สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) [กลุ่ม สพม.มหาสารคาม 2]

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ
จังหวัดบุรีรัมย์
ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 87 ทอง 4 โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ 1. นายทรงยศ   ยศกล้า
2. นางสาวศิริลักษณ์  งามสะพรั่ง
 
1. นายสมพร  เหล่าทองสาร
2. นางสาวประภาพรรณ  ฝ่ายเทศ
 
2 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 92.5 ทอง 13 โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ 1. นายกฤษณลักษณ์  ปะนะภูเต
2. นายเฉลิมวงศ์  หงษ์บุดสี
3. นายเอกพงษ์  ปุระกัน
 
1. นางสาววิจิตราภรณ์  กมลเลิศ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงนริศรา  ภูนิคม
 
3 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ 1. นางสาวจิตตนา  กุลวงศ์
2. นางสาวพันธนันท์  รุ่มชะเนาว์
3. นางสาววิยดา  บุญยัสสะ
 
1. นายกิติคุณ  บุรี
2. นางสาวสาวิตรี  ฉลูทอง
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 83 ทอง 23 โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวนฤมล  สิงห์แก้ว
 
1. นายอภิวัช  มะสาทานัง
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 82 ทอง 50 โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กชายสิทธิชัย  ไตรรัตน์
 
1. นายอภิวัช  มะสาทานัง
 
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 86.65 ทอง 25 โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. นายกฤษดาพร  ทองมี
2. นายกิตติศักดิ์  เทียบสี
3. นายจิรภัทร์  พุทธมา
4. เด็กชายธนภัทธ์  คำน้อย
5. นายนครินทร์  ชาติมูลตรี
6. นายปรียากร  พัดเพ็ง
7. นายสุจิรุฬห์  วาไชยะ
8. นายอัครพล  แอกประโคน
 
1. นายทองใบ  ปะวะเส
2. นายบัณฑิต  มัชปะโม
3. นายชัยมงคล  โทวิชา
 
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 88.3 ทอง 20 โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. นายณัฐภูมิ  ทามาตย์
2. นายพงศกร  หิตายะโส
3. นายพิชิตชัย  มณีโชติ
4. นายวรพัฒน์  วังมี
5. นายวรุตม์  มูลมั่งคั่ง
6. นายศิวกรณ์  โพธิ์นาแค
 
1. นายทองใบ  ปะวะเส
2. นายบัณฑิต  มัชปะโม
3. นายชัยมงคล  โทวิชา
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 90.79 ทอง 7 โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ 1. นางสาวสิรินทรา  พลมีศักดิ์
2. นางสาวอริสรา   โลหากาศ
 
1. นางธราภรณ์  กันหา
2. นางสาวจิตกมล   โคตรทองหลาง
 
9 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 80.2 ทอง 18 โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ 1. นายนุพร  ภูคำศักดิ์
2. นายอำพล  นนท์ตรี
 
1. นางสาวภัคภิรมย์  เพียนอก
2. นางสาวศุภลักษมี  พลเสนา
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 92 ทอง 4 โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ 1. เด็กหญิงทักษอร  พันอินจอง
2. เด็กหญิงบัณฑิตา  คำฟูบุตร
3. เด็กหญิงมินตรา  ปินะสา
4. เด็กหญิงศิราศิณี  เรียวไชสงค์
5. เด็กหญิงเสาวนีย์  สอนวงษ์แก้ว
 
1. นางสาวณัฎฐนันท์  ศิลสัตย์
2. นางสาวนิพาพร  โคจันดี
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 80 ทอง 22 โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ 1. นางสาวกัญญาภัค  อันทโคตร
2. นางสาวกัลยรัตน์  ปุเลทะตัง
3. นายจักรกฤษณ์  ปุริโส
4. นางสาวฉัตรธิดา  ปินะสา
5. นางสาวณัฎฐิชา  ปะวะเค
6. นายตะวัน  ตรีวิเศษ
7. นางสาวทิพย์มณี  เกตุแสนสี
8. นายธีรศักดิ์   สิงห์ประดิษฐ
9. นายนภสินธ์  พิลาพันธ์
10. นางสาวนุศรา  ปังสี
11. นายพงษ์ตะวัน  ธิตาแสง
12. นางสาวพิรุณปราง  ปลอดโปร่ง
13. นางสาววนัสนันท์  แสนราตรี
14. นางสาววรวรรณ  โสภาพ
15. นางสาวศิริวิภา  บำรุงไทย
16. เด็กชายสมคิด  ภาระโข
17. นายสวกฤต  แก่นสา
18. นางสาวสุพิชชา  แคนอินทร์
19. นายสุริยา  จันเสนา
20. นายอภิสิทธิ์  ศรีทรัพย์ทอง
 
1. นายศักรินทร์  จัตุชัย
2. นางสุขณิชชา  ปินะถา
3. นายตนุภัทร  รังมาตย์
4. นายสิทธิชัย  บึงไกร
5. นายอิสระ  รุ่งรัตน์
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 83 ทอง 34 โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ 1. นายกิตติพันธ์  นันตะสง
 
1. นางสาวศิริรัตน์  จำเริญรักษ์
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 89 ทอง 10 โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ 1. นายกิตติ  สอนวงษ์แก้ว
2. เด็กหญิงกุลธิดา  หอมมาลัย
3. นางสาวจินทภา  วิเศษ
4. นางสาวจุฑารัตน์  ชะช้างรัมย์
5. เด็กชายชาญวิทย์  บวรฐิติไพศาล
6. นายฐิตินันท์  โสภาพร
7. นายณัฐกร  วงษ์สีสา
8. นางสาวณัฐธิดา  พิลาพันธ์
9. นายณัฐปคัลภ์  คำจันทราช
10. นายณัฐพงษ์  กาบทุม
11. นายตันติกร  ขอภักดี
12. เด็กหญิงธนัชชา  ปะโพทะกัง
13. นายธนโชติ  สีหาโบราณ
14. นางสาวธิตินันท์  ขจัดโรคา
15. นายธีรภัทร  ปักการะโถ
16. นายธีระศักดิ์  สิงห์ประดิษฐ
17. นายบัณฑิต  มุระมาต
18. เด็กชายปฏิภัทร  บุญมาก
19. นายประทักษ์  ปัดชาจันทร์
20. นางสาวปัตถมาพร  กิลี
21. นางสาวพิมพ์ลดา  ปัจจัยโคถา
22. นายพุฒิพงศ์  กองแก้ม
23. นายภูมิรินทร์  นาสินส่ง
24. นายมหัคฆพันธ์  สังเสวี
25. นางสาวยุพารัตน์  เกษกุมษี
26. นางสาววรรณิภา  ปะจุนลา
27. นางสาววริศรา  วิไลวรรณ
28. นายวรเมธ  วงค์คำ
29. นายศรุตศาสตร์  แก้วจุมพล
30. นางสาวสุจิตรดา  อินทมา
31. เด็กหญิงสุวิชา  ปาธิสัตย์
32. เด็กชายสโรชา  ขันตรี
33. นายอนุชิต  บุบผามาลา
34. นางสาวอรทัย  บุตรดีคง
35. นายอัครพล  บุญแผน
36. นางสาวอัจฉรา  แสนทวีสุข
37. นางสาวอัจฉรา  ทองบ่อ
38. นางสาวเนตรนภา  หอมจันทร์
39. นางสาวแพรวา  แพงสาย
40. นายไกรวิชญ์  ชาชำนาญ
 
