สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) [กลุ่ม สพม.มุกดาหาร 3]

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ
จังหวัดบุรีรัมย์
ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 85 ทอง 14 โรงเรียนมุกดาหาร 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ศรีหัวแฮ
 
1. นางสาวมัลลิกา  ประสานชีพ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 92 ทอง 6 โรงเรียนดอนตาลวิทยา 1. นางสาวดลยา  วงค์รัตนะ
 
1. นางสาวมลวดี  ชนรินทร์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 66.6 ทองแดง 23 โรงเรียนมุกดาหาร 1. เด็กหญิงเพชรลดา  โยธา
 
1. นางวรรณภา  วัดเข้าหลาม
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 62.3 ทองแดง 10 โรงเรียนมุกดาหาร 1. นางสาวพิชญานิน  นารีนุช
 
1. นางดวงมณี  เพชรสุวรรณรังษี
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 21 เข้าร่วม 30 โรงเรียนมุกดาหาร 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ใหญ่ปางแก้ว
 
1. นายบุรโชติ  จันเต็ม
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 35 เข้าร่วม 30 โรงเรียนมุกดาหาร 1. นางสาวอาภาศิริ  โคตรพรม
 
1. นางพิชาพร  พรหมกสิกร
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 82.3 ทอง 12 โรงเรียนมุกดาหาร 1. เด็กหญิงภูริชญา  สิงห์ศร
 
1. นางประไพพิศ  อ่อนตาม
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 78.2 เงิน 35 โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร 1. นางสาวอาริยาภรณ์  โคตรพันธ์
 
1. นางสาวมารศรี  เมืองโคตร
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 63.6 ทองแดง 54 โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงนันทวรรณ  ศรีมันตะ
 
1. นางปัญจมา  คล่องดี
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 43 เข้าร่วม 50 โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ 1. นางสาวอุษา  พันที
 
1. นางใจทิพย์  สุยะรา
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 82 ทอง 16 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1. เด็กหญิงรุจิกาญจน์  ธนโชติบุญพันธ์
2. เด็กชายวัชริน  อุดมศรี
 
1. นางสาวกัลยา  วิเศษศรี
2. นางสาวณัฐพรรณ  ภูแสนใบ
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ม.4-ม.6 60.4 ทองแดง 30 โรงเรียนดอนตาลวิทยา 1. นางสาวทัศดาภรณ์  วงษ์โพธิสาร
2. นางสาวอารีรัตน์  ซาเสน
 
1. นางกอแก้ว  สีสมบา
2. นางวาสนา  ศรีลาศักดิ์
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 79.94 เงิน 36 โรงเรียนดอนตาลวิทยา 1. เด็กหญิงปภาดา  ระเวกโสม
2. เด็กหญิงอภิสรา  ผิวเหลือง
 
1. นางสาวสุชาดา  มะเสนัย
2. นางสาวนลพรรณ  บับพาน
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 79.52 เงิน 32 โรงเรียนผาเทิบวิทยา 1. นายกฤษณะ  เพชรจำพอน
 
1. นางสาวชิษณุชา  ชัยทุม
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 86 ทอง 5 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1. เด็กหญิงภัคพสุตม์  เดชะปิยวงศ์
 
1. นางอัญชลี  คนหมั่น
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 52 เข้าร่วม 11 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1. นายกฤติพัฒน์  กฤตาคม
 
1. นางสาวอัจฉรา  วันฤกษ์
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 66.7 ทองแดง 21 โรงเรียนมุกดาหาร 1. เด็กหญิงนฤพร  ผานิตกุลวัฒน์
2. เด็กหญิงพรทิพย์  เจริญชัยวัฒนโชติ
3. เด็กชายวรวัช  จินดามณีมาศ
 
1. นางสาววันวิสา  ประภาศรี
2. นางกลิ่นจันทร์  รามางกูร
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 59 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1. นางสาวจาระวี  เดชภูมี
2. นางสาวพาขวัญ  พนมวงศ์ตะวัน
3. นางสาวศิริกมล  ระดาฤทธิ์
 
1. นางสาวพรปวีณ์  ตาลจรุง
2. นางสาวอัจฉรา  วันฤกษ์
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 4 โรงเรียนดงหลวงวิทยา 1. เด็กชายฉัตรดนัย  วงค์กระโซ่
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  คำมุงคุณ
3. เด็กหญิงอาทิตยา  โซ่เมืองแซะ
 
1. นางผกามาศ  ช่างถม
2. นางสาวกันตนา  ชมจุมจัง
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 67 ทองแดง 38 โรงเรียนมุกดาหาร 1. นางสาวชนชญา  โภคสวัสดิ์
2. นางสาวสุชัญญา  จิบทอง
3. นางสาวเกศินี  เทพรัง
 
1. นางสาวสังเวียน  แผนสุพัด
2. นางสาวทานตะวัน  สีดา
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 71 เงิน 33 โรงเรียนมุกดาหาร 1. เด็กชายกฤษดา  ลีทหาร
2. เด็กหญิงพชรพร  แทนขุนทด
 
1. นางรัตนา  สุคำภา
2. นายจิรายุส  สดสุข
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 78 เงิน 16 โรงเรียนมุกดาหาร 1. นายกาล  ซาเหลา
2. นายพีรพงศ์  จอมจุมพลภา
 
1. นายสิงหะ  เดชฤทธิ์
2. นายเชาวพิชญ์  จันทร์เพ็ง
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 80 ทอง 21 โรงเรียนคำบกวิทยาคาร 1. เด็กชายอภิสิทธิ์   สลางสิงห์
 
1. นายมีชัย  เกตจุนา
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 68 ทองแดง 48 โรงเรียนดงหลวงวิทยา 1. นางสาวกาญจนา  โคตรพรม
 
1. นางสาวกันตนา  ชมจุมจัง
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 66.71 ทองแดง 60 โรงเรียนหว้านใหญ่วิทยา 1. เด็กหญิงภัทรจารินท์  อินนาง
2. เด็กชายภานุวัฒน์  เมืองโคตร
 
1. นายธรรมพล  เชื้อคนแข็ง
2. นายขจรศักดิ์  ฝ่ายลี
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 80.41 ทอง 34 โรงเรียนดงเย็นวิทยาคม 1. นางสาวพรพนา  ดีดวงพันธ์
 
1. นางสาวนันทิยา  พรมทา
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 69 ทองแดง 46 โรงเรียนมุกดาหาร 1. เด็กหญิงเกษริน  ทินคาม
 
1. นายทิวทิวา  ใจตรง
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 67 ทองแดง 52 โรงเรียนมุกดาหาร 1. นายธีรวัฒน์  ทองปาน
 
1. นางสาวกิ่งไผ่  พรมบาง
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 53.5 เข้าร่วม 20 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1. เด็กชายรชฏ  สุวรรณไตรย์
 
1. นางสาวศันสนีย์  บุญสนิท
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 74 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1. เด็กหญิงพิมพกานต์  พลงาม
2. เด็กชายศุภวิชญ์  ปัททุม
3. เด็กหญิงสุรางค์ฟ้าหอม  บุตรศาสตร์
 
1. นายสุพรม  ปัททุม
2. นางเบญจรัตน์  สุคำภา
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 80.61 ทอง 5 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1. นายวรากร  มุกดาประเสริฐ
2. นายสิทธา  สุนทราวาณิชกูล
3. นางสาวสิริกร  พลงาม
 
1. นายอนุทิน  พยุงวงษ์
2. นายสุรศักดิ์  มีศิริ
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 82.8 ทอง 7 โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม 1. เด็กหญิงจิราพัชร  ศรีหาวงค์
2. เด็กชายทักษ์ดนัย  จารุเนตร
3. เด็กหญิงปนัดดา  แสนโสม
 
1. นางสาวปุณยาพร  ผิวขำ
2. นางเมธวีธ์  กุมารสิทธิ์
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 86 ทอง 4 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1. นายกิตติศักดิ์  ภูมีศรี
2. นางสาวพรธีรา  พานเทียนทอง
3. นางสาวสุชานรี  พันอ้น
 
1. นายนิวัฒน์  วรสาร
2. นายบารเมษฐ์  สิมพร
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 67.6 ทองแดง 58 โรงเรียนมุกดาหาร 1. เด็กชายคณิศร  สกุลไทย
2. เด็กชายภานุวัฒน์  พันธ์หมุด
3. เด็กชายโชคชัย  ดีดวงพันธ์
 
1. นางสาวสุขุมมาลย์  แสงกล้า
2. นางสาวอาภัสสร  กลางประพันธ์
 
35 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 80 ทอง 10 โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1. นางสาวกรณัฐ  สุวรรณไตรย์
2. นายคฤโฆษ  คนหาญ
3. นางสาวปนัดดา  สุวรรณพันธ์
 
