สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) [กลุ่ม สพม.มหาสารคาม 3]

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ
จังหวัดบุรีรัมย์
ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 53 เข้าร่วม 60 โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา 1. เด็กหญิงวชิราภรณ์  ราชดา
 
1. นางเพ็ญพัตรา  ไชยบัง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 1. นางสาวณัฐฐินันท์  คุณแก้ว
 
1. นายเฉลียว  ดอนกวนเจ้า
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 72.7 เงิน 8 โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงมนัสนันท์  นามโล
 
1. นางนุชนาฎ  นาชัยดูลย์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 43.4 เข้าร่วม 44 โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม 1. นางสาวณัฐยาน์  ไชยศรี
 
1. นางสาววิลาสินี  ลิไธสง
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 20 เข้าร่วม 32 โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม 1. นางสาวไอยารา  บุริขันธ์
 
1. นางลัดดาวัลย์  จันละคร
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 21 เข้าร่วม 53 โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา 1. นางสาวศุภลักษณ์  คำไชยโย
 
1. นายประทีป  แสงแก้ว
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 81.3 ทอง 17 โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงลลิดา  สารสวัสดิ์
 
1. นางดวงรัตน์  คำหว้าแก้ว
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 78.2 เงิน 35 โรงเรียนเขื่อนพิทยาสรรค์ 1. นางสาวธิดารัตน์  ศรีหงษ์
 
1. นางมธุกร  สีทะนารัตน์
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 76 เงิน 41 โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 1. นางสาวพัชรพร  มุระดา
 
1. นางสุนันทา  รองชัยภูมิ
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 74.75 เงิน 41 โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 1. นางสาวธิดารัตน์  สำลีเกตุ
 
1. นางมินตรา  กาหลง
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 50 โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา 1. เด็กหญิงสุภัตรา  ดนตรี
2. เด็กหญิงอภิญญา  สาระรัตน์
 
1. นางเพ็ญพัตรา  ไชยบัง
2. นายธนะกูล  ไชยบัง
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ม.4-ม.6 63.2 ทองแดง 23 โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา 1. นางสาวพรทิภา  ศรีคำบ่อ
2. นางสาววรารัตน์  สีแก้วนิตย์
 
1. นายธนะกูล  ไชยบัง
2. นางเพ็ญพัตรา  ไชยบัง
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 72.12 เงิน 54 โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา 1. เด็กหญิงบวรลักษณ์  ดวงไกร
2. เด็กหญิงวิภาภรณ์  หนูมั่น
 
1. นางสาวเบญจรฎา  เพชรก้อน
2. นายประทีป  แสงแก้ว
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 89.09 ทอง 11 โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา 1. นางสาวดรัลพร  ศรีทะโคตร
 
1. นายประทีป  แสงแก้ว
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 61.1 ทองแดง 53 โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 1. นางสาวกฤติยาภรณ์  แพนชัย
2. นางสาวทิพย์วิมล  อ่อนจันทร์
3. นายอิทธิพล  สุดชา
 
1. นางนภสร  เสนาพร
2. นายสิทธิชัย  อุปแสน
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 9 โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 1. นางสาวณัฏฐณิชา  แสงชา
2. นางสาวรัชนก  ทับสอน
3. นางสาวสุธิดา  จินนารักษ์
 
1. นายวิทยา  โมฬา
2. นางกัญญภัทร  บิลโพชน์
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 47 โรงเรียนโพนงามพิทยานุกูล 1. นางสาวนภาทอง  ถุงแก้ว
2. นางสาวสุภาพร  สมรัตน์
3. นายอนุกร  พลตื้อ
 
1. นายวรัญญู  จันใต้
2. นางสาวปรุณีนาค  โพธิ์ดี
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 61 ทองแดง 51 โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์ 1. เด็กหญิงวรรณิภา  กันภัย
2. เด็กชายศุภรักษ์  รัตรองใต้
 
1. นางเพลินจิต   โพธิ์น้อย
2. นางสาววราภรณ์  เอี่ยมฉลวย
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 71 เงิน 33 โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม 1. นายณพกร  ศรีทอนสุด
2. นางสาวธิดา  หอมกำปัง
 
1. นายเทพประทานพร  ขาววิเศษ
2. นางสาวจารุวรรณ  แก้วจันทา
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 78 เงิน 24 โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงธนัชชา  รังษา
 
1. นางนภาภรณ์  ปริปุรณะ
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 82 ทอง 27 โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 1. นายสิทธิพงษ์  คำดี
 
1. นางหนึ่งฤทัย  เที่ยงภักดิ์
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 81.11 ทอง 32 โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 1. นางสาววลัยลักษณ์  รัตวัตร์
2. นางสาววิภาวดี  กงไชยา
 
1. นางศิรินทิพย์  สรรพอาษา
2. นายณรงค์  สรรพอาษา
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 80.74 ทอง 31 โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 1. นายคณาวุฒิ  นภาโชติ
 
1. นายวิทยา  โมฬา
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 75.5 เงิน 28 โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 1. นายนนท์ปกรณ์  ศรีเคน
 
1. นางมณีลักษ์  ราชดา
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 83 ทอง 21 โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 1. นางสาวนันทิดา  สารสวัสดิ์
 
1. นางสาวชลธิชา  สาชิน
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 35 เข้าร่วม 50 โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงอรปรียา  ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม
 
1. นางสาวรุจิราภรณ์  บัวคำ
 
27 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 22 เข้าร่วม 51 โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 1. นางสาวศุภาพิชญ์   กองศรี
2. นางสาวอทิตยา   คงอินทร์
3. นายอนุวัฒน์  โพธิ์ปัดชา
 
1. นางศินันท์ธีรา  บัวริวัน
2. นายพรสวรรค์  เหล่าดวงดี
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 8.5 เข้าร่วม 50 โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 1. นางสาวจิรติกานย์  แสงแก้วเขียว
2. นางสาวธนิดา  วรรณสิทธิ์
3. นางสาวศศิธร  พรมรัต
 
