สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) [กลุ่ม สพม.มหาสารคาม 3]

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ
จังหวัดบุรีรัมย์
ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 60 ทองแดง 27 โรงเรียนกู่ทองพิทยาคม 1. เด็กชายศุภโชค  สารยศ
 
1. นายเสมา  ชื่นพิบูลย์
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 62 ทองแดง 25 โรงเรียนกู่ทองพิทยาคม 1. เด็กชายธีรเดช  เพสารี
 
1. นางเนตรนภา  เชื้อโชติ
 
3 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 34 โรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร 1. เด็กชายอัครพงษ์  พูลสวัสดิ์
 
1. นางสาวบังอร  โสมาบุตร
 
4 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 69 ทองแดง 38 โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์ 1. นางสาวศศิธร   รัตรองใต้
2. เด็กหญิงเกศวดี  พรประเสริฐ
 
1. นางรพีพร  นามมุลตรี
2. นางสาวศรัญญา  สีสมบัติ
 
5 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 55 โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์ 1. เด็กหญิงพรรณภา  เพชรกอง
2. เด็กหญิงอลิศรา  รักษาบุญ
 
1. นางสาวศรัญญา  สีสมบัติ
2. นางสาวรพีพร  นามมุลตรี
 
6 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 50 โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์ 1. เด็กหญิงปิยธิดา  ถาวรรักษ์
2. เด็กหญิงวรรณวิลัย  คงดี
 
1. นางสาวศรัญญา  สีสมบัติ
2. นางรพีพร  นามมุลตรี
 
7 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 68 ทองแดง 41 โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์ 1. นายวัชรินทร์  ปัดทุม
2. นางสาวอาทิตติยา  ไชยณรงค์
 
1. นางรพีพร  นามมุลตรี
2. นางสาวศรัญญา  สีสมบัติ
 
8 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 67.5 ทองแดง 44 โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์ 1. นางสาวจิราพร  ผิวผ่าน
2. นางสาวดมิกา  ดาแก้ว
3. เด็กหญิงธนพร  ศิริมา
4. เด็กหญิงธัญย์ชนก  พวงผะกา
5. นางสาววาสนา  พันดูล
6. นางสาวอรทัย  ไชยบัง
 
1. นางกุสุมา  พิมพ์จันดา
2. นายณัฐพล  มนัสไธสง
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 61 ทองแดง 51 โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์ 1. เด็กหญิงวรรณิภา  กันภัย
2. เด็กชายศุภรักษ์  รัตรองใต้
 
1. นางเพลินจิต   โพธิ์น้อย
2. นางสาววราภรณ์  เอี่ยมฉลวย
 
10 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 68 ทองแดง 43 โรงเรียนวังยาวศึกษาวิทย์ 1. นายธารินทร์  เรียนบุรี
2. นางสาวนาตาลี  คุณเอนก
3. นายอัครวิทย์  ศรีบุตราช
 
1. นางบุญส่ง  แสนภักดี
2. นางสาวเพ็ญวิสา  ผาจันทร์
 
11 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 65 ทองแดง 36 โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา 1. เด็กหญิงกานต์ชนิตา  แสงทามาตย์
2. เด็กหญิงยุวดี  แสนศรี
 
1. นายกฤษกร  แสงปัญญา
2. นางอาทิตยา  แสงปัญญา
 
12 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 60 ทองแดง 45 โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา 1. นางสาวจุฬารัตน์  พิทักษ์วงศ์ศร
2. นางสาววิจิตรา  ศรีเคนขันธ์
3. นางสาวเกศิณี  บุญศรี
 
1. นายธนะกูล  ไชยบัง
2. นางเพ็ญพัตรา  ไชยบัง
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ม.4-ม.6 63.2 ทองแดง 23 โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา 1. นางสาวพรทิภา  ศรีคำบ่อ
2. นางสาววรารัตน์  สีแก้วนิตย์
 
1. นายธนะกูล  ไชยบัง
2. นางเพ็ญพัตรา  ไชยบัง
 
14 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 61.5 ทองแดง 60 โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา 1. เด็กชายพิชิตพงษ์  สุทธิขันธ์
2. เด็กชายสหบพิตร  ชุมพล
 
1. นายศักดา  ปานะโปย
2. นางปทุมพร  สุพลไทย
 
15 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 64 ทองแดง 37 โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา 1. นางสาวนิลประภา  ดรละคร
 
1. นายเฉลิมวุฒิ  สาคำนะ
 
16 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 60 ทองแดง 49 โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา 1. นางสาวณัฐกานต์  ศิริสม
2. นางสาววิลาวรรณ  ชมภูเทพ
 
1. นายมโน  มาพะเนาว์
2. นางสังวาลย์  ราชมุลตรี
 
17 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 22 โรงเรียนเขื่อนพิทยาสรรค์ 1. เด็กชายติณณภพ  แสนจำลา
 
1. นางสาวพณาสันต์  เกษจ้อย
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 69.33 ทองแดง 57 โรงเรียนเขื่อนพิทยาสรรค์ 1. นางสาวเฟื่องลดา  หีบแก้ว
 
1. นายทิวา  เถื่อนนาดี
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 58 โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม 1. เด็กหญิงนันทกานต์  นนทะศิริ
 
