สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) [กลุ่ม สพม.มหาสารคาม 3]

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ
จังหวัดบุรีรัมย์
ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 12 เข้าร่วม 50 โรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร 1. นายฐิติพงษ์  ภูปลัด
2. นายสิทธิโชค  แปชน
3. นายเจษฎา  วรบูรณ์
 
1. นางพชรชล  ทาดทา
2. นายหฤษฏ์  มะเสมา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 53 เข้าร่วม 60 โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา 1. เด็กหญิงวชิราภรณ์  ราชดา
 
1. นางเพ็ญพัตรา  ไชยบัง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 21 เข้าร่วม 53 โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา 1. นางสาวศุภลักษณ์  คำไชยโย
 
1. นายประทีป  แสงแก้ว
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 50 โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา 1. เด็กหญิงสุภัตรา  ดนตรี
2. เด็กหญิงอภิญญา  สาระรัตน์
 
1. นางเพ็ญพัตรา  ไชยบัง
2. นายธนะกูล  ไชยบัง
 
5 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม 40 โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา 1. นางสาวธิดารัตน์  สุวรรณสม
2. เด็กหญิงวริษรา  คุณแสง
 
1. นางสาวสุจิตรา  สีคาม
2. นายศักดิ์สิทธิ์  กันทำ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 43.4 เข้าร่วม 44 โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม 1. นางสาวณัฐยาน์  ไชยศรี
 
1. นางสาววิลาสินี  ลิไธสง
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 20 เข้าร่วม 32 โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม 1. นางสาวไอยารา  บุริขันธ์
 
1. นางลัดดาวัลย์  จันละคร
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 48 เข้าร่วม 26 โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม 1. เด็กชายสืบสกุล  พันธะไชย
 
1. นายกฤฎากร  ดาสุเทพ
 
9 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 25 เข้าร่วม 28 โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม 1. นายนพรัตน์  พรานันต์
2. นายวรพัฒน์  ศรีสวัสดิ์
 
1. นายณัฐวุฒิ  นาสินพร้อม
2. นางสาวทับทิม  วงศ์หนองแวง
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 35 เข้าร่วม 50 โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงอรปรียา  ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม
 
1. นางสาวรุจิราภรณ์  บัวคำ
 
11 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 22 เข้าร่วม 51 โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 1. นางสาวศุภาพิชญ์   กองศรี
2. นางสาวอทิตยา   คงอินทร์
3. นายอนุวัฒน์  โพธิ์ปัดชา
 
1. นางศินันท์ธีรา  บัวริวัน
2. นายพรสวรรค์  เหล่าดวงดี
 
12 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 8.5 เข้าร่วม 50 โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 1. นางสาวจิรติกานย์  แสงแก้วเขียว
2. นางสาวธนิดา  วรรณสิทธิ์
3. นางสาวศศิธร  พรมรัต
 
1. นางสาวสุรียาวรรณ  จันสด
2. นางสาวสุมาภรณ์  ยศสุนทร