1. นางสาวสุรียาวรรณ  จันสด
2. นางสาวสุมาภรณ์  ยศสุนทร
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 75.8 เงิน 40 โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม 1. เด็กหญิงจิรประภา  ลำพุทธา
2. นางสาวชลิตา  โพธิ์หล้า
3. นางสาวญาดาวดี  รัตนทิพย์
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  คุณสมบัติ
2. นางสาวขวัญสุดา  จันทร์หอม
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 65 ทองแดง 38 โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 1. นางสาวนราทิพย์   ภักดียา
2. นางสาวสุมิตา   โพธิ์ขี
3. นางสาวอินอร   ดวงพันนา
 
1. นางสาวภัทรวรรณ  ไวสาหลง
2. นางสิวินีย์  เททะสังข์
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 72.9 เงิน 34 โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 1. นายชัยรัฐ  แพสถิตถาวร
2. นางสาวนฤมล  บุตรสิมมา
3. เด็กหญิงอาทิตญา  ไชยเวช
 
1. นางสาววัลภา  ดวงชาทม
2. นายปรเมธ  นนท์อามาตย์
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 76 เงิน 25 โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 1. นางสาวนิปปอน   บุญโรจนวัฒน์
2. นางสาวพิมประภา   ตรีกา
3. นางสาวอมรรัตน์   เหล่าขัติยะ
 
1. นางเทียมจันทร์  เรืองแสง
2. นายโชติ  วิชัยชาญสกุล
 
33 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 71.1 เงิน 60 โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  หารสุริย์
2. เด็กหญิงมนสิการ  สมตั้ง
3. เด็กหญิงวราภรณ์  สร้อยคำ
 
1. นางสาวธัญญาลักษณ์  มาตมูล
2. นางอรวรรณ  นันสถิตย์
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 78.7 เงิน 29 โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 1. นางสาวปิยธิดา  เพ็งวงษา
2. นางสาวพรชิตา  ธรรมแสง
3. นางสาวพัชยา  บัวแดง
 
1. นางภัทรานิษฐ์  วรรณเสริฐ
2. นางสาวเดือนเพ็ญ  หนูห่วง
 
35 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 72 เงิน 43 โรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร 1. เด็กหญิงนันธิญา  คำพา
2. เด็กชายสิทธิพล  สีคำวัน
 
1. นางเยาวเรศ  ปริวันตา
2. นางสาวประทุมวดี  โต๊ะสิงห์
 
36 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 73.6 เงิน 48 โรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร 1. นางสาวกชพรรณ  จอมแก้ว
2. นางสาวมัญชุสา  ภักดีศรี
 
1. นางพชรชล  ทาดทา
2. นายหฤษฏ์  มะเสมา
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 61.5 ทองแดง 60 โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา 1. เด็กชายพิชิตพงษ์  สุทธิขันธ์
2. เด็กชายสหบพิตร  ชุมพล
 
1. นายศักดา  ปานะโปย
2. นางปทุมพร  สุพลไทย
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 66.75 ทองแดง 48 โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม 1. เด็กชายคชา  ไชยโคตร
2. เด็กชายธีระพงษ์  เสริมทรง
 
1. นายสุชาติ  ใจดี
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 12 เข้าร่วม 50 โรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร 1. นายฐิติพงษ์  ภูปลัด
2. นายสิทธิโชค  แปชน
3. นายเจษฎา  วรบูรณ์
 
1. นางพชรชล  ทาดทา
2. นายหฤษฏ์  มะเสมา
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 90 ทอง 14 โรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร 1. เด็กหญิงชนาภา  ชมภูน้อย
2. เด็กหญิงภิญญดา  สีล้ามะนา
3. เด็กหญิงมุกบดินทร์  สีเสมอ
4. เด็กหญิงศิลามณี  สีวัย
5. เด็กหญิงโยสิยา  แนบคำ
 
1. นางสาวจุรีพร  เขียววิเศษ
2. ว่าที่ร้อยตรีอนุศิษฏ์  อันทะปัญญา
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 85 ทอง 43 โรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร 1. นางสาวจุฬารัตน์  จิตบุตร
2. นางสาวฐิติพร  พลเสนา
3. นางสาวนริศรา  แสนโยธา
4. นางสาวศิรินิภา  ริตตา
5. นางสาวสิริรัตน์  บุตรวงษ์
 
1. นางนันทพร  รัตนวิเศษ
2. นางสาวจุรีพร  เขียววิเศษ
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 83 ทอง 25 โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม 1. เด็กหญิงฉัตรมณี  บุญแก้วคำ
2. เด็กหญิงพิชญนันท์  หาญกล้า
3. เด็กหญิงมัทนา  หงษ์สีทอง
4. เด็กหญิงศศิธร  ปฏิเมตา
5. เด็กหญิงอภิญญา  อุตลี
 
1. นางเพ็ญศรี  ใจกล้า
2. นายสมาน  โอษะคลัง
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 88 ทอง 12 โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม 1. นางสาวชุติกานต์  ศรีโสภา
2. นางสาวบรรพษา  บริสุทธิ์
3. นางสาวพุธิตา  จริยาชนบุญญา
4. นางสาวสุธินี  วิเศษศรี
5. นางสาวอนัญญา  กุดวงษา
 
1. นางกมลเนตร  เพ็ชรพูล
2. นางเกศสรินทร์  ตรีเดช
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 87 ทอง 15 โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 1. นางสาวกิติมาพร  ดวงสอนแสง
2. นางสาวณัฐณิชา  ไชยยา
3. นางสาวศิรภัสสร  นามเสนา
4. นางสาวสุดารัตน์  ราชโคตร
5. นางสาวอ้อมใจ  พานเมือง
 
1. นายสุวิทย์  การะน้อย
2. นายวรเทพ  บุณยวิวัฒน์
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 92 ทอง 4 โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์ 1. เด็กหญิงสุพรรษา  ขุ่มด้วง
 
1. นายประสงค์  สิทธิสุรินทร์
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 87 ทอง 59 โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 1. นายศราวุธ  นามปัญญา
 
1. นางสาวปราณี  พันธุ์ยางน้อย
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 91.6 ทอง 37 โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 1. นางสาวกรกนก  ดวงมุลลี
2. นายนราธิป  ศรีอุดม
 
