สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) [กลุ่ม สพม.ยโสธร 1]

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ
จังหวัดบุรีรัมย์
ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. เด็กหญิงภัทรานิษฐ์   ปทุมวัน
 
1. นางสาววราภรณ์   ไวพจน์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 90 ทอง 29 โรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคม 1. นางสาวศิริพร  นิวัติ
 
1. นางสาววราพร  ศรีเสน
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 57.9 เข้าร่วม 48 โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์   อะทะยศ
 
1. นางดาราทิพย์  แซวจันทึก
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 53.5 เข้าร่วม 20 โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 1. นางสาวสุนิษา  กลางประพันธ์
 
1. นางวันลี  หมุนอุดม
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 14 เข้าร่วม 50 โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงนิภาดา  สว่างแสง
 
1. นางอรุณี  มาลัย
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 25 เข้าร่วม 47 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. นายอัมรินทร์   ชาญกล้า
 
1. นางจิราพร  บุ้งทอง
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 82.3 ทอง 12 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. เด็กหญิงธมนวรรณ  นะธีสี
 
1. นายปรีชา  สารโท
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 79 เงิน 29 โรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคม 1. นางสาวสุทธิดา  ทองเย็น
 
1. นางสาววราพร  ศรีเสน
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 80.1 ทอง 24 โรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคม 1. เด็กหญิงศิริรัตน์  ระพาเพท
 
1. นางสาวสาริณี  โสภาวรรณ์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 79.2 เงิน 34 โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 1. นางสาวสะปันแก้ว  จันย่อยศ
 
1. นางจันทรา  ฤทธิ์แผ่ว
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 73 เงิน 32 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. เด็กหญิงชญานันท์  ชมวงษ์
2. เด็กหญิงพรวดี  เผ่าเพ็ง
 
1. นางธนพร  วงศ์กมลาไสย
2. นางวิภาวดี  หมื่นแสน
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 1. นายธวัชชัย  แสวงหา
2. นางสาวมะลิวัลย์  มนต์ขลัง
 
1. นายอนุชัย  หัวดอน
2. นางธัญวรัตน์  เสนาพรม
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 73.96 เงิน 48 โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงอัจราพร  เสนาพรม
2. เด็กหญิงอารยา  ฤทธิ์แผ่ว
 
1. นางธัญวรัตน์  เสนาพรม
2. นางจันทรา  ฤทธิ์แผ่ว
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 77.41 เงิน 40 โรงเรียนค้อวังวิทยาคม 1. นางสาวนิชนันท์  นิลพงษ์
 
1. นายเอกสิทธิ์  มุลคุตร
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 15 เข้าร่วม 44 โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงพิชญ์นาฏ  แก้วศิริ
 
1. นางอรวรรณ  ดิษยโสธรศิลป์
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 35 เข้าร่วม 20 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. นางสาวสัจจาธิษฐ์  สันตะวงค์
 
1. นายธีระ  แก้วพรม
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 62.2 ทองแดง 42 โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงณัฐพร  โพธิ์ชัย
2. เด็กหญิงธีรนุช  หงษ์สู่
3. เด็กหญิงอนงค์นาฎ  สาตสิน
 
1. นายเอกชัย  นาครินทร์
2. นางนรีรัตน์  นาครินทร์
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 77.6 เงิน 7 โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 1. นางสาวปพิชญา  อ่อนตาม
2. นางสาวพิราอร  สงวนทรัพย์
3. นางสาวภควดี  ยืนสุข
 
1. นางสาววราภรณ์  เสาวะพาน
2. นายนิติ  แนวบุตร
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 61 ทองแดง 38 โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงกุลปริยา  ไชยสัจ
2. เด็กชายศุภกฤต  พลธรรม
3. เด็กหญิงสุทธิดา  กกเปือย
 
1. นางบุศรา  สีดำ
2. นางสาวกมลชนก  ศิลาโคตร
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 76 เงิน 17 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. นางสาวนนทิพา  แจ่มจำรัส
2. นายภูมิสิทธิ์  สายโสภา
3. นายหัสดี  ลุ่ล่วง
 
1. นางสาวศุภวิมล  ผลดี
2. นายวิสันต์  กรสวัสดิ์
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 81 ทอง 20 โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงชนิสรา  การินทร์
2. เด็กหญิงวรารัตน์  พ่วงแพร
 
1. นายเอกชัย  นาครินทร์
2. นางนรีรัตน์  นาครินทร์
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 82 ทอง 11 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. นายศุภกานต์  มาทะวงษ์
2. นายอภิสิทธิ์  บรรพิบูลย์
 
1. นางอรทัย  วันดี
2. นางสาวณัฐกานต์  ภาวะชัย
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 72 เงิน 30 โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายศิวกร  ทองเกษ
 
1. นายนิติ  แนวบุตร
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 74 เงิน 45 โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 1. นางสาวโชติชญาน์  เพียรจริง
 
1. นางสาวอุมาพร  บุญทรัพย์
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 85.09 ทอง 19 โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม 1. เด็กชายพิริยะพงษ์  สุุวรรณคำ
2. เด็กชายอัษฎาวุธ  เชิดชู
 
1. นายเอกพันธ์  จันทะริมา
2. นางสุปรียาภรณ์  ไชยวิชิต
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 78.35 เงิน 40 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. นางสาวกรวรรณ  ทองชัย
 
1. นายสุเมธ   โพธิ์ไข
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 75.5 เงิน 28 โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร 1. เด็กหญิงยลดา  สีงาม
 
1. นายวรุทร์  วรรณสุข
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 96 ทอง 10 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. นางสาวอธิยาภรณ์  ลุล่วง
 
1. นางสาวธมลวรรณ  โคตรพันธ์
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 67.003 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. เด็กหญิงพิมพ์ดารณี  เสงี่ยมวิบูล
 
1. นางวิราวรรณ  หงษ์ทอง
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 8 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. เด็กชายจีรวัฒน์  บุตรสมบัติ
2. เด็กหญิงภัณฑิรา  ลูกคำ
3. เด็กหญิงวริษฐา  สารธิมา
 
1. นางสาวศุภวรรณ  สุเกียรติชัยสกุล
2. นางสาวศรัญญา  ศรีเนตร
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 76.54 เงิน 7 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. นายทรงยศ  สุรินทร์
2. นายวัฒนโชติ  ยั่งยืน
3. นายหรัณย์  ตระกูลไพบูลกิจ
 
1. นางญาณิศา  แสงแสน
2. นางอรธิลา  บุญอาจ
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 81.8 ทอง 12 โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงกาญจนา  ขันอาษา
2. เด็กหญิงกิ่งกาญจน์  จันทา
3. เด็กชายเฉลิมพงษ์  อ่อนสนิท
 
1. นายธงชัย  แซวจันทึก
2. นางศิริพร  ไชยมาศ
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 72 เงิน 21 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. นางสาวจินต์จุฑา  กอมะณี
2. นางสาวณัฏฐกันย์  โสมณวัฒน์
3. นางสาวศิรประภา  โพธิ์ใต้
 
1. นางสาวสุภาพร  สุดบนิด
2. นางสาววรากร  บุญทศ
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 73.8 เงิน 31 โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม 1. นายชนแดน  รัตนจันทร์
2. นางสาวนิตยา  กฐินศรี
3. เด็กชายวิศรุต  ไชยคิรี
 
1. นางอาลร  สังกษัตริย์
2. นางวัชรา   พรหมจารีย์
 
35 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 79 เงิน 12 โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ 1. นายฉัตรณรงค์  แก้วมิ่ง
2. นายธรรมนูญ   เขียวชะอุ่ม
3. นายพงษกรณ์  บุญทศ
 
1. นายวิเชียร  จันทร์สุข
2. นางสาวกนกวรรณ  แสนสาย
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 85.7 ทอง 9 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐชญา  กลักโพธิ์
2. เด็กหญิงปิ่นมณี  บุญเกิด
3. เด็กชายอมรเทพ  ไชยลา
 