1. นางสาวนุชติยา  ยอดยศ
2. นายประเสริฐ  พูลผล
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 86.2 ทอง 7 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1. นางสาว บุญฑริตา  หิมะคุณ
2. เด็กหญิงนันทิพร  พรหมศิริ
3. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  บุญสุข
 
1. นางสาวพรพิทักษ์  คนหาญ
2. นายธีระวุฒิ  จันทะพันธ์
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนดงหลวงวิทยา 1. นายกิตติพงษ์  เชื้อวังคำ
2. นายปิยะราช  ตรงดี
3. นางสาวพวงชมพู  ใหม่ก๋งลาย
 
1. นายวุฒิพงษ์  แผนสุพัด
2. นางสุนันทา  หาคุ้มคลัง
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 76 เงิน 29 โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ 1. เด็กชายธรรมทัต  เจริญสุข
2. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  บรรดาศักดิ์
 
1. นายอดิศักดิ์  หาญจริง
2. นายวุฒิศาสตร์  แสนโคตร
 
39 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 87.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ 1. นางสาวชนัญญา   ทุ่งไธสง
2. นายอิทธิพล  ช้างจูม
 
1. นายวิเศษ  ชาวระนอง
2. นายเศรษฐา  สลางสิงห์
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 86.18 ทอง 9 โรงเรียนดงเย็นวิทยาคม 1. เด็กชายนิกร  ดีดวงพันธ์
2. เด็กชายพีระพงษ์  ดีดวงพันธ์
 
1. นายกิตติศักดิ์  ม่อมพะเนาว์
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 80.26 ทอง 9 โรงเรียนดงเย็นวิทยาคม 1. เด็กชายขจรศักดิ์  หนองหงอก
2. เด็กชายจักรินทร์  ผากา
 
1. นายกิตติศักดิ์  ม่อมพะเนาว์
 
42 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 17 เข้าร่วม 38 โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ 1. เด็กชายนราวิชญ์  ท้าวพรหม
2. เด็กชายภูมิพัฒน์   สุวะไกร
3. เด็กชายวศิน  สาระไชย
 
1. นายไชยา  สุวะไกร
2. นายเพิ่มพงศ์  นาชัยเวียง
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 89 ทอง 28 โรงเรียนมุกดาหาร 1. เด็กหญิงกรกนก   ซาเสน
2. เด็กหญิงจิราภรณ์   จิตการ
3. เด็กหญิงชลลัดดา   ทองกาล
4. เด็กหญิงชัญญานุช    ใจสุข
5. เด็กหญิงอริสยา    ทองทา
 
1. นางสาวพยอม  เชิดชู
2. นางสาวสุปาณี  เรียงรัตน์
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 90 ทอง 5 โรงเรียนมุกดาหาร 1. นายนัฐวุฒิ  แสงเขียว
2. นางสาวนิติยา  โลหะตระกูล
3. นายประทีป  สุขรี่
4. นางสาวภัทร์นรี  บุตรดีวงศ์
5. นางสาวสกุลรัตน์  กุลวงษ์
 
1. นายวัชระ  กิณเรศ
2. นางชบา  ศรีวิชัย
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 84 ทอง 10 โรงเรียนมุกดาหาร 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  นารีนุช
2. เด็กหญิงพรนภา  อุปนิ
3. เด็กหญิงพิชชา  พุทธจักร์
4. เด็กหญิงศุภางค์  โสดา
5. เด็กหญิงอรอนงค์  ชูรา
 
1. นางรัชนี  ชุไชย์
2. นางสาวปรียานุช  จวงจันทร์
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 89 ทอง 7 โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม 1. นางสาวกัญญกฤช  ปัททุม
2. นางสาวทัศวรรณ  มหาวงค์
3. นางสาวปรายฟ้า  ลครไชย
4. นางสาวศิรินญา  ศรีหาวงค์
5. นางสาวอรปรียา  วิเศษศิลป์
 
1. นายสมาน  ฤทธิ์น้ำคำ
2. นางสาวปุณยาพร  ผิวขำ
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 63 ทองแดง 49 โรงเรียนมุกดาหาร 1. เด็กชายชนะชัย  แสงศรี
2. เด็กชายณัฐชา  จันทะไทย
3. เด็กชายฟาร์โรห์  รัตนสถิตกุล
4. เด็กชายสถาพร  ดอกแก้ว
5. เด็กชายสุรัมภา   ศรีลาศักดิ์
 
1. นายวัชระ  กิณเรศ
2. นายเจนวิทย์  สุวรรณศรี
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 60 ทองแดง 59 โรงเรียนผาเทิบวิทยา 1. นายกิตติพงศ์  กมลรักษ์
2. นายสิทธานต์  แข็งแรง
3. นายสุทธิราช  พิกุลศรี
4. นายอนันต์ฐวุฒิ  แสงบุญ
5. นายไชยภัทร  โคตรสขึง
 
1. นายวัชรินทร์  พรมพฤกษ์
2. นางจิราพรรณ  โล่ห์คำ
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 83.25 ทอง 28 โรงเรียนมุกดาหาร 1. นางสาวกรรณิการ์   คำขันธ์
2. นางสาวขนิษฐา   สีสุวะ
3. นายจิรศักดิ์    ศรีวิชา
4. นางสาวชณัฐกานต์   ยืนยั่ง
5. นางสาวปณิตา   พลตื้อ
6. นางสาวปิยากร   ทองนิ่ม
7. นางสาวพรธิตา   เบ็ญจมาตร
8. นายภานุวัฒน์   อุดโท
9. นายมัชฌิมา   รูปดี
10. นายยุทธนา   พาทุม
11. นางสาวรติยาภรณ์   วาลุกา
12. นายระพีพัฒน์   ศิริบูรณ์
13. นางสาววิมลรัตน์    ศรีโยหะ
14. นายศักดิพงศ์  ช่วยพัฒน์
15. นางสาวศิริขวัญ  บุญรักษ์
16. นายศุภกฤต   สุริย์
17. นางสาวสไบทิพย์    จิตต์บาล
18. นายอภิรักษ์    ปัญชา
19. นายเชษฎากร   ช่วยกลาง
20. นางสาวแพรวา   อังคะณา
 
1. นางสาวจิรภัชญา  คำหาร
2. นางสาวพยอม  เชิดชู
3. นางสาวลภัสรดา  เสียงล้ำ
4. นายปิยะบุตร  จิตรช่วย
5. นางสาวจตุพร  เตียตระกูล
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 89 ทอง 14 โรงเรียนชัยปัญญาวิทยานุสรณ์ 1. นางสาวกัลยารัตน์   ขันแข็ง
 
1. นายวัชรศักดิ์  สุวรรณไตรย์
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 89 ทอง 49 โรงเรียนดงหลวงวิทยา 1. นางสาวอนงค์นาฎ  เชื้อคำจันทร์
 
1. นางสาววันวิสาข์  ฤทธิ์ขันธิ์
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมุกดาหาร 1. เด็กหญิงชนิดาภา  เหลือศิริ
2. เด็กชายวีรภัทร  อุ่นรัตนะ
 
1. นายปิยะบุตร  จิตรช่วย
2. นางสาวจตุพร  เตียตระกูล
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 93 ทอง 27 โรงเรียนมุกดาหาร 1. นางสาวภคนันท์  หมื่นจันทร์ทึก
2. นายวสันต์  กมลรักษ์
 
1. นางดวงแข  ประดุจชนม์
2. นางจิรภรณ์  โภคสวัสดิ์
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 88 ทอง 27 โรงเรียนมุกดาหาร 1. เด็กหญิงจินปตี  อุปัญญ์
2. นางสาวชนัญญา  คนหาญ
3. เด็กหญิงนันทวัน  อรรคศรี
4. เด็กหญิงปวีณา  ศรีโยหะ
5. เด็กหญิงพจมาน  ราชิวงค์
6. เด็กหญิงพิยดา  นาโสก
7. นางสาวศิลาภรณ์  ทองผา
8. เด็กหญิงสิริกร  กล้ายุทธ
9. นางสาวอรุณี  หมื่นราชา
10. เด็กหญิงอาภัสรา  สลางสิงห์
 
1. นางรณางค์  ลานขามป้อม
2. นางบุรินทร์พร  อินทมานนท์
3. นางสาวภัทรพร  สุริยาชัยวัฒน์
 
55 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 75.8 เงิน 37 โรงเรียนโพธิ์ไทรวิทยา 1. นางสาวกุลธิดา  ซาเสน
2. นางสาวจตุรพร  แข็งแรง
3. นางสาวจารุวรรณ  ผาสุขขี
4. นางสาวจีรภัทร  โพธิ์ไทรย์
5. นางสาวชิดชนก  โพธิ์ไทรย์
6. นางสาวชุติมา  พิกุลศรี
7. นางสาวทัศนีย์  บุทธิจักร์
8. นางสาวพรรณภา  โพธิ์ไทรย์
9. นางสาวสุปานี  พิกุลศรี
10. นางสาวอิงฟ้า  พิกุลศรี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุนิสา  คนหาญ
2. นางสาวแววดาว  ยืนยง
3. นางฉวีวรรณ  คำผาสุข
 
