สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) [กลุ่ม สพม.มหาสารคาม 3]

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ
จังหวัดบุรีรัมย์
ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 80 ทอง 24 โรงเรียนกู่ทองพิทยาคม 1. เด็กชายศุภชัย  สารยศ
 
1. นางทิวาลักษณ์   เหล่าวงษา
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 86 ทอง 28 โรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร 1. นายณัฐวุฒิ  ผาบจันทร์สิงห์
 
1. นายอามร  นาไชยเวศน์
 
3 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 84 ทอง 13 โรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร 1. เด็กชายวัชรพล  ดวงสิมมา
 
1. นางเพ็ญนภา  ศรีโพธิ์วัง
 
4 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 84.6 ทอง 39 โรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร 1. นายทักษิณ  อาสาชนา
2. นางสาวธิษาชล  ไชยหงษ์
3. นางสาวรุจิรา  นามอาษา
 
1. นางมะลิ  ชีวาจร
2. นายจำนงค์  โสมา
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 90 ทอง 14 โรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร 1. เด็กหญิงชนาภา  ชมภูน้อย
2. เด็กหญิงภิญญดา  สีล้ามะนา
3. เด็กหญิงมุกบดินทร์  สีเสมอ
4. เด็กหญิงศิลามณี  สีวัย
5. เด็กหญิงโยสิยา  แนบคำ
 
1. นางสาวจุรีพร  เขียววิเศษ
2. ว่าที่ร้อยตรีอนุศิษฏ์  อันทะปัญญา
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 85 ทอง 43 โรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร 1. นางสาวจุฬารัตน์  จิตบุตร
2. นางสาวฐิติพร  พลเสนา
3. นางสาวนริศรา  แสนโยธา
4. นางสาวศิรินิภา  ริตตา
5. นางสาวสิริรัตน์  บุตรวงษ์
 
1. นางนันทพร  รัตนวิเศษ
2. นางสาวจุรีพร  เขียววิเศษ
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 91 ทอง 52 โรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร 1. นายธนาวัฒน์  กุลเพชร
2. นางสาวอรุโนทัย  ไมตรีแพน
 
1. นางสาวบัวสาย  ทาดทา
2. ว่าที่ร้อยตรีอนุศิษฏ์  อันทะปัญญา
 
8 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6 84.66 ทอง 23 โรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร 1. นายศิวกร  กุซัว
 
1. นางสาวบัวรีย์  นนทะเนตร
 
9 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.4-ม.6 88.33 ทอง 29 โรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร 1. นายโยธิน  วิชัยวงษ์
 
1. นางสาวบัวรีย์  นนทะเนตร
 
10 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.6 80.01 ทอง 32 โรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร 1. นายขจรชัย  ถานะ
2. นางสาวจรรยา  ดอกสอน
3. นายจิรเมธ  ราธนู
4. เด็กชายชนพัฒน์  สุจันทร์
5. นายชัชวาลย์  เส็งเศียร
6. เด็กชายชัยพิพัฒน์  แก้วบุญตา
7. นายฐิติศักดิ์  สมบัติ
8. เด็กชายณฐกร  ไชยศรีหา
9. เด็กชายณัฐนันท์  ศรีพวงมาลา
10. นายทวีวัตร  ขาลอยู่
11. เด็กหญิงทัศดาพร  ผาลา
12. นายธนพงศ์  โวดิษฐ์
13. นายธนาธิป  สายแสน
14. เด็กหญิงธัญชนก  อันทะปัญญา
15. นางสาวธิดารัตน์  วรรณบุรี
16. นางสาวนริศรา  แก้วกิ่งจันทร์
17. นางสาววรรณฤดี  อรัญมิตร
18. นายวินัย  ไชยโชค
19. นายศิวกร  กุซัว
20. เด็กหญิงสุภนิดา  ใจปิมปา
21. นางสาวสุภาวดี  สมสุข
22. นางสาวสุวภัทร  ศรีไชยโย
23. นายอภินันท์  วิชัยวงษ์
24. นางสาวอรวรรณ  ชุ่มอภัย
25. นายอัครพิณธ์  สุขโร
26. นายเขตนรินทร์  ศรีไชยทอง
27. นายเจษฎา  ชิณวงษา
28. เด็กชายเทพรักษ์  นามวิชา
29. นางสาวเมธิณี  โบราณมูล
30. นายโยธิน  วิชัยวงษ์
 