1. นางสาวณัฐนันท์  เฉลียวพงษ์
2. นายวาทิต  แสงจันทร์
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 80.9 ทอง 21 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. นางสาวณัฐวรรณ  พลยุทธ
2. นายสุทธิรักมณ์  สายรัตน์
3. นางสาวสุรางคนางค์  สาคร
 
1. นางสาวกนกขวัญ  มารยาท
2. นางสาวอนุรักษ์  สงัด
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 83 ทอง 18 โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงจตุพร  ว่องไว
2. เด็กหญิงพัชรินทร์  ชูเนตร
 
1. นายฐาปนัท  เทียบสี
2. นายประหยัด  กาศักดิ์
 
39 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 85.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. นายกษิดิศ  วิเศษวงษา
2. นายณัฐภัทร  เกิดสีทอง
 
1. นายวุฒิไกร  ปัดภัย
2. นายนครินทร์  ศรีคง
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 77.62 เงิน 25 โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร 1. เด็กชายธนากร  ดวงตา
2. เด็กชายสาธิต  เชื้อชา
 
1. นายเดชมณี  เนาวโรจน์
2. นางนุชนาฎ  โชติสุวรรณ
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 79.35 เงิน 11 โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร 1. เด็กชายปิยดนัย  ทองอุ่น
2. เด็กชายรังสิมันต์  ทินบุตร
 
1. นายเดชมณี  เนวโรจน์
2. นางนุชนาฎ  โชติสุวรรณ
 
42 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 74 เงิน 5 โรงเรียนศรีธรรมวิทยา 1. นายธนวัฒน์  นพคุณ
2. นายพีรวิชญ์  นพคุณ
3. นายภิรมย์  ฝ่ายดี
 
1. นางวรางคณา  ทองขาว
2. นายวัชรพรรณ  ประเสริฐ
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 87 ทอง 56 โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม 1. เด็กหญิงชนาภา  นาระธรรม
2. เด็กหญิงนาริวัฒน์  สีเย็น
3. เด็กหญิงนิจวรีย์   โสธิธรรม
4. เด็กหญิงปราณี  ทวีผล
5. เด็กหญิงศศิกานต์  บุญหล้า
 
1. นายเวียงชัย  สวัสดี
2. นายวีระวุฒิ   จังอินทร์
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 86 ทอง 34 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. นางสาวณัชชา  จรลำโกน
2. นางสาวทิพวรรณ  จันทะชารี
3. นางสาวนริศรา  แก้วทองคำ
4. นางสาวสิรินยารัตน์  สุริโย
5. นางสาวไอริน  สินสมุทร
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสมยงค์  มีแก้ว
2. นางอรรัมภา  ธรรมโรเวช
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 82 ทอง 43 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. เด็กหญิงกุลกันยา  ศิรินันติกุล
2. เด็กหญิงทศรัสมิ์  ธัญญ์ธนพลังกร
3. เด็กหญิงธนนันท์  ดรุณสาสน์
4. เด็กหญิงวริศรา  ผลจันทร์
5. เด็กชายสุเมธร  แก้วดวงใหญ๋
 
1. นางสาวโยษิตา  ดวงมาลย์
2. นางสุรีมาศ  สุขทาษ
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 88 ทอง 12 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. นางสาวชมพู่  มุ่งทอง
2. นางสาวณัฐพร  พัฒนาปรีชาพงษ์
3. นางสาวบุญญรักษ์  แซ่ตั้ง
4. นายศราวุฒิ  สุขสบาย
5. นางสาวศศิธร  ภูคำ
 
1. นางสาวอัญชุลี  อุดรกิจ
2. นางสาวกิตติกุล  พรมชาติ
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 91 ทอง 4 โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม 1. เด็กชายตะวัน  ฤกษ์มา
2. เด็กชายธีรภัทร   รัตนเทวะเนตร
3. เด็กหญิงนิลาวรรณ  สายชุมดี
4. เด็กหญิงอรัชญา  บุญตา
5. เด็กหญิงอินทิรา  หาญกล้า
 
1. นายณัฐภูมินทร์  กฤษณา
2. นายเวียงชัย  สวัสดี
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 83 ทอง 48 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. นางสาวนริศรา  แก้วทองคำ
2. นางสาววรัญญา   เกื้อสกุล
3. นางสาวอริศรา  ลุล่วง
4. นายอัษฎาวุฒิ  นางาม
5. นายเอกวรา  เพ็งธรรม
 
1. นายนพคุณ  ดาโรจน์
2. นางสาวอนัญพร  สุขเฉลิม
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 88.25 ทอง 12 โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 1. นางสาวกนกอร  ชาติพหล
2. นายกฤษตกร  ถนอมบุญ
3. เด็กชายกิตติชัย  ศรีหิน
4. เด็กชายคณิศร  ชูรัตน์
5. นายคม  โซ่เงิน
6. นายจักรพงษ์  ลานุสัตย์
7. นางสาวจิรวรรณ  ขันอาษา
8. นางสาวณัฐณิชา  รัตนวงทิพย์
9. นายธีรธาดา  เย็นวัฒนา
10. นายธีรพงศ์  ยอดยืน
11. นายธีรเมธ  ถนอมบุญ
12. นายนครรินทร์  สองเมือง
13. นางสาวพลอยพรรณ   คุณภู่
14. นางสาวภัทรนันท์  จุรันชัย
15. นายวัชรพล  สมจิตร
16. นายสหรัฐ  บึงแก
17. นายสุทธิพงศ์  ขันทรี
18. นายเกียรติศักดิ์  มณีวงค์
19. นางสาวเพ็ญพิชา  แนวบุตร
20. นายเอกณัฐ  นาสารีย์
 
1. นายกมลวัฒน์  มุ่งงาม
2. นางสาวอำนวย  มุ่งงาม
3. นางสาวพิมพลอย  ละมูลมอญ
4. นางสาวสุจิตรา  พิจารณ์
5. นายฤทธิพล  เสียงใส
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 90 ทอง 12 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. เด็กหญิงวนิดา  วันเวียน
 
1. นายนิวาส  แสนสุข
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 90 ทอง 37 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. นางสาวรัตนา  บุตรช่วง
 
1. นางสุภัสสรา  ไชยรักษ์
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 94 ทอง 9 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. เด็กหญิงนิชนันท์  โสสภา
2. เด็กชายเจษฎา  เดชพละ
 
1. นางสุภาพร  อ่อนจินดา
2. นางสาวนิตยา  รักบุญ
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 92 ทอง 41 โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม 1. นายณัฐพงษ์  ถาพินนา
2. นางสาวนภัสรา  ฉวีคำ
 
1. นางดาราพิไล  คำแพง
2. นางบังอร   ดุมกลาง
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 85.5 ทอง 45 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. นางสาวกชกร  ภาษิต
2. นางสาวกัณต์ศุมล  เมฆประเสริฐกุล
3. เด็กหญิงกิรณา  ชาตวิทยบุตร
4. นางสาวชลทิพย์  ศิลธรรม
5. เด็กหญิงณฤดี  สิงคิบุตร
6. นางสาวณัฐชนันท์พร  วงษ์โสภา
7. เด็กหญิงธิดารัตน์  อ่อนสนิท
8. เด็กหญิงวริศรา  ไชยสัจ
9. เด็กหญิงศศิธร  งามสาย
10. เด็กหญิงอรอุมา  ภูสมศรี
 