1. นางสาววิภาภรณ์  อินง้อง
2. นางสุดารัตน์ บัวบุญ  จ้ำมา
3. นางสาวศุภวรรณ   บัวบุญ
4. นายพรมมา  ประทังวา
5. นางสาวณัฏฐนันท์  ศิลสัตย์
6. นางสาวศุภลักษมี  พลเสนา
7. นางพิศมัย  ไสยลักษณ์
8. นายประสิทธิ์  ชาญศิริ
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83.5 ทอง 32 โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ 1. นางสาวนรรณพร  ขาวภา
 
1. นางสุดารัตน์ บัวบุญ  จ้ำมา
 
15 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 91 ทอง 9 โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ 1. เด็กหญิงรัฐกาญน์  หลินภู
2. เด็กหญิงแพรวา  ทองชนะ
 
1. นางสาววรารัตน์  อนุสัตย์
2. MissPingfei  Ma
 
16 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 87 ทอง 48 โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ 1. นางสาวชลนิฌา  เกตุสันเทียะ
2. นางสาวเบญจวรรณ  หนอสีหา
 
1. นางสาววรารัตน์  อนุสัตย์
2. นางสาวนารีรัตน์  ประพาศพงษ์
 
17 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ 1. เด็กหญิงบุษยา  ลายนอก
2. เด็กหญิงพลอยชมภู  โพดสีเขียว
3. เด็กหญิงเบญญทิพย์  ไชยบุตร
 
1. นายรักศักดิ์  ไสยลักษณ์
2. นางสาวโบตั๋น  คุณวงค์
 
18 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 88 ทอง 5 โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ 1. เด็กชายพีรพล  สีหาบุญทอง
 
1. นางสุดารัตน์ บัวบุญ  จ้ำมา
 
19 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 87 ทอง 37 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงบุนิกา  พูลประเสริฐ
 
1. นางสาวธนาพร  วัฒนศักดิ์สุรกุล
 
20 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 84.3 ทอง 20 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ 1. นางสาวหทัยรัตน์  ปัดคำ
2. นางสาวอินทิรา   โพเทพา
 
1. นายธวัชชัย  บัวหอม
2. นางนิจพร  จันทรดี
 
21 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 95.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ 1. นางสาวญารีดา  สีเหลือง
2. นายณฐพฤทธ์  จำปามูล
3. นายปริวัฒน์  มูลสาร
4. นางสาวพรชิดา  ปิดตาระพา
5. นางสาวยุพา  กองเกิด
6. นายศุภกฤษณ์  สีทองเขียว
7. นางสาวอังคณา  สีหามาตย์
8. นางสาวอารยา  น้าสุข
9. นายไกรราช  พรมภักดี
10. นายไปร์ญาฎา  ตุ้ยมา
 
1. นางสาวสุพัตรา  ปิดจะยัง
2. นายยงยุทธ  วงผักเบี้ย
3. นายจักราวุธ  สาตารม
 
22 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 81.25 ทอง 30 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงศรีพรรณ  จันทะคาม
2. เด็กชายอนิรุตน์   แก้วลาด
3. เด็กหญิงอภิญญา  จำปาสอน
 
1. นางนิรพร  จันทรเสนา
2. นางสาวปริฉัตร  เที่ยงดี
 
23 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 85.7 ทอง 29 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ 1. นางสาวจุฑารัตน์  ธงแสนเมือง
2. นางสาวณัฐพร  นันตะสง
3. นายวรฤทธิ์  นพไธสง
 
1. นายจักรพงษ์  แทบทาม
2. นางศิริภร  วาลมูลตรี
 
24 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 80.2 ทอง 12 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงจีระนันท์  คนบุญ
2. เด็กหญิงณัชชา  ตะทาดวง
3. เด็กหญิงสุวพิชญ์  ทบภักดิ์
 
1. นายธวัชชัย  ฝ่ายพลแสน
2. นางปิยนาถ  ภิบาลจอมมี
 
25 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 81 ทอง 51 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ 1. นายกรรภิรมย์   ทบหลง
2. นายปิยะพงษ์   เทียงแก้ว
3. นายสุรบถ    ปะกิลาพัง
 
1. นางเฉลา   ทามแก้ว
2. นายยศกร   ชัยอินทร์
 
26 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 80 ทอง 29 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงนิภา  วงศ์สะอาด
2. เด็กหญิงศศิธร  หลาบมาลา
3. เด็กหญิงศิริกัญญา  พิมเขตร
 
1. นางสุธาสินี  บุญมา
2. นางสาวปาริฉัตร  พาคาม
 
27 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ 1. นายเฉลิมเกียรติ  ศรีจำนงค์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีวิระศักดิ์  ชัยผง
 
28 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 84.33 ทอง 33 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ 1. เด็กชายภานุวัฒน์  สีชุม
 
1. นางสาวปาริฉัตร  พาคาม
 
29 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6 82 ทอง 33 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ 1. นายภานุวัฒน์  เที่ยงโยธา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีวิระศักดิ์  ชัยผง
 
30 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 87 ทอง 22 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ 1. เด็กชายภานุวัฒน์  สีชุม
 
