครียาภัทร  ทองนาค
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 60 ทองแดง 53 โรงเรียนป่าติ้ววิทยา 1. นายศรวิษฐา  แก้ววิไล
2. นายโกวิท  ดวงมะลิ
 
1. นายพุฒิกร  อยู่เย็น
2. นางสาวศิริพร  ทานะเวช
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 62 ทองแดง 58 โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 1. นางสาวมลฤดี  แสวงผล
2. นางสาวลินรตา  ไชยศรี
 
1. นายไพรวัล  ดวงตา
2. นางสาวรุ่งระวี  สมชม
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 88 ทอง 6 โรงเรียนกำแมดขันติธรรมวิทยาคม 1. นางสาวธนภรณ์  เวฬุวนารักษ์
 
1. นางสาวสุรางค์  มีจอม
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 66 ทองแดง 49 โรงเรียนเลิงนกทา 1. นางสาวชลดา  ศรีโสภา
 
1. นายปริวัฒ  เสาะแสวง
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 80.14 ทอง 36 โรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ 1. นางสาวธิดาพร  มลศิลป์
2. นางสาวสุวนันท์  พุฒจันทร์
 
1. นางเทวา  ลุสุข
2. นางสาวสุนันทา  ศรีบุญนำ
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 67.89 ทองแดง 59 โรงเรียนเลิงนกทา 1. นางสาวษมาวรรณ  ทองแก้ว
 
1. นางสาววิจิตรา  กลิ่นแก้ว
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 71 เงิน 39 โรงเรียนเลิงนกทา 1. เด็กชายเทียนชัย  เหลืองทอง
 
1. นางรจนา  พุ่มจันทร์
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 64 ทองแดง 59 โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 1. นางสาวณัฏฐรินีย์  ขยันทำ
 
1. นางสาวครียาภัทร  ทองนาค
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 41.5 เข้าร่วม 41 โรงเรียนเลิงนกทา 1. เด็กชายธีรภัทร  ตาทอง
 
1. นายกัปตพล  ควรชม
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 34 เข้าร่วม 34 โรงเรียนเลิงนกทา 1. เด็กชายบุริศฐ์  โมระดา
2. เด็กชายวรปรัชญ์  อุทสาร
3. เด็กหญิงศศิตา   สุดวิเศษ
 
1. นางธนัญญาภัค   อินไช
2. นางสาวปัทมปาณี  แวงวรรณ
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 11.5 เข้าร่วม 44 โรงเรียนทรายมูลวิทยา 1. นางสาวนิภาพร  พยุงวงษ์
2. นางสาวปรานีนุช  จำปาปรีดา
3. นางสาวปิยะธิดา  ผลจันทร์
 
1. นางสาวกชพร  จันทร์งาม
2. นางสาวสมปอง  มิคคสิงห์
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 70.8 เงิน 60 โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 1. เด็กชายคณาธิป  ชมสมบัติ
2. เด็กชายคมสันต์  หลักคำ
3. เด็กหญิงณิชกานต์   จิรนันทศักดิ์
 
1. นางสาวขวัญตา  บุตรอำคา
2. นางสุดาวดี  แสนภพ
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 70 เงิน 23 โรงเรียนเลิงนกทา 1. นางสาวกฤติกา  แพงศรี
2. นางสาวจันทร์จิรา  บุญกาญจน์
3. นางสาวสิริกร  ห้องแซง
 
1. นางสาวอัจฉรีรัตน์  ศิริ
2. นางสาวฝนใหม่  ศรีใสคำ
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 71.4 เงิน 42 โรงเรียนทรายมูลวิทยา 1. นางสาวทิพรัตน์   ศรีมันตะ
2. นายพิชิต  จันทร์ใด
3. นายวิศวะ  ตรุษไทย
 
1. นายพงษ์เทพ  วงษ์ไกร
2. นางสาวศิริวรรณ  จันทร์เรือง
 
35 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 81 ทอง 7 โรงเรียนคำเตยวิทยา 1. นางสาวกฤติยา  ไขบรรเทา
2. นางสาวจีรนันท์  ปากหวาน
3. นางสาวชุติกานต์  อ่อนสีดา
 
1. นายเกียรติศักดิ์  ทองคำ
2. นางนันทน์ณัฏฐ์  จันทร์เรือง
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 86 ทอง 8 โรงเรียนเลิงนกทา 1. เด็กหญิงกัลยากร  สาวะพันธ์
2. เด็กหญิงธนทิพย์  รมย์รส
3. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  หลักหาญ
 
1. นางจรรยา  ศรีใสคำ
2. นางสาวณัฐกาญ  พรมโคตร
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 81.6 ทอง 16 โรงเรียนคำเตยวิทยา 1. นางสาวลัดดา  พยุงวงศ์
2. นางสาวสุภาวดี  นิติสุข
3. นางสาวอินทิรา  แก้วทอง
 
1. นายสุรพจน์  บัวเขียว
2. นางสาวกัลยากร  โตไทยะ
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 74 เงิน 37 โรงเรียนเลิงนกทา 1. เด็กชายสุรพงษ์  โพธิ์น้ำเที่ยง
2. เด็กหญิงอารยา  อันทรโคตร
 
1. นางมะลิวัลย์  แสงภักดี
2. นายฤทธิชัย  เสนาพรหม
 
39 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 72.4 เงิน 51 โรงเรียนทรายมูลวิทยา 1. นางสาววรัญญา  พวงมาลา
2. นางสาวเจตสุภา  มีไชย
 
1. นายสกล  เดชพละ
2. นายสุวิช  แสงโชติ
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 68.42 ทองแดง 47 โรงเรียนเลิงนกทา 1. เด็กชายณัฐกิตต์  สุรินทร์
2. เด็กชายนครินทร์  พวงจำปา
 
1. นางอรุณี  แก้วใส
2. นายธีรวัฒน์  ดวงสิน
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 72.2 เงิน 31 โรงเรียนเลิงนกทา 1. เด็กชายธนกฤต  ศรีบุษย์
2. เด็กชายสุคณเชษฐ์  ใยวัน
 
1. นางอรุณี  แก้วใส
2. นายธีรวัฒน์  ดวงสิน
 
42 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 28 เข้าร่วม 20 โรงเรียนเลิงนกทา 1. นายธีรเมธ  มีชัย
2. นายนภัสรพี  ผิวคำสิงห์
3. นายวรัญธร  จารุมาลัย
 
1. นางอรุณี  แก้วใส
2. นายธีรวัฒน์  ดวงสิน
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 91 ทอง 9 โรงเรียนทรายมูลวิทยา 1. นางสาวจิราภา  อุปถัม
2. เด็กหญิงชุติมา  ภูจีวร
3. นางสาวลลิตา  สีสัมฤทธิ์
4. นางสาวอภิญญา  บุญจวบ
5. นางสาวแพรวพัตรา  ยอดสิงห์
 
1. นางสาววาสนา  โมคาพันธ์
2. นางสาวยุวลี  บุญสร้อย
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 83 ทอง 52 โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 1. นางสาวกชกร  ทองงาม
2. นางสาวจุฑามาศ  มีชัย
3. นางสาวณัฐธิดา  ทานะเวช
4. นางสาวธณัชกมล  ผุดผ่อง
5. นางสาวภัทราภรณ์  ศรีมันตะ
 
1. นายนิทัศน์  โสมเกษตรินทร์
2. นายเทียนชัย  ครุผาด
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 84 ทอง 10 โรงเรียนเลิงนกทา 1. เด็กหญิงกนกวรรณ   ใหมคำ
2. เด็กหญิงกมลลักษณ์   จารุมี
3. เด็กหญิงนิตรยากร   อ่อนมิ่ง
4. เด็กหญิงรุจิรา   ตาสา
5. เด็กหญิงไปรยา    มูลสา
 
1. นางสำรวย  ชมอินทร์
2. นางสาวชลรัตน์  บุญวิทย์
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 89 ทอง 7 โรงเรียนทรายมูลวิทยา 1. นางสาวมาริสา   กาญจนสุวรรณ์
2. นางสาวมินตรา  หนูจิตร
3. นางสาววิภาวรรณ  มิ่งขวัญ
4. นางสาวสกุลทิพย์  อุปชัย
5. นางสาวสมฤทัย  วงศ์โชคชัยปิติ
 
