สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) [กลุ่ม สพม.มหาสารคาม 2]

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ
จังหวัดบุรีรัมย์
ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวาปีปทุม 1. นายชุติชัย  ปะกิระคะ
2. นายวัชระ  ชะชำ
3. นายวุฒิพงศ์  ปะมาถา
4. นายสิทธิชัย  ปิดสายะ
5. นายอดิศร  พลสีขาว
 
1. นายทวีศักดิ์  สืบเมืองซ้าย
2. นางศันสนีย์  ลีลาสกุลภักดิ์
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ 1. นางสาวจิตตนา  กุลวงศ์
2. นางสาวพันธนันท์  รุ่มชะเนาว์
3. นางสาววิยดา  บุญยัสสะ
 
1. นายกิติคุณ  บุรี
2. นางสาวสาวิตรี  ฉลูทอง
 
3 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ 1. เด็กหญิงบุษยา  ลายนอก
2. เด็กหญิงพลอยชมภู  โพดสีเขียว
3. เด็กหญิงเบญญทิพย์  ไชยบุตร
 
1. นายรักศักดิ์  ไสยลักษณ์
2. นางสาวโบตั๋น  คุณวงค์