1. ว่าที่ร้อยตรีวิระศักดิ์  ชัยผง
 
31 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.4-ม.6 86.5 ทอง 40 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ 1. นายภานุวัฒน์  เที่ยงโยธา
 
1. นางพิชญ์สิรี  พิไลวงศ์
 
32 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 87.7 ทอง 11 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ 1. เด็กชายภานุวัฒน์  สีชุม
 
1. นางสาวเพียงแข  ภานุพงศ์วรรธกา
 
33 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.4-ม.6 81.6 ทอง 41 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ 1. นายอัษฎา  จอดพิมาย
 
1. นางสาวธนาพร  วัฒนศักดิ์สุรกุล
 
34 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 91.67 ทอง 12 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ 1. เด็กชายภานุวัฒน์  สีชุม
 
1. ว่าที่ร้อยตรีวิระศักดิ์  ชัยผง
 
35 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 84 ทอง 34 โรงเรียนประชาพัฒนา 1. เด็กหญิงพิยดา   เชี่ยงฉิน
2. เด็กหญิงรวิวรรณ   วงษา
 
1. นางณัฐวดี  อุปนันท์
2. นายประสิทธิ์  ภาระบาล
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 88.67 ทอง 30 โรงเรียนประชาพัฒนา 1. เด็กชายนครินทร์   กิ่งวิชิต
 
1. นางญาติมา   โสภานิช
 
37 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 86 ทอง 18 โรงเรียนประชาพัฒนา 1. นายยุทธนา   ชาวงษ์
2. นายอัสนี   ศรีวรรณะ
3. นายเพชรโชคชัย   เยาวนารถ
 
1. นายสมโภชน์   ใจดี
2. นายสากล  ชาวสน
 
38 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 94 ทอง 5 โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 1. เด็กหญิงศิระประภา  อันสีเมือง
 
1. นางสาวศศิธร  เกษจ้อย
 
39 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 93 ทอง 5 โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 1. นางสาววิชุดา  ศรีวงษา
 
1. นางพิมล  ภูใบบัง
 
40 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 92 ทอง 4 โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 1. เด็กหญิงพิชชาพร  โสมกูล
2. นางสาวเนตรชนก  ปาโส
 
1. นายอาทิตย์  นาสิงห์ขันธ์
2. นางนภาพร  จันทร์แรม
 
41 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 94 ทอง 6 โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 1. นายสุริยา  สุคำภา
 
1. นางกัญจน์ณมล  เรืองวิเศษ
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 90 ทอง 5 โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 1. นางสาวคัทลียา  แพนลิ้นฟ้า
2. นางสาวพรนิรัน  ช่วยโนน
3. นางสาวรัตมณี  หินชัยศรี
4. นางสาววิภารัตน์  แดงกุลา
5. นางสาวอภิญญา  ศรีบุตรโคตร
 
1. นางสาวดฤมณฑ์  สนองบุญ
2. นายวรุฒน์  ศรีทองเหลือง
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 84 ทอง 10 โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 1. เด็กหญิงจีรภา  หนูพร
2. เด็กหญิงชุติมา  โพจาทุม
3. เด็กหญิงบงกช  จอดนอก
4. เด็กหญิงปรวีร์  คำภา
5. เด็กหญิงพู๋กลิ่น  หมื่นเจริญ
 
1. นางสาววรรณิภา  ดีแก่นทราย
2. นายสุรภพ  นาคนชม
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 87 ทอง 15 โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 1. นางสาวจุฑามาศ  ทาดวงศรี
2. นางสาวณัฐวรรณ  ทัศนา
3. นางสาวศิญาดา  โยทัยเคลื่อน
4. นายอภิวันท์  มาตเริง
5. นางสาวอริสรา  ปัตติลาพัง
 
1. นายเติมพงศ์  พุทธิเสน
2. นายเจมจิต  บริสุทธิ์
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 85 ทอง 18 โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 1. เด็กชาย มินรพัทธ์   สุดสะอาด
2. นายคมสัน  เสมอ
3. นายณัฐภัทร  ประมามะโก
4. นายณัฐภูมิ  เทียมพยุหา
5. นางสาวธารารัตน์   วงศ์เกษร
6. นายธีรภัทร   แก่นไธสง
7. นายปวรปรัชญ์   คุ้มสุวรรณ
8. นางสาวปวีณา   เจ้ยไธสง
9. นายยณัฐพล   คุ้มครอง
10. นายยอดชัยสวัสดิ์   ยวงมะณี
11. นายวุฒิไกร   สระบัว
12. นางสาวศรณี  กรมไธสง
13. นางสาวศิวลี  อุทาหรณ์
14. นายสายชล   ตุ่นสาจันทร์
15. นางสาวสาวชลดา   อันทะรินทร
16. นางสาวสุดารัตน์   รามมะมะ
17. นางสาวสุภิดา   นามราช
18. นายอนุพนธ์   หอมหวน
19. นายอภิวัฒน์   พงษ์สมศักดิ์
20. นางสาวอารยา   เผ่าเวียงคำ
 
1. นายประครอง  สะหนองห้าง
2. นายเอกวิทย์  คุ้มสุวรรณ
3. นางภิกันศณิชฐ์    ภูซ้ายศรี
4. นายบรรจบ  จันทร์เเรม
5. นายประดิษฐ์  มูลตรีประถม
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 92.4 ทอง 29 โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 1. เด็กหญิงธีราพร   พันธุ์ยุรา
2. เด็กชายอชิตะ  ประสานศักดิ์
 
1. นายวัลลภ  ปุยสุวรรณ์
2. นางสุบรร  พรหนองแสน
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 93 ทอง 27 โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 1. นายจิรเดช  แสงตา
2. นางสาวอารยา  กะตะศิลา
 
1. นายวัลลภ  ปุยสุวรรณ์
2. นางสาววรรณิภา  ดีแก่นทราย
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 86.75 ทอง 38 โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 1. นางสาวจรีภรณ์  พันเหนือ
2. นางสาวจิดาภา  แน่นชารี
3. เด็กหญิงชลธิชา  ม้วนทอง
4. นางสาวปณัฐดา  ปัญญาดิษฐ์
5. นางสาวพรวิมล  ไกรจันทร์
6. เด็กหญิงมินลดา  ม้วนทอง
7. เด็กหญิงลักษิกา  อาษากิจ
8. เด็กหญิงวิลัยพร  ทองแช่ม
9. เด็กหญิงอภิญญา  รอดสุโข
10. เด็กหญิงอรณี  เท่าสิงห์
 