1. นายธีระวุฒิ  ภูมิแสน
2. นายพศิน  พิจารณ์
3. นางสาวเสาวณีย์  จันทะคุป
 
55 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 77.3 เงิน 33 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. เด็กชายธนกร  ขันเงิน
2. เด็กหญิงปนัสยา  ชุมนุม
3. เด็กหญิงพนพร  ปะวัณเณย์
4. เด็กหญิงพรพิมล  รัตเพ็ชร
5. เด็กหญิงภัทราภรณ์  สิงคิบุตร
6. เด็กหญิงวิรัญดา  ลูกคำ
7. เด็กหญิงสตรีรัตน์  อ่อนจันทร์
8. เด็กหญิงสุชาดา  หาศร
9. เด็กหญิงสุพิชชา  จันเหลือง
10. เด็กหญิงอัญชลีพร  ศิริโสม
 
1. นางอรอนงค์  บุญกาญจน์
2. นายปราโมช  สุธีร์
 
56 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 50 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  ชื่นบาน
2. เด็กหญิงอุมาภรณ์  ขันซ้าย
 
1. นางนิชาภา  สุทธนากาญจน์
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 62 ทองแดง 45 โรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคม 1. นางสาวพรนภา  ปวงชาติ
2. นางสาวอรพิน  คำอ้วน
 
1. นายวุฒิศักดิ์  เครือแสง
2. นางชื่นกรุณา  ผ่องใสศรี
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 67 ทองแดง 54 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกธนพร  ศรีวะสุทธิ์
 
1. นายวายุระ  สู้ณรงค์
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 88 ทอง 44 โรงเรียนค้อวังวิทยาคม 1. นายสุทธิพงค์  คามทิตย์
 
1. นางสาวทิพวรรณ  ทองไพฑูรย์
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 90 ทอง 20 โรงเรียนค้อวังวิทยาคม 1. เด็กชายกวินทรา  ไขสาร
 
1. นางสาวทิพวรรณ  ทองไพฑูรย์
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 90 ทอง 14 โรงเรียนค้อวังวิทยาคม 1. นายสรายุทธ  พรมชื่น
 
1. นางสาวทิพวรรณ  ทองไพฑูรย์
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 82 ทอง 39 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 ยโสธร 1. เด็กหญิงดวงสมภณ  กันภูมิ
 
1. นายวีรยุทธ  แสนศรี
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 95 ทอง 4 โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 1. นางสาวดรุณี  เสากลาง
 
1. นางพรฤดี  มีชัย
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 49 โรงเรียนค้อวังวิทยาคม 1. เด็กชายวีรพัชร   วรรณวงค์
 
1. นางสาวทิพวรรณ  ทองไพฑูรย์
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 67 ทองแดง 57 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. นางสาววิลาวัลย์   ศักดิ์ศรี
 
1. นางวนิสา  อุตรา
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 80 ทอง 48 โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงนิลมณี  สังวรณ์
2. เด็กหญิงเมธิณี  หลักบ้าน
 
1. นางพรฤดี  มีชัย
2. นางสาวอัญญารัตน์  สิทธิดา
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 77 เงิน 38 โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายปราชญ์วิรุฬ  ประสานสืบ
 
1. นางพรฤดี  มีชัย
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 93 ทอง 25 โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 1. นายพิชัยยุทธ  เจริญสุข
 
1. นางพรฤดี  มีชัย
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 89 ทอง 21 โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายธีรศักดิ์   กองแก้ว
2. เด็กชายนรบดี  เปลี่ยนรัศมี
3. เด็กชายพัฒนรัฐ  ไชยนา
 
1. นายคุณากร  สมสาย
2. นางพรฤดี  มีชัย
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 93 ทอง 13 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. นายประกาศิต  โคตรสมบัติ
2. นายรักเกียรติ  ชูรัตน์
3. นายอนุวัฒน์  ก้องเสียง
 
1. นางลำพูน  ปรัชญคุปต์
2. นางวนิสา  อุตรา
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 78 เงิน 23 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. เด็กชายกรวิชญ์  สมหนองหาร
 
1. นายอนุรักษ์  ใจสมัครรัก
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 86 ทอง 7 โรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์ 1. นางสาวจิรัชยา  สาธิวัน
 
1. นายสาธิต  ไทยเครือวัลย์
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 21 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. เด็กชายธนบดี  พุฒพันธ์
 
1. นายสุรสิทธิ์  กองสินแก้ว
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 90 ทอง 4 โรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์ 1. เด็กชายอนุสรณ์  กลับใจ
 
1. นายสาธิต  ไทยเครือวัลย์
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 61 ทองแดง 18 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. นางสาวกชกร  กิจเกียรติ
2. เด็กชายกรวิชญ์  สมหนองหาร
3. นายกฤษดากร  จันต๊ะวงค์
4. นางสาวกัญญารัตน์  มีสุข
5. เด็กหญิงจีรพรรณ  ดวงศรี
6. นายชนกานต์  ยาวะโนภาส
7. เด็กชายธนบดี  พุฒพันธ์
8. นางสาวธนวรรณ  เจริญชัย
9. เด็กชายธนิสร  บุญปก
10. เด็กชายธีรภัทร  หวายลี
11. นางสาวปวีณา  เข็มทอง
12. เด็กชายปานนรา  สุรขันธ์
13. นางสาวปาริชาต  สมอดง
14. เด็กหญิงพินวรา  เวียงแก้ว
15. เด็กชายภานุพงษ์  มีสุข
16. นายศิฬิพงษ์  จันทร์เพ็ญ
17. นางสาวสุภิสรา  สมพงศ์พันธ์
18. เด็กชายสุริยา  จันทร์เหลือง
19. นายอรรถวัฒน์  พรมาย
20. เด็กชายอานัส  ธาตุทอง
21. นายเอกสิทธิ์  หอมสนิท
 
1. นายสุรสิทธิ์   กองสินแก้ว
2. นางสาวอุไรวรรณ   วงษ์คำจันทร์
3. นายชยณัฐ  โคตรสมบัติ
4. นางกองทอง  จันธิมา
5. นายณัฐดนัย   ปัดสาโก
6. นายวาทิต  แสงจันทร์
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 88.8 ทอง 7 โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายกฤษดา   โพธิจันทร์
2. เด็กหญิงวิรมณ  เตชะพิญชยะ
3. เด็กชายศุภโชค   ดีสงคราม
4. เด็กชายสุรเชษฐ   แก้วหนองแสง
5. เด็กชายอภิสิทธิ์  นามโคตร
6. เด็กชายอัจฉริยะ   ทิพย์ประเสริฐ
 
1. นายสราวุฒิ  ไชยกิจ
2. นายประเสริฐศักดิ์  แก้วหนองแสง
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 82.33 ทอง 24 โรงเรียนค้อวังวิทยาคม 1. นายพีรพัฒ   ทิมา
2. นายภานุวัฒน์   สายสมบัติ
3. นายวีรวัฒน์   ลุนพิลา
4. นายศศลักษณ์   การมิ่ง
5. นายสงกรานต์ชัย   วิ่งเดช
6. นายอธิพันธ์   กองแก้ว
 
