สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) [กลุ่ม สพม.มหาสารคาม 2]

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ
จังหวัดบุรีรัมย์
ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 20 โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ 1. นายวีระชัย  ละออ
 
1. นายไมตรี  ปะวะเสนะ
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม 18 โรงเรียนปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. นางสาววรรณภา  ประตังเวสัง
 
1. นางอรุโณทัย  ปะเสทะกัง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 48.1 เข้าร่วม 35 โรงเรียนวาปีปทุม 1. นางสาวปัทมพร  ยางจันทร์
 
1. นางประภาพร  แก้วจันดา
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 32.5 เข้าร่วม 8 โรงเรียนวาปีปทุม 1. เด็กชายภูตะวัน  โยธะมาตย์
 
1. นางสุกัลยา  จุฬุวรรณ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 52 เข้าร่วม 5 โรงเรียนวาปีปทุม 1. นายกิจการ  ประสพบัว
 
1. นางสาวนาถชนก  ภูมั่ง
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 31 เข้าร่วม 23 โรงเรียนวาปีปทุม 1. นายอำพล  อุปมัย
 
1. นายเรืองศักดิ์  มัททวีวงศ์
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 45 เข้าร่วม 17 โรงเรียนวาปีปทุม 1. เด็กหญิงกิตติยา  บัวรัตน์
2. เด็กหญิงปภาวรินท์  อามาตย์พล
3. เด็กหญิงปวริศา  ภูมิภักดิ์
 
1. นางลักษมี  ม่วงคลา
2. นางสาวจุรีรัตน์  เที่ยงคำ
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 18.5 เข้าร่วม 26 โรงเรียนวาปีปทุม 1. นางสาวญาณิศา  มะปะเท
2. นางสาวสิราวรรณ  ศรีสุข
3. นางสาวสุดารัตน์  ปทุมวัน
 
1. นายนพอนันต์  สุนทรพสิษฐ์
2. นายธนัช  ภูมิชูชิต
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 32 เข้าร่วม 14 โรงเรียนวาปีปทุม 1. นายขจรยศ  วานิชชัง
2. นายชนาธิป  มณีทัพ
3. นายศุภกิตติ์  ทาสีแก้ว
 
1. นางสุคนธา  โคตรโสภา
2. นางสาวอัมวิกา  ทวยจันทร์
 
10 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 20 เข้าร่วม 29 โรงเรียนวาปีปทุม 1. นายธนาดล  ปินะโต
2. นางสาวพรรณพษา  เดชวงษา
 
1. นายชัยยศ  จระเทศ
2. นางสาวสุทธิยา  รัตนคุณศาสน์