1. นางสุบรร  พรหนองแสน
2. นางเอื้อมพร  นิตยารส
3. นางประคอง  กิ่งแก่นแก้ว
 
49 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 86 ทอง 49 โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 1. นายอาทิตย์  สาโสภา
 
1. นางสาวสุวรรณี  บุญทัน
 
50 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 87 ทอง 27 โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 1. นายวรากร  รินสอน
 
1. นางสาวสุวรรณี  บุญทัน
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 89 ทอง 7 โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 1. เด็กหญิงธีรนันท์  แน่นชารี
 
1. นายอดิศร  จันทะค้อม
 
52 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 84 ทอง 12 โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 1. เด็กชายสุริยา  เเก้วสียา
 
1. นางปุญญาภา   โพธิ์สิทธิ์สถิตย์
 
53 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 85 ทอง 12 โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 1. เด็กชายทนาย  หลี่
 
1. นายวรุฒน์  ศรีทองเหลือง
 
54 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 83 ทอง 10 โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 1. เด็กชายวิศวะ  ภาษีชา
 
1. นายนิยม  ปะสาวะนัง
 
55 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 89 ทอง 8 โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 1. เด็กชายมานิตย์  เสี่ยงโชค
 
1. นางสาวโสภาลักษณ์  ศรีจันทร์
 
56 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 81 ทอง 11 โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 1. เด็กชายยุทธชัย  ฝ่ายเทศ
 
1. นางโสมฤดี  เพียวงค์
 
57 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 85 ทอง 6 โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 1. เด็กชายวรวิทย์  รินรุด
 
1. นางสุภาพร  ชาบุญมี
 
58 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 80 ทอง 9 โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 1. นางสาวขวัญจิรา   กาญจนศร
 
1. นายสุภชัย  หาวิเชียร
 
59 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 86 ทอง 11 โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 1. เด็กชายจิรายุ  สุโทวา
2. เด็กชายฐาปกรณ์  เเก่นพรหม
3. เด็กชายทนาย  หลี่
4. เด็กชายธนกฤต  โชติยา
5. เด็กชายธีรวุฒิ  โคตรเเสง
6. นายนนทพันธ์  ชะรานรัมย์
7. เด็กชายบูรพา  จันทเรื่อง
8. เด็กชายมานิตย์  เสี่ยงโชค
9. เด็กชายยุทธชัย  ฝ่ายเทศ
10. เด็กชายระพีพัฒน์  หาญคำวงค์
11. เด็กชายวรวิทย์  รินรุด
12. เด็กชายวิศวะ  ภาษีชา
13. เด็กชายวีระวัฒน์  สวัสดิผล
14. เด็กชายสุริยา  แก้วลียา
15. เด็กชายเสฏฐวุฒิ  อินทรินทร์
 
1. นางอภิรดี  เป้าน้อย
2. นายนัฐพงษ์  วงชารี
3. นางวีระญา  บ้านเหล่า
4. นายวรุฒน์  ศรีทองเหลือง
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 83 ทอง 25 โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 1. นายภูชิต  เผ่าเวียงคำ
 
1. นายสุทัศน์  ก้อมไธสง
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 81 ทอง 45 โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 1. นางสาวจรัสภรณ์  ศักดิ์ศรีกรม
 
1. นายสุทัศน์  ก้อมไธสง
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 86 ทอง 44 โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 1. นายพันธกร  ภูมิลำเนา
 
1. นางธิดารัตน์  คำเพชร
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83.3 ทอง 39 โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 1. นางสาวเนตรนารี  ศรีสมยา
 
1. นายสุทัศน์  ก้อมไธสง
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 85 ทอง 26 โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 1. นายชนพล  ไชยสงคราม
2. นายชนะโชด  แก้วแกมทอง
3. เด็กหญิงณัฐธิดา  กัตโร
4. นายดนุสรณ์  โกภา
5. เด็กชายบุญญฤทธิ์  ไกรงาม
6. นายปรเมศ  รัชชะ
7. นายพิพัฒน์พงษ์  ทิพมณี
8. เด็กหญิงวรัญญา  ทรภีสิงห์
9. เด็กหญิงวิยะดา  วีระบุรุษ
10. เด็กชายอำพล  อรรถโยโค
11. เด็กหญิงเนตรนรินทร  ปักกาโส
 
1. นายสุทัศน์  ก้อมไธสง
2. นายชนิสร  ดมประโคน
3. นางสาวสุวรรณี   บุญทัน
 
65 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 89.4 ทอง 18 โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 1. นางสาวกรกมล  พิลาแดง
2. นางสาวชุติมา  หลงสอน
3. นางสาวดาเนียล  เกิดไพบูลย์
4. นางสาวปิยนันท์  บุตรดีคง
5. นางสาวมิ่งขวัญ  กามุตเสน
6. นางสาวสายธาร  แพงพันตอง
7. นางสาวสุภาวินี  สิมมาลา
8. นางสาวอัยลัดดา  อุดม
9. นางสาวเกสรา  เเพนไธสง
10. นางสาวเบญญภรณ์  วงศ์ประเมตฐ์
11. นางสาวโชติกา  โพนเงิน
12. นางสาวโชษิตา  จันทร์เทพ
 
1. นางฐานิตา  พงษ์ธนู
2. นางสาวภรณ์ทิพย์  ศรีพิมาย
3. นายอดิศร  จันทะค้อม
 
66 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 85.8 ทอง 43 โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 1. นายสิทธิพล  มะลิสอน
 
1. นางเกษวลี  กองทอง
 
67 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 83 ทอง 24 โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 1. เด็กชายชัยวุฒิ  เหมือนแสง
2. เด็กหญิงประภาพร  ยิ้มเสมอ
3. เด็กชายวรเมธ  เนียมวงษ์
 
1. นางสาวธัญพร  วาเสนัง
2. นางสมปอง  จันทะมาตย์
 
68 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 89 ทอง 5 โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 1. นางสาวกันตยา   ทุมลี
2. นางสาวธิติยา  ผดาวัน
 
1. นางจุฬาลักษณ์  พนาลิกุล
2. นายสมปอง  สระหนองห้าง
 
69 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 82 ทอง 36 โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 1. นางสาวพันณิตา   สร้อยทอง
2. นายสัตยา  สุวรรณกาโล
 
