สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) [กลุ่ม สพม.มหาสารคาม 1]

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ
จังหวัดบุรีรัมย์
ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. เด็กหญิงชณัฐฎา  นามล้ำ
 
1. นางจงใจ  สัตยธีรานนท์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 94 ทอง 4 โรงเรียนผดุงนารี 1. นางสาวอรณีย์  ปฐม
 
1. นางนิชนันท์  ไชยรัตน์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 69.7 ทองแดง 14 โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. นายธนกร  การิสุข
 
1. นางอภิณห์รวีร์กร  แหมไธสง
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 63 ทองแดง 7 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) 1. นายธีรยุทธ  ศรีจันทร์
 
1. นางสาวบุญญาพร  ทองจันทร์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 29 เข้าร่วม 13 โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. นางสาวอัจฉรียา  ภูแล่นกี่
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  สุวรรณแสน
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 24 เข้าร่วม 49 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร 1. นางสาวปิยะฉัตร  ศึกสงคราม
 
1. นางคำพวน  ประสงค์สันต์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 74 เงิน 44 โรงเรียนบรบือ 1. เด็กหญิงศศิธร  เสติ
 
1. นางสุภาพ  ทองนุช
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 78.6 เงิน 34 โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. นางสาวกัลยาณี  แก้วมี
 
1. นางสาวนงนุช  ปัญญาศรี
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 85 ทอง 11 โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. เด็กหญิงพัชฌิมา  สีหอม
 
1. นางสาวรักษ์สุดา  แพ่งตี่
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 51.25 เข้าร่วม 46 โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. นายสุธางค์กุณ  จาติ
 
1. นางสาวจำรัส  ต่างสมบัติ
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 64 ทองแดง 45 โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. เด็กชายกรกฏ  อภิวัฒนธรรม
2. เด็กหญิงอริสรา  ทาน้อย
 
1. นางศิริวรรณ  รัตนพันธุ์
2. นางสาวรัตนาภรณ์  พรสีมา
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ม.4-ม.6 72.6 เงิน 4 โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. นายภาคภูมิ  ชิณเกตุ
2. นางสาวอนัญพร  แบมณี
 
1. นางมยุรา  พรมอ้วน
2. นางสาวรัตนาภรณ์  พรสีมา
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 80.65 ทอง 30 โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. เด็กชายณฐภัทร  ผาระนัด
2. เด็กชายวัฒณวิศว์  พิมพ์แสนศรี
 
1. นางสาวสมัย  ลาสุวรรณ
2. นางสาวรักษ์สุดา  แพ่งตี่
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 78.69 เงิน 35 โรงเรียนผดุงนารี 1. นางสาวรัตติกาญจน์  รักษาภักดี
 
1. นางสุรีพรรณ  ชูประทีป
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 71 เงิน 15 โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. เด็กชายพีระณัช  โยชน์
 
1. นางเพชรจู  นามขัน
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 64 ทองแดง 8 โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. นายสุทธเมธ  ลิมานนท์
 
1. นายทรงรัตน์  ภารสถิตย์
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80.9 ทอง 7 โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. เด็กชายปิยพนธ์  สวรรยาพานิช
2. เด็กชายยศพัทธ์  บมสระน้อย
3. เด็กชายเจษฎาภรณ์  มาตย์คำมี
 
1. นายสวัสดิ์  จันทมนตรี
2. นางสาวพิมพ์สุภา   วุ่นเหลี่ยม
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 77.75 เงิน 6 โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. นางสาวนันท์ลินี  ภูมิสวัสดิ์
2. นางสาวพชรมัย  ฤทธิ์ทรงเมือง
3. นายศิขรินทร์  ศรีสุนนท์พันธ์
 
1. นางสิริพร  ภูหัวดอน
2. นายรณยุทธ  นิลโคตร
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. เด็กหญิงชณัญญา  อุตตะมะธนานนท์
2. เด็กหญิงศิริรักษ์  นารีนวล
3. เด็กหญิงอาศิยา  นนทคำจันทร์
 
1. นางสาวศศิธร  วิชาเรือง
2. นายชัชวาล  ศรีโพธิ์ผา
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 81 ทอง 12 โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. นายปรมินทร์  กลางโยธี
2. นายพิชชากร  อ้มเถื่อน
3. นางสาวอรุณพร  สุเสนา
 
1. นางสิริพร  ภูหัวดอน
2. นายรณยุทธ  นิลโคตร
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 90 ทอง 6 โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. เด็กชายกันตพิชญ์  สมนึกในธรรม
2. เด็กหญิงพรธรส  ปัญจะรักษ์
 
1. นายชัชวาล  ศรีโพธิ์ผา
2. นางสาวศศิธร  วิชาเรือง
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 88 ทอง 7 โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. นางสาวกัญจพร  สีสา
2. นางสาวชัญญา  อุดชุม
 
1. นางยุพิน  พลเรือง
2. นางจิรัชยา  ปวงประชัง
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 72 เงิน 30 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร 1. เด็กหญิงพิยดา  มูลไชยภูมิ์
 
1. นายไพฑูรย์  จันทะนาม
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 86 ทอง 18 โรงเรียนผดุงนารี 1. นายธีระศักดิ์  จันทะกล
 
1. นางสาวทับทิม  ประมูลจะนัง
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 80.79 ทอง 33 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) 1. เด็กหญิงขวัญมาดา  แข็งแรง
2. เด็กหญิงพีรญา  สุ่มมาตย์
 
1. นางสาวจิราวัตร  จันทริมา
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 88.49 ทอง 11 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) 1. นายตฤณณภัทร  ไกรจันทร์
 
1. นางสาวจุฑาทิพย์  ศรีพันลำ
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 68.5 ทองแดง 47 โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  อินทร์แป้น
 
1. นางสุจิตรา  ภูคำวงค์
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 67 ทองแดง 52 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร 1. นางสาวนุชนาถ  พงษ์พิบูลย์
 
1. นางนงรักษ์  โพธิ์ศรี
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 48.5 เข้าร่วม 30 โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. นายจิรภัทร  ชุติมันตพงศ์
 
1. นางสาวปาณิสรา  พิศพาร
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 8 โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. เด็กหญิงดลชนก  ลามะให
2. นางสาวอรวรรยา  ศรีแก้ว
3. เด็กหญิงอักษราภัค  จันทะจิต
 
1. นางสาวอรอุมา  ศรีสารคาม
2. นายพลศรันย์  ปอศิริ
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 22.83 เข้าร่วม 18 โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. นางสาวกันต์สินี  จงถาวร
2. นายณัฐดนัย  ศรีสมบัติ
3. นางสาวภิญญดา  มูลแก้ว
 
1. นางขจรศรี  กันทรมงคล
2. นางลัดดาวัลย์  ทองบัวรุ่ง
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 81.4 ทอง 13 โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. เด็กหญิงวรรณณิชชา  ธรรมศรี
2. เด็กหญิงศศลักษณ์  กลางสุโพธิ์
3. เด็กหญิงศศิลักษณ์  กลางสุโพธิ์
 
1. นางสาวพรทิพย์  ปัดตาเคนัง
2. นางพิศมัย  เนื่องไชยยศ
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 86 ทอง 4 โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. นางสาวจุฬาลักษณ์  พงษ์ศรี
2. นางสาววันวิสาข์  พลขันธ์
3. นางสาวแม่น้ำ  เนื่องไชยยศ
 
1. นางสาวจรูญลักษณ์  วรโคตร
2. นางสาวปิยธิดา  ปาปะเพ
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 82.7 ทอง 8 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร 1. เด็กหญิงนงนภัส  ธุระทำ
2. เด็กหญิงศศิธร  ศรีไธสง
3. เด็กชายอัษฎาพล  แก้วก้อย
 
1. นางสุจิรา  พลลาภ
2. นางสาววิภาวรรณ  ศรีละคร
 
35 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 74 เงิน 44 โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. นางสาวณิพาพร  แพงไธสง
2. นางสาวพิลาศลักษณ์  วิเศษคึมบง
3. นางสาวอัญชริกา  คำทองสุข
 