1. นางสาวบัวรีย์  นนทะเนตร
2. นางสาวศริญนภา  กิมาวหา
3. นางสาวจุรีพร  เขียววิเศษ
4. นายปัญญา  วิลัย
5. นายจำนงค์  โสมา
6. นายวีระพล  มุ่งหมาย
7. นายเจตนา  วิริยะ
 
11 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 87.4 ทอง 7 โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์ 1. เด็กหญิงจริญญา  หนูจิตร
2. เด็กหญิงจิรวิภา  หมื่นเดช
3. เด็กหญิงปรัชญา  หินกอง
 
1. นางทัศนีย์  รัตรองใต้
2. นางสาวนงคราญ  ซาตัน
 
12 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 86.2 ทอง 45 โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์ 1. นางสาวคีตภัทร  เทศแก้ว
2. นายดนุพร  ซาตัน
3. นายธนากร  เลพล
4. นายธวัชชัย  วงษ์อินจันทร์
5. นางสาวน้ำฝน  ชาดง
6. นางสาวพัชรนันท์  โพละ
7. นางสาววาสนา  พันดูล
8. นายศักดิ์ชัย  ชาดง
9. นายสมภพ  พานิชานุรักษ์
10. นางสาวอรหทัย  ไชยบัง
 
1. นางสาวกุสุมา  พิมพ์จันดา
2. นายประยูร  พลสีหา
3. นายณัฐพล  มนัสไธสง
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 92 ทอง 4 โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์ 1. เด็กหญิงสุพรรษา  ขุ่มด้วง
 
1. นายประสงค์  สิทธิสุรินทร์
 
14 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 87 ทอง 21 โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์ 1. เด็กชายโยธิน  ปัตพี
 
1. นายเจษฎา  พิชัยช่วง
 
15 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 87 ทอง 22 โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์ 1. เด็กชายภูริพัฒน์  แสงบัณฑิต
 
1. นายเจษฎา  พิชัยช่วง
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 89 ทอง 21 โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม 1. นางสาววราภรณ์  มั่นคง
2. นายวิษณุ  เสนาพรม
 
1. นางพัฒนา  สืบเมืองซ้าย
2. นายวิเศษ  ตติยะรัตน์
 
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 90.5 ทอง 7 โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม 1. นางสาวจันทรา  ศิริจันมา
2. นางสาวชลิดา  ชูชื่น
3. เด็กหญิงฐิตาพร  ศรีโคตร
4. เด็กหญิงนริศรา  ราชดา
5. นางสาวปนัดดา  ภูวงษ์ผา
6. เด็กหญิงภัทรวดี  ผาอินทร์
7. นางสาววรนาถ  กันพล
8. นางสาวศิริพร  อุดพรม
9. นางสาวสิริวิมล  แสงชัย
10. นางสาวสุณิษา  ทนาชัย
 
1. นายพิบูล  สาคร
2. นายชลพต  เดชบุรัมย์
3. นางเพ็ญศรี  ปุริศรี
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง 19 โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา 1. เด็กชายคชรัตน์  ถานกางสุ่ย
 
1. นายธนะชิต  แก้วคำแพง
 
19 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 82 ทอง 47 โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา 1. นายกฤษณะ  วันดี
2. นายฉัตรมงคล  สุวรรณี
3. นายธีรพงษ์  ตันภักดี
4. นายปาณชัย  สีแก้ว
5. นายพัชรวิชญ์  แก่นพิมพ์
6. นายอัคพงศ์  พลรักษ์
 
1. นายกฤษณ์  สืบเมืองซ้าย
2. นางสาวจันทร์ศรี  ตั้นภูมี
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง 41 โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา 1. เด็กหญิงนงนภัสษ์  ศิริกันยา
 
1. นางชนิสรา  ธีรธัญธนัช
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81.5 ทอง 45 โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา 1. เด็กหญิงรสสุคนธ์  อนุพล
 
1. นางชนิสรา  ธีรธัญธนัช
 
22 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 89.09 ทอง 11 โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา 1. นางสาวดรัลพร  ศรีทะโคตร
 
1. นายประทีป  แสงแก้ว
 
23 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 91 ทอง 15 โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา 1. เด็กชายนรบดี  นามมุงคุณ
 
