สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) [กลุ่ม สพม.มหาสารคาม 2]

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ
จังหวัดบุรีรัมย์
ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 75 เงิน 4 โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ 1. เด็กหญิงอลิสา  คำยอด
 
1. นางสาวปิยะฉัตร  ปินะเล
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 73 เงิน 10 โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 1. นางสาวชนิดา  ปุริสังข์
2. นางสาวสุพิชชา  สุขเสริม
3. นางสาวเพ็ญศิริ  ยอดวิชา
 
1. นางสาวธัญพร  วาเสนัง
2. นางสมปอง  จันทะมาตย์
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 79 เงิน 12 โรงเรียนวาปีปทุม 1. นายกิตติพิพัฒน์  เรืองสมบัติ
 
1. นายสมศักดิ์  เรืองบุญ
 
4 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 74.4 เงิน 13 โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 1. นางสาวนันทิกานต์  สุวรรณวงษ์
2. นางสาววรรณภา  ผุยหัวดง
3. นางสาววายุภักษ์  สีโท
 
1. นางอัญชลี  โมฆรัตน์
2. นางสาวเยาวลักษณ์  วงศ์พิมพ์
 
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 77 เงิน 13 โรงเรียนวาปีปทุม 1. นางสาวกาญจนา  ดวงแก้ว
2. นายจิรพัฒน์  พิจุลย์
3. นางสาวพิมพกา  อัตเนย์
4. นายภีรดล  มุรีจันทร์
5. นางสาวรัชฎาพร  อุปมา
 
1. นางละอองดาว  แพงคำแสน
2. นางลภัสรดา  บุบผโชติ
 
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 76.8 เงิน 15 โรงเรียนวาปีปทุม 1. เด็กหญิงประวีณา  บุญกัณหา
2. เด็กหญิงวริศรา  แก้วกุ่ม
3. เด็กหญิงศศิพิมพ์  ศรีวรรณะ
4. นางสาวอรกัญญา  ปานจำลอง
5. เด็กชายเจษฎาภรณ์  สอนจันทร์
 
1. นายดำรงค์  จอมศรีกระยอม
2. นายเอกพล  คำสมัย
 
7 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 79 เงิน 16 โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ 1. เด็กชายนพพร  บุตรนันท์
2. เด็กชายพรชัย  นามพร
3. เด็กชายศิริศักดิ์  พะโยโค
 
1. นางสาววิจิตราภรณ์  กมลเลิศ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงนริศรา  ภูนิคม
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 76 เงิน 16 โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 1. เด็กชายสุริยา  เเก้วสียา
 
1. นายบพิธ  วังหนองเสียว
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 73 เงิน 16 โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 1. เด็กชายฐาปกรณ์  เเก่นพรม
2. นายนนทพันธ์  ชะรานรัมย์
3. เด็กชายมานิตย์  เสี่ยงโชค
4. เด็กชายยุทธชัย  ฝ่ายเทศ
5. เด็กชายระพีพัฒน์  หาญคำวงค์
6. เด็กชายวรวิทย์  รินรุด
7. เด็กชายวิศวะ  ภาษีชา
8. เด็กชายเสฎฐวุฒิ   อันทรินทร์
 
1. นางสุภาพร  ชาบุญมี
2. สิบเอกฐิติพงษ์  ช่วยไธสง
3. นางสาวดฤมณฑ์  สนองบุญ
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 78 เงิน 17 โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 1. เด็กชายฑีมากร  อุ่นใจ
2. เด็กชายทนาย  หลี่
3. เด็กชายธีระพงษ์  จันทร์คำ
4. นายนนทพันธ์  ชะรานรัมย์
5. เด็กชายยศนันท์  ปิยวงศ์
6. เด็กชายระพีพัฒน์  ห่านคำวง
7. เด็กชายรัฐภูมิ  เเป่มจำนัก
8. เด็กชายวรวิทย์  รินรุด
9. นายวัชรวีร์  ทรงศิลา
10. เด็กชายสุริยา  เเก้วสียา
11. เด็กชายอภิสิทธิ์  ไกรงาม
12. เด็กชายเสฎฐวุฒิ  อันทรินทร์
 
1. นายกุลเชษฐ  เเพงสาย
2. นางปลิวทอง  ทิมาสาร
3. นายเอกพล  ศิริมนตรี
4. นางนภาพร  จันทร์แรม
 
11 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 72 เงิน 21 โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 1. นายชนะภูมิ  ประชายูร
2. นางสาวเบญจวรรณ  ยางนอก
 