1. นางสาวณัฏฐา  ราชมูล
2. นางลัดดาวรรณ  ธีรัชปรีชา
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 91 ทอง 52 โรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร 1. นายธนาวัฒน์  กุลเพชร
2. นางสาวอรุโนทัย  ไมตรีแพน
 
1. นางสาวบัวสาย  ทาดทา
2. ว่าที่ร้อยตรีอนุศิษฏ์  อันทะปัญญา
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 90.5 ทอง 7 โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม 1. นางสาวจันทรา  ศิริจันมา
2. นางสาวชลิดา  ชูชื่น
3. เด็กหญิงฐิตาพร  ศรีโคตร
4. เด็กหญิงนริศรา  ราชดา
5. นางสาวปนัดดา  ภูวงษ์ผา
6. เด็กหญิงภัทรวดี  ผาอินทร์
7. นางสาววรนาถ  กันพล
8. นางสาวศิริพร  อุดพรม
9. นางสาวสิริวิมล  แสงชัย
10. นางสาวสุณิษา  ทนาชัย
 
1. นายพิบูล  สาคร
2. นายชลพต  เดชบุรัมย์
3. นางเพ็ญศรี  ปุริศรี
 
50 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 74.4 เงิน 42 โรงเรียนเขื่อนพิทยาสรรค์ 1. นางสาวจันทร์จิรา  อัตเสน
2. นางสาวฉัตรแก้ว  จันโสดา
3. นางสาวณัฐสุดา  ไกยวัตร
4. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  รัตนวงษา
5. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  ดวงทาทอน
6. เด็กหญิงนันทิชา  วงษาวัตร
7. นางสาวมนทกานต์  แก้ววันทา
8. นางสาวมานัสตา  สีจันทรชัย
9. นางสาววราภรณ์  จิตบุตร
10. นางสาววราภรณ์  หีบแก้ว
 
1. นางอภัยศรี  วาทโยธา
2. นายภิรมย์  มาตย์คำมี
3. นางเยาวพร  เทียบเพชร
 
51 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม 40 โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา 1. นางสาวธิดารัตน์  สุวรรณสม
2. เด็กหญิงวริษรา  คุณแสง
 
1. นางสาวสุจิตรา  สีคาม
2. นายศักดิ์สิทธิ์  กันทำ
 
52 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 60 ทองแดง 49 โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา 1. นางสาวณัฐกานต์  ศิริสม
2. นางสาววิลาวรรณ  ชมภูเทพ
 
1. นายมโน  มาพะเนาว์
2. นางสังวาลย์  ราชมุลตรี
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 91 ทอง 11 โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม 1. นางสาวรุจิรา  ภูกองไชย
 
1. นางสาวอนุสรา  ผลชู
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 78 เงิน 57 โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม 1. นายตติยวัฒน์  ทุมมี
 
1. นางสาวอนุสรา  ผลชู
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 68 ทองแดง 55 โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงธนัญญา  วิชัยวงษ์
 
1. นางสาวพรพรรณ  จันทร์เขียว
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 74 เงิน 46 โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม 1. นางสาวศิริกัลยา  ฟักอินทร์
 
1. นางสาวอนุสรา  ผลชู
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 75 เงิน 57 โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม 1. เด็กหญิงศิริณี  สีจรูญ
 
1. นายคำพัน  ชิณโคตร
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 75 เงิน 55 โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม 1. นางสาวกาญจนา  ธรรมวงษ์
 
1. นางสาวอนุสรา  ผลชู
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 58 โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม 1. เด็กหญิงนันทกานต์  นนทะศิริ
 
1. นางสาวอนุสรา  ผลชู
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 86 ทอง 28 โรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร 1. นายณัฐวุฒิ  ผาบจันทร์สิงห์
 
1. นายอามร  นาไชยเวศน์
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 89 ทอง 21 โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม 1. นางสาววราภรณ์  มั่นคง
2. นายวิษณุ  เสนาพรม
 
1. นางพัฒนา  สืบเมืองซ้าย
2. นายวิเศษ  ตติยะรัตน์
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 69 ทองแดง 54 โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม 1. เด็กหญิงอภิศร  ศิริมาลา
 
1. นางสาวอนุสรา  ผลชู
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 78 เงิน 56 โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม 1. นายพิพัฒนชัย  สีโสดา
 
1. นางสาวอนุสรา  ผลชู
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 90 ทอง 18 โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม 1. เด็กชายจักริน  จันทเขต
2. เด็กชายพีระวัฒน์  ศิริวัง
3. เด็กชายวณัฐพงศ์  กุลเสนชัย
 
1. นางสาวอนุสรา  ผลชู
2. นายคำพัน  ชิณโคตร
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 92 ทอง 18 โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม 1. นายกฤษฏา  ทองหมื่น
2. นางสาวมัทธนา  สีหาทับ
3. นายเจนธรรม  ถาริวงค์
 
1. นางสาวอนุสรา  ผลชู
2. นายคำพัน  ชิณโคตร
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 75 เงิน 26 โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงจุฬารัตน์  บางวิเศษ
 
1. นายพัฒนัย  สุตนา
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 60 ทองแดง 27 โรงเรียนกู่ทองพิทยาคม 1. เด็กชายศุภโชค  สารยศ
 
1. นายเสมา  ชื่นพิบูลย์
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 80 ทอง 24 โรงเรียนกู่ทองพิทยาคม 1. เด็กชายศุภชัย  สารยศ
 
1. นางทิวาลักษณ์   เหล่าวงษา
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 62 ทองแดง 25 โรงเรียนกู่ทองพิทยาคม 1. เด็กชายธีรเดช  เพสารี
 
1. นางเนตรนภา  เชื้อโชติ
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 66 ทองแดง 29 โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม 1. นายศิริพงษ์  ศิริวันนา
 
1. นายกฤฎากร  ดาสุเทพ
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 48 เข้าร่วม 26 โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม 1. เด็กชายสืบสกุล  พันธะไชย
 
1. นายกฤฎากร  ดาสุเทพ
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม 1. เด็กหญิงมุฑิตา  แสงกรุง
 