56 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 84.8 ทอง 19 โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1. นางสาวกัญญารัตน์  ไชยทอง
2. นางสาวธารทิพย์  คนซื่อ
3. นางสาวพรธิตา  สุวรรณไตรย์
4. นางสาวพัณธสา  ปัททุม
5. นางสาวพัณธิพา  ปัททุม
6. นางสาวภัทรดา  อุคำพันธ์
7. นางสาวอุบลรัตน์  บุษราคัม
 
1. นางนภามาศ  แสนโคตร
2. นายควรคิด  สินสวัสดิ์
3. นายสุดกาน  กลางประพันธ์
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1. เด็กหญิงขวัญชีวา  ลาโกน
2. เด็กชายภาณุวัตร  บุรีรัตน์
 
1. นายกิตตินันท์  ดวงรุ่ง
2. นายกิตติกร  พันธ์สุวรรณ
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 81 ทอง 4 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1. นายสหวรรธก์  ปัตลา
2. นายอนุชา  รัตนวงค์
 
1. นายกิตติกร  พันธ์สุวรรณ
2. นางสาวจุฑาภรณ์  ไปนาน
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 90 ทอง 17 โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ศรชัย
 
1. นายไชยวรรธน์  พิพัฒน์ยานนท์
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนดอนตาลวิทยา 1. นางสาวศศิธร  เข็มศิริ
 
1. นายอนุชิต  ศรีสุวรรณ์
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 79 เงิน 30 โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1. เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  สุพรรณโมกข์
 
1. นายอนุพงษ์  สินธุเขต
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 86 ทอง 29 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1. นางสาวกุศลสิริ  โทนุการ
 
1. นายมานะชัย  วงษ์ประชา
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 84 ทอง 35 โรงเรียนดอนตาลวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐพร  หมันสิงห์
 
1. นายอนุชิต  ศรีสุวรรณ์
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 94 ทอง 5 โรงเรียนดอนตาลวิทยา 1. นายปฏิพัทธ์  หงษ์เจือ
 
1. นายอนุชิต  ศรีสุวรรณ์
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 83 ทอง 18 โรงเรียนมุกดาหาร 1. เด็กชายตะวัน  ไชยยายงค์
 
1. นางดรุณี  โชติช่วง
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 89 ทอง 16 โรงเรียนดอนตาลวิทยา 1. นางสาววาสนา  บันตะบอน
 
1. นายอนุชิต  ศรีสุวรรณ์
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 90 ทอง 10 โรงเรียนดงหลวงวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐวรรณ  ปากวิเศษ
2. เด็กหญิงปวันรัตน์  โคตรพรม
 
1. นางปุณยนุช  สุวรรณไตรย์
2. นายคมสันต์  ต้นสวรรค์
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 77 เงิน 38 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1. เด็กชายโกสิทชภัฏ  สิงห์ไชย
 
1. นายมานะชัย  วงษ์ประชา
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 93 ทอง 25 โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1. นางสาวรักษิณา  น้อยทรง
 
1. นางสาวทิพากร  บุ่งเสน่ห์
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 78 เงิน 37 โรงเรียนคำป่าหลายสรรพวิทย์ 1. เด็กหญิงจิรารัตน์  แสนวิเศษ
2. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  แสนวิเศษ
3. เด็กหญิงไทยศิล  มิตรารุณ
 
1. นายธีระพงษ์  อาจวิชัย
2. นางสาวอตินิภา  จิตมาตย์
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 90 ทอง 26 โรงเรียนคำป่าหลายสรรพวิทย์ 1. นางสาวธาราทิพย์  รูปงาม
2. นางสาวมยุรี  โสดา
3. นายอัฐชัย  บุญรักษา
 
1. นายธีระพงษ์  อาจวิชัย
2. นายกมล  รูปดี
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 84 ทอง 12 โรงเรียนทีโอเอวิทยา 1. เด็กชายฤทธิเดช  อุปรา
 
1. นางพัชรินทร์  จันทร์ดาประดิษฐ์
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร 1. นายพัลลภ  น้อยชิน
 
1. นายเชษฐวุฒิ  บุตรดีวงศ์
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 86 ทอง 11 โรงเรียนทีโอเอวิทยา 1. เด็กชายฤทธิเดช  อุปรา
 
1. นางพัชรินทร์  จันทร์ดาประดิษฐ์
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 79 เงิน 25 โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร 1. นางสาวนภาภรณ์  เสียงเสนาะ
 
1. นายเชษฐวุฒิ  บุตรดีวงศ์
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร 1. นายธนากร  เสียงหวาน
 
1. นายเชษฐวุฒิ  บุตรดีวงศ์
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 92 ทอง 6 โรงเรียนทีโอเอวิทยา 1. เด็กชายพงษ์พิพัฒน์  โพธิบุตร
 
1. นางสุรีย์พร  เขียวขำ
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 70 เงิน 24 โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร 1. นางสาวสุปรีญา  จันดาแสง
 
1. นายเชษฐวุฒิ  บุตรดีวงศ์
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทีโอเอวิทยา 1. เด็กชายพงษ์พิพัฒน์  โพธิบุตร
 
1. นางสุรีย์พร  เขียวขำ
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 88 ทอง 6 โรงเรียนทีโอเอวิทยา 1. เด็กชายอานนท์  เสียงล้ำ
 
1. นางสาววิลานี  หลวงไชย
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 77 เงิน 14 โรงเรียนพลังราษฎร์พิทยาสรรพ์ 1. เด็กหญิงภัทรภร  สุนทะรส
 
1. นางสาวพรจิตร  กลางประพันธ์
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 73 เงิน 17 โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร 1. นายวัชรกร  รัตนวงค์
 
1. นายเชษฐวุฒิ  บุตรดีวงศ์
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 78 เงิน 11 โรงเรียนทีโอเอวิทยา 1. เด็กชายณัฐกิตติ์  อาษาดี
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  แถววงษ์
3. เด็กชายธนภัทร  วงศ์คำพา
4. เด็กชายประทานพร  คำบ่อ
5. เด็กชายพงษ์พิพัฒน์  โพธิบุตร
6. เด็กชายฤทธิเดช  อุปรา
7. เด็กชายศุภณัฏฐ์  สุวรรณคำ
8. เด็กชายอดิศักดิ์  สมบูรณ์
9. เด็กชายอานนท์  เสียงล้ำ
 
1. นายสุรีย์พร  เขียวขำ
2. นายพัชรินทร์  จันทร์ทาประดิษฐ์
3. นางสาววิลานี  หลวงไชย
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 68 ทองแดง 23 โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกนกณัฐ  บุตดีวงค์
2. นายธนบดี  ภูจำนงค์
3. นายธนากร  เสียงหวาน
4. นางสาวนภาภรณ์  เสียงเสนาะ
5. นายนราธร  ยืนยั่ง
6. นายพันลภ  น้อยชิน
7. นายพิริยะ  โคตรสุโพธิ์
8. นายฤชากร  อามาตย์
9. นายวัชรกร  รัตนวงค์
10. นายวิชญ์พล  แซ่ตั้ง
11. นางสาวศิริวิมล  จู่รัตนสาร
12. นางสาวสุปรีญา  จันดาแสง
 
1. นายเชษฐวุฒิ  บุตรดีวงศ์
2. นางสุมาลัย   ผิวขำ
3. นางสาววิไล  โพธิวัตร
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 82.2 ทอง 31 โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล 1. เด็กชายชัยวัฒน์  ยั่งยืน
2. เด็กชายธนากร  แก้วพิมพ์
3. เด็กชายพีรภัทร  ทองผา
4. เด็กชายศุภกร  อรรคศรี
5. เด็กหญิงอารีรัตน์  สัปปินันท์
6. เด็กชายอิทธิกร  คนตรง
 
1. นายปริวรรต  ไวสู้ศึก
2. นายสมชาติ  ว่องไว
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 76.66 เงิน 47 โรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร 1. นางสาวชลธิชา  มโนสีลา
2. นายภมรเทพฤทธิ์  คล่องแคล่ว
3. นายวรวิทย์  สุพร
4. นายศุลเชษฐ์   แก่นจันทร์
5. นายสหสวรรต  เสนาพันธ์
6. นายอริยะ  มาตรา
 