1. นางสุนทรา  เชยกลิ่นเทศ
2. นายชัชวาล  ประสารศรี
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 72 เงิน 43 โรงเรียนคำเตยวิทยา 1. เด็กหญิงชลธิชา  ปาละวงศ์
2. เด็กหญิงณีรนุช  เรืองวงศ์
3. เด็กชายธวิภัทร์  การินทร์
4. เด็กหญิงมนัสนันท์  ไล้เลิศ
5. เด็กหญิงสุณิชา  อนุกูลประชา
 
1. นายทินกร  จักษุทิพย์
2. นางเบญจวรรณ  แพงศรี
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 87 ทอง 15 โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 1. นายจิตติกร  มุงคุณมณี
2. นางสาวฐานิดา  จันทะมาตย์
3. นางสาวทิพย์ญาดา  อุ่นตา
4. นายธีรเดช  ช่างไชย
5. นายศุภกิตติ์  มาตขาว
 
1. นายอภิชาติ  แสนสี
2. นางอมรรัตน์  คำจันทร์
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 88 ทอง 25 โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 1. เด็กหญิงวลัยรัตน์  มะราชะรี
 
1. นายวิโรจน์  คำจันทร์
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 92 ทอง 16 โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 1. นายรัชติพงษ์  บุญทรัพย์
 
1. นายนราศักดิ์  อบเชย
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 91.4 ทอง 39 โรงเรียนเลิงนกทา 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์   เสวะนาม
2. เด็กชายคณาฤทธิ์   บุญบรรลุ
 
1. นางศิริพร  ทุมจันทร์
2. นางสายขวัญ  จึงจิรโรจน์
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 90 ทอง 58 โรงเรียนทรายมูลวิทยา 1. นางสาวสุชาวดี  ศรีไชย
2. นายอนุชา  กาลจักร
 
1. นางสุนทรา  เชยกลิ่นเทศ
2. นางประกายแก้ว  แสนพันนา
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 88.75 ทอง 22 โรงเรียนเลิงนกทา 1. เด็กหญิงกิดาการ   ทุมเสน
2. นางสาวกุสุมา   บุตรชา
3. นางสาวจริยา    สุขสบาย
4. เด็กหญิงณัฐวิกร   ทิทา
5. เด็กหญิงทิพย์กมล   แสงภักดี
6. เด็กหญิงปิยพร   เรืองสุข
7. เด็กหญิงมลชญาทิพย์  แสงภักดี
8. เด็กหญิงศิริลักษ์  มุกธวัตร
9. นางสาวสุจารีย์  ศรีอุบล
10. นางสาวอาริยา   แก้วประดับ
 
1. นายกิติภรณ์  ทันกิ่ง
2. นางสาวภมรรพรรณ  ชลพันธ์
3. นางคำฮู้  นันทภักดิ์
 
54 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 71.7 เงิน 50 โรงเรียนเลิงนกทา 1. นายคนาธิป   บุทธนา
2. นายจิรันทนิน   สาขะสิงห์
3. นายธีรภัทร์  เกษียร
4. นายนันทวิทย์  ศรีไชย
5. นางสาวน้ำฝน  เขียวอ้วน
6. นายปรเมษฐ์  ไชยวรรณ์
7. นางสาวสริตา  สายศรี
8. นางสาวสุชัญญา  คุ้มบุญ
9. นางสาวอนัญลักษณ์  ศรียุทธนา
10. นายอันวา  เมืองพิล
 
1. นายศราวุธ  เพ็งวัน
2. นายณัฐวัตร  สีสัน
3. นางน้ำเพชร  อภัยศิลา
 
55 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 83.8 ทอง 22 โรงเรียนเลิงนกทา 1. นายกรกฎ  เที่ยงเจริญ
2. นายชาคริต  ลีแวง
3. นายธนโชติ  สุขชัย
4. นายธีรภัทร์  โนรินทร์
5. นางสาวนภัสสร  สายอุส่าห์
6. นายพรประเสริฐ  กัลยา
7. นายพีรพงค์  บุปผาดา
8. นายภราดร  ขำคม
9. นายอัครพงค์  โคชขึง
10. นายเถลิงศักดิ์  วงค์ไชยา
 
1. นางสาวสุรางค์รัตน์  ศรีพุทธรินทร์
2. นายพิเชฐ  ลำดวน
3. นายณัฐวัตร  สีสัน
 
56 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 79 เงิน 7 โรงเรียนเลิงนกทา 1. นางสาวพรสุดา  อรัญมิ่ง
2. เด็กชายรุจิกร  ศิวประสิทธิ์กุล
 
1. นายธันฐกรณ์  ศิวประสิทธิ์กุล
2. นางน้ำเพชร  อภัยศิลา
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 81 ทอง 4 โรงเรียนทรายมูลวิทยา 1. นายธีรเดช   โชคอำนวย
2. นางสาวรมยกร   สีสุก
 
1. นายอนุชิต  งามแสง
2. นางสาวเกศวพร  บุญไทย
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 76 เงิน 42 โรงเรียนเลิงนกทา 1. เด็กชายกฤษณัฐ  วงศ์ศรีชา
 
1. นายปรเมศร์  เสืออุดม
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 86 ทอง 49 โรงเรียนเลิงนกทา 1. นายณัฎฐกร  ไชยบัง
 
1. นางสุมนมาลย์  ทะวันทา
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 77 เงิน 34 โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 1. เด็กหญิงอรปรียา  ทองบุ
 
1. นายปิยะพงษ์  ตรังเจริญพาณิชย์
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 68 ทองแดง 52 โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 1. นางสาวยลดา  กระเบา
 
1. นายปิยะพงษ์  ตรังเจริญพาณิชย์
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 77 เงิน 50 โรงเรียนเลิงนกทา 1. เด็กหญิงปวีณา  ยอดทอง
 
1. นายชัชชัย  บุญมาศ
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 92 ทอง 10 โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 1. นางสาวพิมพ์อัปสร  ทองบุ
 
1. นายสุรพงษ์  โสมาบุตร
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 73 เงิน 37 โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  มูลสาร
 
1. นายสุรพงษ์  โสมาบุตร
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 71 เงิน 53 โรงเรียนห้องแซงวิทยาคม 1. นางสาวกนกกร  จันทร์เตี้ย
 
1. นายยุทธนา  ผาเวช
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 88 ทอง 24 โรงเรียนป่าติ้ววิทยา 1. เด็กหญิงกิตติยาภรณ์  วิชิตพันธ์
2. เด็กหญิงมัทนา  บุญไชย
 
1. นายพงศ์พยนต์  ไชยยงค์
2. นายสุริยา  วุ่นชีลอง
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 69 ทองแดง 54 โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 1. เด็กหญิงศรสวรรค์  กองมณี
 
1. นายปิยะพงษ์  ตรังเจริญพาณิชย์
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 92 ทอง 42 โรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ 1. นายวุฒินันท์  บรรลือทรัพย์
 
1. นายอิทธิพล  ไชยสุทธิ์
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 82 ทอง 31 โรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ 1. เด็กชายกฤษฎา  อ่อนแก้ว
2. เด็กชายศิรวิทย์  สารตะคบ
3. นายอนุวัช  คำใส
 
1. นายอิทธิพล  ไชยสุทธิ์
2. นางบุญเรี่ยม  ไชยสุทธิ์
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 92 ทอง 18 โรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ 1. นางสาวณัฐฐินันท์  ดอกบัว
2. นายมนัสวิน  ชูรัตน์
3. นายสราวุต  สามารถ
 
1. นายอิทธิพล  ไชยสุทธิ์
2. นางบุญเรี่ยม  ไชยสุทธิ์
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 65 ทองแดง 16 โรงเรียนเลิงนกทา 1. นายภาณุพงศ์  ประสมรักษ์
 
1. นายไพศาล  ฝนกระโทก
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 60 ทองแดง 22 โรงเรียนเลิงนกทา 1. นายณัฐวุธ  ศาลารมย์
 
1. นายไพศาล  ฝนกระโทก
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 85 ทอง 17 โรงเรียนเลิงนกทา 1. นางสาวรัตนาวดี  วงศ์สมัคร
 