1. นายวิรัตน์  พลศรี
2. นางศิรินทร์พร  ชลารักษ์
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 85 ทอง 11 โรงเรียนผดุงนารี 1. เด็กหญิงตรีรัตน์  ดวงจำปา
2. เด็กหญิงปนัดดา  รักษาภักดี
3. เด็กชายพีรวัฒน์  ยศหนองทุ่ม
 
1. นางสาวพัชรี  จันหาญ
2. นางสาวดารวรรณ  โสภาศรี
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 84.5 ทอง 8 โรงเรียนผดุงนารี 1. นางสาวกัญญารัตน์  เดชบุรัมย์
2. นายนำโชค  ใบบ้ง
3. นางสาวศิริรัตน์  สีสุมา
 
1. นางสาวกุลธิดา  คำทุม
2. นายธนชัย  แสนวิชา
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 86 ทอง 10 โรงเรียนผดุงนารี 1. นายนวพล  คำควร
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  พรสิงห์
 
1. นางประสพพร  อันบุรี
2. นายไตรภูมิ  ผาไธสง
 
39 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง 22 โรงเรียนบรบือ 1. นายนนทวัฒน์  คำโฮง
2. นายวีรภาพ  ราชเจริญ
 
1. นายไพรัตน์  น้อยนนท์
2. นางอัจฉรี  สุวรรณนาคินทร์
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 62.94 ทองแดง 57 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร 1. เด็กชายณัฐพล  สีนา
2. เด็กชายธีรภัทร์  มีชัย
 
1. นายพัฒนวงศ์  ดอกไม้
2. สิบเอกนันธศักดิ์   อาจสมัย
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 77.55 เงิน 19 โรงเรียนบรบือ 1. เด็กชายธวิชา  น้อยลา
2. เด็กชายภูริภักดิ์  กุลโยธี
 
1. นางศิโรมณี  วรรณปะเก
2. นางกาญจนา  กุลโยธี
 
42 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 64 ทองแดง 9 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร 1. นายทศวรรษ  ภูเฮืองแก้ว
2. นายบรรยวัสถ์  สุขุนา
3. นายวาชานนท์  ชิณโคตร
 
1. นายบรรลุ  สุขุนา
2. นายสุรชัย  นธีนาม
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 90 ทอง 14 โรงเรียนผดุงนารี 1. เด็กหญิงกมลชนก  นามมูลตรี
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  บุญใบ
3. เด็กหญิงปนัดดา  ทิพยชาติ
4. เด็กหญิงยุพาพร  จอมคำสิงห์
5. เด็กหญิงอมาวสุ  ราชแสง
 
1. นางสาวปนัดดา  นันทเสน
2. นางสาวนัยนา  จันทรสมัย
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 83 ทอง 52 โรงเรียนผดุงนารี 1. นางสาวกชกร  อุทาภักดี
2. นางสาวธราธร  วาจาลีย์
3. นางสาวนันทนัช  รัตนพร
4. นางสาวฟารีดา  ชาติแขก
5. นางสาววาริษา  แสงห้าว
 
1. นางกุลณัฎฐา  คล่องวาจา
2. นายธนวัฒน์  ปานงาม
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 84 ทอง 10 โรงเรียนผดุงนารี 1. เด็กชายกฤษฎานนท์  เถาว์ชาลี
2. เด็กหญิงปวริศา   บุตรตะวงค์
3. เด็กหญิงพิรดา  กัณหาสุระ
4. เด็กหญิงอฒิตยา  อินธิราช
5. เด็กหญิงเบ็ญจภรณ์  อมรศรีรัตนชัย
 
1. นางวริน  ภูสิม
2. นางปภาดา  ราชมุลตรี
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 88 ทอง 12 โรงเรียนผดุงนารี 1. นางสาวกัญญารัตน์  รัตนพลแสน
2. นางสาวกัลยาณี  ดาศรี
3. นางสาวฉัตรสุดา  คงแสนคำ
4. นางสาวปิยะนัดดา  บ่างสมบูรณ์
5. นางสาวรัศมี  ศรีสะลาแสง
 
1. นางสาวศิริพร  จันลา
2. นางสาวอิชยา  อโนราช
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 89 ทอง 6 โรงเรียนเหล่ายาววิทยาคาร 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ทานทอด
2. เด็กหญิงณิชา  คำภูเงิน
3. เด็กชายฤทธิศักดิ์  นามบุดดี
4. เด็กชายวัชรพงษ์  รัตน์ธรรม
5. เด็กชายเมฆินทร์  อุชี
 
1. นายพุฒิพงษ์  จันดาโชต
2. นายรัชภูมิ  เขียวสุย
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 86 ทอง 22 โรงเรียนผดุงนารี 1. นายคุณานนต์  มาลา
2. นางสาวบุณิกา  กะแก้ว
3. นายปฏิพาน  จันทร์ตา
4. นายพชร  สิงห์ชารี
5. นายศุภกร  สัตย์ปัญญา
 
1. นายอุดร  นามษร
2. นางทักษิณา  เจริญศักดิ์
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 85 ทอง 54 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร 1. นายกฤษนัย  อ่อนระฮุง
 
1. นายทองสุก  มาตย์วังแสง
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 89 ทอง 49 โรงเรียนผดุงนารี 1. นางสาวอารีรัตน์  อินทฤทธิ์
 
1. นางวรรณนิภา  บัญดิษฐตา
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 94.8 ทอง 4 โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. เด็กหญิงศตกมลพัชร  วาทโยธา
2. เด็กชายสุกฤต  สังข์ทอง
 
1. นางศุภนุช  คงถวิลวงศ์
2. ว่าที่ร้อยโทวัฒนสาร  ปานเพชร
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 94 ทอง 14 โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. นายภัทรชนน  นนศรีราช
2. นางสาวแพรวพรรณ  สุพลไทย
 
1. นางฉัตรสุดา  เขื่อนธะนะ
2. นางมณี  ซึมกระโทก
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 89.5 ทอง 15 โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  สุสเณย์
2. เด็กหญิงกัลยรัตน์  บุญใบ
3. นางสาวชนม์นิภา  โชติรักษ์
4. เด็กหญิงนราทิพย์  บุญหล้า
5. เด็กหญิงปริมประภา  ศรีปัดถา
6. เด็กหญิงปิ่นสุนทร  สืบสุนทร
7. นางสาวภาราพร  ไชยโสดา
8. เด็กหญิงสุกันญา  โหวดนอก
9. นางสาวอาริญา  ขำแก้ว
10. นางสาวเอกอุมา  เอี่ยมขำ
 
1. นางปราณี  เทียงทำ
2. นางประภาพร  แพงพะเนาว์
3. นางสาวนันทนัช  วิเชียรเพริศ
 
54 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 82.6 ทอง 27 โรงเรียนเขวาใหญ่พิทยาสรรค์ 1. นางสาวกัญญารัตน์  บุญประคม
2. นางสาวจินตนา  โคตรนวน
3. นายปิยพงษ์  เนื่องทะบาล
4. นายภานุพงษ์  ไชยโสดา
5. นายรุจิโรจน์  โคตรบรรเทา
6. เด็กหญิงรุ่งอรุณ  จันทร์พราง
7. นางสาววนิดา  นามแสงผา
8. นางสาวอารยา  ขำอ้วน
9. นายเอกรัตน์  บาลลา
10. นายโชติตระกูล  เดชครอง
 
1. นายชัชวาลย์  วิมูลอาจ
2. นางร่มฉัตร  หงษ์อุดร
3. นางสาวณัฐธิดา  เกตุชรา
 
55 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 45 เข้าร่วม 56 โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม 1. เด็กหญิงพัชรีภรณ์  ทาระแพน
2. เด็กหญิงวิมลรัตน์  ทศทอง
 
1. นายวิทยา   สีพลลา
2. นายวิทยา   สีพลลา
 
56 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 62 ทองแดง 45 โรงเรียนบรบือ 1. นางสาวมณีรัตน์  ศรีสาคร
2. นางสาวศิวาภรณ์  จันทรัตน์
 
