สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) [กลุ่ม สพม.มหาสารคาม 2]

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ
จังหวัดบุรีรัมย์
ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวาปีปทุม 1. นางสาวมนัญญา  สาโก
 
1. นางภคมน  ภูมิชูชิต
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวาปีปทุม 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  โพธิ์ไทร
2. นายกิตติพงษ์  เถาลุน
3. นายกีรติ  ่เพชรนาวาส
4. นางสาวจตุพร  อร่ามพัฒนพงษ์
5. เด็กชายจีรภัทร   ธุระสิทธิ์
6. เด็กหญิงชนม์ชนก  มงคล
7. เด็กหญิงชนิสรา  หิตายะโส
8. เด็กชายชัยวัฒน์  สุจจชารี
9. เด็กหญิงฑิฆัมพร  แคนมี
10. เด็กหญิงดวงใจ  ปัดทุม
11. เด็กหญิงดาวฤทัย  สุภาดี
12. เด็กหญิงธนิดา  ประจิมทิศ
13. เด็กชายธวัชชัย  ลาวัลย์
14. เด็กชายธีรภัทร  ใจซื่อ
15. เด็กหญิงนิทรากร  กองแก้ว
16. นางสาวนิศารัตน์  แวงดงบัง
17. เด็กหญิงบุษมาศ   วันบัวแดง
18. เด็กชายปราโมทย์  มุ่งร่วมกลาง
19. เด็กชายปวริศ  สุภนัก
20. เด็กหญิงปิยฉัตร  ประทุม
21. เด็กหญิงปิยะพร  ยะถา
22. เด็กชายพงศกร  ปะรินทร
23. เด็กหญิงพัสสรีพร  ประกายสี
24. เด็กหญิงพุทธิตา  ไปใกล้
25. เด็กหญิงภควดี  บุตตะกะ
26. เด็กหญิงภัทรธิดา  พรมกันหาชัย
27. เด็กชายภูรินินทร์  อันแสน
28. เด็กชายยศวัจน์  เกตุเสนา
29. เด็กชายวชิรวิทย์  ไปเจอะ
30. เด็กชายศุภกร  ช่างปัน
31. เด็กหญิงสริตา  วิถาทานัง
32. เด็กหญิงสวรรยา  ปักเขตานัง
33. เด็กหญิงสุกัญญา  แสนบุดดา
34. เด็กชายสุปวีร์  มะธุเสน
35. เด็กชายอนุชา  ปุเรโต
36. เด็กหญิงแพรกาญจน์  หงส์วิไล
37. เด็กชายไพโรจน์  บุญโรจน์
 
1. นายสราวุธ  สระมูล
2. นายศุภฤกษ์  วงษาไฮ
3. นายพิษณุย์  ดาทอง
4. นายเอกอุดม  แฟสันเทียะ
5. นายทศพร  ฉาไธสง
6. นายธนาคาร  ภักดีแก้ว
7. นายวิชรัตน์  ยะสานติทิพย์
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวาปีปทุม 1. นายกฤตภพ  ศรีปะย่า
2. นายจิรวัฒน์  ชินอาด
3. นายจีรพงษ์  ปิ่นประยูร
4. นางสาวจุฑารัตน์  ปะระทัง
5. นางสาวชุตินันท์  ช่างปัน
6. นางสาวณัฏฐา  มูลพงษ์
7. นางสาวณัฐวรรณ  จันทวงศ์
8. นางสาวณัฐสุดา  สายทองทวี
9. นายธนพัฒน์  แก้ววิเศษ
10. นางสาวธิดารัตน์  สิทธิสำราญ
11. นายธีรัศมิ์เทพ  สิทธิเสรี
12. นางสาวบัณฑิตา  พรมลี
13. นางสาวพนมพร  ชินชนะ
14. นางสาวพอฤทัย  ปาปะเถ
15. นางสาวพิมพ์กมล  มงคล
16. นางสาวพิยะดา  มาตราช
17. นางสาวภัคจิรา  บุญซ้อน
18. นางสาววราพร  พันธากูล
19. นายวัชราดล  ทองภูธร
20. นางสาววัชรี  ขุนพินิ
21. นายวัทธิกร  มะธุเสน
22. นางสาววิภาดา  สุวรรณวงศ์
23. นางสาวศศิกานต์  ปักกาเต
24. นางสาวศศิธร  หนันดี
25. นางสาวศิริรัตน์  ไทยโส
26. นายศิวกร  อำพินธ์
27. นายศุภโชค  วรรณปโพธิ์
28. นายสันติ  ปาปะสา
29. นางสาวสิริยากร  สังเจิด
30. นางสาวสุพัตรา  จั้นบัวลุน
31. นายสุริโย  ปทุมทอง
32. นายสุรเกียรติ   ภิบาลจอมมี
33. นางสาวสุวนันท์  บัวบุญ
34. นางสาวอินทิราลักษณ์  อังคะคำมูล
35. นางสาวเกตุแก้ว  ดอนขันธ์
 
1. นายสราวุธ  สระมูล
2. นายศุภฤกษ์  วงษาไฮ
3. นายพิษณุย์  ดาทอง
4. นายเอกอุดม  แฟสันเทียะ
5. นายทศพร  ฉาไธสง
6. นายธนาคาร  ภักดีแก้ว
7. นายวิชรัตน์  ยะสานติทิพย์