1. นางปุณญาภา  โพธิ์สิทธิ์สถิตย์
2. นายสุวภีร์  ห่านคำวงษ์
 
12 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 79 เงิน 23 โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ 1. เด็กชายพิทวัส  มะธิเปนา
 
1. นางทองปอน  แน่นชารี
 
13 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.4-ม.6 74 เงิน 23 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ 1. นางสาวกาญจนา  หาญชนะชัย
2. นางสาวจิรัศญา  โพธิิ์เสน
3. นางสาวจิราวรรณ  ปิดตาระโพธิ์
4. นางสาวจุฑามณี  หลงสิม
5. นางสาวนัฐณิกา  ร่มไธสง
6. นายพรรษา  ปะติเก
7. นายวาฤทธิ์  ยศคำลือ
8. นายอธิคม  บรรยงค์
9. นางสาวอนิศรา  โพธิ์เกตุ
10. นางสาวเสาวลักษ์  เทียบสิงห์
 
1. นายนรินทร์  เกษสว่าง
2. นายเอนก  การหงษ์
3. นายบุญญวัฒน์  คำแหงพล
 
14 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3 73 เงิน 24 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงกฤตธีราดา  จันทเสน
2. เด็กหญิงภัณฑิรา  ปะทิเก
3. เด็กหญิงยุวดี  คำใจ
4. เด็กหญิงอธิชา  พืชพรรณ์
5. เด็กหญิงอภิญญา  วงศ์ปัญญา
6. เด็กหญิงอริสรา  พลไชยขา
7. เด็กหญิงอักษรสิริ  ย่อมกลาง
8. เด็กหญิงอาทิติยา  โพธิ์เสน
9. เด็กหญิงแพรทอง  ปิณะถา
10. เด็กหญิงแสนเสน่ห์  ไกรวงษ์
 
1. นายนรินทร์  เกษสว่าง
2. นายไพบูลย์  ลือทองจักร
3. นายชนินทร์  วงศ์ชาวนา
 
15 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 77 เงิน 24 โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกชพร  มูลทองเนียม
2. เด็กหญิงกุลนิษฐ์  หาญคำ
3. เด็กหญิงจาฏุพัทธ์  คำแสนพันธ์
4. เด็กหญิงจิราภา  เทพเดช
5. เด็กหญิงจิริยา   แพงสร้อยน้อย
6. เด็กหญิงธิดารัตน์  ตรีเมืองซ้าย
7. เด็กหญิงนันท์นภัส  เพ็งโมดา
8. เด็กหญิงนาติตา  พูนศิริ
9. เด็กหญิงภิรัญญา  ปินะถา
10. เด็กหญิงศศิกานต์  ใจเร็ว
 
1. นางฐานิตา  พงษ์ธนู
2. นางสาวภรณ์ทิพย์  ศรีพิมาย
3. นายอดิศร  จันทะค้อม
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 70 เงิน 24 โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  ไกรงาม
 
1. นายอาทิตย์   นาสิงห์ขันธ์
 
17 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 76 เงิน 25 โรงเรียนงัวบาวิทยาคม 1. นายฐิติกร  สิทธิจันทร์
2. นางสาวนิศากร  ภูครองพลอย
3. นายสิงหา  อุตตะมะ
 
1. นางสาวรัตนาภรณ์  หารพรม
2. นายรุ่ง  หาโกสีย์
 
18 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 79 เงิน 25 โรงเรียนวาปีปทุม 1. นางสาวจิตประภัส  พ้องเสียง
2. นางสาวปริ่มประภา  ปิยะวงษ์
3. นายศิรวิทย์  โยธะมาตย์
 
1. นางขนิษฐา  เตชะนอก
2. นางสาวอุดมลักษณ์  วานิชชัง
 
19 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 74 เงิน 27 โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ 1. นายภัทรนัย  ปัญญาสิทธิ์
2. นายมังกร  โคตรชมภู
 
1. นายสุวิทย์  อาจวิชัย
2. นายพงศธร  ผ่านสำแดง
 
20 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 79.6 เงิน 27 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ 1. นางสาวทักษพร  บรรดาตั้ง
2. เด็กหญิงนันท์นภัส  วรรณวิจิตร
3. นางสาวนาตยา  ศรีคุณ
4. นางสาวพรรณธิชา  โนนทิง
5. เด็กหญิงพรรณระษา  โนนทิง
6. เด็กหญิงพัชรมัย  วุฒิวิชา
7. นางสาวพิกุล  เทียงคำ
8. นางสาววรรณศิริ  แก้วเกษ
9. นางสาวอริศรา  เบ้าหัวดง
10. นางสาวอาทิตยา  ปะธิเก
 