1. นางชนิสรา  ธีรธัญธนัช
 
24 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.4-ม.6 91.33 ทอง 28 โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา 1. นายศราวุฒิ  พิกุลศรี
 
1. นางชนิสรา  ธีรธัญธนัช
 
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 91 ทอง 11 โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม 1. นางสาวรุจิรา  ภูกองไชย
 
1. นางสาวอนุสรา  ผลชู
 
26 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 90 ทอง 18 โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม 1. เด็กชายจักริน  จันทเขต
2. เด็กชายพีระวัฒน์  ศิริวัง
3. เด็กชายวณัฐพงศ์  กุลเสนชัย
 
1. นางสาวอนุสรา  ผลชู
2. นายคำพัน  ชิณโคตร
 
27 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 92 ทอง 18 โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม 1. นายกฤษฏา  ทองหมื่น
2. นางสาวมัทธนา  สีหาทับ
3. นายเจนธรรม  ถาริวงค์
 
1. นางสาวอนุสรา  ผลชู
2. นายคำพัน  ชิณโคตร
 
28 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 82 ทอง 45 โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม 1. นายกรวิทย์  ไชยเพ็ชร
2. นายคงสิน  สุดพังยาง
3. เด็กชายธีรภัทร์  เนื่องแก้ว
4. เด็กชายพงศธร  ศรีขอดเขต
5. เด็กชายภูริพัฒน์  แสนวัง
6. เด็กชายวาสุเทพ  ดวงแพงมาตร
7. เด็กชายอัครชัย  เหล่าอัน
8. เด็กชายไตรมิตร  อุตรี
 
1. นายพิศาล  ศาสตร์แก้ว
2. นายณัฐวุฒิ  นาสินพร้อม
3. นายชาติ  ทาขุลี
 
29 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 84 ทอง 48 โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม 1. นางสาวชลธิชา  รอสูงเนิน
2. นางสาวปนัดดา  เนื่องชมภู
3. นางสาวปรางทิพย์  คุณแสง
4. นางสาวรารีรัตน์  เลพล
5. นางสาววริศรา  แสนคำ
6. นางสาวศุภิสรา  ปักกังเวสัง
7. นางสาวอนัญญา  นามมูลตรี
8. นางสาวเพชรมณี  สีพลแสน
 
1. นายกฤฎากร  ดาสุเทพ
2. นางสาวสุกัญญา  มะลิวัลย์
3. นายไพรทูรย์  แสนกรุง
 
30 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 83 ทอง 25 โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม 1. เด็กหญิงฉัตรมณี  บุญแก้วคำ
2. เด็กหญิงพิชญนันท์  หาญกล้า
3. เด็กหญิงมัทนา  หงษ์สีทอง
4. เด็กหญิงศศิธร  ปฏิเมตา
5. เด็กหญิงอภิญญา  อุตลี
 
1. นางเพ็ญศรี  ใจกล้า
2. นายสมาน  โอษะคลัง
 
31 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 88 ทอง 12 โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม 1. นางสาวชุติกานต์  ศรีโสภา
2. นางสาวบรรพษา  บริสุทธิ์
3. นางสาวพุธิตา  จริยาชนบุญญา
4. นางสาวสุธินี  วิเศษศรี
5. นางสาวอนัญญา  กุดวงษา
 
1. นางกมลเนตร  เพ็ชรพูล
2. นางเกศสรินทร์  ตรีเดช
 
32 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 86 ทอง 27 โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  สายเหลา
2. เด็กหญิงบุญสิตา  ทองหมื่น
3. เด็กหญิงปนัดดา  ภูมิเงิน
 
1. นางสุจิตรา  เกษมราษฏร์
2. นางฐิติมา  สุ่ยหา
 
33 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 80.99 ทอง 51 โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม 1. นางสาวกริชสุดา  เนื่องชมภู
2. นางสาวงามชีวา  กุลสาร์
3. นายธีรพัฒน์  อามาตย์สมบัติ
4. นายพงศธร  ดีงาม
5. นางสาวสิริขวัญ  จันทกุล
 
1. นายกชพรรณ  แสนสุวรรณ
2. นางสาวกานต์รวี  นูวบุตร
 
34 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 84.5 ทอง 31 โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม 1. เด็กชายนครินทร์  ชูชื่น
 