1. นายไพศาล  ฝนกระโทก
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 87 ทอง 6 โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 1. นายธนากร  มลิวัน
 
1. นางสุภาพ  แก่นบุบผา
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 73 เงิน 13 โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 1. นายธนากร  มลิวัน
 
1. นางสุภาพ  แก่นบุบผา
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 20 โรงเรียนเลิงนกทา 1. นายชานนท์  ศรีชัย
 
1. นายไพศาล  ฝนกระโทก
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 72 เงิน 18 โรงเรียนเลิงนกทา 1. นางสาวทิพวรรณ  ภูทองทิพย์
 
1. นายไพศาล  ฝนกระโทก
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 79.2 เงิน 44 โรงเรียนหนองแหนพัฒนวิทยาคม 1. เด็กหญิงฐิติมา  ศรีชนะ
2. เด็กชายปราเมท  พันธ์เพชร
3. เด็กชายวราเมท  หมื่นทอง
4. เด็กชายสมพงษ์  บุญทวี
5. เด็กชายอภิวัฒน์  พลศักดิ์ขวา
6. เด็กชายไกรวิชญ์  พันธ์เพชร
 
1. นายอภิรักษ์  นาเมืองน้อย
2. นายถวัลย์  คงสี
3. นายอัฐพงษ์  สีแจ่ม
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 76.66 เงิน 47 โรงเรียนทรายมูลวิทยา 1. นายชลันธร  ทองบ่อ
2. นางสาวชไมพร  พรหมจันทร์
3. นายวิศวะ  มูลสาร
4. นายอิศรา  ศรีมันตะ
5. นายเติมศักดิ์  สีมะหันต์
6. นายเอกราช  พยุงวงษ์
 
1. นายวุฒินันท์  บุญพา
2. นายเอกราช  บัวหอม
3. นายจิระวัตร  วระภาพ
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 84 ทอง 19 โรงเรียนทรายมูลวิทยา 1. นายกวิชัย  ศรีเนตร
2. นายกิติพันธ์  ศรีสุข
3. นางสาวกุลปริยา  ชารีรักษ์
4. นางสาวจันทรวิมล  ศรีชนะ
5. นายชลันธร  ทองบ่อ
6. นางสาวชไมพร  พรหมจันทร์
7. นายทักษ์ดนัย  มูลสาร
8. นายทักษ์ดนัย  ขันคำ
9. นางสาวทิพย์นารี  ทองโสม
10. นายธนากร  ฤทธิ์คำหาญ
11. นายธีรพงศ์  สมหวัง
12. นางสาวนภัสสร  มุละสีวะ
13. นายนันทวุฒิ  สิงห์หำแห
14. นายพงพัฒน์  ดีเสมอ
15. นางสาวพัชรมัย  ชูศรีวาส
16. นายพัฒนา  ศิริธรรม
17. นางสาวพิมพร  กล้าหาญ
18. นายราชัน  พันเพชร
19. นางสาววรินดา  ภาคแก้ว
20. นางสาววริสรา  มหิศยา
21. นายวิศวะ  มูลสาร
22. นางสาวศศิกานต์  ไชยรักษ์
23. เด็กหญิงศิริประภา  นางาม
24. นางสาวศิริลักษณ์  กาลจักร
25. นายสันติชัย  สิทธิณรงค์
26. นางสาวสิริยากร  สมหวัง
27. นายอติชาติ  โพธิ์ด้าม
28. นายอิศรา  ศรีมันตะ
29. นายเกรียงไกร  จันทร์งาม
30. นายเด่นดนัย  ทองเฟื่อง
31. นายเติมศักดิ์  สีมะหันต์
32. นางสาวเนตรดาว  ไชยแสง
33. นางสาวเบ็ญจพร  พันธ์ศรี
34. เด็กหญิงเพชรลดา  ชายทวีป
35. นายเอกราช  พยุงวงษ์
 
1. นายเอกราช  บัวหอม
2. นายจิระวัตร  วระภาพ
3. นายวุฒินันท์  บุญพา
4. นายเพชรินทร์  วาดสีดา
5. นายอนุภาพ  ชูรัตน์
6. นายธนกร  พุทธพรม
7. นางพงศ์ผกา  บัวหอม
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 91 ทอง 6 โรงเรียนเลิงนกทา 1. นางสาวกนกพิชญ์  ผ่านเมือง
2. นายกิตติศักดิ์  ขันสัมฤทธิ์
3. เด็กชายคณานนท์  สาระณี
4. นางสาวจตุพร  แสงขันธ์
5. นายจักรกริช  นาเวียง
6. นางสาวจิราภรณ์  พรหมอารักษ์
7. นายชญานนท์  พยุงวงศ์
8. นายชานนท์  ศรีชัย
9. เด็กชายชินภัทร  แสงสุข
10. นายฐานุวัฒน์  ธรรมวิฐาน
11. นายทินภัทร  รักบุญ
12. นางสาวทิพวรรณ  ภูทองทิพย์
13. เด็กชายธนวัฒน์  นันทะขันธ์
14. นายธีรภัทร  โจมคำ
15. นายธีรวุธ  วุฒิเสลา
16. นายนิรันดร์  อุ่นคำ
17. นายปกเกล้า  ทารขจัด
18. นายปฏิพล  ศรีมาเมือง
19. เด็กชายพชร  ลุสุข
20. นางสาวพนิดา  บุตรอำคา
21. นายภาณุพงศ์  ประสมรักษ์
22. นางสาวรัตนาวดี  วงศ์สมัคร
23. นางสาววชิราภรณ์  คำปัน
24. นายวัชโรธร  สุทธิประภา
25. นางสาววิณา  หงษ์คำ
26. นายวิทวัส  วงศ์สาจารย์
27. เด็กชายวิสันต์  ดีล้วน
28. นายศมนะ  ผ่านเมือง
29. เด็กชายสกลกร  ธนาคุณ
30. เด็กชายสิทธิพล  มนที
31. นางสาวสิรินรัตน์  ข่าทิพย์พาที
32. นางสาวสุกฤตา  จันละคร
33. นางสาวสุพัตรา  บุญทวี
34. นายอดิศักดิ์  เหมือนเพ็ชร
35. นายอนุภูมิ  วรรณพัฒน์
36. นายอภิชัย  หาริชัย
37. เด็กชายอภิรักษ์  คลังอาจ
38. นายอานนท์  จันทะชััย
39. นางสาวอารียา  บุตรอำคา
40. นายเมธา  แสงสว่าง
 
1. นายปิยะพงษ์  ชายทวีป
2. นายไพศาล  ฝนกระโทก
3. นางสาวอรุชา  สุฉายา
4. นางสาวดวงโชติกาล  วงศ์ทอง
5. นายคมสัน  พิมพ์แพทย์
6. นางชุติมาภรณ์  ฝนกระโทก
7. นายนิรุต  เมืองหงษ์
8. นายวัชรพงศ์  เจริญตา
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 85.67 ทอง 40 โรงเรียนดงมะไฟพิทยาคม 1. เด็กชายระพีพัฒน์  เวียงภักดิ์
 
1. นายชุมพร  เวชกามา
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 81.33 ทอง 35 โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 1. นายธวัชชัย  มูลสาร
 
1. นางสุภาพ  แก่นบุบผา
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80.33 ทอง 57 โรงเรียนนาโปร่งประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงวรัญญา  รูปเหลี่ยม
 
1. นางสุภัชญา  ผาเวช
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83 ทอง 33 โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม 1. นางสาวภัทรมน  ประทุมชาติ
 
1. นายอภิชาติ  พวงชมภู
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 86 ทอง 34 โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 1. เด็กชายวงศกร  วิเชียรรัตน์
 
1. นายวิรุฬ  แก่นบุบผา
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 86.33 ทอง 14 โรงเรียนเลิงนกทา 1. นายธีรวุธ  วุฒิเสลา
 
1. นายวัชรพงศ์  เจริญตา
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 73 เงิน 39 โรงเรียนเลิงนกทา 1. เด็กหญิงพัชรารัตน์  สุขนุ่ม
 