1. นายคมสัน  เสาหงษ์
2. นางทัศนีย์  เสาหงษ์
3. นายวัฒนะ  ชนะศรี
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 89 ทอง 10 โรงเรียนค้อวังวิทยาคม 1. นางสาวกนกวรรณ   ทุมณี
2. นางสาวกรรณิกา  ลุนผง
3. นางสาวกาญจนา  ลุนผง
4. นางสาวกิติวรรณ  ทองเฟื้อง
5. นางสาวชลธิชา   ปัญญาใส
6. นางสาวชลีพรรณ  แสนกล้า
7. นางสาวฐิติพร  เลี่ยมแจง
8. นางสาวณัฐกมล  เห็มทอง
9. เด็กชายณัฐกิตต์   อุทุมพันธ์
10. นางสาวดารินทร์  ศรีชนะ
11. นางสาวธนารัตน์  โกกะพันธ์
12. นางสาวนพรรษมล  พิกากัน
13. นายนาราภัทร   สายจันดี
14. นางสาวพรนภา  รัตนวัน
15. นางสาวพรรณพษา  มานะธรรม
16. นายพีรพัฒ   ทิมา
17. นายภานุพงษ์   เคนสิงห์
18. นายภานุวัฒน์   สายสมบัติ
19. เด็กชายภูชิต   สองศรี
20. นางสาวรัญรวี  เสี้ยวทอง
21. นางสาวรุ่งเจริญ   ศรีเสมอ
22. นางสาววัลลภา  บุญศรี
23. นายวิทวัส   เสาหงษ์
24. นายวีรวัฒน์   ลุนพิลา
25. นายศศลักษณ์    การมิ่ง
26. นางสาวศศิดานันท์   กันหาพันธ์
27. เด็กหญิงศศิตา  ตูมทอง
28. นางสาวศศิพร   ลีลา
29. เด็กชายสถิตย์   บุญมาตย์
30. นายสรัญวุฐิ  คำนึง
31. นางสาวสุพัตตรา   ธนาคุณ
32. นางสาวสุภาพร  มาศสกุล
33. เด็กหญิงสโรชา  ธวัชชัยเจริญยิ่ง
34. นายอธิพันธ์   กองแก้ว
35. เด็กชายอนุชิต  ลุนผง
36. นางสาวอรปรีญา   ใจทา
37. นางสาวอรยา   แก้วเกิด
38. นางสาวอะนัดตรา   จันทรมาศ
39. นางสาวเกษสุดาภรณ์   แสงมาศ
40. นางสาวเสาวลักษณ์  พลอยทับทิม
 
1. นายคมสัน  เสาหงษ์
2. นางทัศนีย์  เสาหงษ์
3. นายกุ้เกียรติ  เศรษฐีแสง
4. นางสาวบุณยาพร  ทองสมบัติ
5. นางสาวทิพวรรณ   ทองไพฑูรย์
6. นายวัฒนะ  ชนะศรี
7. นางสาวประเทือง  ประจวบสุข
8. นายธวัช  ชินศรี
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 85.83 ทอง 39 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 ยโสธร 1. เด็กชายภัทรพล  ยั่งยืน
 
1. นางสาวพิยดา  วงค์สว่างจิตร
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 81.33 ทอง 35 โรงเรียนสอนแก้วว่องไววิทยา 1. นายบุญญฤทธิ์  ทาทอง
 
1. นางปลอบขวัญ  สมสอางค์
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81 ทอง 53 โรงเรียนสิงห์สามัคคีวิทยา 1. นางสาวนันทพร  โคตรสมบัติ
 
1. นางสาวศุภธิดา  กันภัย
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80.33 ทอง 49 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. นางสาวจรินทร  ศรีพอ
 
1. นางกองทอง  จันธิมา
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง 39 โรงเรียนสอนแก้วว่องไววิทยา 1. เด็กชายภัทรพงศ์  อุบลบาน
 
1. นางปลอบขวัญ  สมสอางค์
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 83.66 ทอง 32 โรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์ 1. นายพิเชษฐ์  ชายทวีป
 
1. นางจิตรา  ไทยเครือวัลย์
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 77 เงิน 21 โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม 1. เด็กหญิงมนทกานต์  พรมนิกร
 
1. นายสนธยา  ไชยวิชิต
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 75.66 เงิน 41 โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม 1. นางสาวพรรณพิมล  ศรีวิสุทธิ์
 
1. นายสนธยา  ไชยวิชิต
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง 29 โรงเรียนค้อวังวิทยาคม 1. เด็กชายสุริชยา   สมบัติวงศ์
 
1. นายคมสัน  เสาหงษ์
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 87.66 ทอง 31 โรงเรียนค้อวังวิทยาคม 1. นายสงกรานต์ชัย   วิ่งเดช
 
1. นายคมสัน  เสาหงษ์
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงวิรมน   เตชะพิญชยะ
 
1. นายประเสริฐศักดิ์  แก้วหนองแสง
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87 ทอง 10 โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม 1. นางสาวกนอร  เกวียนเล
 
1. นายสนธยา  ไชยวิชิต
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 83.67 ทอง 14 โรงเรียนค้อวังวิทยาคม 1. เด็กชายสุริชยา   สมบัติวงศ์
 
1. นายคมสัน  เสาหงษ์
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 86.33 ทอง 17 โรงเรียนค้อวังวิทยาคม 1. นายสงกรานต์ชัย   วิ่งเดช
 
1. นายคมสัน  เสาหงษ์
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81 ทอง 39 โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม 1. เด็กหญิงฐิตาพร  สิงยะเมือง
 
1. นายสนธยา  ไชยวิชิต
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 73.3 เงิน 60 โรงเรียนกู่จานวิทยาคม 1. นางสาวญาณิศา  ชาญสมบัติ
 
1. นางอรอนงค์   ศรีเสมอ
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 87 ทอง 9 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. เด็กชายจิรวัฒน์  จันทร์เกตุ
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  บุญทศ
3. เด็กชายธัมมานุวัตร  ศรีลาศักดิ์
4. เด็กชายพงศธร  ยืนสุข
5. เด็กหญิงพนัสวรรณ  วงษ์สุวรรณ
6. เด็กหญิงฟ้าพราว  เพชรรัช
7. เด็กหญิงศศิธร  โสภากันต์
8. เด็กหญิงสรรเพชุดา  มีโพธิ์
9. เด็กหญิงสุภัคพร  มุ่งผล
10. เด็กหญิงอรจรา  มั่นเดชวิทย์
11. เด็กชายอัสนี  ศรีระวัลย์
12. เด็กหญิงเบญจมาภรณ์  สีสิงห์
 
1. นายอนันต์  กังสดาร
2. นายสุรสิทธิ์  กองสินแก้ว
3. นางกองทอง  จันธิมา
4. นางสาวลัดดาวัลย์  รากวงษ์
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 85 ทอง 14 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. นางสาวคณัสนันท์  บุญมา
2. นางสาวทานตะวัน  จิตสาร
3. นายบุญชู  กกแก้ว
4. นางสาวปิยธิดา  วรสาร
5. นายพงศพัศ  เหมะธุรินทร์
6. นางสาวรพีพัฒน์  ป้องไพสิฐศักดิ์
7. นายวงศธร  โพนทัน
8. นางสาวสุประวีณ์  คำมะลุนพัฒนะกูล
9. นางสาวสุวภัทร  เวชกามา
 
1. นายอนันต์  กังสดาร
2. นายสุรสิทธิ์  กองสินแก้ว
3. นางกองทอง  จันธิมา
4. นางสาวลัดดาวัลย์  รากวงษ์
 
97 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 68.2 ทองแดง 49 โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร 1. เด็กหญิงกนกพร  สมจิตร
2. เด็กหญิงกัญญณัฐ์  ทรัพย์มี
3. เด็กชายธนภัทร  ทากุ
4. เด็กชายวัชรินทร์  ดวงตา
5. เด็กชายสหรัฐ  รวมธรรม
6. เด็กหญิงสาวิตรี  เสนสาย
7. เด็กหญิงสุนิสา  วงศ์จำปา
8. เด็กหญิงอภิญญา  ดวงตา
9. เด็กชายอภิสิทธิ์   วินิดสัย
10. เด็กชายอภิสิทธิ์  หอมหวล
 
1. นางจุฑามาศ  พลโยธา
2. นางสาวนิรชร  ชายทวีป
 
98 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 87.2 ทอง 40 โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 1. นางสาวชลลดา  ไชยนา
2. นายณัฐศักดิ์  แสงงาม
3. นางสาวทัตพิชา  บุญไสว
4. นางสาวธัญพิชชา  ดีดวงพันธ์
5. นายนรบดี  เหล็กกล้า
6. นางสาวพิมลพรรณ  พุทธานุ
7. นางสาวรัตน์ลดา  พิมพ์ทอง
8. นายสิทธิพร  ศรียะวงษ์
9. นายเกียรติศักดิ์  ทาศรีทอง
10. นายเจษฎา  ยอดดี
 
