สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) [กลุ่ม สพม.มหาสารคาม 3]

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ
จังหวัดบุรีรัมย์
ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 72.7 เงิน 8 โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงมนัสนันท์  นามโล
 
1. นางนุชนาฎ  นาชัยดูลย์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 78.2 เงิน 35 โรงเรียนเขื่อนพิทยาสรรค์ 1. นางสาวธิดารัตน์  ศรีหงษ์
 
1. นางมธุกร  สีทะนารัตน์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 76 เงิน 41 โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 1. นางสาวพัชรพร  มุระดา
 
1. นางสุนันทา  รองชัยภูมิ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 74.75 เงิน 41 โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 1. นางสาวธิดารัตน์  สำลีเกตุ
 
1. นางมินตรา  กาหลง
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 72.12 เงิน 54 โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา 1. เด็กหญิงบวรลักษณ์  ดวงไกร
2. เด็กหญิงวิภาภรณ์  หนูมั่น
 
1. นางสาวเบญจรฎา  เพชรก้อน
2. นายประทีป  แสงแก้ว
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 71 เงิน 33 โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม 1. นายณพกร  ศรีทอนสุด
2. นางสาวธิดา  หอมกำปัง
 
1. นายเทพประทานพร  ขาววิเศษ
2. นางสาวจารุวรรณ  แก้วจันทา
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 78 เงิน 24 โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงธนัชชา  รังษา
 
1. นางนภาภรณ์  ปริปุรณะ
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 75.5 เงิน 28 โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 1. นายนนท์ปกรณ์  ศรีเคน
 
1. นางมณีลักษ์  ราชดา
 
9 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 75.8 เงิน 40 โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม 1. เด็กหญิงจิรประภา  ลำพุทธา
2. นางสาวชลิตา  โพธิ์หล้า
3. นางสาวญาดาวดี  รัตนทิพย์
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  คุณสมบัติ
2. นางสาวขวัญสุดา  จันทร์หอม
 
10 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 72.9 เงิน 34 โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 1. นายชัยรัฐ  แพสถิตถาวร
2. นางสาวนฤมล  บุตรสิมมา
3. เด็กหญิงอาทิตญา  ไชยเวช
 
1. นางสาววัลภา  ดวงชาทม
2. นายปรเมธ  นนท์อามาตย์
 
11 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 76 เงิน 25 โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 1. นางสาวนิปปอน   บุญโรจนวัฒน์
2. นางสาวพิมประภา   ตรีกา
3. นางสาวอมรรัตน์   เหล่าขัติยะ
 
1. นางเทียมจันทร์  เรืองแสง
2. นายโชติ  วิชัยชาญสกุล
 
12 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 71.1 เงิน 60 โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  หารสุริย์
2. เด็กหญิงมนสิการ  สมตั้ง
3. เด็กหญิงวราภรณ์  สร้อยคำ
 
1. นางสาวธัญญาลักษณ์  มาตมูล
2. นางอรวรรณ  นันสถิตย์
 
13 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 78.7 เงิน 29 โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 1. นางสาวปิยธิดา  เพ็งวงษา
2. นางสาวพรชิตา  ธรรมแสง
3. นางสาวพัชยา  บัวแดง
 
1. นางภัทรานิษฐ์  วรรณเสริฐ
2. นางสาวเดือนเพ็ญ  หนูห่วง
 
14 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 72 เงิน 43 โรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร 1. เด็กหญิงนันธิญา  คำพา
2. เด็กชายสิทธิพล  สีคำวัน
 
1. นางเยาวเรศ  ปริวันตา
2. นางสาวประทุมวดี  โต๊ะสิงห์
 
15 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 73.6 เงิน 48 โรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร 1. นางสาวกชพรรณ  จอมแก้ว
2. นางสาวมัญชุสา  ภักดีศรี
 
1. นางพชรชล  ทาดทา
2. นายหฤษฏ์  มะเสมา
 
16 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 74.4 เงิน 42 โรงเรียนเขื่อนพิทยาสรรค์ 1. นางสาวจันทร์จิรา  อัตเสน
2. นางสาวฉัตรแก้ว  จันโสดา
3. นางสาวณัฐสุดา  ไกยวัตร
4. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  รัตนวงษา
5. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  ดวงทาทอน
6. เด็กหญิงนันทิชา  วงษาวัตร
7. นางสาวมนทกานต์  แก้ววันทา
8. นางสาวมานัสตา  สีจันทรชัย
9. นางสาววราภรณ์  จิตบุตร
10. นางสาววราภรณ์  หีบแก้ว
 
1. นางอภัยศรี  วาทโยธา
2. นายภิรมย์  มาตย์คำมี
3. นางเยาวพร  เทียบเพชร
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 78 เงิน 57 โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม 1. นายตติยวัฒน์  ทุมมี
 
1. นางสาวอนุสรา  ผลชู
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 74 เงิน 46 โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม 1. นางสาวศิริกัลยา  ฟักอินทร์
 