1. นายคมสัน  พิมพ์แพทย์
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 75 เงิน 44 โรงเรียนทรายมูลวิทยา 1. นางสาวพิมพร  กล้าหาญ
 
1. นายเอกราช  บัวหอม
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 94 ทอง 5 โรงเรียนคำเตยวิทยา 1. เด็กชายธยานวัต  หลวงสนาม
 
1. นายอนันต์  ประมวล
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 86.66 ทอง 41 โรงเรียนทรายมูลวิทยา 1. นายธนากร  ฤทธิ์คำหาญ
 
1. นายเอกราช  บัวหอม
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 76.5 เงิน 61 โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 1. เด็กหญิงกิตติยา  มาตขาว
 
1. นายปิยะพงษ์  ตรังเจริญพาณิชย์
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83.66 ทอง 41 โรงเรียนโพนงามพิทยาคาร 1. นางสาวปุุษยา  ไชยนา
 
1. นางสุมาลี  ลุนาบุตร
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 77.67 เงิน 41 โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 1. นายวีระพล  พิรุณ
 
1. นายวิรุฬ  แก่นบุบผา
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 84.33 ทอง 26 โรงเรียนเลิงนกทา 1. นายกิตติศักดิ์  ขันสัมฤทธิ์
 
1. นายไพศาล  ฝนกระโทก
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78.3 เงิน 47 โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 1. เด็กหญิงชัญญานุช  เขียวค่อม
 
1. นางสุภาพ  แก่นบุบผา
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 78 เงิน 56 โรงเรียนหนองแหนพัฒนวิทยาคม 1. นางสาววนิดา  แซ่ตัน
 
1. นายถวัลย์  คงสี
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 83 ทอง 37 โรงเรียนเลิงนกทา 1. เด็กชายคณานนท์  สาระณี
2. เด็กหญิงชนิกานต์  ตัญยงค์
3. เด็กชายชินภัทร  แสงสุข
4. เด็กชายพชร  ลุสุข
5. เด็กชายวรพล  ลุสุข
6. เด็กหญิงวรัญญา  ปาระมี
7. เด็กชายศิรากร  ทองจันทร์
8. เด็กชายสกลกร  ธนาคุณ
9. เด็กชายสิทธิพล  มนที
10. เด็กชายเจริญวิวัฒน์  เจริญตา
 
1. นายไพศาล  ฝนกระโทก
2. นางสาวชลรัตน์  บุญวิทย์
3. นายคมสัน  พิมพ์แพทย์
4. นายวัชรพงศ์  เจริญตา
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 82 ทอง 32 โรงเรียนเลิงนกทา 1. นายจักรกริช  นาเวียง
2. นายชานนท์  ศรีชัย
3. นายณัฐวุธ  ศาลารมย์
4. นายธีรภัทร  โนรินทร์
5. นายภาณุพงศ์  ประสมรักษ์
6. นายรัฐวิสา  บุตรสาร
7. นางสาวรัตนาวดี  วงศ์สมัคร
8. นายศมนะ  ผ่านเมือง
9. นางสาวสิรินรัตน์  ข่าทิพย์พาที
10. นายอดิศักดิ์   เหมือนเพ็ชร
11. นายอภิชัย  หาริชัย
12. นางสาวอารียา  บุตรอำคา
 
1. นายไพศาล  ฝนกระโทก
2. นายคมสัน  พิมพ์แพทย์
3. นายจตุพร  ชมภูพื้น
4. นายวัชรพงศ์  เจริญตา
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 76 เงิน 31 โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม 1. นางสาวกมลทิพย์  โพธิ์สาพิมพ์
2. นางสาวกันยารัตน์  สมนึก
3. นางสาวขวัญฤทัย  ไคร่บุตร
4. นางสาวจิตรานุช  พันธ์แสน
5. นายจิรายุ  แสงจันทร์
6. นางสาวดาริกา  แจ่มจิตร
7. นางสาวดาริณี  ศรีสว่าง
8. นางสาวดาวฤดี  พวงภู่
9. นายธนพงษ์  โฮงทอง
10. นายธีรนันท์  ผิวทอง
11. นายนนทวัตร์  โพธาราม
12. นายนันทวัฒน์  เมืองจันทร์
13. นายนันทวุฒิ  เมืองจันทร์
14. นางสาวพรภิมล  ปาวะพรม
15. นางสาวพรรณิภา  ใบบ้ง
16. นางสาวพัลลภา  ดอกบัว
17. นายพิทวัช  พันทะศรี
18. นางสาวภัทรมน  ประทุมชาติ
19. นายภานุเดช  สารจันทร์
20. นายมารุ  ชินวงษ์
21. นางสาววรรณพร  สมหมาย
22. นายวรรธนะ  โยทกาลี
23. นางสาววริสรา  ทุมมา
24. นางสาววิชชุดา  ไชยวรรณ์
25. นายศตวรรษ  สมสวย
26. นายศิษฏิคม  ทำทอง
27. นายศุภชัย  ไชยวรรณ
28. นางสาวศุภดา  เสียงเย็น
29. นางสาวสินใจ  ไชยจักร
30. นางสาวสิรินภา  ขงรัมย์
31. นางสาวสุกัญญา  วงศ์พันธ์
32. นางสาวสุนิสา  ส่องแก้ว
33. นายสุรวิทย์  วงขึง
34. นางสาวสุวรรณี  ศักขินาดี
35. นางสาวอภัสรา  ศรีสุข
36. นางสาวอริสรา  ยืนยง
37. นายเจษฎา  วังอาจ
38. นายเดชาวัต  ทาตะไชย
39. นางสาวแสงบุหลัน  แสนสุข
40. นายไกรลาศ  ดอกจันทร์
 
1. นายอภิชาติ  พวงชมภู
2. นางสาวบุษกร  หวายเครือ
3. นายกณวรรธน์  บุญหล้า
4. นางสาวปริศนา  กระสังข์
5. นางร้อยรัตน์  ผิวผ่อง
6. นางณัฐชยา  ศรีโยธา
7. นางอัจฉรา  ทุมจันทร์
8. นางสาวจันทรา  บุญขาว
 
101 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 66 ทองแดง 53 โรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ 1. นางสาวจิราภรณ์  พันธุ์เพียร
2. นายธนารักษ์  ปัญญาดิษฐ
3. เด็กชายธีรภัทร  เพียรมั่น
4. นางสาวน้ำฝน  กุมารสิทธิ์
5. เด็กหญิงปนัดดา  ภูด่านงัว
6. นางสาวปลายฟ้า  เชียลีพรหม
7. เด็กชายภัทรพงศ์  พารุสุข
8. นายศุภวัฒน์  วรรณจันทร์
 
1. นางสาวสิริกาญจน์  สุขวิเสน
2. นางกุสุมา  แสงศรี
3. นางพรสุพิศ  ดีล้วน
 
102 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 87 ทอง 41 โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 1. นางสาวจุฑาทิพย์   โสมาบุตร
2. นายทินกร  ผิวอ่อน
3. นางสาวนภัสสร  มุละสิวะ
4. นางสาวพัชริดา  การสุวรรณ์
5. นายรัชชานนท์  วงษ์ศรีแก้ว
6. นางสาววีระนุช  สุวรรณผา
7. นายสิทธิพงษ์  ชินสิทธิ์
8. นางสาวหัสดีวรรณ  ภาคแก้ว
9. นายเกียรติพงษ์  กาลจักร
10. นายเจษฎาวุฒิ  วงษ์ศรีแก้ว
 
1. นางสมสวาท  โพธิ์กฎ
2. นายนิกร  โพธิ์กฎ
3. นายธนธัช  สุดบอนิจ
 
103 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 76.25 เงิน 28 โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 1. เด็กหญิงกชกร  มีชัย
2. เด็กหญิงดวงกมล  สารินทร์
3. เด็กหญิงนภัสราภรณ์  ภูสีฤทธิ์
4. เด็กหญิงพัชราภรณ์  กาลจักร
5. เด็กหญิงพิมพ์ปฏิพาน  แก้วพิภพ
6. เด็กหญิงภัทรวดี  ศรีชนะ
7. เด็กหญิงวนัสนันท์  มาตขาว
8. เด็กหญิงศริประภา  เรืองโสภา
 