1. นางอังคณา  ดลสุข
2. นางโคตรเพชร  มีโพธิ์
 
99 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 84.2 ทอง 25 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 ยโสธร 1. นายณัฐพล  ทรงกล้า
2. นายวัฒนา  ลุนโน
3. นางสาวสาวิตรี  วิสัยเกตุ
4. นายเทพพร  หงษ์ลอยวงค์
5. นางสาวเมทินี  แท่งทอง
6. นางสาวเรวิกา  สุฤทธิ์
 
1. นางนิตยวรรณ  เอนกแสน
2. นางสาวดาวนภา  นาคพันธ์
3. นายมนตรี  นิลศรี
4. นายกัณวรินศ์  นามแก้ว
 
100 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 86.75 ทอง 4 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  อยู่คง
2. เด็กหญิงกัลยา  จันทร์เหลือง
3. นางสาวกิตติยากร  พรหมชาติ
4. นางสาวณัฐวดี  โสมาบุตร
5. เด็กหญิงวลัยพร  ชูรัตน์
6. นางสาวสรลชนา  ขุนพรหม
7. เด็กหญิงสุวิศรา  วรรคสูญ
8. เด็กหญิงอุษณีย์  บุญทศ
 
1. นางสาววราพร  แก้วใส
2. นายภาณุวัฒน์  สุขันธ์
3. นายสุรสิทธิ์  กองสินแก้ว
4. นางวิลาวรรณ  ตั้งอิทธพลากร
 
101 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 90.8 ทอง 13 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. นางสาวกุลชญา  มหาคำ
2. นางสาวชีวพร  เวฬวนารักษ์
3. นางสาวนิรชร  เควิง
4. นางสาวรสิตา  เจริญผล
5. นางสาวศิริพรรษา  นะราราช
6. นางสาวสุมินตรา  ไกรศรี
7. นางสาวอมลรดา  หูตาชัย
8. นางสาวเก็จมณี  ย้อยไธสง
9. นางสาวเจนจิรา  กุมภาษี
 
1. นางสาววราพร  แก้วใส
2. นายภานุวัตร   สุขันธ์
3. นายสุรสิทธิ์  กองสินแก้ว
4. นางวิลาวรรณ  ตั้งอิทธพลากร
 
102 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 84.75 ทอง 9 โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม 1. นางสาวขวัญจิรา  ศรีวิไล
2. นางสาวจริยา  ชนะกิจ
3. นางสาวจุฑามณี  แผ่นศิลา
4. นางสาวญาณิศา  โกษาผล
5. นายธรรมวัฒน์  แก้วเคน
6. นายธีรเทพ  โคตสีสาย
7. นางสาวปวรวรรณ  กมลฤกษ์
8. นางสาวภัทรวดี  เสอุดม
9. นายภาสกร  แฝงทรัพย์
10. นางสาววนิดา  ชนะการ
11. นางสาวศกุลตลา  ศุภษร
12. นายศิริชัย  พันธ์เสาร์
13. นางสาวศิรินันท์  จุลวรรณ์
14. นางสาวสิรินยา  โคตรวงศ์
15. นางสาวสุภาพร  คำภาวะ
16. นายอธิวัฒน์  อินแก้ว
 
1. นายปิยะพันธ์  สุกวาท
2. นางสาวสุธันยานาติย์  ลายเมฆ
 
103 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 72.5 เงิน 37 โรงเรียนค้อวังวิทยาคม 1. เด็กหญิงธนพร  สง่าทรัพย์
2. นายนาวิน  คลังกลาง
3. นางสาวปิยธิดา  เห็มทอง
4. เด็กชายสหรัถ  ศรีเกษตร
5. นายสุจินดา  เครือวัลย์
 
1. นายรักเสมอ  ไชยมาโย
2. นางสาวบุณยาพร  ทองสมบัติ
 
104 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 90.5 ทอง 9 โรงเรียนค้อวังวิทยาคม 1. เด็กหญิงพิมพ์พร  ทอดชัยภูมิ
2. เด็กหญิงหนูกูล  บุญเต็ม
 
1. นายรักเสมอ  ไชยมาโย
2. นางสาวบุณยาพร  ทองสมบัติ
 
105 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 83 ทอง 21 โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม 1. เด็กหญิงอันนิก้า  เจ็นเซน
 
1. นางสาวลำพูน  แสนสุด
 
106 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 75 เงิน 53 โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 1. นางสาวประภัสราภรณ์  สัตย์ซื่อ
 
1. นางพงษ์เพ็ญ  นาเมืองรักษ์
 
107 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 79.33 เงิน 9 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. เด็กหญิงพัชริยาภรณ์  สุขแสน
 
1. นางวันวิสาข์  จตุรภัทรพงศ์
 
108 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 85.2 ทอง 47 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. นางสาวธิดารัตน์  เตาให
 
1. นางสาวเสาวณีย์  บุญศรี
 
109 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 70 เงิน 23 โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงนภัสนันท์  นาเมืองรักษ์
 
1. นางพงษ์เพ็ญ  นาเมืองรักษ์
 
110 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. นางสาวกานต์พิชชา  รากวงค์
 
1. นายจีระศักดิ์  หมื่นแสน
 
111 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 83 ทอง 34 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกลักษณ์  ชุมนุม
2. เด็กหญิงกฤติยา  เพิ่มพูน
3. เด็กชายวัชรพงษ์  เฉียบแหลม
4. เด็กชายสืบศักดิ์  สืบศรี
5. เด็กหญิงอิสรีย์  ทวีกุลพาณิชย์
 
1. นายพศิน  พิจารณ์
 
112 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 80.33 ทอง 54 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. นางสาวนุชนภา  ชิณแสน
2. นางสาวปรัชญาภรณ์  ศรีรัฐ
3. นางสาววรรณธนาภรณ์  โมฆรัตน์
4. นางสาววรัญญา  เศิกศิริ
5. นายเศรษฐศาสตร์  สิงห์ตา
 
1. นางนันทนา  บุญโสภา
2. นางสาวสิริรัตน์  งามสาย
 
113 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 83.17 ทอง 38 โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม 1. นางสาวศศิธร  ประเสริฐสิน
2. เด็กชายอภินันท์  พลกัณท์
 
1. นางสาวณัฐสุภา  สิงห์ครุธ
2. นางวรารัตน์  พลสมัคร
 
114 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 82.5 ทอง 55 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. นางสาวณิชากร  เที่ยงศิริ
2. นางสาวลักษณาวดี  ธนาคุณ
 
1. นางสาวศิริมรกต  ศรีมงคล
 
115 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 75 เงิน 20 โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 1. นางสาวณัฐทิตา   ทำดี
2. นางสาวนิธินาฎ   สุพร
 
1. นางสาวชนิดา   โกมลเมธชัย
 
116 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 81 ทอง 14 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. นางสาวกวินนาถ  อินทรบุตร
2. นายภาณุพงษ์  พวงชมพู
 
1. นายวิเศษ  น้อยพึ่ง
 
117 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 79.6 เงิน 25 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. นางสาวธีตา  โชติมานนท์
2. นางสาวปภาวรินทร์  กองศรีมา
 
1. นางสาวศิริมรกต  ศรีมงคล
2. นางสาวชิดชนก  สระสงคราม
 
118 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 67.33 ทองแดง 21 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. นายพงศภัค  พงษ์สนิท
2. นายภากร  ฆ้องดี
 
1. นางสาวกนิษฐา  ริมสกุล
 
119 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 81.99 ทอง 12 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. นางสาวกัญญาณัฐ  ช่วงโชติ
2. นางสาวปวริศา  แข่งขัน
 
1. นายวิเศษ  น้อยพึ่ง
 
120 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 86 ทอง 37 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. นางสาวกนกรดา  กงเงิน
2. นางสาวกฤษฎิ์ธิดา  ดีล้อม
3. นางสาวกัญญาพัชร  ศรีอักษร
4. นางสาวชาลิสา  ทองสถิตย์
5. นายปิฎก  พิมพิรัตน์
 