1. นางสาวจุฬาลักษณ์  พนาลิกุล
2. นางสาวเกศวิมล   พลโสดา
 
70 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 89.2 ทอง 18 โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 1. นางสาวกนกพร  ปักกาเวสูง
2. นางสาวชญานัน  รินทราช
3. นางสาวปิยนันท์  ดุระยับ
 
1. นายสมพงษ์  บุญญะ
2. นางพรพิศมัย  บุญญะ
 
71 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 93 ทอง 5 โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 1. เด็กหญิงฑิฆัมพร  ตรีวิเศษ
2. เด็กหญิงนรินทร์ทิพย์  พะวิขุณี
3. เด็กหญิงสุชาวดี  เที่ยงผดุง
 
1. นางสุภาพ  สุทธะพินทุ
2. นางอำนวย  สมบัติชัยแสง
 
72 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 92 ทอง 9 โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 1. นางสาวขวัญจิรา  บุญมาก
2. นางสาวสมัชญา  ทนุนาจารย์
3. นางสาวเบญจมาศ  บัวพันตอง
 
1. นางสุภาพ  สุทธะพินทุ
2. นางอำนวย  สมบัติชัยแสง
 
73 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 83.8 ทอง 4 โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช 1. เด็กชายพัทธนันท์  อุทะปา
2. เด็กหญิงสุทัตตา   นะราช
3. เด็กชายเจษฎาภรณ์   ไชยโชค
 
1. นางสาวกีรติกาญจน์   โพธิหล้า
2. นายเชษฐ์ดนัย   เที่ยงแก้ว
 
74 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 82 ทอง 23 โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช 1. เด็กชายชาติกล้า   ปินะถา
2. เด็กชายธนพล   โง่นมณี
 
1. นายเชษฐ์ดนัย   เที่ยงแก้ว
2. นางสาวกีรติกาญจน์   โพธิหล้า
 
75 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 92 ทอง 42 โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช 1. นางสาวจุฬธิดา   แดงประเสริฐ
 
1. นายนพดล  ดาราเฉลิมกล
 
76 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 82 ทอง 31 โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช 1. นายวัชรพงษ์  บุราณผาย
2. นายสรศักดิ์   สุขฤทธิ์
3. นายอดิศร   เรืองรัตน์
 
1. นายประสิทธิ์   ปักกาเวสา
2. นายเชษฐ์ดนัย   เที่ยงแก้ว
 
77 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 93.4 ทอง 5 โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช 1. เด็กหญิงกุลธิดา   นามวงค์
2. เด็กหญิงวรนุช   ศาลาแดง
3. เด็กหญิงอมรรัตน์   บุญมาหล้า
 
1. นางสุลาวัลย์   ปักกาเวสา
2. นางสาวอรกรวีร์   หาไชยอินทร์
 
78 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 94.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช 1. นางสาวจุฑาพร   อันสีแก้ว
2. นางสาวณัฎฐา   เพ็ชรล้ำ
3. นายธีรวัฒน์   ลุนจุนละ
 
1. นางสุลาวัลย์   ปักกาเวสา
2. นางสาวอรกรวีร์   หาไชยอินทร์
 
79 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.6 80.25 ทอง 22 โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช 1. นางสาวขัตติยาภรณ์   สายหยุด
2. นายจารุวิทย์   รอดกอง
3. นางสาวชุติมา   ปัจจัยคัง
4. เด็กชายถิรวัฒน์   ปินะถา
5. เด็กชายทักษ์ดนัย   วงเวียน
6. เด็กชายธนวิชญ์   บุนรสิงห์
7. นายธนาวุฒิ   จำปา
8. นางสาวนันท์นภัส   เหลาสา
9. เด็กหญิงนันท์นภัส   โพธิ์แสงดา
10. นางสาวนารีรัตน์   อุกอาจ
11. นางสาวปัทมา   ศรีสูงเนิน
12. นายพงศกร   น้อยจันวงษ์
13. นายพัทธนันท์   นนทะชัย
14. นายรชต   ฉันทพลิน
15. นางสาวรักษ์สุดา   เวียงบาล
16. นางสาวรังศิยา   หามาลา
17. นางสาวรัตติกาล   ชีรัมย์
18. นายวาสุพัฒน์   รัดจันทอง
19. นางสาววิภาดา   ปิดตาทานัง
20. นางสาวศศิกานต์   โคตรภูมี
21. นางสาวศศิธร   นนทะศรี
22. นางสาวสุกัญญา   วุฒิธนานันท์
23. เด็กหญิงสุภัสสรา   สุโขรัมยย์
24. นายอดิศร   แสนหล้า
25. นางสาวอภิญญา   ไชยะโม
26. นางสาวอมรรัตน์   น้ำทิพย์
27. เด็กหญิงอริสา   มณีศรี
28. เด็กชายอัศนี   ปินะกะเส
29. นางสาวอารยา   อันสีแก้ว
30. นางสาวเยาวภา   วรรณวิจิตร
 
1. นางสาวปรียาภรณ์   ยอดแก้ว
2. นายนพดล  ดาราเฉลิมกุล
3. นายภาคิน   บุตรศรีภูมิ
4. นายภานุวัฒน์   เหล่าพิเดช
5. นางสาวอภิญญา   โพธิ์แสงดา
6. นางสาวปัทมา   ศรีสมศักดิ์
7. นางสาวสุภาภรณ์  นนทะสี
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 81.2 ทอง 40 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 16 1. เด็กหญิงดาสวรรค์  ปะทัง
2. เด็กชายนครินทร์  ทิพมาลา
3. เด็กชายวัชริน  ศรีชนะ
4. เด็กชายวิทยา  อุดตะกะ
5. เด็กชายอนันดา  ปิสายะสา
6. เด็กชายโกวิน  ธุริวงค์
 
1. นายสวัสดิ์  ปุญยะสาร
2. นายผิน  ดาวเรือง
3. นายนิพพิชฌน์  ขรรค์ทัพไทย
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง 47 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 16 1. เด็กหญิงดาสวรรค์  ปะทัง
 
1. นายสวัสดิ์  ปุญยะสาร
 
82 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 87.8 ทอง 6 โรงเรียนวาปีปทุม 1. เด็กชายนันทกร  ศรีน้อย
 