1. นายอาชา  เกื้อหนองขุ่น
2. นายชวิศ  ห้วยทราย
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 91 ทอง 6 โรงเรียนมุกดาหาร 1. นางสาวกนกพร   ไชยวงศ์
2. นายกษมา  สิงห์วงษา
3. นางสาวกัลยา   เหลาผา
4. นางสาวกานต์พิชชา  อุปคุณ
5. นางสาวขนิษฐา  พ่อทานี
6. นางสาวจันทิมา   จิตรการ
7. เด็กหญิงจิตรลดา   ศรีลาศักดิ์
8. นางสาวจิตรวรรณ  สอนสั่ง
9. นางสาวณัฐทริตา   ทองจันทร์
10. นายณัฐพัฒน์   เขียวอาสะวะ
11. นางสาวณิชกมล  เหลืองอร่าม
12. นายทีฆชา​   ถิระภัทรวี​
13. นางสาวธิดารัตน์  ศิริทอง
14. นายธีรภัทธ์   ทองจันทร์
15. นายธีรภัทร   เที่ยงโยธา
16. นายนิธิวัฒน์   พลธิราช
17. เด็กหญิงปณิตา  ไวว่อง
18. นางสาวประภาพร  นวลทูล
19. นางสาวปาริตา  ไวว่อง
20. นางสาวปิยะรัตน์   ศรีวะอุไร
21. นายพรพรรณ  เสนาน้อย
22. นางสาวพัชราภรณ์   คนขยัน
23. นางสาวพิชชาพร   อรรครศรีวร
24. นางสาวฟาติมา   สมบัติหอม
25. นางสาวภัททิยา   ราชิวงศ์
26. นายภานุวัฒน์   ตรงเที่ยง
27. นายภูริทัต   บุญทศ
28. นายลัทธพล  ศรีปทุมภรณ์
29. นายวรเมธ   สีงาม
30. นางสาวศศิกานต์   ระวิสิทธิ์
31. นางสาวศิรินุช   สุทธิประภา
32. เด็กชายสหภัทร   เชาว์เชี่ยวชาญ
33. นางสาวสิริมันต์  วงษ์หาโคตร
34. นางสาวสุชาดา   หารจิต
35. นางสาวอลีนา  ดอกไม้เพ็ง
36. นายอัครพล   โทนแก้ว
37. นางสาวอัจฉรา  บุญล้ำเลิศ
38. นางสาวอาทิตยา   พลทา
39. เด็กชายเต็มบุญ   บรรพชาติ
40. นางสาวเพ็ญนภา  คงรอด
 
1. นายปรีดี   ศรีประเสริฐ
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 85.5 ทอง 43 โรงเรียนคำป่าหลายสรรพวิทย์ 1. เด็กชายธงไชย  คำลือไชย
 
1. นายปารมี  เชื้อวังคำ
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 81 ทอง 40 โรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสาน 1. นายสัจเพชร  อุทาวงษ์
 
1. นายนพดล  นนท์ขุนทด
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.66 ทอง 21 โรงเรียนร่มเกล้าพิทยาสรรค์ 1. นางสาวญาดาภรณ์  โคตรสงคราม
 
1. นางสาวอรุณ  แสนสุข
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84 ทอง 26 โรงเรียนดอนตาลวิทยา 1. นางสาววิภาพร  ผะอบ
 
1. นายคมศิลป์  จันทพันธ์
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 88 ทอง 17 โรงเรียนคำป่าหลายสรรพวิทย์ 1. เด็กชายรัฐวิฑูรย์  คำมุงคุณ
 
1. นายปารมี  เชื้อวังคำ
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 86.66 ทอง 10 โรงเรียนดงเย็นวิทยาคม 1. นายกิตติพงษ์  ชาธิพา
 
1. นางนงค์นุช  ดีดวงพันธ์
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 74.67 เงิน 33 โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1. เด็กหญิงสุพรรษา  ระนา
 
1. นายกิมยานนท์  วังคะฮาต
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 77.33 เงิน 28 โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ 1. นางสาวนิลาวัลย์  สระนาม
 
1. นายพิเชษฐ์  วงค์จันทร์
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 93.5 ทอง 8 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1. นายรพีภัทร  ไชยคราม
 
1. นายดำรงค์  พิษเศษ
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 89 ทอง 23 โรงเรียนดงเย็นวิทยาคม 1. นายกิตติพงษ์  ชาธิพา
 
1. นางนงค์นุช  ดีดวงพันธ์
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 79 เงิน 55 โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1. เด็กหญิงมุกดามณี  พุ่มไสว
 
1. นายกิมยานนท์  วังคะฮาต
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84.33 ทอง 28 โรงเรียนมุกดาหาร 1. นางสาวสิริมันต์  วงศ์หาโคตร
 
1. นายนพดล  ขันแข็ง
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 82.67 ทอง 21 โรงเรียนพลังราษฎร์พิทยาสรรพ์ 1. นายชัชวาลย์  บางทราย
 
1. นางสาวพรจิตร  กลางประพันธ์
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 82.33 ทอง 35 โรงเรียนมุกดาหาร 1. เด็กชายธนทัต  แก้วดี
 
1. นายนพดล  ขันแข็ง
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนร่มเกล้าพิทยาสรรค์ 1. นางสาวญาดาภรณ์  โคตรสงคราม
 
1. นางสาวอรุณี  แสนสุข
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88.6 ทอง 12 โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ 1. นางสาวนิลาวัลย์  สระนาม
 
1. นายพิเชษฐ์  วงค์จันทร์
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 85 ทอง 26 โรงเรียนมุกดาหาร 1. เด็กหญิงกฤตฐิญา   กลางประพันธ์
2. เด็กชายธนพงษ์   บุญคำ
3. เด็กชายธนพล   กลางประพันธ์
4. เด็กชายธนโชติ   นาโสก
5. เด็กหญิงธิดารินทร์   พรหมดี
6. เด็กชายนันทิพัฒน์   เอกอารีพงศ์
7. เด็กชายศุภกิจ   พาลึก
8. เด็กชายสถาพร   พลโลกา
9. เด็กชายสุเทพ   รัตนวิบูลกุล
10. เด็กชายอนวรรษ   จันทโสม
11. เด็กหญิงอภัสนันท์   จันทรโคตร
12. เด็กหญิงัญวรรณ   สุพรชนวัฒน์
 
1. นายปรีดี  ศรีประเสริฐ
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 86 ทอง 11 โรงเรียนมุกดาหาร 1. นางสาวกมลวรรณ  โคตรพรม
2. นางสาวคีตภัทร  จันทรประเสริฐ
3. นายจักรพรรดิ  เจาะจง
4. นางสาวจิระประภา   อรบุตร
5. นายชินวัตร  จิบทอง
6. นางสาวฌัชฌรี  เมืองโคตร
7. นางสาวณัฐฐิณัณท์  แคนศิลา
8. นายธนากร  คนหมั่น
9. นางสาวธัญจิรา   คะเณศรี
10. นางสาวนภัทรชา  สังชาตรี
11. นางสาวนรินทร  ธรรมวงศ์
12. นางสาวปฎิมาพร  เคนโยธา
13. นางสาวปฏิพร  กลางประพันธ์
14. นางสาวปรีญาภรณ์  ภาคภูมิ
15. นายปัญญากร  แก้วเพ็ชร
16. นายพงศ์ธนัช  ฉัตรสุริยพงษ์
17. นายพัชรพล  คำจันทร์
18. นางสาวพิมพ์ธิดา  สุธาทิพยวรรณ
19. นางสาวพิมพ์วลัญช์  พิมพ์สวัสดิ์
20. นายภัทรพงค์  พละศักดิ์
21. นายภูวิชญ์  สมคะเณย์
22. นางสาวมณฑาสวรรค์  กิตติธรรมโอภาส
23. นางสาววรวีร์  บับพาน
24. นายวรวุฒิ  เจริญท้าว
25. นางสาววิลาศิณีย์   วงศ์ศรีทา
26. นายวุฒิวัฒน์  คัชมุข
27. นายวุฒิไกร  ดีดวงพันธ์
28. นางสาวสกุลทิพย์  บุญวาล
29. นางสาวสิริกันยา  กันเที่ยง
30. นางสาวสิริกาญจน์  วาปี
31. นางสาวสิริวิภา  จิตอามาตย์
32. นายสุรวิชญ์  โชคชูธนา
33. นายหฤษฎ์  ทองเฟื่อง
34. นางสาวอรกนก  ไวว่อง
35. นายอิทธิศักดิ์  โพธิ์โหน่ง
36. นางสาวไอรินทร์  นิติวัฒน์วรภัทร
 
1. นายนพดล  ขันแข็ง
2. นางกลิ่นจันทร์  รามางกูร
3. นางสาวสุขุมมาลย์  แสงกล้า
4. นายปรีดี  ศรีประเสริฐ
5. นางดรุณี  โชติช่วง
6. นางสาวอาภัสสร  กลางประพันธ์
7. นายวัชระ  กิณเรศ
8. นายนภัสรพี  จันทนะมุนินทร์
 