1. นางสาวอนุสรา  ผลชู
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 75 เงิน 57 โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม 1. เด็กหญิงศิริณี  สีจรูญ
 
1. นายคำพัน  ชิณโคตร
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 75 เงิน 55 โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม 1. นางสาวกาญจนา  ธรรมวงษ์
 
1. นางสาวอนุสรา  ผลชู
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 78 เงิน 56 โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม 1. นายพิพัฒนชัย  สีโสดา
 
1. นางสาวอนุสรา  ผลชู
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 75 เงิน 26 โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงจุฬารัตน์  บางวิเศษ
 
1. นายพัฒนัย  สุตนา
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 74 เงิน 22 โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา 1. เด็กหญิงเอมิกา  เพิ่งจันดา
 
1. นางชนิสรา  ธีรธัญธนัช
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 76 เงิน 50 โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม 1. นายจันดี  สิงห์สดมถ์
2. นางสาวณัฐธิดา  ภูสำเภา
3. นายประสิทธิ์  โสไกสี
4. นายภานุกร  กลางจันทา
5. นายมงคล  จาระชอน
6. นายรักษ์พงษ์  ทะสา
 
1. นายวิทยา  กมลเลิศ
2. นายโดม  เดชกุญชร
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 76.66 เงิน 55 โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์ 1. นางสาวเมฑาวดี  เทินไพร
 
1. นายเจษฎา  พิชัยช่าง
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 79.67 เงิน 14 โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา 1. เด็กหญิงเอมิกา  เพิ่งจันดา
 
1. นางชนิสรา  ธีรธัญธนัช
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 77 เงิน 61 โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา 1. นางสาวขวัญจิต  นามโฮง
 
1. นายธนะชิต  แก้วคำแพง
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 74.6 เงิน 59 โรงเรียนเขื่อนพิทยาสรรค์ 1. นางสาวชนิสรา  เพียสุระ
 
1. นางวนิดา  คันธา
 
29 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 76 เงิน 27 โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม 1. นางสาวชยุดา  คงกระเรียน
2. นายณัฐกิตติ์  ทองหมื่น
3. นายณัฐวุฒิ  พึ่งพันธุ์
4. นางสาวทิพย์ภาพร  แสนพล
5. นายธนวัฒน์  แก้ววันทา
6. นายนพวิชญ์  พิเพก
7. นางสาวนันทกานต์  แก้ววันทา
8. นางสาวนิชากร  แก้วสาธร
9. นางสาวบุษกร  สืบกินนอน
10. นายภูธเนศ  สีจันคำ
11. นางสาวรัชฎาพร  สุ่ยหา
12. นางสาววราภรณ์  วงศ์เชียงยืน
13. นายวัชภูมิ  สารคู
14. นางสาววิภาดา  สุวรรณหงษ์
15. นายสุวิวัฒน์  โกเมน
16. นายเอกลักษณ์  ศรีโสภา
 
1. นายกฤฎากร  ดาสุเทพ
2. นางสาวสุกัญญา  มะลิวัลย์
3. นายภานุวัฒน์  เหล่าพิลัย
 
30 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 73.25 เงิน 33 โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม 1. นายนัทธพงษ์  ภารสำราญ
2. นายราชัน  เหล่ากาสี
3. นายวิวัฒน์  สุวรรณโคตร
4. นายศราวุธ  สุขวิชัย
5. นายเจษฎา  มูลเกตุ
 
1. นายกฤฎากร  ดาสุเทพ
2. นางสาวสุกัญญา  มะลิวัลย์
 
31 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 73.33 เงิน 50 โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม 1. เด็กหญิงพาขวัญ  หมูนสี
 
1. นางยุภารัตน์  พลตื้อ
 
32 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 72.67 เงิน 58 โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา 1. เด็กหญิงณัฐริกา  ศรีเจริญทอง
2. เด็กหญิงนัฏชนก  โททุโย
3. เด็กหญิงสุรัตนา  กอนเทียน
4. เด็กหญิงอนุธิดา  ถาโงกโป้
5. เด็กหญิงอภิรดา  โพธิจันทร์
 
1. Mrs.Nancy  Donwicha
2. นางสาวสุชาดา  สามสวัสดิ์
 
33 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 77.2 เงิน 40 โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา 1. นายคณัสนันส์  แก้วดอนหัน
2. นายชยธร  แสนนุภาพ
3. นายชินวัตร  พิเมย
4. นางสาวชิรินทรา  สร้อยทอง
5. นางสาวธมลวรรณ  สีนวนแสง
6. นายยุทธชัย  ดรปราบ
7. นางสาววริสรา  กุพะลัง
8. นางสาวสรัญญา  คล้ายสุบรรณ์
9. นางสาวหนึ่งหฤทัย  อนุสัย
10. นางสาวอภิญญา  สีหานัด
 