1. นางทวีป  มหาสะโร
2. นางมนทกานต์  คำยา
3. นางสาวสายชล  สุวรรณโสภา
 
21 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 77 เงิน 27 โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 1. เด็กชายรัฐภูมิ   แฝงฤทธิ์หลง
2. เด็กชายศุภกร   แสงคำสุข
 
1. นายสมปอง  สระหนองห้าง
2. นางสาวเกศวิมล   พลโสดา
 
22 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 79 เงิน 27 โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 1. นางสาวชลดา  นุชบ้านป่า
2. นางสาวฐนิชา  แก้วกองนอก
 
1. นางจุฬาลักษณ์  พนาลิกุล
2. นางสราลี  พวงทอง
 
23 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 74.8 เงิน 27 โรงเรียนวาปีปทุม 1. นางสาวทินมณี  ตั้งตระกูล
2. นางสาวพรจิรา  ประมูลจะนัง
3. นางสาวรัชนีกร  กลิ่นขาว
 
1. นายชัยยศ  จระเทศ
2. นางสาวพรพรรณ  สีละมนตรี
 
24 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 74 เงิน 28 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงดวงหทัย  ปัจจัยโคนัง
2. เด็กชายบูรพา  ทิมกลางดอน
 
1. นางสาวจรรยา  มาตย์งามเมือง
2. นางสาวสิรินทรา  มาศวรรณา
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 72 เงิน 29 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ 1. นางสาวเกศราภรณ์  กอนไธสง
2. นางสาวเบญจวรรณ  โยธาพัน
 
1. นายประจักษ์  อะนันทา
2. นางพิชญ์สิรี  พิไลวงศ์
 
26 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 73 เงิน 29 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ 1. นางสาวญาดารัตน์   คำภู
2. นางสาวธารารัตน์   ประดิษฐ์
3. นายศิริวัฒน์   โนนพล
 
1. นางธรรมภรณ์   ปักกาเร
2. นางสุพิศ  รินทะชัย
 
27 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 79.6 เงิน 29 โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 1. เด็กหญิงธันยา  โพธิ์สุทธิ์
 
1. นางอจลยา  บุญพา
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 70 เงิน 29 โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 1. เด็กชายจิรายุ  สุโทวา
 
1. นางปราณี  พายุพล
 
29 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 73 เงิน 30 โรงเรียนวาปีปทุม 1. เด็กชายกฤษณ์  คำผา
2. เด็กชายพลากร  มีวิธี
 
1. นางโอบบุญ  โสรัจจ์
2. นายอนันต์  ปัดคำ
 
30 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 79 เงิน 31 โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ 1. เด็กชายกฤษณพงษ์  หล้าสุดตา
2. นายณรงค์ศักดิ์   คนเพียร
3. เด็กหญิงพรวดี  หงบุดศรี
4. เด็กชายพศิน  สีสังข์
5. เด็กหญิงเอมอร  บัวรัตน์
 
1. นางสาวอัจฉรีย์   ยอดสะเทิน
2. นายเศรษฐบุตร  ยอดสะเทิน
 
31 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 74 เงิน 32 โรงเรียนวาปีปทุม 1. นางสาวญาสุมินทร์  ทองรอด
2. นางสาวสิรินทรา  สืบเมืองซ้าย
3. นายอนุวัฒน์  อรรถวรวินิจ
 
1. นางประภาศรี  ทิพย์พิลา
2. นางปิยะนุช  พิกุลสวัสดิ์
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 74.67 เงิน 33 โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ 1. เด็กหญิงธัญชิดา  โพธิ์พยัคฆ์
 
1. นายไมตรี  ปะวะเสนะ
 
33 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 78 เงิน 33 โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 1. นางสาววรัญญา  วิชัยสงคราม
2. นางสาวสุนิดา  เกณสาคู
3. นางสาวหนึ่งฤทัย  กะตะศิลา
 
1. นายอภิชาติ  ทดราช
2. นางสุชานันท์  เวียงคำ
 
34 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 75.4 เงิน 33 โรงเรียนพระกุมารศึกษา 1. นายบุรัสกร  ชัยชนะวงศ์
2. นายอนุรักษ์  ลุยตัน
 
1. นายนิพนธ์  ภูมิประเสริฐ
2. นายกฤษณะ  แพงพงษ์มา
 
35 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 73 เงิน 33 โรงเรียนวาปีปทุม 1. นางสาวกมลพรรณ  จิตโรภาส
2. นางสาวจิณณพัฒน์  จันทิชัย
3. นางสาวฉัตรกมล  ส่วนบุญ
4. นางสาวชลธิชา  สุขประทัง
5. นางสาวธัญญรัตน์  ปาปะกี
6. นางสาวนฤมล  ปาปะเพ
7. นางสาวปวีณา  ทานาม
8. นางสาวพรรภษา  ประทุมแสง
9. นางสาวภิญญดา  ปักกังเวสัง
10. นางสาวมนัชญา  จิตริต
11. นางสาววิลาวัณย์  คุ้มกุดลิง
12. นางสาวศรัณยา  คงสัตย์
13. นางสาวศศิณี  ศรีบัวบาล
14. นางสาวศุภลักษณ์  ปวงปะชัน
 