106 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 61.4 ทองแดง 56 โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล 1. เด็กชายธีรศักดิ์  คำแก้ว
2. เด็กหญิงปริยากร  บุญตาแสง
3. เด็กหญิงพรรพษา  โทนแก้ว
4. เด็กหญิงพัชรีศรี  ทวีโคตร
5. เด็กหญิงพิชชาภา  เจือจันทร์
6. เด็กชายวุฒิชัย  มูลพรม
7. เด็กหญิงสกุลทิพย์  มลัยเงิน
8. เด็กชายสุทธิพล  คำปาน
9. เด็กชายสุภาพ  สุภาเฮือง
10. เด็กชายอัครพล  สายสินธุ์
 
1. นายสิเนหา  วังคะฮาต
2. นางวนิดา  เที่ยงวงษ์
 
107 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 77.4 เงิน 22 โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกรกมล  ประดับพันธ์
2. เด็กหญิงจิราภร  แม้นศรี
3. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ศรีบุรมย์
4. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  สมเสนตระกูล
5. เด็กหญิงชนัญญา  อุทธศรี
6. เด็กหญิงนภัส  ทองเฟื่อง
7. เด็กหญิงนันทวดี  นามบุตร
8. เด็กหญิงปาริชาติ  กาญจันดา
9. เด็กหญิงมธุรส  พันนุมา
10. เด็กหญิงสิลิกร   ชัยมงคล
11. เด็กหญิงเบญจมาภรณ์  ศรีสุพรรณ
12. เด็กหญิงเพชรชรภา  ไชยฤทธิ์
 
1. นางสาวสุพิชญา  นาคเสน
2. นางสาวเบญจมาศ  แจ่มทุ่ง
 
108 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 83.2 ทอง 31 โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร 1. นางสาวกัญญารัตน์  พุ่มนิล
2. นางสาวจิราพัชร  วิสุเวส
3. นางสาวณัฏฐธิดา  ตรงดี
4. นางสาวมัลลิกา  อยู่สุข
5. นางสาวลลนา  ฉายพิมาย
6. นางสาววนิสา  ใจมั่น
7. นางสาวสุชาดา  ทองสะอาด
8. นางสาวอรจิรา  จันทรวิภาค
 
1. นางสาวสุพิชญา  นาคเสน
2. นางสาวเบญจมาศ  แจ่มทุ่ง
 
109 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 83.25 ทอง 13 โรงเรียนมุกดาหาร 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ว่องไว
2. เด็กหญิงกฤษชดาภา  พรหมมา
3. เด็กหญิงธนิดาพร  ศรีฐาน
4. เด็กหญิงนิธินันท์  อัครสุทธิโรจน์
5. เด็กหญิงปาริชาต  ศรีพลอย
6. เด็กหญิงพรธิดา  อุตสาหะ
7. เด็กหญิงสุปัจณัฐดา  พรหมมา
8. เด็กหญิงอรปรียา  บุญยืน
9. เด็กหญิงโสรียา  ภาดี
 
1. นางสาวทิพย์จิรา  ภูสีเงิน
2. นางสาววริษา  ไขขุนทด
 
110 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 85.2 ทอง 39 โรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสาน 1. นางสาวกัญญารัตน์   ใจสุข
2. นางสาวกิตติยาพร  สถิตดำรงสกุล
3. นางสาวกุลธิดา  ศรีโยหะ
4. นางสาวจิรภัทร  ขันแข็ง
5. นางสาวฐิติมา  ศิริสาย
6. นางสาวฟานิดา  ยืนยง
7. นางสาวศรัญดา  ดีดวงพันธ์
8. นางสาวสุมินตรา  ชัยพรมงคล
 
1. นางชญาภา  พลราชม
 
111 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 69.8 ทองแดง 30 โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร 1. เด็กหญิงจุฬารัตน์  ปัตตาเทสัง
2. เด็กหญิงณัฏฐนิชา  พันธ์ศรี
3. เด็กหญิงธนาวดี  โพติยะ
4. เด็กหญิงธนาวัลย์  ตรงดี
5. เด็กหญิงนันทวดี  นามบุตร
6. เด็กหญิงปภาวรินทร์  อาจวิชัย
7. เด็กหญิงพรธิตา  เชื้อคำจันทร์
8. เด็กหญิงมานิตา  ศรีสาพันธ์
9. เด็กหญิงวิฆเนศ  ผิวขำ
10. เด็กหญิงษุธิตา  ลาสุขัง
11. เด็กหญิงสุภาพร  คล่องดี
12. เด็กหญิงหทัยทิพย์  สิวสำแดง
13. เด็กหญิงอนันตญา  จันทรวิภาค
14. เด็กหญิงเกศรา  ณ ลำปาง
15. เด็กหญิงเจนจิรา  ปราบพล
16. เด็กหญิงเพชรชรภา  ไชยฤทธิ์
 
1. นางสาวสุพิชญา  นาคเสน
2. นางสาวเบญจมาศ  แจ่มทุ่ง
 
112 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 69.25 ทองแดง 43 โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร 1. นางสาวกัญญารัตน์  พุ่มนิล
2. นางสาวจุฬารัตน์  หมอนอรุณ
3. นายชัชพิสิฐ  ทาคำห่อ
4. นางสาวนารีรัตน์  คนเพียร
5. นางสาวนิชกานต์  ใจมั่น
6. นางสาวบุญญาภา  ชัยอุดม
7. นางสาวบุญยนุช  อยู่สุข
8. นางสาวภูริชญา  สุจารี
9. นางสาวษุธิตา  ลาสุลัง
10. นางสาวสนธิญา  ไทยทวี
11. นางสาวสุรธิตา  มหาอุป
12. นางสาวสุวิมล  แสนวงศ์สิริ
13. นางสาวเนตรชนก  เหนือพันธ์
 
1. นางสาวสุพิชญา  นาคเสน
2. นางสาวเบญจมาศ  แจ่มทุ่ง
 
113 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 76 เงิน 21 โรงเรียนดงหลวงวิทยา 1. นายกิตติพงษ์  เชื้อวังคำ
2. นายธนาวุฒิ  เหง้าโอสา
3. นายปิยะราช  ตรงดี
4. นางสาวพวงชมพู  ใหม่ก๋งลาย
5. นางสาวอรญา  วงค์กระโซ่
 
1. นางปุณยนุช  สุวรรณไตรย์
2. นางสาวมาลัยพร  คำมุงคุณ
 
114 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงหลวงวิทยา 1. นางสาวศิริโสภา  คำมุงคุณ
2. นางสาวอรพิชญ์  คำมุงคุณ
 
1. นางสาวมาลัยพร  คำมุงคุณ​
2. นางปุณยนุช  สุวรรณไตรย์
 
115 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1. เด็กชายพลภัทร  องอาจ
 
1. นายสุวิวัชร  สมมาตย์
 
116 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 82 ทอง 33 โรงเรียนดอนตาลวิทยา 1. นางสาวกิตติยา  ยืนยง
 
1. นายธณัฐพล  ตรีเดช
 
117 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 74.33 เงิน 21 โรงเรียนมุกดาหาร 1. เด็กชายธนาดล  ไชยทองศรี
 
1. นางนภัทร  สุวรรณโชติ
 
118 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 95.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมุกดาหาร 1. นายนิโคลัส อนุเทพ  โทมิตา
 
1. นางสาววัชรีพร  ธนพุทธิวิโรจน์
 
119 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมุกดาหาร 1. เด็กหญิงญาณิน  บวรกิจเจริญนนท์
 
1. นายเจนวิชญ์  รามางกูร
 
120 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 60 ทองแดง 43 โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร 1. นายอภิวัฒน์  แสงพารา
 
1. นางอุษา  หอมสุดใจ
 
121 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 84.33 ทอง 26 โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร 1. เด็กหญิงจันทราทิพย์  สุวรรณมงคล
2. เด็กหญิงพรนภา  คล่องดี
3. เด็กหญิงพิมพ์ผกา  ดรเขื่อนสม
4. เด็กหญิงมัชฌิมา  คล่องแคล่ว
5. เด็กหญิงอัจฉรา  ใจบุญ
 
1. สิบเอกหญิงสุภาภรณ์  จุลสมบัติ
 
122 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 86 ทอง 24 โรงเรียนมุกดาหาร 1. นายธีรภัทร  มะโนธรรม
2. นางสาวปาลิตา  วงพุฒน์
3. นางสาวปูนเดือน   ภมรศุภกุล
4. นายพีรยุทธ  สะอาดเอี่ยม
5. นางสาวแพรวา  เมตุลา
 
