สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) [กลุ่ม สพม.มหาสารคาม 2]

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ
จังหวัดบุรีรัมย์
ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 95.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ 1. นางสาวญารีดา  สีเหลือง
2. นายณฐพฤทธ์  จำปามูล
3. นายปริวัฒน์  มูลสาร
4. นางสาวพรชิดา  ปิดตาระพา
5. นางสาวยุพา  กองเกิด
6. นายศุภกฤษณ์  สีทองเขียว
7. นางสาวอังคณา  สีหามาตย์
8. นางสาวอารยา  น้าสุข
9. นายไกรราช  พรมภักดี
10. นายไปร์ญาฎา  ตุ้ยมา
 
1. นางสาวสุพัตรา  ปิดจะยัง
2. นายยงยุทธ  วงผักเบี้ย
3. นายจักราวุธ  สาตารม
 
2 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ 1. นายเฉลิมเกียรติ  ศรีจำนงค์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีวิระศักดิ์  ชัยผง
 
3 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 94.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช 1. นางสาวจุฑาพร   อันสีแก้ว
2. นางสาวณัฎฐา   เพ็ชรล้ำ
3. นายธีรวัฒน์   ลุนจุนละ
 
1. นางสุลาวัลย์   ปักกาเวสา
2. นางสาวอรกรวีร์   หาไชยอินทร์
 
4 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 92.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวาปีปทุม 1. นางสาวฑิตฐิตา  คำนา
2. นายพัฒนพงศ์  ปิดสายะ
 
1. นายทวีศักดิ์  สืบเมืองซ้าย
2. นางศันสนีย์  ลีลาสกุลภักดิ์
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวาปีปทุม 1. เด็กชายวสุกฤต  ประจุดทะศรี
2. นายศราวุฒิ  สีทาป
3. เด็กหญิงศุภกาญจน์  วานิชชัง
 
1. นายทวีศักดิ์  สืบเมืองซ้าย