1. นางสุจินดา  ขำดำรงเกียรติ
2. นางสาวนวลมณี  อ้วนละมัย
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. เด็กหญิงสิริยากร  สิงห์ชารี
 
1. นายบุญมี  ผิวเงิน
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 88 ทอง 44 โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. นางสาวรพีพร  ชมภูหลง
 
1. นางสาวลัดดา  ตันสังวรณ์
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 96 ทอง 4 โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. เด็กหญิงศิริรุ่ง  ชลาชัย
 
1. นายบุญมี  ผิวเงิน
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 92 ทอง 10 โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. นางสาวพิชญาภัค  กิ่งพุ่ม
 
1. นางสาวลัดดา  ตันสังวรณ์
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 76 เงิน 53 โรงเรียนผดุงนารี 1. เด็กหญิงวริสา  เหล็กหล้า
 
1. นายเจริญ  อินศร
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 92 ทอง 10 โรงเรียนผดุงนารี 1. นางสาวจิดาภา  บุญสูตร
 
1. นายเจริญ  อินศร
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 78 เงิน 30 โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. เด็กหญิงพิชญาภา  บุญยะศรี
 
1. นายบุญมี  ผิวเงิน
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 82 ทอง 39 โรงเรียนผดุงนารี 1. นายเอกรัฐ  เกตุมาลา
 
1. นายสุรเนตร  รังเสนา
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 80 ทอง 48 โรงเรียนมัธยมชาญวิทยา 1. นายก้องนภา  ลาสุวรรณ
2. นายธาราดล  สีละวัน
 
1. นายผดุงเกียรติ  หันนะเว
2. นางสุนิตา  หันนะเว
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 77 เงิน 38 โรงเรียนบรบือ 1. เด็กหญิงณัฐธยาน์  สุทธิทิพย์
 
1. นายเอกภพ  สืบศรี
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 92 ทอง 42 โรงเรียนบรบือ 1. นายวุฒิชัย  โคตรชา
 
1. นายเอกภพ  สืบศรี
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 78 เงิน 37 โรงเรียนผดุงนารี 1. เด็กชายภาณุวัฒน์  ขันลุน
2. เด็กชายภาณุวิชญ์  ขันลุน
3. เด็กชายอภิรักษ์  แพงศรี
 
1. นายเจริญ  อินศร
2. นางสาวยุวากร  ไสโพธิ์
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 73 เงิน 51 โรงเรียนผดุงนารี 1. นายธีระพงษ์  มาตรภูธร
2. นางสาวผุสชา  ดวงแก้ว
3. นายพรรณดอน  ทนหล้า
 
1. นายเจริญ  อินศร
2. นางสาวยุวากร  ไสโพธิ์
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 83 ทอง 16 โรงเรียนผดุงนารี 1. เด็กชายชนาธิป  เสสันเทียะ
 
1. นายดนัย  ยิ้มอินทร์
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 60 ทองแดง 27 โรงเรียนผดุงนารี 1. เด็กชายศุภชัย  วงค์ละคร
 
1. นายดนัย  ยิ้มอินทร์
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 80 ทอง 24 โรงเรียนผดุงนารี 1. เด็กชายฐากูร  เสยยงคะ
 
1. นายดนัย  ยิ้มอินทร์
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 62 ทองแดง 25 โรงเรียนผดุงนารี 1. เด็กชายจุลจักร  คำมุงคุณ
 
1. นายดนัย  ยิ้มอินทร์
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 89 ทอง 5 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) 1. เด็กชายเตชณัฐ  พยุหะ
 
1. นางสุมิตรา  ภิรมย์เกียรติ
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 69 ทองแดง 23 โรงเรียนหนองโกวิชาประสิทธิ์พิทยาคม 1. เด็กหญิงลลิตา   พิลาไชย
 
1. นางปราณี  บุญจิ่ม
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 75 เงิน 17 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 1. นายณัฐกฤษฏิ์  สุภาชัยวัฒน์
 
1. นายเกษมสันต์  ตราชู
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 87 ทอง 5 โรงเรียนบรบือ 1. นายนิมิตร  เที่ยงดีฤทธิ์
 
1. นายทศพล  หงศาลา
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองโกวิชาประสิทธิ์พิทยาคม 1. เด็กหญิงสุภาพร  ทัพขวา
 
1. นางปราณี  บุญจิ่ม
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 65 ทองแดง 20 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร 1. นางสาวจิตฤดี    จันพินิจ
2. เด็กชายธีระยุทธ   คำพูชา
3. นางสาวปาริชาติ   อัปภัย
4. นางสาวพรสุดา   มาลัย
5. นางสาวมัณฑนา   รางศรี
6. นางสาวศรินญา   รัฐเมือง
7. นายศุภชนะ    สุวรรณ์
8. นายสุธินันท์   เทพวงษ์
9. นางสาวเสาวลักษณ์    เพียรสิงห์
 
1. นางสาวสุนิสา  คลคิด
2. นางพวงพยงค์  หงษานาวา
3. นางสาวสิริพร  นาอุดม
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 82.4 ทอง 29 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร 1. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  ชมเชย
2. นางสาวธิมาพร  ทึบหลวง
3. เด็กชายนพดล  หนองเส
4. เด็กชายพัฒนโชติ  ชัยเสนหาร
5. เด็กชายพีรพัฒน์  สนธิ์สังข์
6. เด็กชายภานุวัฒน์  จันทสี
 
1. นายเสกสิทธิ์  สังฆะมณี
2. นายปองดี  ไชยจันดา
3. นายกฤตนัย  โคตรสพล
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 78.33 เงิน 44 โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. นายคณพศ  โคจำนงค์
2. นางสาวจิรัชญา  โลนันท์
3. นางสาวชุติกาญจน์  หมวดนา
4. นางสาวภควรรณ  สุขประเสริฐ
5. นางสาวอทิตติยา  สารพงษ์
6. นายเทพทัต  แก้วสีขาว
 
1. นายบัณฑิต  ทาชารี
2. นายมณเฑียร  ถิตย์รัศมี
3. นายณรงค์ชัย  จุลัยยานนท์
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 90.17 ทอง 17 โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. เด็กชายอัจฉริยะ  ไชยบล
 
1. นายนพฤทธิ์  ประสงค์สันต์
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 80 ทอง 48 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร 1. นายทศพล  วงษ์อั้ว
 
1. นายเสกสิทธิ์  สังฆะมณี
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง 38 โรงเรียนบรบือ 1. เด็กหญิงวิภาพร  ทาหาร
 
1. นางอรุณศรี  ประสังคะเต
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 81.66 ทอง 38 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร 1. นางสาวธมลวรรณ  ปริญญานุกูลวงศ์
 
1. นายเสกสิทธิ์  สังฆะมณี
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 82.67 ทอง 49 โรงเรียนมิตรภาพ 1. เด็กชายกิตติกร  งาสีแดง
 
1. นางปุณญนุช  อุดทารุณ
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 87.33 ทอง 8 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร 1. นายชินราช  จำนงศิล
 
1. นายเสกสิทธิ์  สังฆะมณี
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81.67 ทอง 11 โรงเรียนหนองโกวิชาประสิทธิ์พิทยาคม 1. เด็กหญิงสุภาพร  ทัพขวา
 
1. นายสุทธินันท์  พุทธเจริญ
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80.33 ทอง 18 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร 1. นางสาวธมลวรรณ  ปริญญานุกูลวงศ์
 
1. นายเสกสิทธิ์  สังฆะมณี
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 92.5 ทอง 12 โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. เด็กชายอัจฉริยะ  ไชยบล
 
1. นายวีรศักดิ์  รักสุทธี
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 91.66 ทอง 10 โรงเรียนยางวิทยาคม 1. นายประกายสิทธิ์  เทพคำราม
 
1. นางสาวชุติมา  ถิตย์ประเสริฐ
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 79 เงิน 55 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร 1. เด็กหญิงธิมาพร  ทึบหลวง
 