1. นายอชิรวิชญ์  ผิวละมุล
2. Mr.Christopher  Rudd
 
123 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 88.33 ทอง 15 โรงเรียนมุกดาหาร 1. เด็กชายธนัทชัย  สิเนหะวัฒนะ
2. เด็กหญิงพรชนก   ทองโสม
 
1. นางสาวปรียาฉัตร   ไชยสุข
2. นางกิ่งแก้ว  มิตรวิจารณ์
 
124 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 92 ทอง 22 โรงเรียนมุกดาหาร 1. นางสาวณัฐนิชา   กองไธสงค์
2. นายวรพล    นนท์นาภา
 
1. นางกิ่งแก้ว  มิตรวิจารณ์
2. MissShen  Xiangyu
 
125 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 73.83 เงิน 27 โรงเรียนมุกดาหาร 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  พันพัว
2. เด็กชายสิทธิกร  ล่องสินธู
 
1. นางสาวณฐพร  เรืองธรรม
 
126 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล 1. นางสาวศศิยาภรณ์  สาระพงษ์
2. นางสาวสิริยากร  ศรีประสงค์
 
1. นางสาวชุติมา  ชัยนา
2. Mr.Kohei  Fujioka
 
127 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 87.3 ทอง 16 โรงเรียนมุกดาหาร 1. นางสาวชนนี  หวานอ่อน
2. นางสาววนิดา  ไชยพันธ์
 
1. MissShen  Xiangyu
2. นางกิ่งแก้ว  มิตรวิจารณ์
 
128 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล 1. นายณรงค์กรณ์  อุดาหน
2. นายเทพฤทธิ์  คำสีทา
 
1. นางสาวชุติมา  ชัยนา
2. Mr.Kohei  Fujioka
 
129 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 86.66 ทอง 32 โรงเรียนมุกดาหาร 1. นายนายสวัตดิ์   อินตะนน
2. นางสาวภรณิตา   แข็งแรง
3. นางสาวภัทรนันท์  พันธ์คูณ
4. นายภาณุพงศ์  แซ่เฮง
5. นายศรเทพ   สุขเต็มดี
 
1. นางสาวปรียาฉัตร   ไชยสุข
2. MissZhao  Xiuling
 
130 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 80.33 ทอง 13 โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล 1. นางสาวณิชนันทน์  อินาลา
2. นายธนวัฒน์  โสดา
3. นายปฏิพล  อนันต์
4. นางสาวมุฑิตา  คนยืน
5. นางสาวเพ็ญนภา  คำนนท์
 
1. นางสาวชุติมา  ชัยนา
2. Mr.Kohei  Fujioka
 
131 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 83 ทอง 36 โรงเรียนมุกดาหาร 1. นายธนภูมิ   มุกดาศิริกุล
 
1. MissShen  Xiangyu
 
132 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 91.33 ทอง 5 โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล 1. นางสาวณัฐชพร  สนิทนิตย์
 
1. นางสาวชุติมา  ชัยนา
 
133 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 89.81 ทอง 9 โรงเรียนมุกดาหาร 1. เด็กชายกฤตนัน  อันทามา
2. เด็กชายกิตติพจน์  สมทรัพย์
 
1. นางอุทัยวรรณ   สุวรรณศรี
2. นางบรรจบ  โนนพิลา
 
134 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 88.01 ทอง 10 โรงเรียนมุกดาหาร 1. นายณัฐพล  คำมุงคุณ
 
1. นางบรรจบ  โนนพิลา
 
135 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 84.24 ทอง 35 โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1. เด็กชายคุณาสิน  ศรีดาพันธ์
2. เด็กชายธนวัตร  อาจหาญ
3. เด็กชายธีรภัทร์  อาจหาญ
4. เด็กชายประกาศิต  โคสาสุ
5. เด็กชายปัณณวัฒน์  สวัสดิ์วงศ์ชัย
6. เด็กชายวรรตนะ  อาจวิชัย
7. เด็กชายศิริพงษ์  สุพรรณโมก
8. เด็กชายโชกุน  น้อยทรง
 
1. นายควรคิด  สินสวัสดิ์
2. นายพิรมณ์  คนซื่อ
3. นายไพรวรรณ์  บุุษบงค์
 
136 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 88.55 ทอง 17 โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1. นายจิรายุทธ  เสียงเย็น
2. นายชานนท์  สุริยะวงค์
3. นายดนุพร  อุคำ
4. นายนันต์ทศักดิ์  ชมศรีพา
5. นายพงษ์เทพ  คนคล่อง
6. นายเอกชัย  จูมแพง
 
1. นายพิรมณ์  คนซื่อ
2. นางนภามาศ  แสนโคตร
3. นายนันทฉัตร  นันทศิริ
 
137 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 80.8 ทอง 30 โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร 1. นายก้องเกียรติ  มูลมั่ง
2. นางสาวบุษยมาศ  รูปเหมาะ
3. นางสาวปิยะดา  แท่งทอง
4. นางสาวพิสุทธิ์  แซ่ลี้
5. นางสาวภาวิดา  รัตนวงค์
6. นางสาวอารีญา  บรรจง
7. นายอินทร์ธร  พรรณา
8. นางสาวเขมิกา  คำนาน
9. นางสาวเพ็ญนภา  บับพาน
10. นางสาวแสงอรุณ  ศรีสุภา
 
1. นายศาศวัต  คุณชื่น
2. นายขวัญชัย  แสนขาว
3. นางวไลลักษณ์  กุลวงค์
 
138 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 64.6 ทองแดง 39 โรงเรียนมุกดาหาร 1. เด็กหญิงจิดาภา  แข็งแรง
2. เด็กหญิงปริญาภรณ์  สอนเม่น
3. เด็กหญิงปิยะดา  ขวัญเนตร
4. เด็กหญิงสิริมุกดา  ช่อวงศ์
5. เด็กหญิงหทัยชนก  รุ่งโรจน์
 
1. นางนงคราญ  สิทธิยา
2. นางสาวณัชชาภัทร  ทองแปลง
 
139 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 68.6 ทองแดง 36 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1. นางสาวชนม์นิภา  อารมณ์เพียร
2. นางสาวชนิสรา  ตะมิน
3. นางสาวณัชชา  วารี
4. นางสาวทรงสกุล  น้อยทรง
5. นางสาวลภัสรดา  โพล้งอยู่
 
1. นางสาวสมใจ  ต่อทองหลาง
2. นางสาวนุชลี  จันทรังษี
 
140 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 82.2 ทอง 25 โรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร 1. เด็กหญิงพรรณิตา  ชาลี
2. เด็กหญิงวนัสนันท์  กันยะดอย
3. เด็กหญิงสุทธิดา  สายทากุล
 
1. นางวิภารัตน์  สินพูน
2. นางดวงนภา  ผางพันธ์
 
141 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 72 เงิน 14 โรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร 1. นางสาวกชกร  คนขยัน
2. นางสาวปฐมพร  สุทธิ
3. นางสาวอินทิรา  สุพร
 
1. นางขวัญใจ  อุทัยสาร์
2. นางลัดดา  สิริพัฒน์
 
142 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 80.5 ทอง 31 โรงเรียนมุกดาหาร 1. เด็กหญิงกุลภัสสร์  ภูมลา
2. เด็กหญิงดารารัตน์  พันโคตร
3. เด็กหญิงอรนุช  แข็งแรง
 
1. นางประภาพรรณ  พั่วแพง
 
143 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 79.7 เงิน 52 โรงเรียนมุกดาหาร 1. นางสาวชนัญชิดา  ศรีวิเชียร
2. นางสาวธนัญชนก  สุวรรณไตรย์
3. นางสาวอรุณวรรณ  เพชรเอี่ยม
 
1. นางประภาพรรณ  พั่วแพง
 
144 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 70 เงิน 53 โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร 1. เด็กหญิงณิชากร  คนคล่อง
2. เด็กหญิงนิตยา  บุตรดีขันธ์
 
1. นางฤทธิ์ติยา  ธรรมสวาสดิ์
2. นายณัฐวัฒน์  อาจหาญ
 
145 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 79 เงิน 19 โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร 1. เด็กหญิงนิธินาถ  อาจหาญ
2. เด็กหญิงมนัสนันท์  ทุมคำแก้ว
 
1. นางฤทธิ์ติยา  ธรรมสวาสดิ์
2. นางพิธพร  วงษ์วิรัติ
 
146 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 80 ทอง 14 โรงเรียนมุกดาหาร 1. เด็กชายฐาปกรณ์  กฤตาคม
2. เด็กหญิงปวริษา  สิงห์คำ
 
1. นางรพีพรรณ  สิริจันทพันธ์
2. นางสาวสนธยา  คนหาญ
 
147 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 77 เงิน 29 โรงเรียนมุกดาหาร 1. นายธนวันต์  แสงศรี
2. นายภาคภูมิ  ดั่งดาวดึงส์
 