1. นายกฤฎากร  ดาสุเทพ
 
35 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.4-ม.6 88.1 ทอง 8 โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม 1. นายธนพัฒน์  นพวานศรี
 
1. นายกฤฎากร  ดาสุเทพ
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 81 ทอง 35 โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงกรณภา  สันัดยก
2. เด็กชายกฤษณพงษ์  ศรีษะโคตร
3. เด็กชายกิตติพงศ์  มุนติเก
4. เด็กหญิงจันทนา  จันทะโค
5. นางสาวจิตรัตฎา  สังขะทิพย์
6. เด็กชายณัฐพงศ์  ปราณีทรัพย์
7. นายณัฐพงษ์  วังทอง
8. เด็กชายทัตดนัย  แดนลาดแก้ว
9. นางสาวทัศนีย์  อินเสน่หา
10. นางสาวทัศมารินทร์  ธรรมภิบาล
11. นายธนธรณ์  วิชัยวงษ์
12. เด็กชายธนพนธ์  ผาบเขวา
13. นายปริญญา  อันสังหาร
14. เด็กชายปวิตร  โพธิ์ขี
15. นางสาวปาริฉัตร  สิมสี
16. นางสาวปิยภรณ์  สีขวาพา
17. นายพชรดนัย  คำจุลลา
18. นายพลพล  เปียรักใคร่
19. นายพลพล  ศิริภาฤทธิ์
20. นายพันธการณ์  ทับทิมใส
21. นางสาวภูษิตา  นามศักดิ์
22. เด็กชายรัตนชัย  มาตรแก้ว
23. เด็กชายวฑัณญู  ดวงจันทร์คำ
24. นายวิชญ์พล  พิมชัย
25. เด็กหญิงศศิมาพร  นภากาศ
26. เด็กชายศิลาวุฒฺ  ศรีจันทร์ดี
27. นายศิวะ  เพิ่มขึ้น
28. นายสิทธิ์ศักดิ์  ศรีสมภาร
29. นางสาวสุชาลินี  รัชรินทร์
30. เด็กหญิงสุพรรษา  นันสูงเนิน
31. นางสาวสุพัฒตรา  จันทราณี
32. เด็กหญิงสุมิตรา  อันหนองกุง
33. นางสาวหนึ่งฤทัย  อ้มสมเสพย์
34. เด็กหญิงอภัสรา  มะณีสา
35. เด็กชายอรรถพล  แดนลาดแก้ว
36. เด็กหญิงอลิชา  โสนิลาด
37. นายเจษฎา  บัวผาง
38. เด็กหญิงเบญจวรรณ  มณีโชติ
39. เด็กชายเอกสิทธิ์  สัสวีระ
40. นายเอกอานนท์  สุบันทม
 
1. นางสาวพิสมัย  รังเพลีย
2. นางจิราภรณ์  ศรีบุรี
3. นางเยาวภา  ดำเนตร
4. นางกิ่งดาว  วิกยานนท์
5. นายสุชาติ  ศรีบุรี
6. นายก้องสุริยา  สารพิมพ์
7. นายพัฒนัย  สุตนา
8. นางสาวจารุวรรณ  โทษา
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84 ทอง 28 โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงอาริศา  นามวงษา
 
1. นางสาวพิสมัย  รังเพลีย
 
38 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 1. นางสาวณัฐฐินันท์  คุณแก้ว
 
1. นายเฉลียว  ดอนกวนเจ้า
 
39 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 82 ทอง 27 โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 1. นายสิทธิพงษ์  คำดี
 
1. นางหนึ่งฤทัย  เที่ยงภักดิ์
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 87 ทอง 59 โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 1. นายศราวุธ  นามปัญญา
 
1. นางสาวปราณี  พันธุ์ยางน้อย
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 91.6 ทอง 37 โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 1. นางสาวกรกนก  ดวงมุลลี
2. นายนราธิป  ศรีอุดม
 
1. นางสาวณัฏฐา  ราชมูล
2. นางลัดดาวรรณ  ธีรัชปรีชา
 
42 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 83.5 ทอง 28 โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  อันหนองกุง
2. เด็กหญิงพัชรพร  ชูปาน
3. เด็กชายวุฒิพงษ์  โพธิรุกข์
4. เด็กหญิงศิริลักษณ์  พลดร
5. เด็กหญิงสุชาดา  เตชะสี
6. เด็กชายอภิชัย  พรมภักดี
 
