สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) [กลุ่ม สพม.มหาสารคาม 2]

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ
จังหวัดบุรีรัมย์
ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 69.67 ทองแดง 51 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ 1. เด็กชายตฤณณภพ  อนนท์
 
1. นายสำเร็จ  เทียงดีฤทธิ์
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 69 ทองแดง 31 โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ 1. นางสาวนภารัตน์  ยางนอก
2. นายปราบชนะ  ป้อมยาหยับ
3. นางสาววรรณวลี  มะโนราช
 
1. นางฐานิดา  สอนหนูน้อย
2. นางสาวไอรฎา  เหล่าสะพาน
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 69 ทองแดง 54 โรงเรียนวาปีปทุม 1. นางสาวสรัญญา  ทองพูล
 
1. นางสาวจีรภรณ์  ศรีมุงคุณ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 68.9 ทองแดง 58 โรงเรียนวาปีปทุม 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  วัฒนบุตร
2. เด็กหญิงสร้อยทิพย์  ปะกิตานัง
 
1. นางสาวศิรินทร์ภรณ์  พูนไธสง
2. นางนภัทร  แช่มไล่
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 67.32 ทองแดง 46 โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ 1. เด็กชายนิธิศชัย  พิลึก
2. เด็กชายวรัญญู  มูลศรีสุข
 
1. นางชลิฎา  ยศดา
2. นายวิรุฬ  คุณเวียน
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 67 ทองแดง 27 โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 1. เด็กชายฐาปกรณ์  เเก่นพรม
 
1. นางสาวจารุวรรณ  สาขจร
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 66.66 ทองแดง 47 โรงเรียนวาปีปทุม 1. เด็กหญิงสิรินยา  กะวิทาโล
 
1. นางสาวมยุรี  ลาดนาเลา
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 66.5 ทองแดง 56 โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 1. นางสาวศิริวรรณ์  กองแก้ม
 
1. นางเพียร  ประจันศรี
 
9 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 65.6 ทองแดง 37 โรงเรียนวาปีปทุม 1. เด็กหญิงจันจิรา  บุบผารัตน์
2. เด็กหญิงชฎาพร  ทองจันทร์
3. เด็กหญิงชัชขญาภา  ปัจจัย
4. เด็กหญิงณัฐธิญา  โพธิจักร
5. เด็กหญิงนันทอร  มุมทอง
6. เด็กหญิงปวิตรา  พรมป้อง
7. เด็กหญิงพรพิมล  ธรรมษา
8. เด็กหญิงพิพรรธน์  ปัดตายะโส
9. เด็กหญิงพิริยะดา  ทะลุจิตร์
10. เด็กหญิงลลิลศิริ  ปิดสายะตัง
11. เด็กชายวัชรินทร์  สืบสำราญ
12. เด็กหญิงวิชญาดา  จ้อยนุแสง
13. เด็กหญิงศศิธร  ชัยธานี
14. เด็กหญิงอรุณรัตน์  ตะโคตร
 
1. นางศันสนีย์  ลีลาสกุลภักดิ์
2. นางละเอียด  มูลวิไล
3. นางสาวเกศราพร  ชาดง
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 65 ทองแดง 39 โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 1. นางสาวชรินรัตน์  ตรีวิเศษ
2. นางสาวฐิติพร  คงสามหมอ
3. นางสาวทาริกา  พงษ์สมศักดิ์
4. นางสาวรักษิณา  ใจจริงดี
5. นางสาวเจนจิรา   จินตนา
 
1. นางสาวศิริรัตน์   กิจจตุรพรชัย
2. นางธิดารัตน์  คำเพชร
 
11 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 65 ทองแดง 39 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ 1. นายกิตติพันธ์   แสงดารากุล
2. นายปิติชัย   ทบสน
3. นายวาริส   ญาติไธสง
 
1. นายธวัชชัย    ฝ่ายพลแสน
2. นางสาวไผ่ล้อม   บุษมงคล
 
12 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 63 ทองแดง 34 โรงเรียนวาปีปทุม 1. นายนพคุณ  เสริมแสง
2. นางสาวภัทราพรรณ  พันชมภู
 
1. นายอำนวย  วรไวย์
2. นายวิชญพิศุทธิ์  ธนกุลเรืองรอง
 
13 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 62.8 ทองแดง 35 โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ 1. เด็กชายกิตติกร  ภูคำศักดิ์
2. เด็กชายทิวัตถ์  ปาปะไพ
3. เด็กหญิงธวัลรัตน์  คุ้มไพทูรย์
 
1. นางสาวจิตกมล  โคตรทองหลาง
2. นางอุทัยทิพ  ครองสนั่น
 
14 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 62.64 ทองแดง 58 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ 1. เด็กชายณัฐพล  ด้ายกลาง
2. เด็กชายพงศภัค  ผาสุขเลิศ
 
1. นางอารีรัตน์  นนทะชัย
2. นายภัทรพล  ไปเจอะ
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 27 โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ 1. เด็กชายพันชาติ  ปทุมทอง
2. เด็กหญิงพิมพ์ตะวัน  มะธิโกวา
3. เด็กหญิงลักขณา  ฤทธิราช
 
1. นายสุขศิลป์  ชมภูพาน
2. นางนงลักษณ์  ปราบเมย
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ม.4-ม.6 61.6 ทองแดง 27 โรงเรียนวาปีปทุม 1. นายธนานนท์  ปธิรูโป
2. นายอนุวัฒน์  คอนรัมย์
 
1. นางสาวมณีรัตน์  บุบผารัตน์
2. นางสาวศิริรัตน์  มูลทรัพย์
 
17 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 61 ทองแดง 33 โรงเรียนวาปีปทุม 1. เด็กหญิงวิรัลพัชร  วงศ์คำมา
 
1. นางสาวกฤติกา  กลั่นโคกสูง
 
18 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 60 ทองแดง 55 โรงเรียนวาปีปทุม 1. เด็กชายปารเมศ  ปาสานะตา
2. เด็กชายสกลพัฒน์  โคตรโสภา
 
1. นางสาวพรพรรณ  สีละมนตรี
2. นายศุภกร  ปาปะเถ
 
19 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 60 ทองแดง 26 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ 1. เด็กชายธีรวัฒน์   ทบภักตร์
2. เด็กหญิงบังอร  สุทธิสา
3. เด็กชายพลวัฒน์   หมื่นไธสง
 
1. นายธวัชชัย  ฝ่ายพลแสน
2. นางปิยนาถ  ภิบาลจอมมี