1. นางสาวศิริมรกต  ศรีมงคล
 
121 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 75.33 เงิน 23 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. นายกิตติภูมิ  สัตนันท์
2. นายธนากร  สีขวา
3. นายมุ่งมั่น  ค่ำโพธิ์
4. นางสาววรณัน  ศิริโสม
5. นางสาวศิริรัตน์  เวชกามา
 
1. นางสาวสุพัตรา   สุวรรณเพชร
 
122 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 70 เงิน 14 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. นางสาวกรรณิการ์  ชายทวีป
2. นางสาวญาณิน  เพ็ชรแสง
3. นางสาวปภาดา  วงษ์ศรีแก้ว
4. นางสาวสิริขวัญ  ศรีบุตร
5. นางสาวอริสา  โพธิ์ไพร
 
1. นายวิเศษ  น้อยพึ่ง
 
123 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 86.25 ทอง 27 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. นางสาวภัทรลดา   พุกบุญมี
 
1. นางสาวศิริมรกต  ศรีมงคล
 
124 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 85.68 ทอง 18 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. เด็กหญิงปรัชญาพร  หูตาชัย
2. เด็กชายวิชยา  นานาค
 
1. นายศิวนันท์  นานาค
2. นางสาวจารวี  งามตา
 
125 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 74.14 เงิน 50 โรงเรียนค้อวังวิทยาคม 1. นางสาวญานิกา  แทนคำ
 
1. นายวัฒนะ  ชนะศรี
 
126 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 82.42 ทอง 44 โรงเรียนค้อวังวิทยาคม 1. เด็กชายฐิติพงษ์  พันธ์สุรีย์
2. เด็กชายปิยะดนัย  กตะสิลา
3. เด็กชายพุฒิพงศ์  มิลา
4. เด็กชายวิทยา  พาหา
5. เด็กชายสุธี   บุญลา
6. เด็กชายสุวิจักขณ์  ศรีสอน
7. เด็กชายอภิชาติ  เจริญศรี
8. เด็กชายอมรฤทธิ์  ทองเฟื้อง
 
1. นายชาญศักดิ์  มาตรคำจันทร์
2. นายเชี่ยวชาญ  เทือกเทพ
3. นายสำเนียง  บุญทรัพย์
 
127 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 76.7 เงิน 57 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. นายทรงพลกช  สังสนา
2. นายนครินทร์   ผ่องใส
3. นายฤทธิพร  มีชัย
4. นายวัชรพงษ์  แผลงศร
5. นายเทพธวัช  กมล
6. นายไตรภพ  น้าวแสง
 
1. นายชัชวาล  มูลมณี
2. นายดำรงค์ชัย  มาปะโท
3. นายปรีชา   สารโท
 
128 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 79.8 เงิน 32 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. นายฉลาด  บทมูล
2. นายธนสิทธิ  สาคร
3. นายนิติพงษ์  วงศ์ใส
4. นางสาวปิยธิดา  ศรีรักษ์
5. นางสาวปิยะพร  มงคลการ
6. นายพัชรกฤษฎิ์  สดใส
7. นายวีระชัย  โคตรสมบัติ
8. นายวีระพล  ช่างไถ
9. นางสาวอรอนงค์  วงษ์วิศิษฐ์
 
1. นายวาทิต  แสงจันทร์
2. นายฆนรุจ  คำคุณนา
3. นายธีระวุฒิ  ภูมิแสน
 
129 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 85.6 ทอง 5 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. เด็กหญิงจิรัชญา  กอมะณี
2. เด็กหญิงดาราวดี  พลเมือง
3. เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  กิมะพงษ์
4. เด็กหญิงมุทิตา  เชื้อโชค
5. เด็กหญิงสุทัตตา   แพบรรยง
 
1. นางกาญจนา  บุญไทย
2. นางวัฒนา  วงศ์พานิชย์
 
130 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 74 เงิน 20 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. นางสาวกนกพร  โสสุด
2. นางสาวนีน่า  ตาวั๋น
3. นางสาวภัชราภรณ์  ตาซื่อ
4. นายภูริทัต  เอื้อสามาลย์
5. นางสาวอารียา  ประชุมพันธ์
 
1. นางจิราภา  สมหวัง
2. นางสรินยา  จันทจร
 
131 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 84.8 ทอง 16 โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม 1. นายนรงฤทธิ์  ไชยเอิก
2. นางสาววาสนา  ทองอุทัย
3. นายอดิลักษณ์  หลักงาม
 
1. นายชำนาญ  แดงท่าขาม
2. นางราตรี  วามะลุน
 
132 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 62 ทองแดง 29 โรงเรียนค้อวังวิทยาคม 1. นางสาวปริญา  พวงทอง
2. นายภูวดล  ดวงมาลา
3. นางสาวอัญชลี  นามศรี
 
1. นายชวลิต  ตะกรุดเงิน
2. นางทัศนีย์  เสาหงษ์
 
133 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 75 เงิน 51 โรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคม 1. เด็กหญิงพรวิสา  หาญสัตย์
2. เด็กหญิงภัทราพร  เววา
3. เด็กหญิงอารยา  ทวีกัน
 
1. นางจิราวรรณ  ขันเงิน
2. นางวันเพ็ญ  กาศักดิ์
 
134 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 86.6 ทอง 28 โรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคม 1. นางสาวพรทิพย์  นิวัติ
2. นางสาวศศิมาภรณ์  ม่วงทอง
3. นางสาวอรกมล  จิตอาคะ
 
1. นางจิราวรรณ  ขันเงิน
2. นางวันเพ็ญ  กาศักดิ์
 
135 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 67 ทองแดง 58 โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม 1. เด็กหญิงมัลลิกา  สอนคำ
2. เด็กชายรพีภัทร์  แสนเสนา
 
1. นายพรชัย  สุขทรัพย์
2. นายธวัชชัย  ดวงใจ
 
136 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 61 ทองแดง 56 โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม 1. เด็กหญิงมนัญชยา  ขานจ้าน
2. เด็กชายอิศวะ  ญัติกระโทก
 
1. นายพรชัย  สุขทรัพย์
2. นายธวัชชัย  ดวงใจ
 
137 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 43 โรงเรียนค้อวังวิทยาคม 1. เด็กหญิงชลธิชา  แสงกล้า
2. เด็กหญิงปาณิศา  ป้องแก้ว
 
1. นางสาวนัฏทญา  จันใด
 
138 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 77 เงิน 29 โรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคม 1. นางสาวน้ำฝน  แซ่เจ็ง
2. นายเจษฏาพร  อุ้มอุราญ
 
1. นางสาวจิราภรณ์  ไชยศิริ
2. นายศิวพล  ลันละนา
 
139 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 70 เงิน 39 โรงเรียนค้อวังวิทยาคม 1. เด็กชายจิระศักดิ์  คนมาก
2. เด็กหญิงศิริรัตน์  อรรคจันทร์
 
1. นางสาวรุจิรา  ทองวุฒิ
2. นางฐิติรัตน์  ลีลาเอกนิติ
 
140 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 76 เงิน 21 โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ 1. นายธนาธิป  บุญทศ
2. นางสาวอภิญญา  ขันเงิน
 
1. นายสุริยันต์  แก้วพวง
2. นางสาวนันทรัตน์  ชาญชูวงศ์
 
141 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 86 ทอง 18 โรงเรียนกู่จานวิทยาคม 1. นางสาวทวินันท์   ดำรงศิลป์
2. นายสามารถ  สายสอน
 
1. นายธัญกร  อรัญโสติ
 
142 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 66 ทองแดง 34 โรงเรียนค้อวังวิทยาคม 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  มูลสิงห์
2. เด็กชายชาญณรงค์   คำมั่น
 