1. นายกฤฎากร  ดาสุเทพ
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 74 เงิน 22 โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา 1. เด็กหญิงเอมิกา  เพิ่งจันดา
 
1. นางชนิสรา  ธีรธัญธนัช
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 76 เงิน 50 โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม 1. นายจันดี  สิงห์สดมถ์
2. นางสาวณัฐธิดา  ภูสำเภา
3. นายประสิทธิ์  โสไกสี
4. นายภานุกร  กลางจันทา
5. นายมงคล  จาระชอน
6. นายรักษ์พงษ์  ทะสา
 
1. นายวิทยา  กมลเลิศ
2. นายโดม  เดชกุญชร
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 81 ทอง 35 โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงกรณภา  สันัดยก
2. เด็กชายกฤษณพงษ์  ศรีษะโคตร
3. เด็กชายกิตติพงศ์  มุนติเก
4. เด็กหญิงจันทนา  จันทะโค
5. นางสาวจิตรัตฎา  สังขะทิพย์
6. เด็กชายณัฐพงศ์  ปราณีทรัพย์
7. นายณัฐพงษ์  วังทอง
8. เด็กชายทัตดนัย  แดนลาดแก้ว
9. นางสาวทัศนีย์  อินเสน่หา
10. นางสาวทัศมารินทร์  ธรรมภิบาล
11. นายธนธรณ์  วิชัยวงษ์
12. เด็กชายธนพนธ์  ผาบเขวา
13. นายปริญญา  อันสังหาร
14. เด็กชายปวิตร  โพธิ์ขี
15. นางสาวปาริฉัตร  สิมสี
16. นางสาวปิยภรณ์  สีขวาพา
17. นายพชรดนัย  คำจุลลา
18. นายพลพล  เปียรักใคร่
19. นายพลพล  ศิริภาฤทธิ์
20. นายพันธการณ์  ทับทิมใส
21. นางสาวภูษิตา  นามศักดิ์
22. เด็กชายรัตนชัย  มาตรแก้ว
23. เด็กชายวฑัณญู  ดวงจันทร์คำ
24. นายวิชญ์พล  พิมชัย
25. เด็กหญิงศศิมาพร  นภากาศ
26. เด็กชายศิลาวุฒฺ  ศรีจันทร์ดี
27. นายศิวะ  เพิ่มขึ้น
28. นายสิทธิ์ศักดิ์  ศรีสมภาร
29. นางสาวสุชาลินี  รัชรินทร์
30. เด็กหญิงสุพรรษา  นันสูงเนิน
31. นางสาวสุพัฒตรา  จันทราณี
32. เด็กหญิงสุมิตรา  อันหนองกุง
33. นางสาวหนึ่งฤทัย  อ้มสมเสพย์
34. เด็กหญิงอภัสรา  มะณีสา
35. เด็กชายอรรถพล  แดนลาดแก้ว
36. เด็กหญิงอลิชา  โสนิลาด
37. นายเจษฎา  บัวผาง
38. เด็กหญิงเบญจวรรณ  มณีโชติ
39. เด็กชายเอกสิทธิ์  สัสวีระ
40. นายเอกอานนท์  สุบันทม
 
1. นางสาวพิสมัย  รังเพลีย
2. นางจิราภรณ์  ศรีบุรี
3. นางเยาวภา  ดำเนตร
4. นางกิ่งดาว  วิกยานนท์
5. นายสุชาติ  ศรีบุรี
6. นายก้องสุริยา  สารพิมพ์
7. นายพัฒนัย  สุตนา
8. นางสาวจารุวรรณ  โทษา
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง 19 โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา 1. เด็กชายคชรัตน์  ถานกางสุ่ย
 
1. นายธนะชิต  แก้วคำแพง
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84 ทอง 28 โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงอาริศา  นามวงษา
 
1. นางสาวพิสมัย  รังเพลีย
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 76.66 เงิน 55 โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์ 1. นางสาวเมฑาวดี  เทินไพร
 
1. นายเจษฎา  พิชัยช่าง
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 79.67 เงิน 14 โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา 1. เด็กหญิงเอมิกา  เพิ่งจันดา
 
1. นางชนิสรา  ธีรธัญธนัช
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 69.33 ทองแดง 57 โรงเรียนเขื่อนพิทยาสรรค์ 1. นางสาวเฟื่องลดา  หีบแก้ว
 
1. นายทิวา  เถื่อนนาดี
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81.5 ทอง 45 โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา 1. เด็กหญิงรสสุคนธ์  อนุพล
 
1. นางชนิสรา  ธีรธัญธนัช
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 77 เงิน 61 โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา 1. นางสาวขวัญจิต  นามโฮง
 
1. นายธนะชิต  แก้วคำแพง
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง 41 โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา 1. เด็กหญิงนงนภัสษ์  ศิริกันยา
 
1. นางชนิสรา  ธีรธัญธนัช
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 74.6 เงิน 59 โรงเรียนเขื่อนพิทยาสรรค์ 1. นางสาวชนิสรา  เพียสุระ
 
1. นางวนิดา  คันธา
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 83 ทอง 37 โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 1. เด็กชายคุณากร  ดวงตา
2. เด็กหญิงจิราภรณ์  แสงบุบผา
3. เด็กชายชัยนรินทร์  อันหนองกุง
4. นายณรงค์ฤทธิ์  สารพิมพ์
5. เด็กหญิงทัศนีย์  อินเสน่หา
6. เด็กชายปกรณ์  อารดร
7. เด็กชายพิชาภพ  นิตยาสิทธิ์
8. เด็กชายภูวนาจ  โม่นอก
9. เด็กชายวุฒิพงษ์  ดวงแพงมาตย์
10. เด็กหญิงอรวี  คำภาบุตร
11. เด็กชายโชติรส  ชากัน
12. เด็กชายโยธิน  สาหับ
 