1. นางรพีพรรณ  สิริจันทพันธ์
2. นางสาวสนธยา  คนหาญ
 
148 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 75 เงิน 28 โรงเรียนมุกดาหาร 1. เด็กหญิงวรรณธิรา  วังคะฮาต
2. เด็กชายศตภพ  เชื้อสาวะถี
 
1. นางจรรยวรรธน์  พฤกษาสิทธิ์
2. นายอภิชาติ  ธรรมสวาสดิ์
 
149 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 81 ทอง 9 โรงเรียนมุกดาหาร 1. นายนันทวัฒน์  เมืองโคตร
2. นางสาวอนุสรา  กุลสุทธิ์
 
1. นางจรรยวรรธน์  พฤกษาสิทธิ์
2. นายอภิชาติ  ธรรมสวาสดิ์
 
150 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 78 เงิน 50 โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร 1. นายสิทธิพล  ตรงดี
2. นางสาวสุทธิกานต์  ไชยทองศรี
 
1. นางพิธพร  วงษ์วิรัติ
2. นางสาวจิรัชยาพร  ทองลือ
 
151 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 83 ทอง 17 โรงเรียนมุกดาหาร 1. เด็กชายบัญญวัต  บุญรักษ์
2. เด็กชายพสธร  ธีรพงษกร
 
1. นายอภิชาติ  ธรรมสวาสดิ์
2. นายอุดมทรัพย์  สายสา
 
152 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 68.4 ทองแดง 47 โรงเรียนเมืองมุกวิทยาคม 1. เด็กชายนาวิน  สุวรรณศรี
2. เด็กชายวิทวัฒน์  คำภูผง
 
1. นายภนุวัฒน์  สุดาชม
 
153 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 88 ทอง 9 โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล 1. นางสาวณัฏฐนิช  จันทรโคตร
2. นายพงศกร  เฮงสวัสดิ์
 
1. นางสาวสุภาวดี  สุวรรณไตรย์
2. นางเทียนทิพย์  วรรณพันธ์
 
154 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1. นายประชา  พรมท้าว
2. นายวิศรุต  ไพศาลวัฒนการณ์
 
1. นายพิทักษ์  ภูมิดอนมิ่ง
2. นายธนบัตร  กองแก้ว
 
155 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 75.6 เงิน 30 โรงเรียนมุกดาหาร 1. เด็กหญิงนงนภัส  คำรัตน์
2. เด็กชายปราชญพงศ์  ปัททุม
3. เด็กหญิงสุชัญญา  ผายพันธ์
 
1. นางจรรยวรรธน์  พฤกษาสิทธิ์
2. นายอภิชาติ  ธรรมสวาสดิ์
 
156 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 71.8 เงิน 46 โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม 1. นายคมชาญ  สุวรรณพันธ์
2. นายจตุรงค์  สุวรรณไตรย์
3. นายสิทธิกาญจน์  วรรณษา
 
1. นายพิชญ์  สุวรรณไตรย์
2. ว่าที่ร้อยตรีเกศ  พรมมี
 
157 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 72 เงิน 54 โรงเรียนดงมอนวิทยาคม 1. นายนันทวัฒน์  บุทธิจักร์
2. นายสิทธิชัย  สาธุชาติ
 
1. นายยุทธนา  ภู่ถนนนอก
2. ว่าที่ร้อยตรีสิทธินันท์  ณ หนองคาย
 
158 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 76 เงิน 22 โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1. นายกิตติชัย  วิเศษศรี
2. นายปฏิภาณ  บุญเปี่ยม
3. นายพรเทวา  ไชยเดช
 
1. นายคมกริช  ศรีชัย
2. นายกิติกร  ชุติมันตานนท์
 
159 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 61.5 ทองแดง 54 โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1. นางสาวจิราภรณ์  สุพรรณโมก
2. นางสาวศรสวรรค์  สุพรรณโมก
3. นายอนุวัฒน์  พุทธเสน
 
1. นายคมกริช  ศรีชัย
2. นายกิติกร  ชุติมันตานนท์
 
160 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 60 ทองแดง 26 โรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร 1. เด็กชายกฤตณัฐ  สิริพัฒน์
2. เด็กชายจิรานุวัฒน์  บุญเลิศ
3. เด็กชายชญานิน  พลบุตร
 
1. นายเจษบดินทร  อินทสงค์
2. นายสุจิน  ไทยวงค์
 
161 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 75 เงิน 19 โรงเรียนทีโอเอวิทยา 1. นายธนวัฒน์   สีแดด
2. นายนภสินธ์ุ  บุญมาลี
3. นายวสุรัตน์  ดาวัลย์
 
1. นายศรีเพชร  แพงศรี
2. นายจักรกฤช   ดิษฐบรรจง
 
162 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนทีโอเอวิทยา 1. เด็กชายดิเรก  ผุยคำสิงห์
2. เด็กชายภูบดินทร์  ถานผดุง
3. เด็กชายอัครพนธ์  วังคะฮาต
 
1. นายประยุทธ  สุภาคาร
2. นางวิยะดา  สุภาคาร
 
163 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 97 ทอง 4 โรงเรียนมุกดาหาร 1. นายนรวิชญ์  วังคะฮาต
2. นายปัญจพล   สุภาคาร
3. นายเอกปวิน   ภูมลา
 
1. นายจักรกฤษณ์  อินทสงค์
2. นายอภิชาติ  ธรรมสวาสดิ์
 
164 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3 60 ทองแดง 15 โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1. นายกิตติพงษ์  พิมพ์อ่อน
2. นายปุณยวัจน์  แสนโคตร
3. เด็กชายศุภกร  ผ่องโอภาส
 
1. นายคมกริช  ศรีชัย
2. นางสาวศิราณี  กลางประพันธ์
 
165 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 86 ทอง 9 โรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร 1. นายณัฐสิทธิ์  มุขอาสา
2. นายธนพัตร  สุพร
3. นายวิทวัส  สุพร
 
1. นายเจษบดินทร  อินทสงค์
2. นายสุจิน  ไทยวงค์
 
166 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 80 ทอง 46 โรงเรียนมุกดาหาร 1. เด็กหญิงฐิติยา  นนทะนำ
2. เด็กชายธนพล  นามบุตร
3. เด็กหญิงพลอย  มาคุณ
 
1. นางรพีพรรณ  สิริจันทพันธุ์
2. นางอัจจิตา  ทองธรรมชาติ
 
167 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 84 ทอง 16 โรงเรียนโชคชัยวิทยา 1. นายณัฐวัฒน์  วรรณพันธ์
2. นายธณากร  สร้อยแก้ว
3. นายโชติช่วง  หนองแคน
 
1. นายภูศิษฏ์พงษ์  โจนลายดา
2. นายพิทักษ์  สัตรูพ่าย
 
168 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 77 เงิน 37 โรงเรียนโชคชัยวิทยา 1. เด็กหญิงประวีณา  ศิลาพันธ์
2. เด็กชายสุพัตชัย  บุญมาศ
3. เด็กหญิงอัมพร  หลักคำ
 
1. นายอุบลชัย  สมยงค์
2. นายสุรพร  ปากวิเศษ
 
169 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 86 ทอง 18 โรงเรียนโชคชัยวิทยา 1. นางสาวนันท์นภัส  ไชยปัญญา
2. นางสาวรชนีกร  หลักโสม
3. นางสาวสุนิษา  วรโยธา
 
1. นายอุบลชัย  สมยงค์
2. นายสุรพร  ปากวิเศษ
 
170 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 78 เงิน 46 โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  คงทรัพย์
2. เด็กหญิงณหทัย  คำปาน
3. เด็กหญิงณัฐริกา  รูปดี
4. เด็กหญิงพัชราภรณ์  เมืองโคตร
5. เด็กหญิงอรวรรณ  สังคะลุน
6. เด็กหญิงอาทิตยา  ดาวัน
 
1. นายอรรฆเดช  อาจวิชัย
2. นางขวัญใจ  ศรีประสงค์
 
171 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 79 เงิน 46 โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล 1. นายณัฐสิทธิ  ทวีโคตร
2. นายนิรมิตร  ธรรมทวี
3. นางสาวนิศาชล  อนันต์
4. นายภาคภูมิ  คำหมอก
5. นางสาววารี  โคตรพรม
6. นางสาวสุนิสา  ชาธิราช
 
1. นายอรรฆเดช  อาจวิชัย
2. นางขวัญใจ  ศรีประสงค์
 
172 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 73 เงิน 45 โรงเรียนคำป่าหลายสรรพวิทย์ 1. เด็กหญิงจินฎารัตน์  คำลือไชย
2. นางสาววิไลวรรณ  พรมอวน
3. นางสาวเมวดี  อาจดวงดี
 