1. นายเสกสิทธิ์  สังฆะมณี
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84.33 ทอง 28 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร 1. นางสาวธมลวรรณ  ปริญญานุกูลวงศ์
 
1. นายเสกสิทธิ์  สังฆะมณี
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 75 เงิน 44 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร 1. เด็กชายนพดล  หนองเส
 
1. นายเสกสิทธิ์  สังฆะมณี
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 88 ทอง 10 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร 1. นายชินราช  จำนงศิล
 
1. นายเสกสิทธิ์  สังฆะมณี
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81.6 ทอง 36 โรงเรียนหนองโกวิชาประสิทธิ์พิทยาคม 1. เด็กหญิงสุภาพร  ทัพขวา
 
1. นายสุทธินันท์  พุทธเจริญ
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85 ทอง 28 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร 1. นางสาวธมลวรรณ  ปริญญานุกูลวงศ์
 
1. นายเสกสิทธิ์  สังฆะมณี
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 86 ทอง 17 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร 1. เด็กชายชัยวัฒน์  กงจันทร์
2. เด็กหญิงชิดชนก   ชินสี
3. เด็กหญิงณิชานันท์  ทวยมาตร
4. เด็กหญิงธนาวดี  แซ่ชื้อ
5. เด็กหญิงธีรดา  โคตรสมบัติ
6. เด็กชายภานุพงศ์  ประกอบพรม
7. เด็กชายภูมน  หมายประจวบกลาง
8. เด็กชายวีรวัฒน์  เพียพยัคฆ์
9. เด็กชายอนุชา  จักรสูง
10. เด็กหญิงอริสา  วะมะพุทธา
11. เด็กชายอิทธิพล  โสภา
12. เด็กหญิงแพรวา  ชาวดอน
 
1. นายอรรคเดช  สาลาด
2. นางสาวสุนิสา  คลคิด
3. นายเหมกร  กิจดี
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 86 ทอง 10 โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. นายคุณัชญ์  คำภักดี
2. นางสาวณัฐวีร์วรรณ  คุ้มศาสตรา
3. นายธราดล  ศรีปน
4. นางสาวปนัดดา  ถันทำ
5. นางสาววราลักษณ์  คล้ายลำเจียก
6. นางสาววิชุดา  จะดี
7. นางสาววิลาวรรณ  อุทัยใจ
8. นางสาววิลาสินี  สอนภักดี
 
1. นายณรงค์ชัย  จุลัยยานนท์
2. นายนพฤทธิ์  ประสงค์สันต์
3. นายบัณฑิต  ทาชารี
4. นายมณเฑียร  ถิตย์รัศมี
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบรบือวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกรพิน  สุวรรณกาโร
2. เด็กหญิงขวัญฤทัย  ลามพัฒน์
3. เด็กหญิงจินดาพร  บุหรัน
4. เด็กชายชาคริต  ทองสัมฤทธิ์
5. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  ซาตัน
6. เด็กชายทนงศักดิ์  มีศิลป์
7. เด็กชายทัศนพงษ์  ชาติมนตรี
8. เด็กหญิงธนพร  สุทธิแสน
9. เด็กชายธนพล  อันสีแก้ว
10. เด็กชายธนวัฒน์  ขันธพัฒน์
11. เด็กชายธวัชชัย  เพิ่มพูล
12. เด็กหญิงธัญลักษณ์  ชมเชย
13. เด็กหญิงธิมาพร  ทึบหลวง
14. เด็กชายธีมากร  ไชยดำ
15. เด็กหญิงนงนภัส  หงสุวรรณ์
16. เด็กชายนพดล  หนองเส
17. เด็กหญิงนภาพรรณ  บุหรัน
18. เด็กชายนรภัทร  สมเตชะ
19. เด็กหญิงนิภาพร  ทองจำปา
20. เด็กหญิงประวีณา  จันบัวลา
21. เด็กชายปวริศ  ศรีวงษ์
22. เด็กชายปิ่นแก้ว  อิ่มจิตต์
23. เด็กชายพัฒนโชติ  ชัยเสนหาร
24. เด็กชายพีรพัฒน์  สนธิ์สังข์
25. เด็กหญิงภัทรธิดา  สิงขรอาจ
26. เด็กชายภานุวัฒน์  จันทสี
27. เด็กชายยุทธการ  ประจันตะเสน
28. เด็กหญิงวรินทร  เทียบสี
29. เด็กหญิงศิรภัสสร  ปะวะโก
30. เด็กชายศิวพันธ์  อุชี
31. เด็กหญิงศุพัฒตรา  จันทรัตน์
32. เด็กชายศุภกรณ์  กลิ้งสวัสดิ์
33. เด็กหญิงสุทธิดา  โสนิราช
34. เด็กหญิงสุพรรณี  คำแหล่
35. เด็กหญิงสุภาพร  ขุลาหล้า
36. เด็กชายอรรถพร  นามไว
37. เด็กหญิงเกตุวดี  ชุมฝาง
38. เด็กหญิงเจนจิรา  สิงห์ใส
39. เด็กหญิงเมธาพร  สุทธิแสน
40. เด็กชายโชคชัย  ชัยปัญหา
 
1. นายเสกสิทธิ์  สังฆะมณี
2. นางมะลินาถ  งีบส่อม
3. นายกฤตนัย  โคตรสพล
4. นางสาวชนัดดา  รวดเจริญ
5. นายนิมิต  นวลจันทร์
6. นางพรรณิพา  สิงห์สีโว
7. นางสาวศศิธร  ปักกาโล
8. นางสาวปทิตตา  ทัพสุริย์
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 93 ทอง 4 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร 1. นางสาวกานต์ทิตา  เครือฟ้า
2. นายกิตติพงษ์  นามสมบูรณ์
3. นางสาวกิ่งลดา  พันธุ์หมื่น
4. นางสาวขนิษฐา  จันอ่อน
5. นายจิระศักดิ์  เงินเก่า
6. นางสาวจิราวัช  พระนา
7. นางสาวจุฑามาศ  หาญพละ
8. นางสาวฉัตรสุดา  แย้มศรี
9. นายชินราช  จำนงศิล
10. นายชินวัตร  นาสมโภชน์
11. นางสาวณัฐวรรณ  พรหมกัลป์
12. นายทศพล  วงษ์อั้ว
13. นายธนกร  ปทุมพร
14. นายธนดล  มะธิโตปะนำ
15. นายธนพล  จันทร์คำ
16. นางสาวธมลวรรณ  ปริญญานุกูลวงศ์
17. นายธีรพล  พรมวัน
18. นายนัทธพงศ์  ชัยปัญญา
19. นางสาวนันทนิตย์  เรืองศักดิ์
20. นางสาวปัดทมาวดี  ประทุมเทา
21. นายพรชัย  เพียรแก้ว
22. นางสาวพรนิภา  วงศ์ใหญ่
23. นายพุฒิพงษ์  ภูษี
24. นายภคพล  ไชยงาม
25. นายภราดร  แย้มแก้ว
26. นางสาวยุพิน  บุญหล้า
27. นางสาววรรณิพา  ชัยหาญ
28. นายวัชรากร  ชาวเหนือ
29. นายศักรินทร์  วงค์ราชพรม
30. นายศุภกร  แย้มแก้ว
31. นางสาวศุภานันท์  ทามแก้ว
32. นางสาวสุพรรษา  เทียมนนท์
33. นายอนุวัฒน์  ทัพขวา
34. นางสาวอภัสรา  บรรฤทธิ์
35. นางสาวอรญา  บุญพัน
36. นายอรรถชัย  ชัยสอน
37. นางสาวอารียา  โฮงทอง
38. นายอิทธิชัย  เทพชมภู
39. นายอิสรา  ดอกไม้
40. นายเฉลิมวุฒิ  ใจกล้า
 
1. นายเสกสิทธิ์  สังฆะมณี
2. ว่าที่ร้อยตรีเสกสรร  สังฆะมณี
3. นายกฤตนัย  โคตรสพล
4. นายปองดี  ไชยจันดา
5. นางสาวปฐมา  บุตโรบล
6. ดร.สมทรัพย์  ภูโสดา
7. นางสาววนิดา  นนฤาชา
8. นางสุชาดา  สุขบรรเทิง
 