1. นายก้องสุริยา  สารพิมพ์
2. นางสาวจารุวรรณ  โทษา
3. นายพัฒนชัย  ภูโสดา
 
86 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 67.2 ทองแดง 50 โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม 1. เด็กหญิงจันทร์ทิราลักษณ์  จุ้ยอ่วม
2. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  เวียงนนท์
3. เด็กชายชัยวัฒน์  อดทน
4. เด็กชายณัฐภูมิ  พันเทศ
5. เด็กหญิงดลพร  เกษมราษฏร์
6. เด็กหญิงพันธิภา  ภารสำราญ
7. เด็กชายรัฐภูมิ  จันศรีดา
8. เด็กชายวัชรพงษ์  ราชพิทักษ์
9. เด็กหญิงวิภาพร  แดงน้อย
10. เด็กชายสมศักดิ์  สุมา
 
1. นายกฤฎากร  ดาสุเทพ
2. นางสาวสุกัญญา  มะลิวัลย์
3. นายไพรทูรย์  แสนกรุง
 
87 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 86.2 ทอง 45 โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์ 1. นางสาวคีตภัทร  เทศแก้ว
2. นายดนุพร  ซาตัน
3. นายธนากร  เลพล
4. นายธวัชชัย  วงษ์อินจันทร์
5. นางสาวน้ำฝน  ชาดง
6. นางสาวพัชรนันท์  โพละ
7. นางสาววาสนา  พันดูล
8. นายศักดิ์ชัย  ชาดง
9. นายสมภพ  พานิชานุรักษ์
10. นางสาวอรหทัย  ไชยบัง
 
1. นางสาวกุสุมา  พิมพ์จันดา
2. นายประยูร  พลสีหา
3. นายณัฐพล  มนัสไธสง
 
88 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 67.5 ทองแดง 44 โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์ 1. นางสาวจิราพร  ผิวผ่าน
2. นางสาวดมิกา  ดาแก้ว
3. เด็กหญิงธนพร  ศิริมา
4. เด็กหญิงธัญย์ชนก  พวงผะกา
5. นางสาววาสนา  พันดูล
6. นางสาวอรทัย  ไชยบัง
 
1. นางกุสุมา  พิมพ์จันดา
2. นายณัฐพล  มนัสไธสง
 
89 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 84 ทอง 48 โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม 1. นางสาวชลธิชา  รอสูงเนิน
2. นางสาวปนัดดา  เนื่องชมภู
3. นางสาวปรางทิพย์  คุณแสง
4. นางสาวรารีรัตน์  เลพล
5. นางสาววริศรา  แสนคำ
6. นางสาวศุภิสรา  ปักกังเวสัง
7. นางสาวอนัญญา  นามมูลตรี
8. นางสาวเพชรมณี  สีพลแสน
 
1. นายกฤฎากร  ดาสุเทพ
2. นางสาวสุกัญญา  มะลิวัลย์
3. นายไพรทูรย์  แสนกรุง
 
90 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 64.6 ทองแดง 38 โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  พิลุน
2. เด็กหญิงชลธิชา  พาลราษฎร์
3. เด็กหญิงชลธิชา  ฮามสุวรรณ
4. เด็กหญิงฐิติญา  แก้วอุดม
5. เด็กหญิงณัฐธิชา  คำมูล
6. เด็กชายณัฐพล  พิณพงษ์
7. เด็กหญิงธนพร  ทองพิระ
8. เด็กหญิงนันทิวา  กุชัว
9. เด็กชายพัชรพล  อิ่มกระจ่าง
10. เด็กชายพิพัฒน์  พุฒพันธ์
11. เด็กชายภัทรพงษ์  ริโยธา
12. เด็กชายวชิรวิทย์  มูลละออง
13. เด็กหญิงศศิวิมล  สารสี
14. เด็กหญิงสุวนันท์  นามมูลตรี
15. เด็กหญิงเทพนารี  ยอดแก้ว
16. เด็กหญิงโสภิตา  กลับดำ
 
1. นายกฤฎากร  ดาสุเทพ
2. นางสาวสุกัญญา  มะลิวัลย์
3. นายภานุวัฒน์  เหล่าพิลัย
 
91 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 76 เงิน 27 โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม 1. นางสาวชยุดา  คงกระเรียน
2. นายณัฐกิตติ์  ทองหมื่น
3. นายณัฐวุฒิ  พึ่งพันธุ์
4. นางสาวทิพย์ภาพร  แสนพล
5. นายธนวัฒน์  แก้ววันทา
6. นายนพวิชญ์  พิเพก
7. นางสาวนันทกานต์  แก้ววันทา
8. นางสาวนิชากร  แก้วสาธร
9. นางสาวบุษกร  สืบกินนอน
10. นายภูธเนศ  สีจันคำ
11. นางสาวรัชฎาพร  สุ่ยหา
12. นางสาววราภรณ์  วงศ์เชียงยืน
13. นายวัชภูมิ  สารคู
14. นางสาววิภาดา  สุวรรณหงษ์
15. นายสุวิวัฒน์  โกเมน
16. นายเอกลักษณ์  ศรีโสภา
 
1. นายกฤฎากร  ดาสุเทพ
2. นางสาวสุกัญญา  มะลิวัลย์
3. นายภานุวัฒน์  เหล่าพิลัย
 
92 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 73.25 เงิน 33 โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม 1. นายนัทธพงษ์  ภารสำราญ
2. นายราชัน  เหล่ากาสี
3. นายวิวัฒน์  สุวรรณโคตร
4. นายศราวุธ  สุขวิชัย
5. นายเจษฎา  มูลเกตุ
 
1. นายกฤฎากร  ดาสุเทพ
2. นางสาวสุกัญญา  มะลิวัลย์
 
93 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 73.33 เงิน 50 โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม 1. เด็กหญิงพาขวัญ  หมูนสี
 
1. นางยุภารัตน์  พลตื้อ
 
94 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 90 ทอง 8 โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 1. นางสาวอวัสดี   แสนบุรี
 
1. นางสาวชารดา  ปัญญาพิม
 
95 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 62.5 ทองแดง 57 โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 1. นางสาวภาณุมาศ  พาหุพันธุ์โต
 
1. นางไตรรัตน์  นานอก
 
96 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 80 ทอง 60 โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 1. นางสาวณัฐวดี  ถิตย์เจือ
 
1. นางวาสนา  เหล่าดวงดี
 
97 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 60 ทองแดง 41 โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 1. นางสาวสุนิตา  ดีดวงพันธ์
 