1. นางสุมามาลย์  โสดา
 
83 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 81.65 ทอง 28 โรงเรียนวาปีปทุม 1. นายนรินทร์  บุญทา
 
1. นางนภัทร  แช่มไล่
 
84 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวาปีปทุม 1. นางสาวมนัญญา  สาโก
 
1. นางภคมน  ภูมิชูชิต
 
85 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 83.9 ทอง 17 โรงเรียนวาปีปทุม 1. เด็กหญิงกมลชนก  ปานะสุโต
2. เด็กหญิงงามจิต  โกษาทอง
3. เด็กหญิงธีร์สุดา  ภิบาลจอมมี
 
1. นางสาวชมพู  สัจจวาณิชย์
2. นางไอลัดดา  ปามุทา
 
86 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 87 ทอง 27 โรงเรียนวาปีปทุม 1. นางสาวประภาณัท  อาณารัตน์
2. นางสาวปิยพร  จันทร์ควง
3. นางสาวภิญญดา  หลาบมาลา
4. นางสาววรนุช  หนูแก้ว
5. นางสาวเนตรดาว  คำภูมี
 
1. นางสาวสุพรรษา  ทัพธานี
2. นางวรรณเพ็ญ  ทับสุขวิวัฒนกุล
 
87 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 87 ทอง 59 โรงเรียนวาปีปทุม 1. นางสาวรวีวรรณ  พวงจำปี
 
1. นางเบญญาภา  ไชยเกตุ
 
88 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวาปีปทุม 1. เด็กชายวสุกฤต  ประจุดทะศรี
2. นายศราวุฒิ  สีทาป
3. เด็กหญิงศุภกาญจน์  วานิชชัง
 
1. นายทวีศักดิ์  สืบเมืองซ้าย
 
89 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 94.5 ทอง 6 โรงเรียนวาปีปทุม 1. นายจิตรกร  เพียพยัคฆ์
2. นายพงษ์เจริญ  ดอกแขมกลาง
3. นางสาวสิริธิดา  คำสะไมล์
 
1. นายทวีศักดิ์  สืบเมืองซ้าย
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 87 ทอง 11 โรงเรียนวาปีปทุม 1. นายคณาธิป  แสงแสน
2. นายจตุพล  วรรณศิลป์
3. นางสาวจุฑารัตน์  ม่วงวันดี
4. นางสาวชลธิชา  ป้องแดง
5. นายชินวัตร  บุญโลก
6. นายณัฏฐกฤต  พรหมบังเกิด
7. นายณัฐภูมิ  ปะโสทานัง
8. นายทิวาพร  กระแสวาส
9. เด็กชายธัชชัย  ปัจจัยโคถา
10. นายธีรพัทร์  มณีทัพ
11. นายนพกฤต  ทอนเสาร์
12. นายนิติพงษ์  สุ่มมาตย์
13. นางสาวนุชจรีย์  บังทอง
14. นายปฏิภัทธ์  พุทธาวัง
15. นางสาวประดิษฐา  เซ็นนอก
16. นางสาวปิยะธิดา  ตะชา
17. นางสาวพัชรินทร์  จุมพล
18. นางสาวพัชรียา  ปาปะไพ
19. เด็กหญิงพิชชาภา   ลำภาย
20. นายพิสิษฐ์  ปทุมวัน
21. นางสาวพิไลพร  สร้อยจิต
22. นายพีระศักดิ์  แก่นโน
23. นายพุฒิพงศ์  มั่งคั่ง
24. นายภิรนันท์  ศิริภักดิ์
25. นายมงคล  บรรเลิศ
26. นายมินรดา  ปะโปตินัง
27. นางสาวรัตติกาล  ไม่ยาก
28. นายรัตนพล  มั่นทุกะ
29. นางสาววณิชฌา  ทรงมั่นศีล
30. นายวีรภัทร  จอมศรีกระยอม
31. นายศิวกร  อนุสา
32. นางสาวสุทธิดา  ทองกำไร
33. นางสาวอนัญญา  โสภากุล
34. นายอัครเดช  ปนะทานัง
35. นางสาวอัจฉรา  จันโทสุทธิ์
36. นางสาวอัญมณี  ไชยปะปา
37. นางสาวอินทร์ทิรา  จันทวะฤทธิ์
38. นางสาวเจษฎาภรณ์  เจริญสุข
39. นายเดชชนา  วรรณี
40. นายเด่นภูมิ  พันทองหล่อ
 
1. นายพิษณุย์  ดาทอง
2. นายทวีศักดิ์  สืบเมืองซ้าย
3. นางศันสนีย์  ลีลาสกุลภักดิ์
4. นายมนูญ  มูลบุญ
5. นายเอกอุดม  แฟสันเทียะ
6. นายทศพร  ฉาไธสง
7. นายธนาคาร  ภักดีแก้ว
8. นายศุภฤกษ์  วงษาไฮ
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 85.66 ทอง 17 โรงเรียนวาปีปทุม 1. นายกฤตภพ  ศรีปะย่า
 
1. นายสราวุธ  สระมูล
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 82.67 ทอง 34 โรงเรียนวาปีปทุม 1. นายสันติ  ปาปะสา
 
1. นายสราวุธ  สระมูล
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง 11 โรงเรียนวาปีปทุม 1. เด็กหญิงฑิฆัมพร  แคนมี
 