102 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 62.6 ทองแดง 55 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกัญยารัตน์  ไปได้
2. เด็กชายจิรเมธ  คำหงษา
3. เด็กหญิงชลธิชา  ดอกไม้
4. เด็กชายชัชวาลย์  โพธิ์อุดม
5. เด็กชายชาคริต  อินนอก
6. เด็กชายธีรยุทธ  คำพูชา
7. เด็กหญิงนันทกานต์  ปัญชา
8. เด็กหญิงมุกธิดา  ทับทิมไสย
9. นายศุภชนะ  สุวรรณ์
10. เด็กหญิงอรจิรา  ศิลาชัย
 
1. นางวันเพ็ญ  มูลดี
2. นายปุริศ  ยะสูงเนิน
 
103 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 82.4 ทอง 56 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 1. นางสาวขวัญจิรา  ราชมูลตรี
2. นางสาวรริภา  ปุญภาภิรมย์
3. นางสาวลิลิตตา  ธรโชติหิรัญ
4. นางสาวศรัณย์พร  บุตรสาร
5. นางสาวสิริพรรณ  ศิริธรรมจักร
6. นางสาวอังศุมาทิพย์  สนธิรณชัย
 
1. นางสาวณิชวรรณ  ปานมาก
 
104 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 86.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมิตรภาพ 1. เด็กหญิงจิรพัชร  ชัยเจริญ
2. เด็กชายภานุวัตน์  บางสำรวจ
3. นายรัตนพล  คิดไร
4. นายอาทิตย์  เศษรักษา
5. เด็กชายเกรียงศักดิ์   ทักษิณคุณ
 
1. นางปุณญนุช  อุดทารุณ
2. นางสาวกาจญนี  มุลนี
 
105 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 82.8 ทอง 34 โรงเรียนหนองม่วงวิทยาคาร 1. นายนัทวี  ปราบมนตรี
2. นางสาวพัชชา  รัตนมณี
 
1. นางวิไลพร  หงษ์ทอง
2. สิบเอกวิชชากร  ยงไธสง
 
106 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) 1. เด็กหญิงอลีนา  บายมัน
 
1. นางสาวนฤมล  ช่วยกลาง
 
107 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 83 ทอง 29 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร 1. นางสาวมณฑการณ์  เคนหวด
 
1. นางกันยารัตน์  สืบศรี
 
108 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 67.16 ทองแดง 46 โรงเรียนผดุงนารี 1. เด็กหญิงอภิญญา  กลีบกลาง
 
1. นางสาวจันทมรี  ไปหนี้
 
109 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 88.2 ทอง 30 โรงเรียนผดุงนารี 1. นางสาวนัทริกา  แข็งสง่า
 
1. นางสาววิชุตา  ไลออน
 
110 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 66 ทองแดง 26 โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. เด็กชายชัชพงศ์  บ้านใหม่
 
1. นายวีรศักดิ์  รักสุทธี
 
111 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 85 ทอง 8 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) 1. นายภัทร  ชงัดเวช
 
1. นางสาวปนัดดา  เธียรดาทอง
 
112 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 75.67 เงิน 53 โรงเรียนผดุงนารี 1. เด็กหญิงกัลยากร  ภูเขาลาด
2. เด็กหญิงบุษรามินตรา  เหล่าอัน
3. นางสาวพรทิพย์  ไชยพร
4. เด็กชายวุฒิกร  เปราะสระเกษ
5. เด็กชายเข็มเพ็ชร  อินทรผล
 
1. นายณรัฐ  จันทจร
2. นายอภิเดช  พันธ์แซง
 
113 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 86 ทอง 24 โรงเรียนผดุงนารี 1. นางสาวธิดารัตน์  จำเริญสม
2. นายพีรภัทร์  อินทวัฒน์
3. นางสาวศิริรัตน์  พันโพคา
4. นางสาวหนึ่งฤทัย  นนสีราช
5. นางสาวอัญชนา  ศรีโนรินทร์
 
1. นางสาวชนิดา  ยศพล
2. นางบุษราภรณ์  ชาวทอง
 
114 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 81 ทอง 48 โรงเรียนผดุงนารี 1. เด็กหญิงอันติกา  หนูสุวรรณ
2. เด็กชายเพชรรัตน์  มนัสวีกุล
 
1. นางสาวจิราพรรณ  เกษามา
2. นางสาวปทุมกาญจน์  ทรงอาจ
 
115 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 93 ทอง 16 โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. นางสาวบุญญรัตน์  เวียงจันทร์
2. นางสาวบุษยมาศ  แทนวัน
 
1. Mrs.Hongcheng  Gao
 
116 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 93.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. เด็กหญิงจิรประภัทร  พานคง
2. เด็กหญิงฉัตราวรินทร์  อินตะพันธุ์
 
1. นางสาวนรินทร์  วงศรีเทพ
2. นางสาวศิรินุช  สุวรรณกุฏ
 
117 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 85 ทอง 5 โรงเรียนผดุงนารี 1. นางสาวธัญชนก  อุตโรกุล
2. นางสาวพรรณวณี  ตุ่มใส
 
1. นางนภาพร  หลี่
2. Mr.Makoto  Hazama
 
118 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. นางสาวจอมทองพรรณ  สามัตถิยะ
2. นางสาวจิดาภา  อุตตะมะธนานนท์
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  ปะตินัง
2. MissKim   Arin
 
119 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 86 ทอง 10 โรงเรียนผดุงนารี 1. นางสาวกนกวรรณ  ตาดำ
2. นายปฐพล  คำจันทร์
 
1. นางสาวกุลขวัญ  โอษะคลัง
 
120 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 79.3 เงิน 26 โรงเรียนผดุงนารี 1. นางสาวกันติชา  ปักเคเต
2. นางสาวมาริสา  ศรีผ่องงาม
 
1. นางสาวเสาวนีย์  สีหาอินทร์
 
121 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 75 เงิน 10 โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. นางสาวกันสินีย์  ธรรมวัฒนคุณ
2. นางสาวณัฏฐนิชา  เกษมาลา
 
1. นางสาวนรินทร์  วงศรีเทพ
2. MissSaki  Nakano
 
122 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 76.7 เงิน 6 โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. นางสาวพลอยทับทิม  จันทะคาม
2. นางสาวอินทิรา  อะยางรัมย์
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  ปะตินัง
2. MissKim   Arin
 
123 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 90.33 ทอง 21 โรงเรียนผดุงนารี 1. นางสาวปณิดา  วงค์สวัสดิ์
2. นางสาวประพิณ  จันทรประทักษ์
3. นางสาวภัทรวดี  ทับทะมาตย์
4. นางสาวศิริพัฒทรา  กุลวัตร
5. นางสาวสุนิสา  โสวะคุณ
 
1. นายกฤษฎา  กมุทมาศ
2. นางสาวธนิษฐา  ชนะบุญ
 
124 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 86 ทอง 5 โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. นางสาวธัญธร  หร่องบุตรศรี
2. นางสาวน้ำทิพย์  ตางจงราช
3. นางสาวภัทรวรรณ  สุขมณี
4. นางสาววิลาสิณี  บุญพิคำ
5. นางสาวสืบศักดิ์  จันทร์สม
 
1. นางสาวนรินทร์  วงศรีเทพ
2. MissSaki  Nakano
 
125 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 87.6 ทอง 9 โรงเรียนผดุงนารี 1. นายตนุสรณ์  โคตรหลักคำ
2. นางสาวธมลวรรณ  ระวินู
3. นางสาวประภาพร  ชื่นสมบุญ
4. นางสาวปุณณภา  หีบแก้ว
5. นางสาววรรณพร  ปะละชัย
 
1. นางสาวกุลขวัญ  โอษะคลัง
 
126 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. นางสาวนันท์นภัส  ต.สุวรรณ
2. นางสาวศศิกร  ธุระนิตย์
3. นางสาวศิริกานต์  ปรีชาสมบัติ
4. นางสาวศิริลักษณ์  จักรบุตร
5. นางสาวสุภัสสรา  เร่งมีศรีสุข
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  ปะตินัง
2. MissKim   Arin
 