1. นางกนกวรรณ  พงสุพันธ์
 
98 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 64 ทองแดง 37 โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา 1. นางสาวนิลประภา  ดรละคร
 
1. นายเฉลิมวุฒิ  สาคำนะ
 
99 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 72.67 เงิน 58 โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา 1. เด็กหญิงณัฐริกา  ศรีเจริญทอง
2. เด็กหญิงนัฏชนก  โททุโย
3. เด็กหญิงสุรัตนา  กอนเทียน
4. เด็กหญิงอนุธิดา  ถาโงกโป้
5. เด็กหญิงอภิรดา  โพธิจันทร์
 
1. Mrs.Nancy  Donwicha
2. นางสาวสุชาดา  สามสวัสดิ์
 
100 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 80.99 ทอง 51 โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม 1. นางสาวกริชสุดา  เนื่องชมภู
2. นางสาวงามชีวา  กุลสาร์
3. นายธีรพัฒน์  อามาตย์สมบัติ
4. นายพงศธร  ดีงาม
5. นางสาวสิริขวัญ  จันทกุล
 
1. นายกชพรรณ  แสนสุวรรณ
2. นางสาวกานต์รวี  นูวบุตร
 
101 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 84.34 ทอง 30 โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงฐานิกา  ชัยชะนะ
2. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  อันอาษา
 
1. นางสาวปิยนุช  ดีวงศ์
2. นางสาวเสาวนีย์  ปัดไธสง
 
102 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 86.66 ทอง 32 โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 1. นายกวิน  ธนาทักษ์
2. นางสาวขวัญภิรมย์  โสธรบุญ
3. นายพิสิษฐ์  ขันทอง
4. นางสาววิศัลย์ศยา  ดรนาม
5. นางสาวศิริลักษณ์  ทันแสน
 
1. นางสาววาสนา  ชะศรี
2. นางสาวรัตติมา  วระวาท
 
103 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 90 ทอง 9 โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 1. นางสาวบัวชมพู  มาตรแก้ว
 
1. นางสาวรัตติมา  วระวาท
 
104 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 82.95 ทอง 24 โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงชวิศา  แสงมาลา
2. เด็กหญิงพรรี  ขานดาบ
 
1. นางมณีวรรณ  แก้วก่ำ
2. นางสาวปานรดา  รักษาภักดี
 
105 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 83.71 ทอง 23 โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 1. นางสาวชลธิชา  ขวัญประเสริฐ
 
1. นางพูลศิลป์  บุญยัสสะ
 
106 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 82 ทอง 45 โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม 1. นายกรวิทย์  ไชยเพ็ชร
2. นายคงสิน  สุดพังยาง
3. เด็กชายธีรภัทร์  เนื่องแก้ว
4. เด็กชายพงศธร  ศรีขอดเขต
5. เด็กชายภูริพัฒน์  แสนวัง
6. เด็กชายวาสุเทพ  ดวงแพงมาตร
7. เด็กชายอัครชัย  เหล่าอัน
8. เด็กชายไตรมิตร  อุตรี
 
1. นายพิศาล  ศาสตร์แก้ว
2. นายณัฐวุฒิ  นาสินพร้อม
3. นายชาติ  ทาขุลี
 
107 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 82 ทอง 47 โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา 1. นายกฤษณะ  วันดี
2. นายฉัตรมงคล  สุวรรณี
3. นายธีรพงษ์  ตันภักดี
4. นายปาณชัย  สีแก้ว
5. นายพัชรวิชญ์  แก่นพิมพ์
6. นายอัคพงศ์  พลรักษ์
 
1. นายกฤษณ์  สืบเมืองซ้าย
2. นางสาวจันทร์ศรี  ตั้นภูมี
 
108 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 77.2 เงิน 40 โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา 1. นายคณัสนันส์  แก้วดอนหัน
2. นายชยธร  แสนนุภาพ
3. นายชินวัตร  พิเมย
4. นางสาวชิรินทรา  สร้อยทอง
5. นางสาวธมลวรรณ  สีนวนแสง
6. นายยุทธชัย  ดรปราบ
7. นางสาววริสรา  กุพะลัง
8. นางสาวสรัญญา  คล้ายสุบรรณ์
9. นางสาวหนึ่งหฤทัย  อนุสัย
10. นางสาวอภิญญา  สีหานัด
 
1. นายสุนทร  ถานอาดนา
2. นางสาวจันทร์ศรี  ตั้นภูมี
 
109 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 70 เงิน 33 โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา 1. นางสาวดวงกมล  เทียนคำ
2. นางสาวปริญญา  ชัยนาท
3. นางสาวพิชญาภา  ด้วงจอกนอก
4. นางสาววรรณนิภา  วงศ์ธรรม
5. นางสาววิรดา  พะเลียง
 
1. นางจุฑามาศ  วิลัยพิศ
2. นายชวลิต  ปฐพีเลิศสุวรรณ
 
110 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 87.4 ทอง 7 โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์ 1. เด็กหญิงจริญญา  หนูจิตร
2. เด็กหญิงจิรวิภา  หมื่นเดช
3. เด็กหญิงปรัชญา  หินกอง
 
1. นางทัศนีย์  รัตรองใต้
2. นางสาวนงคราญ  ซาตัน
 
111 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 60 ทองแดง 45 โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา 1. นางสาวจุฬารัตน์  พิทักษ์วงศ์ศร
2. นางสาววิจิตรา  ศรีเคนขันธ์
3. นางสาวเกศิณี  บุญศรี
 
1. นายธนะกูล  ไชยบัง
2. นางเพ็ญพัตรา  ไชยบัง
 
112 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 73.5 เงิน 55 โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา 1. เด็กหญิงปาริชาติ  ศิริทาทับ
2. เด็กหญิงวนิดา  พรมลับ
3. เด็กหญิงศิริวลี  นามวงษา
 
1. นางศศิกานต์  อาจวงษา
2. นางพัชนี  ศีลคุณ
 
113 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 77 เงิน 54 โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา 1. นางสาวจิราพร  สงวนรัตน์
2. นายนำพล  ละอำคา
3. นางสาวปนัดดา  ฝายวงค์
 