1. นางสาวรุจิรา  ทองวุฒิ
2. นางฐิติรัตน์  ลีลาเอกนิติ
 
143 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 58.4 เข้าร่วม 59 โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม 1. นายบูรพา  บุดดาเพ็ง
2. นางสาววัฑฒิกา  แสนใจมูล
 
1. นางจุฬาลักษณ์  พิทยารัตน์ตระกูล
2. นายธวัชชัย  ดวงใจ
 
144 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 85 ทอง 13 โรงเรียนกู่จานวิทยาคม 1. นางสาวนภัสสร  ว่องไว
2. นายสุรเกียรติ  ทับละคร
 
1. นายสมพงษ์  แสงกล้า
 
145 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 17 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. นางสาวธัญวรัตม์  แสงแสน
2. นายเอกชัย  ฉลองบุญ
 
1. นางงามจิต  แก้วพรม
2. นางสาวปิยะพร  พุ่มจันทร์
 
146 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 76 เงิน 26 โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร 1. เด็กหญิงณัชฌารีย์  กลีบทอง
2. เด็กชายธนากร  ทองทา
3. เด็กหญิงธีรนันท์  ต้นพรหม
 
1. นายศราวุธ  โชติสุวรรณ
2. นางนุชนาฎ  โชติสุวรรณ
 
147 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 71.8 เงิน 46 โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร 1. นางสาวรุ้งตะวัน  บกน้อย
2. นายวรปรัชญ์  คำแพงทอง
3. นางสาวศิรินทิพย์  โคตรทิพย์
 
1. นายศราวุธ  โชติสุวรรณ
2. นางนุชนาฎ  โชติสุวรรณ
 
148 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 88 ทอง 14 โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 1. นางสาวพรไพลิน  หาญสันเทียะ
2. นายอดุลยวัฒน์  ใยดี
 
1. นายยุทธชัย  โกลิยวงศ์สกุล
2. นายวุฒิชัย  สุภาพ
 
149 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 62.8 ทองแดง 52 โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ 1. เด็กชายชนาเมธ  สุจิรัตนวิมล
2. เด็กชายธัชพล  เวฬุวนารักษ์
3. นายภาวัติ  เนตรวงษ์
 
1. นางวราภรณ์  ค้าคล่อง
2. นางสาววริยา  แสงโชติ
 
150 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 74.8 เงิน 36 โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 1. นายวิศรุต  คิละลาย
2. นายศิริโรจน์  สารี
3. นายเกียรติศักดิ์  นักผูก
 
1. นางสาววิมลฉัตร  ภูศรีฐาน
2. นางทัศนีย์  เนื่องแนวน้อย
 
151 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 60 ทองแดง 26 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. เด็กชายจารุวัฒน์  ชูรัตน์
2. เด็กหญิงทิพย์ประภา  พันธุนัน
3. เด็กชายสุรวุฒิ  วันเมืองเก่า
 
1. นายสมสมัย  อินทะมน
2. นายชัชวาลย์  ศรีสุวรรณ์
 
152 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 83 ทอง 12 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. นายภูบดินทร์  อนุสรณ์
2. นายศรกฤษณ์  วรรณวงศ์
3. นางสาวอันนา  แซ่เตีย
 
1. นายสมสมัย  อินทะมน
2. นายชัชวาลย์  ศรีสุวรรณ์
 
153 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 65 ทองแดง 42 โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 1. นายณัฐพนธ์  สุดตา
2. นายพิวัฒน์  ปติโก
3. นายศรัณย์  หลอดคำ
 
1. นายอิสระ  นันทจักร์
2. นายฐานันดร  มูลสาร
 
154 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 84 ทอง 26 โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ 1. นายตฤชนก  บุญทศ
2. นายนนทกร  สายหยุด
3. เด็กชายนันทพงศ์  ช่างไถ
 
1. นางเกียรติสุดา  สุดชาฎา
2. นางกาญจนา  โทขันธ์
 
155 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 80 ทอง 42 โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 1. นางสาวปาริชาติ   จันทร์อ่อน
2. นางสาวอิสรา  ขอสุข
3. นางสาวเนตร  สุภารี
 
1. นางวิจิตรา   พรมชาติ
2. นางสาวสุธาภรณ์  ศรีทอง
 
156 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 69 ทองแดง 54 โรงเรียนสิงห์สามัคคีวิทยา 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  สุนทรารักษ์
2. เด็กหญิงนัทสุปรางค์  ธนาคุณ
3. เด็กชายวัชรากรณ์  เผ่าเพ็ง
 
1. นางดวงจันทร์  เสนาพรหม
2. นางสาวสุธิดา  หางนาค
 
157 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 86 ทอง 18 โรงเรียนสิงห์สามัคคีวิทยา 1. นางสาวกนกรัตน์  ลือเรื่อง
2. นางสาวกมลรัตน์  ธนาคุณ
3. นางสาวนัทมณ  เล็กอ่อน
 
1. นางดวงจันทร์  เสนาพรหม
2. นายอธิพงศ์  สาระวัน
 
158 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 83.5 ทอง 28 โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงกมลชนก  ศรีสุนนท์
2. เด็กชายคิดชัย  หลักบ้าน
3. เด็กหญิงนฤมล  ทองปาน
4. เด็กหญิงศิร์กานต์  ศรีชาฎา
5. เด็กหญิงอรวรรณ  พันธ์มา
6. เด็กหญิงเขมมิกา  ติ่งทอง
 
1. นางวิจิตรา   พรมชาติ
2. นางสาวกชนันท์  ทองคำบุตร
3. นางสาวศิริลักษณ์  เครือชาลี
 
159 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 77 เงิน 49 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 ยโสธร 1. นางสาวจันทรวิมล  บุญเพ็ง
2. นางสาวมณีรัตน์  ริมหนองเรือ
3. นางสาวมุฑิตา  บรรลือหาญ
4. นางสาวยุฑามาศ  คำตา
5. นายอรงค์กฎ  ลาล่วง
6. นางสาวเนตรทราย  แก้วกระจ่าง
 
1. นางสาวอภิชญา  อาภรศรี
2. นางสาวสุภาภรณ์  พามาดี
 
160 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 72 เงิน 46 โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  นักผูก
2. เด็กชายณัฐพล   ขันธุรา
3. นางสาวภูริสา  ทองมี
 
1. นายชานล  นนทกุลพงศ์
2. นางวันวิสา  สีทำมา
 
161 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 85.4 ทอง 35 โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ 1. นางสาวณัฐวรรณ  นนทะภา
2. นายมารุตพงค์  ขวัญทอง
3. นางสาววริศรา  สลับศรี
 
1. นางสาวมยุรี  มีแก้ว
2. นางเกียรติสุดา  สุดชาฎา
 
162 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 92 ทอง 6 โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายมงคลสวัสดิ์  เต็นตารัมย์
2. เด็กชายยอดทอง  สุนทรรัตนวงศ์
3. เด็กชายอดิศักดิ์   พรมศรี
 
1. นายอิสระ  นันทจักร์
2. นายฐานันดร  มูลสาร
 
163 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 74 เงิน 32 โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 1. นายจิณณพัต  ไชยนา
2. นายทศพล  เสนาวงษ์
3. นายนิธิ  วงเวียน
 
1. นายอิสระ  นันทจักร์
2. นายวิชิต  แทบท้าว
 
164 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 81 ทอง 39 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 ยโสธร 1. เด็กหญิงณัฐธินันท์  หัตถกอง
2. เด็กหญิงธนภรณ์  ชิงชัย
3. เด็กหญิงพนิดา   ประทุมชัย
 
1. นางนภัสชญา  บัพพระครุช
2. นางสาวอุษากาญจน  พานิชการ
 
165 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร 1. นางสาวติยะทาดา  เชียงเครือ
2. นายอภิสิทธิ์   แพทย์ทองซิว
3. นายเกริกเกียรติ  ไชยช่วย
 