1. นายสุนทร  ถานอาดนา
2. นางสาวจันทร์ศรี  ตั้นภูมี
 
34 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 70 เงิน 33 โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา 1. นางสาวดวงกมล  เทียนคำ
2. นางสาวปริญญา  ชัยนาท
3. นางสาวพิชญาภา  ด้วงจอกนอก
4. นางสาววรรณนิภา  วงศ์ธรรม
5. นางสาววิรดา  พะเลียง
 
1. นางจุฑามาศ  วิลัยพิศ
2. นายชวลิต  ปฐพีเลิศสุวรรณ
 
35 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 73.5 เงิน 55 โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา 1. เด็กหญิงปาริชาติ  ศิริทาทับ
2. เด็กหญิงวนิดา  พรมลับ
3. เด็กหญิงศิริวลี  นามวงษา
 
1. นางศศิกานต์  อาจวงษา
2. นางพัชนี  ศีลคุณ
 
36 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 77 เงิน 54 โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา 1. นางสาวจิราพร  สงวนรัตน์
2. นายนำพล  ละอำคา
3. นางสาวปนัดดา  ฝายวงค์
 
1. นางศศิกานต์  อาจวงษา
2. นางกฤษณา  มุลมาตย์
 
37 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 71 เงิน 48 โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม 1. เด็กหญิงศศิภรณ์  วงค์ประพันธ์
2. เด็กหญิงอริสา  เครือศรี
 
1. นางฐิติมา  สุ่ยหา
2. นางอัมพร  พลเรือง
 
38 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 77 เงิน 29 โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม 1. นายพงษ์วรินทร์  สิงสุธรรม
2. นางสาวพลอยน้ำเงิน  ฟักอินทร์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีวิทวัส  ไชยโชค
2. นางอัมพร  พลเรือง
 
39 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 73 เงิน 38 โรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร 1. นายกิตินันท์  กุณโฮง
2. นายณัฐวุฒิ  บุญเพ็ง
 
1. นายวีระพงศ์  ตะโกนอก
2. นายอภิชาติ  พิณโพธิ์
 
40 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 78.4 เงิน 16 โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม 1. นางสาวกัลยกร  แก้วก่ำ
2. นางสาวจีรนันท์  โพธิ์พระ
3. เด็กหญิงณริสสา  ดวงปัญญา
 
1. นางฐิติมา  สุ่ยหา
2. ว่าที่ร้อยตรีวิทวัส  ไชยโชค
 
41 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 70.2 เงิน 58 โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม 1. นางสาวจันทร์ฉาย  พลพงษ์
2. นายภูมิพนา  แก้วแสนคำ
3. นางสาวเกวรินทร์  ทุติ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีวิทวัส  ไชยโชค
2. นางฐิติมา  สุ่ยหา
 
42 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 78 เงิน 31 โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์ 1. นางสาวธัญลักษณ์  ศรีพล
2. นางสาวนรินทร์พร  จำปาทอง
 
1. นางรพีพร  นามมุลตรี
2. นางสาวศรัญญา  สีสมบัติ
 
43 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 75.8 เงิน 31 โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม 1. นายศิรินัฐพงษ์  แสนมี
2. นายศุภณัฏฐ์  วิรุฬหา
3. นายเกียรติก้อง  แก้วก่ำ
 
1. นายรพีพล  อินทรสุพรรณ
2. นางสาวมยุรา  สุภารี
 
44 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 77 เงิน 49 โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 1. นางสาวชนันท์ธร  ธรรมจิตร์
2. นายปริมรภัทร  ชนะอรรถ
3. นายพลพล  เปียรักใคร่
4. นายพีระนันท์  สีผิวจันทร์
5. นางสาววริศรา  วรโคตร
6. นายศรายุทธ  โคตรวงษ์ทอง
 
1. นางพรทิพย์  มณีรัตน์
2. นางยี่สุ่น  แสนโสภาวัน
3. นางสุภาวดี  ศรีทำบุญ
 
45 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 75 เงิน 39 โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม 1. เด็กหญิงกุลสตรี  ปรีชาญาณ
2. เด็กหญิงมณีพร  ดวงมุลลี
3. เด็กหญิงอรัญญา  น้อยนอนเมือง
 
1. นางเพ็ญศรี  ปุริศรี
2. นางวิเชียร  สิทธิจันดา
 
46 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 77.5 เงิน 47 โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 1. นางสาวกมลทิพย์  คุ้มตะบุตร
2. นางสาวขวัญจิรา  ประยูรคำ
3. นางสาวเนตรนภา  สารคุณ
 
1. นางพรทิพย์  มณีรัตน์
2. นางยี่สุ่น  แสนโสภาวัน
 
47 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 75 เงิน 35 โรงเรียนวังยาวศึกษาวิทย์ 1. เด็กชายอพิเชษฐ์  จำนงศรี
 
1. นางสาวปิยนัฏ  โพนสิม
 
48 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 74 เงิน 27 โรงเรียนวังยาวศึกษาวิทย์ 1. นายมินทดา  ปาปะจี
2. นายวิศรุต  พานสมัน
 
1. นางสาวปิยนัฏ  โพนสิม
2. นายสมาน  นาทันใจ