127 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 90.75 ทอง 5 โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. นางสาวพรสุดา  พลเสน
 
1. นางสาวสุชัญญ์ญา  จันทร์นามเขตต์
 
128 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 82.33 ทอง 11 โรงเรียนผดุงนารี 1. นางสาวกรรณิการ์  แก้วสียา
 
1. นางนภาพร  หลี่
 
129 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. นางสาวอาทิตยา  โพธิ์ศรี
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  ปะตินัง
 
130 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 72.17 เงิน 55 โรงเรียนผดุงนารี 1. เด็กหญิงศสิธร  เคนดา
2. เด็กหญิงสุจิตรา  ยินดีหา
 
1. นางสาวจิตรานันท์  นนจันทร์
 
131 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 67.91 ทองแดง 59 โรงเรียนผดุงนารี 1. นายยศนรินทร์  พรมรอด
 
1. นางสาวสิรินันทา  สุนทรศิลป์
 
132 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 84.53 ทอง 34 โรงเรียนผดุงนารี 1. นายกิตติพงศ์  น้อยเสนา
2. เด็กชายธนดล  เอี่ยมศรี
3. เด็กชายปฏิภาณ  ลานลม
4. นายปิยะวัฒน์  ทองภู
5. เด็กชายพงษ์ศิริ  พลเสน
6. เด็กชายยศภัทร  เดชมาลา
7. นายสรศิริ  จันทจร
8. เด็กชายเกียรติศักดิ์  จันครา
 
1. นายเชญย์  จาดบุญนาค
2. นางสาวสายสมร  ทองก้านเหลือง
3. นางสีญวน  แฝงสาเคน
 
133 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 81.7 ทอง 49 โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. นายกรวิชญ์  ละอองคำ
2. นายจักรพงษ์  เนาวรัตน์
3. นายดนุวัฒน์  ไพบูลย์
4. นายนครินทร์  ทัพธานี
5. นายพัฒน์ระพี  ไมตรีแพน
6. นายอติวิชญ์  อุทปา
 
1. นายวิทยา  รังสี
2. นายพัฒน์สิน  จีระเรืองกุล
3. นายสงวนศักดิ์  จอมทะรักษ์
 
134 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 89.8 ทอง 7 โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. นายกิตตชัย  สมพงษ์
2. นางสาวกิตติยา  แก้วกุ่ม
3. นางสาวชุติกาญจน์  กองภู
4. นางสาวนันทวรรณ  คงอินทร์
5. นางสาวปริญญาพร  มากพูล
6. นางสาวปวรา  ไชยสงคราม
7. นางสาวพรรณรายณ์  ศรีเพียวงศ์
8. นายภูบดี  รัดเสนสี
9. นางสาวอุบลวรรณ  พลอินทร์
10. นางสาวเทพปรียา  ไกรอาสา
 
1. นายเชษฐพงษ์  โพธิ์แสง
2. นางสิริพร  ภูหัวดอน
3. นางสาวพิมพ์สุภา   วุ่นเหลี่ยม
 
135 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 71.8 เงิน 28 โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ศิลปักษา
2. นางสาวทิพย์พิมล  แก้วม่วง
3. เด็กหญิงพุธิตา  ทองเดือน
4. เด็กหญิงฟารินดา  จำเริญ
 
1. นางมยุรา  ผลค้า
2. นางประกอบ  วัชรไกร
 
136 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 74.2 เงิน 19 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร 1. นายชนพัฒน์  พลไชย
2. นางสาวณัฐฑริกา  พลหัวโทน
3. นางสาวณัฐธยาน์  ยอดแคล้ว
4. นางสาวธิดารักษ์  วิแสง
5. นางสาวนันทกานต์  ยี่หวา
 
1. นางวราพร  หล้าก่ำ
2. นางสาวระพีพร  พยอม
 
137 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 86 ทอง 11 โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. เด็กหญิงฏติยาภรณ์  อุลทอนพันธ์
2. เด็กหญิงธฤษวรรณ  สุวรรณ์
3. เด็กหญิงวันวิษา  พิเนตรเสถียร
 
1. นางสายพิณ  เยื้อนจันทึก
2. นางกฤษณา  ขันสาลี
 
138 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 60.8 ทองแดง 44 โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. นางสาวฐิติรัตน์  ภูเด่นผา
2. นางสาวปทิตตา  รักษาพล
3. นางสาวศศิมนตรา  แสนคำวัง
 
1. นางสาวนงนุช  ปัญญาศรี
2. นางมยุรา  พรมอ้วน
 
139 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 82.5 ทอง 23 โรงเรียนบรบือ 1. เด็กหญิงรัชนีกร  พรเพ็ง
2. เด็กหญิงศศิธร  มีแก้ว
3. เด็กหญิงเนตรชนก  วิเศษทักษิณ
 
1. นางนิ่มอนงค์  ราศรี
2. นางธัญชนก  แสนคำภา
 
140 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 84 ทอง 37 โรงเรียนบรบือ 1. นายธีรภัทร  บุบผาดาษ
2. นางสาวศิริขวัญ  ปัญชา
3. นางสาวอริสา  บุตรสาพันธ์
 
1. นางนงค์นุช  ลาวงศ์
2. นางสายน้ำผึ้ง  ผิวเรือง
 
141 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 71 เงิน 48 โรงเรียนยางวิทยาคม 1. เด็กชายคงชนะ  ยาย่อ
2. เด็กชายศุภกิจ   เทพวงษ์
 
1. นางสาวกนกพร  นันแก้ว
2. นายบรรเทา  อะปะมะทัง
 
142 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 73 เงิน 30 โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. นางสาวรักษ์สิริ  ทัศน์เจริญ
2. เด็กหญิงสิรินดาระวี  สัมมัตถะ
 
1. นางปัญจรัศม์  แซ่ตัง
2. นายชาญยุทธ  สีเฉลียว
 
143 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 83 ทอง 4 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร 1. เด็กชายธุวานันท์  สมจิตร
2. เด็กชายเจษฎา  จันทราษี
 
1. นางบาหยัน  ละดาวัลย์
2. นายสมจินต์  นนท์ศรีราช
 
144 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 77 เงิน 29 โรงเรียนมหาชัยพิทยาคาร 1. นางสาวอรรถวดี  สีทน
2. นายอัลฟา  ทินภา
 
1. นางระเบียบ  บังคมเนตร
2. นายอภิสิทธิ์  พิมพ์หล้า
 
145 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 54 โรงเรียนผดุงนารี 1. เด็กหญิงกุลปริยา  สุริยานนท์
2. นายภัชรพล  ทิพย์อ้าย
 
1. นางพรรณิภา  กมลปรีดี
2. นายศิวกร  ขันโอราฬ
 
146 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 80 ทอง 11 โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. นายปัณณ์ชญา  พิกุลสวัสดิ์
2. นายเจษฎา  สุจันทร์
 
1. นางพัชราภรณ์  คำเกตุ
2. นายบัญญัติ  คำประภา
 
147 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 92 ทอง 6 โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. นายวีรภัทร  พิเชฐผล
2. นางสาวอุลัยพร  ชินสอน
 
1. นางปัญจรัศม์  แซ่ตัง
2. นางสาวนวลหงษ์  คำโฮง
 
148 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 88 ทอง 10 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) 1. เด็กชายกฤษฏิ์กานต์  สีเฉลียว
2. เด็กชายอภิวัฒน์  กางโหลน
 
1. นางศรีสุดา  สิงห์ชุม
2. นายธีรภัทร์  วรคำ
 
149 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 77.2 เงิน 27 โรงเรียนเหล่ายาววิทยาคาร 1. เด็กชายรัฐมณท์  แวมประชา
2. เด็กชายวัชรพงษ์  รัตน์ธรรม
 