1. นางพรทิพย์  มณีรัตน์
2. นางยี่สุ่น  แสนโสภาวัน
3. นายพัฒนพงษ์  บุตรภักดี
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 87 ทอง 15 โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 1. นางสาวกิติมาพร  ดวงสอนแสง
2. นางสาวณัฐณิชา  ไชยยา
3. นางสาวศิรภัสสร  นามเสนา
4. นางสาวสุดารัตน์  ราชโคตร
5. นางสาวอ้อมใจ  พานเมือง
 
1. นายสุวิทย์  การะน้อย
2. นายวรเทพ  บุณยวิวัฒน์
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 83 ทอง 37 โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 1. เด็กชายคุณากร  ดวงตา
2. เด็กหญิงจิราภรณ์  แสงบุบผา
3. เด็กชายชัยนรินทร์  อันหนองกุง
4. นายณรงค์ฤทธิ์  สารพิมพ์
5. เด็กหญิงทัศนีย์  อินเสน่หา
6. เด็กชายปกรณ์  อารดร
7. เด็กชายพิชาภพ  นิตยาสิทธิ์
8. เด็กชายภูวนาจ  โม่นอก
9. เด็กชายวุฒิพงษ์  ดวงแพงมาตย์
10. เด็กหญิงอรวี  คำภาบุตร
11. เด็กชายโชติรส  ชากัน
12. เด็กชายโยธิน  สาหับ
 
1. นายก้องสุริยา  สารพิมพ์
2. นางสาวจารุวรรณ  โทษา
3. นายพัฒนชัย  ภูโสดา
 
45 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 81.3 ทอง 17 โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงลลิดา  สารสวัสดิ์
 
1. นางดวงรัตน์  คำหว้าแก้ว
 
46 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 81.11 ทอง 32 โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 1. นางสาววลัยลักษณ์  รัตวัตร์
2. นางสาววิภาวดี  กงไชยา
 
1. นางศิรินทิพย์  สรรพอาษา
2. นายณรงค์  สรรพอาษา
 
47 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 80.74 ทอง 31 โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 1. นายคณาวุฒิ  นภาโชติ
 
1. นายวิทยา  โมฬา
 
48 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 83 ทอง 21 โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 1. นางสาวนันทิดา  สารสวัสดิ์
 
1. นางสาวชลธิชา  สาชิน
 
49 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 90 ทอง 8 โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 1. นางสาวอวัสดี   แสนบุรี
 
1. นางสาวชารดา  ปัญญาพิม
 
50 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 80 ทอง 60 โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 1. นางสาวณัฐวดี  ถิตย์เจือ
 
1. นางวาสนา  เหล่าดวงดี
 
51 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 84.34 ทอง 30 โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงฐานิกา  ชัยชะนะ
2. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  อันอาษา
 
1. นางสาวปิยนุช  ดีวงศ์
2. นางสาวเสาวนีย์  ปัดไธสง
 
52 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 90 ทอง 9 โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 1. นางสาวบัวชมพู  มาตรแก้ว
 
1. นางสาวรัตติมา  วระวาท
 
53 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 86.66 ทอง 32 โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 1. นายกวิน  ธนาทักษ์
2. นางสาวขวัญภิรมย์  โสธรบุญ
3. นายพิสิษฐ์  ขันทอง
4. นางสาววิศัลย์ศยา  ดรนาม
5. นางสาวศิริลักษณ์  ทันแสน
 
1. นางสาววาสนา  ชะศรี
2. นางสาวรัตติมา  วระวาท
 
54 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 82.95 ทอง 24 โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงชวิศา  แสงมาลา
2. เด็กหญิงพรรี  ขานดาบ
 
1. นางมณีวรรณ  แก้วก่ำ
2. นางสาวปานรดา  รักษาภักดี
 
55 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 83.71 ทอง 23 โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 1. นางสาวชลธิชา  ขวัญประเสริฐ
 
1. นางพูลศิลป์  บุญยัสสะ
 
56 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 84 ทอง 31 โรงเรียนโพนงามพิทยานุกูล 1. นายธนกฤต  แสนหานะ
2. นายลิขิตนาม  พลทิพย์
3. นายเทวา  เกตุเสนา
 
1. นายสุภาพ  มาธุระ
2. นางสาวปรียาภรณ์   แสงปัญญา