1. นางสาวกิตติกานต์  ปัสสา
2. นางสาวญาใจ  ใจสุข
 
173 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 87.8 ทอง 20 โรงเรียนคำป่าหลายสรรพวิทย์ 1. นายณัฐพล  เพ็งทองหลาง
2. นางสาวพัชราภา  สิงทองทราย
3. นางสาวสุธิตา  ใจสุข
 
1. นายนันทวัฒน์  เสนาช่วย
2. นายถนัดกิจ  คำปัน
 
174 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 85 ทอง 31 โรงเรียนหว้านใหญ่วิทยา 1. เด็กหญิงธนัชชา  อนันต์
2. เด็กหญิงปภาวรินทร์  นะอิ
3. เด็กหญิงรุ่งนภา  พาลึก
 
1. นางสาวสุมาลี  จันทร์หาร
2. นายหัสวิชัย  เมืองโคตร
 
175 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 83 ทอง 14 โรงเรียนมุกดาหาร 1. นางสาวจิราภรณ์  บุญกระจ่าง
2. นางสาวชลธิชา  คำโยธา
3. นางสาวนภาพร  เพ็งวงษา
 
1. ดร.ธีรพงศ์  แสนยศ
2. นายพิทยา  บุญโสม
 
176 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 88 ทอง 10 โรงเรียนเหล่าประชาอุทิศ 1. เด็กหญิงจินตนา  เบญจมาศ
2. เด็กหญิงจิราภรณ์  ใคร่ครวญ
3. เด็กหญิงยุพาวรรณ  เการัมย์
 
1. นายไกรจักร  โทตันคำ
2. นางจารุณี  ฤทธิ์วงศ์
 
177 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 81 ทอง 42 โรงเรียนเหล่าประชาอุทิศ 1. นางสาวกัญญาภัค  อินอ่อน
2. นางสาวภรณิภา  สอนรมย์
3. นางสาวสุภิญญา  คำมุงคุณ
 
1. นางสาวอัญชุลี  วรุยาน
2. นางจารุณี  ฤทธิ์วงศ์
 
178 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 91.4 ทอง 25 โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม 1. เด็กชายคฑาวุฒิ  ผิวขำ
2. เด็กชายโกเมศพร  วังคะฮาต
3. เด็กหญิงโภสิกา  ตันสกุล
 
1. นางอรุณี  วังคะฮาต
2. นางสาวพนิตนันท์  แสนโคตร
 
179 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 87.8 ทอง 45 โรงเรียนดอนตาลวิทยา 1. นางสาวจินดาพร  โคตรสมอ
2. นางสาวปนัดดา  ใจทัด
3. นางสาวลวัณรัตน์  ใจทัศน์
 
1. นางธนิดา  ทรงเดชภูริโชติ
2. นางสาวชุติมา  พ่อชมภู
 
180 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 84 ทอง 29 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1. เด็กหญิงณัฐกฤตา  วงศ์คำพา
2. นางสาวธนัททิพย์   ศิริชัยวัฒนกุล
3. นางสาวนีลพร  ไกรพล
 
1. นางสาวภัทรวดี  ปาละจินต์
2. นางสาวขนิษฐา  ปิตฝ่าย
 
181 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 87 ทอง 21 โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ 1. นางสาวฑิฆัมพร  สุดหล้า
2. นางสาวนัฐลดา  วันคำ
3. นางสาวศิริญาภรณ์  มานะบุตร
 
1. นางัรัตนา  สมคะเณย์
2. นางสาวใหม่  ทุมสี
 
182 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 88 ทอง 18 โรงเรียนอุดมวิทย์ 1. นางสาวณัฐธิดา  ไชยราช
2. เด็กหญิงพัชยาพา  คำเสียว
3. เด็กหญิงสุนิตา  สุริยบุตร
 
1. นางลลดา  อินทร์สด
2. นางจิราภรณ์  จันทบาล
 
183 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 84.4 ทอง 45 โรงเรียนอุดมวิทย์ 1. นางสาวกนกวรรณ  จันทร์ดำ
2. นางสาวจุฑารัตน์  วรรณวัตร
3. นางสาวเกษราภรณ์  ศรีเข็ม
 
1. นางลลดา  อินทร์สด
2. นางจิราภรณ์  จันทบาล
 
184 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  สุวรรณพันธ์
 
1. นางอนุลี  ศรีชัย
 
185 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 74.5 เงิน 22 โรงเรียนร่มเกล้าพิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงพัชฎาพร  ปากหวาน
2. เด็กหญิงภาวีนี  ภูมิอ่อน
3. เด็กชายยุทธพิชัย  บุญมา
 
1. นางสาวปภาดา  สมประสงค์
2. นางสาวบุญยาพร  ทองดี
 
186 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 71 เงิน 17 โรงเรียนร่มเกล้าพิทยาสรรค์ 1. นางสาวจินต์จุฑา  กลางประพันธ์
2. นางสาวปิยธิดา  เจริญบุตร
3. นายวีรพล  บุญมา
 
1. นางสาวปภาดา  สมประสงค์
2. นางสาวยุภาพร  ใจกล้า
 
187 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 94 ทอง 4 โรงเรียนคำป่าหลายสรรพวิทย์ 1. เด็กหญิงกรนันท์  คำมุงคุณ
 
1. นายธีระพงษ์  อาจวิชัย
 
188 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 73 เงิน 9 โรงเรียนคำป่าหลายสรรพวิทย์ 1. เด็กชายบุญยัง  ใจสุข
 
1. นายธีระพงษ์  อาจวิชัย
 
189 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนร่มเกล้าพิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงณัชชา  พานิช
 
1. นางสาวปภาดา  สมประสงค์
 
190 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95 ทอง 5 โรงเรียนร่มเกล้าพิทยาสรรค์ 1. เด็กชายอนากูล  พรมธิดา
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  พละสุ
 
191 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 81 ทอง 6 โรงเรียนผาเทิบวิทยา 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  คนยืน
 
1. นางเพชรไพรินทร์  เจาะจง
 
192 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 91 ทอง 7 โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม 1. นายเดชมงคล  พุทธพันธ์
 
1. นางสาวปุณยาพร  ผิวขำ
 
193 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1. เด็กชายพงษ์สิทธิ์  อาจวิชัย
 
1. นายไชยวรรธน์  พิพัฒน์ยานนท์
 
194 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 72 เงิน 21 โรงเรียนโชคชัยวิทยา 1. นางสาวคณพร  คำภูมี
 
1. นางสาวเพ็ญนิภา  แววศรี
 
195 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6 78 เงิน 11 โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1. นายกฤตวิทย์  กลางประพันธ์
 
1. นางกันยารัตน์  สุวรรณไตรย์
 
196 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 73 เงิน 16 โรงเรียนชัยปัญญาวิทยานุสรณ์ 1. เด็กชายศุภโชค  คนกล้า
 
1. นายฐาปณพงษ์  ไชยวุฒิ
2. นางสาวจินตนา  น้อยทรง
 
197 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 75 เงิน 25 โรงเรียนดงเย็นวิทยาคม 1. เด็กชายอภิชาติ  บำรุงภักดี
2. เด็กชายอภิชาติ  ดีดวงพันธ์
 
1. นางพนมไพร  พุฒโสม
2. นางสาวณิภาพร  โคตรวันดี
 
198 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 87.33 ทอง 19 โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ 1. เด็กชายวิเศษศักดิ์  ปาณะวงค์
 
1. นายนพดล  สายจันทร์
 
199 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6 86.66 ทอง 18 โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1. นายฐิติกร  ปัททุม
 
1. นายแสนทวี  แก้วศรีนวม
 
200 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 93 ทอง 6 โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ 1. เด็กชายกตัญญู  บรรเทา
 
1. นายนพดล  สายจันทร์
 
201 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.4-ม.6 89.83 ทอง 22 โรงเรียนดงหลวงวิทยา 1. นายวัชระ  สุคำภา
 
1. นางปุณยนุช  สุวรรณไตรย์
 
202 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 86.06 ทอง 21 โรงเรียนดอนตาลวิทยา 1. เด็กชายภูตะวัน  คนไว
 
1. นายคมศิลป์  จันทพันธ์
 
203 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.4-ม.6 82.43 ทอง 36 โรงเรียนผาเทิบวิทยา 1. นายธีระยุทธ  ยืนยง
 
1. นายภูริวัฒน์  จันปุ่ม
 
204 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 89.67 ทอง 30 โรงเรียนดอนตาลวิทยา 1. เด็กชายนาถวัฒน์  ทองมหา
 
1. นายคมศิลป์  จันทพันธ์
 
205 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.4-ม.6 92.33 ทอง 22 โรงเรียนดงหลวงวิทยา 1. นายวัชระ  สุคำภา
 
1. นางปุณยนุช  สุวรรณไตรย์