1. นายพุฒิพงษ์  จันดาโชต
2. นายรัชภูมิ  เขียวสุย
 
150 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 92 ทอง 6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) 1. นายศิริวัฒน์  จันทร์เก
2. นายอดิศร  ทองหล่อ
 
1. นายดุษฎี  ศรีสองเมือง
2. นายพัชรพล  สิงห์ชุม
 
151 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 86 ทอง 6 โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. นายชาติภูมิ  ศิริมูล
2. นายสรวิชญ์  มาตรา
 
1. นายทักษิณพัฒน์  ศรีขวาชัย
2. นางพัชราภรณ์  คำเกตุ
 
152 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 81.2 ทอง 10 โรงเรียนยางวิทยาคม 1. เด็กชายณัฐพล  นิลใจพงษ์
2. เด็กหญิงนันทพร  ทิ้งโคตร
3. เด็กหญิงพิมพ์วิภา  ชัยกองชา
 
1. นางสาวกนกพร   นันแก้ว
2. นางสาวมะลิวัลย์  หารีย์
 
153 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 77.8 เงิน 14 โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. นางสาวรุ้งนภา  สงวนสินธุ์
2. นายสิทธิโชค  จักรนารายณ์
3. นางสาวสุพรรษา  มาโคตร
 
1. นางปัญจรัศม์  แซ่ตัง
2. นางสาวนวลหงษ์  คำโฮง
 
154 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 57 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) 1. นางสาวธัญธิดา  ภูฉายา
2. นางสาวปุณฑรี  ศรีชัยกุล
 
1. นายพัชรพล  สิงห์ชุม
2. นางสาวศราวัณ  ชุมไธสง
 
155 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 62 ทองแดง 53 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 1. นางสาวกุลสตรี  มูลอาษา
2. นายภานุรุจ  วงษ์จำปา
3. นางสาวเพชรดา  สาระรัมย์
 
1. นายสุทธิ  แสงไชยราช
2. นายอภิวัฒน์  บุญโสม
 
156 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 73 เงิน 12 โรงเรียนบรบือ 1. เด็กชายณภัทร  พุทธวงศ์
2. เด็กหญิงนฤมล  อิสริยะกุล
3. เด็กชายศิวกร  กองจันทร์
 
1. นางสาวนัชชา  ศรีเกิน
2. นายจีรวัฒน์  ไมยะปัน
 
157 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 65 ทองแดง 39 โรงเรียนผดุงนารี 1. นางสาวกนกรัตน์  พาผล
2. นายปณิธาน  เอกปณิธานพงศ์
3. นางสาวหนึ่งฤทัย  ป้านภูมิ
 
1. นายธิติพล  โทแก้ว
2. นายคมสันต์  ไชยบุดดี
 
158 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 89 ทอง 6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) 1. เด็กชายชิติพัทธ์   ชนะศึก
2. เด็กชายพีรวัส  พิบูลย์วรกุล
3. เด็กชายภควัฒน์   สุขมณี
 
1. นายดุษฎี  ศรีสองเมือง
2. นายอธิวัฒน์   หงษ์ใหญ่
 
159 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 65 ทองแดง 42 โรงเรียนผดุงนารี 1. นายกันยาธร  ซ้ายขวา
2. นางสาวประกายฟ้า  มิ่งกุระ
3. นายวิชญานนท์  อ่อนบัวขาว
 
1. นางนรินทร์  ศิรินุวัฒน์
2. นายกิตติวัฒน์  อะโน
 
160 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 84 ทอง 26 โรงเรียนยางวิทยาคม 1. เด็กชายณัฐพล  วันแก้ว
2. เด็กชายธนากร  ดงอุทิศ
3. เด็กชายอภิวัฒน์   ช่างปั่น
 
1. นายบรรเทา  อะปะมะทัง
2. นายธเนศร์  สาพิมาน
 
161 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 81 ทอง 39 โรงเรียนกันทรวิชัย 1. นายวิชยุตม์  ภูสมมา
2. นายสิทธิศักดิ์  เขียวขำ
3. นายอภิศิษฐ์  กำเนิดขอนแก่น
 
1. นายสุพจน์  ศิริพยัคฆ์
2. นายประยงค์  โพธิ์ขี
 
162 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 73 เงิน 41 โรงเรียนมิตรภาพ 1. เด็กหญิงนิพาดา  กุลลา
2. เด็กหญิงอริสา  ประทา
3. เด็กหญิงอารยา  นามโยธา
 
1. นายประภาส  ทิพยมาศ
2. นางคำพูล  ทิพยมาศ
 
163 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 83 ทอง 36 โรงเรียนแกดำวิทยาคาร 1. นายกิตติศักดิ์  ทองหล่อ
2. นายศุภเสกข์  กองทองนอก
3. นายอนุรักษ์  ชินธุวงษ์
 
1. นางมะลิวัลย์  อินทมาตย์
2. นางสาวชนกฤดี  คุรินทร์
 
164 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 91.5 ทอง 6 โรงเรียนผดุงนารี 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ราชดา
2. เด็กชายจักรินทร์  จิตบรรจง
3. เด็กหญิงชลิดา  เดชศิริ
4. นางสาวนริศรา  อุทัยเรือง
5. เด็กชายพรชัย  มะบุญ
6. เด็กหญิงยุวรัตน์  นันทะรัด
 
1. นางละเมียด  สง่า
2. นางเกษณีพร  เพียรธารธรรม
 
165 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 81 ทอง 36 โรงเรียนมหาวิชานุกูล 1. นางสาวจิตรานุช  สิงห์ทอง
2. นางสาวปนัดดา  ชูคันหอม
3. นางสาวผกาสินี  อุทัยเลิศ
4. นางสาววิภาวี  มาตรา
5. นายวีระพงษ์  แสงมุข
6. นางสาวศิริลักษณ์  โป้คอนสาร
 
1. นางดาหวัน  ชินณะวงศ์
2. นางปรัชญาพร  ดวงชาทม
3. นางสาวหัทยา  อุปแก้ว
 
166 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 79 เงิน 34 โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. เด็กหญิงกุสุมา  เนื่องมัจฉา
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  ทับสมบัติ
3. เด็กหญิงศิริวรรณ์  พรรณภักดี
 
1. นางพัชรินทร์  ดอกคำ
2. นางนิตยา  วิบูลย์คำ
 
167 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 85 ทอง 36 โรงเรียนผดุงนารี 1. นางสาวปณิตา  อาจสุนทร
2. นางสาวพรธิตา  เมฆลอย
3. นายภานุกร  รังษี
 
1. นางวัลภา  ภูมิศรี
2. นางอมร  เสนาลาด
 
168 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 86 ทอง 12 โรงเรียนบรบือ 1. เด็กหญิงจิระนันท์  ภาลา
2. เด็กหญิงดรุณี  เทพวงษ์
3. เด็กหญิงภัทรนันท์  บุดดีหล้า
 
1. นางกัลยาณี  เรืองฤทธิ์
2. นายประกอบ  บำรุง
 
169 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรบือ 1. นางสาวชยากร  แสนทำพล
2. นางสาวสุพิชญา  เทียบปัด
3. นางสาวอรุณวรรณ  นามวิเศษ
 
1. นางกัลยาณี  เรืองฤทธิ์
2. นายประกอบ  บำรุง
 
170 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 82 ทอง 34 โรงเรียนบรบือ 1. เด็กชายจิรายุทธ  ภูวงค์ศรี
2. เด็กชายบัญชา  ค่าเจริญ
3. เด็กหญิงเกศลิน  แสนโคตร
 
1. นางสาวจุฬารัตน์  เขตชมภู
2. นายอัมรินทร์  ศรีดาพรหม
 
171 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 80 ทอง 50 โรงเรียนมิตรภาพ 1. นางสาวนวรัตน์  ไชยเรืองทอง
2. นางสาวยุพารัตน์   ศรีบุญเรือง
3. นางสาวสุดารัตน์  ขออ่อนกลาง
 
1. นางพรรณงาม  จันอ่อน
2. นางนิตยา  ศรีสมบัติ
 
172 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 92.6 ทอง 11 โรงเรียนผดุงนารี 1. เด็กหญิงบุษกร  สินธ์ุบัว
2. เด็กหญิงภัณฑิรา  บุรมศรี
3. เด็กหญิงศศิวิมล  ล้านแก้ว
 