1. นางสมสวาท  โพธิ์กฎ
2. นายนิกร  โพธิ์กฎ
3. นายโชคธนา   ศรีทอง
 
104 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 88 ทอง 23 โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 1. นางสาวกาญจนา  ไตรยสุทธิ์
2. นางสาวจุฑามาศ  จิตซื่อ
3. นางสาวปิยดา  อินทนาม
4. นางสาวพรพิมล  สุวรรณเพชร
5. นางสาวพรรณิกา  จันทร์เรือง
6. นางสาวศิริรัตน์  หงษ์คำ
7. นางสาวอาทิญา  ตาสว่าง
 
1. นางสมสวาท  โพธิ์กฎ
2. นายนิกร  โพธิ์กฎ
3. นายพุทธิศักดิ์  โพธิ์กฏ
 
105 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 89.6 ทอง 4 โรงเรียนเลิงนกทา 1. เด็กหญิงกรรณ์นิกา  ทับแสง
2. เด็กชายต้นน้ำ  สมคะเณย์
3. เด็กหญิงธัญญารัตน์  ชัชวาลจิรโรจน์
4. เด็กหญิงธัญวรัตม์  ยาษาภา
5. เด็กหญิงธีรธาดา  ไชยนนท์
6. เด็กหญิงนภัสสร  ศรีสง่า
7. เด็กชายนันทวัฒน์  สุริยวงศ์
8. เด็กหญิงปภาวิน  บุตรสาร
9. เด็กหญิงปิยะวรรณ  เกิดสุข
10. เด็กหญิงพรปวีณ์  จันทร์เต็ม
11. เด็กหญิงพีรพิมล  สุ่นสา
12. เด็กหญิงรัตนาปราณี  สร้อยแก้ว
13. เด็กหญิงวนัชพร  อภัยภักดิ์
14. เด็กชายวรรณชาติ  ไชยสิงห์
15. เด็กชายวัชรพล  พระคุณเลิศ
16. เด็กหญิงสุภชา  ทับศรีรักษ์
 
1. นายเจษฎา  ชื่นตา
2. นางนาฏจารีย์  วงษ์สิรภัค
3. นางก่อกนก  เวชคงกิติกร
4. นางสาวเกษร  โสมณวัตร
5. นางสาวกรวรรณ  ปุนปอง
 
106 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 94.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเลิงนกทา 1. นายคมสัน  ดวงคำ
2. นายจิรวัฒน์  วงหาญ
3. นายจีรยุทธ  เพชราชัย
4. นางสาวชลลิดา  สารกาญจน์
5. นายทศพร  บุตรพรม
6. นางสาวทิติภา  ทองวรรณ
7. นายธนวิทย์  บุญไทย
8. นางสาวนพมาศ  เวียงคำ
9. นายนันทชัย  ภูตีกา
10. นางสาวพรชิตา  กาญจนีย์
11. นายพิชิตชัย  กัมมันตะคุณ
12. นางสาวรัศมี  ไตรรงค์
13. นายวัชรพล  พระคุณเลิศ
14. นางสาวศุภลักษณ์  บุญไทย
15. นางสาวอรทัย  ในจิตร
16. นางสาวอาภาพร  ปัสสาพันธ์
 
1. นายเจษฎา  ชื่นตา
2. นายนาฏจารีย์  วงษ์สิรภัค
3. นางก่อกนก  เวชคงกิติกร
4. นางสาวกรวรรณ  ปุนปอง
5. นายปรเมศวร์  เสืออุดม
 
107 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 73 เงิน 34 โรงเรียนเลิงนกทา 1. เด็กชายธีรวัสส์  โพธิ์ศรีน้อย
2. เด็กหญิงนพวรรณ  สีนวน
3. เด็กชายปริวัฒน์  ทับแสง
4. เด็กชายปิยวัฒน์  มัฆวิมาลย์
5. เด็กชายวิสันต์  ดีล้วน
 
1. นายกิตติพงษ์  บุญล้อม
2. นายศราวุธ  เพ็งวัน
 
108 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 90.7 ทอง 8 โรงเรียนคำเตยวิทยา 1. นางสาวชนันทกานต์  น้อยพิทักษ์
2. นางสาวพิทยาภรณ์   มูลสาร
 
1. นางสุภาวดี  จำรูญ
2. นางปรียาวดี  วิเวก
 
109 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 75.66 เงิน 43 โรงเรียนเลิงนกทา 1. เด็กหญิงภิญญดา   แวดล้อม
 
1. นางมะลิวัลย์  ดำริห์
 
110 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 91 ทอง 7 โรงเรียนเลิงนกทา 1. นายอภิรักษ์  ชนะวงศ์
 
1. นายโชคทวี  บุญจันทร์
 
111 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 67.33 ทองแดง 44 โรงเรียนเลิงนกทา 1. เด็กชายเจษฎา  งามทอง
 
1. นางสุมณฑา  จันทร์จรูญ
 
112 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 83.2 ทอง 56 โรงเรียนเลิงนกทา 1. นายภาสกร  ศิลปกิจสกุล
 
1. นางสาวกุลชนกนันท์  ธนโชติกิจเกื้อกูล
 
113 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 64 ทองแดง 28 โรงเรียนเลิงนกทา 1. นางสาวพิมพ์เนตร  พุ่มสุโข
 
1. นางสาววิภา  จินนะงาม
 
114 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 60 ทองแดง 43 โรงเรียนป่าติ้ววิทยา 1. นายเนติพงษ์  อุทธา
 
1. นางจันทร์ฉาย  ยลพันธ์
 
115 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 83.99 ทอง 31 โรงเรียนคำเตยวิทยา 1. เด็กหญิงจิรารักษ์  มูลสาร
2. เด็กหญิงณัฐริกา  ติธาดา
3. เด็กหญิงตะวัน  เทียนงาม
4. เด็กชายพัฒนพงษ์   ปาละวงศ์
5. เด็กหญิงสิริรัตน์  พลมาตย์
 
1. นางสาวภัทรสุดา  แก้วสีขาว
2. นางสาวสร้อยมุก  สุยังกุล
 
116 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 85 ทอง 30 โรงเรียนเลิงนกทา 1. นางสาวกษมาพร  ชนะค้า
2. นางสาวชณัฐฎา  แสงวงค์
3. นายณัฐพล  โคตนู
4. นายนันทพล  แสนอ้วน
5. นายบริรักษ์  บุเงิน
 
1. นางชุติมาภรณ์  ฝนกระโทก
2. นางสาวนิภาพร  สาวะพันธ์
 
117 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 84.16 ทอง 33 โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 1. เด็กหญิงฐิติพร  พรมชาดา
2. เด็กหญิงสุจิตรา  ศรีเข็ม
 
1. นางสาวอัจฉราวดี  สีมันตะ
2. นางพรพัชรนันท์  แสงขันธ์
 
118 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 95 ทอง 6 โรงเรียนคำเตยวิทยา 1. นายชนินทร์  พันธ์ภักดิ์
2. นายอนุชา  ปาละวงศ์
 
1. นางสาวดวงตา  บุญปก
2. นางสาวพลอยไพลิน  ยอดจันทึก
 
119 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 74 เงิน 34 โรงเรียนเลิงนกทา 1. นางสาวชนิดาภา  ชูสวัสดิ์
2. นางสาวอารียา  ไชยโคตร
 
1. นางสาวไพลิน  มาคิน
2. นางสาวณัฐชญา  อมรฤทธิ์
 
120 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 81.33 ทอง 49 โรงเรียนเลิงนกทา 1. นายณัฐพงษ์  ทาริวงศ์
2. นางสาวปนัดดา  มูลจันทร์
3. นายพงษ์พิทักษ์  วรโยธา
4. นางสาวพรรณวดี  คุณสุทธ์
5. นายวัชรพล  จำนงค์สูนย์
 
1. นางจุฬาลักษณ์  ทุมจันทร์
2. นางสาวกรกมล  หมายมั่น
 
121 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 82.25 ทอง 40 โรงเรียนเลิงนกทา 1. นางสาวรุ่งนภาพร  สุวรรณโซ
 