1. นางศศิกานต์  อาจวงษา
2. นางกฤษณา  มุลมาตย์
 
114 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 71 เงิน 48 โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม 1. เด็กหญิงศศิภรณ์  วงค์ประพันธ์
2. เด็กหญิงอริสา  เครือศรี
 
1. นางฐิติมา  สุ่ยหา
2. นางอัมพร  พลเรือง
 
115 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 69 ทองแดง 38 โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์ 1. นางสาวศศิธร   รัตรองใต้
2. เด็กหญิงเกศวดี  พรประเสริฐ
 
1. นางรพีพร  นามมุลตรี
2. นางสาวศรัญญา  สีสมบัติ
 
116 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 55 โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์ 1. เด็กหญิงพรรณภา  เพชรกอง
2. เด็กหญิงอลิศรา  รักษาบุญ
 
1. นางสาวศรัญญา  สีสมบัติ
2. นางสาวรพีพร  นามมุลตรี
 
117 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 77 เงิน 29 โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม 1. นายพงษ์วรินทร์  สิงสุธรรม
2. นางสาวพลอยน้ำเงิน  ฟักอินทร์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีวิทวัส  ไชยโชค
2. นางอัมพร  พลเรือง
 
118 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 50 โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์ 1. เด็กหญิงปิยธิดา  ถาวรรักษ์
2. เด็กหญิงวรรณวิลัย  คงดี
 
1. นางสาวศรัญญา  สีสมบัติ
2. นางรพีพร  นามมุลตรี
 
119 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 68 ทองแดง 41 โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์ 1. นายวัชรินทร์  ปัดทุม
2. นางสาวอาทิตติยา  ไชยณรงค์
 
1. นางรพีพร  นามมุลตรี
2. นางสาวศรัญญา  สีสมบัติ
 
120 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 68 ทองแดง 58 โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม 1. นางสาวกาญจนา  นากอ
2. นายอนุศิษฎ์  ศรีเศษนาม
 
1. นายณัฐวุฒิ  นาสินพร้อม
2. นางสาวทับทิม  วงศ์หนองแวง
 
121 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 65 ทองแดง 36 โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา 1. เด็กหญิงกานต์ชนิตา  แสงทามาตย์
2. เด็กหญิงยุวดี  แสนศรี
 
1. นายกฤษกร  แสงปัญญา
2. นางอาทิตยา  แสงปัญญา
 
122 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 66.2 ทองแดง 50 โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม 1. นางสาววรรณพร  ศรีบุญเรือง
2. นายอนุสรณ์  ไชยโชค
 
1. นางฐิติมา  สุ่ยหา
2. ว่าที่ร้อยตรีวิทวัส  ไชยโชค
 
123 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 73 เงิน 38 โรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร 1. นายกิตินันท์  กุณโฮง
2. นายณัฐวุฒิ  บุญเพ็ง
 
1. นายวีระพงศ์  ตะโกนอก
2. นายอภิชาติ  พิณโพธิ์
 
124 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 25 เข้าร่วม 28 โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม 1. นายนพรัตน์  พรานันต์
2. นายวรพัฒน์  ศรีสวัสดิ์
 
1. นายณัฐวุฒิ  นาสินพร้อม
2. นางสาวทับทิม  วงศ์หนองแวง
 
125 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 78.4 เงิน 16 โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม 1. นางสาวกัลยกร  แก้วก่ำ
2. นางสาวจีรนันท์  โพธิ์พระ
3. เด็กหญิงณริสสา  ดวงปัญญา
 
1. นางฐิติมา  สุ่ยหา
2. ว่าที่ร้อยตรีวิทวัส  ไชยโชค
 
126 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 70.2 เงิน 58 โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม 1. นางสาวจันทร์ฉาย  พลพงษ์
2. นายภูมิพนา  แก้วแสนคำ
3. นางสาวเกวรินทร์  ทุติ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีวิทวัส  ไชยโชค
2. นางฐิติมา  สุ่ยหา
 
127 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 78 เงิน 31 โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์ 1. นางสาวธัญลักษณ์  ศรีพล
2. นางสาวนรินทร์พร  จำปาทอง
 
1. นางรพีพร  นามมุลตรี
2. นางสาวศรัญญา  สีสมบัติ
 
128 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 75.8 เงิน 31 โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม 1. นายศิรินัฐพงษ์  แสนมี
2. นายศุภณัฏฐ์  วิรุฬหา
3. นายเกียรติก้อง  แก้วก่ำ
 
1. นายรพีพล  อินทรสุพรรณ
2. นางสาวมยุรา  สุภารี
 
129 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 84 ทอง 31 โรงเรียนโพนงามพิทยานุกูล 1. นายธนกฤต  แสนหานะ
2. นายลิขิตนาม  พลทิพย์
3. นายเทวา  เกตุเสนา
 
1. นายสุภาพ  มาธุระ
2. นางสาวปรียาภรณ์   แสงปัญญา
 
130 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 83.5 ทอง 28 โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  อันหนองกุง
2. เด็กหญิงพัชรพร  ชูปาน
3. เด็กชายวุฒิพงษ์  โพธิรุกข์
4. เด็กหญิงศิริลักษณ์  พลดร
5. เด็กหญิงสุชาดา  เตชะสี
6. เด็กชายอภิชัย  พรมภักดี
 
1. นางพรทิพย์  มณีรัตน์
2. นางยี่สุ่น  แสนโสภาวัน
3. นายพัฒนพงษ์  บุตรภักดี
 
131 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 77 เงิน 49 โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 1. นางสาวชนันท์ธร  ธรรมจิตร์
2. นายปริมรภัทร  ชนะอรรถ
3. นายพลพล  เปียรักใคร่
4. นายพีระนันท์  สีผิวจันทร์
5. นางสาววริศรา  วรโคตร
6. นายศรายุทธ  โคตรวงษ์ทอง
 
1. นางพรทิพย์  มณีรัตน์
2. นางยี่สุ่น  แสนโสภาวัน
3. นางสุภาวดี  ศรีทำบุญ
 
132 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 75 เงิน 39 โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม 1. เด็กหญิงกุลสตรี  ปรีชาญาณ
2. เด็กหญิงมณีพร  ดวงมุลลี
3. เด็กหญิงอรัญญา  น้อยนอนเมือง
 