1. นายสราวุธ  สระมูล
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวาปีปทุม 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  โพธิ์ไทร
2. นายกิตติพงษ์  เถาลุน
3. นายกีรติ  ่เพชรนาวาส
4. นางสาวจตุพร  อร่ามพัฒนพงษ์
5. เด็กชายจีรภัทร   ธุระสิทธิ์
6. เด็กหญิงชนม์ชนก  มงคล
7. เด็กหญิงชนิสรา  หิตายะโส
8. เด็กชายชัยวัฒน์  สุจจชารี
9. เด็กหญิงฑิฆัมพร  แคนมี
10. เด็กหญิงดวงใจ  ปัดทุม
11. เด็กหญิงดาวฤทัย  สุภาดี
12. เด็กหญิงธนิดา  ประจิมทิศ
13. เด็กชายธวัชชัย  ลาวัลย์
14. เด็กชายธีรภัทร  ใจซื่อ
15. เด็กหญิงนิทรากร  กองแก้ว
16. นางสาวนิศารัตน์  แวงดงบัง
17. เด็กหญิงบุษมาศ   วันบัวแดง
18. เด็กชายปราโมทย์  มุ่งร่วมกลาง
19. เด็กชายปวริศ  สุภนัก
20. เด็กหญิงปิยฉัตร  ประทุม
21. เด็กหญิงปิยะพร  ยะถา
22. เด็กชายพงศกร  ปะรินทร
23. เด็กหญิงพัสสรีพร  ประกายสี
24. เด็กหญิงพุทธิตา  ไปใกล้
25. เด็กหญิงภควดี  บุตตะกะ
26. เด็กหญิงภัทรธิดา  พรมกันหาชัย
27. เด็กชายภูรินินทร์  อันแสน
28. เด็กชายยศวัจน์  เกตุเสนา
29. เด็กชายวชิรวิทย์  ไปเจอะ
30. เด็กชายศุภกร  ช่างปัน
31. เด็กหญิงสริตา  วิถาทานัง
32. เด็กหญิงสวรรยา  ปักเขตานัง
33. เด็กหญิงสุกัญญา  แสนบุดดา
34. เด็กชายสุปวีร์  มะธุเสน
35. เด็กชายอนุชา  ปุเรโต
36. เด็กหญิงแพรกาญจน์  หงส์วิไล
37. เด็กชายไพโรจน์  บุญโรจน์
 
1. นายสราวุธ  สระมูล
2. นายศุภฤกษ์  วงษาไฮ
3. นายพิษณุย์  ดาทอง
4. นายเอกอุดม  แฟสันเทียะ
5. นายทศพร  ฉาไธสง
6. นายธนาคาร  ภักดีแก้ว
7. นายวิชรัตน์  ยะสานติทิพย์
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวาปีปทุม 1. นายกฤตภพ  ศรีปะย่า
2. นายจิรวัฒน์  ชินอาด
3. นายจีรพงษ์  ปิ่นประยูร
4. นางสาวจุฑารัตน์  ปะระทัง
5. นางสาวชุตินันท์  ช่างปัน
6. นางสาวณัฏฐา  มูลพงษ์
7. นางสาวณัฐวรรณ  จันทวงศ์
8. นางสาวณัฐสุดา  สายทองทวี
9. นายธนพัฒน์  แก้ววิเศษ
10. นางสาวธิดารัตน์  สิทธิสำราญ
11. นายธีรัศมิ์เทพ  สิทธิเสรี
12. นางสาวบัณฑิตา  พรมลี
13. นางสาวพนมพร  ชินชนะ
14. นางสาวพอฤทัย  ปาปะเถ
15. นางสาวพิมพ์กมล  มงคล
16. นางสาวพิยะดา  มาตราช
17. นางสาวภัคจิรา  บุญซ้อน
18. นางสาววราพร  พันธากูล
19. นายวัชราดล  ทองภูธร
20. นางสาววัชรี  ขุนพินิ
21. นายวัทธิกร  มะธุเสน
22. นางสาววิภาดา  สุวรรณวงศ์
23. นางสาวศศิกานต์  ปักกาเต
24. นางสาวศศิธร  หนันดี
25. นางสาวศิริรัตน์  ไทยโส
26. นายศิวกร  อำพินธ์
27. นายศุภโชค  วรรณปโพธิ์
28. นายสันติ  ปาปะสา
29. นางสาวสิริยากร  สังเจิด
30. นางสาวสุพัตรา  จั้นบัวลุน
31. นายสุริโย  ปทุมทอง
32. นายสุรเกียรติ   ภิบาลจอมมี
33. นางสาวสุวนันท์  บัวบุญ
34. นางสาวอินทิราลักษณ์  อังคะคำมูล
35. นางสาวเกตุแก้ว  ดอนขันธ์
 
1. นายสราวุธ  สระมูล
2. นายศุภฤกษ์  วงษาไฮ
3. นายพิษณุย์  ดาทอง
4. นายเอกอุดม  แฟสันเทียะ
5. นายทศพร  ฉาไธสง
6. นายธนาคาร  ภักดีแก้ว
7. นายวิชรัตน์  ยะสานติทิพย์
 
96 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 83.8 ทอง 14 โรงเรียนวาปีปทุม 1. เด็กหญิงขวัญนภา  คุณโน
2. เด็กชายจิรวัฒน์  ชาวเกวียน
3. เด็กหญิงชัชขญาภา  ปัจจัย
4. เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  ประสิระเตนัง
5. เด็กหญิงประภัสสรา  จันดาเรือง
6. เด็กหญิงศศิมณฑา  ปุรินัน
7. นางสาวอุมาภรณ์  วังทอง
8. เด็กหญิงเกวลิน  คำทอง
 
1. นางศันสนีย์  ลีลาสกุลภักดิ์
2. นางสาวจุฑามาศ  ดรอินทร์
3. นางละเอียด  มูลวิไล
 
97 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 81.6 ทอง 34 โรงเรียนวาปีปทุม 1. นางสาวกรกนก  ส่องรส
2. นางสาวกัญญาณี  แสนวงษ์
3. นางสาวธัญญรัตน์  ปาปะกี
4. นางสาวพรรภษา  ประทุมแสง
5. นางสาวภิญญดา  ปักกังเวสัง
6. นางสาวศุภลักษณ์  ปวงปะชัน
 
1. นางศันสนีย์  ลีลาสกุลภักดิ์
2. นางละเอียด  มูลวิไล
 
98 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวาปีปทุม 1. นายชุติชัย  ปะกิระคะ
2. นายวัชระ  ชะชำ
3. นายวุฒิพงศ์  ปะมาถา
4. นายสิทธิชัย  ปิดสายะ
5. นายอดิศร  พลสีขาว
 
1. นายทวีศักดิ์  สืบเมืองซ้าย
2. นางศันสนีย์  ลีลาสกุลภักดิ์
 
99 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 92.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวาปีปทุม 1. นางสาวฑิตฐิตา  คำนา
2. นายพัฒนพงศ์  ปิดสายะ
 
1. นายทวีศักดิ์  สืบเมืองซ้าย
2. นางศันสนีย์  ลีลาสกุลภักดิ์
 
100 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 83.66 ทอง 18 โรงเรียนวาปีปทุม 1. เด็กหญิงเภตรา  โบรด
 