1. นางจุฬาลักษณ์  ทุมจันทร์
 
122 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 75.37 เงิน 49 โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม 1. เด็กหญิงจิตรลดา  มูลนิล
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  ศักขิณาดี
 
1. นางสุพัตรา  ไชยบัวรินทร์
2. นางสาววาทินี  เวียงวิเศษ
 
123 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 79.95 เงิน 35 โรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ 1. นายธันวา  บุตตะบุตร
 
1. นางจิราพร  ใยวัน
 
124 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 79.55 เงิน 50 โรงเรียนป่าติ้ววิทยา 1. เด็กชายจิรวัฒน์  นางาม
2. นายณัฐธีร์  ภูรีศิริฐานนท์
3. เด็กชายทวีชัย  อิฐทอง
4. นายภูวดล  บุญล้น
5. นายวีรยุทธ  ถาวร
6. นายศราวุธ  เนินทราย
7. นายสิริศักดิ์  สิงห์แก้ว
8. นายอนุภัทร  แสงมืด
 
1. นายมิตรชัย  ใจหวาน
2. นายพนมศักดิ์  กุสโร
3. นายศักดิ์ศรี  กัญยะ
 
125 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 80.45 ทอง 51 โรงเรียนป่าติ้ววิทยา 1. นายกฤษณะ  สุวะไกร
2. นายณัฐพล  บุญเติม
3. นายธนพล  บุญล้น
4. นายธนินทร์  ยอดสะอึ
5. นายปฏิพัทธ์  ต้นพรม
6. นายอิทธิศักดิ์  บุญสุภาพ
 
1. นายพนมศักดิ์  กุสโร
2. นายสุรศักดิ์  อักษร
3. นายมิตรชัย  ใจหวาน
 
126 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 81.4 ทอง 28 โรงเรียนเลิงนกทา 1. นางสาวกรพนธุ์  สมชาติ
2. นางสาวคณิต  พันธ์สาย
3. นางสาวจิดาภา  ผิวทอง
4. นางสาวฑิติมา  พุตตาล
5. นางสาวปิยะรัตน์  บุตรอำคา
6. นางสาวพรทิพย์  ผิวเหลือง
7. นายพีรธัช  บุตรโท
8. นางสาวภัทธิยา  วาปี
9. นางสาวสุภิรา  บุญสิริ
10. นางสาวอุษามณี  ลอยหา
 
1. นายศราวุธ  เพ็งวัน
2. นายรุจน์  กลางคาร
3. นายโชคทวี  บุญจันทร์
 
127 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 84.8 ทอง 7 โรงเรียนเลิงนกทา 1. เด็กหญิงญาศุมินทร์  แสงภักดี
2. เด็กชายพิรุณเทพ  แก้วพิลึก
3. เด็กชายวรกร  ทุมจันทร์
4. เด็กหญิงศุภิริยา  สิงคิบุตร
5. เด็กหญิงเกวรินทร์  รูปไข่
 
1. นางจรรยา  ศรีใสคำ
2. นางสาวฝนใหม่  ศรีใสคำ
 
128 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 80.6 ทอง 7 โรงเรียนเลิงนกทา 1. นายกิตติศักดิ์  ชินภา
2. นางสาวธันญ์ขวัญ  ธานี
3. นางสาวพิชญาภัค  แสงศรี
4. นายอรรถสิทธื์  จันใด
5. นางสาวเสาวลักษณ์  เสือภู่
 
1. นางจรรยา  ศรีใสคำ
2. นางสาวฝนใหม่  ศรีใสคำ
 
129 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 85.2 ทอง 15 โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 1. เด็กหญิงกันญารัช  ศรีชนะ
2. เด็กหญิงพัชรินทร์  ป้องศรี
3. เด็กหญิงศศิธร  มลิวัลย์
 
1. นางสาวธิชญา  อายุยืน
2. นายธวัฒชัย  รัตนะวัน
 
130 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 62 ทองแดง 29 โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 1. นางสาวประภัสสร  พาดำเนิน
2. นางสาวเกศสุดา  มีปัญญา
3. นางสาวเพราพิลาส  สันตวงค์
 
1. นางสาวธิชญา  อายุยืน
2. นายธวัฒชัย  รัตนะวัน
 
131 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 80.5 ทอง 31 โรงเรียนเลิงนกทา 1. เด็กหญิงชุติมา  สุรารัตน์
2. นางสาวปิยมาศ  ภูมิศักดิ์สิทธิ์
3. นางสาวเยาวลักษณ์  สุรำไพ
 
1. นางวิราภรณ์   บำรุงภักดี
2. นางญาณัฎฉราณี   เฮณส์เณอค์
 
132 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 89.7 ทอง 15 โรงเรียนเลิงนกทา 1. นายปริญญา  ไพรสารี
2. นายศุภกิจ   ธรรมปัต
3. นางสาวอัจฉรานันท์   พิศวง
 
1. นางสาวชลธิชา  จันทร์ขาว
2. นางเนตรดาว  ศิวประสิทธิ์กุล
 
133 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 73 เงิน 44 โรงเรียนทรายมูลวิทยา 1. เด็กชายอรรถพล  พักพล
2. เด็กหญิงแทนย่า  โสมณวัฒน์
 
1. นางสาวอินทิรา  ธิมาชัย
2. นายอนุพงศ์  กิ่งมิ่งแฮ
 
134 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 62 ทองแดง 53 โรงเรียนทรายมูลวิทยา 1. นายจิรวัฒน์  เวฬุวนารักษ์
2. เด็กหญิงวัลทิชา  วิมลธนกิจ
 
1. นางสาวอินทิรา  ธิมาชัย
2. นายอนุพงศ์  กิ่งมิ่งแฮ
 
135 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 83 ทอง 4 โรงเรียนเลิงนกทา 1. นายปณิธิ  ศรีธรรม
2. นายวศุ  ทะวันทา
 
1. นางสาวเกษร  โสมณวัตร
2. นางวิทิตา  นามมนตรี
 
136 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 72 เงิน 49 โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 1. เด็กหญิงพรชนิตล์  สุรินาม
2. นายรัฐสถิต  นนทะวงษ์
 
1. นายศุภเกียรติ  สร่างโศก
2. นายณัฐวุฒิ  ศรีละโคตร
 
137 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 69 ทองแดง 43 โรงเรียนทรายมูลวิทยา 1. เด็กชายบูรพา  มาลัย
2. เด็กชายรณต์รัศ  กาลจักร
 
1. นางสาวอินทิรา  ธิมาชัย
2. นายอนุพงศ์  กิ่งมิ่งแฮ
 
138 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 49 โรงเรียนป่าติ้ววิทยา 1. นายผดุงเกียรติ  สัตย์ซื่อ
2. นายอัษฎาวุฒ  พรสวัสดิ์
 
1. นายศักดิ์ศรี  กัญยะ
2. นายสุรศักดิ์  อักษร
 
139 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 84 ทอง 26 โรงเรียนทรายมูลวิทยา 1. นางสาวพลอยพรรณ  มีชัย
2. นางสาวอรดา  ศรีมันตะ
 
1. นายยุทธศักดิ์  ถนอมบุญ
2. นายสมพงษ์  ศรีมันตะ
 
140 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 70 เงิน 30 โรงเรียนเลิงนกทา 1. เด็กชายนวพล  พึ่งเพ็ง
2. เด็กชายวิศรุต  ไตรยวงศ์
 
1. นางจิตติมา  พูลเพิ่ม
2. นายชาตรี  สมคะเณย์
 
141 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 72.6 เงิน 40 โรงเรียนทรายมูลวิทยา 1. เด็กชายกวี  ทองบ่อ
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  บุตตะเขียว
 
1. นายยุทธศักดิ์  ถนอมบุญ
2. นายสมพงษ์  ศรีมันตะ
 
142 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 75 เงิน 30 โรงเรียนทรายมูลวิทยา 1. นายณัฐวุฒิ  ชูรัตน์
2. นางสาวสุภาพร  ทองคำ
 
1. นายยุทธศักดิ์  ถนอมบุญ
2. นายสมพงษ์  ศรีมันตะ
 
143 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 20 เข้าร่วม 29 โรงเรียนทรายมูลวิทยา 1. นางสาวกฤติยา  กฤษณะกาฬ
2. นายศักดา  โยคะวัตร
 