1. นางสาวศันสนีย์  ลีลาสกุลภักดิ์
2. นางละเอียด  มูลวิไล
3. นางสาวพัชราภรณ์  ทุนเพิ่ม
4. นายทิวา  ภูตะวัน
 
36 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 79.13 เงิน 35 โรงเรียนวาปีปทุม 1. นางสาวอธิฐญา  มะกา
 
1. นายวิชิต  เสนาราช
 
37 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 76 เงิน 37 โรงเรียนวาปีปทุม 1. นายธนพล  กองปัดชา
2. นายธีรภัทร  ประวัดศรี
3. นางสาวอารียาภรณ์  ราชจันทร์
 
1. นางสาวกันต์กนิษฐ์  โพธิจักร
2. นางสาวสุวดี  ปะกินัง
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 76 เงิน 39 โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวนฤมล  สิงห์แก้ว
 
1. นายอภิวัช  มะสาทานัง
 
39 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 77 เงิน 39 โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 1. เด็กหญิงธิดารัตน์    ลายวันอินทร์
 
1. นายอดิศร  จันทะค้อม
 
40 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 72 เงิน 39 โรงเรียนวาปีปทุม 1. นางสาวกัญญาณัฐ  ปัตตานัง
2. นายเศรษฐโชค  มะกา
 
1. นายชัยยศ  จระเทศ
2. นายวีระพล  ประทัด
 
41 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 79.4 เงิน 41 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ 1. นางสาวกิตศิริ  เจริญศรี
2. นางสาวณัฏริกา  แก้วมาลา
3. เด็กชายประกายกานต์  เที่ยงคำ
4. นายประทีป  วิลาวรรณ
5. เด็กหญิงวริศรา  ชารีอัน
6. นายวิรุฬ  พุทธิสัย
7. เด็กหญิงอนุธิดา  ชิตชัยภูมิ
8. นายอมต  อุดมเมฆ
 
1. นางสาวสุภาภรณ์  ภิบาลจอมมี
2. นายบริพัฒน์  ศิริเลิศ
3. นายกิตติกร  เพชรกับทอง
 
42 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 75 เงิน 41 โรงเรียนพระกุมารศึกษา 1. นายณัฐพงศ์  ชูภู่
2. เด็กหญิงอัจฉรียา  ไชยสิงห์หาร
 
1. นายนิพนธ์  ภูมิประเสริฐ
2. นางสาวสุปรียา  ภูมิประเสริฐ
 
43 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 77.4 เงิน 42 โรงเรียนวาปีปทุม 1. นางสาวปิยธิดา  ปะนะพุดโต
 
1. นางจิราพร  ทบด้าน
 
44 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 79 เงิน 45 โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 1. นายกิตติภพ  ศรีสมศักดิ์
 
1. นางสาวสุวรรณี  บุญทัน
 
45 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 70 เงิน 45 โรงเรียนวาปีปทุม 1. เด็กหญิงธนัชพร  บัวรัตน์
 
1. นางนิภาพร  อาจอารีั
 
46 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 71 เงิน 46 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงอมรลักษณ์  สมสงวน
 
1. นายอภิศักดิ์  ลาคำภา
 
47 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 74.65 เงิน 48 โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 1. นางสาวรัศมี  อรรถโยโค
 
1. นายอัฐษรินทร์  ศรีวิชัย
 
48 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 70.5 เงิน 49 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ 1. นางสาวปาริชาติ  โพธิ์รินทร์
 
1. นางนิจพร  จันทรดี
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 75 เงิน 55 โรงเรียนวาปีปทุม 1. นายชินวัตร  บุญโลก
2. นายนิติพงษ์  สุ่มมาตย์
3. นายปฏิภัทธ์  พุทธาวัง
4. นายพิสิษฐ์  ปทุมวัน
5. นายวัทธิกร  มะธุเสน
 
1. นายพิษณุย์  ดาทอง
2. นายสราวุธ  สระมูล
3. นายศุภฤกษ์  วงษาไฮ
 
50 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 78.33 เงิน 60 โรงเรียนวาปีปทุม 1. นางสาวอินทิราลักษณ์  อังคะคำมูล
 
1. นายสราวุธ  สระมูล