1. นางสาวลัดดาวัลย์  ขันขวา
 
101 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 84 ทอง 23 โรงเรียนวาปีปทุม 1. นางสาวสุปรียา  ศรีวะรมย์
 
1. นายชนะชัย  พรดอนก่อ
 
102 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 82 ทอง 13 โรงเรียนวาปีปทุม 1. นายขวัญณรงค์พล  ศรีโยวงค์
 
1. นางสาวจิราภรณ์  บุญลาด
 
103 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 84 ทอง 29 โรงเรียนวาปีปทุม 1. เด็กชายกฤษฎิ์ฑีฆะชนม์  ศรีโยวงค์
2. เด็กหญิงธิดาภรณ์  โพธิรุกข์
3. เด็กหญิงพัชราภา  ชินวล
4. เด็กชายพิษณุวัชร์  หงส์วิไล
5. เด็กหญิงสุพิชฌา  แก้วธานี
 
1. นางอฤชร  ปทุมพร
2. นางสาวธีราพร  ถนอมสัตย์
 
104 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 84.33 ทอง 35 โรงเรียนวาปีปทุม 1. นางสาวกีรติกานต์  วัฒนบุตร
2. นายจิรายุส  มาศมุททิก
3. นางสาวจุฬาลักษณ์  บัวรัตน์
4. นางสาวชุติกาญจน์  วันละ
5. นายรติพงษ์  ราชพันแสน
 
1. นางสาวณัฐชนาพร  ฤทธิมนตรี
2. นางสาววิริยา  ภูนำ้ย้อย
 
105 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 80.33 ทอง 51 โรงเรียนวาปีปทุม 1. นางสาวจีรวรรณ  สัตะโส
2. นางสาวภัทธราภรณ์  ชูสันเทียะ
3. นายวัชรพงศ์  โพธิ์ไพร
4. นายอภิสิทธิ์  ฉัตรศรี
5. นายอัครพล  นันทชาด
 
1. นางพิศมัย  สุวรรณะ
2. MissSong  Lingbo
 
106 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 81.41 ทอง 31 โรงเรียนวาปีปทุม 1. เด็กชายชนะชล  ภูตเขต
2. เด็กชายปิยวัฒน์  ขายม
 
1. นางกุสุมา  โรจนกร
2. นางสาวศกุนิชญ์  ตรีประทุม
 
107 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 89.27 ทอง 8 โรงเรียนวาปีปทุม 1. นายวีรภัทร  เตชะ
 
1. นายจารุวัฒน์  ปัตตานัง
 
108 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 88 ทอง 9 โรงเรียนวาปีปทุม 1. เด็กชายรัฐภูมิ  สังฆบุรินทร์
2. นายเจษฎาวุฒิ  ปะเพระตา
 
1. นางสาวพรพรรณ  สีละมนตรี
2. นางสาวสุทธิยา  รัตนคุณศาสน์
 
109 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 88 ทอง 13 โรงเรียนวาปีปทุม 1. เด็กชายธนภัทร  เตชะนอก
2. เด็กชายพชรพล  อันทะลัย
3. นายเกริกชัย  สุวรรณพันธ์
 
1. นางไอลัดดา  ปามุทา
2. นางขนิษฐา  เตชะนอก
 
110 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 88 ทอง 6 โรงเรียนวาปีปทุม 1. นายปภังกร  เชื้อนิตย์
2. นายภูมินทร์  ปาปะแพ
3. นายอภิรักษ์  ศรีชะนะ
 
1. นางไอลัดดา  ปามุทา
2. นางขนิษฐา  เตชะนอก
 
111 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 84.5 ทอง 20 โรงเรียนวาปีปทุม 1. เด็กหญิงชุติมา  คำมี
2. นายธนากร  บุกกระโทก
3. นางสาวธิติมา  อุปมัย
4. เด็กหญิงประกายเพขร  พลยูง
5. นางสาวปาริฉัตร  อุปโก
6. นางสาวมาวิกา  กิลิ
 
1. นางสุภาภรณ์  ช่างถม
2. นายเพิ่มยศ  ปาปะภา
3. นางอภิรดา  กองบุตร
 
112 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 82.5 ทอง 22 โรงเรียนวาปีปทุม 1. นายกฤษดา  ปะกิระนา
2. นางสาวจิรัชยา  อรัญนารถ
3. นายชนาเมธ  บุตรวิชา
4. นางสาวชลธิชา  แพรนาพันธ์
5. นางสาวนิตยา  ปะติเส
6. นางสาววรัญญา  สังฆมณี
 
1. นางสุภาภรณ์  ช่างถม
2. นางอภิรดา  กองบุตร
3. นายเพิ่มยศ  ปาปะภา
 
113 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 86 ทอง 12 โรงเรียนวาปีปทุม 1. เด็กหญิงนพวรรณ  การค้า
2. เด็กหญิงนริศรา  ดงประการ
3. เด็กหญิงนวรัตน์  งามแสง
 
1. นางประภาศรี  ทิพย์พิลา
2. นางปิยะนุช  พิกุลสวัสดิ์
 
114 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 85 ทอง 24 โรงเรียนวาปีปทุม 1. เด็กหญิงชนันภรณ์  สังฆมะณี
2. นางสาวอรุณรุ่ง  ฝางเสน
3. นางสาวอรุณโณทัย  ฝางเสน
 
1. นายเพิ่มยศ  ปาปะภา
2. นางสุภาภรณ์  ช่างถม
 
115 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 80 ทอง 50 โรงเรียนวาปีปทุม 1. นางสาวกฤษณา  สีโท
2. นางสาวชรัญญา  ทบแก้ว
3. นางสาวภควดี  สัตะโส
 
1. นายเพิ่มยศ  ปาปะภา
2. นางสุภาภรณ์  ช่างถม
 
116 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 91 ทอง 6 โรงเรียนวาปีปทุม 1. เด็กหญิงปาณิสรา  คำสีทา
2. นายวทัญญู  ทิพยะบูลย์
3. นายวัชรินทร์  พิมสอน
 
1. นายพูนศักดิ์  อารพล
 
117 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.4-ม.6 89 ทอง 34 โรงเรียนวาปีปทุม 1. นายชุติชัย  ปะกิระคะ
 
1. นายอภิชาติ  นารีจันทร์