1. นายชานล  นนทกุลพงศ์
2. นางสาคร  ทองเทพ
 
166 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 90.6 ทอง 33 โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร 1. เด็กหญิงปิ่นสุดา  แก้ววรรณา
2. เด็กหญิงมนัชญา  ศิริพัฒน์
3. เด็กหญิงมัทนา  จันทา
 
1. นายชานล  นนทกุลพงศ์
2. นางสาคร  ทองเทพ
 
167 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 88.2 ทอง 41 โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร 1. นางสาวทองทา  สีงาม
2. นางสาววันวิสา  นักผูก
3. นางสาวสมฤทัย   สุโกสิ
 
1. นายชานล  นนทกุลพงศ์
2. นางสาคร  ทองเทพ
 
168 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 85 ทอง 21 โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร 1. เด็กหญิงจีรนันท์  จันมา
2. เด็กหญิงนวรัตน์  รักษาภักดี
3. เด็กหญิงพัชราภรณ์  ทะเสนฮด
 
1. นางสาคร  ทองเทพ
2. นายชานล  นนทกุลพงศ์
 
169 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 87 ทอง 21 โรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคม 1. นางสาวศศิมาพร  ชูวงศ์
2. นางสาวอาทิมา  บุญช่วย
3. นางสาวอารียา  ศรีตากร
 
1. นางอรพิน  สว่างวงษ์
2. นางสาวสุพิชญา  สว่างวงษ์
 
170 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 85 ทอง 34 โรงเรียนค้อวังวิทยาคม 1. เด็กหญิงชนิดา  บุญลา
2. เด็กหญิงมาริษา  พูลเมือง
3. เด็กหญิงสิริกาญดา  อ้นจันหอม
 
1. นางสถาภรณ์  เขียวศรี
2. นางมลิวัลย์  แนวชาลี
 
171 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 87.5 ทอง 25 โรงเรียนค้อวังวิทยาคม 1. นางสาวกัญญารัตน์  เมืองกุดเรือ
2. นางสาวพิยดา  สองศรี
3. นางสาวศิริรักษ์  บุญอาจ
 
1. นางสถาภรณ์  เขียวศรี
2. นางมลิวัลย์  แนวชาลี
 
172 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 82 ทอง 8 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 ยโสธร 1. เด็กหญิงชุติมน  สิงห์ใหญ่
 
1. นางกชกร  สุ่มมาตย์
 
173 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 89 ทอง 4 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 ยโสธร 1. เด็กชายกมลวร  ชะตารัมย์
2. เด็กชายธีรวัฒน์  จันเหลือง
3. เด็กชายวุฒิชัย  บุญทวี
 
1. นางสาวไพศาล  สุนทรา
2. นางสาวฉัตรวิไล  ชิตชม
 
174 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 ยโสธร 1. นางสาวนฤมล  สืบเชื้อ
2. นางสาวนิภาพร  ผ่านเมือง
3. นายวธัญญู  ผาสุข
 
1. นางสาวรื่นฤดี  ผันผาย
2. นางณัฐชนันท์พร  ศรีมะโรงนาม
 
175 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 42 โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายณัฐพร  นามมงคล
 
1. นางสาวณัจฉรียาภรณ์  โคตรดี
 
176 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 74 เงิน 37 โรงเรียนกู่จานวิทยาคม 1. เด็กชายยุทธชัย  ขวานทอง
 
1. นายธัญกร  อรัญโสติ
 
177 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 86 ทอง 10 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 ยโสธร 1. นางสาวพิมพ์พะกานต์  ทะกะเนนะ
 
1. นางสาวรื่นฤดี  ผันผาย
 
178 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 75 เงิน 19 โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 1. นางสาวกมลนิตย์  พวงศรี
 
1. นางนัตยา  จันทกรณ์
 
179 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 81 ทอง 6 โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 1. นางสาวนริศรา  อาเทศ
 
1. นางสาวเครือวัลย์  ดุเหว่า
 
180 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง 10 โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร 1. นายบัญพล  กอแก้ว
2. นายศิริเจริญ  วงชารี
 
1. นายชานล  นนทกุลพงศ์
2. นางวันวิสา  สีทำมา
 
181 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 77 เงิน 19 โรงเรียนสิงห์สามัคคีวิทยา 1. นายพันธกานต์  อุอะนันต์
2. นายสมรรถชัย  หางนาค
 
1. นางสาวกรกนก  บุญยงค์
2. นายอรรถชัย  จันทร์จิตร
 
182 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 92 ทอง 7 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. เด็กชายณัฐพัชร์   เบญจวงศ์หิรัญ
 
1. นายสุรสิทธิ์  กองสินแก้ว
 
183 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6 80.66 ทอง 43 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 ยโสธร 1. นายนิติศาสตร์  เสียงหวาน
 
1. นายวิษณุ  บุญสอน
 
184 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 95 ทอง 4 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. เด็กชายศุภพล   จันทมาลา
 
1. นายสุรสิทธิ์   กองสินแก้ว
 
185 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.4-ม.6 86.91 ทอง 37 โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร 1. นายศรัณย์  กิ่งสุวรรณ
 
1. นายเดชมณี  เนาวโรจน์
 
186 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 80.66 ทอง 41 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. เด็กชายนิติพงศ์  บุญทรัพย์
 
1. นายสุรสิทธิ์   กองสินแก้ว
 
187 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.4-ม.6 86 ทอง 17 โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม 1. นายชาญณรงค์  คัชกรณ์
 
1. นายวีระศักดิ์   พันธ์เพียร
 
188 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 89.67 ทอง 30 โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม 1. นายชินกร  แสงปาก
 
1. นายวีระศักดิ์   พันธ์เพียร
 
189 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม 1. นายณรงค์วิทย์  ธรรมรักษ์
 
1. นายวีระศักดิ์   พันธ์เพียร
 
190 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.6 80.27 ทอง 20 โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกพร  วงค์คำชัย
2. นางสาวจริยา  ชนะกิจ
3. นายชาญณรงค์  คัชกรณ์
4. นายชินกร  แสงปาก
5. เด็กชายชิษณุพงษ์  คำนวน
6. เด็กหญิงญาณิศา  โกษาผล
7. นายณรงค์วิทย์  ธรรมรักษ์
8. เด็กชายณัฐฌานนต์  ยอดทอง
9. นายณัฐพล  มนขัง
10. เด็กชายธนธรณ์  ลีลาตระการกุล
11. เด็กหญิงธนัญญา  ถวนนอก
12. นายธนาโชค  บุญศรี
13. นางสาวปวรวรรณ  กมลฤกษ์
14. นายภาสกร  แฝงทรัพย์
15. เด็กหญิงมนฑกานต์  พรมนิกร
16. นางสาววนิดา  ชนะการ
17. เด็กหญิงศศิวิมล  เกิดศิริ
18. นายศิริชัย  พันธ์เสาร์
19. นางสาวสิรินยา  โคตวงศ์
20. เด็กหญิงสุกัญญา  แสนจันทร์
21. เด็กหญิงหงส์ฟ้า  หล้าอำพันธ์
22. นายอธิพงษ์  มณีวงค์
23. นายอธิวัฒน์  อินแก้ว
24. เด็กชายอนุภัทร  จันทะคัด
25. เด็กชายอนุวัตร  กล่อมเสียง
26. เด็กชายอภินันท์  ศิลาธร
27. เด็กชายอภิรัตน์  สมสืบ
28. เด็กหญิงอารียา  รอซีดี
29. นายเอนกพงศ์  ไชยสิงห์
30. เด็กชายแสนชัย  ทองพูล
 
1. นายปิยะพันธ์  สุกวาท
2. นายสนธยา  ไชยวิชิต
3. นางสาวสุธันยานาติย์  ลายเมฆ
4. นายวีระศักดิ์   พันธ์เพียร