1. นายอนุพงศ์  กิ่งมิ่งแฮ
2. นางสาวอินทิรา  ธิมาชัย
 
144 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 74.2 เงิน 39 โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 1. เด็กหญิงกวิสรา  ยาวะโนภาส
2. เด็กหญิงจุฑามาส  ผิวบาง
3. เด็กหญิงวชิรดา  รักประเทศ
 
1. นายศุภเกียรติ  สร่างโศก
2. นายพิสุทธิ์  เศิกศิริ
 
145 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 74 เงิน 34 โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 1. นางสาวกันต์กนิษฐ์  มหาไชย
2. นางสาวจุฑาทิพย์  ดอกบัว
3. นางสาวพรลภัส  ไชยรักษ์
 
1. นายศุภเกียรติ  สร่างโศก
2. นายณัฐวุฒิ  ศรีละโคตร
 
146 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 78 เงิน 31 โรงเรียนศรีฐานกระจายศึกษา 1. นางสาวจิราวรรณ  สูติสงค์
2. นางสาวนาฏนภา  ลุล่วง
 
1. นางพัชรินทร์  กองสินแก้ว
2. นายเอกชัย  ใจแจ้ง
 
147 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 97 ทอง 4 โรงเรียนเมืองกลางประชานุกูล 1. เด็กชายณัฐวุฒิ   อกอุ่น
2. เด็กชายศุภกร  ไชยแสง
3. เด็กชายเกียรติวุฒิ  มูลสาร
 
1. นายพิสัน   โพนทัน
2. นางกนิษฐา  มูลสาร
 
148 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 77.2 เงิน 24 โรงเรียนเมืองกลางประชานุกูล 1. นายนพรัตน์  บุญทวี
2. นายพัทสิทธิ์  โพนงาม
3. นายพีรณัฐ  สุนทรา
 
1. นายพิสัน  โพนทัน
2. นางกนิษฐา  มูลสาร
 
149 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 60 ทองแดง 26 โรงเรียนเลิงนกทา 1. เด็กชายคอลลิน  แบล็ค
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  ไวยะพันธ์
 
1. นายทศพล  ชัยวิวัฒน์ตระกูล
2. นางสาวสุภาพร  แก้วหลวง
 
150 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 70 เงิน 29 โรงเรียนเมืองกลางประชานุกูล 1. นางสาวกัญญารัตน์  จันทะมาตย์
2. นางสาวธัญภัทร  พรมภาค
3. นางสาวอภัสรา  สุขแสวง
 
1. นางกนิษฐา  มูลสาร
2. นายพิสัน  โพนทัน
 
151 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 60 ทองแดง 37 โรงเรียนเลิงนกทา 1. เด็กชายนฤพล  สาริกบุตร
2. เด็กชายนฤเบศร์  สาริกบุตร
 
1. นายทศพล  ชัยวิวัฒน์ตระกูล
2. นางสาวสุวัจนา  เวชอนันฐชัย
 
152 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 75 เงิน 33 โรงเรียนเลิงนกทา 1. นายคัมภีร์  สายแวว
2. นายธนากร  สมประสงค์
3. นายศุภชัย  พรมจันทร์
 
1. นางสาวสุภาพร  แก้วหลวง
2. นายทศพล  ชัยวิวัฒน์ตระกูล
 
153 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 84 ทอง 26 โรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ 1. เด็กชายนนทวัฒน์  โยธาตรี
2. เด็กชายวัจน์กร  สายแสงจันทร์
3. เด็กชายศักดิ์ณรินทร์  กุมารสิทธิ์
 
1. นายอิทธิพล  ไชยสุทธิ์
2. นายยงยุทธ  บุญทวี
 
154 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 80 ทอง 42 โรงเรียนศรีฐานกระจายศึกษา 1. นายนัฐภพ  ประจงจิต
2. นายบูรพา  หอมหวล
3. นายวัชรพล  จันเหลือง
 
1. นายศุภชัย  ศรเผือก
2. นายโกศล  ทวยทน
 
155 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนทรายมูลวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญาวีย์  ตะนุเรือง
2. เด็กหญิงวิชชุลดา  มูลสาร
3. เด็กหญิงศศิประภา  สาสิงห์
 
1. นางวัชรี  มูลสาร
2. นายวุฒินันท์  บุญพา
 
156 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 86 ทอง 18 โรงเรียนทรายมูลวิทยา 1. นางสาวกิตติภรณ์  จันทร์งาม
2. นางสาววาสนา  คำแสน
3. นายอนุวัฒน์  ผ่องใส
 
1. นางวัชรี  มูลสาร
2. นางสุพัตรา  สามาอาพัฒน์
 
157 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 87 ทอง 15 โรงเรียนโพนงามพิทยาคาร 1. เด็กหญิงกันต์กนก  พันเพ็ชร
2. เด็กหญิงรจนา  สมนาเมือง
3. เด็กหญิงรุ่งนภา  คำแสน
4. เด็กชายวารุเดช  ศรีมันตะ
5. เด็กหญิงสุภัทราภรณ์  ผลจันทร์
6. เด็กหญิงอริศรา  สุนา
 
1. นางพัทธนันท์  ทานะเวช
2. นางสาวกตัญญ์ชนกญ์  วงษ์ศรีแก้ว
3. นางสาวชลศรัญย์  อุ่นศิริวงศ์
 
158 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 82.5 ทอง 22 โรงเรียนโพนงามพิทยาคาร 1. นางสาวนุสรา  พันธ์เพ็ชร
2. นายปัญพงษ์  ศักดิ์อาจ
3. นางสาวมัธฌิมาย์  ทานะเวช
4. นางสาววารินทิพย์  แจ้งสว่าง
5. นางสาววิลัยลักษณ์  ศรีจันทร์
6. นางสาวอรัญญา   จันทร์สว่าง
 
1. นางพัทธนันท์  ทานะเวช
2. นางสาวกตัญญ์ชนกญ์  วงษ์ศรีแก้ว
3. นายอนุพงษ์  ไพบูลย์
 
159 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 72 เงิน 46 โรงเรียนศรีฐานกระจายศึกษา 1. เด็กชายจีระวัฒน์  ไชยงาม
2. เด็กหญิงชนาภา  ป้องกัน
3. เด็กชายอินนาวา  เข็มเพชร
 
1. นางพัชรินทร์  กองสินแก้ว
2. นายกิจเมธี  บุญมา
 
160 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 80.8 ทอง 45 โรงเรียนศรีฐานกระจายศึกษา 1. นางสาวกตัญชลี  วงษ์กระโซ่
2. นางสาวศิรินันท์  ป้องกัน
3. นางสาวสุทธิดา  จันเหลือง
 
1. นางพัชรินทร์  กองสินแก้ว
2. นางสาวอารี  นางบง
 
161 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 86 ทอง 12 โรงเรียนทรายมูลวิทยา 1. นางสาวนันทิยา  ไชยแสง
2. นางสาวสุธิดา  วงษ์ศรีแก้ว
3. นายอนุรักษ์  บุญแท่น
 
1. นายจักรพงศ์  สุพลไร่
2. นางสุพัตรา  สามาอาพัฒน์
 
162 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 78 เงิน 17 โรงเรียนเลิงนกทา 1. นายธนากร  เนตรวงศ์
2. นายพงษ์ศิริ  พันธ์ุคูณ
3. นายวัชรพล  สุรวงค์
 
1. นายบดินทร์  ชมภูบุตร
2. นางชฎาพร  หมอกจันทึก
 
163 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 81 ทอง 39 โรงเรียนโพนงามพิทยาคาร 1. เด็กหญิงกชกร  ไชยรักษ์
2. เด็กหญิงจิรพันธ์  ศรีวะสุทธิ์
3. เด็กหญิงฉัตรวริณ  สาราษฎร์
 
1. นางสาวชลศรัญย์  อุ่นศิริวงศ์
2. นายอนุพงษ์  ไพบูลย์
 
164 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 85 ทอง 16 โรงเรียนโพนงามพิทยาคาร 1. นางสาวพรกมล  บุญศรี
2. นางสาวภัทราภรณ์  ศรีสุข
3. นางสาวศศิธร  บุญศรี
 