1. นางเพ็ญศรี  ปุริศรี
2. นางวิเชียร  สิทธิจันดา
 
133 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 77.5 เงิน 47 โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 1. นางสาวกมลทิพย์  คุ้มตะบุตร
2. นางสาวขวัญจิรา  ประยูรคำ
3. นางสาวเนตรนภา  สารคุณ
 
1. นางพรทิพย์  มณีรัตน์
2. นางยี่สุ่น  แสนโสภาวัน
 
134 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 68 ทองแดง 43 โรงเรียนวังยาวศึกษาวิทย์ 1. นายธารินทร์  เรียนบุรี
2. นางสาวนาตาลี  คุณเอนก
3. นายอัครวิทย์  ศรีบุตราช
 
1. นางบุญส่ง  แสนภักดี
2. นางสาวเพ็ญวิสา  ผาจันทร์
 
135 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 86 ทอง 27 โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  สายเหลา
2. เด็กหญิงบุญสิตา  ทองหมื่น
3. เด็กหญิงปนัดดา  ภูมิเงิน
 
1. นางสุจิตรา  เกษมราษฏร์
2. นางฐิติมา  สุ่ยหา
 
136 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 84.6 ทอง 39 โรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร 1. นายทักษิณ  อาสาชนา
2. นางสาวธิษาชล  ไชยหงษ์
3. นางสาวรุจิรา  นามอาษา
 
1. นางมะลิ  ชีวาจร
2. นายจำนงค์  โสมา
 
137 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 75 เงิน 35 โรงเรียนวังยาวศึกษาวิทย์ 1. เด็กชายอพิเชษฐ์  จำนงศรี
 
1. นางสาวปิยนัฏ  โพนสิม
 
138 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 22 โรงเรียนเขื่อนพิทยาสรรค์ 1. เด็กชายติณณภพ  แสนจำลา
 
1. นางสาวพณาสันต์  เกษจ้อย
 
139 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 34 โรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร 1. เด็กชายอัครพงษ์  พูลสวัสดิ์
 
1. นางสาวบังอร  โสมาบุตร
 
140 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 84 ทอง 13 โรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร 1. เด็กชายวัชรพล  ดวงสิมมา
 
1. นางเพ็ญนภา  ศรีโพธิ์วัง
 
141 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 74 เงิน 27 โรงเรียนวังยาวศึกษาวิทย์ 1. นายมินทดา  ปาปะจี
2. นายวิศรุต  พานสมัน
 
1. นางสาวปิยนัฏ  โพนสิม
2. นายสมาน  นาทันใจ
 
142 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 87 ทอง 21 โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์ 1. เด็กชายโยธิน  ปัตพี
 
1. นายเจษฎา  พิชัยช่วง
 
143 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6 84.66 ทอง 23 โรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร 1. นายศิวกร  กุซัว
 
1. นางสาวบัวรีย์  นนทะเนตร
 
144 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 87 ทอง 22 โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์ 1. เด็กชายภูริพัฒน์  แสงบัณฑิต
 
1. นายเจษฎา  พิชัยช่วง
 
145 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.4-ม.6 88.33 ทอง 29 โรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร 1. นายโยธิน  วิชัยวงษ์
 
1. นางสาวบัวรีย์  นนทะเนตร
 
146 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 84.5 ทอง 31 โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม 1. เด็กชายนครินทร์  ชูชื่น
 
1. นายกฤฎากร  ดาสุเทพ
 
147 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.4-ม.6 88.1 ทอง 8 โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม 1. นายธนพัฒน์  นพวานศรี
 
1. นายกฤฎากร  ดาสุเทพ
 
148 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 91 ทอง 15 โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา 1. เด็กชายนรบดี  นามมุงคุณ
 
1. นางชนิสรา  ธีรธัญธนัช
 
149 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.4-ม.6 91.33 ทอง 28 โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา 1. นายศราวุฒิ  พิกุลศรี
 
1. นางชนิสรา  ธีรธัญธนัช
 
150 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.6 80.01 ทอง 32 โรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร 1. นายขจรชัย  ถานะ
2. นางสาวจรรยา  ดอกสอน
3. นายจิรเมธ  ราธนู
4. เด็กชายชนพัฒน์  สุจันทร์
5. นายชัชวาลย์  เส็งเศียร
6. เด็กชายชัยพิพัฒน์  แก้วบุญตา
7. นายฐิติศักดิ์  สมบัติ
8. เด็กชายณฐกร  ไชยศรีหา
9. เด็กชายณัฐนันท์  ศรีพวงมาลา
10. นายทวีวัตร  ขาลอยู่
11. เด็กหญิงทัศดาพร  ผาลา
12. นายธนพงศ์  โวดิษฐ์
13. นายธนาธิป  สายแสน
14. เด็กหญิงธัญชนก  อันทะปัญญา
15. นางสาวธิดารัตน์  วรรณบุรี
16. นางสาวนริศรา  แก้วกิ่งจันทร์
17. นางสาววรรณฤดี  อรัญมิตร
18. นายวินัย  ไชยโชค
19. นายศิวกร  กุซัว
20. เด็กหญิงสุภนิดา  ใจปิมปา
21. นางสาวสุภาวดี  สมสุข
22. นางสาวสุวภัทร  ศรีไชยโย
23. นายอภินันท์  วิชัยวงษ์
24. นางสาวอรวรรณ  ชุ่มอภัย
25. นายอัครพิณธ์  สุขโร
26. นายเขตนรินทร์  ศรีไชยทอง
27. นายเจษฎา  ชิณวงษา
28. เด็กชายเทพรักษ์  นามวิชา
29. นางสาวเมธิณี  โบราณมูล
30. นายโยธิน  วิชัยวงษ์
 
1. นางสาวบัวรีย์  นนทะเนตร
2. นางสาวศริญนภา  กิมาวหา
3. นางสาวจุรีพร  เขียววิเศษ
4. นายปัญญา  วิลัย
5. นายจำนงค์  โสมา
6. นายวีระพล  มุ่งหมาย
7. นายเจตนา  วิริยะ