1. นางสมพิศ  อรรคฮาตศรี
2. นางสาวพิมพ์วิไล  กุลศรี
 
173 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 90 ทอง 29 โรงเรียนผดุงนารี 1. นางสาวกัญญนัช  นวลอาษา
2. นายพรศักดิ์  สิงห์สุธรรม
3. นางสาวสุภาพร  ผลประเสริฐ
 
1. นางสาวนฤมล  ศรีภู
2. นางศศิวรรณ  แสนตรง
 
174 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 93 ทอง 4 โรงเรียนผดุงนารี 1. เด็กหญิงจิรดา  ระขันคำ
2. เด็กหญิงนุชนารถ  แก้วกัลยา
3. เด็กหญิงอรอุมา  คำดี
 
1. นางสาวพิมพ์วิไล  กุลศรี
2. นางสมพิศ  อรรคฮาตสี
 
175 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 92 ทอง 6 โรงเรียนผดุงนารี 1. นายจิณณวัตร  แป้นทอง
2. นายวุฒิชัย  เหล่าสมบัติ
3. นายเจษฎา  พิมพ์สระ
 
1. นางศศิวรรณ  แสนตรง
2. นางสาวนฤมล  ศรีภู
 
176 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 89.5 ทอง 9 โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. เด็กหญิงณฐยา  อนันตระกูลศิลป์
2. เด็กหญิงบุณฑริกา  คุณาคม
3. เด็กหญิงภัทรวดี  มวลมนตรี
 
1. นายปรีดา  เดชศิริ
2. นางอัมพวรรณ์  กาญจนัษฐายี
 
177 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 94.8 ทอง 6 โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. นายธรรมรงค์  เสวะนา
2. นางสาวปวันณา  ตติยรัตน์
3. นางสาวอารียา  คำปาบู่
 
1. นายปรีดา  เดชศิริ
2. นางจิรพรรณ  สนทนา
 
178 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 82 ทอง 5 โรงเรียนผดุงนารี 1. เด็กชายศุภวิชญ์  รัตนประสิทธิ์
 
1. นางอาทิตยา  ทาขุลี
 
179 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 83 ทอง 9 โรงเรียนผดุงนารี 1. เด็กชายพงศ์เจริญ  พรมวันนา
 
1. นางอาทิตยา  ทาขุลี
 
180 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 84 ทอง 11 โรงเรียนผดุงนารี 1. เด็กหญิงวันวิษา  วรชิพรหมมา
2. เด็กหญิงศิริพร  สีพลลา
3. เด็กหญิงสุวาลี  ไชยพาพิมพ์
 
1. นางอาทิตยา  ทาขุลี
2. นางสาวเพ็ญพักตร์  ทดลา
 
181 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 90 ทอง 4 โรงเรียนผดุงนารี 1. นางสาวดาริน  หัสจรรย์
2. นางสาววริศรา  มาจันทร์
3. นายเติมชัย  โยธะคง
 
1. นางอาทิตยา  ทาขุลี
2. นางสาวเพ็ญพักตร์  ทดลา
 
182 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 80 ทอง 6 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร 1. เด็กชายสิทธิพงษ์  สิงห์พร
 
1. นางสาวสิริพร  นาอุดม
 
183 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 75 เงิน 21 โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม 1. เด็กหญิงพิมภิกา  ศรีน้อย
 
1. นางสาวระพีพรรณ  เทียกสม
 
184 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 73 เงิน 38 โรงเรียนผดุงนารี 1. เด็กหญิงธรรศหฤทัย  สิมะสุนทร
 
1. นายวรยุทธ  จันทมูล
 
185 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 79 เงิน 8 โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม 1. นายพัฒนากร  ดวงจันคำ
 
1. นางุบุบผา  เสนาคำ
 
186 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนราษีวิทยา 1. นายคมสัน  ทวดอาจ
2. นายจิรวัฒน์  หูตาชัย
 
1. นางสาวสุภาพร  นาร่อง
2. นางสาวสุวภัทร  ภูชมศรี
 
187 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 84 ทอง 4 โรงเรียนผดุงนารี 1. เด็กชายถิรวัฒน์  แก้วจีน
2. นางสาวปรารถนา  คำไซร์
 
1. นายกิตติวัฒน์  อะโน
2. นางอาทิตยา  ทาขุลี
 
188 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น -1 - โรงเรียนผดุงนารี 1. เด็กชายปรเมฆ  จันทจร
2. เด็กชายพีรพัฒน์  วงษ์ละคร
 
1. นายกิตติวัฒน์  อะโน
2. นายวรยุทธ  จันทมูล
 
189 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 84.33 ทอง 33 โรงเรียนผดุงนารี 1. เด็กชายกรวิทย์  รินทะรึก
 
1. นายคมสัน  วิมลสม
 
190 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6 92 ทอง 5 โรงเรียนผดุงนารี 1. นายกิตติวัฒน์  สัตถาวะโห
 
1. นายคมสัน  วิมลสม
 
191 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนผดุงนารี 1. นายศราวุธ  ยะวร
 
1. นายคมสัน  วิมลสม
 
192 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 85.5 ทอง 25 โรงเรียนผดุงนารี 1. เด็กชายนนทชัย  คุ้มตระกูล
 
1. นายคมสัน  วิมลสม
 
193 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.4-ม.6 86.6 ทอง 14 โรงเรียนผดุงนารี 1. นายพงศกร  อินทพรม
 
1. นายคมสัน  วิมลสม
 
194 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 91 ทอง 15 โรงเรียนบรบือ 1. เด็กชายธนทัต  จันบัวลา
 
1. นายกำธร  ธุระทำ
 
195 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.4-ม.6 96.67 ทอง 5 โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. นายสิทธิศักดิ์  รอดกอง
 
1. นายดนุพนธ์  เขตคาม
 
196 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.6 80.08 ทอง 28 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร 1. นางสาวกัญญารัตน์  น้ำกรอง
2. เด็กชายก้องเกียรติ  สิงห์ชุม
3. นางสาวจิราภรณ์  แก้วกันยา
4. นายชะยานน  เทียงราช
5. นายธนภัทร  ทองคำ
6. นางสาวธัญสุดา  กองทอง
7. นางสาวธิราพร  รุ่งโชติ
8. นายนัฐพงศ์  ทองใบ
9. เด็กหญิงนุชศรา  ขุนทอง
10. นางสาวปนัดดา  เทพราชา
11. นางสาวประภาพร  กาญจันดา
12. นางสาวปิยพร  แสนสุภาง
13. นายพันธวิศ  สุขสูงเนิน
14. นายภาณุวัฒน์  สารศิลป์
15. เด็กชายภานุวัฒน์  จันทลี
16. นายวรวุฒิ  สมน้อย
17. นายวรเดช  ดอกไม้
18. นายวีกิต  มูลจันทา
19. นายศิริศักดิ์  สุขสูงเนิน
20. นายศุภกฤต  นามคำมี
21. นายสมพงษ์  ภักดีพล
22. เด็กหญิงสิริยากร  อยู่ยงศิลป์
23. นางสาวสุกันยา  คำวงษา
24. นางสาวสุวนันท์  คำบัวโคตร
25. เด็กหญิงหทัยทิพย์  ภักดีทา
26. นางสาวอนุษา  มากะฐิน
27. เด็กหญิงอาริยา  พิเมย
28. นางสาวเจนจิรา  นามคำมี
29. นางสาวเสาวลักษณ์  สีแล
30. นางสาวโยษิตาภรณ์  สีอ่อน
 
1. นายสาคร  คำสี
2. นายอรรถพล  พันธุ์งาม
3. นายทรงศักดิ์  สุขบรรเทิง
4. นายทองสุก  มาตย์วังแสง
5. นางชนิศา  มาตย์วังแสง
6. นายปุริศ  ยะสูงเนิน
7. นางกันยารัตน์  สืบศรี