1. นางสาวสุภัทรา  แสงจันดา
2. นางสาวกตัญญ์ชนกญ์  วงษ์ศรีแก้ว
 
165 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 89.2 ทอง 44 โรงเรียนเลิงนกทา 1. เด็กหญิงกัลยา  วาปี
2. เด็กหญิงชาลิสา  สมฤทธิ์
3. เด็กหญิงวันวิสา  ขจรสมบัติ
 
1. นางสาวกลอยใจ  บุดดาดวง
2. นางวัชรีกร  อินทร์หา
 
166 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 88.6 ทอง 37 โรงเรียนดงมะไฟพิทยาคม 1. นางสาวธิดารัตน์  หนองเป็ด
2. นางสาวพฤกษา  สว่างวงษ์
3. นางสาววสุนันท์  พลสีลา
 
1. นางสาวนราวดี  ศรีเนตร
2. นางสาวศิริพร  รูปทอง
 
167 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 84 ทอง 29 โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 1. เด็กหญิงนิปุณรัตน์  บุญอินทร์
2. เด็กหญิงประภาศิริ  ทองน้อย
3. เด็กหญิงศรัณย์พร  สมหวัง
 
1. นายสายันต์  ชำนาญสิงห์
2. นางสาวชนัญชิดา  กตะศิลา
 
168 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 86 ทอง 24 โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 1. นางสาวชุติมา  ศรีชนะ
2. นางสาวประภาพร  ราชสีโท
3. นางสาวอารียา  ทองประเสริฐ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีศตวัฒน์  มงคลดิษฐ์
2. นายธราพงษ์  ศิริบูรณ์
 
169 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 84 ทอง 42 โรงเรียนเลิงนกทา 1. เด็กหญิงจันทิมา  บุญเนตร
2. เด็กหญิงอรวี  พลไชย
3. เด็กหญิงเย็นฤดี  สมคะเณย์
 
1. นางสิรินารี  ยังคง
2. นางบังอร  คูเมือง
 
170 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 86 ทอง 31 โรงเรียนเมืองกลางประชานุกูล 1. นางสาวกนกวรรณ  พรไสย
2. นางสาวอัจฉรา  อุปชัย
3. นางสาวอารีรัตน์  นามโบราณ
 
1. นางสุริยา  ลำพุทธา
2. นางธิดาวรรณ  สิงห์มนต์
 
171 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 69 ทองแดง 20 โรงเรียนเลิงนกทา 1. เด็กชายพีรพัฒน์  เหลืองอ่อน
 
1. นายรพีภัทร  มั่นจิต
 
172 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 79 เงิน 23 โรงเรียนเลิงนกทา 1. เด็กชายธนกร  จันทะมาลี
 
1. นายรพีภัทร  มั่นจิต
 
173 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 75 เงิน 21 โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม 1. เด็กชายธนากร  ศรีสุข
2. เด็กหญิงปาลิดา  ผิวทอง
3. เด็กชายสิทธิพร  ยืนยง
 
1. นางสุปราณีย์  ภาคแก้ว
2. นางสาวบุษกร  หวายเครือ
 
174 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 21 โรงเรียนกำแมดขันติธรรมวิทยาคม 1. นายกฤติพงษ์  เวนุอาทร
2. นางสาวบุญยวีร์  คำแก้ว
3. นายอลงกต  ชมภูพื้น
 
1. นางสาวกรณิกา  โอบอ้อม
2. นางสาวพรทิวา  ปัญญาดี
 
175 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 61 ทองแดง 23 โรงเรียนห้องแซงวิทยาคม 1. เด็กชายภานุวัตน์  ยาสาภา
 
1. นางฐิติมญชุ์  โสดก
 
176 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 34 โรงเรียนคำเตยวิทยา 1. เด็กหญิงกชกร  มีแสง
 
1. นางสาววรางคณา  ไชยรักษ์
 
177 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 81 ทอง 4 โรงเรียนกำแมดขันติธรรมวิทยาคม 1. เด็กชายรุ่งรดิศ  แสงเพชร
 
1. นายศุภชัย  ชูรัตน์
 
178 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 87 ทอง 10 โรงเรียนน้ำคำวิทยาคม 1. เด็กชายภูมิกร  วันฤกษ์
 
1. นายวัชระ  หมื่นแสน
 
179 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 83 ทอง 15 โรงเรียนคำเตยวิทยา 1. เด็กชายรัศชภูมิ  พลมาตย์
 
1. นางนงลักษณ์  โสภารัตน์
 
180 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 73 เงิน 20 โรงเรียนทรายมูลวิทยา 1. นายมนตรี  แก้วดวงใหญ่
 
1. นางรัดดาวรรณ์  มาปะโท
 
181 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 76 เงิน 22 โรงเรียนคำเตยวิทยา 1. เด็กชายชาญวิทย์  ลีแวง
2. เด็กชายชาตรี  ศรีส่ง
 
1. นางสุมาลี  มูลสาร
2. นางสาวกาญจนา  สุกุล
 
182 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเลิงนกทา 1. เด็กชายเจษฏา  จารุสาร
 
1. นายกิตติพงษ์  บุญล้อม
 
183 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6 83.66 ทอง 25 โรงเรียนเลิงนกทา 1. นายนิลมังกร  ศรีหล้า
 
1. นายกิตติพงษ์  บุญล้อม
 
184 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.4-ม.6 87.41 ทอง 35 โรงเรียนเลิงนกทา 1. นายนิลมังกร  ศรีหล้า
 
1. นายกิตติพงษ์  บุญล้อม
 
185 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 86.93 ทอง 17 โรงเรียนเลิงนกทา 1. เด็กชายอดิศร  ส่องใส
 
1. นายกิตติพงษ์  บุญล้อม
 
186 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.4-ม.6 89.3 ทอง 6 โรงเรียนเลิงนกทา 1. นายธนากร  รักสะอาด
 
1. นายกิตติพงษ์  บุญล้อม
 
187 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 96.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลิงนกทา 1. เด็กชายนิติกร  ละคร
 
1. นายกิตติพงษ์  บุญล้อม
 
188 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.6 86.33 ทอง 6 โรงเรียนเลิงนกทา 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ทับแสง
2. นายคมสัน  ดวงคำ
3. เด็กชายจิรวัฒน์  วงหาญ
4. นางสาวชลลิดา  สารกาญจน์
5. เด็กชายชัยวัฒน์  จันทิบุตร
6. เด็กชายต้นน้ำ  สมคะเณย์
7. นายทศพร  บุตรพรหม
8. นายธนวิทย์  บุญไทย
9. นายธนากร  รักสะอาด
10. นางสาวธัญวรัตน์  ยาษาภา
11. นายธีรภัทร  โนรินทร์
12. นางสาวนพมาศ  เวียงคำ
13. เด็กชายนิติกร  ละคร
14. นายนิลมังกร  ศรีหล้า
15. นางสาวพรชิตา  กาญจนีย์
16. เด็กหญิงพรปวีณ์  จันทร์เต็ม
17. นายพัธรพงษ์  พลมาตย์
18. เด็กหญิงพีรพิมล  สุ่นสา
19. เด็กหญิงรัตนาปราณี  สร้อยแก้ว
20. นางสาวรัศมี  ไตรรงค์
21. เด็กหญิงวนัชพร  อภัยภักดิ์
22. นายศุภกฤต  นำพา
23. นางสาวศุภลักษณ์  บุญไทย
24. เด็กหญิงสุภชา  ทับศรีรักษ์
25. เด็กชายสุรชาติ  คณาวัน
26. เด็กชายอดิศร  ส่องใส
27. นายอดิศักดิ์  รักบุญ
28. นางสาวอรทัย  ในจิตร
29. นางสาวอาภาพร  ปัสสาพันธ์
30. เด็กชายเจษฏา  จารุสาร
 
1. นายกิตติพงษ์  บุญล้อม
2. นางนาฏจารีย์  วงษ์สิรภัค
3. นายเจษฎา  ชื่นตา
4. นายคมสัน  พิมพ์แพทย์
5. นายศราวุธ  เพ็งวัน
6. นางก่อกนก  เวชคงกิติกร
7. นางบังอร  คูเมือง