1. นางสาวอนุสรา  ผลชู
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 69 ทองแดง 54 โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม 1. เด็กหญิงอภิศร  ศิริมาลา
 
1. นางสาวอนุสรา  ผลชู
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 66 ทองแดง 29 โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม 1. นายศิริพงษ์  ศิริวันนา
 
1. นายกฤฎากร  ดาสุเทพ
 
22 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 66.2 ทองแดง 50 โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม 1. นางสาววรรณพร  ศรีบุญเรือง
2. นายอนุสรณ์  ไชยโชค
 
1. นางฐิติมา  สุ่ยหา
2. ว่าที่ร้อยตรีวิทวัส  ไชยโชค
 
23 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 67.2 ทองแดง 50 โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม 1. เด็กหญิงจันทร์ทิราลักษณ์  จุ้ยอ่วม
2. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  เวียงนนท์
3. เด็กชายชัยวัฒน์  อดทน
4. เด็กชายณัฐภูมิ  พันเทศ
5. เด็กหญิงดลพร  เกษมราษฏร์
6. เด็กหญิงพันธิภา  ภารสำราญ
7. เด็กชายรัฐภูมิ  จันศรีดา
8. เด็กชายวัชรพงษ์  ราชพิทักษ์
9. เด็กหญิงวิภาพร  แดงน้อย
10. เด็กชายสมศักดิ์  สุมา
 
1. นายกฤฎากร  ดาสุเทพ
2. นางสาวสุกัญญา  มะลิวัลย์
3. นายไพรทูรย์  แสนกรุง
 
24 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 64.6 ทองแดง 38 โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  พิลุน
2. เด็กหญิงชลธิชา  พาลราษฎร์
3. เด็กหญิงชลธิชา  ฮามสุวรรณ
4. เด็กหญิงฐิติญา  แก้วอุดม
5. เด็กหญิงณัฐธิชา  คำมูล
6. เด็กชายณัฐพล  พิณพงษ์
7. เด็กหญิงธนพร  ทองพิระ
8. เด็กหญิงนันทิวา  กุชัว
9. เด็กชายพัชรพล  อิ่มกระจ่าง
10. เด็กชายพิพัฒน์  พุฒพันธ์
11. เด็กชายภัทรพงษ์  ริโยธา
12. เด็กชายวชิรวิทย์  มูลละออง
13. เด็กหญิงศศิวิมล  สารสี
14. เด็กหญิงสุวนันท์  นามมูลตรี
15. เด็กหญิงเทพนารี  ยอดแก้ว
16. เด็กหญิงโสภิตา  กลับดำ
 
1. นายกฤฎากร  ดาสุเทพ
2. นางสาวสุกัญญา  มะลิวัลย์
3. นายภานุวัฒน์  เหล่าพิลัย
 
25 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 68 ทองแดง 58 โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม 1. นางสาวกาญจนา  นากอ
2. นายอนุศิษฎ์  ศรีเศษนาม
 
1. นายณัฐวุฒิ  นาสินพร้อม
2. นางสาวทับทิม  วงศ์หนองแวง
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 66.75 ทองแดง 48 โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม 1. เด็กชายคชา  ไชยโคตร
2. เด็กชายธีระพงษ์  เสริมทรง
 
1. นายสุชาติ  ใจดี
 
27 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 68 ทองแดง 55 โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงธนัญญา  วิชัยวงษ์
 
1. นางสาวพรพรรณ  จันทร์เขียว
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 65 ทองแดง 38 โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 1. นางสาวนราทิพย์   ภักดียา
2. นางสาวสุมิตา   โพธิ์ขี
3. นางสาวอินอร   ดวงพันนา
 
1. นางสาวภัทรวรรณ  ไวสาหลง
2. นางสิวินีย์  เททะสังข์
 
29 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 61.1 ทองแดง 53 โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 1. นางสาวกฤติยาภรณ์  แพนชัย
2. นางสาวทิพย์วิมล  อ่อนจันทร์
3. นายอิทธิพล  สุดชา
 
1. นางนภสร  เสนาพร
2. นายสิทธิชัย  อุปแสน
 
30 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 9 โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 1. นางสาวณัฏฐณิชา  แสงชา
2. นางสาวรัชนก  ทับสอน
3. นางสาวสุธิดา  จินนารักษ์
 
1. นายวิทยา  โมฬา
2. นางกัญญภัทร  บิลโพชน์
 
31 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 62.5 ทองแดง 57 โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 1. นางสาวภาณุมาศ  พาหุพันธุ์โต
 
1. นางไตรรัตน์  นานอก
 
32 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 60 ทองแดง 41 โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 1. นางสาวสุนิตา  ดีดวงพันธ์
 
1. นางกนกวรรณ  พงสุพันธ์
 
33 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 47 โรงเรียนโพนงามพิทยานุกูล 1. นางสาวนภาทอง  ถุงแก้ว
2. นางสาวสุภาพร  สมรัตน์
3. นายอนุกร  พลตื้อ
 
1. นายวรัญญู  จันใต้
2. นางสาวปรุณีนาค  โพธิ์ดี